Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja"

Transkriptio

1 Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto

2 2 Sisältö 1 Johdanto Ajankohtaista taustaa Pedagogisia perusteluja Sosiokonstruktivismi Mielekäs oppiminen Oppimisen tilat ja avoimet oppimisympäristöt Strategia Verkko-opetuksen integroiva malli (VOI) Strateginen tuotos: VOITTO Palvelumuotoilu Koulutusten tavoitteet ja toiminnallinen prosessi Loppupohdinta Lähteet: LIITE 1. Verkko-opetuksen didaktis-oppimisteoreettinen malli... 43

3 3 1 Johdanto Perustan uuden koulutuspalveluja tarjoavan yrityksen, jonka nimeksi tulee Saivo Innovations. Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda koulutussuunnittelun pohjalle pedagogiset perustelut ja tuottaa strategia koulutuspalvelujen toteuttamiselle. Miksi Saivo? Edesmennyt pappani August Raittimo kertoi minulle lapsena tarinoita. Näissä tarinoissa hän kertoi usein saivosta. Papan mökki sijaitsi Äkäsjokivarressa melko lähellä Pakasaivoa. Hän vei minut katsomaan sitä ja kertoi, että saivo on hyvin kirkasvetinen tunturijärvi. Siihen ei tule, eikä siitä lähde yhtään jokea, vaan sen vesi on peräisin saivon pohjassa olevista lähteistä. Lappilaisen mytologian mukaan saivon pohjassa on reikä ja toisella puolella on täsmälleen samanlainen järvi, peilikuvana maanpäälliselle saivolle. Tuon järven rannalla elää onnellinen saivokansa. Joidenkin uskomuksien mukaan saivo on henkien asuinpaikka ja jotta henget antaisivat hyvän pyyntionnen tai naimaonnen, tuli heille antaa lahjoja. Siksi saivot ovat aina olleet kokoontumis- ja uhripaikkoja. Saivon veden uskotaan olevan puhdistavaa ja parantavaa vettä ja saivoja on aina kunnioitettu johtuen osin myös niiden jylhästä muodosta. Saivolla on tarina kerrottavanaan. Miksi Innovations? Innovatiivisuutta ja innovaatioiden syntymistä voidaan tarkastella kasvatustieteen näkökulmasta luovuuden kehittymisprosessina, yleensä oppimisprosessina, osaamispääoman kehittymisenä tai motivaation kasvuprosessina (Hokkanen 2001, 54). Yhteiskunnallisella tasolla Opetusministeriö (2006) on korostanut luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä tulevaisuuden taloudellisten, sosiaalisten ja henkisten haasteiden ratkaisuissa.

4 4 Innovatiivisuus on sitä, että ihmiset, tiimi ja organisaatio pystyvät tuottamaan ja soveltamaan uusia ideoita lisäarvon tuottamiseksi (Sydänmaanlakka 2009, 132). Yhteiskunnassamme on vallalla yritysmyönteinen ilmapiiri, jossa yrittäjyyttä tuetaan ja jopa yliopistoja kannustetaan kiinnittämään asiaan huomiota (Opetusministeriö 2009, 15). Opetusministeriö korostaa koulutusjärjestelmän merkitystä yrittäjyyden edistämisessä ja toteaa vain viidenneksellä yrittäjistä olevan korkeakoulututkinnon. Nyt minulla on mahdollisuus päästä mukaan korkeakoulutettujen yrittäjien harvaan joukkoon. Tämä kirjallinen tutkielma on yksi osoitus siitä, että Lapin yliopistossa halutaan kannustaa yrittäjyyteen! (Opetusministeriö 2009, 15). Koulutuspalvelujen tuottaminen on yksi keskeinen liiketoiminta-alue Saivo Innovationsin toiminnassa. Tässä tutkielmassa luon yritykselleni pedagogista profiilia ja tiedostan, että pedagogiset perustelut ovat eläviä ja alati muuttuvassa kouluttajan työssä näitä asioita on jatkuvasti päivitettävä (Talvio 2002, ). Avaan tutkielmassa liikeideaani ja sen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä. Mietin koulutusten tavoitteita yleisellä tasolla ja kuvaan niiden toiminnallisen prosessin. Ennakko-oletuksena on, että perusteellisella pedagogisella pohdinnalla saadaan aikaan parempia koulutustilaisuuksia. Tätä työtä voisi hyvin rinnastaa oppilaitosten opetussuunnitelmatyöhön ja tutkielman avulla haluan saada vastauksen kysymykseen: Minkälaisia pedagogisia perusteluja minulla on koulutuksia varten? Taustalla on ajankohtainen keskustelu työurien pidentämisestä, työelämän muutoksista ja elinikäisen oppimisen eetoksesta ja näihin megatrendeihin vastaamaan perustetaan Saivo Innovations.

5 5 2 Ajankohtaista taustaa Uskon siihen, että uuden oppiminen tuottaa ihmiselle hyvinvointia. Hyvinvointi kiinnostaa työnantajia. Lapin yliopisto järjesti Hyvinvointia edistävä johtaminen - seminaarin, joka piti siirtää suurempaan saliin kovan kysynnän vuoksi. (Lapin yliopisto 2012). Talouselämä on listannut Suomen parhaita työpaikkoja jo kymmenen vuotta ja toteaa vuonna 2012 tuloksissaan, että yksi merkittävä tyytyväiseksi tekevä asia työssä on mahdollisuus uuden oppimiseen (Holtari 2012, ) Pohtiessani omia ominaisuuksiani yrittäjänä, nousee esiin kaksi kuvaavaa sanaa: Luovuus ja innovatiivisuus. Nämä ominaisuudet haluan sisällyttää myös merkittäväksi osaksi yritykseni liiketoimintaa. Menestyäkseen yritysten on jatkuvasti uudistuttava ja se puolestaan edellyttää työntekijöiden uudistumista. Luovuus ja innovatiivisuus ovat avain uudistumiseen. Latinankielen sana innovatus tarkoittaa uusimista tai uudistamista ja sen katsotaan olevan nykyisen innovaatio -käsitteen lähtökohtana (Siltala 2010, 57). Vaikka perustan yrityksen yksin, ei yksin toimiminen ole mahdollista. On tärkeää löytää yhteistyökumppanit ja verkostot. Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsauksessa on ennakoitu työelämän muutoksia vuoteen 2020 mennessä ja tässä raportissa korostuu eri tasoilla verkottuminen ja kumppanuus (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). Ei ole tarkoituksenmukaista tehdä itse kaikkea. Verkostoituminen on päivän sana (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 12) ja kovalla vauhdilla muuttuva yhteiskunta asettaa omat vaatimuksensa yksilölle. Yritykseni on tulevaisuudessa osa laajaa verkostoa yhtä lailla, kuin

6 6 asiakkaana olevat ihmisetkin. He ovat mukana monissa verkostoissa, työryhmissä, projekteissa, harrastusryhmissä jne. Hyvät yhteistyötaidot ja avoin vuorovaikutus on avain työyhteisöjen menestymiseen. (Järvinen 2008, 12.) Tuleva yritykseni tarjoaa palveluita juuri näiden taitojen kehittämiseen. Tällä hetkellä jokaiselta työntekijältä edellytetään hyviä työyhteisötaitoja eli uudenlaisia työelämätaitoja kuten aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja kriittisyyttä. Työelämän muutoksessa korostuvat jatkuvan oppimisen valmius ja elämänhallintataidot ja jokaisella ihmisellä itsellään on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. (Manka 2011, 10.) Uskon yhteistyön ja positiivisen vuorovaikutuksen olevan avain luottamuksen lisääntymiseen koulutukseen osallistuvien työntekijöiden välillä ja sitä kautta työn mielekkyyden paranemiseen ja työn ilon löytymiseen. Tähän tavoitteeseen tähtää myös uuden yrityksen koulutuspalvelujen liiketoiminta. Tarkoituksena on päästä mukaan yrittäjille suunnattuun toimintaan ja sitä kautta luoda verkostoja ja saada yhteistyökumppaneita. Rovaniemellä toimii Luovien alojen yrityshautomo, jonne toivon saavani liikeideani jalostumaan. Miten luovuus näkyy toimiessani yrittäjänä? Luovuus on kykyä ihmetellä, innostua ja innovoida. Se on uutta etsivää ajattelua ja siihen tarvitaan voimakas sisäinen motivaatio. Luovuus voi jalostua innovatiivisuudeksi, joka tarkoittaa ihmisten, tiimin ja organisaation kykyä tuottaa ja soveltaa uusia ideoita lisäarvon tuottamiseen. Innovatiivisuutta voi verrata lampun valokeilaksi, joka näyttää pimeällä kulkusuunnan. Innovatiivisuus on luovaa ongelmanratkaisua. (Sydänmaanlakka 2009, ) Luovuudessa voi piillä valtavia mahdollisuuksia, jos niitä osataan hyödyntää (Järvinen 2008, 13). Osaan rohkeasti yhdistellä erilaisia ajatuksia ja sitä kautta luon palveluja, joita halutaan ostaa. Pyrin tekemään tarjolla olevista tuotteista niin houkuttelevia, että niitä ei voi vastustaa. Liiketoiminnassa korostuu tietty mobiilius eli liikuteltavuus ja koulutukset voi siirtää mitä erilaisimpiin tiloihin toteutettavaksi. Panostan yrityksen ilmeeseen ja etenkin sähköisiin materiaaleihin, joista tulee tärkeä osa yrityksen imagoa. Tärkeimmät edellytykset oppimisyhteisön innovatiiviselle toiminnalle ovat henkilöstön osaaminen, motivoituneisuus ja itsensä likoon laittaminen.

7 7 Innovatiivisen toiminnan lisääminen onnistuu uusilla opiskelumuodoilla esimerkiksi hyödyntämällä yhteistoiminnallisuutta. (Hokkanen 2001, ) Saivo Innovations tuottaa osaamista työyhteisön jäsenten oppimisen kautta. Oppimista tapahtuu paitsi koulutustilaisuuksien lähijaksoissa kasvokkain, myös verkossa. Pedagogiset innovaatiot tekevät koulutuksista uudenlaisia tapahtumia, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia oppimisen edistäjänä. Hakkarainen (2001, 16) sanoo, että parhaiten tieto- ja viestintätekniikka toimii oppimisen tukena silloin, kun sitä käytetään tavanomaisen oppimisyhteisön lisänä. Ihmisen oppimisessa merkityksellistä on osallistuminen erilaisiin yhteisöihin ja niissä tiedon, kokemusten ja ymmärryksen jakaminen (Hakkarainen 2001, 16). Se, että yhteisössä reflektoidaan omia ja jaettuja kokemuksia ja käytänteitä, voi olla ratkaisevan tärkeää oppimisen onnistumiselle (Hakkarainen 2001, 27). Aikuisten kanssa tarvitaan verkko-opiskelussa paljon tukea ja ohjausta. On tärkeää seurata koulutettavien osallistumista verkossa tapahtuvaan toimintaan ja rohkaista heitä itseohjautuvuuteen. Jokaisessa koulutuksessa on tärkeää miettiä ne osa-alueet tai projektit, sekä niiden eteneminen verkossa siten, että asetetaan sopivia osatavoitteita tai merkkipaaluja, jotka auttavat varmistamaan sitä, että kaikki pysyvät mukana. Näin jokainen voi jakaa oman työskentelynsä mielekkäästi, kun ymmärtää eri osavaiheet ja niiden painotukset koulutuksen aikana. (Hakkarainen 2001, ) Saivo Innovationsin koulutuspalveluiden tavoitteena on työntekijöiden uudistuminen oppimisen kautta, osaamisen lisääntyminen ja sitä kautta työn laadun parantuminen. Koulutukset tapahtuvat joko yritysten omissa tiloissa tai tilat vuokrataan tarpeen mukaan ulkopuoliselta tilapalveluja tuottavalta yritykseltä. Koulutustilaan rakennetaan aina oma inspiroiva infra, jolloin tilaisuudesta muodostuu osallistujille uusi, innovatiivinen oppimisen tila. Koulutuksiin liittyy yritysten tarpeiden mukaisesti vähintään kaksi kasvokkain tapahtuvaa lähijaksoa, ja tämän lisäksi verkossa on oma oppimisympäristönsä, jossa jatketaan työskentelyä lähijaksojen välillä tai niiden jälkeen.

8 8 Rakennettuun infraan liittyy kaksi hyvin suurta valkokangasta, jotka muodostavat koulutustilaan yhden laajakulman, johon voidaan heijastaa erilaisia laajoja seinän kokoisia taustakuvia tarpeen mukaan. Oleellista on äänentoisto ja laadukkaat kaiuttimet, joiden kautta voidaan luoda tilaan erilaisia äänimaailmoja. Tämän lisäksi tilassa on isoja, pehmeitä tyynyjä sekä kevyitä styroxraheja, joista voidaan tarpeen mukaan rakennella erilaisia elementtejä esimerkiksi draamaharjoituksia varten. Luonnollisesti tilan vuokraaja tarjoaa koulutustilaisuuksia varten myös perinteisiä tuoleja ja pöytiä, mikäli halutaan välillä olla vaikka luokkamuodossa, mutta melko usein koulutuksissa keskustelut tapahtuvat kasvokkain piirissä, pehmeillä tyynyillä. Minulla on liikeidea, joka hyödyntää palvelumuotoilua, käyttää hyväkseen tarinoita ja yhdistää luovasti erilaisia oppimisen tiloja. Yksi laaja pedagoginen linjaus on koulutusten jatkuva kehittäminen arvioinnin ja palautteen kautta. Tämä tutkielma sisältyy olennaisena osana yritykseni liiketoimintasuunnitelmaan. Taustalla on ajatus siitä, että kaupallista koulutussuunnittelua ei voi tehdä ilman pedagogisia perusteluja, joihin olen hakenut tukea kirjallisuudesta ja ajankohtaisesta tutkimuksesta sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Tutustuttuani moniin pedagogisiin malleihin, joita voidaan hyödyntää mm. verkossa tapahtuvassa oppimisessa, tulin luoneeksi yritykselleni oman koulutusstrategian, jonka nimi on VOITTO. Yritykseni pedagoginen profiili rakentuu itse luomani strategian mukaisesti sosiokonstruktivismin päälle ja muodostuu sen lisäksi mielekkäästä oppimisesta, erilaisista oppimisen tiloista ja Barabin ja Rothin ekologisesta osaamisen tuottamisen teoriasta.

9 9 3 Pedagogisia perusteluja Koska tutkielman tavoitteena on perustella yrityksen koulutussuunnittelua pedagogisesti, on pedagoginen ajattelu keskeinen käsite. Jyrhämä (2002, 2) sanoo pedagogisen ajattelun olevan sellaista ajattelua, joka kohdistuu opetustapahtuman eri tekijöihin. Kansanen on samaa mieltä ja lisää, että puhuttaessa pedagogisesta ajattelusta, liittyy opetus- tai koulutustapahtumaan vielä joku pedagoginen tarkoitus (Kansanen 2004, 87). Hän (1996, 45 46) määrittelee pedagogisen ajattelun päätöksenteoksi, eli kysymykseksi siitä, miten kouluttaja perustelee päätöksiään teorian avulla. Kyse on kouluttajan tai opettajan normatiivisesta näkökulmasta eli aina, kun hän tekee koulutustilanteessa jonkun ratkaisun tai valinnan, hänellä on tietyt perustelut valinnoilleen (Kansanen 2004, 88). Perustelut voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia ja ne perustuvat henkilökohtaisiin arvoihin (Kansanen 2004, 88). Talviolla (2002, 159) on Kansasen kanssa hyvin samankaltainen näkemys. Hän sanoo opettajan pedagogisen ajattelun taustalla olevan hänen oma ihmis- ja tietokäsityksensä, näkemyksensä oppimisesta, hänen kasvatusfilosofiansa, ja uskomuksensa sekä koulutustaustansa (Talvio 2002, 159). Tässä tutkielmassa määrittelen pedagogisen ajattelun liittyvän niihin päätöksiin, joita kouluttaja tekee koulutettavien oppimiseen liittyen suunnitellessaan koulutuksia, kouluttaessaan tai arvioidessaan koulutuksia. Näin ollen oleellista on myös koulutusten kehittäminen palautteiden pohjalta. Pedagoginen ajattelu on käsitykseni mukaan sellaista, että taitava kouluttaja voi tietoisesti sitä kehittää ja olen sitä mieltä, että kaikkien kouluttajien ja opettajien olisi hyvä aika ajoin

10 10 pysähtyä miettimään perusteluja oppimiseen liittyviin valintoihin koulutustapahtumissa. Kasvatusfilosofiaani, koulutustaustaani sekä ihmis- ja tietokäsityksiäni olen omalta osaltani avannut muissa kirjallisissa tuotoksissa liittyen opettajan pedagogisiin opintoihin ja rajaan ne tietoisesti pois tästä tutkielmasta. Oppimiskäsitykset ja -teoriat ovat oleellisia työkaluja, joita hyödynnän koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Perustelen koulutuksia sosiokonstruktivismilla ja mielekkäällä oppimisella. Aloitan oleellisimmasta, eli oppimisteoriasta. Etenen yleisestä kohti yksityiskohtia eli metatasolta mikrotasolle. Mielekkään oppimisen viitekehykseen olen luonut sabluunan koulutussuunnittelun tueksi ja oppimisen tilat ja avoimet oppimisympäristöt - käsitteet johdattavat yrityksen strategiatason päätöksiin: Verkko-opetuksen integroituun malliin, palvelumuotoiluun ja itse kehittämääni strategiseen VOITTO -malliin. 3.1 Sosiokonstruktivismi Oleellisin oppimisteoria, jonka pohjalle rakentuu koko Saivo Innovationsin liiketoiminta, on sosiokonstruktivismi. Tietoa muodostetaan yhdessä ja jaetaan yhdessä. Keskustelemalla eri asioista, ilmiöistä ja niiden merkityksistä, voidaan tietoa yhdistää sosiaalisesti laajempaan tietojärjestelmään. Jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön ja osallistuu tiedon prosessointiin. Näin yhteinen, jaettu tieto rakentuu ympäröivään kulttuuriin ja siirtyy sosiaalistumisen myötä muille oppijoille. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 107.) Sosiokonstruktivismin mukaan oppiminen on sosiaalinen ilmiö. Teoria näkyy kouluttajan toiminnassa ja yrityksen koulutustarjonnan sisällöissä niin, että koulutettavat rakentavat eli konstruoivat tietoa itse sosiaalisissa konteksteissa ja vuorovaikutussuhteissa. Tämän näkemyksen mukaan oppiminen on mielekästä toimintaa ja koulutettavat luovat tiedolle sisäisiä merkityksiä henkilökohtaisesti,

11 11 ja sisäinen reflektointi on tärkeä osa oppimisprosessia. Oleellisia asioita ovat koulutettavan sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus (Kauppila 2007, 47 48). Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen etuina on, että se virittää opiskelijassa oppimisen halua ja ottaa huomioon oppimisen prosessin ja tavoitteellisuuden. Se edistää jäsentyneen tietorakenteen muodostumista ja kehittää tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja. Tämä oppimiskäsitys luo yhteistoiminnallisuutta ja lisää sosiaalisia taitoja. (Kauppila 2007, 117.) Koulutusten onnistuneeseen toteuttamiseen liittyy myös haasteita. Motivaatiota ei voi luvata eikä antaa koulutukseen osallistujille, eikä itseohjautuvuuteen voi pakottaa. Joku voi jäädä keskusteluissa syrjään ja ottaa passiivisen roolin, jolloin hän ei ole vaikuttamassa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tässä korostuu kouluttajan merkitys. Kouluttajan täytyy pystyä eksaktisti perustelemaan koulutuksen tarjoamat hyödyt asiakkaille. Tämä tutkielma tekee näkyviksi juuri näitä perusteluja. Mitä paremmin kouluttaja perustelut pystyy tekemään, sitä varmemmin koulutus onnistuu. Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi sosiokonstruktivistinen sovellus, jota kouluttaja voi hyödyntää käytännön koulutustilanteissa. Pienryhmäkeskustelut ja ryhmissä tehdyt tehtävät ovat keskeisellä sijalla yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Yhteistoiminnallisuus voidaan nähdä välineenä lisätä opiskelijoiden sitoutumista yhteiseen työskentelyyn ja sitä kautta se lisää myös opiskelijoiden motivaatiota. (Repo-Kaarento 2006, 16.) Yhteistoiminnallinen oppiminen antaa välineitä organisoida vuorovaikutukseen perustuvaa oppimista käytännössä (Repo-Kaarento & Levander 2003, 141). Se kattaa lähtökohdat koko oppimiselle ja opetustyölle ja on paitsi sosiaalinen oppimisteoria myös pedagoginen suuntaus (Sahlberg & Leppilampi 1994, 162). Yhteistoiminnallisuuden hyödyntäminen opetuksessa kannattaa, sillä vaikutukset oppimistuloksiin ovat positiivisia (Saloviita 2006, ). Tavoitteena on edistää koulutettavin yhteistoiminnallisia taitoja, joita he tarvitsevat sekä työssä että yksityiselämässään (Saloviita 2006, 165). Sosiaalinen elementti oppimisessa on oleellinen ja tärkeä ja yhdessä toimimalla voidaan saavuttaa monia etuja (Kauppila 2007, 109). Yhteistoiminnalliset menetelmät, kuten parikeskustelut,

12 12 ryhmätyöt ja projektit liittyvät oleellisesti sosiokonstruktivistiseen otteeseen, joka innostaa kehittämään opetusta kohti sosiaalisempia työmuotoja (Kauppila 2007, 119). Yhteistoiminnallisuus ilmenee koulutuksissa niin, että opiskelijat ovat avoimessa ja suorassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ryhmän jäsenillä on yksilöllinen vastuu tehtävästä tai sen osasta ja edellytyksenä on kaikkien osallistuminen tehtävän suorittamiseen. Tavoitteena on herättää koulutuksiin osallistujat huomaamaan, että yhdessä he pääsevät pidemmälle ja saavat enemmän aikaiseksi, kuin kukaan heistä yksin toimiessaan saisi ja näin he alkavat suosia yhteistoimintaa. Yhteistoiminta vaatii sosiaalisia taitoja, jotka kehittyvät harjoittelemalla. Kaikissa koulutuksissa harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. (Repo-Kaarento & Levander 2003, ) Palautteen merkitystä ei voi kylliksi korostaa. Jokaisesta koulutustilaisuudesta pyydetään systemaattisesti palaute ja sen antamiselle luodaan mahdollisuus ja annetaan sille tilaa ja aikaa. Sen avulla kuullaan asiakkaiden toiveita ja sen pohjalta toimintaa voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Myös kouluttajalle pyydetään erikseen palautetta, mikä osoittaa aitoa yhteistoiminnallisuutta (Repo-Kaarento & Levander 2003, 166). Vaikka yhteistoiminnallinen oppiminen on vuorovaikutuksellista, elävää, innostavaa ja uutta luovaa, se ei suinkaan ole helppoa. Se vie enemmän aikaa ja se vaatii opiskelijoilta sitoutumista ja innostusta. Tämän ymmärtämiseen kannattaa panostaa, jotta tuloksia saadaan aikaan. Yhteistoiminnallista oppimista käytetään koulutustilaisuuksissa sellaisissa tilanteissa, kuin se on tarkoituksenmukaista joko käsiteltävän aiheen tai kohderyhmän kannalta. Itseisarvo se ei voi olla. 3.2 Mielekäs oppiminen Kaikkien Saivo Innovationsin koulutusten tavoitteena on mielekäs oppiminen. Pohjalla on Ausubelin (1963) teoria mielekkäästä oppimisesta, jota Jonassen

13 13 (1995) on kehittänyt edelleen. Oleellista on, että teoria soveltuu koulutussuunnitteluun entistä paremmin sitä kautta, että Lapin yliopistossa on perehdytty tähän teoriaan, tutkittu sitä edelleen ja löydetty siitä uusia ominaisuuksia (Ruokamo & Pohjolainen 1999). Tarkastelen koulutuksiani mielekkään oppimisen kriteerien kautta ja hyödynnän Nevgin ja Tirrin (2003) tutkimuksia hyvästä verkko-opetuksesta. Hyvä opetus rakentuu hyvin samankaltaisista piirteistä sekä verkossa että perinteisessä opetuksessa (Nevgi & Tirri 2003, 171). Ruokamo, Hakkarainen ja Eriksson (2012, 385) ovat sittemmin vielä hieman yksinkertaistaneet mallia ja selkeyttäneet siten eri osapuolten roolia oppimisessa (Taulukko 1). Vaikka malli on nimenomaan verkko-opetukseen suunnattu, nähdäkseni se toimii missä tahansa muussakin kontekstissa erinomaisesti. Taulukko 1. Ruokamo, Hakkarainen & Eriksson 2012, 385. Tuetun opettajuuden ja mielekkään verkko-oppimisen malli. Teacher - gives individual feedback - designs clear guidelines - tutors online discussions - sets positive climate for learning - formulates clear course goals and objectives - provides feedback Students Processes Flexible Constructive Collaborative Individual Outcomes - Development of understanding the subject matter - Development of one s critical thinking Kouluttajan rooli on sellainen, että hän laatii selkeät kurssipäämäärät ja -tavoitteet ja suunnittelee selkeät ohjeet koulutukselle. Hänen tehtävänsä on tutoroida verkkokeskusteluja ja antaa henkilökohtaista palautetta koulutettaville.

14 14 Opiskelijoiden toiminta liittyy paitsi oppimisen prosesseihin, myös palautteeseen. Opiskelu on joustavaa ja rakentavaa, yhteisöllistä ja yksilöllistä. Palautteen tulisi kehittää kriittistä ajattelua ja parantaa ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Kouluttaja voi omalla toiminnallaan tukea koulutettavaa, mutta oppimisen mielekkyys syntyy etenkin koulutettavan omasta aktiivisesta ja tavoitteellisesta panoksesta omaan oppimiseensa. Se, että koulutettavat voivat itse suunnata ja valita tehtäviä omien intresseidensä mukaisesti, lisää aktiivisuutta, kuten myös se, että tieto voidaan kytkeä jo aiemmin opittuihin asioihin ja konteksteihin. Koulutuksen keskeisten sisältöjen lisäksi koulutettavilla kehittyvät metakognitiiviset taidot, kuten oppimaan oppimisen taidot. (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 25.) Johdatus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja oppimisessa -kurssilla hyödynnettiin mielekkään oppimisen viitekehystä niin, että arvioitiin mallin läpi tiettyä tapausta; verkossa olevaa koulutusta. Nyt sovellan tätä viitekehystä koulutussuunnitteluun pohtimalla sitä, miten mielekkään oppimisen kriteerit toteutuvat koulutuksissa oppimisympäristön tai koulutettavien näkökulmasta (taulukko 2). Malli on aina väline, joka täytyy purkaa paloiksi, suunnitella opetukseksi ja on hyvä tarkkaan pohtia niitä tekijöitä, mitä taustalla vaikuttaa (Ruokamo 2012). Taulukko 2. Koulutussuunnittelu mielekkään oppimisen viitekehyksessä Nevgiä & Tirriä 2001; 2003 sekä Ruokamoa & Pohjalaista 1999 mukaillen. Mielekkään kriteeri oppimisen Oppimisen ominaisuudet tilojen Miten koulutuksissa? ilmenee Aktiivisuus itseohjautuvuus ja Interaktiivisuus: Omatoimisuus: Koulutettavat aktiivisia itseohjautuvia hankkijoita käsittelijöitä. ovat ja tiedon ja Koulutuksen aikana koulutettavien on mahdollista etsiä, käsitellä ja analysoida tietoa ja tallentaa muistiinpanoja verkkoympäristöön. Koulutettavien on mahdollista tuottaa uusia ajatuksia ja ajatusmalleja. Muiden koulutettavien on mahdollista lukea ja kommentoida näitä ajatuksia.

15 15 Intentionaalisuus, päämäärätietoisuus tavoitteellisuus ja Suunnittelun ja arvioinnin työkalut: Tavoitteellinen toiminta: Koulutettavat asettavat itse tavoitteensa ja seuraavat niiden toteutumista. Ympäristö sisältää paikan ja tilan / välineet oman oppimisen suunnittelulle sekä yksin että ryhmissä. Koulutettavat selkiyttävät itselleen omat tavoitteensa kirjoittamalla ne ylös ja arvioi näiden saavuttamista koulutuksen aikana. Konstruktiivisuus/ kumulatiivisuus Jäsentyneisyys: Yhdistäminen vertaaminen: ja Koulutettavat yhdistävät uutta tietoa aiemmin opittuun ja arvioivat tiedon merkityksellisyyttä. Kollaboratiivisuus/ yhteistoiminnallisuus Koulutettavat osallistuvat yhteistoiminnallisiin harjoituksiin ja jakavat tietoa muiden kanssa. Verkkoympäristöön sisällytetään hypertekstirakenteena aiempia tutkimuksia ja ajatusten vaihto muiden kanssa mahdollistetaan. Yhteiset työskentelyalueet: Koulutuksen aikana on mahdollista olla paitsi yhteisessä tilassa kaikkien koulutettavien kanssa, myös pienemmissä keskusteluryhmissä, joissa tietoa voidaan hallita ja käsitellä. Virtuaalisesti hyödynnetään verkkoympäristön lisäksi monipuolisesti sosiaalista media esim. blogeja Koulutettavat tutkivat opiskelumateriaaleja ja tekevät tehtäviä, joiden avulla he pystyvät yhdistelemään aikaisempiin tietoihinsa uutta asiaa. Yhteinen opiskelu: Keskustelemalla jaetaan tietoa ja lähijaksojen välillä tuotetaan verkkoympäristöön erilaisia oppimistehtäviä yhdessä muiden kanssa. Kontekstuaalisuus situationaalisuus ja Fyysinen tila ja virtuaalinen tila: Ongelmien ratkaisua: Koulutuksissa harjoitellaan reaalielämää vastaavia oppimistilanteita. Molemmissa käytetään simulaatioita, erilaisia multimedia-aineistoja ja suoritetaan soveltavia tehtäviä. Koulutettavat harjoittelevat koulutuksissa ongelman ratkaisua etsimällä monipuolisesti tietoa ja soveltamalla sitä.

16 16 Keskusteltavuus vuorovaikutus ja Koulutettavat osallistuvat oppimisprosessiin keskustelun avulla. Keskustelualueet: Koulutustilassa muunneltavat kalusteet mahdollistavat pienryhmäkeskustelut ja keskustelualueet verkossa pienryhmille + sähköpostin käyttö mahdollisuus. Kriittisyys ja avoimuus: Omia ajatuksia on mahdollista peilata toisten ajatuksiin lähijaksoissa keskustelemalla ja verkossa kirjoittamalla eriaikaisesti keskustelufoorumeihin. Näkemysten vaihtoon kannustetaan. Reflektiivisyys Kognitiiviset työkalut: Oman tutkiminen: oppimisen Koulutettavat tulevat tietoisiksi omasta ajattelustaan ja omista oppimiseen liittyvistä prosesseista. Siirtovaikutus Koulutettavat voivat soveltaa oppimaansa muualla, uusissa oppimistilanteissa. Muita mielekkään oppimisen kriteereitä: Yksilöllisyys Ohjauksellisuus Abstraktisuus Emotionaalisuus Moninäkökulmaisuus Kriittisyys Luovuus Ympäristö sisältää oman oppimisen arviointia edistäviä tehtäviä kuten oppimispäiväkirjat tai käsitekarttojen laatiminen. Erilaiset fyysiset ja virtuaaliset tilat: Hyödynnetään monipuolisesti tietopankkeja, ongelmanratkaisu- ja suunnittelutehtäviä. Koulutettavat analysoivat omaa oppimistaan, tutkii omia käsityksiään ja syventää oppimistaan ajattelemalla asioita kirjallisesti. Harjoittelu soveltaminen: ja Koulutettavat voivat soveltaa oppimiaan asioita käytännössä.

17 17 Koulutuksia suunnitellaan yllä olevaa taulukkoa apuna käyttäen. Sarakkeessa 1 esitellään yleisesti mielekkään oppimisen kriteeri ja sen tarkoitus. Toisessa sarakkeessa kuvataan tutkimuksiin perustuen (Nevgi & Tirri 2001; Nevgi & Tirri 2003; Ruokamo & Pohjalainen 1999), minkälaisia ominaisuuksia kyseiset kriteerit edellyttävät toimintaympäristöltä. Sarakkeessa 3 avataan se, miten kriteeri näkyy koulutuksessa erityisesti koulutettavien näkökulmasta ja aina suunniteltaessa uutta koulutusta, lisätään vielä neljäs sarake, jossa arvioidaan uuden, suunniteltavan koulutuksen näkökulmasta tilanne uudelleen kriteerikohtaisesti. Koulutuksissa aktiivisuutta voidaan edistää käyttämällä monipuolisesti erilaisia työskentelymuotoja hyödyksi, kuten pari- ja ryhmätyöskentelyä tai oppimista aktivoivia menetelmiä. Tällöin korostuu vastuu paitsi omasta, myös muiden oppimisesta. Kuhunkin koulutukseen sisältyy osuus erilaisista oppimistyyleistä ja -strategioista ja koulutettavien kanssa käydään läpi niitä asioita, miten erityyliset oppijat oppivat parhaiten. Mahdollisuuksien mukaan pyritään aina hakemaan esimerkkejä koulutettavien omasta elämästä ja työpaikan autenttisista tilanteista. Oleellista on seurata verkkoon tehtyjä tehtäviä ja niiden toteutumista, ja huomata miten oma aktiivisuus vaikuttaa koulutuksissa. (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 27.) Intentionaalisuutta voidaan tukea niin, että koulutettavien kanssa pyritään tunnistamaan heidän aiempi osaamisensa aiheeseen liittyen ja yhdessä mietitään tavoitteita konkreettisesti. Verkossa opiskelijoiden käyttöön tarjotaan välineitä, joita voi hyödyntää tavoitteiden asettamista varten esimerkiksi oppimispäiväkirjapohja ja valmiita lomakepohjia. Kouluttajalla on mahdollisuus kommentoida koulutettavan tuottamia tekstejä ja esittää hänelle kysymyksiä, jotka voivat auttaa eteenpäin. (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 27.) Konstruktiivisuutta hyödynnetään siten, että aina ennen koulutuksia tai viimeistään ensimmäisellä tapaamiskerralla pyritään tuomaan esille se tieto, joka koulutettavilla on ennestään käsiteltävästä asiasta. Tämän jälkeen tieto rakentuu aiemmin opitun päälle, yhdistellään tietoa aiempiin tutkimuksiin ja arvioidaan tiedon merkityksellisyyttä. Yhteisöllisyys näkyy paitsi erilaisina

18 18 yhteistoiminnallisina menetelminä myös ryhmätyöskentelyssä. Tällöin koulutettava antaa ryhmälle oman tietonsa jostakin asiasta ja ryhmä keskusteltuaan tuo uutta tietoa ryhmän käyttöön. Ryhmän vahvuus näkyy parhaiten ongelmanratkaisutilanteissa, joissa voidaan hyödyntää monipuolisesti eri ihmisten osaamista ja näkökulmia. Kontekstuaalisuutta edistetään siten, että aina kun mahdollista, asiat kytketään koulutettavien todellisen elämän haasteisiin ja arkipäivän tilanteisiin työssä. (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 28.) Vuorovaikutus on hyvin keskeinen tekijä koulutuksissa ja tarkoituksena on tehdä näkyväksi omaa ajattelua, jakaa ajatuksia muiden kanssa ja sitä kautta saada uusia näkökulmia ja oppia uutta. Vuorovaikutus on monipuolista ja sitä tapahtuu paitsi kasvokkain myös verkossa virtuaalisesti. Palautteen merkitys korostuu omaa ajattelua edistävänä tekijänä. Reflektiivisyys on omien käsitysten tutkimusta, merkitysten pohdintaa, jota edistetään erityisesti oppimispäiväkirjatoiminnalla. Ymmärretään, että oman oppimisen analysoiminen on oppimisessa oleellista hyvin tärkeää. Koulutusten tavoitteena on siirtovaikutus eli transfer, jolloin koulutettavat pystyvät hyödyntämään opittua tietoa myös muissa konteksteissa. (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 28.) Muista mielekkään oppimisen kriteereistä korostuu erityisesti luovuus. Yrityksessäni innovaatioiden lähtökohtana on yksilöiden luovuus, mutta kyse on myös inhimillisestä ja sosiaalisesta toiminnasta, joka parantaa yhteisön toimintaedellytyksiä. Jokaisessa ihmisessä piilee voimavaroja, joita ei ole valjastettu käyttöön. Jokaisessa ihmisessä on luovuutta ja innovatiivisuutta, jotka voidaan tietoisesti tuoda esille. Oppimisen tilat ja avoimen oppimisympäristön käsitteet ovat oleellisesti olleet vaikuttamassa yrityksen tuottamiin koulutuspalveluihin. Nämä kuvaavat yrityksen tausta-ajatuksia ja ideologiaa. Koulutuksissa ei istuta pulpetin takana passiivisena ja odoteta sitä, että kouluttaja antaa tiedon valmiiksi pureskeltuna, vaan halutaan korostaa yhteistoiminnallisuutta ja koulutukseen osallistuvien aktiivista roolia. Pedagogiat toteutuvat usein päällekkäin ja niissä on paljon yhteneväisyyksiä.

19 Oppimisen tilat ja avoimet oppimisympäristöt Oppimisen tiloja voidaan verrata arjen elämisen tiloihin, jolloin puhutaan kokonaisvaltaisesti siitä ympäristöstä, jossa ihminen elää ja toimii (Karjalainen & Poikela 2010, 12). Koulutussuunnittelun fokuksessa on osallistaminen ja oleellinen käsite on tila. Poikela puhuu uudesta pedagogisesta paradigmasta ja tarkoittaa käsitteellistä muutosta ajattelussamme. Tietokäsitys on muuttunut moniulotteisemmaksi ja tiedon jakamisen sijasta puhutaan osaamisen tuottamisesta. Oppimiskäsitys on muuttunut yhteistoiminnallisemmaksi ja nyt puhutaan oppimisen ohjaamisesta yksin oppimisen sijaan. Ammattikäsitys on muuttunut niin, että ammatista tullaan osalliseksi, tuotetaan ammatillista identiteettiä ja vielä organisaatiokäsityksemme on muuttunut kohti prosessiorganisaatioita. (Poikela 2009.) Oppimisympäristöjen ryhmittelyjä on tehty monella eri tavalla (Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä 2007, 26 41). Ajattelen oppimisen tilat -käsitteen ikään kuin yläkäsitteeksi, jonka alle sijoitan kaikki oppimisympäristöt. KONTEKSTI Oppimisen vyöhykkeet: KULTTUURINEN SOSIAALINEN - Kulttuurinen opp. ympäristö - Sosiaalinen opp. ympäristö - Fyysinen opp. ympäristö FYYSINEN Oppimisen tilat: 1 Spatiaalinen / sosiaalinen 2 Sosiaalinen / kulttuurinen YHTEISKUNTA TYÖELÄMÄ 3 Kulttuurinen / virtuaalinen 4 Virtuaalinen / kontekstuaalinen KUVIO 1. Oppimisen vyöhykkeet ja tilat (Poikela 2009)

20 20 Koulutukselle täytyy luoda otolliset olosuhteet, oppimisen kontekstit, vyöhykkeet ja tilat. Ensinnäkin on fyysinen oppimisen vyöhyke, mutta sen lisäksi on vielä sosiaalinen vyöhyke, kuten ryhmämuoto tai kommunikaatiosuhteet ja kulttuurinen vyöhyke, kuten tavat ja ammattikulttuuri. Näiden vyöhykkeiden rajapintojen kohtaamisalueella on oppimisen tilat. (Poikela & Karjalainen 2010, 12.) Oppimisen tiloja ovat spatiaalis-sosiaalinen tila, jossa ratkaisevaa on koulutettavien kokemusta muokkaava toiminnallinen ja sosiaalinen suhde oppimisen kohteeseen, välineisiin ja kanssatoimijoihin. Sosiaalis-kulttuurisessa tilassa olennaisinta ovat erilaiset ajattelumallit ja erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, jolloin korostuvat myös yhteistoimintataidot. Kulttuuris-virtuaalinen tila avaa yhteyden rajattomaan informaatioon, jolloin korostuvat tiedon määrä ja laatu sekä verkkotyöskentely. Virtuaalis-kontekstuaalisessa tilassa korostetaan opetusteknologiaa välineenä, jolloin sitä hyödynnetään tiedon hankintaan ja luomiseen, vuorovaikutuksen ylläpitämiseen, reflektiivisen ongelmanratkaisun ja kriittiseen arviointiin. Oppimisen tilat nähdään resurssina, joka tukee oppimista. (Poikela 2009.) Poikela puhuu learning by making/developing sen sijaan, että olisi vain learning by being tai learning by doing. Oppiminen ei ole vain passiivista vastaanottamista, vaan kielellisen käsittelyn ja ajattelun taitojen saavuttaminen edellyttää keskustelua, vuorovaikutusta, yhteisen ja henkilökohtaisen tiedon tuottamista, sekä teorian ja käytännön yhdistämistä. Poikela korostaa, että tärkeämpää on luoda, suunnitella ja organisoida oppimisen ja osaamisen tilat sekä ohjata ja johtaa oppimistoimintaa niissä, kuin vain tuotteistaa ja myydä koulutus (Poikela 2009; Karjalainen & Poikela 2010, 11.) Se juuri on tämän tutkielman tarkoitus. Oleellista on se, että koulutustapahtuma nähdään laajassa kontekstissa, jossa toteutuu eri tasoilla asioita samanaikaisesti. On hyvin tärkeää tehdä näkyviksi nämä tapahtumat, joita voidaan tarkastella myös avoimien oppimisympäristöjen näkökulmasta. Saloniemi (2011, 13) kuvaa, että avoimet oppimisympäristöt tarkoittavat paitsi fyysistä tilaa, jossa oppiminen tapahtuu, myös sosiaalista ympäristöä, verkostoja ja saatavilla olevaa teknologiaa. Oppimistilanteeseen

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Markus Kartano (Helsingin yliopisto)

Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Markus Kartano (Helsingin yliopisto) Tapauksen aihe: Olutopas.info sivusto: http://olutopas.info/ Tapauksen arviointiin on saatu lupa Olutopas.info sivuston perustajalta Seppo Äyräväiseltä. Raportin tekijät: Pirjo Kangas (Turun yliopisto)

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Tampereen yliopisto Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Kasvatustieteiden tiedekunta Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus Lisensiaatintutkimus Kaisa Kässi 2006 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kaisa Järvinen ja Anna-Maria Väisänen KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiivistelmä

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa

Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus. Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) OK-opintokeskus Tietoa, taitoja ja hyvää fiilistä vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa Marion Fields ja Susanna Plathan (toim.) Tietoa, taitoja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot