Etelä-Savon maakuntaohjelma , luonnos ( ) 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, luonnos (21.2.2014) 1 (7)"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaohjelma , luonnos ( ) 1 (7) LAUSUNNOT VASTINE TL1 MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 1 Ei vain niin, että panostetaan perinteisiin kasvuyrityksiin. Mikroyrityksemme ovat niitä, joissa työpaikat ovat syntyneet ja tulevat jatkossakin syntymään. Mukaan myös yksin- ja mikroyrittäjät, uudet yrittämisen muodot. 2 Luomu- ja lähiruoan yritystoiminnan edistäminen voisi näkyä selkeämmin avainalojen kehittämisessä. 3 Liikuntapalvelut eivät näy matkailu- ja palvelutulon kasvattamisessa, vaikka sekä luontoliikunta että terveyttä edistävä liikunta sopisivat loistavasti kokonaisuuteen. 4 Maakunnassamme ei ole edellytyksiä laajamittaisiin yhteismetsiin, toisin kuin esim. Kainuussa. Metsänomistaminen koetaan Etelä-Savossa edelleen hyvin henkilökohtaiseksi ja tärkeäksi. 5 Alemman tieverkon kehittäminen on merkittävin toimenpide puun markkinoille saattamiseksi. 6 Hyödynnettävä järvikalaa. 7 lisäysehdotus: + kehitetään puutuoteteollisuuden palveluja joko tuotteisiin liittyvinä tai asiakasratkaisuina. 8 Kv-rintamalla on yrityksille tarjottava keinoja myös muille alueille kuin vain Venäjälle suuntautuvaan kansainvälistymiseen ja kaupantekoon 9 Uusien yritysten ja työpaikkojen lisäksi täytyy toimia niin, että olemassa olevat turvataan mahdollisimman kattavasti 10 lisäysehdotus: + haetaan aktiivisesti uutta yritystoimintaa, etenkin maakunnan luontaisille kärkialoille, kuten metsäteollisuus 11 aktivoidaan tilojen myyntiä, jos metsän käyttö on vähäistä yksityismetsien osuus on maakunnassa suuri, aktivointi tulee suunnata puun markkinoilletuloon, myynnin aktivoinnin voisi jättää pois tekstistä 12 Etelä-Savon vahvuus maatalousalueena ja sen erityisosaajana voisi tulla vahvemmin esille myös TL 1:llä ei ainoastaan TL 2:lla (osaaminen) Yrittäjyyttä käsitellään ohjelmassa kaikki yrittämisen muodot sisältävänä kokonaisuutena. Sisältyy ohjelmaan s. 21 /Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / kehitetään lähi- ja luomuruoan jalostusta ja logistiikkaa. Sisältyy ohjelmaan s.22 / Tpk 2 Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset kokonaisuudet / teemallisten kokonaisuuksien luominen (kulttuuri, ruoka, kalastus, reitistöt, hyvinvointi) ja tarjonnan kehittäminen. Lisätään s. 23 / Tpk 3 Palvelutuotannon monipuolistaminen / edistetään hoiva, terveys- ja liikuntapalvelujen tarjontaa. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 40 / Tpk 2. / priorisoidaan alemman tieverkon kunnossapitoa elinkeinoelämän kannalta merkittävälle tiestölle. Sisältyy ohjelmaan s. 21 / Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / hyödynnetään järvikalaa ja kehitetään sen jalostusta ja logistiikkaa. Sisältyy ohjelmaan s. 20 / Tpk 2 / edistetään puuraaka-aineen tuottamista ja markkinoille saamista. Asiaa tarkastellaan syksyllä laadittavassa Etelä-Savon kv-strategiassa, jossa Venäjä on yksi osa. Sisältyy ohjelmaan s. 18 / Tpk 1 Tuottavuuden nostaminen käsittelee juuri tätä asiaa. Sisältyy ohjelmaan s.18 Yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen koskee myös avaintoimialoja. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 21 /TL 1/ Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / kehitetään lähi- ja luomuruoan jalostusta ja logistiikkaa. 1

2 13 Etelä-Savon kv-strategian tulisi pystyä antamaan vastauksia siihen, miten kv-asioita hoidetaan 14 Kyllä aasialaisen kulttuurin ymmärtämisen lisääminen on myös tärkeää. 15 Elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä voisi tukea nopeampi yhteys Mikkelistä Heinolan kautta Lahteen ja Helsinkiin raideliikenteen avulla. 16 Voisiko maakunta tukea alueellisen start-up -rahaston perustamista maakunnan painoalojen yritystoiminnan edistämiseksi? 17 Voimakkaampaa akavalaiseen yrittäjyyteen tulee sisältyä ohjelmaan. Nyt yrittäjyyteen tukeminen näkyy hyvin vaatimattomasti ohjelmassa. 18 Työntekijänä jaksamiseen ja kehittämiseen tulee uudessa ohjelmassa panostaa myös merkittävästi. 19 TL 1:stä puuttuvat/liian vähäiselle huomiolle jäävät mikroyrittäjyys, start-up -yrittäjyys, digitalisoituminen sekä matkailussa palvelujärjestelmän aikaansaaminen. 20 Ympäristöturvallisuuden merkityssisältö sanana jää vähän epäselväksi. Cleantech tai ympäristötekniikka olisivat yksiselitteisimpiä. 21 Lisäysehdotus s.18 / tpk 3: + Tuetaan uusien, monimuotoisten yrittäjyyskonseptien syntymistä (liittyy luovaan talouteen, palkkatyön ja yrittäjyyden uudenlaisiin yhdistelmiin sekä uusiin yrittäjyyden muotoihin) 24 Lisäysehdotus s. 19 /tpk 3: +Turvataan hyvät julkiset yrityspalvelut 25 Sivu 21 / tpk 1:stä puuttuu sille tarpeellinen ympäristönäkökulma 26 Vety- ja polttokennoteknologia ja niiden mahdollistamat hajautetut energiatuotannon mahdollisuudet ovat jääneet vaille huomiota. 27 Palvelutuotannon kehittämisessä on nostettu esiin hyviä näkökohtia. Pitäisi kuitenkin osoittaa lisähuomiota maakunnan ulkopuolelle tarjottavien sekä erityisesti business to business -palvelujen kehittämiseen 28 muutosehdotus: Tpk otsikko Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kysynnän kasvattaminen on suppea ja tekstiosiossa esitetty otsikkomuoto Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen onnistuneempi : Etelä-Savossa syksyllä 2014 laadittavassa kansainvälistymisstrategiassa linjataan kvasioiden toimeenpanoa ja osapuolten työnjakoa. Maakuntaliitto on käynnistämässä maakuntakaavan päivitysprosessin, jonka yhteydessä tarkastellaan oikoratavarauksen Lahti-Heinola-Mikkeli tarpeellisuutta. Ensisijaisesti tulee hyödyntää Itä-Suomi rahastoa, johon maakunta on osoittanut rahoitusta. Sisältyy ohjelmaan s. 18 / Tpk 3 Uuden yritystoiminnan synnyttäminen / panostetaan yrittäjyysvalmiuksiin ja yrittäjyyskasvatukseen. Sisältyy ohjelmaan s / TL 3 / Tpk 3: Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittäminen. Sisältyy ohjelmaan s. 22 / Tpk 2 Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset kokonaisuudet / verkostomaisen toiminnan kehittäminen. Digitalisoituminen on huomioitu s. 19 / Tpk 4 / hyödynnetään sähköisiä kauppapaikkoja sekä s. 30 / Tpk 4: Digitaalisuus ja sähköinen tiedonhallinta Cleantechia on käsitelty TL 1:n painopisteen Etelä-Savon avainalojen kehittäminen / teollisuuden ja energiatuotannon vahvistaminen yleisperusteluissa ja se sisältyy sivulla 20 Tpk 3:een Ympäristö ja ekotehokkuus kilpailuetuna. Cleantech on käsitteenä hyvin laaja, toimenpiteessä ympäristötietoisuus-näkökulma on tietoinen valinta, koska se on maakunnan kannalta vahvuus ja kilpailuetu. Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 20 / Tpk 4 / kehitetään uutta, uudistuvaa energiatuotantoa (aurinko, tuuli, vety) Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Tpk-otsikko muutetaan ehdotuksessa esitettyyn muotoon. TL2 OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ 1 Toimenpiteissä ja koko ohjelmassa ei juurikaan mainita opettajankoulutusta tai kasvatusalan tutkimusta merkittävänä toimialana. 2 Maakuntaohjelman laadinnassa käytettävällä asioiden tarkastelutasolla ei ole mahdollista luetella kaikkia yksittäisiä aloja tai toimijoita. Vaikka opettajankoulutusta ja kasvatusalan tutkimusta mainita suoraan nimeltä, ovat ne ohjelmassa Osaamisen ja alueellisen

3 2 TL 2 toimenpiteisiin tulisi sisältyä myös opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen, joka osaltaan edistää opiskelijoiden kiinnittymistä maakuntaan. 3 Sivulle 15 kohtaan Nuoret olisi hyvä lisätä seuraava teksti: Etelä-Savoon on hyväksytty nuorisotakuun tavoitteet vuosiksi lisäysehdotus s. 26 / tpk 3 / Ohjauspalvelujen uudistaminen: Sitoudutaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun maakunnallisiin tavoitteisiin, joissa korostetaan verkostojen yhteistyötä sekä moniammatillista, -alaista ja hallinnollista yhteistyötä ja yhden oven periaatetta palveluiden järjestelyssä. 5 lisäysehdotus s. 27 / tpk 4: Luodaan edellytyksiä kaikkien ihmisten työpanosten hyödyntämiseksi ja tuetaan erityisryhmien työllistymistä (osatyökykyiset, ikääntyvät, maahanmuuttajat, romanit) 6 lisäysehdotus s.28 / tpk 2: Suosimme oppimisen järjestelyjä, jotka kannustavat käytäntöön, kokonaisuuksiin, käsin- ja yhdessätekemiseen, tutkimiseen, luovuuteen, leikkimiseen, ja peliin, vuorovaikutukseen, liikkumiseen ja myönteisiin elämyksiin yhdistettynä digitaalisiin menetelmiin. 7 lisäysehdotus Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen/ tpk 2: Luodaan maakunnallinen ennakointimalli, joka ottaa huomioon yritysten kasvu- ja kehittymisedellytykset Jalkautetaan ennakointitietoa oikea-aikaisen ja onnistuneen päätöksenteon tueksi Vahvistetaan laadullista ja joustavaa ennakointia Haetaan uusia malleja maailmalta (visionäärinen ennakointi) Luodaan mittaristo laadullisen ja joustavan ennakoinnin tueksi 8 TL 2:n toimenpiteissä ei ole viittauksia aikuiskoulutuksen kehittämiseen 9 Venäjän opiskelun lisäksi tulisi muukin kansainvälisyys nostaa esille. 10 Suomessa ehdottomasti tarvitaan Lapin yliopiston lisäksi toinen matkailututkimusyksikkö, jollainen on jo muodostunut Etelä-Savoon. Tämä on selkeästi todettava ja lisättävä matkailututkimus listaan kansallisesti merkittävistä osaamiskeskittymistä. On epäjohdonmukaista, että matkailu on mukana avainalana, mutta maakunnassa tehtävä korkeatasoinen ja kansainvälinen matkailututkimus sivuutetaan tki:n kehittämisen toimintalinjassa kokonaan. 11 Onko mietitty, kuinka työurien pidentämisen haasteeseen vastataan ikääntyvän henkilöstön kohdalla? Olemassa olevia malleja ikäjohtamiseen ja senioriyrittäjyyteen tulisi tuoda vahvasti esille ja ottaa käyttöön laajamittaisesti. 12 Digitalisaation vaikutukset maakuntaan, elinkeinorakenteeseen, kaavoitukseen, logistiikkaan, muuttuviin ja kokonaan uusiin palveluihin tulisi ottaa lähemmin ja syvällisemmin tarkastelun kohteeksi. koulutusjärjestelmän / tpk 2.1 Aluelähtöinen koulutus- ja tutkimustarjonnan profilointi keskeistä sisältöä. TL 2:n useimmat toimenpidekokonaisuudet sisältävät toimenpiteitä, jotka parantavat osaltaan myös opiskelijahyvinvointia. Kunnilla ja oppilaitoksilla on ensisijainen vastuu oppilashuollosta. Teksti lisätään ohjelmaan. Teksti lisätään ohjelmaan. Lisäysehdotuksen asiat sisältyvät ohjelmaluonnokseen. Maakuntaohjelmassa ei ole mahdollista vielä asioiden tarkastelutasoa näin yksityiskohtaiselle tasolle. Lisäysehdotukset otetaan soveltuvin osin huomioon ohjelman jatkovalmistelussa. Sisältyy ohjelmaan (s.25) Nuorisoikäluokan pienentyessä tulee aikuiskoulutuksen rooli olemaan entistäkin tärkeämpää. Asiaa tarkastellaan syksyllä laadittavassa Etelä-Savon kv-strategiassa, jossa Venäjä on yksi osa. Elinkeinoja palvelevan tutkimustoiminnan kehittäminen on maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. Aihepiiri on esillä ohjelman TL 1:ssä ja TL 3:ssa. Ohjelmaa täydennetään tältä osin jatkovalmistelussa. Digitalisaatio on Etelä-Savolle tärkeä teema, johon sisältyy paljon sovellusmahdollisuuksia. Ohjelmassa digitalisaation mahdollisuuksia Etelä-Savossa tarkastellaan älykkään erikoitumisen näkökulmasta yhtenä kehittyvänä kärkenä (s 29). Ohjelmasta vielä puuttuvat 3

4 älykkään erikoistumisen kehittämistoimenpiteet kirjoitetaan jatkovalmistelun yhteydessä. 13 Avaintoimenpiteistä puuttuvat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallisuuteen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävät mallit ja toimenpiteet. 14 Älykkään erikoistumisen alle ei ole kirjattu nopeasti kasvavaa alaa, matkailua, joka Mikkelin kaupunkistrategiassa nähdään yhtenä älykkään erikoistumisen painopisteenä. Sisältyy ohjelmaan s.26 / Tpk 3 Ohjauspalvelujen uudistaminen / tuetaan nuorten koulutukseen ja työhön hakeutumista + Tuetaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Elinkeinoja palvelevan tutkimustoiminnan kehittäminen on maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. TL 3 UUDISTUVA HYVINVOINTI 1 Tulisiko toimenpiteissä korostaa myös hyvinvointiteknologisia ratkaisuja (Digi-Mikkelin tyyliin) sekä haja-asutusalueiden palvelujen monipuolistamista (liikkuvat palvelut, lähipalvelut) 2 Terveyttä ja työkykyä edistävän liikunnan palvelut pitäisi kirjoittaa näkyviin. 3 Alueella tulisi määritellä tavoitteet myös palveluiden sähköistämiselle. 4 Hyvinvointiyrittäjyys on tärkeä ja kasvava alue. Ohjelmassa todetaan, että tämä liittyy myös matkailuelinkeinoihin. Kytkennän tulisi näkyä ohjelmassa nykyistä painokkaammin. 5 TL 3:ssa tulisi kirjoittaa auki myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Ohjelmassa hyvinvointiteknologian ja sähköisten palvelujen kehittäminen saa vahvan painotuksen ja niillä nähdään tärkeä merkitys mm. haja-asutusalueiden palvelujen turvaamisessa. Teknologiaan liittyviä tavoitteita on toimenpidekokonaisuuksissa 1.1 Työvoiman ja palvelujen alueellisen saatavuuden turvaaminen, 1.2 Palveluinnovaatioiden ja teknologia hyödyntäminen, sekä 2.2 Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen. Liikunnalla on tärkeä merkitys terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä. Ohjelmaan sisältyy toimenpidekokonaisuus Terveellisten elämäntapojen vahvistaminen (Tpk 2.5). Tässä yksi konkreettinen hankeaihio liittyy liikunnan vahvistamiseen ihmisten arjessa. Ohjelman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti luodaan toimintamalli terveysliikunnan kytkemiseksi osaksi ihmisten arkea elämänkaaren eri vaiheissa. Viitaten kohdan 1. vastaukseen, sähköisillä palveluilla nähdään tärkeä merkitys palvelujen uudistamisessa ja alueellisen saavutettavuuden turvaamisessa ja niihin liittyvä tavoitteita sisältyy maakuntaohjelmaan. Matkailu kuuluu avainaloihin, joihin panostetaan maakunnan kehittämisessä. Myös hyvinvointiyrittäjyyden osalta pyritään kehittämään hyvinvointiin ja luontolähtöisyyteen liittyvää matkailu- ja palveluliiketoimintaa (Tpk 1.3). Hyvinvoinnin ja matkailun yhteistyötä on kartoitettu maakuntaohjelmavalmistelun yhteydessä ja kytkentää on syytä tiivistää lausunnon mukaisesti. Ohjelmassa on viitattu kulttuuri- ja harrastustoiminnan merkitykseen ihmisten hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Taiteen ja kulttuurin merkitys ei nouse ohjelmatekstissä esille siten, kuin se oli esillä valmistelun yhteydessä. Tätä koskeva täydennys tehdään toimintalinjan kohtaan

5 TL 4 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS JA VETOVOIMA 1 Yritystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että alempi tieverkosto on siinä kunnossa, että niiden kunto ei haittaa yritystoimintaa tai ole este uudelle tai siirtyvälle yritystoiminnalle. 2 Alemman tieverkon kunnossapidossa elinkeinoelämän kannalta tulee huomioida maa- ja metsätalouden lisäksi matkailuyritykset ja -keskukset, jotka sijaitsevat taajamien ulkopuolella. 3 Perustiestön yllä- ja kunnossapito on ohjelmassa lähes tyystin unohdettu. 4 Koko maakuntaan tulee saada käyttövarmat tietoliikenneyhteydet. 5 Tietoverkkojen toimivuuteen tulee panostaa vahvasti 6 Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen yleisperusteluun ja myös toimenpiteeksi Lahti-Heinola-Mikkeli oikoratahanke otettava mukaan myös tekstinä ja myöhemmin toteutettavana hankkeena. 7 Rata itärajalta, Parikkalasta tai Niiralasta Pieksämäeltä kuntoon. Perusparannus. 8 Sisävesiliikennettä ei ole nostettu ohjelmassa esille. Olisiko rahti- ja huviveneliikenne syytä huomioida liikennejärjestelmän kehittämisessä? 9 Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittämisessä keskeisiä ovat ohjelmassa jo mainitut toimenpiteet. Niiden lisäksi Savonlinnalle tärkeät hankkeet ovat: o Olavinkadun investointi, Nojanmaan liittymä, VT14 Parikkala-Juva yhteysväli o lentoliikenne o o raideliikenteen henkilöliikenne Pieksämäelle kaupallisen vesiliikenteen (rahtiliikenne ja matkailuliikenne) edellytysten parantaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen 10 TL 4 todetaan, että Etelä-Savon vetovoiman ytimenä toimivat ylivertainen Saimaa ja maakunnan kaupunkiseudut upeine kulttuuriympäristöineen. On syytä korostaa myös muita vesistöjä sekä sitä, että maakunta on muutakin kuin kaupungit. 11 Matkailun osalta painopiste on selvästi Saimaassa. On nostettava esille myös Puulavesi sekä pienemmät vesistöt. 12 Vahvistetaan Saimaa-teemaan kytkeytyvää maankäyttöä vaarana on, että Saimaan ympärille luodaan niin vahva matkailubrändi, että muut alueet ja Saimaan seudun elinkeinot ja maankäyttömuodot jäävät paitsioon tai tulevat rajoitetuiksi -> koko maakunta paremmin 5 1-3: Sisältyy ohjelmaan s. 40 / Tpk 2 / priorisoidaan alemman tieverkon kunnossapitoa elinkeinoelämän kannalta merkittävälle tiestölle. s. 41 / Tpk 4 / panostetaan metsäenergian ja muun uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja saatavuuteen tähtääviin maankäytön ja liikenteen kehittämistoimenpiteisiin 4-5: Sisältyy ohjelmaan s. 40 / TL 4 / Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen / tpk 2.3 Tietoliikenneyhteydet ja palvelut. Toimenpidekokonaisuudessa ei oteta kantaa tietoliikenneyhteyksien nopeuttamiseen ja käyttövarmuuden turvaamiseen käytettävään tekniikkaan. Maakuntaliitto on käynnistämässä maakuntakaavan päivitysprosessin, jonka yhteydessä tarkastellaan oikoratavarauksen Lahti-Heinola-Mikkeli tarpeellisuutta. Ohjelmaan lisätään sisävesiliikennettä koskeva kohta. 7-9: Vt 14 kehittäminen sisältyy ohjelmaan s. 40 /TL 4 / tpk 2.1 / Edistetään maakunnan Venäjä-yhteyksiä ja Edistetään päätieverkon parantamiseen tähtäävää suunnitteluvalmiutta. Maakuntaohjelman aikajänteellä Vt14:n osalta on keskeistä Laitaatsalmen liikennekokonaisuuden toteuttaminen ja muilta osin suunnitteluvalmiuden nostaminen. Ohjelmaan lisätään Savonlinnan lentoliikenteen turvaaminen Savonlinna-Pieksämäki ratavälin henkilöliikenteen toteuttamisesta on tehty selvitys vuonna Sen mukaan rata- ja asemainfrastruktuurin kehittäminen vaatisi noin 1,7 Meuron investoinnit ennen kuin henkilöliikenne voitaisiin käynnistää. Lisäksi henkilöliikenne ei olisi kannattavaa vaan vaatisi noin miljoona euroa tukea vuosittain. Maakuntaohjelman toteuttamisaikana asiaa voidaan edistää edunvalvonnalla. Ohjelmaan lisätään sisävesiliikennettä koskeva kohta : Vahvan Saimaa-brändin synnyttämä vetovoima hyödyttää samalla maakunnan kaikkia

6 huomioon alueita ja eri toimijoita (vrt. Lappi-brändi). 13 parannetaan taajamien maankäytön ja liikenteen. - myös maaseudun asukkaiden liikenneyhteyksien parantaminen tulee huomioida. 14 Vesistöjen ja luonnonvarojen kestävän käytön hyödyntäminen toteutetaan hyvällä suunnittelulla, jolla sovitetaan yhteen mm. suojelu ja matkailu sekä loma-asutus ja turvetuotanto suojelu ei saa tarkoittaa uutta suojeltavaa alueohjelmaa. 15 Loma-asuminen ja matkailun kehittäminen saimaannorpan asuinsijoilla edellyttää panostamista suunnittelun ja toteutuksen laatuun loma-asutus tulee sallia myös ko. alueilla, ohjelmassakin se koetaan tärkeäksi. 16 Kaupungeista ja kunnista esitetään, että täällä on helppo löytää osoite omalle kodille (s.14). Pitääkö paikkansa, saako rakentaa sinne minne haluaa vai ohjataanko olemassa olevien rakenteiden piiriin? Ihmisten hyvinvoinnin kannalta asuinympäristö on keskeisessä roolissa, minkä vuoksi mahdollisuudet asuinpaikan valintaan tulee olla joustavat. 17 Samassa luvussa todetaan, että vetovoimaa vahvistavat toimenpiteet suunnataan keskustojen kehittämiseen (s.39). Tämä on valitettavan yksipuolinen ottaen huomioon, että Etelä-Savon vahvuudet löytyvät taajamamerkkien ulkopuolelta eikä sisäpuolelta. 18 Myös muuta maakuntaa maaseudulla tulee kehittää 19 Asuin- ja matkailuympäristöä tukevia liikunta- ja virkistysreittejä ja -alueita -> reitistöt tulee suunnitella siten, että niistä ei aiheudu maanomistajille käyttörajoituksia -> vapaaehtoisuus 20 Kehitetään ympäristöhäiriötä aiheuttavaa ottotoimintaa kohti kestävää käyttöä mitä on ottotoiminta, maa-aines, turve? Metsää käsitellään jo nykyisinkin kestävällä periaatteella. 21 lisäysesitys: maakuntaohjelmaan lisätään asemakaavojen taideohjelmat, ei vain ohjeellisena rakennuttajaa velvoittavana periaatteena (s ). 22 Jatkossa ei enää kannata panostaa maakunnan markkinointiin maakuntana, vaan panokset on suunnattava seutujen kautta tapahtuvaan maakuntamarkkinointiin (TL4) 23 Näkyvyys ja vetovoima kaipaavat konkretiaa em. toimenpidekokonaisuuksien kautta, pelkät kampanjat eivät riitä. 24 Maakuntatasoiseen markkinointiin on panostettu viime vuosina paljon. Kaupunki- ja osaamiskärkiin panostaminen voisi tuottaa parempaa tulosta. 25 Näkyvyyden ja vetovoiman vahvistamisessa tulisi edetä vahvuudet edellä (Saimaa, kaupunkiseudut, kärkitapahtumat), ei maakuntakärjellä. Näin ollen Maakunnan imagon vahvistaminen (tpk 1.1) tulisi otsikoida esimerkiksi Vahvuuksiin perustuva imagon vahvistaminen. Toimenpiteellä viitataan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen taajamissa eli alueilla joilla on tähän tarvetta ja saavutettavissa hyötyä. Maaseudun liikenneyhteyksien kehittäminen on huomioitu erikseen ohjelman TL 4 / Tpk 2.2:ssa ja 4.4:ssä : Maakuntaohjelman painotuksilla ei ole vaikutusta yksittäiseen rakentamiseen liittyviin kaavoitus- ja lupakäytäntöihin. Tässä kohtaa kiinnitetään huomiota niiden alueiden kaavoituskäytäntöihin, joissa maankäytön suunnittelun oikeilla valinnoilla voidaan saavuttaa toimintaympäristön kehittämisen kannalta hyötyjä 16-18: Maakuntaohjelman painotuksilla ei ole vaikutusta yksittäiseen rakentamiseen liittyviin kaavoitus- ja lupakäytäntöihin. Tässä kohtaa kiinnitetään huomiota niiden alueiden kaavoituskäytäntöihin, joissa maankäytönsuunnittelun oikeilla valinnoilla voidaan saavuttaa toimintaympäristön kehittämisen kannalta hyötyjä. Reitistöjen perustamiseen on oma lainsäädäntönsä. Ottotoiminnalla tässä yhteydessä ei viitata metsän ottoon. Asemakaavojen taideohjelmat voivat toimia Tpk 3.2 Rakennetun ympäristön laadun parantaminen mukaisena toimenpiteenä. Se, miten velvoittavana tämä toteutetaan tai toteutetaanko esitystä, on kunkin kunnan päätösvallassa : Maakunnan tulevien vuosien markkinointistrategiaa ja toimenpidelinjauksia valmistellaan parhaillaan, työ valmistuu alkukesällä

7 OHJELMAN YMPÄRISTÖSELOSTUS 1 Sivulla 53 ensimmäisessä kappaleessa on korjattavaa: Pohjavesialueista riskialueiksi on luokiteltu 19 aluetta, joista kahdeksan on huonossa tilassa. Riskialueita ovat esim. kaikki Mikkelin kaupungin keskustan vedenhankinta-alueet. Yhteensä riskialueilla esiintyy haittaaineiden ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia. Noin puolet Etelä-Savon vedenkäyttäjistä saa talousvetensä ottamoista, jotka sijaitsevat riskinalaisilla pohjavesialueilla ja noin 30%.lle vesi tulee huonoon tilaan luokitellulta pohjavesialueelta. 2 Ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi syytä arvioida laajemmin myös sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 3 sivu 60: Metsien käyttöä ei tule kaavoituksella ohjailla, kaavoitus ei ole oikea työkalu suojeluun.. Teksti korjataan lausunnonantajan esittämään muotoon. Sova-lain mukaan ohjelman vaikutukset on arvioitava ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Näin on maakuntaohjelman ympäristöarvioinnissa tehtykin (kts. ympäristöselostuksen liitetaulukko). Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu prosessiin ja sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu siinä laajuudessa kuin ohjelman perusteella on katsottu tarpeelliseksi. Kaavoitus on myös yksi suojelun työkalu, kaavoissa osoitetaan suojeltavat alueet, jotka sitten perustetaan luonnonsuojelulailla. Maakuntaohjelman lauseessa todetaan kaavoitus yhdeksi suunnittelun työkaluksi, silloin kun suunnitellaan, luonnonvarojen kestävä käyttöä (muidenkin luonnonvarojen kuin metsän) eli se on mainittu esimerkkinä, muitakin suunnittelun työkaluja on. 7

8 8

Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta

Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta 1 kaupunginhallitus 24.3.2014, liite A SAVONLINNAN KAUPUNKI Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy antavat yhteisen lausunnon

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne Havaintoja hallitusohjelmasta, strategiakehikosta ja alueiden kehittämisen painopisteistä TEM/Marja-Riitta Pihlman Hallitusohjelman

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö CAP valmistelut vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu 24. 25.6. Maatalouden ministerineuvosto,

Lisätiedot

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Lausunto Sivu 1 / 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Pudasjärven kaupunginhallitus lausuntonaan toteaa, että maakuntasuunnitelma 2040 ja

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan tarina 2040 Miten erikoistuimme älykkäästi? Vuonna 2014 Pirkanmaa oli muutoksen edessä. Asiat olivat vielä periaatteessa varsin hyvin, mutta uhkaavia pilviä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet 2 Suuret kaupunki seudut ovat Suomen kasvun ja kansain välistymisen moottoreita Kaupungistuminen on globaali

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 1 Maakuntavaltuustokauden alussa laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu on

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki 15.-16.9.2009

AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki 15.-16.9.2009 AMOkoordinaattoritapaaminen Kauhajoki 15.-16.9.2009 52 aluetta 321 (+n) kuntaa neuvotteluja edelleen vastaavat hyvin toiminnallisstrategisia alueita Budjetti vuosittain 24 m (TEM 12 m ) koordinaatioon

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä

Maakunnan suunnittelujärjestel.mä Maakuntahallitus 18.2.2013 LIITE ETELÄ-SA VN MAAKUNTA HJELMAN 2014-2017 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN AR VIINTISUUNNITELMA Maakuntaohjelma ja sen laadintaprosessi Maakuntaohjelma on nelivuotiskausittain laadittava

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot