PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen"

Transkriptio

1 PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKOULU / PORIN YKSIKKÖ Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Päihdeongelmainen on asiakas niin kuin muutkin. Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen. Pori sivua, 4 liitesivua Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen ja millainen haaste tämä on diakoniatyöntekijälle nykypäivänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seurakunnan diakoniatyöntekijän voimavaroja, tietoja ja taitoja kohdata päihteidenkäyttäjä. Lisäksi tehtävänä oli selvittää, ilmaiseeko päihteidenkäyttäjä tarvettaan hengelliseen keskusteluun. Tutkimuskohteeksi valittiin Porin seurakuntayhtymän ja Rauman seurakunnan diakoniatyöntekijät, koska tutkijat olivat kiinnostuneita selvittämään päihdeongelmaan liittyviä kysymyksiä diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusjoukko muodostui seurakuntien keväällä 2001 työssä olleista diakoniatyöntekijöistä. Opinnäytetyön työstäminen aloitettiin marraskuussa 2000 kirjallisuuteen perehtymällä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Tutkimusmateriaali kerättiin maaliskuussa 2001 kyselylomakkeilla. Kysely jaettiin 28 diakoniatyöntekijälle. Lomakkeita palautettiin 16, vastausprosentiksi tuli 57 %. Tutkimusotteeltaan tutkimus on kvalitatiivinen. Analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkijat nostivat diakoniatyöntekijöiden vastauksista esille pelkoon, jaksamiseen ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Sen lisäksi ilmeni, että suurelle osalle päihteiden käyttäjistä hengelliset tarpeet ovat tärkeitä. Toisilla tarpeet esiintyvät peitetysti, toisilla suoraan. Tutkimuksen mukaan diakoniatyöntekijät jaksavat kohdata päihdeasiakkaat hyvin. Kyselyyn osallistuneiden mukaan hyvä ammatillisuus edellyttää, että työntekijä kunnioittaa päihdeasiakasta ja on kiinnostunut hänen auttamisestaan. Diakoniatyössä pelko tai sen uhka on työtä haittaava tekijä asiakaskontakteissa. Työturvallisuudesta huolehtimalla voidaan vähentää pelon tai turvattomuuden tunnetta. Päihteidenkäyttäjä tulee yleensä diakoniatyöntekijän vastaanotolle taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa, mutta myös hengelliset asiat kiinnostavat päihdeasiakasta. Johtopäätöksinä todetaan, että diakoniatyöntekijät kohtaavat päihdeongelmaisen henkistä, hengellistä ja taloudellista tukea antamalla. Päihdeongelmaisen monet ongelmat ja alhainen motivaatio oman tilan parantamiseksi tekevät diakoniatyöntekijän työn haasteelliseksi. Diakoniatyöntekijöiden kärsivällisyys ja välittävä suhtautuminen tukee päihdeongelmaista elämän erilaisissa vaiheissa. Asiasanat: diakoniatyöntekijä, päihdeongelmainen, kohtaaminen, hengelliset tarpeet Säilytyspaikka: DIAK/ Porin yksikön kirjasto.

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC PORI TRAINING UNIT Minna Kuusisto, Elise Lehtola and Päivi Vanhatalo INTOXICANT ABUSERS ARE CLIENTS AS ANYONE ELSE. CHURCH SOCIAL WORKERS FACE INTOXICANT ABUSERS. Spring pages 1 appendix (4 pages) The aim of this final thesis was to find out how church social workers face intoxicant abusers and what kind of challenge this was for church social workers nowadays. This final thesis surveyed the resources, knowledge and skills of the church social workers who face intoxicant abusers as well as intoxicant abusers needs for spiritual discussion. The church social workers in the Ev. Luth. parishes of Pori and in the parish of Rauma were selected as research subjects, because the researchers were interested in surveying questions of substance addiction according to church social workers perspectives. The target group consisted of church social workers who worked in the parishes of Pori and Rauma during spring This final thesis was started in November 2000 by reading literature. The material was gathered up in March 2001 by using 28 questionnaires of which 16 were returned. The response rate was 57%. The research was qualitative. The content analysis was used as an analysis method. According to the results, the questions of fear, resources and safety at work were emphasized. In addition, most of the intoxicant abusers considered spiritual needs important. Some expressed indirect, the others direct needs. The main results suggest that the church social workers have strength to face intoxicant abusers as clients. According to the participants, good professionalism requires the employees respect intoxicant abusers as clients and are interested in helping them. Fear or threat of it have an injurious effect on client contacts within church social work. The feelings of fear or insecurity can be reduced by taking care of safety at work. Intoxicant abusers usually come to consult for financial problems but also spiritual issues interest them. As a conclusion, it can be stated that church social workers face intoxicant abusers by giving emotional, spiritual and financial support. Intoxicant abusers various problems and low motivation to better their lives are challenges to employees. The caring attitude and patience of employees help intoxicant abusers towards better quality of life. Keywords: church social worker, intoxicant abuser, facing, spiritual needs. Deposited in the Pori Training Unit Library.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 3 3 DIAKONIATYÖN TOIMINTAPERIAATTEITA Diakonian viran olemus Diakonian tehtävä 5 4 HENGELLISYYS Hengellisyys käsitteenä Hengellisyyden tarve Hengellinen kasvu Uskonnollisuus Sielunhoito Hengellisen hoidon erityispiirteitä 10 5 PÄIHDETYÖ OSANA DIAKONIATYÖTÄ Päihteet ja päihderiippuvuus Päihteiden käytön aiheuttamia ongelmia Seurakuntien järjestämää päihdetyötä 13 6 PÄIHDEONGELMAISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Kohtaaminen Diakoniatyöntekijän jaksaminen Työskentelyolosuhteet Diakoniatyöntekijöiden päihdetietous 19

5 7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus Tutkimusjoukko 25 8 TUTKIMUSTULOKSET Päihdeongelmaisen asiakkaan kuva Moniongelmaisuus Taloudellisen avun tarve Päihdeongelmaisen asiakkaan hengelliset tarpeet ja niihin vastaaminen Hengellisistä asioista keskusteleminen Syyllisyys Selviytymiskeinoja Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen Päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä Vaikea asiakas Työturvallisuus Pelko Diakoniatyöntekijän päihdetietämys ja päihdekoulutus Diakoniatyöntekijän voimavarat Työssä jaksaminen ja työtä helpottavia keinoja Oman jaksamisen hoitaminen Työn rajaaminen Työmotivaatio 41 9 JOHTOPÄÄTÖKSET Moniongelmainen päihdeasiakas Päihdeongelmaisen asiakkaan hengelliset tarpeet Vaikean päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaaminen Diakoniatyöntekijän pelko ja työturvallisuus Diakoniatyöntekijän työssä jaksaminen ja voimavarojen lähteet 45

6 10 POHDINTA 47 LÄHTEET 51 LIITE. Tutkimuksen kyselylomake 56

7 1 JOHDANTO Päihteet ovat ajankohtainen ja yhä kasvava ongelma. Eriasteiset päihdehaitat lisääntyvät jatkuvasti. Yhä nuoremmat ja jopa lapset kokeilevat alkoholin käyttöä. Myös huumausaineiden saatavuus ja käyttö ovat lisääntyneet. Hälyttävää on, että asenteet huumausaineiden käyttöä kohtaan ovat tulleet myönteisemmiksi. Päihdeongelma heijastuu päihteiden käyttäjän koko perheeseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. (Inkinen, Partanen & Sutinen 2000.) Päihdehaittojen ehkäisy on osa laajempia yhteiskuntapoliittisia toimia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (Mustalampi 2001, 48). Kirkon diakoniatyöllä on tärkeä tehtävä päihdeongelmaisen auttamisessa elämänhallintaan. Päihdeongelmainen asiakas tai joku hänen perheensä jäsenistä hakee yhä useammin henkistä tai taloudellista apua diakoniatyöntekijältä. Diakoniatyö on palvelua, joka tapahtuu kristillisessä hengessä. Hengellisyydellä on oma tärkeä osansa diakoniatyöntekijän työssä. Aina diakoniatyöntekijä ei voi auttaa konkreettisesti. Tärkeää on rinnalla seisominen hädän keskellä. Diakoniatyöntekijä tarvitsee kykyä huomata päihdeasiakkaiden erilaisia tarpeita sekä niiden taustalla olevia asioita. Hengelliset tarpeet päihdeongelmaisella voivat usein olla piileviä. Niistä ei välttämättä uskalleta tai ei haluta puhua. Tutkijoiden työtä ohjasi kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen nähdään hengellisenä, fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Päihdeongelmaisen hengellistä puolta korostettiin. Tutkimuksen alusta alkaen johtoajatuksena on ollut päihdeongelmaisen kohtaaminen. Opinnäytetyössä käsiteltiin, miten diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen ja millainen haaste tämä on diakoniatyöntekijälle nykypäivänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seurakunnan diakoniatyöntekijän voimavaroja, tietoja ja taitoja kohdata päihteidenkäyttäjä sekä päihdeongelmaisen hengellisiä tarpeita. Teoriaosuudessa käsiteltiin päihdeongelmaan liittyviä kysymyksiä, diakoniatyöntekijän työssä jaksamisen voimavaroja sekä hengellisyyden eri ulottuvuuksia.

8 2 Tutkijat halusivat tehdä opinnäytetyön, josta olisi hyötyä tulevassa diakonissan ammatissa, sekä saada lisätietoa päihteistä ja päihdeongelmaisen kohtaamisesta. Tutkimuksen aihe oli mielenkiintoinen ja haastava. Tutkijoiden kokemukset päihteiden käyttäjien kohtaamisesta arkielämässä ovat olleet vähäisiä ja ennakkokäsitykset heistä ovat ehkä osittain vääriä. Näiden seurauksena uusi kohtaamistilanne saattaa aiheuttaa hämmennystä. Syvempi tutustuminen päihdealueen kysymyksiin voi vähentää näitä ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä ja kohtaaminen päihdeongelmaisen kanssa on avoimempaa.

9 3 2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen. Samalla tutkimus kertoo päihdeongelmaisesta asiakkaasta ja päihdeongelmaisen hengellisistä tarpeista. Lisäksi tutkitaan seurakunnan diakoniatyöntekijän voimavaroja, tietoja ja taitoja kohdata päihteidenkäyttäjä sekä millaisia ovat päihdeongelmaisen asiakkaan hengelliset tarpeet. Tavoitteena on, että tutkimuksesta on saatavissa hyötyä käytäntöön diakoniatyötä kehitettäessä. Tutkimuksen pääongelma: Miten diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen? Tutkimuksen alaongelmat: 1) Millainen on päihdeongelmainen asiakas? 2) Millaisia ovat päihdeongelmaisen asiakkaan hengelliset tarpeet ja miten diakoniatyöntekijä vastaa niihin? 3) Millainen on diakoniatyöntekijän työssä jaksaminen? 3 DIAKONIATYÖN TOIMINTAPERIAATTEITA 3.1 Diakonian viran olemus Diakonian viran juuret ovat jo Vanhassa Testamentissa. Ikivanha ihmisen peruskokemus on ajatus, ettei ihmisen ole hyvä elää yksin. Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään (1 Moos. 2:18), (Pyhä Raamattu 1999.) Ihmiset on luotu elämään yhdessä toistensa kanssa perheessä, suvussa, heimossa ja kansassa. Eläessään yhdessä toisten kanssa ihminen toteuttaa elämänsä tarkoitusta. (Sollamo, R. 1991, 12.) Diakonian virka on ollut kristillisessä seurakunnassa jo apostolisena aikana. Apostolien tekojen kuudennessa luvussa kerrotaan, kuinka apostolit erottivat seitsemän hyvä maineista miestä huolehtimaan seurakunnan köyhien avustamisesta erityisillä

10 4 rakkauden-aterioilla, joita pidettiin jumalanpalveluksen yhteydessä. (Pyhä Raamattu 1999.) Evankelinen diakonia muotoutui 1800-luvulla. Sairaanhoidon hallitsevaan asemaan diakoniassa on ollut sekä historiallisia että käytännöllisiä syitä. Raamattuun vedoten on sanottu juuri sairauden ilmaisseen useimmiten ihmisten hätätilaa. Sairaanhoito on myös luonnostaan langennut niille, jotka ovat todella tahtoneet auttaa puutteessa ja hädässä olevia lähimmäisiään. Diakonia täytti omalta osaltaan sitä aukkoa, mitä yhteiskunta ei vielä pystynyt systemaattisesti täyttämään sairaanhoidon alueella. Diakonissalaitokset pitivät huolen siitä, että niiden sisarilla oli sairaanhoitajan pätevyys. Seurakuntadiakonia täydensi yhteiskunnallisen sairaanhoidon verkostoa. (Kansanaho & Hissa, 1972, 94, 96, 98.) Kansanterveyslain (1972) myötä diakonissat joutuivat luopumaan kokonaan terveydenhuollon tehtävistä. Ne siirtyivät yhteiskunnalle. (Heininen & Heikkilä 1996, 251.) Huoltodiakonian käsite syntyi ensimmäisen maailmansodan vaiheilla. Karitatiivinen diakonia ei merkinnyt pelkästään sairaanhoitoa vaan muutakin hädässä olevien ohjaamista avun saamiseksi luvulla ryhdyttiin suunnittelemaan huoltosisarten eli sosiaalityöntekijäin kouluttamista. Diakonissakoulutusta ei enää suunnattu yksipuolisesti sairaanhoitoon, vaan lisäksi tulivat kasvatus- ja huoltotehtävät. Koulutus ja tehtävät jakaantuivat sairaanhoitoon ja huoltodiakoniaan. Opetus molemmilla linjoilla saattoi silti tapahtua osittain yhteisesti. Tämä johtui sairaanhoitajien koulutuksen uudistamisesta sekä nopeasti kehittyvästä sosiaalihuollosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä. (Kansanaho & Hissa 1972, 67-68, 99.) Nykyinen diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Tämän lisäksi opiskelija voi saada kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakonian tai kirkon nuorisotyönohjaan virkaan tiettyjen opintokokonaisuusvalintojen mukaan. Raamatusta ja kristinuskosta nouseva arvopohja korostaa lähimmäiseen suuntautuvaa rakkauden palvelua eli diakoniaa. Samalla diakonia ymmärretään myös laaja-alaiseksi palvelu- ja kasvatustehtäväksi. (Opinto-opas , 6-7.)

11 5 Jos diakonia määritellään laajasti, ei diakonian harjoittaminen ole sidoksissa kirkkoon tai sen virkaan, vaan diakoniaan kuuluvat kaikki hyvään tähtäävät ja hyvää toteuttavat teot ja suoritukset, jotka palvelevat elämän kokonaisuutta ja hyvää yhteiskunnassa. Tätä voidaan sanoa diakoniseksi toiminnaksi. Jos diakonia rajataan kirkon diakoniavirassa olevien tekemäksi työksi, diakonia on tällöin vain niiden tekemää työtä, joilla on diakonian virka ja kutsu sekä vihkimys siihen. Tämä on diakoniatyötä. (Kettunen 2001, 18.) 3.2 Diakonian tehtävä Diakonian juuret ovat syvällä Jumalan ja ihmisen välisessä sovituksessa. Diakonia on tämän sovituksen ja lunastuksen välttämätön, sisäinen ulottuvuus, tai muussa tapauksessa ei ole olemassa diakoniaa eikä myöskään kristillistä uskoa. Jumalan sana itse on diakoniaa ja siitä nousee elimellisesti se, mitä kutsutaan diakoniaksi kirkon ihmisten välisenä työmuotona. (Mannermaa 1988, ) Diakonian perustehtävä on löytää, kuulla ja huomata erityisesti piilevä hätä, johon muu apu ei ulotu. Kirkon diakoniatyön periaatteena on ollut kautta aikojen ja edelleen etsiä niitä ihmisiä, joita kukaan muu ei auta, joilla on elämässä erityisen vaikeaa ja ahdistavaa, joita muut pitävät toivottomina tapauksina ja joilta puutuu se inhimillinen hyvä sekä arvostus, mikä normaalisti tulee ihmisten osaksi yhteiskunnassamme. (Tahvanainen 1988, 34.) Diakonian tehtävänä on olla konkreettisesti ja vakuuttavasti liikkeellä ihmisten jokapäiväisen elämän keskellä. Diakonian tehtävänä on sekä sisäisten että ulkoisten elämää vahingoittavien rakenteiden ja vääryyksien korjaaminen ja taistelu oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon puolesta seurakunnissa, koko kirkossa ja koko maailmassa. (Diakonissan ammattikuva 1992, 13.) Diakonia on se kirkon elämänmuoto ja ulottuvuus, jossa kirkon evankeliumi armosta ja rakkaudesta muuttuu lihaksi, konkreettisiksi ratkaisuiksi ja teoiksi kunkin ajan keskellä. Diakonia pyrkii olemaan rakkauden käytännöllinen tulkinta omalle ajalleen ja sen keskellä kohdattavalle hädälle. Pääsääntöisesti se vastaa juuri siihen konkreettiseen hätään, johon niin yksittäiset

12 6 kristityt, heidän muodostamansa seurakunnat ja muut yhteisöt sekä koko kirkko elinympäristönsä ja elinaikansa keskellä törmäävät. (Henttonen 1997, 45.) Diakoniatyössä ihmisen peruskysymyksiksi voidaan nähdä suhde Jumalaan, itseensä, toisiin ihmisiin ja luontoon. Työn tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä oman ihmisyytensä mahdollisimman täyspainoiseen toteuttamiseen. Täysipainoisella ihmisyydellä tarkoitetaan ihmisen mahdollisuutta kokea elämänsä tarkoitukselliseksi ja elää inhimilliset tarpeet mahdollisimman tyydyttävällä tavalla. Tavoitteena on ohjata yksilöä tunnistamaan ja ottamaan käyttöönsä oman elämänsä voimavaroja ja tukea heitä ottamaan vastuuta oman elämänsä ratkaisuista. (Diakonissan ammattikuva 1992, 33.) Diakoniatyön johtosäännössä diakonisen tehtävän toteuttaminen merkitsee muun muassa, että sielunhoito saatetaan kaikkien ihmisten ulottuville. Sielunhoito sisältyy diakoniatyön tehtävään edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Lähimmäisenrakkauden toteuttaminen puolestaan merkitsee pyrkimystä eheyttää elämää, lievittää kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (Kirkkojärjestys 4/3, 1997.) Raamattu antaa Jeesuksen vertausten avulla ohjeita, kuinka diakoniatyötä voidaan tehdä. Tällaisia esimerkkejä ovat muun muassa Laupias samarialainen (Luuk. 10: 30-37), rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22: 36-40) sekä kultainen sääntö (Matt. 7:12). 4 HENGELLISYYS 4.1 Hengellisyys käsitteenä Useat hengellisyyden ja uskonnollisuuden määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan, joskus synonyymeiksi verrattavia. Ihmisessä on hengellinen ulottuvuus. Uskonnollisuus luo pohjan ihmisen tavalle toimia sen mukaan, miten hän on elämäntarkoituksensa ymmärtänyt. Hengelliset arvot ohjaavat elämäntapoihin, eettisiin kysymyksiin ja eri

13 7 elämänvaiheissa tehtäviin ratkaisuihin. (Ikola & Kuuppelomäki 2000.) Tässä tutkimuksessa uskonnollisuus on määritelty osaksi ihmisen hengellisyyttä Hengellisyyden tarve Hengellisyyden tarve tarkoittaa ihmisen syvällistä toivetta olla persoonallisessa, dynaamisessa yhteydessä Jumalaan ja saada pyhiä, aineellisen maailman ylittävän ilon, rauhan ja turvallisuuden kokemuksia (Mölsä, Krogerus-Therman, Raatikainen & Tolvanen 1985, 25). Hengellinen tarve voi ilmetä synnin tai syyllisyyden kokemisena, ahdistuksena, epätoivona tai kokemuksena kaiken tarkoituksettomuudesta kohtalon ja kuoleman edessä. Se voi myös ilmetä anteeksiantamuksen ja sovituksen kokemisena. (Barbosa da Silva 1994, 43.) Hengellinen kasvu Hengellinen kasvu on kaksisuuntainen prosessi, jossa yksilö tulee tietoiseksi elämän tarkoituksesta, arvoista ja päämäärästä. Horisontaalinen prosessi lisää ihmisen tietoisuutta tuonpuoleisista arvoista, jotka kuuluvat kaikkiin ihmissuhteisiin ja elämän toimintoihin. Vertikaalinen prosessi johtaa yksilöä läheisempään suhteeseen Korkeimman Olennon kanssa, miten hän Hänet ymmärtääkin. On mahdollista kehittää horisontaalista prosessia vertikaalisen kustannuksella. Esimerkiksi ihmiset saattavat määritellä hengellisyytensä tapana olla suhteessa taiteeseen ja musiikkiin koskaan kehittämättä suhdettaan jumaluuteen. (Valopaasi, Auraniemi, Eerikäinen, Holopainen-Jänis, Iivarinen, Ketolainen, Kolehmainen, Piippo & Svahn 1996, ) Hengellisyys on osa ihmisen kasvua. Spiritualiteetti on ihmistä eheyttävä, kokoava tekijä. Spiritualiteetti merkitsee pyhän kohtaamista, elämystä, että olemme mukana jossain itseämme suuremmassa. Se antaa kokemuksen, että minun elämälläni on merkitystä ja arvoa. Kirkon merkitys ja sen toiminnan tuloksellisuus on ennen kaikkea hengellisten ja henkisten resurssien varassa, jotka perustuvat sen uskoon ja sanomaan. (Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995, 33.)

14 Uskonnollisuus Teologinen määrittely uskonnollisuudesta lähtee siitä Raamatun ilmoituksesta, että Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Uskonnollisuus on sama kuin jumalasuhteemme ja kaikki meissä oleva, joka tekee meidät kykeneväksi palvomaan Jumalaa ja olemaan yhteydessä häneen. Raamatun kuva ihmisestä ja hänen suhteestaan Jumalaan on kokonaisvaltainen. Raamattu puhuu jumalasuhteesta konkreettisena, ruumiillisena ja näkyvänä asiana. Jumala voi siis ilmoittaa itsensä ihmisille tietoisella ja kokemuksellisella tasolla. Se voi ilmetä esimerkiksi luonnon keskellä niin sanottuna luotuisuuden tunteena. Uskonnollisuuttamme todistavat moraaliajattelumme ja omatuntomme. Ihmiset syntyvät tiettyyn uskontoon, mutta kuitenkin uskonnollisiksi kehitytään elämän myötä. Hengelliseen kehitykseen vaikuttavat aika ja sopivia virikkeitä luova ympäristö. (Valopaasi ym. 1996, ) Uskonnollisuus voi saada hoidollisen hahmonsa käsitteissä hengellinen hyvinvointi, hengellinen pahoinvointi ja hengellinen huolenpito. Uskonnollisuuteen liitetään käsitteet usko, vakaumus ja jumalakuva. Usko on henkilökohtaisempaa ja rikkaampaa kuin vakaumus, ja sen välittäjänä toimii sisäistetty vakaumus. Vakaumus tarjoaa ilmauksen ja selityksen uskolle. (Valopaasi ym. 1996, 16, 34.) Ihmisen uskonnollisuus on ilmenemiseltään ja voimakkuudeltaan yksilöllistä. On ihmisiä, joille Jumala on hyvin läheinen, kun taas toisilla suhde Jumalaan on etäisempi ja hengellisten kysymysten pohdinta vähäistä. Vastoinkäymisten ja kärsimysten keskellä ihminen herää usein aktiivisemmin ajattelemaan Jumalaa. Ihminen voi hakea lohtua Raamatusta, hengellisestä kirjallisuudesta ja musiikista sekä hengellisistä tilaisuuksista. Ylösnousemusta, taivasta ja kadotusta koskevat ajatukset ovat ihmisillä hyvin epämääräisiä. Osa ihmisistä ajattelee, että kaikki päättyy kuolemaan. Kristinuskon mukaan kuoleman jälkeen on uusi luominen, ylösnousemus ja elämä. (Ikola & Kuuppelomäki 2000, ) Diakoniaan kuuluu oleellisesti hengellinen ulottuvuus kokonaisvaltaisen ihmisen lähestymisen, tukemisen ja auttamisen ohella. Diakonia pyrkii siis vastaamaan ihmisen erilaisiin tarpeisiin. Diakoniatyö mielletään hengelliseksi työksi ja diakoniatyöntekijät mieltävät itsensä hengellisen työn työntekijöiksi. Diakoniatyöntekijöille annettu

15 9 koulutus vahvistaa omaa hengellisyyttä ja auttaa kohtaamaan asiakkaan hengelliset ulottuvuudet Sielunhoito Sielunhoito sisältää huolenpidon ja hoitamisen näkökulman. Sielunhoitoa voidaan tarkastella eri puolilta ja koko ajan on kysymys samasta perusasiasta. (Aalto & Ormio 1985.) Tässä tutkimuksessa tutkijat ymmärtävät sielunhoidon koko ihmisen hoitamisena. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. (1 Kor. 13: 1-2). Uudessa testamentissa kiinnitetään suurta huomiota siihen, että ne ihmiset, jotka ovat tulleet seurakunnan jäseniksi, jotka on kastettu ja uskovat, lujittuisivat uskossa. Sielunhoidon tavoitteisiin kuuluu niiden häiriötekijöiden poistaminen, jotka estävät ihmistä pysymästä uskonsa perusteissa. Häiriötekijöinä voivat olla itsensä tunteminen Jumalan hylkäämäksi, katkeruuteen tai epätoivoon jääminen elämän vaikeuksien vuoksi. (Aalto & Ormio 1985, 17.) Kettunen jakaa tutkimuksessaan sielunhoitokäsityksen hengelliseen ja intentionaaliseen sielunhoitoon. Sielunhoito voidaan määritellä sen perusteella, millaisten asioiden kohtaaminen ja käsittely esimerkiksi diakoniatyöntekijän ja hänen asiakkaansa välillä on sielunhoitoa. Sielunhoidon alue rajataan niin, että keskeistä on nimenomaan elämän tarkoitukseen ja hengelliseen elämään liittyvät kysymykset sekä hengellisen tuen antaminen autettavalle. Hengellisen sielunhoitokäsityksen mukaisessa auttamistapahtumassa Jumala ja ihmisen hengellinen elämä ovat polttopisteessä silloinkin, kun tarkastellaan apua hakevan ihmisen elämäntilannetta. (Kettunen 2001, 73, 75, 78.) Sielunhoito voidaan määritellä myös sen perusteella, millainen sielunhoidollinen vaikutus tai merkitys asianomaisten kohtaamisella on ollut. Tällöin periaatteessa

16 10 millaisten asioiden kohtaaminen tahansa voi merkitä asianomaiselle sielunhoitoa. Kohtaamista ei ensi sijassa tee enemmän tai vähemmän sielunhoidolliseksi se, käsitelläänkö siinä hengellisen elämän kysymyksiä vai ei. Sielunhoidoksi kohtaamisen tekee sen sielunhoidollinen merkityksellisyys autettavalle. Keskeiseksi tulee silloin kysymys siitä, tuleeko ihminen autetuksi ja kokeeko hän, että hänestä välitetään. Tätä sanotaan intentionaaliseksi sielunhoitokäsitykseksi. (Kettunen 2001, 73, 75.) 4.2 Hengellisen hoidon erityispiirteitä Päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaaminen on suuri haaste hengellisen työn tekijöille eli nähdä itse ihminen hänen ulkoisen olemuksensa takaa. Päihdeongelmainen on yhtä arvokas ihmisenä kuin kuka tahansa ihminen. Diakoniatyöntekijän tulisi hyväksyä asiakas sellaisena kuin hän on ja luottaa asiakkaan mahdollisuuksiin päihdeongelmista vapaaseen elämäntapaan tietäen kuitenkin, että muutosprosessi ei tule olemaan helppo eikä ongelmaton. Diakoniatyöntekijän työn muutos laman seurauksena on Kettusen mukaan ollut seurakuntien diakonian lähestyminen kunnallista sosiaalityötä. Lisäksi diakoniatyöntekijä ei enää ole niinkään kodeissa vieraileva seurakuntasisar vaan vastaanottoa pitävä viranhaltija. Tämän muutoksen, sen paineet ja ristiriitaiset odotukset on joutunut kohtaamaan se yksittäinen diakoniatyöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta. Aineellisen hädän vyöryessä diakoniatyöntekijöiden eteen he ovat joutuneet muuttamaan oman työnsä painotuksia ja toimimaan toisin kuin aikaisemmin. (Kettunen 2001, 11.) Kettusen mukaan tällöin on ainakin neljä mahdollisuutta. Aineellisen hädän määrällinen kasvu on voinut merkitä autettavien henkisen hädän tai sielunhoidollisten tarpeiden jäämistä taka-alalle. Toiseksi aineellisessa hädässä auttaminen on saattanut avata aivan uusia mahdollisuuksia. Kolmantena on se mahdollisuus, että aineellisen hädän keskeisyys on tarjonnut työntekijälle luvallisen alibin olla auttamatta henkisessä tai hengellisessä hädässä. Neljäs mahdollisuus on, että aineellisen hädän kohtaaminen on vaikuttanut diakoniatyöntekijöiden rooliin suhteessa yhteiskuntaan, heidän sosiaalieettiseen ajatteluunsa ja yhteiskunnalliseen aktiviteettiinsa. Olennaista on miten

17 11 ihmisten henkinen, hengellinen ja aineellinen tukeminen ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. (Kettunen 2001, ) 5 PÄIHDETYÖ OSANA DIAKONIATYÖTÄ 5.1 Päihteet ja päihderiippuvuus Päihde on huumaavassa ja/tai humalluttavassa tarkoituksessa käytettävä aine. Päihteenkäyttö on yksilön toimintaa, jossa hän juo, syö, haistelee, nielee, pistää ihon alle, lihakseen tai suoneen, polttaa, sisään hengittää humalluttavassa tai huumaavassa tarkoituksessa jotakin kemiallista ainetta. Päihteidenkäyttäjä voidaan määritellä henkilönä, joka edellä mainituilla tavoilla nauttii kyseistä ainetta tai aineita ja jolle näiden aineiden käyttö aiheuttaa kehollista ja/tai tajunnallista haittaa tai elämäntilanteen vaikeuksia. (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1995, 7.) Huumeiden ja alkoholin käyttöä voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Päihteiden käyttö on riskikäyttäytymistä terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna. Päihteiden vaikutukset ovat yksilöllisiä ja aineiden käyttöön liittyy käyttäytymisen muutoksia, jotka vaikuttavat monin tavoin käyttäjän elämään. Runsas päihteidenkäyttö aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, sosiaalisia ongelmia, läheisten kärsimystä, perheväkivaltaa ja työttömyyttä. Huumeiden käyttöön liittyvä rikollisuus työllistää poliisia, oikeuslaitosta ja vankeinhoitolaitosta. Päihteiden riippuvuuskäyttäjä työelämässä tuo lisäkustannuksia työyhteisölle ja sitä kautta yhteiskunnalle. (Havio ym. 1995, ) Suomessa yleisimmin käytetty päihde on alkoholi. Alkoholin suurkulutus kehittyy vähitellen. Kun alkoholia juodaan säännöllisesti, sietokyky kasvaa. Pitkäaikainen alkoholinsuurkulutus lisää terveyshaittojen ja riippuvuuden syntymisen riskiä. Voidaan puhua alkoholin varhaisvaiheen ongelmakäytöstä, joka haittaa jo merkitsevästi perheelämää, henkistä hyvinvointia, työelämää, harrastuksia ja taloutta. Kysymys voi olla myös kriisijuomisesta, jolloin alkoholia käytetään lieventämään jotakin elämän kriisiä.

18 12 Juominen kestää siihen asti, kunnes juomisen taustalla olevat ongelmat on selvitetty. Tuurijuoja on raittiina pitkiäkin aikoja, mutta retkahtaa juomaan haitallisen rajusti ilman, että hän tarvitsee juomisen syyksi erityistä kriisiä tai objektiivisesti tunnistettavaa tapahtumaa. Alkoholiriippuvuutta kutsutaan alkoholismiksi. Tällöin ilmenee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Alkoholismin kehitys on pitkä prosessi. Vaikeus lopettaa alkoholinkäyttö, vieroitusoireet ja riippuvuus elämäntavasta, jossa alkoholilla on keskeinen merkitys, on merkki päihderiippuvuudesta. (Havio ym ) 5.2 Päihteiden käytön aiheuttamia ongelmia Alkoholin käytön seurauksena Suomessa kuolee vuosittain noin 3000 henkeä. Vuonna 2000 sairaaloiden vuodehoito-osastoilla kirjattiin yli hoitojaksoa, jossa alkoholisairaus on joko pää- tai sivudiagnoosina. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2001, 13.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin tuloksen mukaan suomalainen käytti alkoholiin vuodessa markkaa vuonna Kaikkiaan rahaa alkoholiin kului vuonna ,8 miljardia markkaa, joka oli 0,6 miljardia markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Aikuisväestöstä alkoholia käytti lähes 90 prosenttia. Suurin osa alkoholin käyttäjistä käytti alkoholia kohtuullisesti tai hyvin vähän. Suurkuluttajia oli arviolta 6 12 prosenttia aikuisista eli tuhatta henkilöä. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2001.) Perheenjäsenen päihteenkäytön ongelmat, varsinkin päihderiippuvuus, aiheuttavat usein monimutkaisia vaikeuksia perheyhteisössä. Yhden perheenjäsenen päihderiippuvuus aiheuttaa muutoksia myös muiden reagoinnissa ja käyttäytymisessä. Muutoksia, joita päihdeongelma perheessä aiheuttaa, voivat olla vaikeus puhua asioista ja ilmaista tunteita sekä luottaa ihmisiin tai elämään. Tunteille perheessä ei ole tilaa, vastaanottajaa, lohduttajaa. Monesti lapset joutuvat ottamaan vastuuta enemmän kuin heidän ikänsä ja kypsyytensä edellyttäisi. Jos perheen molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma, heikkenevät perheen selviytymismahdollisuudet voimakkaasti. (Havio ym. 1995, )

19 13 Tilastojen valossa tarkasteltuna ovat päihdehaitat yhteydessä rikollisuuteen. Alkoholijuomien käytön yhteys rikoksiin käy ilmi poliisitilastoista sekä rikoksia ja väkivaltaa käsittelevistä tutkimuksista. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2001, 13.) Alkoholinkäyttöön liittyvä rikollisuus on useammin väkivaltarikoksia kuin omaisuusrikoksia. Humalatilan vähentäessä kontrollia ihmisistä tulee helposti aggressiivisia, he joutuvat tappeluihin ja tekevät asioita, joita eivät useimmiten tekisi ollessaan selvänä. Suurin osa tapoista tehdään päihtyneenä. Maassamme henkirikoksen tekijöistä 85 % ja uhreista 75 % on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Erityisesti jatkuvaan ja runsaaseen huumausaineiden käyttöön liittyy usein omaisuusrikollisuutta. Huumausaineet maksavat katukaupassa summia, joita ei useinkaan pysty ostamaan ilman varastetun tavaran myyntiä. (Inkinen ym. 2000, ) 5.3 Seurakuntien järjestämää päihdetyötä Seurakunnat ovat joutuneet ottamaan huomioon päihdeongelman huolestuttavan kasvun diakoniatyön suunnittelussa ja työn jakamisessa sekä ajankäytössä. Suuremmissa seurakunnissa päihdetyöllä on omat erikoisosaajansa nimikkeellä diakonian päihdetyöntekijät tai kriminaali- ja päihdetyöntekijät. Diakonian päihdetyön toimintamuotoja ovat muun muassa vastaanotot, kotikäynnit, vankilatyö, laitoskäynnit, katulähetys, leiritoiminta, vaatevarasto, erilaiset koulutus-, vierailu- ja virikepäivät sekä muut kurssit ja suunnittelut, yhdyskuntapalvelu ja hoitoonohjaus. (Huopainen 2000.) Kirkon päihdetyössä yksilötasolla on hoidon tavoitteena kuiville pääsemisen sisäisten ja ulkoisten esteiden poistaminen. Seurakunnan diakoniatyöltä odotetaan rohkaisua hoitoon hakeutumiseen, sillä monesti apua tarvitseva päihdeongelmainen ei uskalla tulla hoitoon ympäristön sosiaalisista paineista johtuen tai hän ei usko hoidon auttavan häntä. Yhteisötasolla kirkon päihdetyön odotetaan olevan mukana asennekasvatuksessa terveeseen, päihteettömään elämään elämäntapojen edistämiseksi. Tehtävä on myös puhua siitä, että ihmisarvoon kuuluu vastuullisuus omasta elämästä. (Tahvainen 1988, 44.) Alkoholismin hoitokeinoja pohdittaessa on uskonto saanut merkittävän aseman. Sen on arvioitu vapauttavan ehkä perusteellisemmin menneisyydestä kuin muut hoitokeinot.

20 14 Lisäksi syvästi omaksuttuna uskonto voi antaa vapautuksen syyllisyydentunteesta ja täydellisemmän anteeksiannon kuin minkä ihmisiltä kokisi saavansa. Myös alkoholi vapauttaa syyllisyysajatuksista, mutta vain lyhyeksi aikaa. (Valopaasi ym. 1996, 42.) 6 PÄIHDEONGELMAISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA SIIHEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 6.1 Kohtaaminen Yleisten uskomusten mukaan alkoholistit ovat kodittomia, syrjäytyneitä ja rappiolla eläviä kansalaisia. Huumeiden käyttäjät ovat kaikki murhaajia, raiskaajia ja väkivaltarikollisia. Nämä uskomukset eivät voi olla vaikuttamatta siihen, miten diakoniatyöntekijä kohtaa työssään päihteiden käyttäjiä ja heidän omaisiaan, vaikka näille uskomuksille on ominaista, että ne joko edustavat osatotuutta tai että ne eivät lainkaan vastaa todellisuutta. (Havio ym. 1995, 25.) Hoitavalla kohtaamisella tarkoitetaan hoidollista ja ammatillista asennoitumista päihteenkäyttäjään. Hoitavan kohtaamisen tunnusmerkki on suhtautuminen päihteenkäyttäjään myönteisesti, kunnioittavasti, hyväksyvästi ja myötäelävästi. Ammatillinen, empaattisen hyväksyvä hoitava kohtaaminen toteutuu, kun ammattihenkilö toisaalta kykenee pitämään toista ihmistä vertaisenaan ja toisaalta erillisenä itsenäisenä yksilönä. Ammatillisessa kohtaamisessa tulee olla kyky tunnistaa omia tunnetiloja ja reaktioita päihdehoitotyön tilanteissa. Itsetuntemukseltaan vahva ja tunteensa tiedostava ammattihenkilö kykenee käsittelemään päihdehoitotyössä syntyneitä moninaisia tunteita ja tilanteita ammatillisella, hoitavalla ja päihteenkäyttäjän inhimillistä kasvua tukevalla ja terveyttä edistävällä tavalla. (Inkinen ym. 2000, ) Päihteiden käyttäjän kohtaamisessa ongelmaa on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti. Päihteiden käyttö ei ole irrallinen ilmiö, vaan osa ihmisen elämäntilannetta. On muistettava, että päihderiippuvuuden ohella kyse voi olla samalla kertaa myös

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto 2 2012 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittajat/Editors Akatemiatutkija, TT, dosentti Anne Birgitta Pessi anne.b.pessi@helsinki.fi,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma

TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma TOIVOA TULEVAISUUTEEN TOISIN TAVOIN Yhteiskunnallisesti vaikeimmassa asemassa olevien naisten valmennussuunnitelma kuntoutumiseen Tuija Ilvonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot