TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA"

Transkriptio

1 TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008

2 Sisältö

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus Yleissitovuuden vahvistaminen Sopimukset 3 1. Heikennykset suhteessa lakiin Yleistä Rakennusalan työehtosopimus Tauot Työvuoroluettelot Sairaus ja tapaturma-ajan palkka Lääkärintarkastukset Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Lomauttaminen Irtisanominen Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana Takaisinottaminen 8 1. Laittomuudet Yleistä Rakennusalan työehtosopimus Paikallinen sopiminen työajoista 9 1

4 Yli- ja hätätyö Korvattavia vapaapäiviä Sääolosuhteet Alaikäiset Erinäiset suojat Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana Takaisinottaminen Rakennusalan työntekijäin vuosilomia koskeva työehtosopimus Palkan erääntyminen vuosiloman yhteydessä Lomaraha Loppusanat 19 Lähteet Johdanto Tässä työssä on tarkoitus vertailla voimassaolevia lakeja ja rakennusalan kolmea tärkeintä sopimusta eli rakennusalan työehtosopimusta, sopimusta irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta sekä vuosilomasopimusta. Vaikeutena tässä ei ole pelkkä mahdollisesti subjektiivinen katsantokanta vaan myös lakien tulkintamahdollisuus, joka aiheuttaa sen, että objektiivista totuutta voi olla vaikea, jopa mahdoton löytää. Tässä mielessä tätä(kin) työtä pitää tarkastella hyvin kriittisesti, mahdollisesta palautteesta ja huomioista allekirjoittanut on kiitollinen jo etukäteen. 2

5 Tässä työssä edetään työehtosopimuksen mukaisessa järjestyksessä. Jäljempänä käytetään seuraavia lyhenteitä: TES RISS VLS Rakennusalan työehtosopimus Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Rakennusalan työntekijäin vuosilomia koskeva työehtosopimus TSL Työsopimuslaki (55/2001) TAL Työaikalaki (605/1996) VLL Vuosilomalaki (162/2005) KKO TT Korkein oikeus Työtuomioistuin 2. Työehtosopimus Rakennusalan työehtosopimus on yleissitova. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta on viimeksi vahvistanut rakennusalan työehtosopimuksen yleissitovaksi (päätös 96/2002). Laissa käytetään yleissitovan sijasta myös termiä edustavana pidettävä (TSL 2.luku 7 ). Tällaisen työehtosopimuksen määräyksiä on jokaisen työnantajan (myös järjestäytymättömien eli työnantajaliittoon kuulumattomien) lain mukaan noudatettava. On myös työehtosopimuksia (ei rakennusalalla), jotka eivät ole yleissitovia, tällöin puhutaan normaalisitovasta, se sitoo vain asianomaisen alan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia Yleissitovuuden vahvistaminen Yleissitovuuden määrittelee erillinen lautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kaksi jäsentä (sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen), joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäpuolen etuja. Lautakunnan nimittää 3

6 valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta on tehtävässään riippumaton. Kun työehtosopimuksen yleissitovuus on todettu, yleissitovuus voidaan poistaa lautakunnan päätöksellä vain, jos yleissitovuuden edellytykset muuttuvat olennaisesti (Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 56/2001). Yleissitovuutta määritettäessä työehtosopimusta koskevia keskenään tasavertaisia kriteereitä ovat muun muassa: - työehtosopimuksen kattavuus (järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrä) - alan työehtosopimustoiminnan vakiintuneisuus - asianomaisen alan yleinen, työnantajien ohella myös työntekijöiden järjestäytymisaste - ns. liityntäsopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä ja sopimukseen jälkikäteen yhtyneiden työnantaja- ja työntekijäliittojen jäsenmäärä - työehtosopimusten yleissitovuuden tavoite työnteon vähimmäisehtojen laajana turvaajana Yleissitovuuden arvioinnissa otetaan tilastoaineisto huomioon vain suuntaaantavana. Käytännössä on vahvistunut kanta, että jos työehtosopimuksen piirin kuuluu noin puolet alan työntekijöistä, työehtosopimus on yleissitova 2.2. Sopimukset Sopimuskauden aikana (siis aika, joksi työehtosopimus on solmittu) vallitsee työrauha. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimukseen tai sen osiin kohdistuvat työnseisaukset ovat kiellettyjä. Työehtosopimuskauden aikana on kiellettyä toimeenpanna sellaista työnseisausta, jolla pyritään muuttamaan työehtosopimuksella sovittuja asioita (vertaa TT: , työntekijäpuoli tuomittiin työtaistelutoimenpiteistä, jotka laittomasti kohdistuivat työehtosopimukseen). Työehtosopimuskauden jälkeen työnseisaukseen voidaan ryhtyä, mutta siitä on ilmoitettava valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle viimeistään kahta viikkoa ennen sen toimeenpanoa. Paikallisessa tai yksilöllisessä työsopimuksessa ei pääsääntöisesti voi sopia työehdoista, jotka ovat epäedullisempia työntekijälle kuin työehtosopimuksessa sovitut.paikallisessa sopimisessa kysymys on nimenomaan sopimisesta eikä työnantajan yksipuolisesta päätöksestä alittaa työehtosopimuksen 4

7 vähimmäismääräyksiä. Työehtosopimuksessa mainitaan erikseen kohdat, joista voidaan paikallisesti sopia. Jos sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Paremmista eduista voi kyllä sopia. Työpaikalla on saatettu noudattaa tiettyä vakiintunutta käytäntöä. Jos käytäntöä on noudatettu pitkähkön aikaa, siitä on tullut työsuhteen ehto, jota työnantaja ei saa yksipuolisesti muuttaa. Työnantaja ei siten saa yksipuolisesti supistaa esimerkiksi työterveydenhuoltoa, jos käytäntöä on noudatettu useita vuosia. Jos työntekijän ja työnantajan tekemässä sopimuksessa on ehto, joka on ristiriidassa työehtosopimuksen määräyksen kanssa, pidetään kyseistä työehtoa mitättömänä. Tällöin sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä (Työehtosopimuslaki 6 ). Työnantajalla on kuitenkin tulkintaetuoikeus. Työnantajalle kuuluu myös oikeus johtaa ja valvoa työntekoa eli ns. direktio-oikeus. Jos työntekijä ja työnantaja ovat eri mieltä työsuhdetta koskevien normien tulkinnasta, työntekijän on noudatettava työnantajan tulkintaa kunnes erimielisyys on ratkaistu. Selkeästi työsopimuksen, työehtosopimuksen tai lain vastaisia määräyksiä ei tarvitse noudattaa. Työntekijällä on myös oikeus kieltäytyä työstä, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa hänen tai muitten hengelle tai terveydelle (Työturvallisuuslaki 23 ). Työsuhteen ehdot määräytyvät seuraavilla tavoilla: - työlainsäädäntö - työehtosopimukset ja paikalliset sopimukset (jotka ovat työehtosopimuksen liitteitä) - työsopimus - työpaikan työsäännöt - työpaikan vakiintuneet käytännöt - työnantajan käskyt Soveltamisjärjestys on seuraava: 1. ehdottomat lainsäännökset, "muu sopimus on mitätön" 2. työehtosopimusmääräykset, joista ei saa paikallisesti toisin sopia 3. paikalliset sopimukset (työehtosopimuksen määräykset, joista on toisin sovittu) 4. työsopimusmääräykset 5. tahdonvaltaiset lainsäännökset ja ns. tavanomainen oikeus eli vakiintunut käytäntö 6. työnantajan työjohto-oikeutensa perusteella antamat käskyt (työmääräykset). 5

8 Oikeuskäytännössä on hyväksytty ns. edullisemmuussääntö. Sen mukaan, huolimatta edellä mainitusta soveltamisjärjestyksestä, valitaan se normi, joka tuo työntekijälle edullisimman lopputuloksen. Edullisemmuussääntö perustuu ns. työntekijän suojeluperiaatteelle, jonka mukaan asia on epäselvissä tapauksissa ratkaistava työntekijän eduksi. 1. Heikennykset suhteessa lakiin 3.1. Yleistä Heikennykset mahdollistuvat silloin kun kyseessä on ns. tahdonvaltainen lainsäädäntö. Tämä voidaan ilmaista jo kyseisen säännöksen kohdalla tyyliin jollei muusta ole sovittu tai ellei toisin sovita. Esim. pykälä yleisistä irtisanomisajoista on tällainen (TSL 6.luku 3 ). Näissä tapauksissa laista voidaan poiketa jo työsopimuksella. Laki antaa mahdollisuuden myös poiketa joistain tietyistä pykälistä valtakunnallisilla työehtosopimuksilla. Nämä pykälät luetellaan usein kyseisen lain lopussa esim. seuraavasti: XX. Säännösten pakottavuus japoikkeaminen valtakunnallisella työehtosopimuksella. Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, oikeus sopia toisin siitä, mitä Y :ssä säädetään. Laissa ei voida yleisellä tasolla ottaa huomioon monien alojen erityispiirteitä, joten monista asioista on mahdollisuus sopia joustavasti alan tarpeiden mukaisesti (esim. tauot). 1. Rakennusalan työehtosopimus Tauot 6

9 TES 8 2. momentti: Milloin työntekijä joutuu jäämään ylityöhön, pidetään säännöllisen työajan päätyttyä 12 minuuttia kestävä kahvitauko Kahvitauot luetaan työaikaan. Jos ylityö kestää lyhyen ajan, ei taukoa pidetä. Laissa annetaan oikeus pitää enintään puolen tunnin lepoaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen, jos työaika ylittää vuorokaudessa 10 tuntia (TAL 28 ). Tästä voidaan kuitenkin poiketa valtakunnallisella työehtosopimuksella (TAL 40 ) Kysymyksenä onkin, onko kyseessä edes heikennys, sillä työehtosopimuksen mukaiset 12 minuuttia ovat palkalliset, mutta laissa mainitulta puolelta tunnilta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, mikäli työntekijä saa esteettä poistua työpaikalta tauon ajaksi Työvuoroluettelot - TES 10 2.momentti:.., on työvuoroluettelo laadittava siten, että vähintään kolmen viikon työvuorot ovat tiedossa etukäteen. Laissa vaaditaan, että: Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, jollei se tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeata. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. (TAL 35 ). - TES momentti: Paikallisesti voidaan sopia työvuoroluettelon muuttamisesta. Laissa todetaan puolestaan: työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. (TAL mom.). Sekä a) että b) kohdasta saadaan poiketa valtakunnallisella työehtosopimuksella (TAL 40 ) Sairaus ja tapaturma-ajan palkka 7

10 - TES 33 III luku: Palkanmaksujakson pituus. - Asetetaan yksi karenssipäivä alle kahden vuoden työsuhteessa tai jos työkyvyttömyys kestää sairastumispäivän jälkeen alle sairausvakuutuksen karenssiajan (9 päivää). Laissa mainitaan oikeus sairausajan palkkaan riippumatta työsuhteen pituudesta (TSL 2. luku 11 ). - Alle kahden viikon työsuhteessa olleelle ei makseta sairausajan palkkaa ollenkaan. Yli kaksi viikkoa mutta alle kuukauden jatkuneessa työsuhteessa maksetaan enintään sairausvakuutuksen karenssiajan (1+9 päivää) pituiselta ajanjaksolta sairausajan palkkaa. Lain mukaan alle kuukauden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan (TSL 2. luku 11 ). b) TES 33 IV luku. Työkyvyttömyysajalta maksettavan palkan määrä. Kohdassa 4 asetetaan sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyysajasta maksettavalle palkalle enimmäismäärät. Laki: Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa (TSL 2. luku 11 ). c) TES 33 VI luku. Erityistilanteet. i) Kohta 1. Työkyvyttömyyden uusiutuessa eli samasta perusteesta aiheutuvan työkyvyttömyyden alkaessa enintään 30 päivän kuluessa, siitä, kun työntekijälle on maksettu työkyvyttömyysajan palkkaa tai sairauspäivärahaa niin tällaisessa tapauksessa palkanmaksun kesto määräytyy ensimmäisen samasta perusteesta aiheutuneen työkyvyttömyyden alusta lukien. 8

11 Laissa ei eritellä uusiutumista vaan puhutaan vain oikeudesta saada korvaus esteen ajalta (TSL 2. luku 11 ). ii) Kohta 4. Äkillisen hammassairauden aiheuttaessa työkyvyttömyyden ja vaatiessa hoitotoimenpiteitä saman päivän tai työvuoron aikana, asetetaan työntekijälle hoitotoimenpiteen ajalta maksettavalle palkalle enimmäismäärät. Yli kuukauden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa esteen ajalta (TSL 2. luku 11 ). - Kohta 5. Oikeus edellisessä kohdassa mainittuun korvaukseen on, jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyttä kestänyt vähintään kahden viikon ajan. Työsuhteen pituudesta riippumatta laissa ei aseteta karenssipäiviä sairausajan palkanmaksulle, ainoastaan jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus 50 prosenttiin palkastaan (TSL 2. luku 11 ). Kohdista a)-c) saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ) Lääkärintarkastukset TES kohta: Muut lääkärissä käynnit. Ansionmenetystä ei kuitenkaan korvata, mikäli kyse on sairausajan palkkamääräysten mukaisesta karenssipäivästä. Laissa työntekijällä on oikeus esteen ajalta sairausajan palkkaan, mikäli tämä este johtuu sairaudesta tai tapaturmasta (TSL 2. luku 11 ). Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). 9

12 1. Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Lomauttaminen - RISS 2 2. kohta - Työnantaja voi siirtää kerran lomautuksen toimeenpanoa tarvitsematta noudattaa uutta lomautusilmoitusaikaa. Laissa ei mainita siirtämisestä, siellä todetaan vain, että lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista (TSL 5. luku 4 ). Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). - Ilmoitus peruutuksesta tai siirrosta on tehtävä viimeistään työn päättymispäivää edeltävänä työpäivänä. Lain mukaan (TSL 5. luku 6 ) toistaiseksi voimassaolevassa lomautuksessa työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin. Tästä voidaan sopia toisin (TSL 5. luku 6 ). b) RISS 2 3. kohta: Voidaan sopia tilapäisestä työstä lomautuksen kestäessä, jolloin lomautus voi jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen ilman eri lomautusilmoitusaikaa. 10

13 Laissa (TSL 5. luku 4 ) todetaan vain, että lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). Lakiesimerkki: Mattomies oli tehnyt kaksi tilapäistä työtä lomautusaikanaan samalle työnantajalle, toisen työn jälkeen hän oli jäänyt kuukauden sairauslomalle. Ei tarvittu uutta lomautusilmoitusta, ja aikaprioriteettisäännön (lomautus oli annettu ennen sairauslomaa) perusteella työnantajan ei tarvinnut myöskään maksaa työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa (TT: ) Irtisanominen RISS 3 1. kohta: Irtisanoessaan työntekijän työnantajan on noudatettava vähintään seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 2 vuotta yli 2 mutta enintään 4 vuotta yli 4 mutta enintään 8 vuotta yli 8 mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta irtisanomisaika 2 viikkoa 4 viikkoa 8 viikkoa 12 viikkoa 16 viikkoa Vastaavat ajat laissa (TSL 6. luku 3 ) ovat: Työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuosi yli vuosi mutta enintään 4 vuotta yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 11

14 yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijällä, joka on ollut töissä 1-2 vuotta tai yli 8 vuotta on heikompi irtisanomissuoja kuin mitä lakiin on kirjattu. Näistä voidaan sopia (TSL 6. luku 3 ) Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana - RISS 6 1. kohta: Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä. Laissa (TSL 7. luku 4 ) ei puhuta työn alueellisesta tarjoamisesta (eikä varsinkaan sen rajoittamisesta), vaan ainoastaan työnantajan velvollisuudesta tarjota työntekijälle työsopimuksen mukaista työtä ja ellei tällaista ole tarjolla myös velvollisuudesta tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Lain mukaan jätetään siis työntekijän harkinnan varaan kuinka pitkiä työmatkoja hän haluaa kulkea; alueellista laajuutta voidaan kuitenkin rajoittaa työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten työehtosopimuksella (TSL 13.luku 7 1.mom. toinen virke). b) RISS 6 3. kohta: Työnantaja voi ottaa tietyssä tapauksessa alaurakoitsijan tai alihankkijan työntekijät määräaikaiseen työsuhteeseen 7 :n takaisinottovelvoitteen sitä estämättä. Lain mukaan Työnantajan on tarjottava työtä 7 luvun 3 tai 7 :ssä säädetyillä perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen (TSL 6. luku 6 ). 12

15 Tässä asetetaan muut kuin yrityksen aikaisemmat työntekijät edullisempaan asemaan, mutta työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus näin sopia (TSL 13. luku 7 ) Takaisinottaminen - RISS 7. Määräaika (9 kuukautta) jolloin työnantajalla on velvollisuus tarjota työsopimuslain 7 luvun 3 tai 7 :ssä säädetyillä perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen lasketaan työnteon lopettamisesta. Tässä rajoitetaan lain (TSL 6. luku 6 ) määräystä määräajasta, joka lasketaan työsuhteen päättymisestä, ei työnteon lopettamisesta. Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on kuitenkin oikeus näin sopia (TSL 13.luku 7 ). - RISS 7 : Tiedustelu- ja takaisinottovelvollisuuden piirissä ovat ne työntekijät (jotka ovat) 6 :n mukaisella etäisyydellä tarjolla olevasta työkohteesta. Tässä siis rajoitetaan työmatkan pituutta. Kyseessä olevassa 6 :ssä mainitaan: joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä Laissa (TSL 6. luku 6 ) työnantajan tiedustelu- ja takaisinottovelvollisuutta työmatkan perusteella ei rajoiteta, mutta työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus tästä sopia (TSL 13.luku 7 ). Kyseiset etäisyydet voivat kuitenkin olla pitkiäkin. Työtuomioistuin on päätöksessään lomautetun kirvesmiehen takaisinottovelvollisuudesta todennut, että: Työehtosopimusneuvotteluista esitetty selvitys osoittaa, että työnantajan työntarjoamisvelvollisuutta ei ole tarkoitettu rajoittaa ainoastaan yhden kunnan alueelle (TT: ). 1. Laittomuudet 13

16 4.1. Yleistä Tämä kohta on se, minkä takia tämä työ on yleensä olemassa. Alkusysäyksen tähän antoi edellisestä työehtosopimuksesta puuttunut perhevapaiden lomarahaoikeus. Tämän tilanteen korjauduttua jäljelle jäi kysymys muista työssäolon veroisista päivistä, kuten sairauslomapäivät. Samalla heräsi epäilys, löytyisikö mahdollisesti muita suoranaisesti laittomia kohtia nykyisestä työehtosopimuksesta. Peräti kahdentoista erillisen kohdan löytyminen olikin valtava yllätys. Kyseessä on tietenkin pelkästään minun näkemykseni ja tulkintani pykälistä, mutta muiden todistettavaksi jää olenko väärässä Rakennusalan työehtosopimus Paikallinen sopiminen työajoista TES 9 4. kohta: itsenäisyyspäivä korvataan 8 tunnin mukaan, ellei ole sovittu lyhyemmästä säännöllisestä työajasta, jolloin... korvataan sovitun työajan mukaan. Tässä on kysymys tilanteesta, jolloin paikallisesti sovitaan poikkeavasta säännöllisestä työajasta ja sen tasoittumisjärjestelmästä. Itsenäisyyspäivästä on säädetty oma laki: Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/1937). Tämän lain 3 :ssä säädetään: on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Ristiriita syntyy kun 8 tunnin mukainen korvaus ei vastaakaan täyden työpäivän palkkaa. Tällainen tilanne voi syntyä ainakin kun työntekijän työsuhde päättyy kesken työajan tasoittumisjärjestelmää. TES 9 1. kohdan 3. momentissa todetaan: Jos työntekijän työsuhde päättyy kesken tasoittumisjakson muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä niin, ettei tasoittumisvapaata anneta ennen työsuhteen päättymistä, maksetaan keskimäärin yli 40 viikkotyötunnin tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta 50 %:lla korotettu palkka. 14

17 Tässä puhutaan nimenomaan tehdyistä työtunneista, jolloin itsenäisyyspäivältä korvataan vain kahdeksan tunnin mukainen palkka (TES 9 4. kohta). Esim. työntekijä on tehnyt säännöllisesti 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa ja työsuhde katkeaa muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä, niin ettei tasoittumisvapaita anneta ennen työsuhteen päättymistä. Tällöin, mikäli itsenäisyyspäivä olisi ollut työpäivä, niin se pitää laskea mukaan viikkotyötunteihin 10-tuntisena päivänä. Näin työntekijä saa itsenäisyyspäivältä lainmukaisen täyttä työpäivää vastaavan palkan. Siis kyseinen rajaus: itsenäisyyspäivä korvataan 8 tunnin mukaan on laiton. Sanamuoto pitää saada muotoon, jonka perusteella maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka Yli- ja hätätyö TES kohta: Työaikalain mukaisena ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään kalenterivuotta ja neljää kuukautta,.. Vaikka laissa annetaan työnantajien ja työntekijöitten yhdistyksille, joiden toimintapiiri käsittää koko maan mahdollisuus sopia ko. tarkastelujaksosta, siellä ei kuitenkaan anneta tarkastelujakson pituudeksi enimmilläänkään kuin 12 kuukautta (TAL mom.). Tästä ei saada poiketa. Mikäli tässä kohdassa on haluttu vain todeta voimassaolevaa lainsäädäntöä, kohdan sanamuoto on täysin harhaanjohtava. Siinä tapauksessa ehdottaisin tekstiksi kyseiseen kohtaan seuraavaa: Ylitöiden enimmäismäärien tarkastelujaksoina käytetään neljää kuukautta ja kalenterivuotta kuten työaikalaissa säädetään, Korvattavia vapaapäiviä 15

18 TES kohta: Työntekijälle, joka välittömästi ennen avioliittoon vihkimispäiväänsä on ollut työnantajansa työssä ainakin yhden kuukauden ajan, on oikeus pitää tällainen merkkipäivänsä, jos se sattuu hänen työpäiväkseen, vapaapäivänä ja saada siltä korvauksena kahdeksalta tunnilta palkkaryhmittelyn mukainen taulukkopalkka, enintään IV palkkaryhmän mukaan. Ristiriita syntyy kun verrataan tilannetta rekisteröitävään parisuhteeseen, jolloin työntekijälle ei anneta palkallista vapaapäivää. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. sukupuolisen suuntautuneisuuden johdosta (TSL 2. luku 2 ). Tästä ei voida sopia. Hyväksyttävälle perusteelle asetettavat vaatimukset ovat hallituksen esityksen mukaan korkeat erityisesti silloin, kun erilainen kohtelu perustuu syrjintäkieltosäännöksessä (perustuslaissa) nimenomaisesti lueteltuihin perusteisiin (HE 309/1993 vp s. 43). Kielto syrjiä ketään sukupuolisen suuntautumisen perusteella on mainittu hallituksen esityksen perusteluissa yhtenä esimerkkinä syrjintäkieltosäännöksessä mainitusta "muusta henkilöön liittyvästä syystä". Pykälä on siis niiltä osin laiton, jossa avioliitto asetetaan eriarvoiseen asemaan rekisteröityyn parisuhteeseen nähden. Kyseinen pykälä voidaan yksinkertaisesti korjata, joko lisäämällä rekisteröity parisuhde tasa-arvoiseen asemaan avioliittoon nähden tai poistamalla avioliittoon vihkimispäivän erityisasema Sääolosuhteet TES kohta: maksetaan sateen, pakkasen tai muun luonnonesteen aiheuttamasta keskeytyksestä työnteossa odotusajan palkka työpäivän tai työvuoron loppuun, korkeintaan kuitenkin kahdelta tunnilta palkkaryhmittelyn mukainen taulukkopalkka, enintään IV palkkaryhmän mukaan, mutta ei muuta odotusajan palkkaa. 16

19 Kyseenalaisena tässä pykälässä on kohta muun luonnonesteen, joka rinnastetaan normaaleihin sääestepäiviin. Laittomaksi tilanne muodostuu silloin kun tämä luonnoneste on poikkeuksellinen. Otetaan esimerkiksi trombi, joka voi aiheuttaa työnteon keskeyttämisen, ja jonka todellakin voidaan sanoa olevan poikkeuksellinen luonnoneste. Laissa todetaan, että mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. (TSL 2.luku 12 2.mom.) Pykälän korjaaminen onnistuu helposti korjaamalla teksti muotoon muun eipoikkeuksellisen luonnonesteen Alaikäiset TES kohta: Muiden alaikäisten kuin rakennusalan opiskelijoiden kohdalla edellä 18 :ssä määritellyistä palkkaryhmistä ja ryhmiin perustuvista vähimmäispalkoista voidaan sopia toisin. Tässä alaraja on siis mielivaltainen. Työnantaja voi siis vapaasti sopia työstä maksettavasta vastikkeesta. Näinhän ei tietenkään voi olla vai voiko? Jos ei, niin pykälä on laiton. Tämä pykälä on varsin mielenkiintoinen sekä minimipalkan, että nuoren työntekijän aseman kannalta. Laissa ei tunneta varsinaista minimipalkka käsitettä vaan sen määrittäminen on annettu nimenomaan työehtosopimuksille. Ongelmana on siis kuinka alas työehtosopimuksella saadaan mennä. Koska kyseessä on alaikäinen työntekijä, työntekoa ja sen laatua säätelevät useat eri säädökset. Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa (Laki nuorista työntekijöistä 2 ). Pääsääntöisesti tätä nuorempia ei rakennusalan töihin voida ottaa [Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)]. Työnantajan on kuitenkin otettava huomioon myös nuoren henkilön fyysinen ja henkinen kehitys, näistä on säädetty erikseen: 17

20 Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007). Iästä huolimatta työnantaja ei saa asettaa työntekijää lähtökohtaisesti eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta, pelkkä ikä ei tähän riitä (TSL 2. luku 2 ). Ammattitaito on tällainen hyväksyttävä peruste. Perustuslaissa sanotaan, että: Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. (Suomen perustuslaki momentti). Samoilla linjoilla liikkuu Suomen ratifioima ja vuonna 1976 voimaan tullut kansainvälinen sopimus taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista (ns. TSS-sopimus), jonka 7 artiklan a) kohdassa todetaan mm.: palkkaus, joka suo vähintään i) kohtuullisen palkan ja saman palkan samanarvoisesta työstä ilman minkäänlaista rajoitusta. Ellei palkasta ole sovittu mitenkään, laissa asetetaan vähimmäispalkalle ehto, että työntekijälle (on) maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. (TSL 2. luku 10 ). Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan (PeVL 4/2002 vp), että yllämainittu TSS-sopimus sisältää oikeuden kohtuullisen elintason turvaavaan palkkaan. Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan käsityksen mukaan valvontakäytännössä on määräytynyt ehto, jonka mukaan palkan on oltava selvästi kunkin maan köyhyysrajan yläpuolella (TyVL 2/2002 vp). Eurostatin mukaan köyhyysraja Suomessa vuonna 2005 oli noin kuukaudessa. Työsuojelupiirien suositus vähimmäispalkasta on kokoaikatyöstä maksettavaksi ainakin niin paljon, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy. Tämä tarkoittaa peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Palkan tulee tämän mukaan lukien olla vähintään 980,40 euroa kuukausipalkkana, 45,60 euroa päiväpalkkana tai 5,70 euroa tuntipalkkana. Näiden perusteella voidaan siis arvioida, että työntekijä on oikeutettu tuloon joka elättää hänet ammattitaidosta huolimatta. 18

21 Työnantajan vallassa on päättää palkkaako hän henkilön ja irtisanooko, vai ei, mutta palkkaukselle on selkeästi olemassa alaraja. Siten kyseisen pykälän antama mahdollisuus sopia toisin vähimmäispalkasta on laiton siinä mielessä, että sitä nimenomaan ei määritellä mitenkään. Kyseisen pykälän laittomuuden poistaminen onnistuu helposti määrittämällä palkan absoluuttinen alaraja, joka maksetaan minimissään kenelle tahansa rakennusalan työntekijälle Erinäiset suojat TES kohdan pöytäkirjamerkintä: Edellisessä kappaleessa mainitun päätöksen rikkomisesta voidaan vaatia työtuomioistuimessa hyvityssakkoseuraamuksia vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen työnantajalle ja toimivaltaiselle työsuojelutarkastajalle eikä työnantaja ole korjannut puutteita viipymättä Pöytäkirjamerkintä koskee rakennustyömaiden henkilöstötiloja ja niiden järjestämistä työministeriön päätöksen (977/94) mukaisesti. Pöytäkirjamerkinnässä kiinnittää huomion se, kenelle on annettu oikeus huomauttaa asiasta jotta siitä olisi oikeudellisia seurauksia työnantajalle. Todetaan, että vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen Näinhän ei voi tietenkään olla. Ensinnäkin voi olla työmaita, joissa kyseiset henkilöt puuttuvat syystä jos toisesta. Toiseksi voi olla, etteivät kyseinen(set) henkilö(t) syystä tai toisesta reagoi tilanteeseen niiden vaatimalla tavalla. Kolmanneksi kyseistä asiaa sivutaan työtuomioistuimen päätöksessä (TT:1992-4) seuraavasti: työmaalta oli otettu yhteyttä Rakennusliiton Satakunnan Aluejärjestön toimitsijaan ja ilmoitettu, että työmaan sosiaalitilat olivat puutteelliset. Seurauksena tästä työnantaja lopulta tuomittiin työehtosopimuksen tieten rikkomisesta hyvityssakkoon. 19

22 Siten rajaus vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen on laiton. Ehdotuksenani on, että kyseinen pöytäkirjamerkintä poistetaan kokonaisuudessaan työehtosopimuksesta tarpeettomana Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana - RISS 6 1. kohta: Työnantajan velvollisuus tarjota työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalle työntekijälle (myös lomautetulle) rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä vakituisesta asunnostaan käsin. Tässä rajaus vakituisesta asunnostaan käsin vaikuttaa erikoiselta. Minkä takia kyseisessä tilanteessa työntekijä ei saa käydä töissä vapaa-ajan asunnostaan käsin, tyttöystävän asunnosta käsin tai vaikka työkaverin puolison luota? Työnkäynnin alueellista laajuutta saadaan rajoittaa (TSL 13. luku 7 1. mom. toinen virke), mutta ei muuten rajoittaa sitä mitä työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuudesta säädetään (TSL 7. luku 4 ). Näin ollen ei voida määrätä missä työntekijän asuinalueen kuuluu olla ja mistä käsin hän työtään käy tekemässä. (Katso myös kohdan perustelut) Siten annettu rajaus vakituisesta asunnostaan käsin on selkeästi lain vastainen. Pykälä korjataan helposti poistamalla siitä sanat vakituisesta asunnostaan käsin b) RISS 6 3. kohta: Jos alaurakkaa tai alihankintaa koskeva sopimus joudutaan 20

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä vuosilomalaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus Vuosilomalaki 18.3.2005/162 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20050162. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13

Lukijalle 9. 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 Sisältö Lukijalle 9 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat 11 Paikallinen sopiminen 13 2 TYÖAIKA 15 Työajan määritelmä 15 Säännöllinen työaika 16 Säännöllinen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET TYÖAIKA Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat Paikallinen sopiminen...

Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET TYÖAIKA Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat Paikallinen sopiminen... Sisältö 1 TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISET MÄÄRÄYKSET... 11 Työehtosopimukset ja niiden soveltamisalat... 11 Paikallinen sopiminen... 13 2 TYÖAIKA... 15 Työajan määritelmä... 15 Säännöllinen työaika... 16 Säännöllinen

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot