Etelä-Savon maakuntaohjelma , luonnos ( ) 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014-2017, luonnos (21.2.2014) 1 (7)"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaohjelma , luonnos ( ) 1 (7) LAUSUNNOT VASTINE TL1 MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 1 Ei vain niin, että panostetaan perinteisiin kasvuyrityksiin. Mikroyrityksemme ovat niitä, joissa työpaikat ovat syntyneet ja tulevat jatkossakin syntymään. Mukaan myös yksin- ja mikroyrittäjät, uudet yrittämisen muodot. 2 Luomu- ja lähiruoan yritystoiminnan edistäminen voisi näkyä selkeämmin avainalojen kehittämisessä. 3 Liikuntapalvelut eivät näy matkailu- ja palvelutulon kasvattamisessa, vaikka sekä luontoliikunta että terveyttä edistävä liikunta sopisivat loistavasti kokonaisuuteen. 4 Maakunnassamme ei ole edellytyksiä laajamittaisiin yhteismetsiin, toisin kuin esim. Kainuussa. Metsänomistaminen koetaan Etelä-Savossa edelleen hyvin henkilökohtaiseksi ja tärkeäksi. 5 Alemman tieverkon kehittäminen on merkittävin toimenpide puun markkinoille saattamiseksi. 6 Hyödynnettävä järvikalaa. 7 lisäysehdotus: + kehitetään puutuoteteollisuuden palveluja joko tuotteisiin liittyvinä tai asiakasratkaisuina. 8 Kv-rintamalla on yrityksille tarjottava keinoja myös muille alueille kuin vain Venäjälle suuntautuvaan kansainvälistymiseen ja kaupantekoon 9 Uusien yritysten ja työpaikkojen lisäksi täytyy toimia niin, että olemassa olevat turvataan mahdollisimman kattavasti 10 lisäysehdotus: + haetaan aktiivisesti uutta yritystoimintaa, etenkin maakunnan luontaisille kärkialoille, kuten metsäteollisuus 11 aktivoidaan tilojen myyntiä, jos metsän käyttö on vähäistä yksityismetsien osuus on maakunnassa suuri, aktivointi tulee suunnata puun markkinoilletuloon, myynnin aktivoinnin voisi jättää pois tekstistä 12 Etelä-Savon vahvuus maatalousalueena ja sen erityisosaajana voisi tulla vahvemmin esille myös TL 1:llä ei ainoastaan TL 2:lla (osaaminen) Yrittäjyyttä käsitellään ohjelmassa kaikki yrittämisen muodot sisältävänä kokonaisuutena. Sisältyy ohjelmaan s. 21 /Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / kehitetään lähi- ja luomuruoan jalostusta ja logistiikkaa. Sisältyy ohjelmaan s.22 / Tpk 2 Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset kokonaisuudet / teemallisten kokonaisuuksien luominen (kulttuuri, ruoka, kalastus, reitistöt, hyvinvointi) ja tarjonnan kehittäminen. Lisätään s. 23 / Tpk 3 Palvelutuotannon monipuolistaminen / edistetään hoiva, terveys- ja liikuntapalvelujen tarjontaa. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 40 / Tpk 2. / priorisoidaan alemman tieverkon kunnossapitoa elinkeinoelämän kannalta merkittävälle tiestölle. Sisältyy ohjelmaan s. 21 / Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / hyödynnetään järvikalaa ja kehitetään sen jalostusta ja logistiikkaa. Sisältyy ohjelmaan s. 20 / Tpk 2 / edistetään puuraaka-aineen tuottamista ja markkinoille saamista. Asiaa tarkastellaan syksyllä laadittavassa Etelä-Savon kv-strategiassa, jossa Venäjä on yksi osa. Sisältyy ohjelmaan s. 18 / Tpk 1 Tuottavuuden nostaminen käsittelee juuri tätä asiaa. Sisältyy ohjelmaan s.18 Yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen koskee myös avaintoimialoja. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 21 /TL 1/ Tpk 4: Elintarvikkeiden arvo- ja jalostusketjun kehittäminen / kehitetään lähi- ja luomuruoan jalostusta ja logistiikkaa. 1

2 13 Etelä-Savon kv-strategian tulisi pystyä antamaan vastauksia siihen, miten kv-asioita hoidetaan 14 Kyllä aasialaisen kulttuurin ymmärtämisen lisääminen on myös tärkeää. 15 Elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä voisi tukea nopeampi yhteys Mikkelistä Heinolan kautta Lahteen ja Helsinkiin raideliikenteen avulla. 16 Voisiko maakunta tukea alueellisen start-up -rahaston perustamista maakunnan painoalojen yritystoiminnan edistämiseksi? 17 Voimakkaampaa akavalaiseen yrittäjyyteen tulee sisältyä ohjelmaan. Nyt yrittäjyyteen tukeminen näkyy hyvin vaatimattomasti ohjelmassa. 18 Työntekijänä jaksamiseen ja kehittämiseen tulee uudessa ohjelmassa panostaa myös merkittävästi. 19 TL 1:stä puuttuvat/liian vähäiselle huomiolle jäävät mikroyrittäjyys, start-up -yrittäjyys, digitalisoituminen sekä matkailussa palvelujärjestelmän aikaansaaminen. 20 Ympäristöturvallisuuden merkityssisältö sanana jää vähän epäselväksi. Cleantech tai ympäristötekniikka olisivat yksiselitteisimpiä. 21 Lisäysehdotus s.18 / tpk 3: + Tuetaan uusien, monimuotoisten yrittäjyyskonseptien syntymistä (liittyy luovaan talouteen, palkkatyön ja yrittäjyyden uudenlaisiin yhdistelmiin sekä uusiin yrittäjyyden muotoihin) 24 Lisäysehdotus s. 19 /tpk 3: +Turvataan hyvät julkiset yrityspalvelut 25 Sivu 21 / tpk 1:stä puuttuu sille tarpeellinen ympäristönäkökulma 26 Vety- ja polttokennoteknologia ja niiden mahdollistamat hajautetut energiatuotannon mahdollisuudet ovat jääneet vaille huomiota. 27 Palvelutuotannon kehittämisessä on nostettu esiin hyviä näkökohtia. Pitäisi kuitenkin osoittaa lisähuomiota maakunnan ulkopuolelle tarjottavien sekä erityisesti business to business -palvelujen kehittämiseen 28 muutosehdotus: Tpk otsikko Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kysynnän kasvattaminen on suppea ja tekstiosiossa esitetty otsikkomuoto Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen onnistuneempi : Etelä-Savossa syksyllä 2014 laadittavassa kansainvälistymisstrategiassa linjataan kvasioiden toimeenpanoa ja osapuolten työnjakoa. Maakuntaliitto on käynnistämässä maakuntakaavan päivitysprosessin, jonka yhteydessä tarkastellaan oikoratavarauksen Lahti-Heinola-Mikkeli tarpeellisuutta. Ensisijaisesti tulee hyödyntää Itä-Suomi rahastoa, johon maakunta on osoittanut rahoitusta. Sisältyy ohjelmaan s. 18 / Tpk 3 Uuden yritystoiminnan synnyttäminen / panostetaan yrittäjyysvalmiuksiin ja yrittäjyyskasvatukseen. Sisältyy ohjelmaan s / TL 3 / Tpk 3: Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittäminen. Sisältyy ohjelmaan s. 22 / Tpk 2 Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset kokonaisuudet / verkostomaisen toiminnan kehittäminen. Digitalisoituminen on huomioitu s. 19 / Tpk 4 / hyödynnetään sähköisiä kauppapaikkoja sekä s. 30 / Tpk 4: Digitaalisuus ja sähköinen tiedonhallinta Cleantechia on käsitelty TL 1:n painopisteen Etelä-Savon avainalojen kehittäminen / teollisuuden ja energiatuotannon vahvistaminen yleisperusteluissa ja se sisältyy sivulla 20 Tpk 3:een Ympäristö ja ekotehokkuus kilpailuetuna. Cleantech on käsitteenä hyvin laaja, toimenpiteessä ympäristötietoisuus-näkökulma on tietoinen valinta, koska se on maakunnan kannalta vahvuus ja kilpailuetu. Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Ohjelmateksti muotoillaan uudelleen. Sisältyy ohjelmaan s. 20 / Tpk 4 / kehitetään uutta, uudistuvaa energiatuotantoa (aurinko, tuuli, vety) Ohjelmaa täydennetään tältä osin. Tpk-otsikko muutetaan ehdotuksessa esitettyyn muotoon. TL2 OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ 1 Toimenpiteissä ja koko ohjelmassa ei juurikaan mainita opettajankoulutusta tai kasvatusalan tutkimusta merkittävänä toimialana. 2 Maakuntaohjelman laadinnassa käytettävällä asioiden tarkastelutasolla ei ole mahdollista luetella kaikkia yksittäisiä aloja tai toimijoita. Vaikka opettajankoulutusta ja kasvatusalan tutkimusta mainita suoraan nimeltä, ovat ne ohjelmassa Osaamisen ja alueellisen

3 2 TL 2 toimenpiteisiin tulisi sisältyä myös opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen, joka osaltaan edistää opiskelijoiden kiinnittymistä maakuntaan. 3 Sivulle 15 kohtaan Nuoret olisi hyvä lisätä seuraava teksti: Etelä-Savoon on hyväksytty nuorisotakuun tavoitteet vuosiksi lisäysehdotus s. 26 / tpk 3 / Ohjauspalvelujen uudistaminen: Sitoudutaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun maakunnallisiin tavoitteisiin, joissa korostetaan verkostojen yhteistyötä sekä moniammatillista, -alaista ja hallinnollista yhteistyötä ja yhden oven periaatetta palveluiden järjestelyssä. 5 lisäysehdotus s. 27 / tpk 4: Luodaan edellytyksiä kaikkien ihmisten työpanosten hyödyntämiseksi ja tuetaan erityisryhmien työllistymistä (osatyökykyiset, ikääntyvät, maahanmuuttajat, romanit) 6 lisäysehdotus s.28 / tpk 2: Suosimme oppimisen järjestelyjä, jotka kannustavat käytäntöön, kokonaisuuksiin, käsin- ja yhdessätekemiseen, tutkimiseen, luovuuteen, leikkimiseen, ja peliin, vuorovaikutukseen, liikkumiseen ja myönteisiin elämyksiin yhdistettynä digitaalisiin menetelmiin. 7 lisäysehdotus Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen/ tpk 2: Luodaan maakunnallinen ennakointimalli, joka ottaa huomioon yritysten kasvu- ja kehittymisedellytykset Jalkautetaan ennakointitietoa oikea-aikaisen ja onnistuneen päätöksenteon tueksi Vahvistetaan laadullista ja joustavaa ennakointia Haetaan uusia malleja maailmalta (visionäärinen ennakointi) Luodaan mittaristo laadullisen ja joustavan ennakoinnin tueksi 8 TL 2:n toimenpiteissä ei ole viittauksia aikuiskoulutuksen kehittämiseen 9 Venäjän opiskelun lisäksi tulisi muukin kansainvälisyys nostaa esille. 10 Suomessa ehdottomasti tarvitaan Lapin yliopiston lisäksi toinen matkailututkimusyksikkö, jollainen on jo muodostunut Etelä-Savoon. Tämä on selkeästi todettava ja lisättävä matkailututkimus listaan kansallisesti merkittävistä osaamiskeskittymistä. On epäjohdonmukaista, että matkailu on mukana avainalana, mutta maakunnassa tehtävä korkeatasoinen ja kansainvälinen matkailututkimus sivuutetaan tki:n kehittämisen toimintalinjassa kokonaan. 11 Onko mietitty, kuinka työurien pidentämisen haasteeseen vastataan ikääntyvän henkilöstön kohdalla? Olemassa olevia malleja ikäjohtamiseen ja senioriyrittäjyyteen tulisi tuoda vahvasti esille ja ottaa käyttöön laajamittaisesti. 12 Digitalisaation vaikutukset maakuntaan, elinkeinorakenteeseen, kaavoitukseen, logistiikkaan, muuttuviin ja kokonaan uusiin palveluihin tulisi ottaa lähemmin ja syvällisemmin tarkastelun kohteeksi. koulutusjärjestelmän / tpk 2.1 Aluelähtöinen koulutus- ja tutkimustarjonnan profilointi keskeistä sisältöä. TL 2:n useimmat toimenpidekokonaisuudet sisältävät toimenpiteitä, jotka parantavat osaltaan myös opiskelijahyvinvointia. Kunnilla ja oppilaitoksilla on ensisijainen vastuu oppilashuollosta. Teksti lisätään ohjelmaan. Teksti lisätään ohjelmaan. Lisäysehdotuksen asiat sisältyvät ohjelmaluonnokseen. Maakuntaohjelmassa ei ole mahdollista vielä asioiden tarkastelutasoa näin yksityiskohtaiselle tasolle. Lisäysehdotukset otetaan soveltuvin osin huomioon ohjelman jatkovalmistelussa. Sisältyy ohjelmaan (s.25) Nuorisoikäluokan pienentyessä tulee aikuiskoulutuksen rooli olemaan entistäkin tärkeämpää. Asiaa tarkastellaan syksyllä laadittavassa Etelä-Savon kv-strategiassa, jossa Venäjä on yksi osa. Elinkeinoja palvelevan tutkimustoiminnan kehittäminen on maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. Aihepiiri on esillä ohjelman TL 1:ssä ja TL 3:ssa. Ohjelmaa täydennetään tältä osin jatkovalmistelussa. Digitalisaatio on Etelä-Savolle tärkeä teema, johon sisältyy paljon sovellusmahdollisuuksia. Ohjelmassa digitalisaation mahdollisuuksia Etelä-Savossa tarkastellaan älykkään erikoitumisen näkökulmasta yhtenä kehittyvänä kärkenä (s 29). Ohjelmasta vielä puuttuvat 3

4 älykkään erikoistumisen kehittämistoimenpiteet kirjoitetaan jatkovalmistelun yhteydessä. 13 Avaintoimenpiteistä puuttuvat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallisuuteen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävät mallit ja toimenpiteet. 14 Älykkään erikoistumisen alle ei ole kirjattu nopeasti kasvavaa alaa, matkailua, joka Mikkelin kaupunkistrategiassa nähdään yhtenä älykkään erikoistumisen painopisteenä. Sisältyy ohjelmaan s.26 / Tpk 3 Ohjauspalvelujen uudistaminen / tuetaan nuorten koulutukseen ja työhön hakeutumista + Tuetaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Elinkeinoja palvelevan tutkimustoiminnan kehittäminen on maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. TL 3 UUDISTUVA HYVINVOINTI 1 Tulisiko toimenpiteissä korostaa myös hyvinvointiteknologisia ratkaisuja (Digi-Mikkelin tyyliin) sekä haja-asutusalueiden palvelujen monipuolistamista (liikkuvat palvelut, lähipalvelut) 2 Terveyttä ja työkykyä edistävän liikunnan palvelut pitäisi kirjoittaa näkyviin. 3 Alueella tulisi määritellä tavoitteet myös palveluiden sähköistämiselle. 4 Hyvinvointiyrittäjyys on tärkeä ja kasvava alue. Ohjelmassa todetaan, että tämä liittyy myös matkailuelinkeinoihin. Kytkennän tulisi näkyä ohjelmassa nykyistä painokkaammin. 5 TL 3:ssa tulisi kirjoittaa auki myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Ohjelmassa hyvinvointiteknologian ja sähköisten palvelujen kehittäminen saa vahvan painotuksen ja niillä nähdään tärkeä merkitys mm. haja-asutusalueiden palvelujen turvaamisessa. Teknologiaan liittyviä tavoitteita on toimenpidekokonaisuuksissa 1.1 Työvoiman ja palvelujen alueellisen saatavuuden turvaaminen, 1.2 Palveluinnovaatioiden ja teknologia hyödyntäminen, sekä 2.2 Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen. Liikunnalla on tärkeä merkitys terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä. Ohjelmaan sisältyy toimenpidekokonaisuus Terveellisten elämäntapojen vahvistaminen (Tpk 2.5). Tässä yksi konkreettinen hankeaihio liittyy liikunnan vahvistamiseen ihmisten arjessa. Ohjelman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti luodaan toimintamalli terveysliikunnan kytkemiseksi osaksi ihmisten arkea elämänkaaren eri vaiheissa. Viitaten kohdan 1. vastaukseen, sähköisillä palveluilla nähdään tärkeä merkitys palvelujen uudistamisessa ja alueellisen saavutettavuuden turvaamisessa ja niihin liittyvä tavoitteita sisältyy maakuntaohjelmaan. Matkailu kuuluu avainaloihin, joihin panostetaan maakunnan kehittämisessä. Myös hyvinvointiyrittäjyyden osalta pyritään kehittämään hyvinvointiin ja luontolähtöisyyteen liittyvää matkailu- ja palveluliiketoimintaa (Tpk 1.3). Hyvinvoinnin ja matkailun yhteistyötä on kartoitettu maakuntaohjelmavalmistelun yhteydessä ja kytkentää on syytä tiivistää lausunnon mukaisesti. Ohjelmassa on viitattu kulttuuri- ja harrastustoiminnan merkitykseen ihmisten hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Taiteen ja kulttuurin merkitys ei nouse ohjelmatekstissä esille siten, kuin se oli esillä valmistelun yhteydessä. Tätä koskeva täydennys tehdään toimintalinjan kohtaan

5 TL 4 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS JA VETOVOIMA 1 Yritystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että alempi tieverkosto on siinä kunnossa, että niiden kunto ei haittaa yritystoimintaa tai ole este uudelle tai siirtyvälle yritystoiminnalle. 2 Alemman tieverkon kunnossapidossa elinkeinoelämän kannalta tulee huomioida maa- ja metsätalouden lisäksi matkailuyritykset ja -keskukset, jotka sijaitsevat taajamien ulkopuolella. 3 Perustiestön yllä- ja kunnossapito on ohjelmassa lähes tyystin unohdettu. 4 Koko maakuntaan tulee saada käyttövarmat tietoliikenneyhteydet. 5 Tietoverkkojen toimivuuteen tulee panostaa vahvasti 6 Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen yleisperusteluun ja myös toimenpiteeksi Lahti-Heinola-Mikkeli oikoratahanke otettava mukaan myös tekstinä ja myöhemmin toteutettavana hankkeena. 7 Rata itärajalta, Parikkalasta tai Niiralasta Pieksämäeltä kuntoon. Perusparannus. 8 Sisävesiliikennettä ei ole nostettu ohjelmassa esille. Olisiko rahti- ja huviveneliikenne syytä huomioida liikennejärjestelmän kehittämisessä? 9 Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittämisessä keskeisiä ovat ohjelmassa jo mainitut toimenpiteet. Niiden lisäksi Savonlinnalle tärkeät hankkeet ovat: o Olavinkadun investointi, Nojanmaan liittymä, VT14 Parikkala-Juva yhteysväli o lentoliikenne o o raideliikenteen henkilöliikenne Pieksämäelle kaupallisen vesiliikenteen (rahtiliikenne ja matkailuliikenne) edellytysten parantaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen 10 TL 4 todetaan, että Etelä-Savon vetovoiman ytimenä toimivat ylivertainen Saimaa ja maakunnan kaupunkiseudut upeine kulttuuriympäristöineen. On syytä korostaa myös muita vesistöjä sekä sitä, että maakunta on muutakin kuin kaupungit. 11 Matkailun osalta painopiste on selvästi Saimaassa. On nostettava esille myös Puulavesi sekä pienemmät vesistöt. 12 Vahvistetaan Saimaa-teemaan kytkeytyvää maankäyttöä vaarana on, että Saimaan ympärille luodaan niin vahva matkailubrändi, että muut alueet ja Saimaan seudun elinkeinot ja maankäyttömuodot jäävät paitsioon tai tulevat rajoitetuiksi -> koko maakunta paremmin 5 1-3: Sisältyy ohjelmaan s. 40 / Tpk 2 / priorisoidaan alemman tieverkon kunnossapitoa elinkeinoelämän kannalta merkittävälle tiestölle. s. 41 / Tpk 4 / panostetaan metsäenergian ja muun uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja saatavuuteen tähtääviin maankäytön ja liikenteen kehittämistoimenpiteisiin 4-5: Sisältyy ohjelmaan s. 40 / TL 4 / Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen / tpk 2.3 Tietoliikenneyhteydet ja palvelut. Toimenpidekokonaisuudessa ei oteta kantaa tietoliikenneyhteyksien nopeuttamiseen ja käyttövarmuuden turvaamiseen käytettävään tekniikkaan. Maakuntaliitto on käynnistämässä maakuntakaavan päivitysprosessin, jonka yhteydessä tarkastellaan oikoratavarauksen Lahti-Heinola-Mikkeli tarpeellisuutta. Ohjelmaan lisätään sisävesiliikennettä koskeva kohta. 7-9: Vt 14 kehittäminen sisältyy ohjelmaan s. 40 /TL 4 / tpk 2.1 / Edistetään maakunnan Venäjä-yhteyksiä ja Edistetään päätieverkon parantamiseen tähtäävää suunnitteluvalmiutta. Maakuntaohjelman aikajänteellä Vt14:n osalta on keskeistä Laitaatsalmen liikennekokonaisuuden toteuttaminen ja muilta osin suunnitteluvalmiuden nostaminen. Ohjelmaan lisätään Savonlinnan lentoliikenteen turvaaminen Savonlinna-Pieksämäki ratavälin henkilöliikenteen toteuttamisesta on tehty selvitys vuonna Sen mukaan rata- ja asemainfrastruktuurin kehittäminen vaatisi noin 1,7 Meuron investoinnit ennen kuin henkilöliikenne voitaisiin käynnistää. Lisäksi henkilöliikenne ei olisi kannattavaa vaan vaatisi noin miljoona euroa tukea vuosittain. Maakuntaohjelman toteuttamisaikana asiaa voidaan edistää edunvalvonnalla. Ohjelmaan lisätään sisävesiliikennettä koskeva kohta : Vahvan Saimaa-brändin synnyttämä vetovoima hyödyttää samalla maakunnan kaikkia

6 huomioon alueita ja eri toimijoita (vrt. Lappi-brändi). 13 parannetaan taajamien maankäytön ja liikenteen. - myös maaseudun asukkaiden liikenneyhteyksien parantaminen tulee huomioida. 14 Vesistöjen ja luonnonvarojen kestävän käytön hyödyntäminen toteutetaan hyvällä suunnittelulla, jolla sovitetaan yhteen mm. suojelu ja matkailu sekä loma-asutus ja turvetuotanto suojelu ei saa tarkoittaa uutta suojeltavaa alueohjelmaa. 15 Loma-asuminen ja matkailun kehittäminen saimaannorpan asuinsijoilla edellyttää panostamista suunnittelun ja toteutuksen laatuun loma-asutus tulee sallia myös ko. alueilla, ohjelmassakin se koetaan tärkeäksi. 16 Kaupungeista ja kunnista esitetään, että täällä on helppo löytää osoite omalle kodille (s.14). Pitääkö paikkansa, saako rakentaa sinne minne haluaa vai ohjataanko olemassa olevien rakenteiden piiriin? Ihmisten hyvinvoinnin kannalta asuinympäristö on keskeisessä roolissa, minkä vuoksi mahdollisuudet asuinpaikan valintaan tulee olla joustavat. 17 Samassa luvussa todetaan, että vetovoimaa vahvistavat toimenpiteet suunnataan keskustojen kehittämiseen (s.39). Tämä on valitettavan yksipuolinen ottaen huomioon, että Etelä-Savon vahvuudet löytyvät taajamamerkkien ulkopuolelta eikä sisäpuolelta. 18 Myös muuta maakuntaa maaseudulla tulee kehittää 19 Asuin- ja matkailuympäristöä tukevia liikunta- ja virkistysreittejä ja -alueita -> reitistöt tulee suunnitella siten, että niistä ei aiheudu maanomistajille käyttörajoituksia -> vapaaehtoisuus 20 Kehitetään ympäristöhäiriötä aiheuttavaa ottotoimintaa kohti kestävää käyttöä mitä on ottotoiminta, maa-aines, turve? Metsää käsitellään jo nykyisinkin kestävällä periaatteella. 21 lisäysesitys: maakuntaohjelmaan lisätään asemakaavojen taideohjelmat, ei vain ohjeellisena rakennuttajaa velvoittavana periaatteena (s ). 22 Jatkossa ei enää kannata panostaa maakunnan markkinointiin maakuntana, vaan panokset on suunnattava seutujen kautta tapahtuvaan maakuntamarkkinointiin (TL4) 23 Näkyvyys ja vetovoima kaipaavat konkretiaa em. toimenpidekokonaisuuksien kautta, pelkät kampanjat eivät riitä. 24 Maakuntatasoiseen markkinointiin on panostettu viime vuosina paljon. Kaupunki- ja osaamiskärkiin panostaminen voisi tuottaa parempaa tulosta. 25 Näkyvyyden ja vetovoiman vahvistamisessa tulisi edetä vahvuudet edellä (Saimaa, kaupunkiseudut, kärkitapahtumat), ei maakuntakärjellä. Näin ollen Maakunnan imagon vahvistaminen (tpk 1.1) tulisi otsikoida esimerkiksi Vahvuuksiin perustuva imagon vahvistaminen. Toimenpiteellä viitataan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen taajamissa eli alueilla joilla on tähän tarvetta ja saavutettavissa hyötyä. Maaseudun liikenneyhteyksien kehittäminen on huomioitu erikseen ohjelman TL 4 / Tpk 2.2:ssa ja 4.4:ssä : Maakuntaohjelman painotuksilla ei ole vaikutusta yksittäiseen rakentamiseen liittyviin kaavoitus- ja lupakäytäntöihin. Tässä kohtaa kiinnitetään huomiota niiden alueiden kaavoituskäytäntöihin, joissa maankäytön suunnittelun oikeilla valinnoilla voidaan saavuttaa toimintaympäristön kehittämisen kannalta hyötyjä 16-18: Maakuntaohjelman painotuksilla ei ole vaikutusta yksittäiseen rakentamiseen liittyviin kaavoitus- ja lupakäytäntöihin. Tässä kohtaa kiinnitetään huomiota niiden alueiden kaavoituskäytäntöihin, joissa maankäytönsuunnittelun oikeilla valinnoilla voidaan saavuttaa toimintaympäristön kehittämisen kannalta hyötyjä. Reitistöjen perustamiseen on oma lainsäädäntönsä. Ottotoiminnalla tässä yhteydessä ei viitata metsän ottoon. Asemakaavojen taideohjelmat voivat toimia Tpk 3.2 Rakennetun ympäristön laadun parantaminen mukaisena toimenpiteenä. Se, miten velvoittavana tämä toteutetaan tai toteutetaanko esitystä, on kunkin kunnan päätösvallassa : Maakunnan tulevien vuosien markkinointistrategiaa ja toimenpidelinjauksia valmistellaan parhaillaan, työ valmistuu alkukesällä

7 OHJELMAN YMPÄRISTÖSELOSTUS 1 Sivulla 53 ensimmäisessä kappaleessa on korjattavaa: Pohjavesialueista riskialueiksi on luokiteltu 19 aluetta, joista kahdeksan on huonossa tilassa. Riskialueita ovat esim. kaikki Mikkelin kaupungin keskustan vedenhankinta-alueet. Yhteensä riskialueilla esiintyy haittaaineiden ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia. Noin puolet Etelä-Savon vedenkäyttäjistä saa talousvetensä ottamoista, jotka sijaitsevat riskinalaisilla pohjavesialueilla ja noin 30%.lle vesi tulee huonoon tilaan luokitellulta pohjavesialueelta. 2 Ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi syytä arvioida laajemmin myös sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia 3 sivu 60: Metsien käyttöä ei tule kaavoituksella ohjailla, kaavoitus ei ole oikea työkalu suojeluun.. Teksti korjataan lausunnonantajan esittämään muotoon. Sova-lain mukaan ohjelman vaikutukset on arvioitava ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Näin on maakuntaohjelman ympäristöarvioinnissa tehtykin (kts. ympäristöselostuksen liitetaulukko). Taloudellisten vaikutusten arviointi ei kuulu prosessiin ja sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu siinä laajuudessa kuin ohjelman perusteella on katsottu tarpeelliseksi. Kaavoitus on myös yksi suojelun työkalu, kaavoissa osoitetaan suojeltavat alueet, jotka sitten perustetaan luonnonsuojelulailla. Maakuntaohjelman lauseessa todetaan kaavoitus yhdeksi suunnittelun työkaluksi, silloin kun suunnitellaan, luonnonvarojen kestävä käyttöä (muidenkin luonnonvarojen kuin metsän) eli se on mainittu esimerkkinä, muitakin suunnittelun työkaluja on. 7

8 8

Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta

Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta 1 kaupunginhallitus 24.3.2014, liite A SAVONLINNAN KAUPUNKI Lausunto Etelä-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 luonnoksesta Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy antavat yhteisen lausunnon

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne

AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategiaasiakirjan 2016-2019 valmistelutilanne Havaintoja hallitusohjelmasta, strategiakehikosta ja alueiden kehittämisen painopisteistä TEM/Marja-Riitta Pihlman Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö CAP valmistelut vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu 24. 25.6. Maatalouden ministerineuvosto,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Lausunto Sivu 1 / 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Pudasjärven kaupunginhallitus lausuntonaan toteaa, että maakuntasuunnitelma 2040 ja

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan tarina 2040 Miten erikoistuimme älykkäästi? Vuonna 2014 Pirkanmaa oli muutoksen edessä. Asiat olivat vielä periaatteessa varsin hyvin, mutta uhkaavia pilviä

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet 2 Suuret kaupunki seudut ovat Suomen kasvun ja kansain välistymisen moottoreita Kaupungistuminen on globaali

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 1 Maakuntavaltuustokauden alussa laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu on

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina?

Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Jatkuuko kaupungistuminen väestönkasvun moottorina? Ihmiset uskovat, että kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja vapaa ajan viettoon. (*****) Jyväskylä kasvaa pienemmät kaupungit

Lisätiedot