Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013"

Transkriptio

1 Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konsepti 12/04/2013 1

2 Tiivistelmä Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun tarjoaa tiedon kaikista terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntarjoajista ja heidän palveluista. Tietoa on tarjolla kattavasti, laadukkaasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Verkkopalvelun keskeisin käyttäjäryhmä on kansalaiset. Kansalainen löytää verkkopalvelun avulla tarvitsemansa palvelun kaikkina vuorokaudenaikoina yhdestä paikasta. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun avulla halutaan tukea vahvasti kansalaisen valinnan vapautta. Verkkopalvelu tukee valinnanvapautta palveluihin hakeutumisessa, ja eri palveluita verrattaessa ja arvioitaessa. Palveluvaaka.fi on tilannelähtöinen, ajankohtainen, luotettava ja käyttäjien tietotarpeet aidosti huomioiva verkkopalvelu. Verkkopalvelun tärkeimmät toiminnot ovat palveluiden hakeminen, vertaaminen ja arviointi. Tieto eri palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan on löydettävissä ja vertailtavissa yhtenäisellä tavalla. Verkkopalvelun keskiöön nostetaan kansalaisten arviot ja palautteet palveluntarjoajista. Arviot ja palautteet tuovat lisäarvoa käyttäjille palveluita vertailtaessa. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto Alkusanat Konseptoinnista Konseptidokumentista Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 3

4 Alkusanat Alkuvuodesta 2013 tulevalle Palveluvaaka.fiverkkopalvelulle toteutettiin konseptointi. Konseptointityön kautta haluttiin luoda selkeä ja konkreettinen tavoitetila, jota kohti Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun suhteen halutaan, ja tulee, edetä. Työn fokuksena oli erityisesti hahmotella keskeisiä vertailukriteerejä ympärivuorokautiselle palveluasumiselle, kotihoidolle sekä ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen tukipalveluille (mm. ruoka-, siivous-, kuljetus-, asiointi- ja talonmiespalvelu). Tehty konsepti luo perustan ja suunnan Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun tarkemmalle määrittelylle, toteutukselle ja jatkokehitykselle. Keskeisenä teemana tehdyssä konseptissa on ollut käyttäjä- ja käyttötilannenäkökulma miten käyttäjää voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla tunnistetuissa palvelutilanteissa? Tehdyn työn aikana asioita on pyritty miettimään aina ensisijaisesti verkkopalvelun tärkeimmän kohderyhmän (kansalaisten) näkökulmasta. Palveluntarjoajat ovat toinen erittäin keskeinen käyttäjäryhmä, ja myös heidän tarpeensa sisällöntuottajina on pyritty ottamaan huomioon. 4

5 Konseptoinnista Konseptointityö tapahtui pitkälti niin sanotun työpajatyöskentelyn avulla. Työpajoja järjestettiin yhteensä kolme kappaletta seuraavien aihealueiden tiimoilta: Verkkopalvelun keskeiset tehtävät, tavoitteet, toiminnallisuudet ja käyttäjät Palveluiden vertailu ja vertailukriteerit Käyttöliittymämallinnukset ja hallintamalli Työpajoissa oli edustetusta muun muassa seuraavista organisaatiosta ja hankkeista: Johannes Koti/ TESO ry Kainuun sote/aktiiviasiakas-hanke PSOP-hanke Sosiaalialan Työnantajaliitto THL Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Solitan keskeisenä roolina työpajoissa on ollut: työpajojen fasilitointi, sekä keskustelun ja suunnittelutyön ohjaaminen oikeiden asioiden ja kysymysten pariin. sparraaminen, olennaisen tiedon esiin kaivaminen ja näkemysten suodattaminen. hyväksi todettujen ratkaisuiden ja ideoiden esiintuonti muista vastaavista verkkopalveluprojekteista. Työpajojen muistiot olivat kommentoitavana työpajoihin osallistujilla, ja muistiot muodostavat tämän konseptidokumentin rungon. Konseptia ei lähdetty luomaan tyhjästä, vaan lähtökohtina konseptoinnille toimivat muun muassa aiemmat esiselvitykset, nykyinen Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu ja alustavat käyttöliittymämallinnukset. Koko projektin ajan oli käytössä verkkotyötila, joka mahdollisti jatkuvan kommentoinnin projektin tuotoksiin ja tilanteeseen liittyen. 5

6 Konseptidokumentista Konseptidokumentin keskeisimpänä tavoitteena ja tarkoituksena on tuoda vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun keskeisin rooli ja tavoitteet? Kenelle verkkopalvelu on tarkoitettu? Mitä käyttäjätarpeita verkkopalvelun tulee tyydyttää? Kuinka verkkopalvelun tulee niitä tukea? Mitkä ovat verkkopalvelun keskeiset sisällöt ja toiminnallisuudet? Kuinka verkkopalvelua hallinnoidaan? Konseptidokumentti tuo lisäksi esiin keskeiset linjaukset, periaatteet ja rajaukset tulevan Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun suhteen. Konseptidokumentin avulla kyetään jakamaan tietoa ja viestimään tulevaan Palveluvaaka.fiverkkopalveluun liittyen, ja tätä kautta voidaan osaltaan varmistaa, että verkkopalvelun jatkokehitys on yhtenäisellä pohjalla. Konsepti esiteltiin sisäisesti THL:llä ( ) ja projektin ohjausryhmälle (8.4). Konseptidokumenttien ylläpitovastuu siirtyy THL:lle, ja dokumentin ajantasaisuudesta tulee huolehtia jatkossakin esiin nousevien muutostarpeiden myötä. 6

7 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 7

8 Lähtökohdat ja nykytila Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun uudistamisen taustalla on erilaisia asioita ja haasteita nykytilaan liittyen, joita on koottu lyhyesti oheen. Kaikki palveluntarjoajat eivät ole mukana verkkopalvelussa tarjolla ei ole kattavasti tietoa eri palveluista. Palveluvaa assa on tällä hetkellä vain ne tahot, joista THL:llä on vertailukelpoista yksikkötasoista laatutietoa. Aito kansalaisnäkökulma puuttuu - verkkopalvelun sisältöä ei ole onnistuttu luomaan niin, että se vastaisi kansalaisten tarpeita. Sivuston hyödyllisyyttä on vaikea nähdä ja toiminnallisuudet jäävät helposti käyttämättä. Verkkopalvelua ja sen sisältöä ei ole hakukoneoptimoitu, ja tämä heijastuu verkkopalvelun heikkoon löydettävyyteen. Mikä on paras palvelu? Palveluita on vaikea verrata keskenään eikä sisältö tue prosessia, jonka perusteella kansalainen valitsee palvelun toisen yli. Verkkopalvelua ei ole tietoisesti lähdetty brändäämään ja mainostamaan kansalaisille, koska verkkopalvelussa ei ole vielä kattavasti tietoa eri palveluista täten verkkopalvelu ei ole lyönyt läpi ja sen käyttäjämäärät ovat vähäiset. Myöskään verkkoläsnäoloa ei ole toistaiseksi toteutettu em. syistä (miten muut sähköiset palvelukanavat, esim. Facebook tai Twitter, voisivat tukea verkkopalvelua ja sen käyttöä). THL on joutunut itse käsin syöttämään palveluntarjoajien organisaatioita koskevia perustietoja (mm. toimipisteet), ja tämä on työläs prosessi. 8

9 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Linjaukset Käyttäjäryhmät Tavoitteet ja hyödyt Toiminnallisuudet ja sisältö Vertaaminen ja palautteet Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 9

10 Keskeisiä linjauksia Kansalaiset ovat Palveluvaaka.fiverkkopalvelun keskeisin käyttäjäryhmä. Verkkopalvelun käyttökokemuksen keskiöön nostetaan käyttäjien antamat omat arviot ja palautteet palveluntarjoajista. Nykyisessä Palveluvaaka.fi-verkkopalvelussa olevat tilastot (Selaa tilastoja) on jatkossa muiden verkkopalveluiden (mm. SOTKAnet ja Hyvinvointikompassi) vastuulla. Palveluvaaka ei tarjoa itsessään riskitestejä, yleissivistävää tietoa tms., vaan ne tarjotaan linkkien kautta. Ensimmäisessä vaiheessa ei lähdetä toteuttamaan haastavampia asioita, vaan ensin keskitytään perustoiminnallisuuksiin. Palvelutarjoajat ovat verkkopalvelussa lähtökohtaisesti palveluittain ja yksikkökohtaisesti. Eli esimerkiksi useampia palveluja tarjoava kuvitteellinen Penttilän Palvelutalo näkyy palveluvaa assa niin Penttilän Palvelutalo asumispalvelut kuin Penttilän Palvelutalo kotihoidon palvelut. Tämä mahdollistaa muun muassa omat asiakasarviot per palvelu/yksikkö. Kansalaisen näkökulmasta kaikki palvelut, jotka ovat Palveluvaa assa mukana, ovat hyväksyttyjä ja täyttävät vaaditut kriteerit. Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit Palveluvaakaan pääsemiseksi esitettään verkkopalvelun tietoa sivusta alla 10

11 Käyttäjäryhmät Lähtökohtaisesti kaikki voivat käyttää tulevaa Palveluvaaka.fi-verkkopalvelua. Kaikkia käyttäjäryhmiä ja -tarpeita ei voi kuitenkaan palvella yhtä suurella prioriteetilla tällöin ei palvella laadukkaasti ketään. Konseptoinnissa keskeisimmäksi käyttäjäryhmäksi tunnistettiin kansalaiset, joita pyritään palvellaan mahdollisimman laadukkaasti tunnistetuissa palvelu- ja käyttötilanteissa. Muita tunnistettuja tärkeitä käyttäjäryhmiä verkkopalvelun suhteen ovat: Palveluntarjoaja Ammattilainen Päätöksen tekijä Kansalainen Kansalaiset käyttävät verkkopalvelua etsiessään itselleen tai omaiselleen (esim. omille vanhemmilleen) parhaiten sopivaa palvelua. Kansalaiset käyttävät verkkopalvelua arvioidessaan itsensä tai omaistensa käyttämiä palveluita. Palveluntarjoaja Palveluntarjoajat syöttävät tietoa verkkopalveluun, ja saavat arvokasta tietoa omasta palvelustaan käyttäjäarvioiden kautta. Ammattilainen Palveluohjaajat ja palveluohjaustilanteet ovat keskeisiä käyttötapauksia ja -tarpeita verkkopalvelun kannalta Esimerkiksi kunnan nimetyt palveluohjaajat käyttävät verkkopalvelua saadakseen tietoa alueensa palveluista. Päätöksen tekijä/viranomainen Esimerkiksi kunnan näkökulmasta verkkopalvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen hyvinvointipalveluiden välittämiseen keskittyvän palvelun, jossa on mukana kaikki palveluntarjoajat. 11

12 Keskeiset tavoitteet ja hyödyt (1/2) Kansalainen Saa kattavasti tietoa eri palveluntarjoajista, heidän palveluistaan ja palvelujen laadusta. Löytää tarvitsemansa palvelun kaikkina vuorokaudenaikoina yhdestä paikasta. Helpompi ja nopeampi palvelun löydettävyys helpottaa hoitoon hakeutumisen. Tukee valinnanvapautta palveluihin hakeutumisessa, ja eri palveluita arvioitaessa ja verrattaessa. Palveluntarjoajatieto on löydettävissä ja vertailtavissa yhtenäisellä tavalla näkee helposti mikä on minulle sopivin palvelu Voi arvioida ja antaa palautetta käyttämästään palvelusta, ja voi hyödyntää muiden antamia arvioita ja palautteita. Palvelun tarjoaja Näkyvyys, löydettävyys ja liikevaihto kasvavat. Saavat arvokasta palautetta suoraan kansalaisilta mahdollistaa oman palvelun kehittämisen. Kritiikki ja palautteet ovat keskitetysti ja kontrolloidusti yhdessä paikkaa. Paljastaa palveluaukot tarjoaa uusia ideoita palvelujen suunnitteluun ja edellytyksiä profiloitumiselle. Kilpailuvalttien hakeminen muita vertailemalla. Sallii uusien innovaatioiden esiin tuonnin. Helppo ylläpitokäyttöliittymä omien tietojen päivittämiseen. Mahdollistaa tuottajien samanarvoisuuden. Avoimen rajapinnan kautta esim. kunnat voivat poimia valitut palveluvaa an tiedot omille sivuille, jolloin ei ole tarvetta ylläpitää itse palveluhakemistoa 12

13 Keskeiset tavoitteet ja hyödyt (2/2) Ammattilainen Löytävät palveluntarjoajatiedon keskitetysti yhdestä paikkaa. Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen mahdollistaja. Tarjoaa tietoa ja apua palveluohjauksen tueksi ympäri vuorokauden. Väline objektiiviseen palvelun suositteluun. Päätöksen tekijä/viranomainen Mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja kattavan kuvan tarjolla olevista palveluista. Palvelutarjoaman paikallinen vinous tai puutteellisuus helpommin todettavissa myös hallinnolliseen käyttöön. Mahdollistaa organisaatioiden ja alueiden välisen laatuvertailun. On yksi kansallinen palvelu tuoden kustannussäästöjä, kun paikallisten vastaavien hankkeiden tarve vähenee. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu On laajalti tunnettu, arvostettu ja käytetty verkkopalvelu. Kattaa tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut koko maan tasolla. Tietoa on tarjolla kattavasti, laadukkaasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Sisällöntuotantovastuu palvelutuottajille, jolloin THL:n nykyinen työtaakka vähenee. Tarjotaan avoimet rajapinnat muihin palveluihin, jotta palveluun voidaan tuoda ja sieltä viedä tietoa myös muihin verkkopalveluihin. 13

14 Keskeiset toiminnallisuudet Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun keskeisimmät toiminnallisuudet ovat: Hakeminen Käyttäjä voi hakea itselleen tai omaiselleen sopivaa palvelua. Hakua voi rajata erilaisin kriteerein. Vertaaminen Käyttäjä voi verrata haluamiaan palveluita. (Kuvattu tarkemmin seuraavalla kalvolla) Arvion antaminen Käyttäjä voi antaa numeerisen strukturoidun ja/tai avoimen sanallisen arvion käyttämästään palvelusta. Lisäksi tarjolla on muun muassa: Karttatoiminnallisuus Käyttäjä voi rajata hakua ja katsoa hakutuloksia kartalla. Tulostaminen Hakutulosten lähettäminen sähköpostiin Sosiaalisen median -jakonapit 14

15 Keskeiset tietosisällöt Verkkopalvelun keskeisin tietosisältö on kattavat, laadukkaat ja ajantasaiset tiedot palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan. Edellä mainitut tiedot koostuvat seuraavista osaalueista: Perustiedot (mm. osoite- ja yhteystiedot) Tiedot saadaan Palveluhakemiston kautta Muut lisätiedot Palveluntarjoajat tuottavat nämä tiedot itse palveluntuottajien ylläpitokäyttöliittymän kautta Tutkimus- ja tilastotiedot Tiedot saadaan mm. RAI-järjestelmän ja Hilmo-rekisterin kautta Käyttäjien antama palaute Tämä palaute koostuu strukturoitu palautteesta (numeerinen arvio) ja avoimesta sanallisesta palautteesta Käyttäjien omat arviot ja palautteet käyttämistään palveluista nostetaan verkkopalvelun keskiöön, ja tätä arvokasta sisältöä hyödynnetään erityisesti palveluita vertailtaessa. Käyttäjiltä kysyttävä palaute koskien ikäihmisten palveluita, tulee olemaan mahdollisuuksien mukaan yhteneväinen vanhuspalvelulain edellyttämän systemaattisen ikäihmisten palveluja koskevan asiakaspalautekeruun kanssa. Myös muut Palveluvaakaan tulevat asiakaspalautemittarit (esimerkiksi neuvoloiden ja suun terveydenhuollon mittarit) ovat samoja, joita käytetään kansallisissa kyselyissä. Lisäksi on olemassa erilaisia vaikuttavuuden ja laadunhallinnan mittaristoja (esim. RAI) liittyen tarjolla oleviin palveluihin. Nämä tiedot ovat tärkeitä, ja ne tuodaan käyttäjän saataville. Verkkopalvelussa on käytössä ns. tiedon tuoreuden tae, jolloin käyttäjälle on näkyvissä vain ne palvelut, joiden tiedot ovat ajan tasalla. 15

16 Vertaaminen Palveluiden vertaaminen on Palveluvaaka.fiverkkopalvelun keskeinen toiminnallisuus. Käyttäjien antamat arviot ja palautteet ovat keskeisin ja ensisijainen tapa arvioida ja verrata palveluita. Lisäksi sijainti ja palvelutarjonta (mitä kaikkea palvelu pitää sisällään) ovat keskeisiä vertailukriteereitä. Hinta ja saatavuus tunnistettiin myös tärkeiksi vertailukriteereiksi, mutta vertailukelpoisen hintaja saatavuustiedon tuottaminen todettiin haasteelliseksi. Ajantasainen saatavuustieto vaatisi palveluntarjoajilta jatkuvaa tiedon ylläpitämistä. Puolestaan yksiselitteistä ja vertailukelpoista asiakkaan maksamaa hintaa ei kyetä kaikista eri palveluista tarjoamaan. Lisäksi hyödynnetään PSOP-hintalaskuria hinnan näyttämisessä. Annettujen arvioiden historiatieto ja kehitys tulee huomioida. Käyttäjälle tulee ilmetä kuinka palvelun on kehittynyt ja miten arviot ovat muuttuneet vuosien aikana. Yleisarvosana käyttäjien antamista arvioista on keskeisin yksittäinen vertailukriteeri, mutta se ei yksin riitä, vaan vertailua tulee tehdä kuhunkin palveluun sopivien yksityiskohtaisempien kriteerien pohjalta. Täten eri palveluiden arviointikriteeristöjen tulee olla joustavia (kuten lukumäärä ja kriteerit). Vertailukriteerien terminologiaa ja lukumäärää suunniteltaessa tulee huomioida palvelun selkeys ja helppokäyttöisyys. Erityisen tärkeää on, että tarjolla olevat kriteerit kansankielisiä ja täten helposti ymmärrettäviä. 16

17 Vertaaminen asumispalvelun kriteerit 1. Käyttäjien arviot yksityisyys ruoka/ateriat turvallisuus mukavuus autonomia/päätöksen teko mahdollisuus asiakkaan kunnioitus ja huomiointi tarpeisiin vastaaminen yhdysside henkilöstöön mahdollisuudet aktiviteetteihin henkilösuhteet HUOM! yllä olevat kriteerit pohjautuvat valtakunnallisesti pilotoitavan asiakaskyselyn teemojen kanssa. 2. Käyttäjien avoimet palautteet 3. Palvelutarjonta Palveluntarjoaja kuvaa mitä kaikkea palvelu pitää sisällään, ja mitä normaalista palveluntarjonnasta poikkeavaa on tarjolla. Kuten esimerkiksi voiko omainen yöpyä ja aterioida mukana tai mitä ohjelmia tai juhlia järjestetään talon toimesta 4. Hinta 5. Sijainti (esim. kartalla esitettynä) 6. Laadun kehittäminen ja seuranta Käytössä laadunseuranta järjestelmä (kyllä/ei), jos on niin onko RAI tai joku muu mikä? Jos RAI on käytössä, niin pyydetään lupa ylläpitokäyttöliittymässä RAI-tietojen julkaisemiseen Palveluvaa assa Nykyiset palveluasumisen RAI-indikaattorit pois lukien tilat Palveluntarjoaja on laatusertifioitu (kyllä/ei), jos on niin laatusertifikaatin myöntämisvuosi? Laatukäsikirja käytössä (kyllä/ei) 7. Tilat Yhdenhengen huoneita %-osuus Kahden hengenhuoneita %-osuus Suurempia kuin 2 hengen huoneita, %-osuus Huoneissa oma wc, %-osuus Huoneita, jossa wc käytävällä, kyllä/ei 17

18 Vertaaminen kotihoidon kriteerit 1. Käyttäjien arviot yksityisyys ruoka/ateriat turvallisuus mukavuus autonomia/päätöksen teko mahdollisuus asiakkaan kunnioitus ja huomiointi tarpeisiin vastaaminen yhdysside henkilöstöön mahdollisuudet aktiviteetteihin henkilösuhteet HUOM! yllä olevat kriteerit pohjautuvat valtakunnallisesti pilotoitavan asiakaskyselyn teemojen kanssa. 2. Käyttäjien avoimet palautteet 3. Palvelutarjonta Palveluntarjoaja kuvaa mitä kaikkea palvelu pitää sisällään. 4. Hinta 5. Palvelu saatavilla 6. Laadun kehittäminen ja seuranta Käytössä laadunseuranta järjestelmä (kyllä/ei), jos on niin onko RAI tai joku muu mikä? Jo RAI on käytössä, niin pyydetään lupa ylläpitokäyttöliittymässä RAI-tietojen julkaisemiseen Palveluvaa assa Avautuu kotihoidon RAI indikaattorit: Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua liikkumisessa, pääsevät ulos (%) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kivunhallintaan (%) Asiakkaat, joiden lääkityksen lääkäri on tarkistanut puolen vuoden sisällä (%) Asiakkaat, ovat saaneet influenssarokotukset (%) Omaishoitajan kuormittavuus Lyhytaikaishoitopaikkojen saatavuus Jne. 18

19 Käyttäjien arviot ja palautteet Käyttäjät voivat antaa Palveluvaaka.fi:n kautta kahdenlaista palautetta: strukturoitua numeerista palautetta (arviot) avointa sanallista palautetta (palautteet) Strukturoitu numeerinen palaute (esim. asteikolla 1-5) liittyy palvelun arviointikriteereihin (katso tarkemmin esim. asumispalvelun kriteerit sivulla 16 kohta 1) Käyttäjien antamat avoimet palautteet todettiin erittäin arvokkaiksi palveluita vertailtaessa, ja tätä halutaan tukea. Palveluvaaka.fi-verkkopalvelu ei tule kuitenkaan olemaan avoin keskustelufoorumi. Käyttäjä voi laittaa yhden avoimen palautteen käyttämästään palvelusta, ja palveluntarjoajalla on mahdollisuus antaa vastine annettuun palautteeseen, mutta verkkopalvelu ei tarjoa mahdollisuutta keskustelun jatkamiseen. Palveluntarjoajalla on oikeus siihen, että hänen palvelustaan ei anneta käyttäjäarvioita tai - palautteita. Tämä ei ole kuitenkaan oletusarvoista ja suositeltavaa, vaan verkkopalvelussa pyritään avoimeen toimintaan kaikilta osin. Verkkopalvelun käyttöliittymän tulee ilmentää, jos palveluntarjoaja ei ole halunnut ottaa käyttöön palautteenantoa omista palveluistaan. Asiattomat palautteet saadaan kuriin moderoinnin kautta (katso tarkemmin sivu 26) Avoimen palautteen jättäminen tehdään mahdolliseksi, vaikka kansalainen ei samalla täyttäisikään varsinaista kyselylomaketta. Huom! Avoin palaute-toiminnallisuus otetaan käyttöön asteittain ja ensin ikäihmisten palveluissa. Avoin palaute laajennetaan koko Palveluvaa an käyttöön, jos se näyttää toimivan eikä aiheuta esim. liikaa moderointityötä. 19

20 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 20

21 Käyttöliittymistä Käyttöliittymämallinnukset ovat alustavia ja suuntaa antavia, eikä niihin ole vielä tehty lopullista visuaalista suunnittelua. Hahmotelmat perustuvat HTML-prototyyppiin, jota jatkokehitettiin työpajoissa sidosryhmien kanssa sekä pienemmällä ryhmällä käyttöliittymäsuunnittelijoiden kesken. Hahmotelmien tarkoituksena on havainnollistaa verkkopalvelun yleistä rakennetta ja toiminnallisuuksia, eikä niissä ole huomioitu kaikilta osin tarpeellisella tasolla esimerkiksi responsiivisen käyttöliittymän ja suunnitteluperiaatteen asettamia vaatimuksia. Mallinnuksissa ei nyt ole myöskään huomioitu kosketusnäyttöjen kasvavaa roolia tulevaisuudessa. Verkkopalvelun käyttöliittymät, mukaan lukien mobiilinäkymät, tulee suunnitella ja määritellä tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 21

22 Palveluvaa an etusivu Palveluvaa an etusivun tärkein tehtävä on kertoa yhdellä silmäyksellä kansalaiselle, mistä palvelusta on kyse ja mahdollistaa tehokkaan tiedonhaun aloittaminen. Etusivulla on iso hakukenttä (1), josta tiedonhaun voi aloittaa syöttämällä vapaan hakusanayhdistelmän, esim. Apteekki Pori. Sivun puolivälistä löytyvät erilaiset tuoreita nostoja tarjoavat komponentit (2). Näitä voivat olla esimerkiksi: Uusimmat käyttäjien arvioinnit Katsotuimmat palvelut kaupungissasi Kategoriapohjainen navigointi (3) on myös mahdollistettu ja käyttäjälle tarjotaan suosituimpia kategorioita heti etusivulla. Sosiaalisen median painikkeet (4) mahdollistavat palvelun proaktiivisen mainostamisen ystäville. Sivun footer (5) sisältää tärkeimmät tiedot yhteystiedoista, palvelun linkit sosiaalisessa mediassa sekä linkit sivukarttaan ja käyttöoikeuksiin Huom! Tarkan tason navigaatiomallia ei ole sivulle suunniteltu, joten yläpalkin linkeistä vain muutama esimerkki on nostettu rautalankamalliin. 5

23 Hakutulosnäkymä Hakutulosnäkymä koostuu hakupalkista (1), haun dynaamisesta navigaatiosta (2) sekä hakutuloslistasta (3). Hakupalkki (1) Sisältää sijainnin määrityksen. Vapaan hakukentän, joka suodattaa hakutuloksia dynaamisesti siihen kirjoitettaessa. Siirry vertailemaan -painikkeen, josta siirrytään vertailemaan ns. vertailukoriin valittuja toimipaikkoja (kts. seuraava sivu). Dynaaminen navigaatio (2) Ennalta tunnistetut tarkentavat hakuparametrit on valittu haun tarkentamisen ja suodattamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi Palvelu-otsikon alle tulee lista kaikista hakutuloksiin lukeutuvista palvelutyypeistä lukumäärineen, ja käyttäjä voi suodattaa linkin avulla vain tietyn tyypin näkyviin. Päätasolla, ennen kuin käyttäjä on tarkentanut hakua, otsikot ovat Palvelu, Sijainti ja Palveluntarjoajatyyppi. Syvemmällä kategoriat voidaan tunnistaa palvelutyypille ominaisten määreiden mukaan, esim. voiko palvelun maksaa palvelusetelillä, mikä hoivataso palvelutalolla on jne. Hakutuloslistaus (3) Hakutulokset listataan oletuksella aina parhaimman relevanssin mukaan (kuvassa oletusjärjestys ). Lajitteluun on tarjolla myös kaksi muuta tapaa: etäisyyden mukaan sekä yleisarvosanan mukaan. Hakutuloksessa toimipaikasta esitetään palvelun nimi, sen ylin kategoria, muut avainsanat, katuosoite, valokuva, yhteydenottotavat ikoneilla ja palvelun kuvaus muutamalla lauseella. Toimipaikasta esitetään myös yleisarvosana numeerisesti ja graafisena palkkina, ja kerrotaan moneenko arvioon se perustuu. Jokaisesta hakutuloksesta on pääsy toimipaikan omalle sivulle, jossa on tarjolla tarkempia tietoja. Valitse vertailuun -painikkeen avulla hakutulos siirtyy vertailukoriin (kts. seuraava sivu). Arvioi toimipaikka -painikkeen kautta käyttäjä pääsee vastaamaan palvelukyselyyn ja antamaan palautetta toimipaikasta. Hakutuloksia on mahdollista katsoa listana tai kartalla. Myös kartalla katsoessa hakusanoja voi muuttaa ja dynaamisen navigaation palkki on tarjolla

24 Vertailukori Valitessaan toimipaikan vertailtavaksi Hakutulosnäkymästä tai toimipaikan omalta sivulta, toimipaikka siirtyy niin kutsuttuun vertailukoriin (vrt. ostoskori-käyttöliittymämetafora). Ensimmäisen vertailulisäyksen jälkeen sivuston yläreunaan tulee vertailukorista indikaatio (esim. ikoni tai painike), joka näyttää montako toimipaikkaa on valittu koriin. Vertailukori-indikaattorin yhteydestä Aloita vertailu - painiketta painamalla käyttäjä voi aloittaa vertailun, jolloin hän siirtyy Vertailunäkymään (kts. seuraava sivu) Vertailukori (1) esitetään vertailunäkymän reunassa kelluvana elementtinä. Korissa voi olla usean eri kategorian palveluntarjoajia tai toimipaikkoja. Palvelutyyppi erottelee kuitenkin toimipaikan esim. kaikki palvelukodit ryhmitellään omaan listaansa, erilleen tukipalveluista. Vain kolmea toimipaikkaa saman palvelutyyppi-ryhmän sisältä voidaan vertailla kerrallaan. Käyttäjä voi vaihtaa vertailtavia suoraan lennosta, poistaen ja lisäten valintoja, jolloin sivu päivittyy automaattisesti. Toimipaikkoja voi poistaa korista viemällä hiiren toimipaikan nimen päälle, jolloin X-poistamispainike ilmaantuu toimipaikan rivin loppuun. 1

25 Vertailunäkymä Vertailu-näkymässä voidaan esittää kerrallaan kolme toimipaikkaa. Sivu on jaoteltu välilehtiin (1), joilla esitetään kategorioittain erilaista tietoa. Välilehti muodostaa moduulin, joita voi olla eri määrä eri tyylisille palveluille. Jokaisesta toimipaikasta esitetään tietty määrä yleistietoja sivun yläosassa, riippumatta siitä millä välilehdellä ollaan. (2) Kaikille yhteiset tiedot ( käyntikortti ) Toimipaikan nimi (toimii linkkinä toimipaikan esittelysivulle) Kuvat Osoite (muut yhteystiedot ikonein) Palvelun kuvaus Palvelukategoria ja tärkeimmät avainsanat Yleisarvosana (asiakaskyselyistä laskettu) (3) Toimipaikan/palvelun perustiedot (moduuli 1) Tarkempi esitys toimipaikan palveluista, kohderyhmistä, tiloista, henkilökunnasta jne. (4) Asiakasarviot (moduuli 2) Asiakaspalautekyselyn erittely, sisältäen tiedot keskiarvoista ja vastanneiden määrästä. Sisältää myös viisi tuoreinta avointa palautetta, jota palveluun on jätetty. (5) Muut moduulit (moduuli 3-n) Esimerkiksi viralliset laatutiedot, jos saatavilla, voivat olla kolmannessa moduulissa. (6) Vertailukori näkyy aina sivun oikeassa laidassa. Näkymässä on lisäksi Tulosta ja Lähetä sähköpostiin - toiminnallisuudet

26 Karttanäkymä 26

27 Toimipaikkanäkymä 27

28 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko 28

29 Hallintamallista Palveluiden perustiedot saadaan Palveluhakemisto - tietokannasta, mutta palveluiden lisätiedot palveluntarjoajat tuottavat itse palveluntarjoajien ylläpitokäyttöliittymän avulla. Sisällöntuotannon tulee olla aktiivista, jotta palveluiden tiedot ovat luotettavia ja ajan tasalla. Käytössä on ns. muistutus- ja päivitysprotokolla, jonka kautta käyttäjä näkee jokaisen palvelun kohdalta milloin sen tietoja on viimeksi päivitetty. Erillisten tiedonkeruiden kautta voi olla myös muita päivämääriä, joita näytetään palvelun tietojen ohessa näytetään. Palveluiden käyttäjät tuottavat arvioita ja palautteita palveluista, ja nämä ovat verkkopalvelun keskiössä. Täten palautteen antaminen tulee olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, eikä sitä ei haluta rajoittaa esimerkiksi rekisteröitymisellä tai jollakin tunnuksilla. Palvelutarjoajille tarjotaan valinta tyyliin Haluatko ottaa käyttöön avoimen palautteen? Olet vastuussa itse palautteen seuraamisesta. Jos siellä on ongelmallista palautetta ja haluaisit poistua kommentin, ota yhteys THL:ään. Palveluntarjoaja ei itse pysty poistamaan hänen palvelustaan annettua sanallista palautetta, mutta hän voi ilmoittaa sitä THL:lle, joka päättää keksitetysti palautteen poistamisesta. Avoimeen sanalliseen palautteeseen ja sen moderointiin liittyen on hyvä olla jokin julkaisuviive (esim. 24 tuntia arkipäivänä). Strukturoitu palaute julkaista suoraan verkkopalveluun. Annettu palaute tulee julkisesti nähtäville vasta julkaisuviiveen jälkeen, ja sen aikana palveluntarjoaja ehtii reagoimaan, ja voi ilmoittaa THL:lle, jos jokin palaute on epäasiallinen ja se tulisi poistaa palvelusta. Toinen vaihtoehto moderointiin on se, että palveluntuottaja saa itse poistaa kommentteja, mutta THL saa tiedon tästä, ja voi halutessaan palauttaa kommentin näkyville. Kun kommentti poistetaan niin yhteydessä tulee olla teksti tyyliin Kommentti poistettu epäasiallisuuksien vuoksi, ja esim. viittaus henkilön nimeen ja palvelun järjestyssääntöihin. 29

30 Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Tavoitetila Käyttöliittymämallinnukset Hallintamalli Projektin jatko Huomioitavaa Seuraavat askeleet 30

31 Huomioitavaa muut hankkeet ja sivustot Seuraavaan on koottu huomiota, joita nousi esiin Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun konseptoinnin aikana, ja jotka tulee ottaa huomioon verkkopalvelua jatkokehitettäessä. Palveluvaakaan liittyy useita eri hankkeita ja verkkosivustoja, jotka tulee pitää mielessä, ja joita kannattaa benchmarkata hankkeen edetessä - pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Palveluhakemisto-hanke liittyy kaikkein tiiviimmin Palveluvaaka.fi-verkkopalveluun. Palveluhakemistossa mietitään muun muassa palvelujen hakemista, sisällöntuotantoa ja hallintamallia tarkemmin. Projektimielessä Palveluvaaka ja Palveluhakemisto tulisi yhdistää, eikä miettiä saman verkkopalvelun asioita kahdessa eri projektissa. Benchmarkattavia ja huomioitavia hankkeita ja sivustoja ovat muun muassa: AKI aktiiviasiakas Irlantilainen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tietopankki: Weisse-List saksalainen terveydenhuollon arviointipalvelu Sosiaali- ja terveysalan terminologian yhtenäistämishanke RAI, koettu palvelujen laatu pilotti Terminologian yhtenäistämishanke (SADe palveluhakemiston puitteissa tehtävä luokittelutyö), ja sitä kautta Palveluvaa assa käytettävän terminologian määrittäminen, on erittäin keskeinen asia verkkopalvelun terminologian tulee olla ilmaisunvoimainen ja ennen kaikkea kansantajuinen. 31

32 Huomioitavaa brändäys ja käyttäjät Tärkeitä kysymyksiä Palveluvaaka.fiverkkopalvelun menestyksen kannalta ovat: Miten kaikki palveluntarjoajat saadaan palveluun? Kuinka palveluntarjoajat saadaan mukaan tuottamaan sisältöä? Kuinka varmistetaan, että palvelun sisältö on laadukasta, yhtenäistä ja ajankohtaista? Verkkopalvelusta tulee tehdä niin houkutteleva ja tunnettu, että palvelutarjoajat haluavat sinne. Yksi porkkana on ylläpitokäyttöliittymän kautta tarjottavat raportit palveluntarjoajalle. Tämä voi tarkoittaa esim. asiakaskyselyiden yhteenvetoraportteja ja kävijämäärien analyysiä. Mahdollisesta lisähinnasta THL voi tarjota palveluntarjoajille myös lisäpalveluita. Palveluvaaka.fi:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti merkittävä, tunnettu ja käytetty verkkopalvelu Palveluvaaka.fi pitää brändätä, ja sitä pitää markkinoida ja viestiä. Käyttäjien arvioiden hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää brändäyksessä ja markkinoinnissa. Läpilyönti vaatii perinteisen toteutusprojektin lisäksi muun muassa niin digitaalisen markkinoinnin kuin visuaalisen suunnittelun asiantuntijuutta. Verkkopalvelun etusivun tulee olla niin houkutteleva ja jäätävän hyvä, että se imee käyttäjät sisäänsä. Ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä hyvän käyttökokemuksen jälkeen käyttäjä palaa verkkopalveluun uudestaan. Verkkopalvelun menestyksen ratkaisee lopulta käyttäjät heidän tarpeensa ja motiivinsa käyttää palvelua on huomioitava koko ajan. 32

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011

HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 HoivaSuomi.fi verkkopalvelun esiselvitys 24.3.2011 Anja Mursu, Salivirta & Partners Pia Koivu, Salivirta & Partners Sisältö Tavoitteet HoivaSuomi.fi -verkkopalvelun kuvaus Esiselvityksen tuloksia Vaiheistus

Lisätiedot

SADe-SoTe Palveluhakemisto

SADe-SoTe Palveluhakemisto SADe-SoTe Palveluhakemisto Virve Jokiranta Kevätseminaari 23.4.2013 23.4.2013 Palveluhakemisto / Virve Jokiranta 1 Terve, täällä X X. Isällä ollut useamman päivän voimakasta huimausta ja nyt alkoi verenvuoto

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN

REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN Ylläpitäjän opas REKISTERÖINTIANOMUKSEN KÄSITTELY JA PALVELUNTUOTTAJAN LOPULLINEN Julkaisija: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 61561 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos

SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe-hankkeen ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden OPH:n vastuulla olevien palveluiden tilannekatsaus

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus. Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Minna Linsamo, hankepäällikkö, THL 1 Esityksen sisältö SADe-ohjelma THL:n uudet sähköiset kansalaispalvelut Omahoitopolut.fi Palveluvaaka.fi Mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä.

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Ulla Angervo/OPH Opin ovi Pirkanmaa 26.5.2010 Taustaa - Syksy 2008: opetusministeriön ad hoc-ryhmä - Päätös

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Sosiaali- ja terveyspalveluiden asioinnin esteettömyysluokitus ja opas esteettömyystiedon keruuseen asiakaspalveluyksiköissä Niina Kilpelä, arkkitehti Kynnys ry Esteettömyysluokitustyö Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Käyttäjäkokemus palvelumuotoilun lähtökohtana Tarja Solanpää, hankepäällikkö YDIN-hanke Tilannekatsaus Sisältö YDIN-hanke Lähtötilanne Sisäiset tukipalvelut

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja

SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja SADe-ohjelmasta uusia sähköisiä työkaluja Niina Peränen, projektipäällikkö, THL Salla Sainio, projektipäällikkö, THL Anu Suurnäkki, projektipäällikkö, THL SADe SoTe -palvelukokonaisuus 2012 2015 Kansalliset

Lisätiedot

Kouvolan ohjeistus järjestelmän käyttöön

Kouvolan ohjeistus järjestelmän käyttöön PSOP Kouvolan ohjeistus järjestelmän käyttöön Asiakasohje Pvm Versio Tekijä Kommentit 14.12.2015 1.0 R Vuorinen Luotu PSOP-ohje sähköistä palveluseteliä käyttävälle kaupunkilaiselle Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten 17.2.2016 Antti Iivanainen Yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab VISIO

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Toiveita agendaksi Sivuston asetusten Lisäasetuksetvälilehden eri kenttien merkitys ja niiden sisällön optimointi Yleisesti tietoa, mitä pääkäyttäjä voi kotisivuille

Lisätiedot

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 28.1.2016 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Jalkkis.NET käyttäjäkysely

Jalkkis.NET käyttäjäkysely käyttäjäkysely Maaliskuu 2008 Yhteenveto 1. Kyselyn numeeriset tulokset 2. Sanalliset vastaukset 3. Kehitystoimenpiteet 1 Jalkkis-kyselyppt / 2008-04 Copyright Zemiit Oy 2008 Yhteenveto Kysely järjestettiin

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Markku Heinäsenaho 18.11.2013 KDK-konsortioryhmä Järjestelmäkehityksen suuret linjat 2014 Finna-versiopäivitys Metatiedon käyttöoikeudet ja rajoitukset Avoimet

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke Suun terveydenhuollon palveluseteli Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1 8.2.2017 Suu kuntoon -projektissa tuotettiin aihiot uusista toimintamalleista sekä kehitysehdotuksia palvelusetelitoimintaan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot