Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4"

Transkriptio

1 toimitakatsaus

2 Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva tuottaa euvota-, koulutus-, kosultoiti- ja viestitäpalveluja sekä toimitamalleja ja työkaluja resurssitehokkaide, kestävie ratkaisuje löytämiseksi. Myös toimijoide verkottamie, kampajoiti ja tietoaieistoje julkaisemie ovat tärkeä osa aktiivista ja moipuolista toimitaa. Joutsemerki ja EU-ympäristömerki hallioiti o kuuluut Motiva tehtävii vuodesta Motiva asiakkaita ovat valtiohallito, kuat, yritykset ja yhteisöt. Valtiohallio kassa tehtävä yhteistyö liittyy läheisesti kasallise eergia- ja ilmastostrategia toteutuksee sekä EU: eergiatehokkuusdirektiivi, rakeuste eergiatehokkuusdirektiivi ja uusiutuva eergia direktiivi toimeepaoo ja vaikutuste arvioitii. Motiva Services Oy myy eergiatehokkuuspalveluja kasvavassa määri myös ulkomaille. Suomalaiselle osaamiselle o kysytää. Toimita-alueet Eergiatehokkuussopimukset Kehittämie Toimeepao tuki Seurata Eergiakatselmukset ja -aalyysit Kehittämie Asiakaseuvota Katselmoijakoulutus Laadu ja tuloste seurata Eergiakäytö hallita Johtamisjärjestelmät Jatkuva paratamie Materiaalitehokkuus Materiaalie tehokas käyttö Materiaalikatselmukset Elikaariajattelu edistämie Neuvota ja viestitä Aseteisii ja tottumuksii vaikuttamie Hakitapalvelu Hyvät käytäöt Kuluttajie eergiaeuvoa koordioiti Liikkumise ohjaukse koordioiti Seurata ja vaikutuste arvioiti Ohjelmie ja toimepiteide vaikuttavuus Uusiutuva eergia Kestävä käytö lisäämie Tekologioide käyttööoto opeuttamie Ympäristömerkitä Joutsemerkki EU-ympäristömerkki Ympäristömyötäiset palvelut ja tekiikka Sisällys Pääkirjoitus Motiva muutokse tekijä 4 Yritykset ja yhteiskuta Resurssitehokkuude merkitys kasvaa 6 Ympäristömerkitä Vastuullie valita, kestävä kehitys 10 Julkie sektori Kestävä taloude keskiössä 13 Kiiteistöt ja raketamie Eergiatehokkuus o ivestoiti tulevaisuutee 16 Kodi eergia Apua arje eergiapäätöksii 19 Käyttööoto opeuttamie Liikkumie ja liikee Mota tietä päästöje vähetämisee 23 Motiva-koseri Motiva Oy palvelee valtiohallitoa Toimita alkoi vuoa 1993 Eergiasäästö palvelukeskuksea Osakeyhtiöksi Omistaja Suome valtio (100 %) Toimitusjohtaja Jouko Kiue Motiva Services Oy palvelee yrityksiä, kutia ja yhteisöjä Perustettu Ympäristömerkitä mukaa Omistaja Motiva Oy (100 %) Toimitusjohtaja Petri Väisäe milj Motiva-koseri liikevaihto ja hekilöstö liikevaihto hekilöstö hekilötyövuosia Seurata ja vaikutuste arvioiti Tuloste seurata ja arvioiti tärkeää 26 Viestitä ja verkostot Osumatarkkuus paraee, vaikuttavuus kasvaa 28 Yhteiskutavastuu Vastuullie ja vaikuttava Motiva 32 Motiva julkaisut ja verkkopalvelut 35

3 pääkirjoitus Toimitusjohtaja Jouko Kiue Motiva muutokse tekijä Motiva toimita tuo kysytää ympäristömyötäisille cleatech-tuotteille ja -palveluille esimerkiksi julkiselle sektorille suuatu hakitaeuvoa kautta. Kysytää o myös kasaivälisesti erityisesti Aasiassa ja Veäjällä. Motiva täytti 20 vuotta vuoa Kauppa- ja teollisuusmiisteriö käyisti toimitamme projektia vuoa Miisteriö seuraaja työ- ja elikeiomiisteriö virastoiee o edellee keskeie asiakkaamme, ja vuosie aikaa olemme saaeet työmme tilaajiksi myös laajemmi valtiohallitoa ja yrityksiä. Esimerkiksi ympäristömiisteriö ja liikee- ja viestitämiisteriö hallioaloiee ovat meille asiakkaia erittäi tärkeitä. Työkettämme o laajetuut, mutta ohjeuoraamme o edellee: vähemmästä eemmä. Ilmastomuutokse hilliä tarve o kasvaut. Toimimme etistä eemmä kuluttajie sekä piete ja keskisuurte yrityste parissa. Suuri vaikuttavuus sytyy kuiteki työstämme eergiavaltaise teollisuude hakkeide piirissä. Liiketoimitamme o laajetuut eergiasäästöstä eergia- ja materiaalitehokkuude eli kokoaisvaltaisesti resurssitehokkuude edistämisee. Siiä toimimme koko yhteiskua hyväksi tuloksellisesti ja merkityksellisesti. Toimitamme tuo kysytää ympäristömyötäisille cleatech-tuotteille ja -palveluille. Se toteutuu esimerkiksi ympäristömerkkie ja euvotapalveluidemme, kute julkiselle sektorille suuatu hakitaeuvoa, kautta. Eikä työmme rajoitu vai omaa maahamme, sille o kysytää myös kasaivälisesti erityisesti Aasiassa ja Veäjällä. Vuode 2013 aikaa valmistauduimme eergiatehokkuude ja uusiutuva eergia edistämise ja kuluttajie eergiaeuvoa tilaukse siirtymisee Eergiavirastolle. Se aloitti työsä vuode 2014 alussa. Työ- ja elikeiomiisteriö säilyy kuiteki edellee asiakkaaamme materiaalitehokkuude ja julkiste hakitoje euvoa tilaajaa. Tuloksellie eergia- ja ilmastopolitiikka o säilyttäyt merkityksesä talouslamasta huolimatta. Motiva o auttaut valtiohallitoa eergiatehokkuusdirektiivi toimeepao valmistelussa. Direktiivi lisää halliollise työ määrää, sillä kaike kaikkiaa eergiatehokkuus o yhä eemmä säädeltyä. Säädöste lisäksi tarvitaa koulutusta, kokeiluja sekä aseteisii vaikuttamista siis työtä, jota Motiva tekee. Osallistuimme viime vuoa myös Suome kasallise materiaalitehokkuusohjelma valmisteluu. Valtio ja elikeioelämä ovat yhdessä ilmaisseet tahtosa toteuttaa se suosittamia toimepiteitä. Myös Euroopa uioissa valmisteltii resurssitehokkuutee liittyviä tavoitteita. Usko, että voimme tehdä materiaalitehokkuudesta uude suomalaise meestystaria. Toivo, että valtiolla o halua ja rahaa resurssitehokkuude edistämisee jatkossaki, sillä valtio myötävaikutuksella pystymme hakkimaa työhö lisärahoitusta muilta kumppaeiltamme. Resurssitehokkuustyö syyttää uutta liiketoimitaa ja etistä parempia tuotteita ja palveluja. Oistuessamme luomme kysytää suomalaiste palveluide ja tuotteide vieille, ja autamme site yhteiskutaamme hyvivoii ylläpidossa. Moi asia yhteiskuassamme o muuttuut kahdekymmee vuode aikaa. Luoovaroje säästeliäs käyttö ja eergiatehokkuus ovat tehokkaimpia keioja vähetää ympäristökuormitusta ja tehdä se vieläpä taloudellisesti kaattavasti. Vähemmästä eemmä -periaate o yhä tärkeämpi. Kiitä pitkäaikaisia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä. Teitä o ilo palvella. Kiitos myös työhösä sitoutueille ja osaaville motivalaisille. Erityie kiitos kuuluu työ- ja elikeiomiisteriölle, joka asiakkuus o jatkuut kaksi vuosikymmetä. Teidä kaikkie kassa o hyvä työskeellä. 4

4 Yritykset ja yhteiskuta Resurssitehokkuude merkitys kasvaa Resurssitehokkuus ei syy osaoptimoiilla, vaa oleellista o kokoaisuus. Tarvitaa osaamista, määrätietoisuutta, useita samaa suutaa vaikuttavia toimia, jatkuvaa paratamista. Lähes koko suomalaie elikeioelämä tekee tuloksellista eergiatehokkuustyötä. Materiaalitehokkuudessa ollaa ottamassa uusia askelia. Resurssie tehokas käyttö tuo kustaussäästöjä ja parataa yritykse kilpailukykyä. Tehtaa eergiatiimi o tärkeässä roolissa eergiatehokkuustyössä, kertoo Gyproci Kirkkoumme tehtaa eergy champio Aa-Kaisa Hiekka. Tietoa ja tukea yrityksille Motivalla o tärkeä rooli elikeioelämä eergiatehokkuussopimuste toimeepaossa ja seuraassa työ- ja elikeiomiisteriö tukea. Eergiatehokkuude paratamiseksi tehdää tiivistä yhteistyötä sekä Elikeioelämä keskusliito EK: että toimialaliittoje kassa. Yhteydet ovat tiiviit myös sopimusyrityksii. Motiva jo kahdeksa vuotta koordioimassa jatkuva paratamise työryhmässä o edustettua laajasti Suome eergiavaltaista teollisuutta ja eergiatuotatoa. Motiva kokoaa, tuottaa, jalostaa ja jakaa tietoa. Se myös kouluttaa ja toteuttaa kehittämishakkeita, usei yhteistyössä yrityste kassa. Muutki kui sopimusyritykset voivat hyödytää tuloksia päivittäisessä eergiatehokkuustyössää. Ylijäämälämpö hyödyksi Ylijäämälämmö taloudellie hyödytämie o ollut toistaiseksi laaji Motiva koordioima, sopimustoimitaa tukeva yrityshake. Mukaa oli suuri joukko yrityksiä metsä-, kemia- ja metalliteollisuudesta sekä eergiatuotaosta. Lisäksi laite- toimittajat toivat työhö omaa osaamistaa. Hake päättyi loppusemiaarii tammikuussa O arvioitu, että ylijäämälämmö tehokkaampi hyödytämie voisi vähetää teollisuude vuotuista lämpöeergia käyttöä jopa 4 terawattitutia (TWh). Nyt teollisuude käyttämästä eergiasta oi kolmaes karkaa ympäristöö esimerkiksi jäähdytysvesie tai prosessikaasuje mukaa. Lämpö o usei kaattavita käyttää uudellee tuotaossa. Sitä voi ohjata myös tehdaskiiteistö lämmittämisee, kaukolämmöksi tai polttoaiee kuivattamisee. Hakkeessa laadittii Tuotao hukkalämpö hyödyksi -esite ja kolme yksityiskohtaisempaa raporttia yrityksille oppaiksi. Neuvotaa pk-yrityksille Motiva euvoo tekologia-, elitarvike- ja kemiateollisuude sekä matkailu- ja ravitola-ala toimepideohjelmii liittyeitä pk-yrityksiä eergiatehokkuustyössä. Toimialaliitot ovat tilaeet Motivalta euvotaa jäseyrityksillee yt jo eljä vuotta. Vuoa 2013 euvoa piirissä oli 240 sopimusyritystä ja iide lähes 600 toimipaikkaa. Yrityskäyeille ja puhelieuvoalle oli jatkuvasti kysytää. Yrityksille järjestettii myös semiaareja. Eergiakatselmoiista käytätöö Eergiakatselmuksilla o tärkeä rooli eergiatehokkuussopimuste ja jatkossa myös eergiatehokkuusdirektiivi toimeepaossa. Katselmuksessa selvitetää kohtee eergia ja vede käyttö sekä raportoidaa säästötoimet ja uusiutuva eergia käyttömahdollisuudet. Motiva seuraa, edistää ja kehittää eergiakatselmus- ja eergia-aalyysitoimitaa yhteistyössä miisteriöide, ala asiatutijoide sekä katselmuste tilaajie ja tekijöide kassa. Motiva myös euvoo ja kouluttaa eergiakatselmoijia sekä valvoo toimia laatua. Voimalaitokse eergia-aalyysimalli uudistettii kaksivaiheiseksi. Vuoa 2014 julkaistava malli palvelee paremmi eergiatuotao katselmoii ykytarpeita. Eergiakatselmoija peruskurssi järjestettii vuode aikaa kahdesti. Uusie koulutettuje katselmoijie määrä oli yhteesä oi sata. Lisäksi tehtii oppaita ja tarkistuslistoja tehtaide omie asiatutijoide ja katselmoijie käyttöö. Käytäö esimerkkejä yrityksissä toteutetuista katselmoieista löytyy Motiva Eergiakatselmuksesta käytätöö -julkaisusarjasta. Sahoilla vielä tehostettavaa Sahoille, levytehtaille ja muille puutuoteteollisuude laitoksille laadittii tarkistuslistat, joide avulla hekilöstö voi tuistaa tuotatoprosesseihi, käyttöhyödykkeisii ja kiiteistötekiikkaa liittyvät säästökohteet. Listoissa o otettu huomioo kuki ala erityispiirteet. Työ tehtii työ- ja elikeiomiisteriö rahoituksella, tavoitteea edistää ala eergiatehokkuustoimia ja lisätä kaattavuutta. Materiaalitehokkuus kaattaa Eergiatehokkuude rialla yrityste kaattaa edistää materiaalitehokkuutta, jolla o myös suora yhteys kustauksii, kilpailukykyy ja yhteiskutavastuu toteuttamisee. Materiaalitehokkuus o kilpailukykyiste tuotteide ja palveluide aikaasaamista pieeevi materiaalipaoksi. Motiva kehittää palveluja, työkaluja ja toimitatapoja materiaalitehokkuude edistämisee erityisesti yrityksille ja julkiselle sektorille. Keskeie työvälie o materiaalikatselmus. Vuoa 2013 päättyi materiaalikatselmukse kehittämishake, joka loppuraportissa ehdotetaa 6 7

5 Yritykset ja yhteiskuta Motiva Services Oy kosultoi Suomessa ja maailmalla Motiva Oy: tytäryhtiö Motiva Services Oy tarjoaa eergiatehokkuude kosultoiti- ja koulutuspalveluja Suomessa ja kasaivälisesti. Palvelut ulottuvat käytäö tuesta eergiatehokkuude johtamise kosultoitii. Kasaiväliset hakkeet ovat usei liittyeet valtiojohtoise eergiatehokkuustoimia käyistämisee. Hakkeita toteutetaa yhteistyössä kosulttie ja laitetoimittajie kassa. Riitta Lempiäie ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua tuotteide ja palveluide elikaare jäljityksee. Kettämittaukset ovat luotettava ja kokoaisvaltaise ymmärrykse perusta, saoo Jussi Jääskeläie Motiva Services Oy:stä. materiaalikatselmusohjelma toteuttamista. Raportissa o ehdotus myös toimia orgaisoiista. Maaliskuussa 2014 julkistettu kasallie materiaalitehokkuusohjelma tukee Motiva kehityshakkeessa ehdottamaa viisivuotista katselmusohjelmaa. Motivassa o jo käyissä hake, jossa o tarkoitus toteuttaa mahdollisimma mota valtio tukemaa materiaalikatselmusta vuosia Tavoitteea o lisätä katselmuste määrää ja edistää toimia laajeemista uusille aloille myös markkioii ja viestiä keioi. Lisäksi pyritää paratamaa toimia vaikuttavuutta ja tuettuutta. Koko tuoteketju tarkasteluu Materiaalitehokkuus liittyy läheisesti tuotesuuitteluu, sillä materiaalie käytössä o usei paraettavaa koko tuoteketju matkalla. TUORE-osaamisverkosto o tarkoitettu yrityksille ja asiatutijaorgaisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjuje hallia ja elikaariajattelu osaamistaa. Verkosto tavoitteea o tiivistää yhteistyötä ja edistää luotettavaa, puolueetota viestitää. Vuoa 2013 kehitettii työkaluja, joide avulla ympäristöasiat voidaa ottaa huomioo jo tuote- suuittelussa. Käytäöläheistä ekosuuittelua esiteltii Motiva M+ -lehdessä, verkosto keskustelutilaisuuksissa ja Habitare-messuilla. Toise jäte o toise raaka-aie Vuoa 2013 Motiva käyisti hakkee, jossa etsitää yhteistyössä Sitra kassa parasta tapaa edistää teollista symbioosia Suomessa. Se avulla o saatu moissa maissa huomattavia säästöjä ja ympäristöhyötyjä. Teollisella symbioosilla tarkoitetaa resurssie kierrättämistä käyttäe yritykse jäte- tai sivuvirtoja toise yritykse prosesseissa raaka-aieea. Toimitatapoja kokeiltii työpajoissa, joita järjestettii yritysryhmille Helsigissä, Jyväskylässä ja Raumalla. Työpajoissa kerättii tietoa alueella sytyvistä materiaalivirroista ja pyrittii saattamaa materiaalie tarjoajat ja mahdolliset hyödytäjät yhtee. Motiva ja Sitra olivat mukaa perustamassa teollisia symbiooseja edistävää eurooppalaista yhteistyöverkostoa, EUR-ISAa (Europea Idustrial Symbiosis Associatio). Verkosto vaikutuspiirissä o oi yritystä kolmestatoista Euroopa maasta. Uusiutuvaa eergiaa moipuolisesti Motiva edistää uusiutuva eergia käyttöä toimimalla tiedovälitykse kotaktipaikkaa ja hakkeide toteuttajaa yhdessä muide ala toimijoide kassa. Bioeergia käyttöä tuettii ylläpitämällä ja kehittämällä bioeergiaeuvojie ja lämpöyrittäjie verkostoa. Koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet järjestettii Joesuussa ja Porissa. Sitra ja Motiva yhteise Lähieergiaverkostohakkee myötävaikutuksella perustettii keväällä 2013 Suome Lähieergialiitto ry. Liitto edistää pieimuotoise uusiutuva eergia tuotatoa ja tehokasta käyttöä Suomessa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Kasaivälistä yhteistyötä tehtii uusiutuvia eergialähteitä koskeva RES-direktiivi yhteistoimitahakkeessa (CA RES, Cocerted Actio o the Reewable Eergy Sources Directive) ja Itämere aluee Baltic Sea Regio Bioeergy Promotio -hakkeessa, joka päättyi tammikuussa Bioeergy Promotio -verkkosivut ovat toimiassa vielä kolme vuotta. Koulutusaieisto maatiloille Motiva toimii Maatiloje eergiaohjelma operaattoria maa- ja metsätalousmiisteriö tilauksesta. Vuode aikaa tarkistettii tilakohtaisia eer giasuuitelmia, järjestettii suuittelijakoulutus ja tuotettii yhteistyössä ProAgria kassa koulutusaieisto traktori taloudellisesta ajotavasta. Koulutuskokeiluu osallistui kolmisekymmetä hekilöä

6 Ympäristömerkitä Vastuullie valita, kestävä kehitys Mitä eemmä ympäristömerkittyjä tuotteita käytetää ja vaaditaa, sitä halukkaammi valmistajat toimivat ympäristö ehdoilla. Yritykset voivat erottautua kilpailijoistaa hakkimalla tuotteillee ja palveluillee pohjoismaise Joutsemerki tai EU-ympäristömerki. Merkit kertovat, että tuotteet täyttävät tiukat asiatutijoide laatimat ympäristövaatimukset. Suomessa molempia merkkejä hallioi Motiva Services Oy. Joutsemerki suosio kasvaa Joutsemerkittyje tuotteide ja palveluide määrä o kasvaut tasaisesti. Vuode 2013 lopussa Suomessa oli 370 lupaa ja 323 luvahaltijaa. Vuode aikaa myöettii 48 uutta lupaa. Kriteereitä o laadittu jo yli 60 tuoteryhmälle ja palvelulle. Myös kogressikeskukset voivat yt hakea Joutsemerkkiä, sillä hotellie ja ravitoloide kriteerit laajeettii koskemaa kogressikeskuksia. Uusitut kriteerit tiuketavat muu muassa eergiakulutusta, lisäävät luomuruoa käyttöä ja varmistavat, ettei ravitoloide listoilta löydy uhaalaisia kalalajeja, kute meritaimeta. Vaatimukset kiristyvät Joutsemerki kriteerejä kehitetää yhdessä muide Pohjoismaide kassa, ja kriteerit uusitaa keskimääri 3 5 vuode välei. Ku vaatimukset kiristyvät, luvahaltija o haettava merki käyttöoikeutta uudellee. Merki säilyttämie edellyttää site tuottee ja palvelu jatkuvaa paratamista. Joutsemerki hakemista varte o avattu sähköie tietokata My Swa Accout (MSA). Tietokata avattii vuoa 2012 paperi- ja paiolaitoskemikaalie toimittajille ja vuoa 2013 paio- laitoksille ja paiopapereille. MSA: kautta lupasa uusi esimmäiseä Pohjoismaissa Stora Eso Veitsiluodo tehtaat, joka paio- ja kopiopaperit täyttävät Joutsemerki tiuketueet vaatimukset. Tulevaisuudessa MSA-tietokata tulee myös Joutsemerki muide tuoteryhmie käyttöö. Teemaa koti Ympäristömerkitä vie lähivuosia vahvasti eteepäi koti-teemaa. Teema käyisti vuoa 2013 ekoasumishaaste. Se iosti sisustusbloggaajia ja suuittelijoita pohtimaa materiaalivalitoja, tuotteide ympäristövastuullisuutta, kierrätystä, ajatota muotoilua ja käyttötavaroide pitkäikäisyyttä. Habitare-messuilla Motiva yhteistyökumppaeiee järjesti sisustusala ammattilaisille moipuolista ohjelmaa teemaa elikaariajattelu. Joutsemerki hauska Ympäristökriteerit tutuiksi -suuistus sai moe messukävijä miettimää huoekaluja ja kestävää kehitystä. Uusia tuoteryhmiä EU-ympäristömerki piirii EU-ympäristömerkillä oli Suomessa vuode 2013 lopussa 14 luvahaltijayritystä. Vuode aikaa UPM ja Stora Eso lisäsivät moia uusia paperilaatuja lupiisa. Arvostettu ja tuettu Joutsemerkki Taloustutkimus Oy tutki Markkioiti & Maiota -lehde tilauksesta Suome arvostetuimmat brädit. Joutsemerkki sijoittui jällee eljäeksi Fazeri Siise, Fazeri ja Fiskarsi jälkee. Joutsemerki tuistaa lähes yhdeksä kymmeestä suomalaisesta (YouGov Norge AS, tammikuu 2013)

7 julkie sektori Kestävä taloude keskiössä Eergiakäyttö kaattaa ostaa tarkasteluu kaikessa julkise sektori toimiassa. Ympäristö huomioo ottamie hakioissa, kiiteistöje aktiivie eergiakatselmoiti, uusiutuva eergia hakkeet, eergiatehokkuussopimukset kaikki ovat hyviä askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta. Koko Euroopassa EU-ympäristömerkkilupia oli vuode lopussa yhteesä Merkittyjä tuotteita ja palveluita oli yli , eite Raskassa, Italiassa, Saksassa ja Espajassa. Vuoa 2013 merkiä piirii tulivat uusia tuoteryhmiä huuhtelevat wc- ja uriaalilaitteistot, tulostimet, kopiokoeet ja moitoimilaitteet, paperi jatkojalosteet sekä vesikiertoiset lämmittimet. Ulko- ja sisämaalie, tekstiilituotteide ja vuodepatjoje sekä muutama muu tuoteryhmä vaatimukset uusittii. Pohjoismaide vihreä verkosto Ympäristömerkiä Vihreät valiat -hakitaverkosto aloitti toimitasa Suomessa vuode 2012 lopulla. Verkosto o tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat tukea ja äkyvyyttä omille ympäristötoimillee. Verkosto o saavuttaut Ruotsissa ja Norjassa jo vahva asema. Ruotsi verkostoo kuuluu 255 jäsetä hyvi erilaisilta toimialoilta. Suomessa esimmäisiä mukaa lähtivät If Vahikovakuutusyhtiö, MSD Filad Oy, Kirjapaio Markprit Oy, Best Wester Hotel Haaga, Veikkaus Oy, Fiblo Oy, Lassila & Tikaoja ja Motiva. Viestitää moikaavaisesti Joutsemerki uudet verkkosivut avattii syyskuussa Tarjolla o rusaasti tietoa Joutsemerki perusperiaatteista ja elikaariajattelusta. Sivuilla jatkuvat suositut palstat: kuukaude merkkituottee ja luvahaltijoide esittelyt. Uutta o Joutse-blogi moipuolisie teemoiee. Molemmat ympäristömerkit viestivät sekä periteisessä mediassa että sosiaalise media kaavilla. Joutsemerkki kampajoi Facebook-sivuillaa muu muassa vastuulliste lomavalitoje puolesta. EU-ympäristömerki Facebook-sivut julkistettii vuode lopulla. Lautakualle uusi puheejohtaja Suome ympäristömerkitälautakua puheejohtajaksi valittii kasaedustaja Ai Siemäki. Lautakua tarkoituksea o edistää Joutsemerki ja EU-ympäristömerki toimitaa Suomessa. Hakitoja ympäristö ehdoilla Motiva auttaa kutia ja valtiota ottamaa ympäristöäkökohdat huomioo hakioissa. Palvelu keskiössä o Motiva hakitapalvelu, se uudistuut tietopakki ja Help Desk -euvota, jota tarjotaa puhelimitse ja sähköpostitse. Hakitapalvelu tarjoaa tietoja ja työkaluja, jotka edistävät esimerkiksi raketamise ja liiketee eergiatehokkuude parissa tehtävää työtä. Tuoteryhmäkohtaisia hakitaohjeita ja kriteereitä valmistellaa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Kriteerit määrittelevät miimitaso, joka tuotteide ja palveluide tulee täyttää. Kriteerie käytöllä o vaikutusta tuotekehityksee ja site tuotteide ja palveluide ympäristökuormitukse väheemisee. Ohjeet ja esimerkit auttavat eteepäi Vuoa 2013 tuotettii ohjeistuksia muu muassa ajoeuvo- ja kuljetuspalveluhakitoihi sekä lämpöyrittäjyyspalveluide hakitaa. Hyviä julkise hakia esimerkkejä ostettii esii semiaareissa, uutiskirjeissä, esimerkkikorteissa ja Motiva M+ -lehdessä. Itämere maide Baltic GPP (Gree Public Procuremet) -hakkeessa tuotettii verkkokoulutus- aieistoa, järjestettii koulutuksia ja tuotettii kutapäättäjille video vihreide hakitoje hyödyistä. Kaksivuotie hake päättyi vuoa 2013, mutta verkkoaieistot ovat jatkossaki hakkijoide käytettävissä Baltic GPP -sivustolla. Motiva vastasi hakkee viestiästä. Selkeyttä laajoihi ESCOihi Moesti hyvä välie julkise sektori eergiatehokkuude paratamisee o ESCO-palvelu. Siiä palvelutarjoaja eli ESCO-yritys toteuttaa asiakkaalle eergiatehokkuustoimet kokoaispalvelua ja myös takaa ja todetaa säästöt. Ivestoitikustaukset katetaa sovitu palvelukaude aikaa sytyvillä säästöillä. Motiva toimii ESCO tiedovälittäjää ja markkioijaa. Yhdessä kutie, Suome Kutaliito ja palvelutarjoajie kassa laadittu julkaisu Ohjeita julkiste ESCO-hakitoje tilaajille auttaa laajoissa, useita kiiteistöjä koskevissa hakkeissa. Esimerkiksi Vataa kaupuki toteuttaa laaja ESCO-hakkee, joka tavoitteea o parataa 14 kiiteistö eergiatehokkuutta. Turu kaupuki o toteuttaut ESCO-hakkeita tuloksekkaasti 1990-luvulta alkae

8 Julkie sektori Julkie sektori vaikuttaa suurella ostovoimallaa eergiaja materiaalitehokkaide tuotteide yleistymisee markkioilla. Hakitapäätökset vaikuttavat esimerkiksi julkiste kiiteistöje eergiatehokkuutee ja joukkoliiketee polttoaievalitoihi. Kestävie hakitoje vuosipäivässä pohdittii, mite hyvistä strategiosta päästää viisaisii hakitapäätöksii. Vuosipäivä avasti ympäristömiisteri Ville Niiistö. Kualle helppo keio siirtyä uusiutuva eergia käyttäjäksi o ostaa lämpöä lämpöyrittäjältä. Kuuhakalämpö Oy: toimitusjohtaja Petri Heioe esittelee raketeilla olevaa Hakasalme kaukolämpöverkkoa. Vuosipäivä verkotti Motiva järjestämä Kestävie hakitoje vuosipäivä kokosi satapäise yleisö pohtimaa, kuika hyvistä hakitastrategioista päästää viisaisii hakitakäytätöihi. Esillä olivat myös hakitadirektiivii uusimie ja valmisteilla ollut valtioeuvosto periaatepäätös iovatiiviste ja kestävie hakitoje edistämiseksi. Vuosipäivässä palkittii vuode 2013 Kestävä julkie hakkija -kilpailu voittajat, Toholammi Eergia ja Jyväskylä kaupuki. Kilpailu kahtee sarjaa osallistui yhteesä 16 haketta. Eergiatehokkuussopimus kaattaa Motiva o tukeut kuta-ala eergiatehokkuussopimuste toimeepaoa moi tavoi. Neuvotaa ja koulutusta järjestettii muu muassa seuratajärjestelmä käytöstä. Kuta-ala eergiatehokkuussopimuksee tai eer giaohjelmaa oli vuode 2013 loppuu meessä liittyyt yli 130 kutaa tai kutayhtymää. Vuode 2012 vuosiraportoii mukaa liittyeide toteuttamie toimepiteide aikaasaama eergiasäästö oli oi 185 gigawattitutia (GWh) vuodessa. Sopimustoimitaa ovat toteuttaeet tuloksekkaasti esimerkiksi Mikkeli ja Kuusamo, joide koke- muksia kuvataa Eergiatehokkuustoimilla elivoimaa kutii -esimerkkikortissa. Avaiasemassa ovat olleet johdo sitoutumie sekä sopimustoimia määrätietoie johtamie ja hyvä orgaisoiti. Yksi kuta-ala sopimuste tavoitteista o eergiatehokkuude huomioo ottamie yhdyskutasuuittelussa ja kaavoituksessa. Läsi-Uudellamaalla valmisteltii aiheesee liittyvää haketta laajaa yhteistyöä. Marraskuussa pidetyt sopimuskutie yhdyshekilöpäivät saivat jällee myöteistä palautetta. Päivie tavoitteea o vahvistaa sopimuskutie yhteistyötä ja tiedovaihtoa sekä välittää hyviä käytätöjä. Uusiutuva eergia eteee Vuoa 2013 Suomessa käyistyi 15 uusiutuva eergia kutakatselmusta, mikä o yli kolmikertaie määrä vuotee 2012 verrattua. Uusiutuva eergia kutakatselmuksessa selvitetää kokoaisvaltaisesti aluee eergia tuotao ja käytö ykytila, uusiutuva eergia varaot sekä taloudelliset mahdollisuudet lisätä uusiutuva eergia käyttöä kuassa. Tarkasteluu otetaa myös muut kui kua omat toimiot. Uusiutuva eergia käytöllä o mahdollista lisätä aluee elivoimaisuutta ja omavaraisuutta. Kutakatselmuksessa voidaa muu muassa etsiä sopivia kohteita ja alueita lämpöyrittäjille tai selvittää mahdollisuuksia biokaasulaitokselle. Espoo kaupugi kutakatselmuksessa luotii auriko- ja geoeergiakartat, joide avulla jokaie espoolaie voi vertailla äide eergiamuotoje potetiaalia omassa kiiteistössää. Uusiutuva eergia kutakatselmoii vilkastumie äkyi Motivassa euvoje kysyä kasvua. Motiva tarjosi kuille tietoa aiheesta ja koulutti uusia katselmoijia. Uusiutuva eergiateko -palkito Kotkaa Motiva Uusiutuva eergiateko -kilpailussa haettii uutta tai saeerattavaa asuialuetta, jossa uusiutuva eergia käyttö ja eergiatehokkuus o otettu moipuolisesti huomioo. Pääpalkio euroa voitti Kotka Räskii kaavoitettu pietaloalue, joka suuittelussa eergiatehokkuus o keskeiseä lähtökohtaa. Kuiamaiia saivat Oulu Hiukkavaaraa alue, Porvoo Skaftkärr ja Helsigi Eergia Sakarimäe koulu, joka palkittii saeerauskohteea. Kilpailu rusas osaotto oli järjestäjille iloie yllätys. Kahtee sarjaa ilmoittautui kaikkiaa 16 haketta eri puolilta maata. Uusiutuva eergiateko -kilpailu järjestetää joka toie vuosi. Palkio o rahoittaut työ- ja elikeiomiisteriö

9 Kiiteistöt ja raketamie Eergiatehokkuus o ivestoiti tulevaisuutee Raketamismääräykset ohjaavat käyttämää vähäpäästöisempiä eergiamuotoja. Eergiatehokkuus kiiostaa raketajia, ja he osaavat jo vaatia sitä. Ala ammattilaiste valmiudet paraevat. Edistystä tapahtuu moella ritamalla. Kuopio Pappilamäkee rakeetaa uutta asuialuetta lähelle kaupugi keskustaa. Eergiatodistus ajakohtaie Eergiatodistus uudistui 1. kesäkuuta 2013 voimaa tullee lai myötä. Uudisrakeuksille tarvitaa eergiatodistus ii kui eeki, ja se laaditaa rakeuslupaa haettaessa. Olemassa oleville rakeuksille todistus tarvitaa myyi ja vuokraukse yhteydessä tietyi siirtymäajoi. Eergiatodistuksissa otettii käyttöö laskeallisee kokoaiseergiakulutuksee eli E-lukuu perustuva rakeuste luokittelu. Nyt ostaja ja vuokraaja saa rakeukse eergiakäytöstä tietoa, joka ei riipu se hetkiste käyttäjie tottumuksista vaa rakeukse omiaisuuksista. Uudistus o äkyyt selvästi Motiva eergiatodistuseuvoa vilkastumisea. Ympäristömiisteriö toimeksiaosta tietoa aetaa Motiva Eergiatodistus-sivustolla, mikä lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia euvotaa puhelimitse ja sähköpostitse. Verkkokäytie ja yhteydeottoje määrä moikertaistui vuode 2013 aikaa. Eergiatodistukse laatijoille järjestettii maaliskuussa 2013 keskustelu- ja verkottumistilaisuus, joho osallistui liki 200 ala ammattilaista. Rakeuste eergiatehokkuusdirektiivi yhteistoimitaprojektissa (CA EPBD III, Cocerted Ac- tio Eergy Performace of Buildigs Directive) Motiva toimii kasallisea koordiaattoria. Nollaeergiatalo veti väkeä Motiva koordioima Eergiatehokas koti -hakkee tavoitteea o edistää matalaeergiaraketamista ja lähes ollaeergiaraketamista. EU-direktiivi mukaa uudisrakeuste o oltava tätä tasoa vuoa 2021 ja julkiste uudisrakeuste jo vuoa Hakkee verkkosivuilla seurattii Hyvikää asutomessuille valmistuee ettoollaeergiatalo Villa ISOVERi raketamista vaihe vaiheelta, ja seurata jatkuu. Taloo o aseettu mittareita, jotka atavat tietoa asumise aikaisesta eergiakulutuksesta ja -tuotaosta. Eergiatehokas koti -hakkee tekemä kysely mukaa suomalaie pietaloraketaja tavoittelee eergiatehokkuutta lähiä käyttökustauksissa säästääksee. Kyselyy vastasi oi 200 raketajaa. Motiva koordioimassa Elvari-ohjelmassa tehtii esimerkkikortteja, jotka opastavat tehostamaa sähkölämmitteiste pietaloje sähkökäyttöä. Ohjelmassa mukaa olevie pietaloje eergiakulutusta seurataa jatkuvasti. Kiiteistöala toimepideohjelmat tuottavat tulosta Vuokra-asutoyhteisöje toimepideohjelmassa oli vuode 2013 lopussa mukaa 26 yhteisöä. Vuode 2012 loppuu meessä tehtyje toimepiteide eergiasäästö o yhteesä 149 gigawattitutia (GWh) vuodessa. Tämä o oi 70 prosettia vuodelle 2016 asetetusta kokoaissäästötavoitteesta. Toimitilayhteisöje toimepideohjelmassa oli vuode 2013 lopussa mukaa 32 yhteisöä. Ohjelma kahtea esimmäiseä vuoa o raportoii mukaa tehty 900 toimepidettä, joide eergiasäästö o yhteesä 58 GWh vuodessa. Tämä o oi 35 prosettia vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta. Täydeyskoulutusta tulossa BUILD UP Skills Filad -hakkeessa valmistui keväällä 2013 eteemissuuitelma rakeusala ammattiryhmie lisäkoulutukse järjestämiseksi. Suurimmalle osalle rakeusala työtekijöistä tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta raketamise laatu- ja eergiatehokkuustavoitteet saavutetaa, suuitelmassa todetaa. Lokakuussa käyistyi BUILD UP Skills Filad -jatkohake, jossa toteutetaa eteemissuu- itelmaa yhteistyössä ala toimijoide kassa. Hakkeessa kootaa ja dokumetoidaa eergiatehokkaa raketamise parhaat käytäöt sekä tuotetaa iihi perustuvaa koulutusmateriaalia. Lisäksi suuitellaa täydeyskoulutusohjelmat ja järjestetää koulutuskokeiluja. Tamperee tekillie yliopisto (TTY) ja TTS Työtehoseura tuottavat koulutusaieistoa ja kouluttavat. Motiva Services Oy koordioi haketta sekä vastaa viestiästä ja verkosto yhteistyöstä. Rahoitus saadaa 75-prosettisesti EU: IEE (Itelliget Eergy Europe) -ohjelmasta. Hake jatkuu kevääsee 2016 saakka. Sertifioidut asetajat rekisterii Vuoa 2013 Suomee saatii luotua uusiutuva eergia laiteasetajie sertifioiti- ja koulutusjärjestelmä. Motiva o osallistuut järjestelmä kehittämisee ja viestitää ympäristömiisteriö toimeksiaosta. Asetaja, joka o suorittaut loppukokee ja jolla o käytäö kokemusta aseuksista, saa sertifioititodistukse ja luva käyttää sertifioitituusta. Asetajarekisteri luomie ja ylläpito o Motiva vastuulla

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Julkaisija Keski-Suome liitto Sepäkatu 4, 40100 Jyväskylä Puheli (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Yhteydet Kotisivu: http//www.keskisuomi.fi Yhteydet hekilökutaa: etuimi.sukuimi@keskisuomi.fi Julkaisu

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

Verratonta vertaistukea s. 6

Verratonta vertaistukea s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Motiva ja lumipalloefekti s. 11 Älyä elämiseen s. 12 Kodin hankinnat entistä ekompia s. 20 Kiinteistöalan asiantuntijat

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus

KUNTOUTUSPÄIVÄT. Maanantai 9.3.2015 klo 13.00 16.20 TYÖRYHMÄ 1. Kuntoutus & sote-uudistus KUNTOUTUSPÄIVÄT ohjelma 2015 klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 8 Mitä tehdä, jos oppimie ei suju? klo 9.00 12.00 TYÖRYHMÄ 5 Europea retur-to-work ad rehabilitatio practices supportig persos with reduced workig capacity

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. 3 / 2 0 0 5 L O K A K U U 3 Kuvat: Fortum Heat, La Rocca Oy, Motiva Oy Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Polttoon vai kiertoon s. 6

Polttoon vai kiertoon s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Matkalla jätteeksi Polttoon vai kiertoon s. 6 Tuotannon sydän kuntoon s. 12 Joutsenmerkki 25 vuotta s. 26 Älyä kaupunkien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Brändillä on väliä Yritysten hankinnat Lomailijan vihreät vaihtoehdot EU-ympäristömerkin fb-kampanja

Brändillä on väliä Yritysten hankinnat Lomailijan vihreät vaihtoehdot EU-ympäristömerkin fb-kampanja Ympäristömerkki Vuosijulkaisu 2014 TEEMANA KOTI Ekoasumishaaste 3 kotia Trash Design Joutsenmerkitty talo Brändillä on väliä Yritysten hankinnat Lomailijan vihreät vaihtoehdot EU-ympäristömerkin fb-kampanja

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Ympäristömerkki. Vuosijulkaisu 2013

Ympäristömerkki. Vuosijulkaisu 2013 Ympäristömerkki Vuosijulkaisu 2013 Pääkirjoitus YMPÄRISTÖMERKKIEN VUOSI 2012 Kuluttajat ja yritykset ovat kiinnostuneita saamaan tietoa ympäristöasioista ja haluavat toimia vastuullisesti. Tämän osoittaa

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot