Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- 31 TYKSET/PERUSTURVAN TOIMIALA 16 VASTAAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN KOTIPALVELUAUTON HANKINTA ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNAS- 36 TA 19 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HELMIKUU 2012/PE- 37 RUSTURVAN TIOIMIALA 20 ILMOITUSASIAT 38

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 17:00-20:07 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Hartikainen Veli-Pekka 17:00-20:07 puheenjohtaja Puustinen Jani 17:00-20:07 varapuheenjohtaja Burman Tauno 17:00-20:07 jäsen Hokka Mervi 17:00-20:07 jäsen Jaakkila Esko 17:00-20:07 jäsen Piironen Outi 17:00-20:07 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-20:07 jäsen POISSA Pakarinen Jari jäsen Vauhkonen Anna jäsen Kukkonen Timo kh pj MUU Mujunen Anna-Liisa 17:00-20:07 kh edustaja Tilus Riitta A. 17:00-20:07 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-20:07 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-20:07 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Vuorossa Outi Piironen ja Anna Vauhkonen Valittiin Outi Piironen ja Ulla-Maija Simelius Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen 17 Jani Puustinen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Outi Piironen Ulla-Maija Simelius PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNAT PETU 14 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanran nantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Tilinpäätösaikataulun mukaan vuoden 2011 tilinpäätöksen raportointi on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Perusturvalautakunnan vastuualueeseen kuuluivat viime vuonna sosiaalityön, kotihoidon, lasten päivähoidon, avohuollon palveluiden, vuodeosaston, erikoissairaanhoidon, hammashuollon sekä hallinnon ja talouden osas tot. Osastot jakaantuvat kustannuspaikkoihin lukuunottamatta vuode osastoa ja hammashuoltoa. Perusturvalautakunta käsittelee tilinpäätök sen kustannuspaikkatasolla 04 ja kunnanhallitukselle/-valtuustolle tilinpää tös viedään osastotasolla 03. Las ten päi vä hoito on siirretty sivistyslautakunnan alaiseksi toiminnaksi al kaen. Perusturvalautakunnan vuoden 2011 talousarvion toteutuma osastoittain: TA 2011 TP 2011 Sosiaalityö Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 98,3 % Kotihoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 98,7 % Lasten päivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 97,5 % Avohuollon palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 100,2 % Vuodeosasto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 101,0 % Erikoissairaanhoito

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Toimintatuotot 0 0 Toiminkakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 100,0 % Hammashuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 97,1 % Hallinto ja talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 91,4 % Perusturvalautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatteen käyttö-% 99,2 % Kokonaisuutena perusturvalautakunnan tilinpäätös osoittaa yli eu ron ylijäämää. Toimintatuotot ylittyivät lähes euroa ja toimintaku lut n euroa. Hallintokunnan vuokramenoihin varatut mää rärahat euroa ylittyivät eurolla ja sisäisiin vyörytyseriin va rattu euroa ylittyi yli eurolla. Sosiaalityön toimintakulujen ylitys euroa johtuu toimeentulotukikulu jen ja sisäisten vuokrien ylityksistä. Avohuollon ja vuodeosaston toimintakulujen ylitykset johtuvat lääke- ja hoi totarvikevarastojen lopetuskirjauksista ja sisäisten vuokrien ylityksistä. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista katettiin avohuollon asiakaspalvelujen ostoja eurolla. Esityslistan - liitteenä no 1 on vuoden 2011 tilinpäätös/käyttötalousosa perusturvalautakunnan alaisista toiminnoista osastotasolla 03/kustannuspaikkatasolla 04 - liitteenä no 2 on vuoden 2011 tilinpäätös/investointiosa perusturvalautakunnan investoinneista

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen käyttötalous- ja investointiosat esityslistan liitteiden 1 ja 2 mu kaisesti perusturvalautakunnan alaisten toimintojen osalta ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttä viksi. Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLITYKSET/PERUSTURVAN TOIMIALA PETU 15 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Tilinpäätösohjeistuksen mukaan lautakunnan tulee käsitellä valtuuston vah vis tus ta vailla olevat toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alituk set osas tota solla 03. Sosiaalityön osaston toimintakulut ylittyivät eu roa. Avus tuk sis sa ylitystä kertyi euroa ja muissa toimintakuluissa euroa, johon sisältyy vyörytyserien ylitys eu roa. Toi meen tu lo tukimenot arvioitiin lii an op ti misti sesti ja vyö ry tys erien määrä raha va raus perustuu hallintopal ve lujen ar vi oon. Avohuollon palveluiden osaston toimintakulut ylittyivät euroa. Aineis sa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä syntyi euroa ja muis sa toi min takuluissa euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitys ai heutuu hoitotarvike- ja lääkevarastojen arvojen muutosten kirjauksista; va rastojen käytöstä luovuttiin viime vuonna. Muiden toimintakulujen ylityksiin sisältyvät sisäisten vuokrien ylitys euroa ja vyörytyserien ylitys euroa, joiden määrärahavaraukset on tehty teknisessä toimessa ja hallintopalveluissa. Vuodeosaston osaston toimintakulut ylittyivät euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät euroa samasta syystä kuin avo huollon palveluissakin. Muiden toimintakulujen ylitys euroa ai heutuu sisäisten vuokrien ylityksestä euroa ja vyörytyserien ylityk sestä euroa. Toimintatuottojen alituksia osastotasolla 03 ei ollut. Koko perusturvan toimintatuotot ylit tyi vät euroa. Perusturvalautakunnan toimintakulut ylittyivät euroa. Aineet, tarvik keet ja ta va rat ylit tyi vät euroa, avustukset euroa ja muut toi minta ku lut eu roa, yhteensä euroa. Muissa toimintaku luissa on si säisten vuok rien ylitystä euroa ja vyörytyserien ylitystä eu roa. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle valtuuston vah vis tus ta vail la ole vat toi mintakulujen ylitykset vuodelta 2011.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta VASTAAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN PETU Valmistelija vs. perusturvajohtaja Enni Ekberg, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnassa on 1+2 lääkärin virkaa. Virkoja ei ole saatu vakinaisesti täytetyiksi ha kijoiden puuttuessa, joten kunta on joutunut hankkimaan jo jonkin aikaa kaik ki lää kä ri palvelut ostopalveluina. Vastaavan lääkärin pal ve lut os te taan Var kau den kau pun gilta (hallintoylilääkäri Hannele Holo pai nen) ja ter veys kes kuks lää käri pal velut (kahden lääkärin työpanos) oste taan At ten do Me do ne:l ta. Tä män li säksi lääkäri Esa Sil ven noi nen on toimi nut kun nan halli tuk sen pää töksellä suostumuk sensa mukai sesti kuntoutuk ses ta vas taava na lää kärinä ja pe rusturvajohta jan päätök sellä kutsuntalää käri nä se kä tun tive loi tuksella koti sairaanhoi dosta vastaa vana lääkärinä (1pv/vko). Ulkoistetut lääkäripalvelut ovat olleet jatkuvasti keskustelun aiheina ja arvostelun kohteena, sillä kuntalaiset ovat kokeneet epävarmuutta palvelujen saa ta vuu den ja lääkäreiden pysyvyyden suhteen. Kunnan ja kun ta lais ten kan nal ta os to pal ve lu jär jes tely on myös kallis. Heinäveden kunta on tehnyt selvitystyötä so si aa li- ja ter veys pal ve lui den alueellisesta järjestämisestä Outokumpu-Liperi suuntaan ja Varkaus-Joroi nen suuntaan. Mahdollisia päätöksiä yhteistoiminnan suunnasta tehdään ai kai sin taan vuon na 2012 ja tästä syystä yhteistyössä tuotettuja pal ve luita voitaisiin käynnistää aikaisintaan vuoden 2013 puo lella. Attendo Me done:n kanssa tehty sopimus päättyy , sopi muk seen si sältyy jat ko mah dollisuus (optio) vuosi kerral laan kaksi vuotta. Huolimatta siitä toimitaanko yhteistyössä ympäröivien kuntien kanssa vai tuotetaanko terveyskeskuspalvelut kokonaan itse, kuntalaiset tarvitsevat lähipalveluna tuotettavia lääkäripalveluita. Koska Attendo MedOne:lta ostetaan kahden terveyskeskuslääkärin työpanos, vastaavan lääkärin virka voitaisiin vielä täyttää joko vakinaisesti tai sopia viran mää rä ai kai sesta täyt tä mi ses tä, mikäli mahdolliset sote-neuvottelut ja pää tök set si tä vaativat ja tehtävään ha luk kai ta lää kä rei tä löy tyisi. Perusturvalautakunta valtuuttaa toimialapäällikön ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lääkärirekrytoinnin käynnistämiseksi ja vastaavan lääkärin viran täyttämiseksi joko vakinaisesti tai määräajaksi PETU 16 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax ,

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Heinäveden kunnassa oli julistettu haettavaksi mennessä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virka. Pätevyysvaatimuksena virkaan oli Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus. Ilmoitus julkaistiin Lääkärilehdessä , Savon Sanomissa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ei ollut hakijoita. Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että terveyskeskuslääkärin virka laitetaan uu delleen ha kuun kesällä.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta KOTIPALVELUAUTON HANKINTA PETU 17 Valmistelija vs kotihoidon johtaja Anu Väänänen, Sairaalantie 4, HEI NÄ VE SI, puh , fax , Kotipalveluauto Toyota Yaris 1.3 MMI-440 (vm 2007, n km) huoltoleasing-sopimus on päättämässä ja sitä voidaan jatkaa uuden auton saa pumiseen saakka. Ko ti pal ve lul la on em. auton li säksi käy tössään yksi samanmerkkinen auto, jo ka on Heinäveden kunnan omistama ja toinen eri merkkinen huoltoleasing -so pimuksella, jonka so pimus päättyy keväällä Au toista yksi on käy tös sä Kar vion ko tihoidos sa ja kaksi kirkonkylän alu een ko tihoi don työn teki jöillä. Vs kotihoidon johtaja on pyytänyt ostotarjouksen kymmeneltä au to liik keeltä uu des ta ko ti pal veluautosta. Mää rä aikaan men nes sä tar jouk sen jätti yhdeksän au to lii kettä. Tar jous pyyn tö esityslistan liitteenä no 3 ja yh teenve to tar jouk sista esi tys lis tan liit teenä no 4 (ei julkinen -liite). Hallintosäännön 59 ;n mukaan lautakunta päättää omaa tarvetta varten suo ritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankintaohjeita. Lautakunnilla on toimivalta päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Perusturvalautakunta on siirtänyt tilivelvol lisille viranhaltijoilleen (laskujen hyväksyjät) oikeu den päät tää käyttötalous han kinnoista, joiden yksittäinen hankintahin ta ei yli euroa (alv 0 %). Perusturvan talousarvion investointeihin vuodelle 2012 on varattu mää rära hat kahden uuden oman kotipalveluauton hankintaan ( euroa), sil lä myös ko ti pal ve lun omistama auto Toyota Yaris (vm. 2006) lienee talou del lisinta vaihtaa vuonna Tästä autosta pyydetään tarjoukset ke vään loppu puolella. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä hankintavertailun pe rusteella Delta Au to Oy:n tar jouksen Kia Rio 1,2 ISG LX 5D -hen ki lö au tosta ko ko nais ta loudellisesti edullisimpana ja hank kia sen ko tipal ve lun käyt töön. Koska ko. autosta oli tehty kaksi samanarvoista tarjousta, va linta suoritettiin arvalla. Valituksi tuli Delta Auto Oy:n Kuopion tarjous. Merkitään pöytäkirjaan, että pu heenjohtaja Ve li-pekka Hartikainen poistui esteellisenä (osal lisuusjäävi) ko kouksesta tämän asian käsittelyn ja päätök senteon ajaksi ja puheenjohta jana toimi varapuheenjohtaja Jani Puustinen. Toimeenpano: vs. kotihoidon johtaja

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: tarjouksen tehneet

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 19/ /2012 PETU 18 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Toiminimi Piika-Pipa (Y-tunnus ) on jättänyt lautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisen muutokses ta. Ilmoituksen mukaan toiminta laajenee kohderyhmien osalta ja hen ki lö kun nan mää rä li sään tyy yhdellä lähihoitajalla. Toiminnan tarkoituksena on tarjota sosiaali palveluja pääasiassa kotona asuville ikäihmisille. Tavoitteena on yksilöllisesti suunniteltu kotihoito, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Liiketoiminnasta vastaa Pirjo Saikkonen ja palvelujen vastuuhenkilönä toimii lähihoitaja Henna-Riikka Saik ko nen. Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, yritys- ja yhteistötietojärjestelmästä yritystietotuloste ja jäljennökset palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksen käsiteltyään toimielimen tulee antaa aluehallintovirastolle lausunto reksiteriin miekittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Perusturvalautakunta 1) merkitsee toiminimi Piika-Pipan kotipalveluja koskevan toi minnan muutosilmoituksen tietoonsa saatetuksi 2) esittää aluehallintovirastolle, että toiminimi Piika-Pipan kotipalveluja koskeva muutosilmoitus merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin, koska palvelu täyttää sille laissa säädetyt edellytykset. Toimeenpano: Tiedoksi: aluehallintovirasto Piika-Pipa

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HELMIKUU 2012/PERUSTURVAN TIOIMIALA PETU 19 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanran nantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2012 talousarvion toteutumisen raportoinnin ohjeis tuksen mukaan kirjanpidosta tulostettavat talous arvion toteutumat osastotasolla 04 tulee saattaa tiedoksi perusturva lauta kunnalle vähintään kuusi ker taa vuodessa. Koko perusturvan toimialan 1-2 kk toimintatuotot ovat eu roa (17,7 %), toimintakulut euroa (16,4 %) ja toimintakate euroa (16,4 %). Ohjeellinen käyttö-% on 16,66. Seuraavassa kirjanpidon mukaiset toimintatuotot ja toimintakulut (taso 04) Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Toimeentu lotuki , , ,2 Päihdehuolto , , ,4 Vammaispalv , ,9 Kehitysvammah , , ,3 Lastensuojelu 147 2, , ,2 Kotipalv. ja ksh , , ,3 Päiväkeskus 310 3, , ,6 Kotona asumin , , ,5 Palv.as. ja ryko , , ,5 Vast.ottopalv ,6 198,024 15, ,0 Täyd. palv , , ,7 Vuodeosasto , , ,5 Erikoissair.hoito , ,7 Hammashuolto , , ,4 Hall. ja talous , ,0 Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuma tammi-helmikuu 2012 tiedokseen.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 20 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Ohje 2/2012, Muistutus menettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa 2. Heinäveden sairaankuljetus; Ilmoitus toisen sairaankuljetusyksikon EPK 632 (H 192) käytöstä poistamisesta. 3. Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona; Toimintakertomus Iloisten Selviytyjien Kuntoutumiskeskus ISKK; Tiedote toiminnasta. 5. Pelastakaa Lapset ry; Lastensuojelupalveluiden hinnasto Kuntotumis- ja hyvinvointikeskus Kunnonpaikka; Ilmoitus hoivahotellipal velun käynnistymisestä. 7. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskekus ISO; Toimintakertomus Hoivakoti valmistuu Huhtikuussa pidetään ovat avoinna kuntalaisille tutus tu mis ta var ten. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 14, 15, 16,18, 19, 20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla: Pykälät: 17 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 17 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenet telyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osal listumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tie doksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tä män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esi tetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Pykälät: 17 Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät:

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, sii nä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot