Pikkalan ABC asemakaava-alueen luontoselvitys sekä suunnitelman vaikutukset Siuntionjoen Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikkalan ABC asemakaava-alueen luontoselvitys sekä suunnitelman vaikutukset Siuntionjoen Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin"

Transkriptio

1 (5) Pikkalan ABC asemakaava-alueen luontoselvitys sekä suunnitelman vaikutukset Siuntionjoen Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin Johdanto Asemakaava-alueen luonnonympäristö Tässä raportissa on esitetty keväällä 2014 tehdyn luontoselvityksen tulokset liittyen Pickalan ABC liikenneaseman asemakaavahankkeeseen. Lisäksi raportissa on arvioitu asemakaavan vaikutukset Siuntion joen Natura 2000 alueen suojeluperusteisiin. Luonnonympäristö selvitettiin maastokäynnein 4.5. ja Alue kuljettiin molemmilla kerroilla läpi maastokäynti tehtiin aamulla klo aikaan ja 1.6. aamulla kello 7-. Maastoselvitykset on tehnyt FM biologi Lauri Erävuori Sito Oy:stä. Luontoselvityksessä keskityttiin selvittämään hankealueella esiintyvät arvokkaat luontokohteet ja lajit Pelto/viljelyalue 2. Rakennettu ympäristö 3. Tasoitettu joutomaa-alue/vastaava/sähkölinja, kasvillisuus kulttuurilajistoa/tienvarsilajistoa, heinävaltaista 4. Tervaleppävaltainen jokivarren puustovyöhyke. Vanhaa lehtipuustoa ja rehevää jokivarren kasvillisuutta. Osin rantatörmä sortuileva. 5. Tuoreen kankaan mäntysekametsä 6. Runsasravinteinen lehto, itäosa taimikkoa. 7. Lehtomainen kuusikkokangas, osin kostea, ojitettu. Kuivahkon kankaan/tuoreen kankaan mäntysekametsää, osittain kalliopaljastumia. 9. Paljaaksi hakattu kalliorinteen tuore/kuivahko kangas 10. Lehtomainen kangas, mäntysekametsä 11. Vanha soran/hiekanottokuoppa, jossa kertynyt pohja- ja pintavettä. Kasvillisuus kulttuurivaikutteista. 12. Vanha istutettu puurivistö pellonreunassa. Lähinnä maisemallista arvoa.

2 (5) Selvitysalue koostuu alueellisesti hyvin tyypillisestä luonnosta. Lähes koko selvitysalue on jossain määrin ihmisen muokkaamaa, vain luoteisosan kallioalueilla on luonnontilaisia ympäristöjä, joihin ei ole varsinaisesti heijastunut lähialueen ympäristön muokkaukset. Seuraavassa on kuvattu maininnan arvoiset kuviot. Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain tai vesilain arvokkaita luontotyyppejä. Alueen lounaisosassa esiintyvä runsasravinteinen lehto on uhanalaisuusluokitukseltaan Etelä-Suomessa vaarantunut (VU). Kyseisellä kuviolla puusto on nuorta ja tasaikäistä metsätaloustoimien seurauksena, ja kohteen edustavuus on heikko nykytilassa. Osa kuviosta keskiosassa selvitysaluetta on tulkittavissa metsälain tarkoittamaksi vähätuottoiseksi kallioalueeksi. kallioalueen alustassa kasvaa yksittäisiä vanhoja kuusia ja mäntyjä ja aluskasvillisuudessa esiintyy lehtomaisen ja tuoreen kankaan lajistoa. Kyseisen kaltaiset kallioalueet ovat luonteenomaisia Uudenmaan rannikolle. Jokivarressa (kuvio 4) on kapea lehtipuuvyöhyke, jossa esiintyy vanhoja ja kookkaita tervaleppiä ja yksittäisiä vaahteroita. Kuvio 7 on tiheäpuustoista kuusikkoa, jonka aluskasvillisuus on osin rehevää kosteapohjaisuudesta johtuen. Kuviolla on muutamia ojia. Kuvion pohjoispuolella on läheiseen omakotitonttiin ilmeisesti liittyvä varastoalue. Kuviolla 11 on vanha soranottokuoppa, johon kertyy pintavesiä ja ilmeisesti purkautuu myös jonkin verran pohjavettä. Montun vieressä on huoltoaseman vedenottokaivo. Kuviolla 12 on vanha istutettu puurivi, jolla on lähinnä maisemallista merkitystä. Selvitysalueella ei esiinny erityisiä, huomionarvoisia kasvillisuuskuvioita. Kuvio on alueelle tyypillistä kalliomännikköä, joka on säilyttänyt luonnontilaisuutensa. Maastoselvitysten yhteydessä kirjattiin linnustohavainnot. Peltoalueilla käy ruokailemassa ja lepäilemässä lähinnä lokkeja, toukokuussa huoltoaseman pohjoispuoleisella peltoalueella tavattiin myös lepäilevä isokuovi. Selvitysalueella tavattiin mustarastas, laulurastas, puukiipijä, pajulintu, peippo, punakylkirastas, sinitiainen, talitiainen, vihervarpunen ja punarinta. Alueella ei esiintynyt erityisesti suojeltuja lajeja. Linnusto edustaa tyypillistä Etelä-Suomen talousmetsien lajistoa. Hankkeen vaikutukset Siuntionjoen Natura alueeseen Siuntionjoen Natura 2000 alue Natura-alueeseen kuuluu Siuntionjoen pääuoman ja kuuden sivujoen vesialueita, joilla suojelutavoitteet on tarkoitus toteuttaa vesilain nojalla. Maaalueita ei Siuntionjoen Natura-alueeseen kuulu.

3 (5) Natura-alue alkaa Siuntionjoen suulta Pikkalanlahdelta ja jatkuu pääuomassa Kvarnbyn Sågarsforsille asti. Yläpuolinen Sågarsforsin ja Björnträskin väli on perattu ja siten jätetty Natura-alueen ulkopuolelle. Pääuomassa on alajuoksulla kaksi järvimäistä laajentumaa, Vikträsk ja Tjusträsk, jotka ovat mukana Natura-alueessa. Sivuuomista mukana ovat Degermossenilta Sjundbyhyn laskeva puro, Kynnarträskistä Tjusträskiin laskeva lyhyt puro, Lillträskistä Kvarnbyhyn laskeva puro sekä suurempi sivujoki Kirkkojoki, joka Munksinkosken jälkeen jakautuu useampaan osaan. Siuntionjoki on luonnontilaisimpina säilyneitä jokivesistöjä Uudellamaalla. Se on ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Joki on yksi kolmesta Uudenmaan joesta, jossa vielä on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Meritaimenen alkuperäiskannat on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Ainakin Lempansåssa on lisäksi purotaimenta, joka lienee samaa geneettistä alkuperää kuin meritaimenkanta. Siuntionjoki on luontaisesti savisamea jokivesistö. Veden laatua heikentävät etenkin hajakuormitus sekä jätevedet, joita on laskettu Kirkkojokeen sekä Risubackaån sivu-uomaan. Joen pääuoma on Kvarnbystä Kirkkojoen yhtymäkohtaan saakka uomaltaan hyvin luonnontilainen ja siinä on muutamia koskikohtia. Etenkin itäranta on monin paikoin jyrkänteinen ja lehtokasvillisuuden vallitsema. Tällä jokiosalla elää saukkoja. Myös sivupuro Lempanså ja Aiskosbäckenin latvaosat ovat varsin luonnontilaisia ja runsaasti meanderoivia. Muualla jokiuomat ovat enimmäkseen peltojen keskellä ja osin perattuja. Natura-alue on erittäin tärkeä sekä luontotyyppien että lajien suojelun kannalta. Osa alueesta voidaan lukea luontotyyppiin luonnontilaisen kaltaiset jokireitin osat, joka Uudellamaalla on hyvin harvinainen. Osa sivupuroista puolestaan edustaa tyyppiä pikkujokien ja purojen vesikasvillisuus. Natura-alue on tärkeä saukon suojelulle. Saukko on luontodirektiivin liitteen II laji, ja se on luokiteltu myös kansallisesti uhanalaiseksi (valtakunnallisesti silmälläpidettävä, taantunut ja Uudellamaalla vaarantunut). Saukon esiintymisestä Uudellamaalla ei ole paljon tietoja, mutta ilmeisesti Siuntionjoen vesistöalue on sen tärkein esiintymisalue. Saukon kannalta tärkeitä jokiosia ovat mm. Kvarnbyn ja Kirkkojoen väli sekä Vikträskin ympäristö ja siitä mereen laskeva joen alaosa, jota kutsutaan myös Pikkalanjoeksi. Myös Lempansålta on tavattu saukkoa. Siuntionjoki on liitetty Natura-verkostoon suojeluperusteena luontodirektiivi (ns. SCI-alue). Siuntionjoen Natura-alueen suojeluperusteena ovat siis luontodirektiivin luontotyypit ja direktiivin liitteen II lajit. Natura-alue käsittää jokiuoman, ei ranta-alueita. Alueen suojeluperusteena ovat siten vesiluontotyyppeihin kuuluvat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja Vuorten alapuoliset tasankojoet. Luontotyyppien lisäksi suojeluperusteena on direktiivin liitteen II lajeista saukko. Natura-alueella esiintyviksi ilmoitettuja

4 (5) lintulajeja ei ole tarpeen arvioida, koska alueen suojeluperusteena ei ole lintudirektiivi. Hanke Vaikutukset suojeluperusteisiin Hankealue käsittää Pikkalan nykyisen ABC-liikenneaseman alueen lähiympäristöineen sekä liikenneaseman länsipuolelle suunnitellut kevyenliikenteen järjestelyt. Tarkoituksena on kehittää liikenneasemaa vastaamaan nykyistä palvelutasotarvetta. Asemakaavassa tarkastellaan myös liikenneratkaisuja. Kaavassa ei osoiteta Natura-alueeseen rajautuvaa muuttuvaa maankäyttöä. Joen ja liikenneaseman välissä on vihervyöhyke, joka nykyisin on osin sorapintana ja osin joutomaana. Jokirannassa on kapea puustoinen vyöhyke. Suunniteltavat liikennejärjestelyt eivät sijoitu jokiympäristöön tai rajaudu siihen. TÄHÄN OTE KAAVASTA Kaavan mahdolliset vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin voivat olla välillisiä, vedenlaatuun liittyviä vaikutuksia (hulevedet). Suoria vaikutuksia kaavasta ei aiheudu. Hankealueen läheisyyteen sijoittuva osa Naturaalueesta kuuluu luontotyyppiin Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Kaava-alueen ympäristössä Siuntionjoki sijoittuu laajahkojen peltoalueiden keskelle ja lienee ainakin paikoin perattu. Karjaantien eteläpuolella peltoalueella kasvatetaan nykyisin siirtonurmea. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista Natura-alueeseen rajautuen. Naturaalueen ja liikenneaseman väliin jää kapea vihervyöhyke, josta osa on jokeen rajautuvaa rantapuustoa ja osa lehtisekametsää, jossa on runsas pensaskerros. Maantien varressa jokeen rajautuu joutomaa-alue, josta puut ja pensaat on poistettu siltatyömaan yhteydessä. Hankkeesta ei aiheudu suoria haitallisia vaikutuksia suojeluperusteisiin, koska hankkeessa ei osoiteta Natura-alueeseen rajautuvaa uutta maankäyttöä. Liikenneasemalla on nykyisin oma jäteveden pienpuhdistamo, josta käsitellyt vedet johdetaan Siuntionjokeen. Alueen kehittämisen yhteydessä liikenneasema liitetään kunnalliseen viemäröintijärjestelmään. Näin ollen jätevesikuormituksen osalta hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Naturaalueen tilaan, kun kuormitus vähenee. Kaavaratkaisu ei vaikuta maantien liikennemääriin. Liikenteestä ei aiheudu luontotyyppejä heikentävää vaikutusta. Kevyenliikenteen suunnitelmilla ei ole niin ikään vaikutuksia Natura-alueeseen niiden sijoittuessa etäälle. Suunnitellulla asemakaavalla ei ole haitallisia vaikutuksia Siuntionjoen Natura-alueen suojeluperusteisiin. Huoltoaseman liittäminen kunnalliseen jätevesiverkostoon on myönteistä Siuntionjoen kannalta.

5 (5) Laatinut Lauri Erävuori FM, biologi

NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA

NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA VAIKUTUKSET KISKONJOEN LATVAVEDET NATURA-ALUEESEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaehdotusvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2014 Työnumero 82138174-02 KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Natura-arvio hankkeen vaikutuksista Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo Natura 2000 alueeseen (FI 0900065) Lauri Erävuori YMP30133 27.6.2012 Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot