APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS"

Transkriptio

1 APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

2

3 Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007

4 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta Apuvälineiden osto-oppaasta. Hankintaprosessi on vaativa ja opas on laadittu terveydenhuollon ammattilaisille tueksi hankintojen tekemiseen. Yhteistyö tavarantoimittajien ja ostavan yksikön välillä varmistaa hankinnassa parhaan lopputuloksen. Oppaan ensimmäinen luku käsittelee apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä. Toisessa luvussa käsitellään voimaan tullutta uutta lakia koskien julkisia hankintoja. Hankintalainsäädännön asiantuntija OTK Terhi Kauti on laatinut yhteenvedon uuden hankintalain sisällöstä ja vaatimuksista. Kolmannessa luvussa käsitellään hankintaprosessin vaiheita ja sisältöä. Opas on rajattu tavarahankintoihin eikä se näin ollen käsittele rakennus- eikä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevia hankintasäännöksiä. Oppaan sisällön on suunnitellut Sai-Lab ry:n apuvälinejaosto. Oppaan loppuosassa on Sai-Lab ry:n apuvälinejaoston jäsenyritysten luettelo ja yhteystiedot. Sai-Lab ry:n apuvälinejaosto 5

5 Sisällys Lukijalle Antti Vatanen: 1. Apuvälineitä koskeva lainsäädäntö Terhi Kauti: 2. Laki julkisista hankinnoista Uudistuksen erityispiirteitä Hankintalain soveltaminen Kenen on noudatettava hankintalakia? Mikä on julkinen hankinta? Etukäteen huomioon otettavat asiat Hankinnan suunnittelu Kynnysarvot ja hankinnan ennakoitu arvo Hankintamenettelyt EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Vähimmäismääräajat Nopeutettu menettely Menettely kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankinnasta ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehtävät ilmoitukset Hankinnan kohde ja tarjouspyyntö EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Tarjouspyyntö Tekniset eritelmät Tarjoajan ja tarjouksen soveltuvuus Tarjouksen valinta Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Tarjouspyyntö Tarjoajien valinta Tarjouksen valinta Päätökset, hankintasopimus ja oikeusturvakeinot Hankintaprosessi Hankinnan valmistelu Kartoitus ja tarjouspyynnön tekeminen Tarjouspyyntö ja tarjousten käsittely Tarjouspyyntö Tarjousten käsittely Katselmus Koekäyttö Koekäytön arviointi Hankintapäätös ja valitusoikeus Hankintasopimus ja tilaus Apuvälineen vastaanottotarkastus ja käytön opetus

6 4. Vuokraus Terveydenhuollon kulutustavarahankinnan tarjouspyyntö Liitteet Koekäyttösuositus Vuokrasopimuksen malli Sai-Lab ry:n ja Sai-Lab ry:n apuvälinejaoston jäsenyritysten yhteystiedot

7 Antti Vatanen: 1. Apuvälineitä koskeva lainsäädäntö Apuvälineitä koskevat terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki ja asetus sekä alemmanasteiset viranomaismääräykset, jotka perustuvat Euroopan Unionin direktiiveihin. Terveydenhuollon laitteilla tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta sekä sen asianmukaiseen toimintaan tarvittavaa ohjelmistoa, jonka sen valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun hedelmöitymisen säätelyyn Lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta. Terveydenhuollon laite saadaan lain mukaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön, kun se täyttää direktiiveissä asetetut vaatimukset ja kun vaatimuksenmukaisuus on asianmukaisesti varmistettu. Kun vaatimuksenmukaisuus on todettu, valmistaja kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän, joka mahdollistaa tuotteiden markkinoinnin koko Euroopan Unionin alueella. Jokaisen käyttöön otettavan apuvälineen tulee siis olla CE-merkitty. Valmistaja asettaa apuvälineeseen CE-merkin. CE-merkitty apuväline on sovitettavissa potilaalle valmistajan ohjeiden mukaisesti, jolloin sovittaja ei tee apuvälineeseen mitään merkintöjä, vaan apuvälineessä säilyy valmistajan CE-merkki. Voimassa oleva lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös apuvälineiden ammattimaiselle käyttäjälle. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista lain 11 velvoittaa ammattimaisen käyttäjän toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kunto on lain edellyttämällä tasolla, käyttöpaikka on varmennettu ja käyttöä koskevat ohjeet ja menettelyt ovat asianmukaiset. Edelleen terveydenhuollon laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. Lain 12 :ssä edellytetään, että laitteen käyttäjille on oltava riittävä koulutus ja kokemus laitteen käyttöön. Pykälän 2. momentissa annetaan määräys siitä, että ammattimaisen käyttäjän tulee huolehtia, että laite sijoitetaan, säädetään, ylläpidetään ja huolletaan asianmukaisesti toimintakuntoisuuden varmistamiseksi. Lain mukaan ammattimaisen käyttäjän tulee pitää luetteloa terveydenhuollon laitteista, jotka ovat hänen käytössään tai edelleen luovutettuina. 88

8 Terhi Kauti: 2. Laki julkisista hankinnoista Uusi hankintalaki tuli voimaan Uudistustyöllä on laitettu voimaan uusi hankintadirektiivi ja ajanmukaistettu kotimainen lainsäädäntö. Uudistuksessa on erityisesti pyritty ottamaan huomioon sosiaali- ja terveyssektorin tarpeet. Lakia sovelletaan hankintoihin, joiden menettely aloitetaan lähtien. Menettelyn aloittamisella tarkoitetaan lähinnä hankintailmoituksen tekemistä Uudistuksen erityispiirteitä Uusi hankintalaki antaa ostajalle entistä paremmat mahdollisuudet onnistuneen hankinnan tekemiseen. Laki on täsmällisempi ja selkeämpi kuin edeltäjänsä. Monia aikaisemmin tulkinnanvaraisia kohtia on selvennetty, ja ostaja tulee saamaan uusia vaihtoehtoja sopivan hankintamenettelyn valitsemiseksi. Keskeisimmät muutokset ovat yleinen ilmoitusvelvollisuus, joka antaa yrityksille entistä avoimemmin tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä. Toinen keskeinen erityispiirre on kansallisten kynnysarvojen käyttäminen: uutta lakia sovelletaan vähintään euron arvoisiin tavarahankintoihin. Palveluhankintojen kynnysarvot osin poikkeavat tästä. Lakiin on tehty lukuisia muutoksia. Terveydenhuollon yksikön kannalta huomattavina voidaan pitää ensinnäkin sitä, että pienimpiä, uuden kotimaisen kynnysarvon alittavia hankintoja ei tarvitse enää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Toiseksi, kaikista hankintalain mukaisista hankinnoista on ilmoitettava julkisesti. Siten tarjouspyyntöjen lähettäminen suoraan tarjoajille ei enää riitä. Kolmanneksi, ostajalla on käytettävissään uusia, entistä joustavampia menettelyjä, ja aikaisempien menettelytapojen käyttöä on täsmennetty. Kilpailuttamisvelvollisuus on edelleen lain keskeisin velvoite, ja tarjoajien avoin ja tasapuolinen kohtelu koko hankintamenettelyn ajan on keskeinen periaate. Uudistetulla lailla on pyritty tekemään ostamisesta entistä selkeämpää, helpompaa ja joustavampaa Hankintalain soveltaminen Kenen on noudatettava hankintalakia? Ostaja, joka on julkisen terveydenhuollon yksikkö, on tämän lain mukainen hankintayksikkö. Hankintayksiköitä ovat muun muassa valtion, kuntien ja kuntayhtymien esimerkiksi sairaanhoitopiirien viranomaiset. Myös niin sanotut julkisoikeudelliset laitokset ovat hankintayksiköitä. Ne on nimenomaan perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta, ja niitä rahoittaa toinen hankintayksikkö, tai niiden johto on toisen hankintayksikön valvonnan alainen, taikka toinen hankintayksikkö nimeää yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä. Myös mikä tahansa yksikkö on hankintayksikkö silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta ja tuen antaja on toinen hankintayksikkö. Tuen on siis tässä tapauksessa kohdistuttava itse hankintaan, joten tämä edellytys ei koske yleisiä toiminta-avustuksia. Oman organisaationsa sidosyksiköltä tehtävää hankintaa ei kuitenkaan tarvitse kilpailuttaa, jos hankintayksikkö valvoo sidosyksikköä samoin kuin omia toimipaikkojaan yksin tai yhdessä toisten hankintayksiköiden kanssa. Lisäedellytys on, että sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa. Ostaja voi hankkia tarvitsemansa tuotteet myös yhteishankintayksiköltä. Jos yhteishankintayksikkö on nimenomaan perustettu tai määrätty hankkimaan tuotteita toisille hankintayksiköille ja se harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa, ei ostajan tarvitse 9

9 enää erikseen kilpailuttaa hankintaa Mikä on julkinen hankinta? Tavara- tai palveluhankinta, jonka hankintayksikkö ostaa oman organisaationsa ulkopuolelta, ja jonka euromääräinen arvo ylittää lainmukaisen kynnysarvon, on tehtävä hankintalain määräysten mukaisesti. Tavaroiden ja palveluiden oston lisäksi vuokraus, leasing ja osamaksulla ostaminen ovat tämän lain mukaisia julkisia hankintoja. Ostettavaan palveluhankintaan voi sisältyä myös tavaroita, ja tavarahankintaan esimerkiksi kokoamispalvelu. Jos sopimuksessa on molempia, on kysymyksessä palveluhankinta, jos ostettavien palveluiden arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo. Palvelut on luokiteltu ensisijaisiin ja toissijaisiin palveluihin. Ensisijaisia palveluja ovat esimerkiksi huolto-, korjaus-, tietojenkäsittely- ja jätehuoltopalvelut. Toissijaisia palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankinnat on kilpailutettava. Ostajalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää tarjouskilpailu, joka on toteutettavissa jäljempänä esitettävin menettelytavoin. Tuotteen ostaminen suoraan toimittajalta ilman kilpailutusta on pääsääntöisesti kielletty se saadaan toteuttaa vain laissa tarkoin määritellyin edellytyksin. Onnistunut hankinta alkaa suunnittelusta. Ostajan kannattaa päättää hyvissä ajoin mitä hankitaan ja mitä ominaisuuksia tuotteilta halutaan. Kilpailuttamisen sääntöihin ja menettelyn kulkuun kannattaa paneutua hyvissä ajoin. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi on syytä varata tarjoajille riittävästi aikaa tarjousten tekemiseen. Yritykset vastaavat usein lukuisiin erilaisiin tarjouspyyntöihin samaan aikaan, joten yritysten tulee lukea jokainen yksilöllinen tarjouspyyntö tarkasti. Kilpailutuksen tavoitteena on, että ostaja saa hyvin tehtyjä, tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia hyvän kilpailun ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi Etukäteen huomioon otettavat asiat Hankinnan suunnittelu Ostajalla on vapaus, mutta myös velvollisuus suunnitella hankintansa. Hyvissä ajoin etukäteen valmistautumalla ostaja voi mahdollisuuksien mukaan varmistautua siitä, että osto on onnistunut ja vastaa ostajan tarpeita, sekä siitä, että hankintamenettely on lain mukainen. Hankintalain määräyksillä säännellään ostomenettelyä, mutta ei ostettavaa tuotetta. Ostaja päättää etukäteen, mikä tuote tai palvelu tarvitaan, mitä teknisiä ominaisuuksia siltä edellytetään, sekä millä perusteella tarjouskilpailu ratkaistaan: voittaako kokonaistaloudellisesti edullisin vai hinnaltaan halvin tuote. Tärkeää on se, että kaikki tarjoajilta ja tarjouksilta vaaditut edellytykset sekä tarjouskilpailun ratkaisuperusteet on selvästi ilmoitettu etukäteen. Hankinnan suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Varsinaisen tuotteen ja tarjouskilpailun suunnittelu, käytettävissä olevien määrärahojen selvittäminen sekä tarjouskilpailun loppuun saattaminen tuotteen toimittamiseen ostajalle kestää suhteellisen pitkän ajan. Kun tarjouskilpailu järjestetään, on se myös vietävä loppuun. Sitä ei saa järjestää esimerkiksi yksinomaan hintatason selvittämiseksi. Huolellinen suunnittelu ja tarjouspyyntö ovat onnistuneen hankinnan A ja O. Kaikki alkaa tarvittavien tavaroiden tai palveluiden, sekä toisaalta käytettävissä olevien varojen selvittämisestä: 10

10 Mitä tarvetta ostettavan tuotteen tulee tyydyttää? Mitä ominaisuuksia tuotteelta halutaan? Minkä laatuinen tuotteen pitäisi olla? Minkälaisia tuotteita markkinoilla on tarjolla? Kuinka pitkäksi ajaksi tai kuinka suuri määrä tuotetta on järkevää hankkia? Kuinka paljon varoja ostajalla on käytettävissä tähän hankintaan? Ostajan tarve, toivomukset ja käytettävissä olevat varat muodostavat sen kokonaisuuden, jonka perusteella hankinnasta ilmoitetaan ja tarjouspyyntö tehdään. Siksi suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. On myös hyvä muistaa, että tarjouksen tekijöille on varattava riittävästi aikaa tarjousten tekemiseen. Jos ostajalla on jo etukäteen tiedossa EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja, kannattaa niistä tehdä riittävän tarkka ennakkoilmoitus Julkiset hankinnat -lehteen. Siten ostaja voi säästää aikaa itse tarjouskilpailussa, sillä riittävin tiedoin tehty ennakkoilmoitus mahdollistaa lyhennettyjen tarjousaikojen käytön Kynnysarvot ja hankinnan ennakoitu arvo Euromääräiseltä arvoltaan pieniä, niin sanottuja vähäisiä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Jos ostajalla on kuitenkin olemassa omat hankintasäännöt, joiden mukaan ostot on kilpailutettava, on niitä sääntöjä luonnollisesti noudatettava. Hankintamenettelyä ohjaavat toisaalta kotimaiset, toisaalta EU:n hankintadirektiivin mukaiset, euromääräiset kynnysarvot. Jos hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo eli hinta on kynnysarvon suuruinen tai ylittää sen, on noudatettava jäljempänä selvitettäviä menettelytapoja. Kotimainen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eräiden koulutuspalvelujen kynnysarvo on euroa. Jos hankinnan ennakoitu arvo jää kotimaisen kynnysarvon alapuolelle, ei hankintalain menettelytapoja tarvitse noudattaa. Kaikki vähintään kynnysarvon suuruiset hankinnat on kuitenkin kilpailutettava, ja kilpailuttamisvelvollisuus koskee kaikkia hankintayksiköitä. Kotimaiset kynnysarvot on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi, kun taas EU-kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa kynnysarvojen muutokset. Tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvot vuoden 2007 loppuun ovat euroa. Uudet kynnysarvot ilmoitetaan vuoden 2008 alussa kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Voimassa olevat kynnysarvot kannattaa aina tarkistaa etukäteen. Ne julkaistaan muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön kotisivuilla kohdassa markkinat ja kuluttajat, julkiset hankinnat ja hankintojen neuvontayksikön kotisivuilla Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on käytettävä suurinta kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Kokonaiskorvaukseen sisältyvät mahdolliset vaihtoehdot, optio- ja pidennysehdot, sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Jos hankinta tehdään vuokraamalla, leasingvuokraamalla tai osamaksulla, käytetään laskennan perusteena tuotteen ennakoitua kokonaisarvoa jäännösarvo mukaan lukien. Jos sopimusaikaa ei ole määritelty, käytetään perusteena 1 kuukauden arvoa ja se kerrotaan luvulla 48. Toistuvasti tai määräajoin tehtävien ostojen ennakoituna arvona pidetään viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai kuluneena varainhoitokautena tehtyjen hankintojen kokonaisarvoa. 11

11 Ostaja määrittelee, minkä kokoisissa erissä tai kuinka pitkäksi ajaksi tuotetta on tarkoituksenmukaista hankkia. Tarkoitus on, että ostot tehdään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisissa erissä. Kilpailuttamisvelvoitteen kiertäminen jakamalla hankinta pieniin osiin on kuitenkin laissa kielletty. Hankintaa ei saa keinotekoisesti jakaa osiin tai sen arvoa laskea poikkeuksellisella tavalla hankintasäännösten kiertämiseksi. Kysymyksessä on niin sanottu hankintojen pilkkomisen kielto Hankintamenettelyt Hankinnassa on käytettävä avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa saadaan käyttää vain erityisissä, laissa tyhjentävästi määritellyissä tapauksissa, sillä ne ovat poikkeus hankintojen avoimen kilpailutuksen periaatteesta. Tästä syystä niiden käytön sallittavuuteen suhtaudutaan tiukasti. Jos ostaja käyttää neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa, on hänen voitava tarvittaessa esittää lainmukaiset perusteet menettelyynsä. Kaikista hankinnoista tulee ilmoittaa sähköisesti ja julkisesti HILMA:ssa osoitteessa HILMA on virallinen ilmoituskanava. Sen jälkeen hankinnasta saa ilmoittaa muullakin tavalla. HILMA:sta löytyvät sähköiset lomakkeet, ohjeet lomakkeiden täyttämiseksi sekä muuta tietoa hankinnoista. Jos hankintailmoituksen julkaiseminen laiminlyödään, on kysymyksessä lainvastainen menettelyvirhe. Avoimesta menettelystä ilmoitetaan julkisesti. Silloin kaikilla toimittajilla on ilmoituksen julkaisemisen jälkeen oikeus saada tarjousasiakirjat ja osallistua tarjouskilpailuun, eikä ostaja voi rajata etukäteen niiden tarjoajien määrää, joille tarjouspyyntö lähetetään. Julkisen ilmoituksen lisäksi ostaja voi lähettää tarjouspyynnön suoraan valitsemilleen toimittajille. Silloin tarjoajien soveltuvuus arvioidaan myöhemmässä vaiheessa. Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensin ostaja tekee julkisen ilmoituksen, jonka perusteella hankinnasta kiinnostuneet toimittajat jättävät osallistumishakemuksen, ja siten ilmoittavat kiinnostuksensa osallistua tarjouskilpailuun. Ostaja valitsee hakemusten perusteella riittävästi tarjoajia, kuitenkin vähintään viisi, joille ostaja toimittaa tarjousasiakirjat ja jotka voivat tehdä tarjouksen. Myös rajoitetussa menettelyssä on julkaistava hankintailmoitus, joten tarjousten pyytäminen suoraan toimittajilta ilman julkista ilmoitusta ei ole enää mahdollista. Neuvottelumenettelyssä ostaja julkaisee hankinnasta ilmoituksen. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen, ja hankintayksikkö valitsee ne ehdokkaat, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista. Ehdokkaita ja tarjoajia tulee neuvotteluissa kohdella tasapuolisesti ja syrjimättä antamalla muun muassa samanlaiset tiedot hankinnan kohteesta ja sen toteuttamisesta sekä huolehtimalla tarjoajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja menettelyn objektiivisuudesta neuvottelutilanteissa. Tarjoajien kanssa käytävien neuvottelujen tulee yleensä tapahtua ennen tarjouspyynnön ja tarjouksen tekemistä. Neuvottelut hinnan tinkimiseksi on kuitenkin kielletty. Suorahankintaan voidaan turvautua vain alla luetelluissa, erityisissä poikkeustilanteissa. Suorahankinta on poikkeus lain julkisesta tarjouskilpailukäytännöstä, ja siten sen edellytysten täyttymistä tulkitaan tiukasti. Mikäli ostaja on turvautunut suorahankintaan, on hänen aina voitava osoittaa, että lain vaatimat suorahankinnan edellytykset todella ovat olemassa. Esimerkiksi äärimmäinen kiire ei saa johtua siitä, että ostaja ei ole ryhtynyt ajoissa toimeen. Sen syyn tulee johtua jostakin ostajasta riippumattomasta, yllättävästä syystä. Suorahankinta poikkeaa edellä mainituista hankintamenettelyistä sikäli, että siitä ei julkaista il- 12

12 moitusta. Ostaja valitsee menettelyyn osallistuvat tarjoajat ja neuvottelee näiden kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Ostaja voi valita suorahankinnan, jos 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta. Komissiolle on toimitettava sen pyynnöstä suorahankintaa koskeva selvitys; 2) teknisestä tai taiteellisesta taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomista, ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi; 5) alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen taikka laajentaminen, ja toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia tuotteiden käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten samoin kuin uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta; 6) tavarat hankitaan erityisen edullisin ehdoin kaupallisen toimintansa päättävältä tavarantoimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena; 7) kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu, a. joka tehdään alkuperäisen toimittajan kanssa, b. joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty, ja c. lisäpalvelua ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa, tai d. vaikka lisäpalvelu voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Edellytyksenä lisäksi on, että lisäpalvelujen kokonaisarvo on enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta; 8) kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aikaisemman avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että aikaisempaa hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu neuvottelumenettelyn mahdollisesta myöhemmästä käytöstä ja että lisäpalvelun ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta on tehtävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. 13

13 Puitejärjestely tarkoittaa ostajan ja toimittajien välistä sopimusta tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi vuoden aikana, toteutettavista hankinnoista. Ostaja kilpailuttaa puitejärjestelyyn otettavat toimittajat noudattamalla samoja sääntöjä, kuin ehdokkaiden ja tarjoajien valintaa kilpailutettaessa. Myös puitejärjestelystä on ilmoitettava julkisesti. Järjestely voidaan tehdä yhden tai useamman toimittajan kanssa. Jos järjestelyyn halutaan useampi toimittaja, on niitä oltava vähintään kolme. Puitejärjestely kilpailutetaan. Kilpailu voi koskea joko osaa hankinnan ehdoista, taikka kaikkia hankintaehtoja. Esimerkiksi hinnat ja toimitusehdot voivat jäädä puitesopimuksen ulkopuolelle, jolloin ne kilpailutetaan erikseen. Jos kilpailutuksen seurauksena kaikki puitejärjestelyn ehdot on vahvistettu etukäteen ja järjestelyssä on mukana useampi tarjoaja, voidaan järjestelyyn perustuvat hankinnat toteuttaa tilaamalla tuote suoraan. Jos kuitenkin osa ehdoista on jätetty kilpailuttamatta, on hankinnat puitejärjestelyssä mukana olevilta tarjoajilta silti kilpailutettava. Yhden tarjoajan kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat voidaan tehdä ao. tarjoajalta tilaamalla suoraan, ilman uutta kilpailuttamista. Uuden lain ja direktiivin myötä saadaan tulevaisuudessa käytettäväksi uusia menettelytapoja, muun muassa dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa. Tarkemmat ohjeet niistä saadaan myöhemmin EU:n komissiolta sekä kauppa- ja teollisuusministeriöltä EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankinta on tehtävä avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Avoimessa menettelyssä julkaistaan ensin hankintailmoitus. Sen lisäksi ostaja voi halutessaan lähettää tarjouspyyntöjä toimittajille. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaita tulee kutsua tarjouskilpailuun riittävä määrä, kuitenkin vähintään viisi. Tavoitteena on todellisen kilpailun varmistaminen, joten riittävä määrä arvioidaan hankinnan laadun ja koon mukaan. Ehdokkaiden vähimmäismäärä ja tarvittaessa myös enimmäismäärä, sekä tarjoajiksi valittavien ehdokkaiden valintaperusteet tulisi ilmoittaa hankintailmoituksessa. Näin turvataan kilpailuttamismenettelyn avoimuus ja ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu. Ostaja voi asettaa ehdokkaiden valitsemiseksi esimerkiksi taloudellisia tai teknisiä vähimmäisvaatimuksia, jotka ehdokkaan tulisi täyttää tullakseen valituksi tarjouskilpailuun. Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa hankittavaan tuotteeseen nähden, joten vaatimuksia ei saa käyttää syrjivästi. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain poikkeuksellisissa tilanteissa, sillä se poikkeaa kilpailutuksen avoimuudesta. Ostajalla on aina velvollisuus perustella syy neuvottelumenettelyyn turvautumiseksi. Jos aikaisemmin järjestetyssä avoimella tai rajoitetulla menettelyllä toteutetussa tarjouskilpailussa on saatu tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai hankintamenettelyn ehtoja, voi ostaja julkaista uuden hankintailmoituksen ja siirtyä sen julkaistuaan neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyn käyttö on kuitenkin poikkeuksellista, ja ostajan on aina voitava näyttää toteen, että lain vaatimat edellytykset menettelyn käytölle todella ovat olemassa. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, jos tarjoaja esittää vaihtoehtoisen tarjouksen huolimatta siitä, että siihen ei ollut annettu mahdollisuutta. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä myöskään silloin, kun tarjouksessa ei ole ostajan edellyttämiä selvityksiä verotusta, ympäristönsuojelua tai työoloja koskevien velvoitteiden täyttämisestä. Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä julkaistaan uusi hankintailmoitus. Vain silloin hankintailmoituksen voi jättää julkaisematta, kun neuvotteluihin otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät ostajan tarjoajalle ja tarjoukselle asettamat soveltuvuus- eli kelpoisuusehdot ja jotka ovat 14

14 tehneet vaatimusten mukaisen tarjouksen. Ostajan tulee käydä neuvotteluja vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos soveltuvuusedellytykset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. On huomattava, että soveltuvat tarjoajat valitaan ensin. Ehdokkaiden valintaan voidaan käyttää tarjouksen valintaperusteita. Neuvottelu voidaan käydä vaiheittain, kunhan vaiheittaisuudesta on ilmoitettu etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti, ja ostajan on huolehdittava siitä, että kaikilla on käytettävissään samat tiedot. Suorahankintaa ostaja voi käyttää, jos jokin edellä mainituista suoran hankinnan edellytyksistä täyttyy. Suorahankintaan voi turvautua, jos edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai ehdokkuushakemuksia, eikä alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja muuteta. Lisäksi suorahankinta on mahdollista tehdä, jos saadut tarjoukset ovat täysin tarjouspyynnön vastaisia. Suorahankinta on poikkeus avoimesta kilpailusta, joten edellytyksiä sen käyttämiseen arvioidaan tiukasti. Ostajan on aina voitava näyttää toteen, että edellytykset ovat todella olemassa Vähimmäismääräajat Vähintään kansallisen euron kynnysarvon arvoisissa hankinnoissa ostajan on varattava yrityksille riittävän pitkä aika osallistumishakemuksen ja/tai tarjouksen tekemiseksi. Riittävän pitkä aika riippuu sekä hankinnan kohteesta, esimerkiksi sen laajuudesta ja laadusta, mutta myös muista seikoista: tarjoajat saattavat joutua hankkimaan erilaisia todistuksia ja siihen on varattava riittävästi aikaa. On myös syytä huomioida, että tarjoajat vastaavat usein samaan aikaan moniin muihinkin tarjouskilpailuihin. Laki asettaa vähintään EU-kynnysarvon suuruisille hankinnoille ehdottomat vähimmäismääräajat, mutta ostaja harkitsee, antaako tarjoajille vielä enemmän aikaa tarjousten tekemiseksi, sillä tarjousmenettelyssä on annettava tarjousten tekemiseksi riittävästi aikaa. Ostajan on hyvä huomioida esimerkiksi itse tarjouksen tekemiseen käytettävä aika, mutta myös annettava riittävästi aikaa tarjoajille erilaisten selvitysten tekemiseen ja vaadittavien todistusten tai rekisteritietojen hankkimiseen. Tarjousten tekemiselle annettavan määräajan laskeminen aloitetaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Edellä mainitut ajat ovat siis vähimmäisaikoja, ostaja voi asettaa pidemmän ajan: Avoimessa menettelyssä tarjousaika on 52 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä annetaan 37 päivää osallistumishakemusten tekemiseen hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Rajoitetun menettelyn varsinainen tarjousaika on 40 päivää, ja se lasketaan tarjouspyynnön lähettämispäivästä Nopeutettu menettely Nopeutettuun menettelyyn voidaan turvautua rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä, jos vähimmäismääräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta. Avoimessa menettelyssä sitä ei voida käyttää. Määräaikoja voidaan lyhentää, jos hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta ennakkoilmoituksen, jossa hankinta, tarjoajien soveltuvuusedellytykset, tarjousten valintaperuste ja muut merkitykselliset seikat on kuvattu riittävän tarkasti. Ennakkoilmoituksen perusteella voidaan lyhentää avoimen menettelyn tarjousaikaa ja muissa menettelyissä osallistumishakemusten tekemisen määräaikaa. 15

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55635-2014:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 034-055635 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248551-2010:text:fi:html FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot