Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4"

Transkriptio

1 toimitakatsaus

2 Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva tuottaa euvota-, koulutus-, kosultoiti- ja viestitäpalveluja sekä toimitamalleja ja työkaluja resurssitehokkaide, kestävie ratkaisuje löytämiseksi. Myös toimijoide verkottamie, kampajoiti ja tietoaieistoje julkaisemie ovat tärkeä osa aktiivista ja moipuolista toimitaa. Joutsemerki ja EU-ympäristömerki hallioiti o kuuluut Motiva tehtävii vuodesta Motiva asiakkaita ovat valtiohallito, kuat, yritykset ja yhteisöt. Valtiohallio kassa tehtävä yhteistyö liittyy läheisesti kasallise eergia- ja ilmastostrategia toteutuksee sekä EU: eergiatehokkuusdirektiivi, rakeuste eergiatehokkuusdirektiivi ja uusiutuva eergia direktiivi toimeepaoo ja vaikutuste arvioitii. Motiva Services Oy myy eergiatehokkuuspalveluja kasvavassa määri myös ulkomaille. Suomalaiselle osaamiselle o kysytää. Toimita-alueet Eergiatehokkuussopimukset Kehittämie Toimeepao tuki Seurata Eergiakatselmukset ja -aalyysit Kehittämie Asiakaseuvota Katselmoijakoulutus Laadu ja tuloste seurata Eergiakäytö hallita Johtamisjärjestelmät Jatkuva paratamie Materiaalitehokkuus Materiaalie tehokas käyttö Materiaalikatselmukset Elikaariajattelu edistämie Neuvota ja viestitä Aseteisii ja tottumuksii vaikuttamie Hakitapalvelu Hyvät käytäöt Kuluttajie eergiaeuvoa koordioiti Liikkumise ohjaukse koordioiti Seurata ja vaikutuste arvioiti Ohjelmie ja toimepiteide vaikuttavuus Uusiutuva eergia Kestävä käytö lisäämie Tekologioide käyttööoto opeuttamie Ympäristömerkitä Joutsemerkki EU-ympäristömerkki Ympäristömyötäiset palvelut ja tekiikka Sisällys Pääkirjoitus Motiva muutokse tekijä 4 Yritykset ja yhteiskuta Resurssitehokkuude merkitys kasvaa 6 Ympäristömerkitä Vastuullie valita, kestävä kehitys 10 Julkie sektori Kestävä taloude keskiössä 13 Kiiteistöt ja raketamie Eergiatehokkuus o ivestoiti tulevaisuutee 16 Kodi eergia Apua arje eergiapäätöksii 19 Käyttööoto opeuttamie Liikkumie ja liikee Mota tietä päästöje vähetämisee 23 Motiva-koseri Motiva Oy palvelee valtiohallitoa Toimita alkoi vuoa 1993 Eergiasäästö palvelukeskuksea Osakeyhtiöksi Omistaja Suome valtio (100 %) Toimitusjohtaja Jouko Kiue Motiva Services Oy palvelee yrityksiä, kutia ja yhteisöjä Perustettu Ympäristömerkitä mukaa Omistaja Motiva Oy (100 %) Toimitusjohtaja Petri Väisäe milj Motiva-koseri liikevaihto ja hekilöstö liikevaihto hekilöstö hekilötyövuosia Seurata ja vaikutuste arvioiti Tuloste seurata ja arvioiti tärkeää 26 Viestitä ja verkostot Osumatarkkuus paraee, vaikuttavuus kasvaa 28 Yhteiskutavastuu Vastuullie ja vaikuttava Motiva 32 Motiva julkaisut ja verkkopalvelut 35

3 pääkirjoitus Toimitusjohtaja Jouko Kiue Motiva muutokse tekijä Motiva toimita tuo kysytää ympäristömyötäisille cleatech-tuotteille ja -palveluille esimerkiksi julkiselle sektorille suuatu hakitaeuvoa kautta. Kysytää o myös kasaivälisesti erityisesti Aasiassa ja Veäjällä. Motiva täytti 20 vuotta vuoa Kauppa- ja teollisuusmiisteriö käyisti toimitamme projektia vuoa Miisteriö seuraaja työ- ja elikeiomiisteriö virastoiee o edellee keskeie asiakkaamme, ja vuosie aikaa olemme saaeet työmme tilaajiksi myös laajemmi valtiohallitoa ja yrityksiä. Esimerkiksi ympäristömiisteriö ja liikee- ja viestitämiisteriö hallioaloiee ovat meille asiakkaia erittäi tärkeitä. Työkettämme o laajetuut, mutta ohjeuoraamme o edellee: vähemmästä eemmä. Ilmastomuutokse hilliä tarve o kasvaut. Toimimme etistä eemmä kuluttajie sekä piete ja keskisuurte yrityste parissa. Suuri vaikuttavuus sytyy kuiteki työstämme eergiavaltaise teollisuude hakkeide piirissä. Liiketoimitamme o laajetuut eergiasäästöstä eergia- ja materiaalitehokkuude eli kokoaisvaltaisesti resurssitehokkuude edistämisee. Siiä toimimme koko yhteiskua hyväksi tuloksellisesti ja merkityksellisesti. Toimitamme tuo kysytää ympäristömyötäisille cleatech-tuotteille ja -palveluille. Se toteutuu esimerkiksi ympäristömerkkie ja euvotapalveluidemme, kute julkiselle sektorille suuatu hakitaeuvoa, kautta. Eikä työmme rajoitu vai omaa maahamme, sille o kysytää myös kasaivälisesti erityisesti Aasiassa ja Veäjällä. Vuode 2013 aikaa valmistauduimme eergiatehokkuude ja uusiutuva eergia edistämise ja kuluttajie eergiaeuvoa tilaukse siirtymisee Eergiavirastolle. Se aloitti työsä vuode 2014 alussa. Työ- ja elikeiomiisteriö säilyy kuiteki edellee asiakkaaamme materiaalitehokkuude ja julkiste hakitoje euvoa tilaajaa. Tuloksellie eergia- ja ilmastopolitiikka o säilyttäyt merkityksesä talouslamasta huolimatta. Motiva o auttaut valtiohallitoa eergiatehokkuusdirektiivi toimeepao valmistelussa. Direktiivi lisää halliollise työ määrää, sillä kaike kaikkiaa eergiatehokkuus o yhä eemmä säädeltyä. Säädöste lisäksi tarvitaa koulutusta, kokeiluja sekä aseteisii vaikuttamista siis työtä, jota Motiva tekee. Osallistuimme viime vuoa myös Suome kasallise materiaalitehokkuusohjelma valmisteluu. Valtio ja elikeioelämä ovat yhdessä ilmaisseet tahtosa toteuttaa se suosittamia toimepiteitä. Myös Euroopa uioissa valmisteltii resurssitehokkuutee liittyviä tavoitteita. Usko, että voimme tehdä materiaalitehokkuudesta uude suomalaise meestystaria. Toivo, että valtiolla o halua ja rahaa resurssitehokkuude edistämisee jatkossaki, sillä valtio myötävaikutuksella pystymme hakkimaa työhö lisärahoitusta muilta kumppaeiltamme. Resurssitehokkuustyö syyttää uutta liiketoimitaa ja etistä parempia tuotteita ja palveluja. Oistuessamme luomme kysytää suomalaiste palveluide ja tuotteide vieille, ja autamme site yhteiskutaamme hyvivoii ylläpidossa. Moi asia yhteiskuassamme o muuttuut kahdekymmee vuode aikaa. Luoovaroje säästeliäs käyttö ja eergiatehokkuus ovat tehokkaimpia keioja vähetää ympäristökuormitusta ja tehdä se vieläpä taloudellisesti kaattavasti. Vähemmästä eemmä -periaate o yhä tärkeämpi. Kiitä pitkäaikaisia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä. Teitä o ilo palvella. Kiitos myös työhösä sitoutueille ja osaaville motivalaisille. Erityie kiitos kuuluu työ- ja elikeiomiisteriölle, joka asiakkuus o jatkuut kaksi vuosikymmetä. Teidä kaikkie kassa o hyvä työskeellä. 4

4 Yritykset ja yhteiskuta Resurssitehokkuude merkitys kasvaa Resurssitehokkuus ei syy osaoptimoiilla, vaa oleellista o kokoaisuus. Tarvitaa osaamista, määrätietoisuutta, useita samaa suutaa vaikuttavia toimia, jatkuvaa paratamista. Lähes koko suomalaie elikeioelämä tekee tuloksellista eergiatehokkuustyötä. Materiaalitehokkuudessa ollaa ottamassa uusia askelia. Resurssie tehokas käyttö tuo kustaussäästöjä ja parataa yritykse kilpailukykyä. Tehtaa eergiatiimi o tärkeässä roolissa eergiatehokkuustyössä, kertoo Gyproci Kirkkoumme tehtaa eergy champio Aa-Kaisa Hiekka. Tietoa ja tukea yrityksille Motivalla o tärkeä rooli elikeioelämä eergiatehokkuussopimuste toimeepaossa ja seuraassa työ- ja elikeiomiisteriö tukea. Eergiatehokkuude paratamiseksi tehdää tiivistä yhteistyötä sekä Elikeioelämä keskusliito EK: että toimialaliittoje kassa. Yhteydet ovat tiiviit myös sopimusyrityksii. Motiva jo kahdeksa vuotta koordioimassa jatkuva paratamise työryhmässä o edustettua laajasti Suome eergiavaltaista teollisuutta ja eergiatuotatoa. Motiva kokoaa, tuottaa, jalostaa ja jakaa tietoa. Se myös kouluttaa ja toteuttaa kehittämishakkeita, usei yhteistyössä yrityste kassa. Muutki kui sopimusyritykset voivat hyödytää tuloksia päivittäisessä eergiatehokkuustyössää. Ylijäämälämpö hyödyksi Ylijäämälämmö taloudellie hyödytämie o ollut toistaiseksi laaji Motiva koordioima, sopimustoimitaa tukeva yrityshake. Mukaa oli suuri joukko yrityksiä metsä-, kemia- ja metalliteollisuudesta sekä eergiatuotaosta. Lisäksi laite- toimittajat toivat työhö omaa osaamistaa. Hake päättyi loppusemiaarii tammikuussa O arvioitu, että ylijäämälämmö tehokkaampi hyödytämie voisi vähetää teollisuude vuotuista lämpöeergia käyttöä jopa 4 terawattitutia (TWh). Nyt teollisuude käyttämästä eergiasta oi kolmaes karkaa ympäristöö esimerkiksi jäähdytysvesie tai prosessikaasuje mukaa. Lämpö o usei kaattavita käyttää uudellee tuotaossa. Sitä voi ohjata myös tehdaskiiteistö lämmittämisee, kaukolämmöksi tai polttoaiee kuivattamisee. Hakkeessa laadittii Tuotao hukkalämpö hyödyksi -esite ja kolme yksityiskohtaisempaa raporttia yrityksille oppaiksi. Neuvotaa pk-yrityksille Motiva euvoo tekologia-, elitarvike- ja kemiateollisuude sekä matkailu- ja ravitola-ala toimepideohjelmii liittyeitä pk-yrityksiä eergiatehokkuustyössä. Toimialaliitot ovat tilaeet Motivalta euvotaa jäseyrityksillee yt jo eljä vuotta. Vuoa 2013 euvoa piirissä oli 240 sopimusyritystä ja iide lähes 600 toimipaikkaa. Yrityskäyeille ja puhelieuvoalle oli jatkuvasti kysytää. Yrityksille järjestettii myös semiaareja. Eergiakatselmoiista käytätöö Eergiakatselmuksilla o tärkeä rooli eergiatehokkuussopimuste ja jatkossa myös eergiatehokkuusdirektiivi toimeepaossa. Katselmuksessa selvitetää kohtee eergia ja vede käyttö sekä raportoidaa säästötoimet ja uusiutuva eergia käyttömahdollisuudet. Motiva seuraa, edistää ja kehittää eergiakatselmus- ja eergia-aalyysitoimitaa yhteistyössä miisteriöide, ala asiatutijoide sekä katselmuste tilaajie ja tekijöide kassa. Motiva myös euvoo ja kouluttaa eergiakatselmoijia sekä valvoo toimia laatua. Voimalaitokse eergia-aalyysimalli uudistettii kaksivaiheiseksi. Vuoa 2014 julkaistava malli palvelee paremmi eergiatuotao katselmoii ykytarpeita. Eergiakatselmoija peruskurssi järjestettii vuode aikaa kahdesti. Uusie koulutettuje katselmoijie määrä oli yhteesä oi sata. Lisäksi tehtii oppaita ja tarkistuslistoja tehtaide omie asiatutijoide ja katselmoijie käyttöö. Käytäö esimerkkejä yrityksissä toteutetuista katselmoieista löytyy Motiva Eergiakatselmuksesta käytätöö -julkaisusarjasta. Sahoilla vielä tehostettavaa Sahoille, levytehtaille ja muille puutuoteteollisuude laitoksille laadittii tarkistuslistat, joide avulla hekilöstö voi tuistaa tuotatoprosesseihi, käyttöhyödykkeisii ja kiiteistötekiikkaa liittyvät säästökohteet. Listoissa o otettu huomioo kuki ala erityispiirteet. Työ tehtii työ- ja elikeiomiisteriö rahoituksella, tavoitteea edistää ala eergiatehokkuustoimia ja lisätä kaattavuutta. Materiaalitehokkuus kaattaa Eergiatehokkuude rialla yrityste kaattaa edistää materiaalitehokkuutta, jolla o myös suora yhteys kustauksii, kilpailukykyy ja yhteiskutavastuu toteuttamisee. Materiaalitehokkuus o kilpailukykyiste tuotteide ja palveluide aikaasaamista pieeevi materiaalipaoksi. Motiva kehittää palveluja, työkaluja ja toimitatapoja materiaalitehokkuude edistämisee erityisesti yrityksille ja julkiselle sektorille. Keskeie työvälie o materiaalikatselmus. Vuoa 2013 päättyi materiaalikatselmukse kehittämishake, joka loppuraportissa ehdotetaa 6 7

5 Yritykset ja yhteiskuta Motiva Services Oy kosultoi Suomessa ja maailmalla Motiva Oy: tytäryhtiö Motiva Services Oy tarjoaa eergiatehokkuude kosultoiti- ja koulutuspalveluja Suomessa ja kasaivälisesti. Palvelut ulottuvat käytäö tuesta eergiatehokkuude johtamise kosultoitii. Kasaiväliset hakkeet ovat usei liittyeet valtiojohtoise eergiatehokkuustoimia käyistämisee. Hakkeita toteutetaa yhteistyössä kosulttie ja laitetoimittajie kassa. Riitta Lempiäie ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua tuotteide ja palveluide elikaare jäljityksee. Kettämittaukset ovat luotettava ja kokoaisvaltaise ymmärrykse perusta, saoo Jussi Jääskeläie Motiva Services Oy:stä. materiaalikatselmusohjelma toteuttamista. Raportissa o ehdotus myös toimia orgaisoiista. Maaliskuussa 2014 julkistettu kasallie materiaalitehokkuusohjelma tukee Motiva kehityshakkeessa ehdottamaa viisivuotista katselmusohjelmaa. Motivassa o jo käyissä hake, jossa o tarkoitus toteuttaa mahdollisimma mota valtio tukemaa materiaalikatselmusta vuosia Tavoitteea o lisätä katselmuste määrää ja edistää toimia laajeemista uusille aloille myös markkioii ja viestiä keioi. Lisäksi pyritää paratamaa toimia vaikuttavuutta ja tuettuutta. Koko tuoteketju tarkasteluu Materiaalitehokkuus liittyy läheisesti tuotesuuitteluu, sillä materiaalie käytössä o usei paraettavaa koko tuoteketju matkalla. TUORE-osaamisverkosto o tarkoitettu yrityksille ja asiatutijaorgaisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjuje hallia ja elikaariajattelu osaamistaa. Verkosto tavoitteea o tiivistää yhteistyötä ja edistää luotettavaa, puolueetota viestitää. Vuoa 2013 kehitettii työkaluja, joide avulla ympäristöasiat voidaa ottaa huomioo jo tuote- suuittelussa. Käytäöläheistä ekosuuittelua esiteltii Motiva M+ -lehdessä, verkosto keskustelutilaisuuksissa ja Habitare-messuilla. Toise jäte o toise raaka-aie Vuoa 2013 Motiva käyisti hakkee, jossa etsitää yhteistyössä Sitra kassa parasta tapaa edistää teollista symbioosia Suomessa. Se avulla o saatu moissa maissa huomattavia säästöjä ja ympäristöhyötyjä. Teollisella symbioosilla tarkoitetaa resurssie kierrättämistä käyttäe yritykse jäte- tai sivuvirtoja toise yritykse prosesseissa raaka-aieea. Toimitatapoja kokeiltii työpajoissa, joita järjestettii yritysryhmille Helsigissä, Jyväskylässä ja Raumalla. Työpajoissa kerättii tietoa alueella sytyvistä materiaalivirroista ja pyrittii saattamaa materiaalie tarjoajat ja mahdolliset hyödytäjät yhtee. Motiva ja Sitra olivat mukaa perustamassa teollisia symbiooseja edistävää eurooppalaista yhteistyöverkostoa, EUR-ISAa (Europea Idustrial Symbiosis Associatio). Verkosto vaikutuspiirissä o oi yritystä kolmestatoista Euroopa maasta. Uusiutuvaa eergiaa moipuolisesti Motiva edistää uusiutuva eergia käyttöä toimimalla tiedovälitykse kotaktipaikkaa ja hakkeide toteuttajaa yhdessä muide ala toimijoide kassa. Bioeergia käyttöä tuettii ylläpitämällä ja kehittämällä bioeergiaeuvojie ja lämpöyrittäjie verkostoa. Koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet järjestettii Joesuussa ja Porissa. Sitra ja Motiva yhteise Lähieergiaverkostohakkee myötävaikutuksella perustettii keväällä 2013 Suome Lähieergialiitto ry. Liitto edistää pieimuotoise uusiutuva eergia tuotatoa ja tehokasta käyttöä Suomessa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Kasaivälistä yhteistyötä tehtii uusiutuvia eergialähteitä koskeva RES-direktiivi yhteistoimitahakkeessa (CA RES, Cocerted Actio o the Reewable Eergy Sources Directive) ja Itämere aluee Baltic Sea Regio Bioeergy Promotio -hakkeessa, joka päättyi tammikuussa Bioeergy Promotio -verkkosivut ovat toimiassa vielä kolme vuotta. Koulutusaieisto maatiloille Motiva toimii Maatiloje eergiaohjelma operaattoria maa- ja metsätalousmiisteriö tilauksesta. Vuode aikaa tarkistettii tilakohtaisia eer giasuuitelmia, järjestettii suuittelijakoulutus ja tuotettii yhteistyössä ProAgria kassa koulutusaieisto traktori taloudellisesta ajotavasta. Koulutuskokeiluu osallistui kolmisekymmetä hekilöä

6 Ympäristömerkitä Vastuullie valita, kestävä kehitys Mitä eemmä ympäristömerkittyjä tuotteita käytetää ja vaaditaa, sitä halukkaammi valmistajat toimivat ympäristö ehdoilla. Yritykset voivat erottautua kilpailijoistaa hakkimalla tuotteillee ja palveluillee pohjoismaise Joutsemerki tai EU-ympäristömerki. Merkit kertovat, että tuotteet täyttävät tiukat asiatutijoide laatimat ympäristövaatimukset. Suomessa molempia merkkejä hallioi Motiva Services Oy. Joutsemerki suosio kasvaa Joutsemerkittyje tuotteide ja palveluide määrä o kasvaut tasaisesti. Vuode 2013 lopussa Suomessa oli 370 lupaa ja 323 luvahaltijaa. Vuode aikaa myöettii 48 uutta lupaa. Kriteereitä o laadittu jo yli 60 tuoteryhmälle ja palvelulle. Myös kogressikeskukset voivat yt hakea Joutsemerkkiä, sillä hotellie ja ravitoloide kriteerit laajeettii koskemaa kogressikeskuksia. Uusitut kriteerit tiuketavat muu muassa eergiakulutusta, lisäävät luomuruoa käyttöä ja varmistavat, ettei ravitoloide listoilta löydy uhaalaisia kalalajeja, kute meritaimeta. Vaatimukset kiristyvät Joutsemerki kriteerejä kehitetää yhdessä muide Pohjoismaide kassa, ja kriteerit uusitaa keskimääri 3 5 vuode välei. Ku vaatimukset kiristyvät, luvahaltija o haettava merki käyttöoikeutta uudellee. Merki säilyttämie edellyttää site tuottee ja palvelu jatkuvaa paratamista. Joutsemerki hakemista varte o avattu sähköie tietokata My Swa Accout (MSA). Tietokata avattii vuoa 2012 paperi- ja paiolaitoskemikaalie toimittajille ja vuoa 2013 paio- laitoksille ja paiopapereille. MSA: kautta lupasa uusi esimmäiseä Pohjoismaissa Stora Eso Veitsiluodo tehtaat, joka paio- ja kopiopaperit täyttävät Joutsemerki tiuketueet vaatimukset. Tulevaisuudessa MSA-tietokata tulee myös Joutsemerki muide tuoteryhmie käyttöö. Teemaa koti Ympäristömerkitä vie lähivuosia vahvasti eteepäi koti-teemaa. Teema käyisti vuoa 2013 ekoasumishaaste. Se iosti sisustusbloggaajia ja suuittelijoita pohtimaa materiaalivalitoja, tuotteide ympäristövastuullisuutta, kierrätystä, ajatota muotoilua ja käyttötavaroide pitkäikäisyyttä. Habitare-messuilla Motiva yhteistyökumppaeiee järjesti sisustusala ammattilaisille moipuolista ohjelmaa teemaa elikaariajattelu. Joutsemerki hauska Ympäristökriteerit tutuiksi -suuistus sai moe messukävijä miettimää huoekaluja ja kestävää kehitystä. Uusia tuoteryhmiä EU-ympäristömerki piirii EU-ympäristömerkillä oli Suomessa vuode 2013 lopussa 14 luvahaltijayritystä. Vuode aikaa UPM ja Stora Eso lisäsivät moia uusia paperilaatuja lupiisa. Arvostettu ja tuettu Joutsemerkki Taloustutkimus Oy tutki Markkioiti & Maiota -lehde tilauksesta Suome arvostetuimmat brädit. Joutsemerkki sijoittui jällee eljäeksi Fazeri Siise, Fazeri ja Fiskarsi jälkee. Joutsemerki tuistaa lähes yhdeksä kymmeestä suomalaisesta (YouGov Norge AS, tammikuu 2013)

7 julkie sektori Kestävä taloude keskiössä Eergiakäyttö kaattaa ostaa tarkasteluu kaikessa julkise sektori toimiassa. Ympäristö huomioo ottamie hakioissa, kiiteistöje aktiivie eergiakatselmoiti, uusiutuva eergia hakkeet, eergiatehokkuussopimukset kaikki ovat hyviä askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta. Koko Euroopassa EU-ympäristömerkkilupia oli vuode lopussa yhteesä Merkittyjä tuotteita ja palveluita oli yli , eite Raskassa, Italiassa, Saksassa ja Espajassa. Vuoa 2013 merkiä piirii tulivat uusia tuoteryhmiä huuhtelevat wc- ja uriaalilaitteistot, tulostimet, kopiokoeet ja moitoimilaitteet, paperi jatkojalosteet sekä vesikiertoiset lämmittimet. Ulko- ja sisämaalie, tekstiilituotteide ja vuodepatjoje sekä muutama muu tuoteryhmä vaatimukset uusittii. Pohjoismaide vihreä verkosto Ympäristömerkiä Vihreät valiat -hakitaverkosto aloitti toimitasa Suomessa vuode 2012 lopulla. Verkosto o tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tukea ja äkyvyyttä omille ympäristötoimillee. Verkosto o saavuttaut Ruotsissa ja Norjassa jo vahva asema. Ruotsi verkostoo kuuluu 255 jäsetä hyvi erilaisilta toimialoilta. Suomessa esimmäisiä mukaa lähtivät If Vahikovakuutusyhtiö, MSD Filad Oy, Kirjapaio Markprit Oy, Best Wester Hotel Haaga, Veikkaus Oy, Fiblo Oy, Lassila & Tikaoja ja Motiva. Viestitää moikaavaisesti Joutsemerki uudet verkkosivut avattii syyskuussa Tarjolla o rusaasti tietoa Joutsemerki perusperiaatteista ja elikaariajattelusta. Sivuilla jatkuvat suositut palstat: kuukaude merkkituottee ja luvahaltijoide esittelyt. Uutta o Joutse-blogi moipuolisie teemoiee. Molemmat ympäristömerkit viestivät sekä periteisessä mediassa että sosiaalise media kaavilla. Joutsemerkki kampajoi Facebook-sivuillaa muu muassa vastuulliste lomavalitoje puolesta. EU-ympäristömerki Facebook-sivut julkistettii vuode lopulla. Lautakualle uusi puheejohtaja Suome ympäristömerkitälautakua puheejohtajaksi valittii kasaedustaja Ai Siemäki. Lautakua tarkoituksea o edistää Joutsemerki ja EU-ympäristömerki toimitaa Suomessa. Hakitoja ympäristö ehdoilla Motiva auttaa kutia ja valtiota ottamaa ympäristöäkökohdat huomioo hakioissa. Palvelu keskiössä o Motiva hakitapalvelu, se uudistuut tietopakki ja Help Desk -euvota, jota tarjotaa puhelimitse ja sähköpostitse. Hakitapalvelu tarjoaa tietoja ja työkaluja, jotka edistävät esimerkiksi raketamise ja liiketee eergiatehokkuude parissa tehtävää työtä. Tuoteryhmäkohtaisia hakitaohjeita ja kriteereitä valmistellaa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Kriteerit määrittelevät miimitaso, joka tuotteide ja palveluide tulee täyttää. Kriteerie käytöllä o vaikutusta tuotekehityksee ja site tuotteide ja palveluide ympäristökuormitukse väheemisee. Ohjeet ja esimerkit auttavat eteepäi Vuoa 2013 tuotettii ohjeistuksia muu muassa ajoeuvo- ja kuljetuspalveluhakitoihi sekä lämpöyrittäjyyspalveluide hakitaa. Hyviä julkise hakia esimerkkejä ostettii esii semiaareissa, uutiskirjeissä, esimerkkikorteissa ja Motiva M+ -lehdessä. Itämere maide Baltic GPP (Gree Public Procuremet) -hakkeessa tuotettii verkkokoulutus- aieistoa, järjestettii koulutuksia ja tuotettii kutapäättäjille video vihreide hakitoje hyödyistä. Kaksivuotie hake päättyi vuoa 2013, mutta verkkoaieistot ovat jatkossaki hakkijoide käytettävissä Baltic GPP -sivustolla. Motiva vastasi hakkee viestiästä. Selkeyttä laajoihi ESCOihi Moesti hyvä välie julkise sektori eergiatehokkuude paratamisee o ESCO-palvelu. Siiä palvelutarjoaja eli ESCO-yritys toteuttaa asiakkaalle eergiatehokkuustoimet kokoaispalvelua ja myös takaa ja todetaa säästöt. Ivestoitikustaukset katetaa sovitu palvelukaude aikaa sytyvillä säästöillä. Motiva toimii ESCO tiedovälittäjää ja markkioijaa. Yhdessä kutie, Suome Kutaliito ja palvelutarjoajie kassa laadittu julkaisu Ohjeita julkiste ESCO-hakitoje tilaajille auttaa laajoissa, useita kiiteistöjä koskevissa hakkeissa. Esimerkiksi Vataa kaupuki toteuttaa laaja ESCO-hakkee, joka tavoitteea o parataa 14 kiiteistö eergiatehokkuutta. Turu kaupuki o toteuttaut ESCO-hakkeita tuloksekkaasti 1990-luvulta alkae

8 Julkie sektori Julkie sektori vaikuttaa suurella ostovoimallaa eergiaja materiaalitehokkaide tuotteide yleistymisee markkioilla. Hakitapäätökset vaikuttavat esimerkiksi julkiste kiiteistöje eergiatehokkuutee ja joukkoliiketee polttoaievalitoihi. Kestävie hakitoje vuosipäivässä pohdittii, mite hyvistä strategiosta päästää viisaisii hakitapäätöksii. Vuosipäivä avasti ympäristömiisteri Ville Niiistö. Kualle helppo keio siirtyä uusiutuva eergia käyttäjäksi o ostaa lämpöä lämpöyrittäjältä. Kuuhakalämpö Oy: toimitusjohtaja Petri Heioe esittelee raketeilla olevaa Hakasalme kaukolämpöverkkoa. Vuosipäivä verkotti Motiva järjestämä Kestävie hakitoje vuosipäivä kokosi satapäise yleisö pohtimaa, kuika hyvistä hakitastrategioista päästää viisaisii hakitakäytätöihi. Esillä olivat myös hakitadirektiivii uusimie ja valmisteilla ollut valtioeuvosto periaatepäätös iovatiiviste ja kestävie hakitoje edistämiseksi. Vuosipäivässä palkittii vuode 2013 Kestävä julkie hakkija -kilpailu voittajat, Toholammi Eergia ja Jyväskylä kaupuki. Kilpailu kahtee sarjaa osallistui yhteesä 16 haketta. Eergiatehokkuussopimus kaattaa Motiva o tukeut kuta-ala eergiatehokkuussopimuste toimeepaoa moi tavoi. Neuvotaa ja koulutusta järjestettii muu muassa seuratajärjestelmä käytöstä. Kuta-ala eergiatehokkuussopimuksee tai eer giaohjelmaa oli vuode 2013 loppuu meessä liittyyt yli 130 kutaa tai kutayhtymää. Vuode 2012 vuosiraportoii mukaa liittyeide toteuttamie toimepiteide aikaasaama eergiasäästö oli oi 185 gigawattitutia (GWh) vuodessa. Sopimustoimitaa ovat toteuttaeet tuloksekkaasti esimerkiksi Mikkeli ja Kuusamo, joide koke- muksia kuvataa Eergiatehokkuustoimilla elivoimaa kutii -esimerkkikortissa. Avaiasemassa ovat olleet johdo sitoutumie sekä sopimustoimia määrätietoie johtamie ja hyvä orgaisoiti. Yksi kuta-ala sopimuste tavoitteista o eergiatehokkuude huomioo ottamie yhdyskutasuuittelussa ja kaavoituksessa. Läsi-Uudellamaalla valmisteltii aiheesee liittyvää haketta laajaa yhteistyöä. Marraskuussa pidetyt sopimuskutie yhdyshekilöpäivät saivat jällee myöteistä palautetta. Päivie tavoitteea o vahvistaa sopimuskutie yhteistyötä ja tiedovaihtoa sekä välittää hyviä käytätöjä. Uusiutuva eergia eteee Vuoa 2013 Suomessa käyistyi 15 uusiutuva eergia kutakatselmusta, mikä o yli kolmikertaie määrä vuotee 2012 verrattua. Uusiutuva eergia kutakatselmuksessa selvitetää kokoaisvaltaisesti aluee eergia tuotao ja käytö ykytila, uusiutuva eergia varaot sekä taloudelliset mahdollisuudet lisätä uusiutuva eergia käyttöä kuassa. Tarkasteluu otetaa myös muut kui kua omat toimiot. Uusiutuva eergia käytöllä o mahdollista lisätä aluee elivoimaisuutta ja omavaraisuutta. Kutakatselmuksessa voidaa muu muassa etsiä sopivia kohteita ja alueita lämpöyrittäjille tai selvittää mahdollisuuksia biokaasulaitokselle. Espoo kaupugi kutakatselmuksessa luotii auriko- ja geoeergiakartat, joide avulla jokaie espoolaie voi vertailla äide eergiamuotoje potetiaalia omassa kiiteistössää. Uusiutuva eergia kutakatselmoii vilkastumie äkyi Motivassa euvoje kysyä kasvua. Motiva tarjosi kuille tietoa aiheesta ja koulutti uusia katselmoijia. Uusiutuva eergiateko -palkito Kotkaa Motiva Uusiutuva eergiateko -kilpailussa haettii uutta tai saeerattavaa asuialuetta, jossa uusiutuva eergia käyttö ja eergiatehokkuus o otettu moipuolisesti huomioo. Pääpalkio euroa voitti Kotka Räskii kaavoitettu pietaloalue, joka suuittelussa eergiatehokkuus o keskeiseä lähtökohtaa. Kuiamaiia saivat Oulu Hiukkavaaraa alue, Porvoo Skaftkärr ja Helsigi Eergia Sakarimäe koulu, joka palkittii saeerauskohteea. Kilpailu rusas osaotto oli järjestäjille iloie yllätys. Kahtee sarjaa ilmoittautui kaikkiaa 16 haketta eri puolilta maata. Uusiutuva eergiateko -kilpailu järjestetää joka toie vuosi. Palkio o rahoittaut työ- ja elikeiomiisteriö

9 Kiiteistöt ja raketamie Eergiatehokkuus o ivestoiti tulevaisuutee Raketamismääräykset ohjaavat käyttämää vähäpäästöisempiä eergiamuotoja. Eergiatehokkuus kiiostaa raketajia, ja he osaavat jo vaatia sitä. Ala ammattilaiste valmiudet paraevat. Edistystä tapahtuu moella ritamalla. Kuopio Pappilamäkee rakeetaa uutta asuialuetta lähelle kaupugi keskustaa. Eergiatodistus ajakohtaie Eergiatodistus uudistui 1. kesäkuuta 2013 voimaa tullee lai myötä. Uudisrakeuksille tarvitaa eergiatodistus ii kui eeki, ja se laaditaa rakeuslupaa haettaessa. Olemassa oleville rakeuksille todistus tarvitaa myyi ja vuokraukse yhteydessä tietyi siirtymäajoi. Eergiatodistuksissa otettii käyttöö laskeallisee kokoaiseergiakulutuksee eli E-lukuu perustuva rakeuste luokittelu. Nyt ostaja ja vuokraaja saa rakeukse eergiakäytöstä tietoa, joka ei riipu se hetkiste käyttäjie tottumuksista vaa rakeukse omiaisuuksista. Uudistus o äkyyt selvästi Motiva eergiatodistuseuvoa vilkastumisea. Ympäristömiisteriö toimeksiaosta tietoa aetaa Motiva Eergiatodistus-sivustolla, mikä lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia euvotaa puhelimitse ja sähköpostitse. Verkkokäytie ja yhteydeottoje määrä moikertaistui vuode 2013 aikaa. Eergiatodistukse laatijoille järjestettii maaliskuussa 2013 keskustelu- ja verkottumistilaisuus, joho osallistui liki 200 ala ammattilaista. Rakeuste eergiatehokkuusdirektiivi yhteistoimitaprojektissa (CA EPBD III, Cocerted Ac- tio Eergy Performace of Buildigs Directive) Motiva toimii kasallisea koordiaattoria. Nollaeergiatalo veti väkeä Motiva koordioima Eergiatehokas koti -hakkee tavoitteea o edistää matalaeergiaraketamista ja lähes ollaeergiaraketamista. EU-direktiivi mukaa uudisrakeuste o oltava tätä tasoa vuoa 2021 ja julkiste uudisrakeuste jo vuoa Hakkee verkkosivuilla seurattii Hyvikää asutomessuille valmistuee ettoollaeergiatalo Villa ISOVERi raketamista vaihe vaiheelta, ja seurata jatkuu. Taloo o aseettu mittareita, jotka atavat tietoa asumise aikaisesta eergiakulutuksesta ja -tuotaosta. Eergiatehokas koti -hakkee tekemä kysely mukaa suomalaie pietaloraketaja tavoittelee eergiatehokkuutta lähiä käyttökustauksissa säästääksee. Kyselyy vastasi oi 200 raketajaa. Motiva koordioimassa Elvari-ohjelmassa tehtii esimerkkikortteja, jotka opastavat tehostamaa sähkölämmitteiste pietaloje sähkökäyttöä. Ohjelmassa mukaa olevie pietaloje eergiakulutusta seurataa jatkuvasti. Kiiteistöala toimepideohjelmat tuottavat tulosta Vuokra-asutoyhteisöje toimepideohjelmassa oli vuode 2013 lopussa mukaa 26 yhteisöä. Vuode 2012 loppuu meessä tehtyje toimepiteide eergiasäästö o yhteesä 149 gigawattitutia (GWh) vuodessa. Tämä o oi 70 prosettia vuodelle 2016 asetetusta kokoaissäästötavoitteesta. Toimitilayhteisöje toimepideohjelmassa oli vuode 2013 lopussa mukaa 32 yhteisöä. Ohjelma kahtea esimmäiseä vuoa o raportoii mukaa tehty 900 toimepidettä, joide eergiasäästö o yhteesä 58 GWh vuodessa. Tämä o oi 35 prosettia vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta. Täydeyskoulutusta tulossa BUILD UP Skills Filad -hakkeessa valmistui keväällä 2013 eteemissuuitelma rakeusala ammattiryhmie lisäkoulutukse järjestämiseksi. Suurimmalle osalle rakeusala työtekijöistä tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta raketamise laatu- ja eergiatehokkuustavoitteet saavutetaa, suuitelmassa todetaa. Lokakuussa käyistyi BUILD UP Skills Filad -jatkohake, jossa toteutetaa eteemissuu- itelmaa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Hakkeessa kootaa ja dokumetoidaa eergiatehokkaa raketamise parhaat käytäöt sekä tuotetaa iihi perustuvaa koulutusmateriaalia. Lisäksi suuitellaa täydeyskoulutusohjelmat ja järjestetää koulutuskokeiluja. Tamperee tekillie yliopisto (TTY) ja TTS Työtehoseura tuottavat koulutusaieistoa ja kouluttavat. Motiva Services Oy koordioi haketta sekä vastaa viestiästä ja verkosto yhteistyöstä. Rahoitus saadaa 75-prosettisesti EU: IEE (Itelliget Eergy Europe) -ohjelmasta. Hake jatkuu kevääsee 2016 saakka. Sertifioidut asetajat rekisterii Vuoa 2013 Suomee saatii luotua uusiutuva eergia laiteasetajie sertifioiti- ja koulutusjärjestelmä. Motiva o osallistuut järjestelmä kehittämisee ja viestitää ympäristömiisteriö toimeksiaosta. Asetaja, joka o suorittaut loppukokee ja jolla o käytäö kokemusta aseuksista, saa sertifioititodistukse ja luva käyttää sertifioitituusta. Asetajarekisteri luomie ja ylläpito o Motiva vastuulla

10 Kiiteistöt ja raketamie Kodi eergia Apua arje eergiapäätöksii Hyvikää asutomessuilla esiteltii lähes ollaeergiataso Villa Isover, joka o Eergiatehokas koti -hakkee seuratakohde. Puolueeto ja luotettava eergiaeuvota o yt useimpie suomalaiste ulottuvilla, joko verkossa tai hekilökohtaisea palvelua. Tietoa saa ii asumise, raketamise, remotoii kui liikkumise vaihtoehdoista. Neuvoja kysytää ja kokemuksia vaihdetaa. Yhä useammat myös toimivat tekevät arjessaa harkittuja ja kestäviä valitoja. Motiva osallistuu myös biokattilaeuvoa orgaisoitii. Neuvotajärjestelmä valmistuu vuoa Aurikosähkö tuotatoa seurattii ja tiedot vietii Motiva Aurikoeergia-sivuille. Aiheesta ryhdyttii kokoamaa tietosivustoa kuluttajie tarpeisii. Sähkö pietuotato -sivut avattii. Lämmitysvertailuje avuksi Motiva julkaisi iteret-pohjaise lämmitystapoje vertailulaskuri. Laskurii o valittu mukaa pietaloje yleisimpiä pää- ja tukilämmitystapoja. Lämmitystapoje yhdistelmistä ovat mukaa vai taloudellisesti kaattavimmat. Huomioo otetaa myös eergia hia ja korkokaa muutokset. Lasketa ataa tulokseksi eri vaihtoehtoje eergia- ja ivestoitikustaukset vuosittai ja halutulla aikajaksolla. Motiva oli mukaa kehityshakkeessa, joka tuloksea rakeuste lämmityseergia kulutukse ormituksessa otettii käyttöö uudet, ilmastolliselle vertailukaudelle lasketut lämmitystarveluvut. Lämmitystarveluvu avulla voi verrata rakeukse lämpöeergia kulutusta eri vuosia ja eri kuissa olevie vastaavalaiste rakeuste omiaiskulutuksia keskeää Valtakuallisesti ja alueellisesti Motiva o vuodesta 2010 lähtie koordioiut valtakuallista kuluttajie eergiaeuvotaa työ- ja elikeiomiisteriö toimeksiaosta. Yhdessä maakualliste toimijoide kassa o rakeettu palvelukokoaisuus, joka esisijaisea kaavaa o Eeuvota-portaali. Sitä täydetää alueellie euvota. Eergiaeuvota yhdistää eergia- ja ympäristöala viraomaisia, palvelutarjoajia ja toimijoita valtakuallisesti ja alueellisesti. Yhteistyössä, tietoa ja vastuuta jakae sekä resursseja yhdistäe euvota o tehokasta, yhdesuutaista ja tavoittavaa. Kuluttajie eergiaeuvoa ohjausryhmässä ovat edustettuia työ- ja elikeiomiisteriö, Eergiavirasto, ympäristömiisteriö, liikee- ja viestitämiisteriö, maa- ja metsätalousmiisteriö, Opetushallitus, Suome Kutaliitto, Eergiateollisuus ry ja Motiva. Neuvoa tavoittavuutta ja tuloksia seurataa järjestelmällisesti. Vaikutuste arvioitia kehitetää osaa kuluttajaeuvoa kokoaisuutta. Helposti tiedo lähteille Eeuvota-portaali julkistamie 4. huhtikuuta oli vuode 2013 kohokohtia. Medialle ja keskeisille yhteistyökumppaeille järjestettii tilaisuus, jossa esiteltii palvelukokoaisuus ja ajakohtaisia asioita euvoa aihealueilta. Tilaisuude videoita voi katsoa Motiva YouTube-kaavalta. Portaali kokoaa perustiedot ja luotettavat likit eljältä alueelta: eergiatehokkaasta asumisesta, raketamista, remotoiista ja liikkumisesta. Portaali kautta kuluttajat löytävät asiatuteva eergiaeuvoja joko sähköisesti tai lähipalvelua omasta maakuastaa. Etsi lähi euvoja -palvelu oki ollut sivusto käytetyimpiä osioita. Tietoje ja kokemuste vaihto o alkaut vilkkaaa Kysy ja keskustele -palstalla. Puhelieuvotakokeilu käyistettii huhtikuussa. Neuvotaa tarjottii eljää päivää viikossa vuode loppuu asti. Kaikkialla Suomessa Maakuallista euvotaa oli vuoa 2013 tarjolla jo 17 alueella Uudeltamaalta Lappii. Palveluja tuottavat maakutakeskuste valtuuttamat luotettavat orgaisaatiot, kute eergiatoimistot ja kua rakeus- tai ympäristöviraomaiset. Toimitatavat vaihtelevat, mutta kaikki alueelliset euvojat vastaavat verkkopalvelussa kuluttajie lähettämii kysymyksii. Useimmat myös järjestävät ifo- ja koulutustapahtumia eri kohderyhmille. Mes

11 Kodi eergia Vuoa 2013 eergiaeuvojat tavoittivat 450 tilaisuudessa ja tapahtumassa yhteesä suomalaista. Kuluttajie eergiaeuvojie tapaamisissa päästää vaihtamaa kokemuksia, tietoja ja luodaa uusia kotakteja. Neuvoa tulisi tavoittaa raketajat, remotoijat ja muut kauaskatoisia ratkaisuja suuittelevat kuluttajat riittävä ajoissa. Laitteide hakitaa, sijoitteluu ja käyttöö kuluttajat saavat euvoja Motiva ylläpitämästä Ostaja opas -verkkopalvelusta. Sivustolta löytyy myös tuoretta tietoa eergiamerkiöistä. Näi luet eergiamerkitää -kortteja tuotettii jaettavaksi euvotaverkosto ja kauppaketjuje kautta. Motiva ylläpitämä TopTe-Suomi -hakutyökalu uudistettii ii, että se toimii myös matkapuhelimella. TopTe-Suomi listaa oi kymmeestä tuotesuilla ja yleisötapahtumissa euvojat tavoittavat uusia kuluttajaryhmiä. Esimerkiksi Eergiasäästöviikolla euvojat osallistuivat eri puolilla Suomea yli 40 tapahtumaa ja tilaisuutee. Neuvota oli mukaa myös Suome Omakotiliitto ry: järjestämällä kahdeksa paikkakua kiertueella. Helsigi Oma Koti messuille osallistuttii omalla osastolla. Lisäksi maakualliset euvojat osallistuivat useisii raketamise ja remotoii paikallisii tapahtumii. Tukea ja laatua euvotaa Motiva tuottaa euvojie käyttöö työkaluja ja euvota-aieistoja sekä järjestää koulutusta ajakohtaisista aiheista. Osaamise ylläpitämie, tiedovaihto ja verkottumie ovat edellytys luotettavalle ja laadukkaalle euvoalle. Vuoa 2013 euvojille tuotettii aieistoa muu muassa pietalo lämmitysjärjestelmä valiasta, vaihdosta ja tehostamisesta sekä kotitalouksie sähkö- ja vedekulutuksesta. Näistä aiheista tarjottii myös koulutusta. Uude verkkotyökalu avulla kuluttaja voi yksi tai yhdessä euvoja kassa vertailla lämmitys- järjestelmä soveltuvuutta omaa kohteeseesa. Taloyhtiö eergiaeksperttiaieisto uudistettii, tavoitteea o aktivoida asukasaktiiveja tähä hyviä tuloksia tuottaeesee toimitaa. Vikkivideoita tuotettii muu muassa ilmalämpöpumpusta, tukilämmityksestä, eergiatehokkaasta ruoa säilytyksestä, vedekäytöstä ja eergiatehokkaa lampu valiasta. Videoita voi katsoa Motiva YouTube-kaavalla. Eergiaeuvoa vuosipäivää vietettii marraskuussa yhdessä korjausraketamise euvoa kassa. Tilaisuutee osallistui yhteesä 110 hekilöä. Vuode 2013 eergiaeuvojaksi valittii Kymelaakso eergiaeuvoja Heikki Ratula. Tutut palvelut jatkavat ryhmästä markkioide eergiatehokkaimmat tuotteet. Sähkökulutukse lisäksi vertailuu sisältyy muitaki tekijöitä, kute vede kulutus. Myös Joutsemerkki ja EU-ympäristömerkki opastavat valitsemaa ympäristö kaalta parhaita tuotteita ja palveluja. Lamput valokeilassa Valaistustuotteide markkiat ovat mullistueet tekologia kehitykse ja EU-laisäädäö myötä. Hehkulamput ovat jo lähes poistueet kauppoje hyllyiltä. Lamppuvalikoima o moipuolistuut opeasti, mutta hyvälaatuiste tuotteide tuistamie o haastavaa ii kuluttajalle kui ammattiostajalle. Vuoa 2013 ajakohtaie asia oli lamppuje eergiamerkiä uudistumie. Eergiatehokkaimmat lamput erottuvat aiempaa paremmi, ku A-eergialuoka asteikkoo tulivat mukaa luokat A+ ja A++. Lamppuje kierrätys helpottui uude jätelai voimaa tullessa. Motiva koordioima Lampputieto-hake välittää tietoa lampputyypeistä ja iide omiaisuuksista. Lampputieto-sivusto päivitettii, ja se sisältää yt myös ledilamput. Lampuvalitakoe suositte- lee lamppuja valaisime tyypi, omiaisuuksie ja käyttöpaika perusteella. Myymälähekilökualle tarkoitettu Lamppukoulu-verkkokurssi päivitettii. Kuluttajia ja ammattiostajia tukee myös eurooppalaie PremiumLight-hake, joka esimmäiset lampputestit valmistuivat vuoa Testitulokset löytyvät hakkee verkkosivuilta. Suomessa tehtii lamppuje jälleemyyjille ifotaulut, jotka ovat ladattavissa sivuilta. Kodi laitteet yhä eergiatehokkaampia Motiva o lähes 20 vuotta seuraut kylmälaitteide tarjotaa pääkaupukiseudu kodikoeliikkeissä. Seurataa o otettu myös pyykipesukoeet ja kuivausrummut sekä viimeisimpää televisiot. Kylmälaitteide tarjota o siirtyyt selvästi eergiatehokkaampaa suutaa, luokkii A++ ja A+++. Markkioide laaji tarjota o kuiteki luokassa A+. Myös televisioita o eite luokassa A+, sillä paremma eergiatehokkuusluoka laitteita ei ole vielä laajalti saatavilla

12 Kodi eergia liikkumie ja liikee Mota tietä päästöje vähetämisee Elia Ovaskaie jakaa kauppoje ylijääeistä raaka-aieista valmistettuja louaita työhö saapuville Helsigi Kampissa Saa syödä -tempauksessa. Liiketee eergiatehokkuustyö o päässyt hyvää vauhtii. Liikkumise ohjaus o oussut iide keioje joukkoo, joilla haastavat päästöväheystavoitteet voidaa saavuttaa. Myös tekologia kehittymie ja ajoeuvokaa uusiutumie vievät kehitystä hyvää suutaa. Muutoksia sähkökulutuksessa Ekosuuittelu ja eergiamerkiät ovat selvästi vähetäeet yksittäiste kodi laitteide sähkökulutusta. Suomessa sähkö kokoaiskulutus o kuiteki kasvaut, koska lämmityksee kuluu lämpöpumppuje käytö lisäätymise vuoksi etistä eemmä sähköä. Tämä ilmeee Adato Eergia Oy: tekemästä Kotitalouksie sähkökäyttö selvityksestä. Selvitykse mukaa valaistukse osuus kotitalouksie sähkökäytöstä oli vuoa 2011 eää 8 prosettia, ku se viisi vuotta aikaisemmi oli 14 prosettia. Tietotekiika ja televisioide kulutus oli yhtä suuri kui kylmälaitteide, kummaki ryhmä osuus oli 7 prosettia. Televisioide valmiustilakulutus o vähetyyt, ja se o hilliyt ruutukoo kasvu tuomaa kulutukse lisäystä. Motiva vuoa 2013 teettämie selvityste perusteella ekosuuittelu- ja eergiamerkitävaatimuste tuoma sähkö säästö Suomessa o oi 4 terawattitutia (TWh) vuoa Tempaus ruokahäviki vähetämiseksi Helsigi keskustassa Narikkatorilla jaettii 6. marraskuuta ilmaista kasvisruokalouasta. Ruoka oli valmistettu kauppoje ylijääeistä raaka- aieista. Tempaus liittyi esimmäistä kertaa vietettyy Ruokahävikkiviikkoo. Saa syödä! -tempaukse järjestivät yhteistyössä Motiva, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kuluttajaliitto ry, Maa- ja elitarviketaloude tutkimuskeskus MTT, maa- ja metsätalousmiisteriö, Helsigi seudu ympäristöpalvelut HSY sekä Maa- ja kotitalousaiset. Tempauksella muistutettii, että jokaie voi vähetää ruokahävikkiä. MTT: tutkimukse mukaa Suome kodeissa heitetää syömäkelpoista ruokaa pois jopa miljooaa kiloa vuodessa Liikkumise ohjaus oistuu Motiva ja Liikeevirasto ovat teheet yhteistyötä valtakuallise liikkumise ohjaukse parissa vuodesta 2010 alkae. Liikkumise ohjaus o turvallise, taloudellise ja ympäristöä säästävä kulkemise edistämistä kaustavi toimepitei, esimerkiksi euvoalla, markkioiilla ja palveluita kehittämällä. Valtakuallisessa koordioiissa keskityttii vuoa 2013 tekemää liikkumise ohjausta tuetuksi ja edistämää se kytketää muuhu suuitteluu. Koordioiilla tuettii eri puolilla Suomea tehtävää seudullista työtä. Keskeie elemetti koordioiissa o Liikkumise ohjaukse verkosto (LIVE), joka yhdistää liikkumise ohjaukse parissa työsketeleviä ja siitä kiiostueita toimijoita. Verkosto kokootui keväällä ja syksyllä Helsigissä. Uutiskirjeet välittivät ajakohtaiset asiat ja kuulumiset kaikkie jäsete tietoo. Motiva koordioima Liikkumise ohjaukse ohjelma eli Lohjelma toise kaude ( ) pääteemoja olivat pyöräily, kävely ja vapaa-aja liikkumie. Esiselvitys viisaa liikkumise edistämisestä kiiteistö- ja korttelitasolla valmistui. Eätyshyvä Liikkuja viikko Kahdettatoista Liikkuja viikkoa vietettii ympäri Eurooppaa syyskuuta. Suomessa kampajaa koordioi tuttuu tapaa Motiva. Mukaa lähti peräti 29 kutaa, ja tapahtumie kirjo oli huikea. Kutie järjestämät tapahtumat koottii Liikkuja viiko verkkosivuille valtakuallisee tapahtumakaleterii, samoi kui keväise Pyöräilyviiko tilaisuudet. Kampaja Euroopa laajuisea teemaa oli ilmalaatu, ja Suomessa paiotettii erityisesti joukkoliikeeäkökulmaa. Joukkoliikeettä pääsi kokeilemaa aleuksella tai ilmaiseksi aiaki Porvoossa, Lappeeraassa, Jyväskylässä, Turussa, Kouvolassa, Joesuussa, Tampereella ja Toriossa sekä laajasti pääkaupukiseudulla. Meoo osallistui myös lukuisa joukko muita kutia Järvepäästä Ouluu ja Porista Kuopioo. Tempauksissa ähtii kaikkea mahdollista rap-laulukisasta pyöräkorjauksee. Viiko suojelijaa toimi Paleface alias Karri Miettie, joka reto tietoisku valtakuallisella Voiceradiokaavalla sai paljo kiitosta. Rap-artisti esiityi myös kampaja tiedotustilaisuudessa Kulttuuriteh

13 liikkumie ja liikee Motiva koordioimassa LIVEverkostossa oli vuode 2013 lopussa oi 490 jäsetä. Joukko kasvaa vuosi vuodelta. VTT: koordioima TrasEco-tutkimusohjelma ( ) tuotti tietoa ja välieitä, jotka auttavat tehostamaa tieliiketee eergiakäyttöä ja lisäädas Korjaamolla Helsigissä. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti Motiva verkkosivuilla. Parauksia Pihii Tavarakuljetuste ja logistiika eergiatehokkuussopimuksee oli vuode 2013 loppuu meessä liittyyt oi 780 yritystä, autoja oli mukaa yli Joukkoliiketee sopimuksee oli liittyyt 12 yritystä. Motiva vastaa sopimuksii liittyeide tukemisesta, tietopaki pääkäyttäjä tehtävistä sekä seuraasta ja raportoiista. Seuratajärjestelmä Pihiä kehitettii ja markkioitii. Se o uusie omiaisuuksiesa asiosta etistä käyttökelpoisempi työkalu yrityste eergiatehokkuustyöhö. Eergiatehokkuussopimuksee liittyyt kuljetusyritys voi tulostaa Pihistä eergiatodistukse tai aktiivijäseyystodistukse ja liittää se tarjoukseesa. Pihissä yritys voi myös vertailla oma kalustosa polttoaiee kulutusta valtakuallisii keskiarvoihi. Joukkoliiketee yritykset saavat todistuksesa vastaavalaisesta seuratajärjestelmästä. Käytäö apua autoilijoille Valitse auto viisaasti -verkkosivuilta haettii vuoa 2013 tietoa lähes kertaa, mikä kertoo palvelu tarpeellisuudesta. Motiva ylläpitää sivustoa yhteistyössä ala asiatutijoide kassa. Markkioide eergiatehokkaimpia hekilö- ja pakettiautoja voi vertailla TopTe-Suomi -palvelussa. E10-besiiii liittyvää tiedotusta jatkettii Öljyala Keskusliitto ry: ja Autoala Tiedotuskeskukse kassa, tärkeimpää viestitäkaavaa E10-verkkosivusto. Vältä kylmäkäyistystä, muista esilämmitys -esite uusittii yhteistyössä Liiketee turvallisuusvirasto TraFi, DEFA ja Kaha Oy: kassa. Ekoauto arvoime sai ladattava hybridiauto Toyota Prius PHEV. Ekoauto valia ovat järjestäeet vuosittai Tuulilasi-lehti ja Motiva. Tutkimustietoa teille mää uusiutuva eergia osuutta sekä hyödytämää iformaatiotekologia sovelluksia liiketeessä. Motiva vastasi hakkee viestiästä. Tuloksia esiteltii TrasEco-verkkopalvelussa, lehtiartikkeleissa ja tuloskorteissa. Lokakuussa pidettii loppusemiaari, jossa julkistettii TrasEco seuraaja, TrasSmart. Ohjelma jatkaa TrasEco lijoilla, uusia teemoia muu muassa älyliikee ja älykkäät liikeepalvelut. Tarjolla hyvää ajotapakoulutusta Eurooppalaisessa ECOWILL-hakkeessa ( ) yhteäistettii ajotapakoulutusta. Motiva verkkosivuilta löytyvät Motiva suosittelemie ECOWILL-kouluttajie yhteystiedot. Alkuvuodesta 2013 järjestettii taloudellise ajotava ilmaiskoulutuksia avaihekilöille, mikä jälkee hake päättyi

14 Seurata ja vaikutuste arvioiti Tuloste seurata ja arvioiti tärkeää Eergiatehokkuussopimuksilla, eergiakatselmuksilla ja iide tuloste seuraalla o keskeie rooli eergiatehokkuusdirektiivi toimeepaossa. Vapaaehtoiset eergiasäästö- ja eergiatehokkuussopimukset ovat toimieet Suomessa hyvi. Kattava vuosittaie seurata osoittaa, että sopimuksii liittymie tuottaa tulosta. Se vähetää päästöjä, parataa toimia eergiatehokkuutta ja tuo liittyeille yrityksille ja yhteisöille myös merkittävää rahallista säästöä. Säästöt kasvavat tasaisesti Eergiatehokkuussopimus- ja eergiakatselmustoimia koordioiti, seurata ja vaikutuste arvioiti ovat Motiva keskeisiä tehtäviä. Laadukas raportoiti- ja seuratajärjestelmä tuottaa vakkaa ja eurooppalaisittaiki aiutlaatuista tietoa vaikutuste arvioitii. Vuode 2013 lopulla julkaistu yhteeveto kertoo, että sopimustoimia tuomat säästöt ovat kasvaeet tasaisesti viide esimmäise vuode aja. Elikeioelämässä, kuta-alalla ja kiiteistöalalla vuosia toteutetut tehostamistoimet vähetävät Suome eergiakulutusta vuosittai yhteesä 8,1 terawattitutia (TWh). Teollisuude osuus tästä o 73 prosettia, eergiatuotao 20 ja muide aloje 7 prosettia. Säästetystä eergiasta vajaa kolmaes o sähköä. Säästöt vastaavat oi 2,1 prosettia Suome kokoaiseergiakäytöstä vuoa Vuotuiset hiilidioksidipäästöt (CO 2 ) väheevät vastaavasti oi 2,5 miljooalla toilla ja eergiakustaukset oi 344 miljooalla eurolla. Eergiakatselmuksia ja -aalyysejä o tehty vuodesta 2008 lähtie yli kohteessa. Jopa 90 prosettia teollisuude ja kuta-ala katselmuksista liittyy sopimustoimitaa. Tarkempaa tietoa sopimustoimia tuloksista löytyy Eergiatehokkuussopimukset-verkkopalvelusta ja esitteestä Eergiatehokkuussopimuste tuloksia vuosilta Aktiivisesti direktiivi toimeepao valmistelussa Eergiapalveludirektiivi korvaut eergiatehokkuusdirektiivi (EED, Eergy Efficiecy Directive) tuli voimaa joulukuussa Direktiivi tavoitteea o edistää EU: vuodelle 2020 asettama 20 proseti eergiasäästötavoittee toteutumista. Vuoa 2013 Motiva oli aktiivisesti avustamassa työ- ja elikeiomiisteriötä direktiivi toimeepao valmistelussa sekä kasallisesti että EU-tasolla. Motiva toimi asiatutijasihteeriä kasallisessa toimeepaoryhmässä ja asiatutijaa useissa se alajaostoissa, muu muassa hakitoja, eergiakatselmuksia, mittaamista ja viestitää käsittelevissä ryhmissä. Toimeepaoryhmä loppuraportti julkistettii tammikuussa Raporti mukaa EED: toimeepao ei aiheuta Suomessa merkittäviä muutoksia eergiatehokkuude edistämisee, koska siihe o pitkät ja hyvät periteet ja eergiatehokkuutta edistetää jatkuvasti. Suomessa hyväksi todetut ja eturitamassa useimpii muihi maihi ähde hyödyetyt eergiatehokkuussopimukset ja eergiakatselmukset jatkuvat tuode lisää tehokkuutta ja säästöä. Tekologia ja edistämistavat kehittyvät jatkuvasti. Kuluttajie eergiaeuvota ja eergiatehokkuudesta tiedottamie kasvattaa jatkuvasti merkitystää, raporti johtopäätöksissä todetaa. Motiva avusti työ- ja elikeiomiisteriötä myös EED: edellyttämissä raportoieissa, joita ovat EED-vuosiraportti, Kasallie eergiatehokkuusohjelma (KETO) ja kasallise eergiatehokkuussuuitelma (NEEAP-3) valmistelu käyistymie. Moessa mukaa kasaivälisesti Motiva osallistui työ- ja elikeiomiisteriö apua EED-komitea kokouksii, joissa käsiteltii pääasiassa EED: artikloihi liittyviä tulkitakysymyksiä. Direktiivi toimeepao valmisteluu liittyviä asioita käytii läpi myös joideki jäsevaltioide kassa. EED: toimeepaoa tukevassa yhteistoimitahakkeessa (CA EED, Cocerted Actio Eergy Efficiecy Directive) Motiva toimi kasallisea koordiaattoria. Motiva vastuulla oleva työryhmä käsitteli erityisesti direktiivi raportoitia ja siihe liittyviä velvoitteita sekä tavoitteide toteutumise seurataa. Suome eergiatehokkuustoimepiteitä sekä iide toteutuutta vaikuttavuutta ja tulevia vaikutuksia raportoitii muihiki kasaivälisii tarpeisii. Niitä olivat YK: ilmastosopimukse kuudes maaraportti ja EU: taakajakopäätös. Motiva oli mukaa myös eergia-asioihi liittyvässä stadardoitityössä, jota METSTA (Metalliteollisuude Stadardisoitiyhdistys ry) koordioi Suomessa. Suome tiedot päivitettii eurooppalaisii ODYS- SEE- ja MURE-tietokatoihi. Tietokaat sisältävät tietoa eergiakulutuksesta ja eergiatehokkuude toteutumisesta 29 Euroopa maassa. Arvioiteja ja kehitystyötä muilla alueilla Helmikuussa 2010 tuli voimaa valtioeuvosto periaatepäätös eergiatehokkuudesta. Motiva o kehittäyt kehiko periaatepäätökse vaikuttavuude jälkikäteisee arvioitii. Päätökse vaikuttavuutta o arvioitu jo muutama vuode aja. Materiaalitehokkuude vaikutuste arvioitia kehitettii. Työ liittyi Motiva materiaalitehokkuushakkeide tarpeisii ja kasallise materiaalitehokkuusohjelma valmisteluu. Viisaa liikkumise hakkeide seurataa ja vaikutuste arvioitia edistettii. Toimijoille tuotii tietoa olemassa olevista meetelmistä, ja meetelmie käytettävyyttä paraettii. Pidemmä aikaväli tavoitteea o seuratatiedo valtakuallie keräämie ja ohjelmie vaikutuste arvioiti

15 Viestitä ja verkostot Osumatarkkuus paraee, vaikuttavuus kasvaa Kuluttajat voivat säästää eergiaa ja luoovaroja ostamalla vai tarpeellista, hakkimalla kestäviä tuotteita ja kierrättämällä. Motiva kaksikymmevuotie työ eergiatehokkuude edistämiseksi o tuottaut hyvää tulosta. Toimita o sitte alkuaikoje laajetuut uusille alueille, mutta meestykse resepti o pysyyt pääosi eallaa: luottamuksellista yhteistyötä ja kumppauutta, riippumatota ja puolueetota viestitää, aktiivista toimijoide verkottamista, iostavia kampajoita. Sekä kaike keskiössä: vakka asiatutemus ja se jatkuva kehittämie. Yhteistyötä moee suutaa Motiva yhteistyö muide viestijöide ja verkostoje kassa o vilkasta. Motiva kokoaa ja verkottaa toimijoita, jotta tietoa ja osaamista saadaa tehokkaasti levitettyä yli orgaisaatiorajoje. Tärkeitä yhteistyökumppaeita ovat eergiatoimistot, erilaiset viestijäverkostot, kiiteistö- ja rakeusala, asumise ja uusiutuva eergia yhdistykset, elikeioelämä, eergiatehokkuussopimuste toimialaliitot, eergiayhtiöt, raketamise ja kiiteistöala toimijat, liiketee orgaisaatiot, tutkimusohjelmat ja tutkimuslaitokset. Valtiohallio ilmastoviestitää koordioivassa Ilmastoviestiä ohjausryhmässä Motiva o toimiut varsiaisea jäseeä vuode 2013 alusta lähtie. Kiiteistöviestijät-ryhmää o kuuluttu jo useita vuosia. ER (Europea Eergy Network) ja muut kasaiväliset verkostot ovat luotevia yhteistyö, tiedohakia ja viestiä kaavia. Vuoa 2013 päättyeessä EU: IEE-ohjelmassa (Itelliget Eergy Europe) Motiva toimi kasallisesa yhteyspisteeä, viestijää ja kasalliste hakijoide euvojaa. Eduskuta ja viraomaiset pyysivät vuoa 2013 Motivalta kaikkiaa kahdeksa lausutoa vireillä ol- leisii lakiesityksii. Lisäksi Motiva asiatutijoita kutsuttii valiokutie kuulemistilaisuuksii. Osaamise kehittämie keskeistä Koulutukse ja osaamise merkitys korostuu yhteiskuassa eergiatehokkuustavoitteide tiuketumise myötä. Motiva yhteistyö erilaiste koulutus- ja osaamisverkostoje sekä ammattikorkeakouluje, peruskouluje ja muide koulutusala toimijoide kassa jatkui aktiivisea. Tavoitteea o saada eergia-asiat luotevaksi osaksi opetusta kaikilla tasoilla. Koulutusala yhteistyö kehittämiseksi aloitettii Eergiatehokkuude osaamisfoorumi kokoamie. Aikaisempie vuosie tapaa Motiva oli asiatutijajäseeä opetus- ja kulttuurimiisteriö asettamassa eergia-ala ammatillisessa koulutustoimikuassa. Lisäksi toimittii opetus- ja kulttuurimiisteriö vetämässä kestävä kehitykse yhteysryhmässä ja Kestävä kehitykse Espoo (RCE) -verkosto ohjausryhmässä. Eergiasäästöviikko oistui Motiva koordioimaa valtakuallista Eergiasäästöviikkoa vietettii jo seitsemättätoista kertaa. Osallistujat ovat pitäeet kampajaa hyvää tapaa muistuttaa työtekijöitä, kumppaeita ja asiakkaita järkevästä eergiakäytöstä. Vuoa 2013 viettäjät tempaisivat säästöviiko imissä useita valtakuallisia kisoja ja haasteita, joihi tuhaet suomalaiset vastasivat. Yli 90 yrityste ja yhteisöje edustajaa haki kampajallee vauhtia starttipikikiltä, ja kaikkiaa viiko viettoo osallistui oi 340 orgaisaatiota. Kasaiväliste yrityste kautta kampaja vikit levisivät myös maailmalle. Esimerkiksi tekologia- ja palvelutoimittaja Metso toteutti viiko, joka piirissä oli metsolaista yli 50 maassa. Eergiasäästöviikko-verkkopalvelusta osallistujat saivat tietoa ja kampaja-apua. Kampaja Facebook-sivuilla jaetaa eergia- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävää kulutusta edistävää tietoa, vikkejä ja likkejä ympäri vuode. Tokaluokkalaiste eergiasäästöviikko järjestettii aikaisempaa tapaa yhdessä Laste keskus Oy: kassa. Hei, kaikki toimii! -aieistoa markkioitii myös ylemmille luokille. Tietoa tarjottii ja haettii Vuoa 2013 Motiva ylläpitämiltä verkkosivustoilta haettii tietoa yhteesä yli 0,9 miljooaa kertaa, kasvua edellisvuodesta oi 15 prosettia. Motiva pääverkkopalvelussa käytejä oli lähes ja Eergiatehokkuussopimukset-sivustolla reilu Suosittuja palveluja olivat myös esimerkiksi Lampputieto (lähes käytiä), Valitse auto viisaasti (lähes ), Eergiasäästöviikko (oi ) ja huhtikuussa avautuut Eeuvota (oi ). Uutiskirjeet tavoittivat suoraa lähes hekilöä. Paiettuja julkaisuja jaettii kappaletta. Pääverkkopalvelussa julkaistii 64 Motiva lehdistötiedotetta

16 Viestitä ja verkostot Suomalaiset toivovat lisää tuulivoimaa, ja myös omaa kutaasa, selvisi Motiva, Eergiateollisuus ry: ja Suome Tuulivoimayhdistys ry: teettämästä kyselytutkimuksesta. Motiva 20 vuotta Motiva 20 vuotta Educa2013-messuilla julkistettii Tokaluokkalaiste eergiakilpailu 2012 tulokset. Voito appasi lahtelaie Harju koulu työllää Eska Eergiasäästäjä. Voimaa tuulesta Maailma tuulipäivää vietettii jällee 15. kesäkuuta. Motiva järjesti tiedotustilaisuude yhdessä Eergiateollisuus ry:, Tekologiateollisuus ry: ja Suome Tuulivoimayhdistys ry: kassa. Kuvia ja tietoja tapahtumista koottii kampaja Facebook-sivuille, Global Wid Day i Filad. Syksyllä Motiva, Tuulivoimayhdistys ja ala yritykset järjestivät Tuulikiertue tilaisuude Hamiassa, Kajaaissa, Oulussa, Raahessa ja Porissa. Tuulivoimatietoa koottii Voimaa tuulesta -esitteesee. Uusiutuva eergia käyttöä ja käyttömahdollisuuksia Suomessa tarkastelee tuore esite Eergiaa uusiutuvasti. Tuulivoimalla kaatusta Suomalaiset toivovat lisää tuulivoimaa, ja myös omaa kutaasa. Sekä kasalaisista että kutapäättäjistä 83 prosettia suhtautuu tuulivoimaa positiivisesti tai erittäi positiivisesti. Tuulivoima teksti: iiris lappalaie käytö lisäämistä kaattaa 90 prosettia kasalaisista ja 87 prosettia päättäjistä. Näi kertoo Eergiateollisuus ry:, Suome Tuulivoimayhdistys ry: ja Motiva teettämä kyselytutkimus, jossa olivat mukaa kaikki Maer- Suome maakuat. Tutkimukse toteutti Aula Research Oy vuoa P äätös Motiva perustamisesta sai alkusa valtioeuvosto eergiasäästöohjelmasta vuosille Siihe oli kirjattu ajatus, joka mukaa laajoille kohderyhmille tarkoitetut iformaatiotehtävät ja katselmukset hoidetaa määräaikaise palveluprojekti avulla. Eergiasäästö palvelukeskus Motiva perustettii, ja se sijoitettii Otaiemessä toimieesee VTT Techology Oy:öö, josta tuli myöhemmi Fitech Fiish Techology. Projekti vetäjäksi kutsuttii Seppo Silvoe, joka aloitti työsä Motivassa 4. huhtikuuta Esimmäie Motiva hake oli rekrytoida asiatutijat edistämää eergiasäästöä kuassa. ärköe, pirjo jakobsso, ja Heikki väisäe uutta eer- Motiva Oy o jatkaut työtää valtio hallio sidosyksikköä, ja tytäryhtiö o kehittäyt erityisesti koseri kasaivälistä työkettää. Yhtiö laajei kertarysäyksellä 2011, ku Pohjoismaie ympäristömerkki ja EUympäristömerkki tulivat osaksi Motiva Services Oy:tä. Myös emoyhtiö työ o laajetuut: julkisia hakkijoita euvotaa, liikkumise ohjausta ja kuluttajie eergiaeuvotaa koordioidaa. Motiva oma verkkosivu rialle o oussut eri verkostoje ja hakkeide www-sivustoja melkei kui sieiä sateella. Vuoa 2013 Motiva eri hakkeet ylläpitävät jo 20 tietosivustoa eergiatehokkuusohjelmista ruokahäviki vähetämisee. Ku Motiva täyttää huhtikuussa 20 vuotta, työtekijöitä o 70 ja liikevaihto lähestyy 10 miljooaa euroa. Työtä eergiatehokkuude, uusiutuva eergia ja resurssitehokkuude edistämisessä tarvitaa etistä eemmä. Ympäristömerkitä, joka huomioi myös ympäristö kuormitukse vähetymise, sopii äihi Hakkeesta yhtiöksi Viestiä moet kaavat Kuvat: Petri artturi asikaie, olli HÄKÄMieS, Marie JoSe Jarry / StoCKFood / lehtikuva pieestä valtio tilaamasta eergiasäästö palvelukeskus -hakkeesta o 20 vuodessa kasvaut keskisuuri valtioyritys Motiva. gia-ajattelua Suomee. Työlle ja toimille ei ollut malleja, hakkeelle piti raketaa paikka ja rooli, vuoa 2011 Motivasta eläkkeelle jääyt Seppo Silvoe muisteli. Oli iostavaa aloittaa jotai aiva uutta. Siiä sai toteuttaa itseää, ja meillä oli hyvä porukka luomassa perustaa työlle. Keskeisi kaava Motiva viestiässä o pääverkkopalvelu (www.motiva.fi), josta o haettu tietoa vuosittai oi kertaa. Vuoa 2013 tehtii käyttäjäkysely, joka tuloksia hyödyetää palvelu kehittämisessä. Kyselyy vastaeet pitivät sivustoa kokoaisuudessaa hyvää. Pääverkkopalvelu lisäksi Motiva ylläpitää yli kahtakymmetä teemakohtaista verkkopalvelua. Vuoa 2013 avattii kuluttajie eergiaeuvoa Eeuvota-portaali, älykästä ja vähähiilistä liikeettä edistävä TrasSmart-hakkee sivusto, Uusiomaaraketamie-sivusto sekä eurooppalaise Premium- Light-lamppuhakkee suomekielie verkkopalvelu. Uutiskirjeide merkitys kohdeetussa viestiässä o vakaa. Motiva julkaisi kaikkiaa 14 uutiskirjettä eri kohderyhmille. Motiva julkaisupakissa oli vuode 2013 lopussa kaikkiaa yli 200 julkaisua, joista uusia lä- Motiva taria o meestys Motivasta muodostettii valtioyhtiö syksyllä Siiä vaiheessa työtekijöitä oli 20, mutta suutaa oli selvästi yhtiö kasvu. Eergiasäästö lisäksi tehtäväkettää oli lisätty uusiutuva eergia edistämie vuoa Ole itse ollut johtamassa Motivaa vuodesta Silloi meillä oli jo 26 työtekijää, ja liikevaihto oli kasvaut lähes eljää miljooaa euroo, kertoo toimitusjohtaja jouko kiue. Seuraavaa vuoa valmistui Kestävä kulutukse ja tuotao ohjelma, joka esitti perustettavaksi materiaalitehokkuuskeskukse. Motiva sai työ tehtäväksee kaksi vuotta myöhemmi. Motivasta muodostui koseri, ku syksyllä 2008 perustettii tytäryhtiö Motiva Services Oy. Emoyhtiö Patteriverkosto perussäädöstä se alkoi vuoa 2003 perustettu eergiasäästö palvelukeskus Motiva keskittyi esimmäisissä hakkeissaa katselmuste kehittämisee. eergiasäästö palvelukeskus keskittyi aluksi katselmuksii, ja Motiva Motiva led-valotaulu aseettii Hämäläiste talo seiää vuoa kuvioihi erittäi hyvi. Työmme o iostavaa ja erittäi motivoivaa, Kiue saoo. 1 -projektia toteutettii Orakse kassa asuirakeuste patteriverkosto perussäätö. Se liittyi huhtikuussa 1992 julkistettuu Suome eergiastrategiaa, jossa todettii, että asuirakeuste perusparaukse yhteydessä tehtäviä eergiasäästötoimia edistetää pitkäjäteisesti. Oli itse aloittaut LVI-suuittelija työt 1990-luvu alussa, ja oihi Motiva perustamise aikoihi suuittelutyöt pysähtyivät lähes täysi. Ku ei rakeettu, erilaiset ylläpitoo ja perusparatamisee liittyvät kosultaatiot tulivat ajakohtaiseksi. Säästöje etsimie oli tärkeää, muistelee yt 20 vuotta myöhemmi Motivassa johtavaa asiatutijaa työsketelevä tapio jalo. Patteriverkosto perussäädöllä pyritää varmistamaa, että kaikissa kiiteistö huoeistoissa o suuitelmie mukaie huoelämpötila. Se vähetää tuuletustarvetta ja tehostaa eergiakäyttöä. Ku eergiaa säästyy, säästetää myös lämmityksessä selvää hes 50. Julkaisemie siirtyy yhä eemmä sähköisee ympäristöö. Hakeviestiä rialla eergia- ja materiaalitehokkuutta edistetää mediaviestiä keioi. Sosiaalise media kaavista Motiva o läsä LikedIissä, Twitterissä ja YouTubessa, Eergiasäästöviikko, Liikkuja viikko ja ympäristömerkit ovat myös Facebookissa. Videopalvelu YouTube Motiva-kaavalla julkaistii yli 60 videota, joilla oli lähes katselukertaa. Koulutuksessa ja projektipalavereissa o kasvavassa määri hyödyetty etäeuvottelukäytätöjä ja verkkosemiaareja. Motiva lehti uudistui Sidosryhmälehti o oleellie osa Motiva viestitää. Yhtiö 20-vuotisjuhlavuode kuiaksi lehti uudistettii ja se sai uude ime, M+. Nimi kuvastaa Motiva työ laajeemista. Lehti palvelee sidosryhmiä etistä moipuolisemmi. Artikkelit kertovat elävästi Motiva ja se yhteistyökumppaeide työstä. Vieraskyä- ja Näkökulma-palstat välittävät lukijoille tietoa ja kokemuksia Motiva laajalta toimitaketältä. Lehde paios oli kappaletta. Lehti julkaistii myös sähköiseä Digipaper-julkaisua. rahaa. O laskettu, että yhde astee ylilämpötila merkitsee viide proseti lisäystä lämmityslaskussa. Alkutilateessa arvioitii, että Suomessa oli asuikäytössä olevaa rivi- ja kerrostaloa ja iistä peräti 85 prosetissa oli tarpee tehdä lämmitysverkosto perussäätö. Myös uusie taloje säädöissä todettii oleva puutteita. Osallistui itse eergiakatselmoijakurssille 1997 opiskelemaa myös äitä perussäätöasioita, Jalo muistelee. Hakkee tuloksia seurattii ja vuoa 1997 arvioitii, että eergiaa oli seuratakohteissa säästyyt 18 prosettia eli selvästi yli 15 proseti tavoittee. tapio jalo esi Motiva alkoi ilmestyä jo v mustavalkoie moiste jopa kahdeksa kertaa vuodes lehti vakiitui ilmestymää eljä ke dessa ja muovautui vähitelle tiedotuslehde aikakauslehdeksi. Lehde uusi imi M+ kuvastaa Motiva työ laajeemista. Uudistueea lehti pyrkii palvelemaa Motiva sidosryhmiä etistä moipuolisemmi. Tutkitusti aktiivie Mediabarometrissa (T-Media Oy) Motiva sai viestiä aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuudessa paremma tulokse kui eergia-ala yritykset keskimääri. Motiva vahvuuksia ähtii asiatutevuus ja lähestyttävyys. Motiva äkyvyys sähköisissä medioissa kasvoi 20 prosettia vuotee 2012 verrattua, päivä- ja iltapäivälehdissä kasvu oli 10 prosettia (M-Brai Media Oy) LikedIissä /compay/motiva YouTubessa Motiva Oy 30 31

17 yhteiskutavastuu Vastuullie ja vaikuttava Motiva Yhteiskuta- ja yritysvastuu o läsä kaikessa Motiva toimiassa. Motiva auttaa asiakkaitaa edistämää eergia ja materiaalie järkevää käyttöä ja kestävää kehitystä strategiasa mukaisesti. Vastuullisuus o keskeiseä periaatteea myös yhtiö omassa toimiassa, oli sitte kyse työsketelytavoista tai työtekijöide kohtelusta. Motiva tuotti 20-vuotise työsä kuiaksi juhlavideo, joka äyttelijöiä o Motiva työtekijöitä. Iloie joukko poseeraa Eduskutatalo portailla. Yhteiskuallisesti merkityksellistä työtä Motiva o valtio omistama asiatutijayritys. Se tarjoaa palveluja eergia ja materiaalie säästämiseksi ja käytö tehostamiseksi sekä uusiutuva eergia tehokkaa ja kestävä käytö edistämiseksi. Motiva työtä ohjaa valtioeuvosto kaslia omistajaohjausosasto. Valtiohallio sidosyksikköä toimiva Motiva Oy o luokiteltu strategisesti tärkeäksi valtioyhtiöksi. Se merkittävimmät asiakkaat ovat miisteriöt ja muu valtiohallito. Motiva-koserii kuuluu tytäryhtiö Motiva Services Oy, joka tarjoaa palveluja yrityksille ja kuille sekä hallioi pohjoismaista Joutsemerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä. Tytäryhtiö ostaa hallitopalvelut Motiva Oy:ltä. Koseri tarjoaa yrityksille, julkishalliolle ja kuluttajille palveluja, tietoa ja ratkaisuja, jotka auttavat tekemää resurssitehokkaita ja kestäviä valitoja. Eergia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä ilmastomuutokse hilliä keioja yrityksissä ja kotitalouksissa. Niide merkitys kasvaa jatkuvasti ympäristösuojelussa, luoovaroje säästämisessä ja yrityste kilpailutekijää. Yhteiskuta- ja yritysvastuu o sisäärakeettu Motiva ja se projektie johtamisee. Vuoa 2013 Motiva-koserille laadittii eettiset ohjeet. Motiva keskeisimpiä sidosryhmiä ovat yhteiskua päätöksetekijät, asiakkaat, palveluide käyttäjät, hekilöstö sekä yhtiö omistaja, valtio. Yhteyttä keskeisimpii asiakkaisiisa ja poliittisii päättäjii pidetää sääöllisesti. Asiakastyytyväisyys o yksi Motiva merkittävistä strategisista tavoitteista. Joutsemerkki sijoittui eljäeksi Taloustutkimus Oy: ja Markkioiti & Maiota -lehde Brädie arvostus tutkimuksessa. Osaavaa hekilöstöä Motiva meestykse avaitekijä o ammattitaitoie ja asiatuteva hekilöstö. Koseri palveluksessa oli vuoa 2013 rusas 70 asiatutijaa. Hekilöstö keski-ikä oli oi 44 vuotta. Työtekijöitä kohdellaa reilusti ja syrjimättömästi kaikissa tilateissa. Työataja tukee aiste ja mieste tasapuolista sijoittumista kaikelaisii tehtävii yritykse sisällä. Tasa-arvo toteutumista selvitetää vuosittai hekilöstötutkimuksessa. Tavoite- ja kehityskeskustelut käydää jokaise kassa kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa käsitellää työtekijä työtä, työtilaetta, osaamista ja iide kehittämistä. Osaamise kehittämie tapahtuu 70-prosettisesti asiakasprojekteissa, 20-prosettisesti sisäiste valmeuste kautta ja 10-prosettisesti hekilökohtaiste opitoje, semiaarie, jatkotutkitoje ja muu ulkopuolise koulutukse avulla. Omat ympäristövaikutukset miimoidaa Motiva kaustaa hekilökutaasa joukkoliiketee käyttöö ja tarjoaa hekilöstöllee joukkoliikeelipu työsuhde-etua. Toimisto sijaitsee Helsigi keskustassa hyvie joukkoliikeeyhteyksie risteyskohdassa. Työasioii päästöjä väheetää kaustamalla hekilöstöä liikkumaa matkaketjuissa. Toimistokalusteet ovat kierrätettyjä ja iide, samoi kui IT-laitteide, hakita perustuu sopimuksee, joka takaa iide jatkokäytö. Toimisto kiiteistö- ja laitesähkö käyttöä seurataa ja tehostetaa eergiatehokkuussuuitelmalla. Työtekijöille o laadittu ympäristöohjeet, jotka ohjaavat toimimaa työpaikalla kestävä kehitykse periaatteide mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toimistolaitteide sähkökäyttöä vähetävät toimitatavat, ympäristömyötäiset hakiat, jätteide syy vähetämie ja kierrätys. Tulevaisuude äkymät myöteisiä Keskustelu kasvihuoekaasuje vähetämisestä, uusiutuva eergia käytö lisäämisestä ja eergiatehokkuude paratamisesta jatkuu vilkkaaa Suomessa ja Euroopa uioissa. Motivalle tärkeä asia o hallitusohjelma strategisee toimeepaosuuitelmaa kirjattu tavoite resurssi- ja materiaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä Motiva tulevaisuude kaalta o se, mite EU: eergiatehokkuusdirektiivi toimeepaaa Suomessa ja millaisia jatkotoimepiteitä käyistetää valtakuallise materiaalitehokkuusohjelma perusteella. Vuode 2014 alusta alkae Motiva Oy: suuri asiakas o ollut työ- ja elikeiomiisteriö alaie Eergiavirasto. Se tilaa laaja eergiatehokkuude ja uusiutuva edistämise sekä kuluttajie eergiaeuvoa työohjelma, joka o ollut aiemmi työja elikeiomiisteriö tilaama. Eergiavirasto lisäksi tärkeitä asiakkaita ovat miisteriöt. Motiva Oy ylläpitää ja mahdollisuuksie mukaa laajetaa kumppauuksia miisteriöide ja valtiohallio virastoje kassa. Valtio rahoitus auttaa raketamaa merkittäviä hakkeita myös yrityste kassa. Motiva-koseri palveluide avulla luodaa markkioita resurssitehokkaille tuotteille ja palveluille, mikä parataa yrityste kilpailukykyä Suomessa ja maamme ulkopuolella. Motiva äkee markkiaehtoisessa eergia- ja materiaalitehokkuude kosultoiissa maltillisia kasvumahdollisuuksia. Eergiatehokkuusdirektiivi täytätööpao voi avata Motiva Services Oy:lle uusia liiketoimitamahdollisuuksia Suome ulkopuolella. Taatuma-aikaa yrityksiä kiiostavat resurssitehokkuude myötä saatavat taloudelliset säästöt. Kasvu mahdollistamiseksi Motiva Services Oy kehittää teollisuusasiakkaille tarjottavia palveluitaa. Yrityksillä o tarve ja halu toimia vastuullisesti. Tuotteide ja palveluide ympäristömerkitä o hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta

18 Motiva julkaisut ja verkkopalvelut Teksti: Tutkimusviestitä Paula Böhlig ja Motiva Oy Visuaalie suuittelu: J-FORM Tmi / Juha Räty Eergiatehokkuussopimuste vuosiraportit Elitarviketeollisuude toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Eergiatuotao ja eergiapalveluje toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Eergiavaltaise teollisuude toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Kaupa vuosiraportti 2012 Kemiateollisuude toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Kutie eergiatehokkuussopimuste ja eergiaohjelmie vuosiraportti 2012 Maatiloje eergiaohjelma vuosiraportti 2012 Matkailu- ja Ravitolapalvelut MaRa ry: toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Muoviteollisuude toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Puutuoteteollisuude vuosiraportti 2012 Tekologiateollisuude toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Toimitilakiiteistöje toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Vuokra-asutoyhteisöje toimepideohjelma vuosiraportti 2012 Paietut uudet julkaisut Auto esilämmitysopas Diolift Oy Kestäviä ratkaisuja kaikessa Ekohakitaverkosto flyer Eergiatehokkuussopimuste tuloksia Eergiatehokkuutta kutii ESCOhakitaa Juustoportti Food Oy Tavoitteellisesti ja eergiatehokkaasti eteepäi Jyväskylä kaupuki Hakiat 2013 Kraft ur vide Lumo Material Audit Improves Productio M+ -lehti, 4 umeroa Näi luet rakeukse eergiatodistusta Oras Oras Discovered Savigs Opportuities through Material Audit Tehokkaat materiaalivirrat tuovat huomattavia säästöjä Tilipäätös 2012 Toholammi Eergia Kestävä julkie hakkija 2013 Toimitakatsaus 2012 Aual report 2012 Vai sähköiseä julkaistut Biokaasu tuotato maatilalla LähiTapiola Kiiteistövaraihoito Oy Eergiatehokkuustyö äkyväksi kiiteistö käyttäjille Paraa ja ylläpidä loma-asumise eergiatehokkuutta opas vuokraatajalle Produktio av biogas på gårde Seaatti-kiiteistöt Jo 110 vuotta eergiaseurataa Upoor Waste Materials Cost Moey Uutiskirjeet ja lähetyskerrat Bioeergiasta Nyt 2 Eergiakatselmus 2 Eergiasäästöviikko 11 Eergiatehokkuussopimukset 3 Hakitapalvelu 6 Kuluttajie eergiaeuvota 8 Live 5 Motiva Nyt 5 Tuoreverkosto (tuotelähtöie ympäristöjohtamie) 4 UUMA 2 Uusiomateriaalit maaraketamisessa Kuvat: Breda Delay, Getty Images, Grape Productios Oy, Kimmo Haimi, Studio Timo Heikkala, Juho Huttue, istock, Nia Kaverie, Kuopio kaupuki / Serra Vicete, Rodeo / Pedacom, Kari Palsila, Ville Pyylampi, Studio Timo Heikkala, Mikko Vähäiitty. Paio: Esa Prit Oy, Lahti TrasEco Pääkallokeleillä ajamie turvallisemmaksi TrasEco Tutkimustieto päättäjie viisaste kiveksi Tuotao hukkalämpö hyödyksi Voimaa tuulesta Ympäristömerkiä uutiskirjeet Uutiskirje Joutsemerkityille hotelleille ja ravitoloille 2 Uutiskirje Joutsemerkityille paioille 2 Paios: 500 kpl 05/2014 Vihreät valiat hakitaverkosto uutiskirje 1 Eergiavirasto o tukeut toimitakatsaukse julkaisemista. Yleie uutiskirje 4

19 Motiva Oy Urho Kekkose katu 4 6 A PL Helsiki Puh

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet

1. Ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet Muoio kua tavoitteet vuotee 2017 Tavoitteide toteutumista arvioidaa talous- ja valtuustokausittai 1. Ikäätyee asumista ja eliympäristöä koskevat tavoitteet Tavoite Toimepiteet Mittari Aikataulu Vastuuhekil

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistaminen Helsigi kaupuki Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Johtamisjärjestelmä uudistamie 1 Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ 1 VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ Mittu Peuraiemi Jätevesikoulutus Pyhäjärvi-istituutti 20.10.2009 2 Vesie- ja ympäristösuojelu, ympäristöterveys Vesistö- ja pohjavesitarkkailut, tutkimus, kosultoiti,

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5 1 SISÄLtö JOHDANTO 1. Johdato 2 2. Toimitaympäristö muutokset ja talous 4 3. MAMK - eliikäise oppimise korkeakoulu 5 3.1 Tehtävä 3.2 Visio 3.3 Arvot 3.4 Profiili ja paioalat 5 5 5 6 4. Pääprosessit 4.1

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2

CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 CIRCWASTE FINLAND -Motiva kiertotalouden palvelukeskuksena C2 Aloitustilaisuus 28.11.2016 Päivi Laitila, paivi.laitila@motiva.fi Timo Määttä, timo.maatta@motiva.fi LIFE15 IPE FI 004 CIRCWASTE-FINLAND 5

Lisätiedot

Mitä hallitus hankkii?

Mitä hallitus hankkii? Mitä hallitus hakkii? Hallitus päättää yleesä seuraavalaista hakioista: Hakkeide osalta Kosulti kilpailutus Suuittelutyö kilpailutus Rahoitukse kilpailutus Urakkatyö kilpailutus Muita hakitoja Isäöitsijä

Lisätiedot

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä

Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016, Kuopio Hille Hyytiä Eurooppalaiset ja valtakunnalliset energiatehokkuustavoitteet, kuinka yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa vähähiilisin ja energiatehokkain ratkaisuin? Resurssiviisas tulevaisuus - seminaari 26.5.2016,

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminto 2012 2013 Tampere 27.3.2013 Leena-Maija Talikka, CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita: Ammatillisen koulutuksen vetovoima Ammattitaitokilpailut, Skills

Lisätiedot

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Paiotalo Tammerprit Oy, Tampere 2014

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien Yhtymähallitus 30.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toimita- ja käyttösuuitelmie toteutumie 2014 Toimita-alueet 1 Sisällys 1 TOIMINTA JA TALOUS 2014, JOHDON TOIMINTA-ALUE...

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Paula Eskola, paula.eskola@motiva.fi Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Sisällys Johdanto... 1 1.1 FISS-toimintamallin tavoitteet... 1 1.2 FISS-mallin

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Avauspuheenvuoro. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki. Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Avauspuheenvuoro Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 26.1.2016 Paasitorni, Helsinki Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiavirasto energiapolitiikan toteuttajana Energiapolitiikan linjausten käytännön

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland

BUILD UP Skills Finland BUILD UP Skills Finland 2013-2016 BUILD UP Skills Finland -projekti Motiva Services Etenemissuunnitelman toimeenpanon koordinointi Toimijaverkoston yhteistyö Tampereen teknillinen yliopisto TTY Energiatehokkaan

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta 1. SELVITYSTYÖN TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 05.04.2016 eri osapuolten toivomuksesta selvityshenkilön hakemaan ratkaisua Lapin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot