OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS"

Transkriptio

1 Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Diakonia-ammattikorkeakoulu

2 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B Raportteja 34 Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Sarjan toimittaja: Mervi Kivirinta Tekijät: Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen Taitto: Roope Lipasti ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN: Juvenes Print Oy Tampere

3 OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS TIIVISTELMÄ Julkaisu jakautuu kolmeen osioon, joissa käsitellään työssä oppimisen tukemista, työhön ja koulutukseen motivointia sekä sosiaalista yrittäjyyttä. Ensimmäisessä, työssä oppimisen tukemista koskevassa osiossa (Seija Markkanen) on prosessikuvaus työssä oppimisesta ja siihen liittyvästä ohjauksesta ja tukimuodoista. Prosessikuvauksessa yhdistetään opiskelijan, työelämän ja oppilaitoksen näkökulmat. Osion teoriaosassa määritellään mitä työssä oppiminen on ja miten se tapahtuu. Ammatillisessa koulutuksessa itsenäinen opiskelu ja monimuotoiset oppimisympäristöt ovat haasteellisia erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja heidän ohjaukselleen. Tutkimuksen tulosten pohjalta on muodostettu erityisen tuen malli, jonka avulla voidaan vahvistaa työllistymistä tukevien taitojen (itsetuntemus, työelämäntuntemus, ammattiosaaminen, oppimaan oppiminen) kehittymistä opintojen aikana ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen. Mallin mukaan ohjauksessa on huomioitava opiskelijan osallisuus, henkilökohtaistaminen, kunnioitukseen perustuva vuorovaikutuksellisuus ja muuntuva ohjaus, jossa huomioidaan opiskelijan motivaatio, osaamisen vahvuudet, oppimistyyli ja tuen tarve. Osio perustuu kirjallisuuteen, haastatteluihin ja muuhun kerättyyn empiiriseen aineistoon. Toisessa, motivaatiota käsittelevässä osiossa (Sanna-Maija Kohonen) tarkastellaan motivaation ja työmotivaation syntyä. Lisäksi esitellään ohjatusti työllistyvien työ- ja koulutusmotivaation avaintekijöitä. Motivaatiota tarkastellaan nykyisen työn (työkeskus tai työllistämisprojekti), ammatillisen koulutuksen sekä avoimille työmarkkinoille siirtymisen näkökulmista. Tulok- 3

4 sissa on yhdistetty ohjatusti työllistyvien ja ohjaajien käsitykset motivaation synnystä ja ylläpidosta. Ohjaajien kohdalla kyse on siitä, mitkä asiat heidän mielestään vaikuttavat ohjatusti työllistyvien motivaatioon. Kaikille sopivaa motivaatiomallia ei ole mahdollista kehittää. Tulosten pohjalta voidaan kuitenkin esittää konkreettisia huomioita motivoivan ohjauksen tueksi. Erityisen tärkeiksi motivoiviksi tekijöiksi nousevat koulutuksen henkilökohtaistaminen, palkka, työstä saatu arvostus sekä itsenäisyys ja vastuu työssä. Osio perustuu kirjallisuuteen ja haastatteluihin. Kolmannessa, sosiaalista yritystä ja sosiaalista yrittäjyyttä tarkastelevassa osiossa (Ari Nieminen) lähtökohtana on, että sosiaalinen yritys yhdistää toiminnassaan liiketaloudellisia ja sosiaalipoliittisia tavoitteita. Koska yksittäisten sosiaalisen yrityksen resurssit ovat usein rajalliset, osiossa esitetään sosiaalisen yrityksen liiketoimintaidea, joka perustuu verkostoyhteistyöhön. Keskeisenä ajatuksen on, että monipuolinen verkostoyhteistyö tarjoaa sosiaaliselle yritykselle tarpeellisia resursseja, joiden avulla se voi täyttää liiketaloudelliset ja sosiaalipoliittiset tehtävänsä. Kolmen yritysesimerkin ja kirjallisuuden avulla osiossa analysoidaan niitä tekijöitä, joihin menestyvä sosiaalinen yritys ja sen verkosto voivat perustua. Lopuksi esitetään seitsemään teesiin verkostoon tukeutuvasta sosiaalisesta yrityksestä. Teesit ovat: suurehko yrityskoko, hyvät ydintuotteet ja palvelut, aktiivinen ja ennakkoluuloton yrittäjyys, verkosto osallistuu tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, työllistettävien näkemykset otetaan huomioon, yritys sopii alueensa talous- ja sosiaalipoliittisiin linjauksiin ja toimijoiden luottamukselliset suhteet. Osio perustuu kirjallisuudelle ja yritysvierailuilla kerätyille tiedoille. Asiasanat: työssä oppiminen, vuorovaikutuksellinen ohjaus, erityinen tuki, ammatillinen koulutus, motivaatio, työmotivaatio, sosiaalinen yritys, yrittäjyys, verkosto, ohjatusti työllistyvä, pitkäaikaistyötön, vajaakuntoinen 4

5 ESIPUHE Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) yhtenä keskeisenä eetoksena, niin koulutuksessa kuin tutkimus- ja kehittämistyössäänkin, on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Yhteisöllisyyttä ei voimisteta niinkään yleisellä tasolla, vaan erityisenä kohteena ovat jollain tavoin marginaalissa elävät, tukea tarvitsevat ihmiset. Tämä julkaisu on osoitus Diakin hanketoiminnan tavoitteellisuudesta tässä suhteessa: SOSVOIMA -hankkeessa on etsitty keinoja tukea sosiaalisiin yrityksiin työllistyviä työntekijöitä ja työnantajia. Sosiaalisten yritysten käyntiin lähtö on ollut suhteellisen hidasta, eikä sosiaalinen yritys ole yritysmuotona vielä löytänyt selvää paikkaa suomalaisessa elinkeinoelämässä. Käyntiinlähdön verkkaisuuteen on olemassa varmasti useitakin syitä, mutta yksi keskeisimmistä löytynee vaikeudesta yhdistää monesti toistensa vastakohdiksi miellettyjen elämänalueiden yhdistämisestä. Yritystoimintaa ei ole nähty hyväntekeväisyytenä muita kohtaan. Mutta ei sosiaalipolitiikankaan keinovalikoimaan ole kuulunut yritysten näkeminen haluttuina yhteistyökumppaneina sosiaalisten riskien seurausten lieventämisessä. Asia on siis kaikille uusi, mikä saattaa aiheuttaa monenlaista ylivarovaisuutta päätöksentekijöissä eri puolilla. Sosiaalisissa yrityksissä, tai ehkäpä laajemmin sosiaalisessa yrittäjyydessä, piilee hieno mahdollisuus; mahdollisuus tukea samaan aikaan erityistä tukea tarvitsevia työllistyviä ja kehittää paikallista elinkeinoelämää tämän omilla ehdoilla. Kehittämisprosessin alussa tarvitaan monenlaista tietoa ja näkemyksiä. Tässä raportissa tarkastellaan sosiaaliseen yritykseen työllistymistä kolmesta näkökulmasta: ensiksi tarkastellaan sitä millaista tukea työllistymiselle voi tarjota hyvin tuettu työharjoittelu, toiseksi selvitetään työhön motivoitumisen mekanismeja ja kolmanneksi suhteutetaan sosiaaliset yritykset, ja näiden kahtalainen rooli, osaksi paikallista elinkeinoelämää. Seija Markkanen korostaa artikkelissaan työn merkitystä osana ihmisen identiteetin, toimeentulon, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan rakentamista. Työ ei siis ole vain työtä, vaan sillä on myös muita funktioi- 5

6 6 ta ihmisen elämässä. Tärkeydestään huolimatta työllistyminen ei ole kaikille itsestään selvyys, eikä nykypäivän pirstaleinen ja talousorientoitunut työ tuo välttämättä aineksia yksilön kokonaisvaltaisen kehityksen ja itsensä toteuttamisen tueksi. Keskimääräistä vaikeampaa on työelämään siirtyminen niillä henkilöillä, joilla on vaikeuksia tyydyttää työelämän kasvavia haasteita. Siksi tarvitaan erityisiä keinoja ja väyliä saattaa yhteen työntekijä ja työnantaja silloin kun työllistymiseen on olemassa erityisiä esteitä. Yksi vaihe työllistymisessä on työssäoppiminen osana kouluttautumisprosessia. Työssäoppimista ja sen käytäntöjä on tutkittu, mutta erityistä tukea tarvitsevien työssäoppimisen ohjauksen tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Artikkelin tavoitteena on tuottaa työssäoppimisen ja siihen liittyvän ohjauksen ja tukimuotojen prosessikuvaus. Kuvaus yhdistää koulutusta tuottavan organisaation, työelämän ja oppijan näkökulmat, ja se piirtää mallin erityisestä tuesta. Mallin mukainen toiminta vahvistaa työllistymistä tukevien taitojen kehittymistä ja motivoi elinikäiseen oppimiseen. Sanna-Maija Kohonen selvittää artikkelissaan vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja koulutusmotivaatiota. Motivaatiokysymykset ovat keskeistä kun mietimme keinoja saattaa yhteen sosiaalisia yrityksiä ja niihin pyrkiviä työntekijöitä. Henkilöstön motivaation ja sitoutuneisuuden sanotaan olevan keskeisiä yrityksen menestystekijöitä, näin myös sosiaalisissa yrityksissä. Motivaation tärkeydestä sosiaalisen yrityksen menestystekijänä ollaan laajasti yhtä mieltä, mutta ohjatusti työllistyvien motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ei ole juurikaan tutkittu. Kohonen korostaa, että motivaatio on muuttuva, monimuotoinen tekijä, jonka syntyyn ja ylläpitoon voidaan vaikuttaa. Osion alussa tarkastellaan motivaation, ja erityisesti työmotivaation, syntymekanismeja korostaen sen prosessinomaista luonnetta. Lopuksi eritellään motivaation syntyyn ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä. Peileinä motivaatiolle ovat nykyinen työ ja sosiaalisen yrityksen mahdollisuudet, ammatillinen koulutus sekä avoimille työmarkkinoille siirtyminen. Ari Nieminen sijoittaa artikkelissaan sosiaaliset yritykset osaksi alueellista verkostoa, jonka tavoitteena on mielekkäällä tavalla tukea ja tarjota polku avoimille työmarkkinoille. Hän hahmottaa myös sitä mitkä tekijät mahdollistavat sosiaalisen yrityksen menestyksen. Tällöin ei voida suoraan eritellä yritysmaailman yleisiä menestyksen tekijöitä, sillä sosiaaliset yrityksethän yhdistävät toiminnassaan liiketaloudellisen kannattavuuden ja sosiaalipoliittisia tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat mm. työllistäminen, kuntouttaminen, työs-

7 sä oppiminen ja osallisuuden lisäämisen. Perinteisesti sosiaalipoliittiset toimet ja yritystoiminta erotetaan tiukasti toisistaan. Nieminen korostaa liiketoiminnan ja sosiaalipolitiikan leikkauspisteen, sosiaalisen yrityksen periaatteellista tärkeyttä ja mielenkiintoisuutta käytännössä. Tämän kokoelman kirjoittajat, Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen, sekä SOSVOIMA hankkeen projektipäällikkö Harri Kostilainen ansaitsevat kiitokset tästä julkaisusta ja työstä sosiaalisen yrittäjyyden edistämisessä. Tehty työ istuu hyvin ammattikorkeakoulumme tutkimus- ja kehittämistyöhön. Sakari Kainulainen tutkimusjohtaja Diakonia-ammattikorkeakoulu 7

8 SISÄLLYS Osa 1. Seija Markkanen: Työssä oppimisen ohjaus ja erityinen tuki JOHDANTO 14 1 TYÖSSÄ OPPIMINEN Työssä oppimisen määrittelyä Työssä oppiminen osana elinikäistä oppimista Oppiminen työssä Miten työssä opitaan Oppimistyylit ja niiden tunnistaminen Työpaikka oppimisympäristönä Työssä oppimisen edellytyksiä ja esteitä 29 2 OHJAUS TYÖSSÄ OPPIMISESSA Ohjaus ja muuttuva opettajuus Ohjaus ja itseohjautuvuus Työssä oppimisen ohjausprosessi 37 3 ERITYINEN TUKI AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA JA TYÖSSÄ OPPIMISESSA Erityisen tuen määrittelyä Erityisen tuen toteutus Vaihtoehtoiset koulutuspolut 45 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen lähtökohta ja tutkimusongelmat Tutkimusaineiston koonti 49 5 OHJAUS JA ERITYINEN TUKI TYÖSSÄ OPPIMISESSA Työssä oppimisen ohjaus ja erityinen tuki Erityisen tuen tarpeen huomiointi Oppimistyylin tuntemisen merkitys Itseohjautuvuuden merkitys työssä oppimiselle Erityinen tuki työssä oppimisen prosessissa 79 8

9 6 TYÖSSÄ OPPIMISEN ERITYISEN TUEN MALLI Viisivaiheinen työssä oppimisen prosessi Tuen tarpeen tunnistamisesta työelämään Kuusi ohjauksen ja tuen teesiä 90 Lähteet 92 Liitteet 96 Osa 2. Sanna-Maija Kohonen: Mistä motivaatio työhön ja koulutukseen? Ohjatusti työllistyvien motivaation synty ja säilyminen JOHDANTO MOTIVAATIO Syntyprosessi ja sen osatekijät Ulottuvuudet ja tilannesidonnaisuus TYÖMOTIVAATION PERUSTEET Ominaisuudet ja ulottuvuudet Tarpeet työmotivaation perustana Tietoinen päätöksenteko työmotivaation perustana TYÖMOTIVAATION MUUTTUJAT JA SYNTYPROSESSI Keskeiset muuttujat Syntyprosessin eteneminen Tarpeiden selvittäminen Kannusteet tarpeita vastaaviksi Ponnistukset ja palkkiot tasapainoon 122 odotusten ja havaintojen merkitys 3.3 Ohjaaja motivaatiojohtajana TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimustilanne Tutkimusongelma, -menetelmä ja haastatteluteemat Haastateltavien taustatiedot 127 9

10 5 TARPEIDEN JA KANNUSTEIDEN KOHTAAMINEN Taloudellisen ja fyysisen ympäristön kannusteet Fyysiset työolosuhteet Palkka Vuorovaikutuskannusteet Työpaikan ilmapiiri: työtovereiden merkitys Työn arvostaminen: palautekäytännöt ja palkitseminen Tiedonkulku Tehtäväkannusteet Työtehtävien vetovoima Toiveet uusista työtehtävistä ja taidoista sekä koulutukseen hakeutuminen Avoimilla työmarkkinoilla työskenteleminen Työn merkitys ja käsitys itsestä työntekijänä MOTIVAATION SYNNYN JA YLLÄPIDON AVAINTEKIJÄT Nykyinen työ ja sosiaalinen yritys Ammatillinen koulutus Avoimille työmarkkinoille siirtyminen Kymmenen teesiä ohjauksen tueksi 165 Lähteet 167 Liitteet 169 Osa 3 Ari Nieminen: Kohti sosiaalista yhteisöyrittäjyyttä Sosiaalinen yritys alueellisessa verkostossa JOHDANTO SOSIAALINEN YRITYS Yritys Sosiaalinen yrittäjyys kovan talouden ja pehmeä sosiaalipolitiikka yhdistelmänä

11 2 SOSIAALINEN YRITYS TARPEELLINEN TYÖLLISTÄJÄ VAI YKSITYISTÄMISPOLITIIKAN VÄLIKAPPALE? YHTEISÖYRITTÄJYYS VERKOSTOSSA Verkosto resurssina Työllistävä, kuntouttava ja kouluttava verkosto ESIMERKKEJÄ YRITYKSISTÄ Warkop Bovallius-palvelut OMIJ sosiaalinen konserni Rotterdamissa KANSALLISISTA RAKENTEISTA TYÖLLISTETYN KOKEMUKSEEN Liiketoimintamalleja Suomessa ja muualla Ohjatusti työllistyvän näkökulma SOSIAALINEN YRITTÄJYYS ALUEEN VOIMAVARANA Menestyksen elementtejä Politiikka, markkinat ja kansalaisyhteiskunta Seitsemän teesiä verkostoon tukeutuvasta sosiaalisesta yrityksestä 233 Lähteet

12 KIRJOITTAJAT Seija Markkanen Projektikoordinaattori, LTO, kasv. yo. Seurakuntaopisto Sanna-Maija Kohonen Lehtori, YTM Diakonia-ammattikorkeakoulu Ari Nieminen Yliopettaja, VTT Laurea-ammattikorkeakoulu 12

13 OSA 1. Seija Markkanen TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAUS JA ERITYINEN TUKI 13

14 JOHDANTO Työllä on merkittävä osuus ihmisen elämässä oman identiteetin, toimeentulon, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan kokemuksen vuoksi. Työ ja sen tekeminen eivät kuitenkaan ole tätä nykyä kaikille itsestään selviä asioita. Työelämän muutokset, kuten pätkätyöt, työttömyysuhka, kilpailu ja koulutustason nousu, aiheuttavat sen, että työntekijöiden on muutosten kiihtyvässä vauhdissa jatkuvasti opittava joko kouluttautumalla muodollisessa koulutuksessa tai sen ulkopuolella. Epävarmuus ja uhka työttömyydestä saattavat toisaalta kannustaa oman ammattitaidon kehittämiseen ja vahvistamiseen ja toisaalta johtaa uupumukseen ja välinpitämättömyyteen. (Aro 2006, 203, ) Selviytyäkseen työelämässä työntekijä tarvitsee kykyä kulkea monimuotoisia työuria pitkin joustavasti verkostoja ja jatkuvaa oppimista hyödyntäen (Rouhelo 2006, 137). Ohjatusti työllistyvät tarvitsevat työmarkkinakelpoisuutensa osoittamiseen enemmän ohjausta ja tukea koulutukseen hakeutumisessa ja työssä tapahtuvassa oppimisessa kuin vakinaisissa työsuhteissa olevat. Työssä oppimisen prosesseja ja käytäntöjä on tutkittu ilmiön kokonaisuuden näkökulmasta (muun muassa Kulmala 1998 ja 2000, Lasonen 2001, Pohjonen 2001 ja Väisänen 2003, Hulkari 2006 ja Heikkilä 2006). Erityinen tuki työssä oppimisen ohjauksessa on ollut oppilaitosten kehittämisalueena ja projektien aiheena (esimerkiksi Haasteista mahdollisuuksiksi 2004 sekä Toikka & Hietanen 2006), mutta tieteellistä tutkimusta aiheesta ei tietääkseni ole juurikaan tehty. Tämä tutkimus on osa SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys alueen voimavaraksi -hanketta. Tutkimus keskittyy työssä oppimisen ilmiöön ammatillisessa koulutuksessa ja sijoittuu Ari Niemisen tässä samassa julkaisussa esittelemässä verkostomallissa työllistymispolku 2:n varrelle. Seurakuntaopiston osahankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustulosten pohjalta työssä oppimisen ja siihen liittyvän ohjauksen ja tukimuotojen pro- 14

15 sessikuvaus. Tavoitteena on yhdistää koulutusta tuottavan organisaation, työelämän ja oppijan näkökulmat. Prosessikuvaus sisältää erityisen tuen mallin, jonka avulla on mahdollisuuksia vahvistaa työllistymistä tukevien taitojen (itsetuntemus, työelämäntuntemus, ammattiosaaminen, oppimaan oppimisen arviointi) kehittymistä opintojen aikana ja motivaatiota elinikäiseen oppimiseen. Tutkimuksen ilmiökenttää voidaan kuvata seuraavalla kuviolla. Oppiminen työssä Työssä oppiminen Ohjaus Erityinen tuki Tavoitteena Oppijan ammatillinen kasvu, työllistyminen ja elämän laadun paraneminen KUVIO 1. Erityisen tuen tarpeessa olevan oppijan työssä oppimisen ohjaus -tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tässä tutkimuksessa kuvaan luvuissa yksi ja kaksi sitä, miten työssä oppiminen määritellään ja miten oppiminen työssä tapahtuu. Ammatillisessa koulutuksessa itsenäisempi opiskelu ja monimuotoiset oppimisympäristöt luovat oppijalle peruskoulun tai pitkän työssäolon jälkeen uudenlaisia haasteita. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla haasteet ovat monin kerroin suurempia. Kolmannessa luvussa tarkastelenkin työssä oppimista erilaisen oppijan tarvitseman ohjauksen ja erityisen tuen näkökulmista. Ammatillisen koulutuksen aikana rakentuu oppijan itsetuntemus ja minäkuva työntekijänä sekä työelämän osana ja siellä luodaan pohjaa työllistymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Neljännessä luvussa kuvaan tämän tutkimuksen toteutusta ja viidennessä esittelen tuloksia. Kuudennessa luvussa kokoan tutkimuksen johtopäätöksiksi, jotka mahdollisesti ovat sovellettavissa ohjatusti työllistyvien työympäristöissä. 15

16 1 TYÖSSÄ OPPIMINEN Tässä luvussa tarkastellaan työssä oppimisen käsitteen moninaisuutta eri koulutusasteissa ja -muodoissa. Ymmärtääksemme työssä tapahtuvaa oppimista osana elinikäistä oppimista on hyvä tunnistaa, millaisia oppimistapoja ihminen työtä tehdessään käyttää. Yksilöllistä näkökulmaa työssä oppimisen prosessissa tarkastellaan erilaisten oppimistyylien kautta. 1.1 Työssä oppimisen määrittelyä Työssä tapahtuvalla oppimisella on pitkät historialliset perinteet. Varsinkin käsityöläisammateissa oppipojat ovat työtä tekemällä ensin kouluttautuneet kisälleiksi mestareiden opastuksella ja saavuttaneet myöhemmin mestarin arvon. Teollistumisen myötä oppipoika-, kisälli- ja mestarijärjestelmän tuottama ammattilaisten määrä ei enää tuottanut tarpeeksi työvoimaa, jolloin oppiminen siirtyi oppilaitoksiin (Kiviranta 2004, 37). Työssä oppimisen käsite on suomen kielessä suhteellisen uusi; sen englanninkielisinä vastaavina käsitteinä käytetään termejä on-the-job-learning ja on-the-job-training (Pohjonen 2001, 21). Suomessa oli 70- ja 80-luvulla ammatillisessa koulutuksessakin vaihe, jossa kognitiiviset taidot korostuivat, ja tuolloin työssä oppimisen merkitys jäi vähäisemmäksi. Työssä oppimisen on tehnyt ajankohtaiseksi 1990-luvun oppimiskulttuurin muutos, minkä johdosta ammatillisen koulutuksen onnistumisen edellytyksenä nähdään olevan sen, että osa opetuksesta viedään työpaikalle, sinne missä työkin tehdään. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä työelämän kanssa, helpottaa opiskelijoiden työllistymistä ja ammattitaitoisen työvoiman saantia (Työssäoppimisen tietopalvelu). Tutkintoihin liittyvä työharjoittelu on suomalaisille työssä oppimista tutumpi termi. Työpaikoilla työskentelee muun muassa työvoimakoulutuksen, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja lyhytkurssien työharjoittelijoita. (Työssäoppimisen tietopalvelu). Työharjoittelun tavoitteena on opiskelijan opittujen taitojen harjaannuttaminen ja työelämäkokemuksen saaminen. Harjoittelu voi olla toteutukseltaan työssä oppimista väljempää, koska siihen ei välttämättä kuulu oppilaitoksen ja työpaikan kirjallista sopimusta pelisääntöineen, oppijan henkilökohtaista työssä oppimisen suunnitelmaa, kirjallisia tehtäviä eikä systemaattista arviointia. Työssä oppimisen käsitteen käytöllä halutaan korostaa oppimisen näkökulmaa harjaantumisen sijasta. Yksilön oppi- 16

17 misen ja opitun soveltamisen lisäksi työssä oppimisella nähdään olevan myös yhteiskuntaa ja yrityksiä palvelevia työvoimapoliittisia tavoitteita. (Sorvi & Pulpetti 2005, 23 24). Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee työssä oppimisen tutkintoon sisältyväksi ammatillisia opintoja tukevaksi opintojen osaksi, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta varten laaditaan koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välinen kirjallinen sopimus. Oppija ei yleensä ole työsopimussuhteessa työnantajaan muutoin kuin oppisopimuskoulutuksessa, joka perustuu oppijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (=oppisopimus). Oppisopimuskoulutuksessa tietopuoliset opinnot täydentävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työnantaja vastaa oppijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun oppija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan. (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 12, 16, 17,19.) Työssä oppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssä oppimisen tutkimuksen ja määrittelyn tekee kuitenkin haasteelliseksi se, että koulutusta tuottavan instituution luoma työssä oppimisen malli on omanlaisensa. Työssäoppimisen (yhteen kirjoitettuna) käsite liittyy ammatilliseen koulutukseen liittyvään pakolliseen työssäoppimisjaksoon. Työssä oppiminen (erikseen kirjoitettuna) käsitteellä kuvataan jo työelämässä olevan henkilön työtä tekemällä oppimista ja työssä tapahtuvaa oppimista esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Käsitteitä työssäoppiminen ja työssä oppiminen käytetään siis eri yhteyksissä riippuen koulutustasosta ja -muodosta. (Väisänen 2003, 7 9.) Tässä tutkimuksessa käytetään työssä oppimisen käsitettä yleiskäsitteenä työssä tapahtuvalle oppimiselle, koska halutaan korostaa oppimisprosessia. Työssäoppimisjakso-käsitettä käytetään viitatessa perustutkintoa suorittavan opiskelijan aikaan ja paikkaan rajattuun työssä oppimiseen. 1.2 Työssä oppiminen osana elinikäistä oppimista Elinikäisen oppiminen on inhimillisten voimavarojen jatkuvaa kehittämistä koko ihmisen elinkaaren lapsuudesta vanhuuteen. Elinikäiseen oppimiseen on yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä tarpeita. Muuttuvassa yhteiskunnassa ei riitä enää pelkkä koulutusjärjestelmän tuottama muodollinen 17

18 koulutus vaan on opittava työtä tehden ja tehtävä työtä oppien. Kokemus on aina ollut opettajan roolissa, ja sitä tuleekin hyödyntää elinikäisen oppimisen tukena. Yksilö tarvitsee yhteisön tukea, ja nyky-yhteiskunnan syrjäytymisuhan alla hän tarvitsee uudenlaisia yhteisöjä. Kontekstisidonnainen oppiminen johtaa siihen, että osaamisen kehittyminen on sosiaalinen ja tilanteeseen sitoutunut ja siten vahvasti yhteisöllinen ominaisuus. Elinikäinen oppiminen tukee yksilöä elämän siirtymävaiheissa, kuten esimerkiksi pyrittäessä työttömyyden jälkeen takaisin työelämään (ks. Ari Niemisen osio tässä julkaisussa). Työssä oppimista voidaan tarkastella elinikäisen oppimisen näkökulmasta jatkumona läpi koko koulutusjärjestelmän. Ensimmäiset työssä oppimisen kokemukset oppija saa jo peruskoulun työelämääntutustumisjaksoilla eli TET-jaksoilla peruskoulun kahdeksannella ja/tai pelkästään yhdeksännellä luokalla. Nykyisessä perusopetuslainsäädännössä ei velvoiteta järjestämään TET-jaksoja. Sen sijaan asetuksella mahdollistetaan kouluajan käyttö myös työelämään tutustumiseen. Tätä mahdollisuutta hyödyntävät lähes kaikki Suomen peruskoulut. (Pohjonen 2001, ) Toisen asteen koulutuksista lukiokoulutukseen ei kuulu työssä oppimisen kursseja, mutta työelämään liittyvää yhteistyötä on eri kursseilla muun muassa vierailujen, luentojen, lahjoitusten, kesätyöpaikkojen ja kummiyritystoiminnan myötä. Lukiokoulutuksessa käytetään työpaikalla oppimisen käsitettä ja tavoitteena on yleisimmin opetuksen monipuolistaminen erilaisilla oppimisympäristöillä. Nuorten ammatillisessa koulutuksessa työssä oppiminen on jo pitkään sisältynyt opetussuunnitelmiin. Työn opettelua on tapahtunut sekä oppilaitoksessa (varsinkin tekniset alat) että aidoissa työympäristössä. Työssäoppimisjaksojen määrät ja kestot vaihtelevat koulutusaloittain, mutta ammatillisessa peruskoulutuksessa työssä oppimista tulee olla vähintään 20 opintoviikkoa. Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu ammattitaitoa vahvistava työharjoittelu (Pohjonen 2001, 45 46). Myös yliopisto-opintoihin liittyy tutkinnosta riippuen eri määrä työharjoittelua. Taulukossa 1 on arvio siitä, kuinka paljon työssäoppijoita on vuositasolla eri koulutusasteilla ja -muodoissa (OPM, TM 2001). Opis Peru Amm Työv Opp Amm Yliop Yhte 18

19 TAULUKKO 1. Arvio opiskelijamääristä erilaisissa työssä oppimisen konteksteissa vuositasolla (Lamppu 2001, 56). Opiskelijoiden työssä oppiminen Opiskelijoiden erilaisissa työssä opinnoissa oppiminen erilaisissa opinnoissa Arvio vuosittaisista opiskelijamääristä Peruskoulun TET-jaksolla Peruskoulun olevat oppilaat TET-jaksolla olevat oppilaat Ammatillisen peruskoulutuksen Ammatillisen työssäoppijat peruskoulutuksen työssäoppijat Työvoimapoliittinen koulutus Työvoimapoliittinen koulutus Oppisopimuksella kouluttautuvat Oppisopimuksella kouluttautuvat Ammattikorkeakoulujen Ammattikorkeakoulujen työharjoittelijat työharjoittelijat Yliopistokoulutus Yliopistokoulutus Arvio vuosittaisista opiskelijamääristä Yhteensä (n. 8,5 % työvoimasta) Yhteensä (n. 8,5 % työvoimasta) Aikuiskoulutukseen näyttötutkintojärjestelmä on tuonut työelämän välttämättömäksi osaksi tutkinnon suorittamista. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti tutkinnon suorittaja tarvittaessa vahvistaa osaamistaan valmistavalla koulutuksella ja työssä oppimisella ja/tai näyttää osaamisensa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti näytöillä aidoissa käytännön työtehtävissä. Elinikäisen oppimisen rinnalla on hyvä tarkastella myös ura-käsitettä, jonka Laukka-Sinisalo (1999, ) määrittelee olevan laajimmillaan ja perinteisimmillään yksilölle kertynyt työkokemusten sarja, joka on saattanut olla vahvasti tiettyyn organisaatioon rajattu. Tarkoittaahan ura suomen kielessä pysyvää ja paikallaan olevaa uomaa. Tällainen urakäsitys on muuttuneen työelämän myötä jäämässä vähemmistöön. Nykyisin urassa tarvitaan nopeutta, muutoskykyä, tietoa ja eriytymistä. Yksilö tarvitsee tiedonsiirron työkaluja: kykyä tehdä oikeita kysymyksiä, luoda metaforia ja tehdä tavoitteiden suuntaisia ongelmanasetteluja arjen työn lomassa. Koska organisaatio on joustava ja muuntuva, ei perinteinen työkokemus välttämättä riitä. Työkokemuksen tulisi olla hyödynnettävissä, kun organisaatio muuttuu ja luo uutta tietoa eli tuottaa osaamista. Lisäksi tiedon tulisi olla organisaatiolle merkityksellistä. Työssä oppiminen voi olla siis koko elämän jatkuva oppimisprosessi peruskoulusta aina eläkeikään asti. Ammattilaiset oppivat jatkuvasti työtä tehden (Eraut 1994, 10) erilaisten tapausten, projektien ja ongelmaratkaisutilantei- 19

20 den myötä, koska työ on kytköksissä ympäröivään maailmaan. Ammatillinen oppiminen edellyttää oppimista edistävää kontekstia, aikaa opiskeluun ja reflektointiin, ohjausta sekä oppijalta kykyä oppia ja hyödyntää oppimisen mahdollisuudet (emt. 13). Teoreettista oppia tulisi päästä käyttämään mahdollisimman pian käytännössä, jottei se siirry kylmään varastoon, eli vasta käytännössä teoria muuttuu ammatilliseksi tiedoksi, kuten Eraut (1994, 120) huomauttaa. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän muutokset kohtaavat työssä oppimisessa. Jotta työssä oppimisen mahdollisuudet ovat tunnistettavissa, on tunnettava sekä ammatillisen koulutuksen että työelämän kontekstit. Työssä oppiminen tarjoaa koulutuksen ja työelämän yhteistyölle luontevan toiminta-alueen. (Väisänen 2003, 81). Onnismaan (2007, 90) mukaan työssä oppimisessa tapahtuu rajanylityksiä ja kohtaamisia rajoilla, mikä edellyttää ammatillisilta oppilaitoksilta suuntautumista työn sisältöihin ja niiden kehittämistarpeisiin. Yhteistyöhön tarvitaan työpaikkaverkostoja ja työssä oppimisen siirtymävaiheisiin työkaluja. ELINIKÄINEN OPPIMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN AMMATILLINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄ KUVIO 2. Työssä oppiminen elinikäisen oppimisen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhdistäjänä. Parhaimmillaan opiskelija pääsee työssä oppimisen aikana hyödyntämään ja testaamaan ammatillisessa koulutuksessa omaksumaansa tietotaitoa. Työssä oppimiseen liittyvät sopimukset, tavoitteet, suunnitelmat ja arvioinnit tuovat 20

21 ammatillisen koulutuksen ja työelämän edustajat saman pöydän ääreen, jolloin molemmilla tahoilla on mahdollisuus oppia toisiltaan. Opetushenkilöstön työelämän tietämys päivittyy ja työntekijöillä mahdollisuus kuulla koulutuksen ajankohtaisista asioista. Opiskelija tutustuu työelämän haasteisiin ja työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa havainnoi ammatissa kehittymisen ja elinikäisen oppimisen haasteita. 1.3 Oppiminen työssä Työssä oppimisessa oppija siirtyy institutionaalisesta koulutusjärjestelmästä työpaikalle, ja siksi on tarpeen hahmottaa, minkälaisia oppimisprosesseja työssä tapahtuvaan oppimiseen liittyy. Lisäksi on aiheellista tarkastella oppimistyylien merkitystä sekä aitoa työympäristöä oppimisympäristönä oppijan oppimiseen vaikuttavina tekijöinä Miten työssä opitaan Ihminen muuttaa toimintaansa vallitsevan ympäristön ja sosiaalisen tilanteen mukaan hyödyntäen tietojaan ja kokemuksiaan, ja siten voidaan ajatella ihmisen olevan joustava oppija. On paljon tilanteita, joissa ihminen voi käyttää totuttuja rutiineja, jolloin hän tietää, miten tietyssä tilanteessa tulee toimia. Uusissa tilanteissa oppija tarvitsee herkkyyttä tilanteen ehdoille ja edellytyksille (Säljö 2004, ). Kolbin (1984, 38) mukaan oppiminen on prosessi, jossa tietoa luodaan kokemuksia käsittelemällä. Hän on yhdistänyt kokemukselliseen oppimiseen tiedonkäsittelyn perusmuodot, koska pelkkä kokemuksen havainnointi ja reflektointi johtopäätöksineen ei hänen mielestään kuvaa oppimisprosessia riittävän monipuolisesti. Näin hän on luonut monitasoisen oppimisprosessikuvauksen. 21

22 Konkereettinen kokemus konkreettinen ymmärtäminen Aktiivinen kokeileminen Tiedon muuntaminen tietoisesti soveltaen Reflektiivinen havainnointi abstraktinen ymmärtäminen Käsitteellistäminen KUVIO 3. Oppimisprosessin ja tiedonkäsittelyn perusmuotojen ulottuvuudet kokemuksellisessa oppimisessa Kolbin (1984, 42) mukaan. Kokemuksellinen oppiminen voidaan kuvata kehänä, josta on neljä oppimisen tapaa: konkreettinen kokemus, reflektiivinen havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen kokeileminen. Kehällä vastakkain olevat oppimistavat kuvaavat toistensa vastakkaisia oppimisen orientaatioita, jotka ovat keskenään vuoropuhelussa tiedon käsityksen kautta. Kokemus käsitteellistäminen-akselilla tiedon käsittely tapahtuu ymmärryksen kautta konkreettisesti kokemalla tai abstraktisesti käsitteellistämisenä. Aktiivisesti kokeilemalla oppija muuntaa tietoa laajentaen ja reflektiivisesti havainnoimalla oppija muuntaa tietoa tietoisen prosessin kautta. (Kolb 1984, ) Kolbin oppimisprosessimalli kuvaa hyvin myös työssä oppimisessa käytettäviä oppimistapoja. Erilaiset oppijat hyödyntävät itselleen ominaista oppimistapaa työssä oppimisjakson aikana: toiselle aktiivinen toiminnan havainnointi on luontevin tapa tiedon hankintaan ja oppimiseen, kun taas toinen oppii parhaiten käytännön työtehtäviä suorittaen. Erilaisia oppimistyylejä käsitellään luvussa Jarviksen (1992, 67 75) mukaan innovatiivinen toiminta tarvitsee kokemuksellisia tilanteita, joista oppija oppii reflektoimalla omaa toimintaansa. Ilman tietoista reflektointia oppiminen perustuu mallista toistamiseen, joka on joko tietoista tai tiedostamatonta. Taitojen oppimisessa oppija usein oppii mallin avulla havainnoimalla ja kokeilemalla itse. Keskeistä Jarviksen mukaan on, että oppiminen ja kokemuksellinen toiminta ovat monimuotoises- 22

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tutta Ylivinkka Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma Tampere 2006 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos YLIVINKKA TUTTA: Projektitoiminnan

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

VERKKO- OPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA

VERKKO- OPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA VERKKOOPETUKSELLA TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIIN OPPIMISEN MALLINA Uudenmaan ELYkeskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue Osaamisen kehittämisryhmä Helsinki 2012 Alkusanat Esillä

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Tampereen yliopisto Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Kasvatustieteiden tiedekunta Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus Lisensiaatintutkimus Kaisa Kässi 2006 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä.

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku Kirjan nimi: Oppisopimus Osaamista meillä ja muualla Toimittaja: Kari Viinisalo Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN AMMATTIALIUPSEEREIDEN JA HEI- DÄN ESIMIESTENSÄ KÄSITYKSIÄ TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISESTÄ Pro gradu -tutkielma Yliluutnantti Juha Leppänen Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot