NTL Toimintalinjaus Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012"

Transkriptio

1 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi Hyväksytty

2 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Hallitus Työntekijät Vapaaehtoiset 4 4 SEURAN TAVOITTEET Kasvatukselliset tavoitteet Urheilulliset tavoitteet Yhteishengen tavoitteet Eettiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Yhteiskunnalliset tavoitteet 7 5 PELISÄÄNNÖT Ryhmät Maksut Tiedottaminen Yhteistyö Näytökset Kilpailut Terveellinen elämäntapa Vanhempien rooli Ristiriitatilanteet 9 6 SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Seuran kehittäminen Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen 10 Liitteet Liite 1 NTL:n organisaatiokaavio 11 Liite 2 NTL:n Hallituksen vastuut ja tehtävät 12 Liite 3 NTL:n Työntekijöiden vastuut ja tehtävät 13 Liite 4 NTL:n Vapaaehtoisten vastuut ja tehtävät 14 Liite 5 NTL:n Luistelijaryhmät harjoitusaikoineen ja -hintoineen 15 Liite 6 NTL:n Luistelijan polut 17 2

3 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan jäähallissa, toimiva taitoluisteluseura, jonka tarkoituksena on edistää taitoluisteluharrastusta tarjoamalla mahdollisuuden harrastaa kuntoa ja terveyttä kohottavaa urheilua joko harraste- tai kilpatasolla. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistelee yli 200 lasta, nuorta ja aikuista. Seura on nopeasti kasvava ja kehittyvä, hyvän ja laadukkaan osaamisen taitoluisteluseura. NTL ry on Suomen Taitoluisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden sääntöjä. Kaudella seuran tarkoituksena on hakea Nuoren Suomen Sinettiseuraksi. Nurmijärven Taitoluistelijat vetää Klaukkalassa kahta iltapäiväkerhoa. Seuran iltapäiväkerhoissa, jotka toimivat Klaukkalan jäähallilla sekä Haikalan koulun yhteydessä olevassa nuorisotilassa, on kaudella yhteensä noin 70 lasta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa ohjaa vuosittain kevätkokouksessa hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuosittain syyskokouksessa hyväksyttävällä toimintakertomuksella. 2. SEURAN VISIO Nurmijärven Taitoluistelijat on seura, jossa luistelijat viihtyvät. Nurmijärven Taitoluistelijat tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet sekä yksin- että muodostelmaluistelussa. Nurmijärven Taitoluistelijoissa luistellaan pienissä ryhmissä oppien uutta laadukkaassa ohjauksessa ja kannustavassa ympäristössä. Vuonna 2015 Nurmijärven Taitoluistelijat on tunnettu osaavana sekä luotettavana toimijana, jonka iloinen ja myönteinen ilmapiiri tukee yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden kehittymistä sekä harrastus- että kilpailutasolla. 3. SEURAN ORGANISAATIO Seuran organisaatiokaavio on liitteellä Yhdistyksen kokoukset Nurmijärven Taitoluistelijoiden varsinaisia jäseniä ovat vähintään 16-vuotiaat liittymis- ja jäsenmaksun suorittaneet ja luistelevia jäseniä liittymis-, jäsen- ja luistelumaksun suorittaneet henkilöt. Seuraan voi kuulua myös kannatusjäsenenä. Nurmijärven Taitoluistelijat ry pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään mm. seuraavat asiat: - esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto (syyskokous) - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille (syyskokous) - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (kevätkokous) - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (kevätkokous) - valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (kevätkokous) 3.2 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu myös kaksi toimintakausittain valittavaa varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on valvoa seuran etuja, edustaa seuraa ja ohjata seuran toimintaa. Hallitus valmistelee lisäksi yhdistyksen kokoukset ja toimeenpanee niiden päätökset. Lisäksi hallitus mm. valvoo toimihenkilöiden toimintaa, laatii vuosikertomukset, hyväksyy sopimukset ja hoitaa seuran omaisuutta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, on läsnä. Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa syysja kevätkaudella. 3

4 Toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja välittää tietoa seuran toiminnasta hallitukselle sekä hallituksen työstä ja linjauksista seuran työntekijöille. Hallituksen jäsenten vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Työntekijät Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii työllistämään mahdollisimman monta luisteluvalmentajaa kokopäiväisesti, jotta seuran taitoluistelutoimintaa voidaan pyörittää osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella ydinjoukolla. Nurmijärven Taitoluistelijoiden seuratoiminnan vetäjänä toimii toiminnanjohtaja, jonka lisäksi luistelutoimintaan ja valmennukseen osallistuvat lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaaja sekä taitoluisteluvalmentajat ja -ohjaajat. Aikuis-, harraste-, yksin- ja muodostelmaluistelussa on omat vastuuvalmentajansa, joiden tehtävänä on huolehtia valmennuksesta, ryhmien kausisuunnitelmien tekemisestä, luistelijoiden kehityksen seuraamisesta, tiedottamisesta luistelijoille sekä vanhemmille ja muille ryhmien ohjaajille. Kausisuunnitelmat tehdään hyvissä ajoin ennen uuden toimintakauden alkua ja jokaiseen luistelutai oheistuntiin valmistaudutaan hyvin etukäteen. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnanjohtaja ja päätoimiset luisteluvalmentajat ja ohjaajat kokoontuvat yhteisiin palavereihin noin kahden viikon välein keskustellakseen ajankohtaisista käytännön asioista. Kaikki seuran luisteluvalmentajat ja -ohjaajat osallistuvat kuukausipalavereihin, joissa käsitellään yhteisiä valmennuksellisia asioita kuten tuntien suunnittelua, palautteen antamista, kausisuunnitelmaa sekä toiminnan yleistä vaatimuksenmukaisuutta (vrt. tavoitteet, toimintalinjaus ja Sinettiseura-kriteerit). Kuukausipalavereissa myös välitetään tietoa käytyjen koulutusten annista muille valmentajille ja -ohjaajille. Suunnitelmat ja valmennukselliset linjaukset tehdään yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerho-toimintaan osallistuvat luisteluvalmentajien ja -ohjaajien lisäksi iltapäiväkerho-ohjaajat, joista yksi hoitaa vastuuohjaajan tehtäviä Haikalan iltapäiväkerhossa ja toinen jäähallin iltapäiväkerhossa. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä ja osallistuu aina hallituksen kokouksiin esittelijänä ja sihteerinä. Hallitus (ja erityisesti puheenjohtaja) toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa muita toimihenkilöitä esittelijöiden roolissa. Työntekijöiden vastuut ja tehtävät käyvät ilmi liitteestä Vapaaehtoiset Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Vapaaehtoisia tarvitaan niin erilaisten tapahtumien, näytösten ja kilpailujen järjestämisessä kuin esimerkiksi vuosittaisen kausijulkaisun toimittamisessa. Vapaaehtoisroolit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa myös yksilöidään, mikä luisteluryhmä vastaa kunkin tehtävän hoitamisesta. Vastuulla tarkoitetaan sen varmistamista, että tehtävä tulee suoritetuksi. Vapaehtoiset voivat halutessaan osallistua useamman tehtävän hoitamiseen tai ilmoittautua myös muiden ryhmien vapaaehtoistehtäviin. Nurmijärven Taitoluistelijat esittää vuosittain kiitokset vapaaehtoisille (ks. lisää kohta 5.4 Yhteistyö). 4. SEURAN TAVOITTEET 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa korostetaan toisten kunnioittamista, hyväksymistä ja kannustamista. Seuran kasvatuksellisia tavoitteita edistetään sekä luistelu- että iltapäiväkerhotoiminnassa laatimalla yhdessä ryhmäkohtaiset pelisäännöt. Pelisäännöistä tiedotetaan ja niitä kunnioitetaan. Seuran tavoitteena on, että toiminnan ydin on iloinen, tuttu ja turvallinen ilmapiiri, joka saavutetaan säännöllisellä toiminnalla. Luistelukoulutunnit aloitetaan ja lopetetaan aina samalla tavoin ja jokaisella ryhmälle nimetään vastuuvalmentaja, joka pyrkii luottamuksellisen valmennettava-valmentaja -suhteen kehittymiseksi valmentamaan omia ryhmiään mahdollisimman paljon. Tarvittaessa koulutus- ja kilpailumatkoista johtuen kehitys- ja kilparyhmiä valmentavat välillä myös muut seuran valmentajat ja ohjaajat, 4

5 mikä osaltaan tuo valmennukseen monipuolisuutta ja opettaa luistelijoita toimimaan eri valmentajien ohjauksessa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii tarjoamaan luistelijoilleen onnistumisen elämyksiä ja opettamaan ryhmässä toimimista. Myös pettymyksiä käsitellään ja tarvittaessa annetaan rakentavaa palautetta luistelijan ikä huomioiden. Luistelutaidon kehittymistä tuetaan siirtämällä luistelijoita aktiivisesti eteenpäin eri kehitysryhmissä taitojen karttuessa. Kilpailuihin osallistuville luistelijoille korostetaan sitä, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan reilu kilpailu. Seurassa panostetaan myös siihen, että luistelija oppii ja kehittyy siten, että taitoluistelun ilo säilyy ja harjoittelu tuntuu mielekkäältä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa asetetaan ja noudatetaan rajoja turvallisuuden lisäämiseksi. Seurassa luisteluvalmentajat ja -ohjaajat tuovat vastaavasti toiminnassaan ilmi rakkautensa lajiin ja välittävät näin rakkauttaan ja intohimoaan taitoluisteluun eteenpäin. 4.2 Urheilulliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista luistelutoimintaa pienissä ryhmissä niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Seura tarjoaa laadukkaalla ohjauksella luistelijoilleen vahvan perustan, jonka päälle on helppo rakentaa ja kehittää omia kykyjään. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi harrastaa sekä muodostelma- että yksinluistelua. Muodostelma- ja yksinluistelun välinen raja-aita pidetään matalana ja mahdollisia siirtymisiä lajista toiseen helpotetaan ottamalla valmennukseen mahdollisuuksien mukaan elementtejä myös toisen lajin puolelta tai järjestämällä eri lajien tutustumiskursseja. Nurmijärven Taitoluistelijat on ensisijaisesti harrastusseura, jossa voi harrastaa joko kerran tai useammin viikossa ikä- ja taitotason mukaisissa ryhmissä. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä omaan tahtiinsa ja saada luistelusta pitkäaikainen harrastus. Seura tarjoaa kausittain luistelukoululaisille ja harrastajilleen mahdollisuuden tähtidiplomien suorittamiseen. Luistelukoulu-ryhmistä voi valmentajien ja ohjaajien aloitteesta edetä yksinluistelun Loiste-kehitysryhmään. Kaikki luistelijat voivat osallistua myös vuosittain järjestettäviin kilparyhmien testeihin. Nurmijärven Taitoluistelijoissa voi myös kilpailla sekä yksinluistelussa että muodostelmaluistelussa ja seuran tavoitteena onkin olla menestyvä ja iloisesta ilmapiiristään tunnettu kilpaurheiluseura harrastajakilpailuiden tasolla (ks. lisää kohta 5.6 Kilpailut). Huipulle tähtäävät luistelijat seura ohjaa muiden taitoluisteluseurojen valmennukseen yhteistyössä uuden seuran kanssa siten, että seuran vaihtaminen sujuu ja luistelijasta huolehditaan hyvin seuraa vaihdettaessa. Seuran luistelutoiminnassa edetään etukäteen suunniteltujen kausi- ja vuosiohjelmien mukaisesti. Kehitys- ja kilparyhmille pidetään myös oheis- ja tanssiharjoituksia. Harjoittelun monipuolistamiseksi seura tekee yhteistyötä mm. paikallisen yleisurheiluseuran kanssa ja seurassa toimii vastuuhenkilö harjoittelun monipuolisuuden ja laadun kehittämiseksi. Seuran pyrkii pitämään huolta myös aktiiviharrastuksen lopettavista luistelijoistaan kertomalla heille mahdollisuuksista hakeutua ohjaajaksi tai toimia seurassa jään ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan seura kannustaa lopettavia luistelijoita myös hakeutumaan esimerkiksi tuomarin tai spesialistin tehtävään valmistavaan koulutukseen ja hyödyntämään erilaisia työllistämishankkeita tähän liittyen. Siirtyminen ryhmästä toiseen, esimerkiksi kilpailuryhmistä harrastusryhmään, pyritään myös aina niin haluttaessa järjestämään Seuran iltapäiväkerhot ovat liikunnallisia, mistä johtuen monipuolinen liikunta luistelu mukaan lukien kuuluu iltapäiväkerhojen ohjelmaan. Iltapäiväkerhoissa tutustutaan eri liikuntalajeihin (mm. yleisurheilu, jalkapallo, sähly, jääurheilu, mahdollisuuksien mukaan uinti) ja lapsia kannustetaan liikkumaan esimerkiksi erilaisten pihapelien ja temppuratojen kautta. Päivittäiset liikuntatuokiot aloitetaan aina erilaisilla liikuntaleikeillä, jotka tarjoavat lapsille sekä liikuntaa että liikunnan riemua. Jatkossa on tarkoitus, että myös iltapäiväkerhoihin tehtäisiin kausi- ja vuosisuunnitelmat, joiden avulla eri liikuntamuotoihin tutustuminen saataisiin hallitummaksi. Ks. lisää kohta 5.1. Ryhmät sekä liitteen 6 kaavio NTL:n luistelupoluista. 5

6 4.3 Yhteishengen tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seurassa on hyvä yhteishenki sekä iloinen ja kannustava ilmapiiri. Yhteishenkeä edistetään pitämällä huolta niin työntekijöistä, luistelijoista kuin vapaaehtoisistakin. Nurmijärven Taitoluistelijat edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja yhteishenkeä järjestämällä heille työhyvinvointipäiviä, suunnittelupäiviä sekä vapaamuotoisempia tapahtumia, esimerkiksi pikkujouluja. Yhteishengen edistämiseksi seurassa pyritään myös keskustelemaan paljon ja avoimesti, niin erilaissa kokouksissa kuin jäällä tai jään laidallakin. Seuralle on tärkeää, että eri seuratoimijoiden on helppo keskustella keskenään ja että kaikkia kuunnellaan. Luistelijoiden yhteishenkeä vaalitaan huolehtimalla ryhmien tasapuolisesta kohtelusta ja yhteisillä tapahtumilla. Luistelutapahtumien ja -näytösten lisäksi seura järjestää keväästä 2012 alkaen vuosittain seuran kevätjuhlan, jossa tuodaan esiin seuran roolia ja jokaisen asemaa seuran toiminnassa. Kilparyhmien osalta tehopäivät ja leirit sekä erilaiset ryhmien oman tapahtumat ovat tärkeitä tilaisuuksia tutustumiseen ja yhdessäoloon. Vapaaehtoisten osalta yhteishenkeä ja iloista ilmapiiriä pyritään edistämään kiittämällä ja tuottamalla onnistumisen elämyksiä hyvin järjestettyjen tapahtumien kautta. Kautta koko seuran yhteishenkeä edistetään lisäksi hyvällä asenteella, toisten kunnioittamisella ja kannustamisella esimerkiksi kilpailu- ja näytöstilanteissa. Myös seuratuotteilla ja kausijulkaisulla edistetään yhteishengen syntymistä. Seura järjestää kuluvasta kaudesta alkaen vuosittain ilmapiiritutkimuksen, jonka avulla seura saa tietoa yhteishengen tilasta ja seuran ilmapiiristä. Seura ottaa tutkimuksen tulokset huomioon toimintaa kehittäessään. Tarvittaessa ristiriitatilanteet selvitetään ja niistä keskustellaan (ks. kohta 5.8 Ristiriitatilanteet). 4.4 Eettiset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, toimimaan kasvatuksellisten tavoitteidensa mukaisesti ja kehittämään jokaisen osaamista. Nurmijärven Taitoluistelijoissa edistetään luistelun iloa ja kehutaan ja kiitetään. Kevätjuhlan yhteydessä palkitaan hyvin kehittyneitä luistelijoita, kiitetään vapaaehtoisia sekä muistetaan luistelijaa, joka on iloisella ja ystävällisellä käytöksellään edistänyt seuran ilmapiiriä. Nurmijärven Taitoluistelijoissa toimitaan avoimesti keskustellen ja niin luistelijoita, vanhempia kuin valmentajiakin kuunnellen. Työntekijöiden vastuualueet jaetaan selkeästi ja vastuualueen hoitamiseen annetaan työrauha. Myös tiedottamiseen kiinnitetään huomiota: toiminnanjohtaja tiedottaa hallituksen toiminnasta seuralle ja työntekijöille, vastuuohjaajat tiedottavat omille luistelijoilleen ja tarvittaessa vanhemmille. Vastaavasti toiminnanjohtaja toimii viestin viejänä työntekijöiltä ja luistelijoilta tai heidän vanhemmiltaan hallitukselle. Seuran valmentajat ja ohjaajat toimivat esimerkkinä niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Valmentajat saapuvat ajoissa paikalle, hiukset laitettuna ja urheilullisissa vaatteissa. Valmentajat välittävät luistelijoille iloista ja positiivista asennetta jäähallilla, kilpailuissa ja seuran muissa tilaisuuksissa. Seuratoiminnassa ei käytetä päihteitä tai polteta tupakkaa. Eettisten tavoitteiden toteutumista seurataan mm. palautteen kautta ja toimintaa käytännössä paikan päällä seuraamalla. Palautteet käsitellään yhdessä työntekijöiden kesken. 4.5 Taloudelliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on, että seuran talous olisi vakaalla pohjalla siten, että seura voi toimia toimintasuunnitelman mukaisesti ja palkata osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Taloudelliseen vakauteen pyritään työstämällä pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmaa ja strategiaa sen toteuttamiseksi. Seuran talous perustuu luistelumaksuille ja erilaisille haettaville tuille. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii jatkossakin toimimaan siten, että sen toiminta on pysyvyydeltään, laadukkuudeltaan ja monipuolisuudeltaan tukemisen arvoista. Seura huolehtii myös siitä, että seuran toiminta on myönnettyjen tukien tukiehtojen mukaista. 6

7 Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Varainhankinnalla kerätyt tulot käytetään esimerkiksi oheistarvikkeiden hankintaan ja valmentajien kouluttamiseen. 4.6 Yhteiskunnalliset tavoitteet Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on olla luotettava ja laadukkaasta toiminnastaan tunnettu seura, jonka hyvä maine on tunnettu taitoluistelussa kautta maan. Seura pyrkii lisäämään tunnettavuuttaan erilaisissa julkaisuissa ja tiedotteissa sekä osallistumalla kaudesta alkaen esimerkiksi alueellisten taitoluistelukilpailuiden järjestämiseen. Seura pyrkii osallistumaan aktiivisesti myös Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin seuratapahtumiin sekä Uudenmaan alueen tapahtumiin. Nurmijärven Taitoluistelijoiden tavoitteena on myös tarjota työpaikkoja taitoluistelun ammattilaisille sekä nuorille taitoluistelijoille, joilla on halua ja taitoa kehittää osaamistaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi seura lisää jatkuvasti seuran ja työntekijöiden osaamista esimerkiksi kouluttautumalla ja työskentelee sen eteen, että sekä sen arkipäiväinen toiminta että erilaisten tapahtumien järjestäminen sujuvat ongelmitta ja siten, että niistä jää kaikille hyvä mieli. Tavoitteen saavuttamiseksi seura kiinnittää huomiota myös siihen, että seura on aktiivinen toimija paikallisesti ja että seuraa edustettaessa seurasta annetaan hyvä kuva esimerkiksi käyttäytymisen ja urheilullisen pukeutumisen kautta. 5. PELISÄÄNNÖT 5.1 Ryhmät Seuran luistelukoulu- ja harrastajat -ryhmiin otetaan luistelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä toukokuusta alkaen. Jos ryhmissä on tilaa, aloittaa voi myös kesken kauden. Ryhmiä muodostettaessa kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään ja luistelutaitoon. Yksinluistelelun Loiste -kehitysryhmään siirtymisestä sovitaan valmentajan aloitteesta. Kilpaileviin yksinluisteluryhmiin ja muodostelman tulokasjoukkueeseen valitaan luistelijat maalis/-huhtikuussa järjestettävissä testeissä. Valmentajat seuraavat luistelijoiden kehittymistä ja esittävät tarvittaessa luistelijan siirtymistään seuraavan ryhmään myös kesken kauden. Mahdollisesta ryhmän vaihdoksesta keskustellaan luistelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. Päätöksen siirtymisestä tekee aina toiminnanjohtaja ja päätöstä edeltää kahden viikon pituinen kokeilukausi uudessa ryhmässä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden kauden ryhmät käyvät ilmi liitteestä 5. Kehitys- ja kilparyhmien tarkemmat harjoitusajat löytyvät seuran internet -sivuilta 5.2 Maksut Nurmijärven Taitoluistelijoiden kausi- ja kuukausimaksut määritellään ryhmittäin ryhmän koon, käytettävän jääajan sekä oheis- ja tanssiharjoitteiden määrän mukaisesti. Kauden maksut käyvät ilmi kohdassa 5.1. esitetystä Ryhmät -taulukosta. Yksinluisteluryhmien ja muodostelmajoukkueen osalta lisätietoa maksuista niiden määräytymiseen, poissaoloon ja luistelun lopettamiseen liittyen on saatavissa poissaoloihin, lopettamiseen ja maksuihin liittyvät käytännöt -ohjeesta, joka on toimitettu ko. ryhmiin kuuluville ja on saatavissa myös seuran internet -sivuilta. Nurmijärven Taitoluistelijoiden iltapäiväkerhot ovat yksityisiä iltapäiväkerhoja, mistä johtuen niiden toimintaan sitoudutaan aina puolivuotiskausittain kerrallaan. Iltapäiväkerhojen maksu kaudella on 100 /kk, jos iltapäiväkerhopaikka tarvitaan kello saakka ja 80 /kk, jos paikka tarvitaan kello saakka. Kuukausimaksun lisäksi osa iltapäiväkerhon liikunnasta on lisämaksullista. Maksut määräytyvät kausittain ja toiminnasta riippuen. Syksyllä 2011 Haikalan iltapäiväkerhon luistelumaksu oli 17 /kk ja jäähallin iltapäiväkerhon uintimaksu 12 /kk. 5.3 Tiedottaminen Nurmijärven Taitoluistelijat tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti kuukausitiedotteen, vanhempainiltojen, ilmoitustaulun ja internet-sivujen (www.nurmijarventaitoluistleijat.fi) sekä facebookin kautta. Näytöksistä, muista tapahtumista sekä ajankohtaisista aiheista tiedotetaan tarvittaessa myös sähköpostein, mainoksin ja ilmoittamalla paikallisissa sanomalehdissä. 7

8 Iltapäiväkerhot tiedottavat kerhoissa olevien lasten vanhemmille sähköpostitse sekä internet-sivujen kautta sekä vähintään kerran vuodessa järjestettävissä vanhempainilloissa. 5.4 Yhteistyö Nurmijärven Taitoluistelijat panostaa hyvään yhteistyökykyyn. Seuran sisäisesti yhteistyötä edistetään mm. työntekijöiden keskusteluilla (ks. lisää kohta 3.3. Työntekijät) sekä ryhmäkohtaisten pelisääntöjen, vanhempainiltojen ja kehitys- ja kilparyhmissä luistelevien kehityskeskustelujen kautta. Seura huolehtii siitä, että hallituksessa on aina sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun edustajia, jotta lajit tulevat huomioitua tasapuolisesti seuran toiminnassa. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii myös hyvään yhteistyöhön vapaaehtoisten kesken ja kiittää aina toimintaansa osallistujia näytöksissä ja kausijulkaisussa. Luistelijoita, jäseniä ja muita vapaaehtoisia muistetaan myös vuosittaisissa kevätjuhlissa, joista ensimmäinen pidetään kaudella Myös hallitusta ja seuran työntekijöitä kiitetään. Seura kiinnittää huomiota siihen, että sen toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin on laadukasta ja että seuraan voidaan luottaa. Seura työskentelee sen eteen, että se olisi arvostettu toimija kunnan ja muiden liikuntapalveluita tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 5.5 Näytökset ja tapahtumat Nurmijärven Taitoluistelijoissa kaikki luistelijat esiintyvät halutessaan sekä joulutapahtumassa että kevätnäytöksessä. Seuran toiminnanjohtaja ja valmentajat suunnittelevat tapahtumat ja näytökset yhdessä hallituksen kanssa, joka vastaa viime kädessä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät eri ryhmien esityksistä näytöksissä yhteistyössä ja jakavat ryhmissään esiintymisroolit kiinnittäen tasapuolisuuteen erityistä huomiota. Nurmijärven Taitoluistelijat osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin tai järjestää niitä itse lisätäkseen näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan sekä kehittääkseen mainettaan luotettavana toimijana. 5.6 Kilpailut Nurmijärven Taitoluistelijat järjestää kilparyhmissä luisteleville luistelijoilleen kuukausikilpailuja lokahuhtikuussa. Seuran sisäisissä kilpailuissa käytetään tähtiarvostelua. Seuran luistelijoilla on mahdollisuus osallistua myös muiden luisteluseurojen kilpailuihin. Kaudella seuran yksinluistelijat voivat osallistuja Tintit, Minit, B-Silmut ja Taitajat -sarjan kilpailuihin ja muodostelmaluistelijat voivat kilpailla tulokas -joukkueiden sarjassa. Tavoitteena on, että Nurmijärven Taitoluistelijoihin saataisiin lähivuosina myös muodostelmaluistelun kansallinen juniorijoukkue sekä aikuisten muodostelmajoukkue. Vastuuvalmentaja päättää, koska luistelija on valmis osallistumaan kilpailuihin ja seuraa sitä, että kilpailuihin osallistuminen on tasapuolista. Vastuuvalmentaja tiedottaa luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä seikoista yhteistyössä nimetyn kilpailuilmoittautumisista vastaavan henkilön kanssa. Valmentaja kertoo luistelijoille kilpailuun osallistumiseen liittyvistä käytännöistä ja huolehtii luistelijoistaan kilpailun aikana. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota siihen, että seuran luistelijat oppivat kannustamaan toisiaan ja iloitsemaan toistensa onnistumisista. Lisäksi on tärkeää muistaa hyvät käytöstavat ja reipas urheilumieli. Muodostelmaluistelussa kilpailuihin pääsee luistelemaan sen jälkeen, kun osaa ohjelman. Valmentaja valitsee tarkan harkinnan perusteella kilpailuissa jäälle pääsevät luistelijat mahdollisimman tasapuolisesti siten, että kaikki pääsevät kauden aikana kilpailemaan vähintään kerran. Ohjelman osaamisen lisäksi kilpailuihin osallistumiseen ja luistelupaikkoihin vaikuttavat luistelijoiden motiivi ja kehitystaso. Myös esimerkiksi toistuvat perusteettomat poissaolot harjoituksista voivat vaikuttaa. Varaluistelijat vuorottelevat esiintymisissä, mutta vuorottelussa on otettava huomioon se, mitä paikkaa luistelijat luistelevat ja esimerkiksi luistelijoiden pituuserot. Ks. kilpailukäytännöistä lisää seuran verkkosivuilta 8

9 5.7 Terveellinen elämäntapa Nurmijärven Taitoluistelijat edistää luistelijoidensa terveellistä elämäntapaa kiinnittämällä huomiota monipuoliseen liikuntaan, alkulämmittelyyn ja venyttelyyn sekä terveelliseen ruokavalioon. Kehitys- ja kilparyhmäläisille kerrotaan vinkkejä alkulämmittelyyn ja venyttelyyn ja heille annetaan tietoa terveellisen ruokavalion sisällöstä ja merkityksestä esimerkiksi vanhempainilloissa ja sähköpostitse. Myös harjoittelun turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja seura järjestää vähintään alle kouluikäisten luistelukoululaisten tunneille vapaaehtoisen jääpäivystyksen. Jäällä sekä oheisissa huomioidaan muun muassa ikätaso, harjoitteiden monipuolisuus, kuormittavuus ja turvallisuus sekä vartalon hallinta ja jäällä tapahtuvan harjoittelun tukeminen. Kehitys- ja kilparyhmien oheiset ovat joko ohjattuja tai omatoimioheisia, joissa noudatetaan annettuja ohjeita. Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii edistämään päihteettömyyttä työntekijöiden esimerkillä ja kertomalla päihteiden käytön vaikutuksesta urheilijan terveydelle ja jaksamiselle. Seura pyrkii lisäksi järjestämään vuosittain yhden ulkopuolisen luennoitsijan vetämän ravinto- tai päihdeluennon. 5.8 Vanhempien rooli Nurmijärven Taitoluistelijat edistää hyvien suhteiden luomista luistelijoiden vanhempiin. Tärkeää on, että vanhemmat ottavat huomioon seuran ohjeet luisteluharjoituksiin ja varusteisiin liittyen sekä laaditut pelisäännöt ja ovat tarvittaessa aktiivisesti ja avoimesti yhteydessä seuraan. Vanhemmille järjestään vuosittain vanhempainiltoja, joihin osallistuminen on toivottavaa yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja avoimien keskusteluyhteyksien luomiseksi. Nurmijärven Taitoluistelijoiden toimintaa pyöritetään osin työntekijöiden ja osin vapaaehtoisvoimin. Vain yhdessä tehden ja keskustellen seura voi taata sen, että lopputulos on mahdollisimman kaikkien kannalta hyvä. (Ks. lisää kohta 3.6. Vapaaehtoiset) 5.9 Ristiriitatilanteet Nurmijärven Taitoluistelijoissa ristiriitatilanteet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan avoimesti keskustelemalla. Nurmijärven Taitoluistelijat toivoo, että mahdollisten ristiriitatilanteiden tai epäselvyyksien syntyessä seuraan ollaan avoimesti ja mahdollisimman aikaisin yhteydessä. Ristiriitatilanteessa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä valmentajaan ja sen jälkeen tarvittaessa toiminnanjohtajaan. Viime kädessä hallitus toimii ristiriitojen ratkaisijana. Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan järjestää myös vanhempainiltoja tai keskustelutilaisuuksia. 6. SEURANTA JA KEHITTÄMINEN 6.1 Seuran kehittäminen Nurmijärven Taitoluistelijoiden toiminnan kehittämisestä vastaa hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Halutessaan kaikki seuralaiset voivat osallistua seuran kehittämiseen esimerkiksi palautteen ja erilaisten tilaisuuksien, mukaan lukien vanhempainillat, kautta. Nurmijärven Taitoluistelijat kerää vuosittain joulutapahtuman ja kevätnäytöksen yhteydessä palautetta seuran toiminnasta. Kaudella järjestettiin ensimmäistä kertaa ESLU:n tarjoama Oman seuran analyysi, jota hyödynnetään seuran toimintaa kehitettäessä ja tulevia toimintasuunnitelmia laadittaessa. Jatkossa seuran tavoitteena on tehdä vuosittain jäsenistölle seuran toimintaa koskeva kysely seuran toiminnan kehittämiseksi. Seuratoiminnan kehittämisen lisäksi Nurmijärven Taitoluistelijat pyrkii kehittämään myös luistelutoimintaansa esimerkiksi kehittämällä kausisuunnitelmia niin jäälle kuin oheisharjoitteluun. Seuran toimistoon kootaan myös yhteistyössä valmentajien kanssa kehitettävää valmennusmateriaalia, esimerkiksi mallitunteja oheisharjoitteisiin. Nurmijärven Taitoluistelijat kehittää myös tunnettavuuttaan näkyvänä ja luotettavana paikallisena toimijana. 9

10 Keskeistä seuran seuratoiminnan kehittämisessä on saada seuraan riittävän paljon luisteluryhmiä, jolloin kehittyminen oman seuran sisällä on mahdollista. Tällöin myös nuorten luistelijoiden osuus seurassa vahvistuisi ja luistelijoista löytyisi helposti innokkaita ohjaajiksi koulutettavia. 6.2 Valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kouluttaminen Nurmijärven Taitoluistelijat kouluttaa valmentajia ja ohjaajiaan. Koulutukset suunnitellaan hyvissä ajoin ja tasapuolisesti. Valmentajat ja ohjaajat saavat esittää toiveitaan ja jokaiselle tarjotaan koulutusta mahdollisuuksien mukaan jokaisena toimintavuonna. Päätoimisille työntekijöille tehdään koulutussuunnitelma vuosittaisen kehittämiskeskustelun yhteydessä. Nurmijärven Taitoluistelijoiden luistelijat voivat toimia apuohjaajina luistelukouluissa. Seura aloittaa ohjaajakoulutuksiin ohjaamisen mahdollisimman nuorena, jotta luistelijan halu pysyä omassa seurassa vahvistuu. Toiminnanjohtaja ja valmentajat päättävät yhteistyössä apuohjaajien tarpeesta ja valinnasta. Valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota luistelijoiden ikään, luistelutaitoon ja yhteistyökykyyn nuorempien luistelijoiden kanssa. Nurmijärven Taitoluistelijat maksaa tuntipalkkaa niille apuohjaajille, joilla on veto- ja suunnitteluvastuu jonkun ryhmän osalta. Sen lisäksi seura huolehtii siitä, että apuohjaajat saavat valmentajilta ohjausta apuohjaajana toimiessaan ja pääsevät osallistumaan koulutukseen (mm. Luistelun ohjauksen perusteet kurssit). Seura mahdollistaa koulutukseen osallistumisen myös hallituksen jäsenille. 10

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat

Kaarinan Taitoluistelijat ry. Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat Kaarinan Taitoluistelijat ry Toimintalinjat 1 Sisältö Sisältö... 1 1. Seuratoiminnan visio... 2 2. Seuran eettiset linjaukset... 2 3. Seuratoiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Toimintalinja 2015. Grani Tenniksen Toimintalinja 2015. Sisällysluettelo. Johdanto

Toimintalinja 2015. Grani Tenniksen Toimintalinja 2015. Sisällysluettelo. Johdanto Toimintalinja 2015 Grani Tenniksen Toimintalinja 2015 Johdanto Grani Tennis ry. on kauniaislainen tennisseura, joka on perustettu 1974 ja vietti 40-vuotisjuhliaan kuluvana vuonna. Seuran jäsenmäärä on

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot