TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2007 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT TUT- KINNOT SEKÄ HYVÄKSYTTÄVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT Kauppatieteellinen - kauppatieteiden kandidaatti (KTK) koulutusala - kauppatieteiden maisteri (KTM) (kaikki tiedekunnan - kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) pääaineet) - kauppatieteiden tohtori (KTT) Kansantaloustiede pääaineena opiskelevat voivat erillisestä pyynnöstä suorittaa vastaavat yhteiskuntatieteellisen alan tutkinnot (YTK, YTM, YTL, YTT). Jatkotutkintona voi suorittaa myös filosofian tohtorin (FT) tutkinnon. TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE Opiskelijat suorittavat ensin 180 opintopisteen laajuisen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen 120 opintopisteen laajuisen maisterin tutkinnon. Opintopiste, op, on määritelty siten, että keskimääräinen opintovuoden työmäärä vastaa 60 opintopistettä. Maisteriksi opiskelu kestää siis keskimäärin 5 vuotta, mutta selvästi nopeampi valmistuminen on mahdollista. Tiedekuntaan hyväksytty opiskelija voi aloittaa maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa jo ennen alemman tutkinnon valmistumista. Kandidaatin tutkinto sisältää entisiä yleisopintoja vastaavan monitieteisen osuuden (30-40 op), kieliopintoja (15-25 op), pääaineen perus- ja aineopinnot (65-75 op) sekä sivuaineopintoja. Maisterin tutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (vähintään 75 op), sivuaineopinnoista ja kieliopinnoista. Maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen tavoitteenaan tohtorin tutkinto, jonka välivaiheena voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon. TIEDEKUNNAN PÄÄAINEISIIN HYVÄKSYTTÄVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT Kesän 2007 varsinaisessa opiskelijavalinnassa (haku päättyy , pääsykoe ja yrityksen taloustieteiden pääaineryhmässä lisäksi soveltuvuuskoe ) hyväksytään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen ilman eri hakemusta kauppatieteiden maisterin tutkintoon seuraavat määrät opiskelijoita: Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 90 Kansantaloustiede 30 yhteensä 120 1

2 päättyvän haun perusteella hyväksyttävien opiskelijoiden on suoritettava kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ennen kauppatieteiden maisterin tutkintoa, vaikka heillä olisikin suoritettuna maisterin tutkintoon hakukelpoisuuden antava korkeakoulututkinto. Ns. avoimen väylän kautta on mahdollista hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen ilman eri hakemusta kauppatieteiden maisterin tutkintoon tiedekunnalle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella päättyvässä haussa. Valintapäätökset tehdään hakijan suorittamien opintojen ja halutun pääaineen resurssien perusteella. On mahdollista, ettei yhtään opiskelijaa valita avoimen väylän kautta. Valittavien enimmäismäärä on 10. Avoimen väylän kautta pyrkiviltä opiskelijoilta vaaditaan hakukelpoisuuteen halutun pääaineen aineopintokokonaisuuden ja toisen oppiaineen vähintään 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuisen opintokokonaisuuden lisäksi vähintään 10 opintoviikon (tai 15 opintopisteen) suoritetut kieli- ja viestintäopinnot. Asetuksen 794/2004 mukaiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon suoraan kelpoiset hakijat (jo soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet) voivat hakea oikeutta kauppatieteiden maisterin tutkintoon vapaamuotoisella hakemuksella päättyvässä haussa. Valintapäätökset tehdään hakijan suorittamien opintojen, mahdollisen järjestettävän halutun pääaineen aineopintovaiheen oppisisältöön perustuvan tasokokeen ja halutun pääaineen resurssien perusteella. On mahdollista, ettei yhtään opiskelijaa valita tätä kautta. Valittavien enimmäismäärä on 10. Tiedekuntaan valitaan lisäksi erikseen ilmoitettavissa hauissa opiskelijoita kauppatieteiden maisterin tutkintoon seuraavissa maisteriohjelmissa ja maisteriohjelmatyyppisissä koulutuksissa: Yrittäjyys enintään 20 opiskelijaa, Family Business enintään 20 opiskelijaa, Corporate Environmental Management enintään 20 opiskelijaa ja Financial Economics enintään 10 opiskelijaa. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat valitaan suoraan maisterin tutkintoon ja heidät lasketaan mukaan ilmoitettuihin maisterin tutkintoon valittavien opiskelijoiden enimmäismääriin. Pääsääntöisesti ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita valitaan ainoastaan yllä mainittuihin kolmeen erillisvalintaiseen englanninkieliseen koulutukseen. 2. TIEDEKUNNAN PÄÄAINEET JA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMISALOJA KANSANTALOUSTIEDE Kansantaloustiede pääaineena antaa opiskelijalle valmiuksia sekä teoreettiseen että havaintoihin perustuvaan kansantaloudellisten ongelmien analysointiin. Kansantaloustieteen pääaineopinnot suorittanut kykenee taloudellisten ilmiöiden kuvaamiseen, mittaamiseen ja selittämiseen sekä arvioimaan ilmiöiden ennustettavuutta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että tilastotieteen ja matematiikan menetelmillä on oma keskeinen osansa opinnoissa. Kansantaloustiede pääaineena valmistuneet voivat suuntautua sivuaineopinnoistaan riippuen kansantaloudellista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin pankki- ja vakuutuslaitosten, julkisen hallinnon, järjestöjen ja yksityisten yritysten palvelukseen. Koulutus antaa valmiudet myös opetus- ja tutkimustehtäviin sekä kansantaloustieteen jatko-opintoihin. 2

3 Kansantaloustiedettä pääaineena opiskelleiden valmistumisaste on ollut korkea ja työtilanne on ollut hyvä. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan yhteydessä toimii tilaustutkimusta harjoittava tutkimuskeskus. Keskuksessa tehtävä soveltava tutkimus tukee taloustieteiden tiedekunnassa tehtävää perustutkimusta ja tarjoaa opiskelijoille projektiluonteisia työtehtäviä. Taloustieteiden tiedekunnan painopistealueita kansantaloudellisessa tutkimuksessa ovat aluetaloudellinen sekä työ-, raha- ja valuuttamarkkinoiden käyttäytymistä koskeva tutkimus. Kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet kansantaloustieteen jatkokoulutukseen. YRITYKSEN TALOUSTIETEIDEN PÄÄAINERYHMÄ Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmän yleistavoitteena on antaa tieteelliset ja ammatilliset valmiudet taloudellisten ongelmien ratkaisuun sekä yhteiskunnan resurssien ohjaamiseen yritysten ja laitosten tasolla. Pääaineryhmässä koulutetaan asiantuntijoita yritysten ja laitosten toiminnan tehtäviin. Siten opiskelijoille annetaan valmiudet toimia yritysten ja laitosten talouden, markkinoinnin ja hallinnon suunnittelun ja päätöksenteon tehtävissä sekä perusvalmiudet talousyksikön hallinnolliseen johtamiseen sekä toimimiseen yrittäjänä. Pääaineryhmästä valmistuneet ovat sijoittuneet pääasiassa yritysten taloushallinnon ja markkinoinnin tehtäviin, jossain määrin myös julkisen sektorin vastaaviin tehtäviin. Työelämään siirtyminen on tapahtunut vaivattomasti. Pääaineryhmässä on neljä pääainevaihtoehtoa: johtaminen, laskentatoimi, markkinointi ja yrittäjyys. Opiskelijat voivat hakeutua myös yritysten ympäristöjohtamisen maisteriopintoihin. Pääainetta haetaan ensimmäisen opintovuoden huhtikuussa. Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet pääaineen mukaisiin jatko-opintoihin. 3. HAKEMINEN JA VALINTAMENETTELY VARSINAISESSA OPISKELIJAVALINNASSA (MAISTERIKSI KANDIDAATTIVAIHEEN KAUTTA) Ylioppilaat, ylioppilastutkintoa suorittamattomat korkeakoulukelpoiset hakijat sekä ulkomailla kouluopintonsa suorittaneet, joilla suomi on äidinkielenä: Hakuaika päättyy , jolloin hakemuksen on oltava perillä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse lähettää hakemuksen mukana liitteitä. Muiden hakijoiden on liitettävä hakemukseen jäljennös korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Hakijat osallistuvat valintakokeeseen ilman eri kutsua. Opiskelijat valitaan joko kansantaloustieteen pääaineeseen tai yrityksen taloustieteiden pääaineryhmään. Kukin hakija voi hakea taloustieteiden tiedekunnassa molempiin valintayksiköihin, mutta opiskelupaikan voi ottaa vastaan vain toisesta. Valintaperusteena käytetään valintakokeen ja ylioppilastodistuksen perusteella muodostuvaa yhteispistemäärää tai vain valintakoetta. Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmään pyrittäessä on valintakriteerinä lisäksi soveltuvuuskoe. 3

4 Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden yhteispistemäärä lasketaan valintakokeen ja todistuspisteiden perusteella. Heidätkin otetaan huomioon valittaessa opiskelijoita valintakoemenestyksen perusteella. Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomien ja ulkomailla kouluopintonsa suorittaneiden, joilla suomi on äidinkielenä, valintakriteerinä käytetään valintakoemenestystä. VALINTAKOE Koepaikka määräytyy hakulomakkeeseen ensimmäiselle sijalle asettamasi pääaineen tai pääaineryhmän mukaan. Samassa salissa hakija saa myös toiselle sijalle asettamansa valintayksikön kysymykset. Kokeet ovat Mattilanniemessä. Tarkempi koepaikka ilmoitetaan koepäivän aamuna rakennuksen MaA ala-aulassa. Valintakoe järjestetään tiistaina alkaen kello Valintakokeessa hakija vastaa hakemansa pääaineen/pääaineryhmän valintakoeteoksista laadittuihin kysymyksiin (, eli mikäli hakija on hakenut vain yhteen valintayksikköön, hän vastaa vain ko. alan kysymyksiin). Valintakoeteokset on mainittu jäljempänä. Koeaika on kolme tuntia. Koetilasta saa poistua aikaisintaan kello Kansantaloustieteen valintakoeteoksesta laaditaan viisi tehtäväkokonaisuutta ja yrityksen taloustieteiden pääaineryhmän teoksista kuusi tehtäväkokonaisuutta. Kysymykset voivat olla esseekysymyksiä, tilanneanalyysejä, käsitteiden määrittely- ja sovellustehtäviä, laskutehtäviä tai monivalintatehtäviä. Vastaukset arvostellaan asteikolla 0-12 (kansantaloustiede) tai 0-10 (yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä) eli valintakoeteoksesta tai teosryhmästä voi saada yhteensä 60 pistettä. Niille hakijoille, jotka hakevat molempiin valintayksiköihin, lasketaan pääsykoemenestys erikseen kumpaankin valintayksikköön ao. teoksesta/teosryhmästä saadun pistemäärän perusteella. Kaikkien valintakokeisiin osallistuvien on valmistauduttava esittämään koetilaisuudessa valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. Laskimen käyttö on kielletty. 4

5 VALINTAKOEVAATIMUKSET PÄÄAINE/PÄÄAINERYHMÄ TEOS/TEOKSET Kansantaloustiede Pohjola, Matti - Pekkarinen, Jukka - Sutela, Pekka: (yksi kirja) Taloustiede, WSOY 2006 Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä (kaikki kolme kirjaa) Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Leppiniemi, Jarmo & Puttonen, Vesa: Mitä on yrityksen taloushallinto? KY-Palvelu Oy, Keuruu 2004, ISBN (tai uudempi) Koskinen, Antero Laukkanen, Mauri Vanhala, Sinikka: Liiketoiminta ja johtaminen; KY-Palvelu Oy, 2002, ISBN (3. uudistettu painos tai uudempi) Tikkanen, Henrikki: Markkinoinnin johtamisen perusteet; Talentum Media Oy 2005, ISBN TODISTUSPISTEET YLIOPPILASTUTKINNOSTA KANSANTALOUSTIEDE Pisteitä annetaan äidinkielen, 1. vieraan kielen ja pitkän/laajan matematiikan ylioppilaskokeista sekä parhaasta muun aineen ylioppilaskokeesta ainereaalikokeet mukaan luettuina seuraavasti: pisteitys vuonna 1996 tai sen jälkeen kirjoitettu laudatur 16 ennen vuotta 1996 kirjoitettu laudatur 15 eximia cum laude approbatur 15 magna cum laude approbatur 12 cum laude approbatur 9 lubenter approbatur 6 approbatur 3 maksimi 64 pistettä Lyhyen/suppean matematiikan ylioppilaskokeesta saa kustakin arvosanasta kolme pistettä vähemmän kuin pitkän/laajan matematiikan kokeesta. Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe voi korvata äidinkielen kokeen. 5

6 YRITYKSEN TALOUSTIETEIDEN PÄÄAINERYHMÄ Pisteitä annetaan äidinkielen sekä kolmen muun aineen (parhaat) ylioppilaskokeista ainereaalikokeet mukaan luettuina seuraavasti: pisteitys vuonna 1996 tai sen jälkeen kirjoitettu laudatur ennen vuotta 1996 kirjoitettu laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur 16 pistettä 15 pistettä 15 pistettä 12 pistettä 9 pistettä 6 pistettä 3 pistettä maksimi 64 pistettä Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe voi korvata äidinkielen kokeen. YHTEISPISTEMÄÄRÄT JA VALINTAJÄRJESTYS Kansantaloustiede valintakoe todistuspisteet 0-60 pistettä - äidinkielen arvosana max 16 pistettä - 1. vieraan kielen arvosana max 16 pistettä - matematiikan arvosana max 16 pistettä - paras muun aineen arvosana max 16 pistettä Maksimipistemäärä on yhteispistemäärän perusteella valittaessa 124 pistettä, valintakokeen perusteella valittaessa 60 pistettä. Tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee yhteispisteiden perusteella valittaessa valintakokeen pistemäärä, valintakokeen perusteella valittaessa yhteispistemäärä. Ensin valitaan yhteispistemäärän perusteella 25 parasta. Yhteispistemäärän perusteella valitsematta jääneistä hakijoista valitaan 5 valintakokeen perusteella parasta. Varasijajärjestys määräytyy vuorotellen yhteispistemäärän ja valintakokeen perusteella. Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä valintakoe todistuspisteet 0-60 pistettä - äidinkielen arvosana max 16 pistettä - kolmen muun aineen (parhaat) arvosanat kukin max 16 pistettä Maksimipistemäärä on yhteispistemäärän perusteella valittaessa 124 pistettä, valintakokeen perusteella valittaessa 60 pistettä. Tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee yhteispisteiden perusteella valittaessa valintakokeen pistemäärä, valintakokeen perusteella valittaessa yhteispistemäärä. 6

7 Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan pääsykokeen perusteella 60 parasta hakijaa ja yhteispisteiden perusteella 60 parasta hakijaa. Henkilöitä otetaan kummastakin listasta vuorotellen yhteensä 120. Kokeessa kiinnitetään huomiota hakijan soveltuvuuteen asiantuntija- ja johtotehtäviin. Soveltuvuuskokeen tulos määrää yksin lopullisen valinnan. (Soveltuvuuskokeen tasatilanteessa järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen pistemäärä ja toissijaisesti yhteispistemäärä.) Soveltuvuuskokeet järjestetään psykologian laitoksella (Mattilanniemi, rakennus MaC). Kukin kutsuttu hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä. Kokeet alkavat päivittäin klo Samassa yhteydessä jokainen hakija saa soveltuvuuskokeiden henkilökohtaisen aikataulun. Henkilökohtainen kutsu lähetetään soveltuvuuskokeisiin valituille viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Hakijoista ei soveltuvuuskokeessa kirjata muita tietoja kuin arvioijien antamat pistemäärät, jotka ilmoitetaan hakijalle. Hakijoista ei muodostu sellaisia tiedostoja, joiden perusteella voitaisiin antaa muuta palautetta kuin sijoittumisjärjestys. Niille hakijoille, joita ei valita koulutukseen, annetaan palautteena tieto varasijalle sijoittumisesta. 4. TULOSTEN ILMOITTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan kaikille valintakokeeseen osallistuneille kirjeitse. Puhelimitse valintakoetuloksia ei ilmoiteta. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden valintakoetulos ilmoitetaan viikon kuluessa viimeisestä koepäivästä kirjeitse. Hakijoille ilmoitetaan kuhunkin valintayksikköön hyväksyttyjen alin valintapistemäärä sekä hänen oma valintapistemääränsä. Mikäli hakija ei saavu valintakokeeseen tai jos hän ei saa valintakokeessa yhtään pistettä, hänen katsotaan peruuttaneen hakemuksensa. Hakija voi pyytää tiedekunnalta oikaisua opiskelijavalintaan 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta tai soveltuvuuskokeista annettavan palautteen jälkeen. Oikaisupyyntö on toimitettava yliopiston kirjaamoon (Seminaarinmäki, T-rakennus, 1. kerros; osoite Kirjaamo, PL 35, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO). 5. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Tiedekunnan opiskelija ei voi saman lukuvuoden valinnoissa vastaanottaa kahta tai useampaa opiskelupaikkaa samasta tai toisesta korkeakoulusta, vaan hänen tulee valita niistä yksi. Jos opiskelija ei ota vastaan saamaansa opiskelupaikkaa, on kirjallinen peruutus lähetettävä tiedekunnan kansliaan mennessä. Peruuttaneiden tilalle kutsutaan ilman eri pyyntöä paremmuusjärjestyksessä seuraavat hakijat. Kesän 2007 opiskelijavalinnoissa hyväksytylle opiskelijalle voidaan painavasta syystä myöntää vuoden lykkäys opintojen aloittamiselle. Opiskelija on toimitettava tiedekunnan kansliaan vapaamuotoinen lykkäyshakemus liitteineen (palvelukseen astumismääräys, todistus raskaudesta tms.) mennessä. Opiskeluoikeus säilyy, mikäli tiedekunta hyväksyy ilmoitetun esteen. 7

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot