TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA"

Transkriptio

1 TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008

2 Sisältö

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus Yleissitovuuden vahvistaminen Sopimukset 3 1. Heikennykset suhteessa lakiin Yleistä Rakennusalan työehtosopimus Tauot Työvuoroluettelot Sairaus ja tapaturma-ajan palkka Lääkärintarkastukset Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Lomauttaminen Irtisanominen Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana Takaisinottaminen 8 1. Laittomuudet Yleistä Rakennusalan työehtosopimus Paikallinen sopiminen työajoista 9 1

4 Yli- ja hätätyö Korvattavia vapaapäiviä Sääolosuhteet Alaikäiset Erinäiset suojat Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana Takaisinottaminen Rakennusalan työntekijäin vuosilomia koskeva työehtosopimus Palkan erääntyminen vuosiloman yhteydessä Lomaraha Loppusanat 19 Lähteet Johdanto Tässä työssä on tarkoitus vertailla voimassaolevia lakeja ja rakennusalan kolmea tärkeintä sopimusta eli rakennusalan työehtosopimusta, sopimusta irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta sekä vuosilomasopimusta. Vaikeutena tässä ei ole pelkkä mahdollisesti subjektiivinen katsantokanta vaan myös lakien tulkintamahdollisuus, joka aiheuttaa sen, että objektiivista totuutta voi olla vaikea, jopa mahdoton löytää. Tässä mielessä tätä(kin) työtä pitää tarkastella hyvin kriittisesti, mahdollisesta palautteesta ja huomioista allekirjoittanut on kiitollinen jo etukäteen. 2

5 Tässä työssä edetään työehtosopimuksen mukaisessa järjestyksessä. Jäljempänä käytetään seuraavia lyhenteitä: TES RISS VLS Rakennusalan työehtosopimus Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Rakennusalan työntekijäin vuosilomia koskeva työehtosopimus TSL Työsopimuslaki (55/2001) TAL Työaikalaki (605/1996) VLL Vuosilomalaki (162/2005) KKO TT Korkein oikeus Työtuomioistuin 2. Työehtosopimus Rakennusalan työehtosopimus on yleissitova. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta on viimeksi vahvistanut rakennusalan työehtosopimuksen yleissitovaksi (päätös 96/2002). Laissa käytetään yleissitovan sijasta myös termiä edustavana pidettävä (TSL 2.luku 7 ). Tällaisen työehtosopimuksen määräyksiä on jokaisen työnantajan (myös järjestäytymättömien eli työnantajaliittoon kuulumattomien) lain mukaan noudatettava. On myös työehtosopimuksia (ei rakennusalalla), jotka eivät ole yleissitovia, tällöin puhutaan normaalisitovasta, se sitoo vain asianomaisen alan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia Yleissitovuuden vahvistaminen Yleissitovuuden määrittelee erillinen lautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kaksi jäsentä (sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen), joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäpuolen etuja. Lautakunnan nimittää 3

6 valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta on tehtävässään riippumaton. Kun työehtosopimuksen yleissitovuus on todettu, yleissitovuus voidaan poistaa lautakunnan päätöksellä vain, jos yleissitovuuden edellytykset muuttuvat olennaisesti (Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 56/2001). Yleissitovuutta määritettäessä työehtosopimusta koskevia keskenään tasavertaisia kriteereitä ovat muun muassa: - työehtosopimuksen kattavuus (järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrä) - alan työehtosopimustoiminnan vakiintuneisuus - asianomaisen alan yleinen, työnantajien ohella myös työntekijöiden järjestäytymisaste - ns. liityntäsopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä ja sopimukseen jälkikäteen yhtyneiden työnantaja- ja työntekijäliittojen jäsenmäärä - työehtosopimusten yleissitovuuden tavoite työnteon vähimmäisehtojen laajana turvaajana Yleissitovuuden arvioinnissa otetaan tilastoaineisto huomioon vain suuntaaantavana. Käytännössä on vahvistunut kanta, että jos työehtosopimuksen piirin kuuluu noin puolet alan työntekijöistä, työehtosopimus on yleissitova 2.2. Sopimukset Sopimuskauden aikana (siis aika, joksi työehtosopimus on solmittu) vallitsee työrauha. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimukseen tai sen osiin kohdistuvat työnseisaukset ovat kiellettyjä. Työehtosopimuskauden aikana on kiellettyä toimeenpanna sellaista työnseisausta, jolla pyritään muuttamaan työehtosopimuksella sovittuja asioita (vertaa TT: , työntekijäpuoli tuomittiin työtaistelutoimenpiteistä, jotka laittomasti kohdistuivat työehtosopimukseen). Työehtosopimuskauden jälkeen työnseisaukseen voidaan ryhtyä, mutta siitä on ilmoitettava valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle viimeistään kahta viikkoa ennen sen toimeenpanoa. Paikallisessa tai yksilöllisessä työsopimuksessa ei pääsääntöisesti voi sopia työehdoista, jotka ovat epäedullisempia työntekijälle kuin työehtosopimuksessa sovitut.paikallisessa sopimisessa kysymys on nimenomaan sopimisesta eikä työnantajan yksipuolisesta päätöksestä alittaa työehtosopimuksen 4

7 vähimmäismääräyksiä. Työehtosopimuksessa mainitaan erikseen kohdat, joista voidaan paikallisesti sopia. Jos sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Paremmista eduista voi kyllä sopia. Työpaikalla on saatettu noudattaa tiettyä vakiintunutta käytäntöä. Jos käytäntöä on noudatettu pitkähkön aikaa, siitä on tullut työsuhteen ehto, jota työnantaja ei saa yksipuolisesti muuttaa. Työnantaja ei siten saa yksipuolisesti supistaa esimerkiksi työterveydenhuoltoa, jos käytäntöä on noudatettu useita vuosia. Jos työntekijän ja työnantajan tekemässä sopimuksessa on ehto, joka on ristiriidassa työehtosopimuksen määräyksen kanssa, pidetään kyseistä työehtoa mitättömänä. Tällöin sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä (Työehtosopimuslaki 6 ). Työnantajalla on kuitenkin tulkintaetuoikeus. Työnantajalle kuuluu myös oikeus johtaa ja valvoa työntekoa eli ns. direktio-oikeus. Jos työntekijä ja työnantaja ovat eri mieltä työsuhdetta koskevien normien tulkinnasta, työntekijän on noudatettava työnantajan tulkintaa kunnes erimielisyys on ratkaistu. Selkeästi työsopimuksen, työehtosopimuksen tai lain vastaisia määräyksiä ei tarvitse noudattaa. Työntekijällä on myös oikeus kieltäytyä työstä, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa hänen tai muitten hengelle tai terveydelle (Työturvallisuuslaki 23 ). Työsuhteen ehdot määräytyvät seuraavilla tavoilla: - työlainsäädäntö - työehtosopimukset ja paikalliset sopimukset (jotka ovat työehtosopimuksen liitteitä) - työsopimus - työpaikan työsäännöt - työpaikan vakiintuneet käytännöt - työnantajan käskyt Soveltamisjärjestys on seuraava: 1. ehdottomat lainsäännökset, "muu sopimus on mitätön" 2. työehtosopimusmääräykset, joista ei saa paikallisesti toisin sopia 3. paikalliset sopimukset (työehtosopimuksen määräykset, joista on toisin sovittu) 4. työsopimusmääräykset 5. tahdonvaltaiset lainsäännökset ja ns. tavanomainen oikeus eli vakiintunut käytäntö 6. työnantajan työjohto-oikeutensa perusteella antamat käskyt (työmääräykset). 5

8 Oikeuskäytännössä on hyväksytty ns. edullisemmuussääntö. Sen mukaan, huolimatta edellä mainitusta soveltamisjärjestyksestä, valitaan se normi, joka tuo työntekijälle edullisimman lopputuloksen. Edullisemmuussääntö perustuu ns. työntekijän suojeluperiaatteelle, jonka mukaan asia on epäselvissä tapauksissa ratkaistava työntekijän eduksi. 1. Heikennykset suhteessa lakiin 3.1. Yleistä Heikennykset mahdollistuvat silloin kun kyseessä on ns. tahdonvaltainen lainsäädäntö. Tämä voidaan ilmaista jo kyseisen säännöksen kohdalla tyyliin jollei muusta ole sovittu tai ellei toisin sovita. Esim. pykälä yleisistä irtisanomisajoista on tällainen (TSL 6.luku 3 ). Näissä tapauksissa laista voidaan poiketa jo työsopimuksella. Laki antaa mahdollisuuden myös poiketa joistain tietyistä pykälistä valtakunnallisilla työehtosopimuksilla. Nämä pykälät luetellaan usein kyseisen lain lopussa esim. seuraavasti: XX. Säännösten pakottavuus japoikkeaminen valtakunnallisella työehtosopimuksella. Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, oikeus sopia toisin siitä, mitä Y :ssä säädetään. Laissa ei voida yleisellä tasolla ottaa huomioon monien alojen erityispiirteitä, joten monista asioista on mahdollisuus sopia joustavasti alan tarpeiden mukaisesti (esim. tauot). 1. Rakennusalan työehtosopimus Tauot 6

9 TES 8 2. momentti: Milloin työntekijä joutuu jäämään ylityöhön, pidetään säännöllisen työajan päätyttyä 12 minuuttia kestävä kahvitauko Kahvitauot luetaan työaikaan. Jos ylityö kestää lyhyen ajan, ei taukoa pidetä. Laissa annetaan oikeus pitää enintään puolen tunnin lepoaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen, jos työaika ylittää vuorokaudessa 10 tuntia (TAL 28 ). Tästä voidaan kuitenkin poiketa valtakunnallisella työehtosopimuksella (TAL 40 ) Kysymyksenä onkin, onko kyseessä edes heikennys, sillä työehtosopimuksen mukaiset 12 minuuttia ovat palkalliset, mutta laissa mainitulta puolelta tunnilta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, mikäli työntekijä saa esteettä poistua työpaikalta tauon ajaksi Työvuoroluettelot - TES 10 2.momentti:.., on työvuoroluettelo laadittava siten, että vähintään kolmen viikon työvuorot ovat tiedossa etukäteen. Laissa vaaditaan, että: Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä, jollei se tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeata. Työvuoroluettelo on kuitenkin laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista. (TAL 35 ). - TES momentti: Paikallisesti voidaan sopia työvuoroluettelon muuttamisesta. Laissa todetaan puolestaan: työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. (TAL mom.). Sekä a) että b) kohdasta saadaan poiketa valtakunnallisella työehtosopimuksella (TAL 40 ) Sairaus ja tapaturma-ajan palkka 7

10 - TES 33 III luku: Palkanmaksujakson pituus. - Asetetaan yksi karenssipäivä alle kahden vuoden työsuhteessa tai jos työkyvyttömyys kestää sairastumispäivän jälkeen alle sairausvakuutuksen karenssiajan (9 päivää). Laissa mainitaan oikeus sairausajan palkkaan riippumatta työsuhteen pituudesta (TSL 2. luku 11 ). - Alle kahden viikon työsuhteessa olleelle ei makseta sairausajan palkkaa ollenkaan. Yli kaksi viikkoa mutta alle kuukauden jatkuneessa työsuhteessa maksetaan enintään sairausvakuutuksen karenssiajan (1+9 päivää) pituiselta ajanjaksolta sairausajan palkkaa. Lain mukaan alle kuukauden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan (TSL 2. luku 11 ). b) TES 33 IV luku. Työkyvyttömyysajalta maksettavan palkan määrä. Kohdassa 4 asetetaan sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyysajasta maksettavalle palkalle enimmäismäärät. Laki: Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa (TSL 2. luku 11 ). c) TES 33 VI luku. Erityistilanteet. i) Kohta 1. Työkyvyttömyyden uusiutuessa eli samasta perusteesta aiheutuvan työkyvyttömyyden alkaessa enintään 30 päivän kuluessa, siitä, kun työntekijälle on maksettu työkyvyttömyysajan palkkaa tai sairauspäivärahaa niin tällaisessa tapauksessa palkanmaksun kesto määräytyy ensimmäisen samasta perusteesta aiheutuneen työkyvyttömyyden alusta lukien. 8

11 Laissa ei eritellä uusiutumista vaan puhutaan vain oikeudesta saada korvaus esteen ajalta (TSL 2. luku 11 ). ii) Kohta 4. Äkillisen hammassairauden aiheuttaessa työkyvyttömyyden ja vaatiessa hoitotoimenpiteitä saman päivän tai työvuoron aikana, asetetaan työntekijälle hoitotoimenpiteen ajalta maksettavalle palkalle enimmäismäärät. Yli kuukauden jatkuneessa työsuhteessa työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa esteen ajalta (TSL 2. luku 11 ). - Kohta 5. Oikeus edellisessä kohdassa mainittuun korvaukseen on, jos työsuhde on ennen työkyvyttömyyttä kestänyt vähintään kahden viikon ajan. Työsuhteen pituudesta riippumatta laissa ei aseteta karenssipäiviä sairausajan palkanmaksulle, ainoastaan jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus 50 prosenttiin palkastaan (TSL 2. luku 11 ). Kohdista a)-c) saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ) Lääkärintarkastukset TES kohta: Muut lääkärissä käynnit. Ansionmenetystä ei kuitenkaan korvata, mikäli kyse on sairausajan palkkamääräysten mukaisesta karenssipäivästä. Laissa työntekijällä on oikeus esteen ajalta sairausajan palkkaan, mikäli tämä este johtuu sairaudesta tai tapaturmasta (TSL 2. luku 11 ). Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). 9

12 1. Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Lomauttaminen - RISS 2 2. kohta - Työnantaja voi siirtää kerran lomautuksen toimeenpanoa tarvitsematta noudattaa uutta lomautusilmoitusaikaa. Laissa ei mainita siirtämisestä, siellä todetaan vain, että lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista (TSL 5. luku 4 ). Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). - Ilmoitus peruutuksesta tai siirrosta on tehtävä viimeistään työn päättymispäivää edeltävänä työpäivänä. Lain mukaan (TSL 5. luku 6 ) toistaiseksi voimassaolevassa lomautuksessa työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin. Tästä voidaan sopia toisin (TSL 5. luku 6 ). b) RISS 2 3. kohta: Voidaan sopia tilapäisestä työstä lomautuksen kestäessä, jolloin lomautus voi jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen ilman eri lomautusilmoitusaikaa. 10

13 Laissa (TSL 5. luku 4 ) todetaan vain, että lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tästä saadaan poiketa työnantajien ja työntekijöitten valtakunnallisten yhdistysten sopimuksella (TSL 13. luku 7 ). Lakiesimerkki: Mattomies oli tehnyt kaksi tilapäistä työtä lomautusaikanaan samalle työnantajalle, toisen työn jälkeen hän oli jäänyt kuukauden sairauslomalle. Ei tarvittu uutta lomautusilmoitusta, ja aikaprioriteettisäännön (lomautus oli annettu ennen sairauslomaa) perusteella työnantajan ei tarvinnut myöskään maksaa työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa (TT: ) Irtisanominen RISS 3 1. kohta: Irtisanoessaan työntekijän työnantajan on noudatettava vähintään seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 2 vuotta yli 2 mutta enintään 4 vuotta yli 4 mutta enintään 8 vuotta yli 8 mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta irtisanomisaika 2 viikkoa 4 viikkoa 8 viikkoa 12 viikkoa 16 viikkoa Vastaavat ajat laissa (TSL 6. luku 3 ) ovat: Työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään 1 vuosi yli vuosi mutta enintään 4 vuotta yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 11

14 yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijällä, joka on ollut töissä 1-2 vuotta tai yli 8 vuotta on heikompi irtisanomissuoja kuin mitä lakiin on kirjattu. Näistä voidaan sopia (TSL 6. luku 3 ) Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana - RISS 6 1. kohta: Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä. Laissa (TSL 7. luku 4 ) ei puhuta työn alueellisesta tarjoamisesta (eikä varsinkaan sen rajoittamisesta), vaan ainoastaan työnantajan velvollisuudesta tarjota työntekijälle työsopimuksen mukaista työtä ja ellei tällaista ole tarjolla myös velvollisuudesta tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Lain mukaan jätetään siis työntekijän harkinnan varaan kuinka pitkiä työmatkoja hän haluaa kulkea; alueellista laajuutta voidaan kuitenkin rajoittaa työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten työehtosopimuksella (TSL 13.luku 7 1.mom. toinen virke). b) RISS 6 3. kohta: Työnantaja voi ottaa tietyssä tapauksessa alaurakoitsijan tai alihankkijan työntekijät määräaikaiseen työsuhteeseen 7 :n takaisinottovelvoitteen sitä estämättä. Lain mukaan Työnantajan on tarjottava työtä 7 luvun 3 tai 7 :ssä säädetyillä perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen (TSL 6. luku 6 ). 12

15 Tässä asetetaan muut kuin yrityksen aikaisemmat työntekijät edullisempaan asemaan, mutta työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus näin sopia (TSL 13. luku 7 ) Takaisinottaminen - RISS 7. Määräaika (9 kuukautta) jolloin työnantajalla on velvollisuus tarjota työsopimuslain 7 luvun 3 tai 7 :ssä säädetyillä perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen lasketaan työnteon lopettamisesta. Tässä rajoitetaan lain (TSL 6. luku 6 ) määräystä määräajasta, joka lasketaan työsuhteen päättymisestä, ei työnteon lopettamisesta. Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on kuitenkin oikeus näin sopia (TSL 13.luku 7 ). - RISS 7 : Tiedustelu- ja takaisinottovelvollisuuden piirissä ovat ne työntekijät (jotka ovat) 6 :n mukaisella etäisyydellä tarjolla olevasta työkohteesta. Tässä siis rajoitetaan työmatkan pituutta. Kyseessä olevassa 6 :ssä mainitaan: joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä Laissa (TSL 6. luku 6 ) työnantajan tiedustelu- ja takaisinottovelvollisuutta työmatkan perusteella ei rajoiteta, mutta työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus tästä sopia (TSL 13.luku 7 ). Kyseiset etäisyydet voivat kuitenkin olla pitkiäkin. Työtuomioistuin on päätöksessään lomautetun kirvesmiehen takaisinottovelvollisuudesta todennut, että: Työehtosopimusneuvotteluista esitetty selvitys osoittaa, että työnantajan työntarjoamisvelvollisuutta ei ole tarkoitettu rajoittaa ainoastaan yhden kunnan alueelle (TT: ). 1. Laittomuudet 13

16 4.1. Yleistä Tämä kohta on se, minkä takia tämä työ on yleensä olemassa. Alkusysäyksen tähän antoi edellisestä työehtosopimuksesta puuttunut perhevapaiden lomarahaoikeus. Tämän tilanteen korjauduttua jäljelle jäi kysymys muista työssäolon veroisista päivistä, kuten sairauslomapäivät. Samalla heräsi epäilys, löytyisikö mahdollisesti muita suoranaisesti laittomia kohtia nykyisestä työehtosopimuksesta. Peräti kahdentoista erillisen kohdan löytyminen olikin valtava yllätys. Kyseessä on tietenkin pelkästään minun näkemykseni ja tulkintani pykälistä, mutta muiden todistettavaksi jää olenko väärässä Rakennusalan työehtosopimus Paikallinen sopiminen työajoista TES 9 4. kohta: itsenäisyyspäivä korvataan 8 tunnin mukaan, ellei ole sovittu lyhyemmästä säännöllisestä työajasta, jolloin... korvataan sovitun työajan mukaan. Tässä on kysymys tilanteesta, jolloin paikallisesti sovitaan poikkeavasta säännöllisestä työajasta ja sen tasoittumisjärjestelmästä. Itsenäisyyspäivästä on säädetty oma laki: Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/1937). Tämän lain 3 :ssä säädetään: on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Ristiriita syntyy kun 8 tunnin mukainen korvaus ei vastaakaan täyden työpäivän palkkaa. Tällainen tilanne voi syntyä ainakin kun työntekijän työsuhde päättyy kesken työajan tasoittumisjärjestelmää. TES 9 1. kohdan 3. momentissa todetaan: Jos työntekijän työsuhde päättyy kesken tasoittumisjakson muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä niin, ettei tasoittumisvapaata anneta ennen työsuhteen päättymistä, maksetaan keskimäärin yli 40 viikkotyötunnin tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta 50 %:lla korotettu palkka. 14

17 Tässä puhutaan nimenomaan tehdyistä työtunneista, jolloin itsenäisyyspäivältä korvataan vain kahdeksan tunnin mukainen palkka (TES 9 4. kohta). Esim. työntekijä on tehnyt säännöllisesti 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa ja työsuhde katkeaa muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä, niin ettei tasoittumisvapaita anneta ennen työsuhteen päättymistä. Tällöin, mikäli itsenäisyyspäivä olisi ollut työpäivä, niin se pitää laskea mukaan viikkotyötunteihin 10-tuntisena päivänä. Näin työntekijä saa itsenäisyyspäivältä lainmukaisen täyttä työpäivää vastaavan palkan. Siis kyseinen rajaus: itsenäisyyspäivä korvataan 8 tunnin mukaan on laiton. Sanamuoto pitää saada muotoon, jonka perusteella maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka Yli- ja hätätyö TES kohta: Työaikalain mukaisena ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään kalenterivuotta ja neljää kuukautta,.. Vaikka laissa annetaan työnantajien ja työntekijöitten yhdistyksille, joiden toimintapiiri käsittää koko maan mahdollisuus sopia ko. tarkastelujaksosta, siellä ei kuitenkaan anneta tarkastelujakson pituudeksi enimmilläänkään kuin 12 kuukautta (TAL mom.). Tästä ei saada poiketa. Mikäli tässä kohdassa on haluttu vain todeta voimassaolevaa lainsäädäntöä, kohdan sanamuoto on täysin harhaanjohtava. Siinä tapauksessa ehdottaisin tekstiksi kyseiseen kohtaan seuraavaa: Ylitöiden enimmäismäärien tarkastelujaksoina käytetään neljää kuukautta ja kalenterivuotta kuten työaikalaissa säädetään, Korvattavia vapaapäiviä 15

18 TES kohta: Työntekijälle, joka välittömästi ennen avioliittoon vihkimispäiväänsä on ollut työnantajansa työssä ainakin yhden kuukauden ajan, on oikeus pitää tällainen merkkipäivänsä, jos se sattuu hänen työpäiväkseen, vapaapäivänä ja saada siltä korvauksena kahdeksalta tunnilta palkkaryhmittelyn mukainen taulukkopalkka, enintään IV palkkaryhmän mukaan. Ristiriita syntyy kun verrataan tilannetta rekisteröitävään parisuhteeseen, jolloin työntekijälle ei anneta palkallista vapaapäivää. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. sukupuolisen suuntautuneisuuden johdosta (TSL 2. luku 2 ). Tästä ei voida sopia. Hyväksyttävälle perusteelle asetettavat vaatimukset ovat hallituksen esityksen mukaan korkeat erityisesti silloin, kun erilainen kohtelu perustuu syrjintäkieltosäännöksessä (perustuslaissa) nimenomaisesti lueteltuihin perusteisiin (HE 309/1993 vp s. 43). Kielto syrjiä ketään sukupuolisen suuntautumisen perusteella on mainittu hallituksen esityksen perusteluissa yhtenä esimerkkinä syrjintäkieltosäännöksessä mainitusta "muusta henkilöön liittyvästä syystä". Pykälä on siis niiltä osin laiton, jossa avioliitto asetetaan eriarvoiseen asemaan rekisteröityyn parisuhteeseen nähden. Kyseinen pykälä voidaan yksinkertaisesti korjata, joko lisäämällä rekisteröity parisuhde tasa-arvoiseen asemaan avioliittoon nähden tai poistamalla avioliittoon vihkimispäivän erityisasema Sääolosuhteet TES kohta: maksetaan sateen, pakkasen tai muun luonnonesteen aiheuttamasta keskeytyksestä työnteossa odotusajan palkka työpäivän tai työvuoron loppuun, korkeintaan kuitenkin kahdelta tunnilta palkkaryhmittelyn mukainen taulukkopalkka, enintään IV palkkaryhmän mukaan, mutta ei muuta odotusajan palkkaa. 16

19 Kyseenalaisena tässä pykälässä on kohta muun luonnonesteen, joka rinnastetaan normaaleihin sääestepäiviin. Laittomaksi tilanne muodostuu silloin kun tämä luonnoneste on poikkeuksellinen. Otetaan esimerkiksi trombi, joka voi aiheuttaa työnteon keskeyttämisen, ja jonka todellakin voidaan sanoa olevan poikkeuksellinen luonnoneste. Laissa todetaan, että mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. (TSL 2.luku 12 2.mom.) Pykälän korjaaminen onnistuu helposti korjaamalla teksti muotoon muun eipoikkeuksellisen luonnonesteen Alaikäiset TES kohta: Muiden alaikäisten kuin rakennusalan opiskelijoiden kohdalla edellä 18 :ssä määritellyistä palkkaryhmistä ja ryhmiin perustuvista vähimmäispalkoista voidaan sopia toisin. Tässä alaraja on siis mielivaltainen. Työnantaja voi siis vapaasti sopia työstä maksettavasta vastikkeesta. Näinhän ei tietenkään voi olla vai voiko? Jos ei, niin pykälä on laiton. Tämä pykälä on varsin mielenkiintoinen sekä minimipalkan, että nuoren työntekijän aseman kannalta. Laissa ei tunneta varsinaista minimipalkka käsitettä vaan sen määrittäminen on annettu nimenomaan työehtosopimuksille. Ongelmana on siis kuinka alas työehtosopimuksella saadaan mennä. Koska kyseessä on alaikäinen työntekijä, työntekoa ja sen laatua säätelevät useat eri säädökset. Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa (Laki nuorista työntekijöistä 2 ). Pääsääntöisesti tätä nuorempia ei rakennusalan töihin voida ottaa [Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)]. Työnantajan on kuitenkin otettava huomioon myös nuoren henkilön fyysinen ja henkinen kehitys, näistä on säädetty erikseen: 17

20 Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007). Iästä huolimatta työnantaja ei saa asettaa työntekijää lähtökohtaisesti eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta, pelkkä ikä ei tähän riitä (TSL 2. luku 2 ). Ammattitaito on tällainen hyväksyttävä peruste. Perustuslaissa sanotaan, että: Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. (Suomen perustuslaki momentti). Samoilla linjoilla liikkuu Suomen ratifioima ja vuonna 1976 voimaan tullut kansainvälinen sopimus taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista (ns. TSS-sopimus), jonka 7 artiklan a) kohdassa todetaan mm.: palkkaus, joka suo vähintään i) kohtuullisen palkan ja saman palkan samanarvoisesta työstä ilman minkäänlaista rajoitusta. Ellei palkasta ole sovittu mitenkään, laissa asetetaan vähimmäispalkalle ehto, että työntekijälle (on) maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. (TSL 2. luku 10 ). Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan (PeVL 4/2002 vp), että yllämainittu TSS-sopimus sisältää oikeuden kohtuullisen elintason turvaavaan palkkaan. Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan käsityksen mukaan valvontakäytännössä on määräytynyt ehto, jonka mukaan palkan on oltava selvästi kunkin maan köyhyysrajan yläpuolella (TyVL 2/2002 vp). Eurostatin mukaan köyhyysraja Suomessa vuonna 2005 oli noin kuukaudessa. Työsuojelupiirien suositus vähimmäispalkasta on kokoaikatyöstä maksettavaksi ainakin niin paljon, että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy. Tämä tarkoittaa peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Palkan tulee tämän mukaan lukien olla vähintään 980,40 euroa kuukausipalkkana, 45,60 euroa päiväpalkkana tai 5,70 euroa tuntipalkkana. Näiden perusteella voidaan siis arvioida, että työntekijä on oikeutettu tuloon joka elättää hänet ammattitaidosta huolimatta. 18

21 Työnantajan vallassa on päättää palkkaako hän henkilön ja irtisanooko, vai ei, mutta palkkaukselle on selkeästi olemassa alaraja. Siten kyseisen pykälän antama mahdollisuus sopia toisin vähimmäispalkasta on laiton siinä mielessä, että sitä nimenomaan ei määritellä mitenkään. Kyseisen pykälän laittomuuden poistaminen onnistuu helposti määrittämällä palkan absoluuttinen alaraja, joka maksetaan minimissään kenelle tahansa rakennusalan työntekijälle Erinäiset suojat TES kohdan pöytäkirjamerkintä: Edellisessä kappaleessa mainitun päätöksen rikkomisesta voidaan vaatia työtuomioistuimessa hyvityssakkoseuraamuksia vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen työnantajalle ja toimivaltaiselle työsuojelutarkastajalle eikä työnantaja ole korjannut puutteita viipymättä Pöytäkirjamerkintä koskee rakennustyömaiden henkilöstötiloja ja niiden järjestämistä työministeriön päätöksen (977/94) mukaisesti. Pöytäkirjamerkinnässä kiinnittää huomion se, kenelle on annettu oikeus huomauttaa asiasta jotta siitä olisi oikeudellisia seurauksia työnantajalle. Todetaan, että vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen Näinhän ei voi tietenkään olla. Ensinnäkin voi olla työmaita, joissa kyseiset henkilöt puuttuvat syystä jos toisesta. Toiseksi voi olla, etteivät kyseinen(set) henkilö(t) syystä tai toisesta reagoi tilanteeseen niiden vaatimalla tavalla. Kolmanneksi kyseistä asiaa sivutaan työtuomioistuimen päätöksessä (TT:1992-4) seuraavasti: työmaalta oli otettu yhteyttä Rakennusliiton Satakunnan Aluejärjestön toimitsijaan ja ilmoitettu, että työmaan sosiaalitilat olivat puutteelliset. Seurauksena tästä työnantaja lopulta tuomittiin työehtosopimuksen tieten rikkomisesta hyvityssakkoon. 19

22 Siten rajaus vain jos työsuojeluvaltuutettu tai luottamushenkilö on tehnyt puutteista ilmoituksen on laiton. Ehdotuksenani on, että kyseinen pöytäkirjamerkintä poistetaan kokonaisuudessaan työehtosopimuksesta tarpeettomana Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla Työntarjoamisvelvollisuus työsuhteen aikana - RISS 6 1. kohta: Työnantajan velvollisuus tarjota työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalle työntekijälle (myös lomautetulle) rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä vakituisesta asunnostaan käsin. Tässä rajaus vakituisesta asunnostaan käsin vaikuttaa erikoiselta. Minkä takia kyseisessä tilanteessa työntekijä ei saa käydä töissä vapaa-ajan asunnostaan käsin, tyttöystävän asunnosta käsin tai vaikka työkaverin puolison luota? Työnkäynnin alueellista laajuutta saadaan rajoittaa (TSL 13. luku 7 1. mom. toinen virke), mutta ei muuten rajoittaa sitä mitä työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuudesta säädetään (TSL 7. luku 4 ). Näin ollen ei voida määrätä missä työntekijän asuinalueen kuuluu olla ja mistä käsin hän työtään käy tekemässä. (Katso myös kohdan perustelut) Siten annettu rajaus vakituisesta asunnostaan käsin on selkeästi lain vastainen. Pykälä korjataan helposti poistamalla siitä sanat vakituisesta asunnostaan käsin b) RISS 6 3. kohta: Jos alaurakkaa tai alihankintaa koskeva sopimus joudutaan 20

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016 MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN 20.3.2014 29.2.2016 PINTAURAKOITSIJAT ry RAKENNUSLIITTO ry Pintaurakoitsijat ry:n ja Rakennusliiton välinen MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKA- HINNOITTELUINEEN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2010 2012 ISBN 978-952-5785-35-7 (painettu) ISBN 978-952-5785-36-4 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2010 Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014

LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 LATTIANPÄÄLLYSTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 28.2.2014 ISBN 978-952-269-048-7 ISBN 978-952-269-049-4 (pdf) Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Paino: Tammerprint Oy, Tampere 2012 3 SISÄLTÖ Lattianpäällystysalan

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-113-2 (painettu) ISBN 978-952-269-114-9 (pdf) Taitto: DTPage Oy Paino: Vammalan Kirjapaino Oy Sastamala 2014

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LOMAOPAS Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1. Loman ansaitseminen 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Lomanmääräytymisvuosi 1 1.3 Lomanmääräytymiskuukausi 14 päivän säännön mukaan 1 1.4 Lomanmääräytymiskuukausi

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot