APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS"

Transkriptio

1 APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

2

3 Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007

4 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta Apuvälineiden osto-oppaasta. Hankintaprosessi on vaativa ja opas on laadittu terveydenhuollon ammattilaisille tueksi hankintojen tekemiseen. Yhteistyö tavarantoimittajien ja ostavan yksikön välillä varmistaa hankinnassa parhaan lopputuloksen. Oppaan ensimmäinen luku käsittelee apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä. Toisessa luvussa käsitellään voimaan tullutta uutta lakia koskien julkisia hankintoja. Hankintalainsäädännön asiantuntija OTK Terhi Kauti on laatinut yhteenvedon uuden hankintalain sisällöstä ja vaatimuksista. Kolmannessa luvussa käsitellään hankintaprosessin vaiheita ja sisältöä. Opas on rajattu tavarahankintoihin eikä se näin ollen käsittele rakennus- eikä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevia hankintasäännöksiä. Oppaan sisällön on suunnitellut Sai-Lab ry:n apuvälinejaosto. Oppaan loppuosassa on Sai-Lab ry:n apuvälinejaoston jäsenyritysten luettelo ja yhteystiedot. Sai-Lab ry:n apuvälinejaosto 5

5 Sisällys Lukijalle Antti Vatanen: 1. Apuvälineitä koskeva lainsäädäntö Terhi Kauti: 2. Laki julkisista hankinnoista Uudistuksen erityispiirteitä Hankintalain soveltaminen Kenen on noudatettava hankintalakia? Mikä on julkinen hankinta? Etukäteen huomioon otettavat asiat Hankinnan suunnittelu Kynnysarvot ja hankinnan ennakoitu arvo Hankintamenettelyt EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Vähimmäismääräajat Nopeutettu menettely Menettely kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankinnasta ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehtävät ilmoitukset Hankinnan kohde ja tarjouspyyntö EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Tarjouspyyntö Tekniset eritelmät Tarjoajan ja tarjouksen soveltuvuus Tarjouksen valinta Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Tarjouspyyntö Tarjoajien valinta Tarjouksen valinta Päätökset, hankintasopimus ja oikeusturvakeinot Hankintaprosessi Hankinnan valmistelu Kartoitus ja tarjouspyynnön tekeminen Tarjouspyyntö ja tarjousten käsittely Tarjouspyyntö Tarjousten käsittely Katselmus Koekäyttö Koekäytön arviointi Hankintapäätös ja valitusoikeus Hankintasopimus ja tilaus Apuvälineen vastaanottotarkastus ja käytön opetus

6 4. Vuokraus Terveydenhuollon kulutustavarahankinnan tarjouspyyntö Liitteet Koekäyttösuositus Vuokrasopimuksen malli Sai-Lab ry:n ja Sai-Lab ry:n apuvälinejaoston jäsenyritysten yhteystiedot

7 Antti Vatanen: 1. Apuvälineitä koskeva lainsäädäntö Apuvälineitä koskevat terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki ja asetus sekä alemmanasteiset viranomaismääräykset, jotka perustuvat Euroopan Unionin direktiiveihin. Terveydenhuollon laitteilla tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta sekä sen asianmukaiseen toimintaan tarvittavaa ohjelmistoa, jonka sen valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun hedelmöitymisen säätelyyn Lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta. Terveydenhuollon laite saadaan lain mukaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön, kun se täyttää direktiiveissä asetetut vaatimukset ja kun vaatimuksenmukaisuus on asianmukaisesti varmistettu. Kun vaatimuksenmukaisuus on todettu, valmistaja kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän, joka mahdollistaa tuotteiden markkinoinnin koko Euroopan Unionin alueella. Jokaisen käyttöön otettavan apuvälineen tulee siis olla CE-merkitty. Valmistaja asettaa apuvälineeseen CE-merkin. CE-merkitty apuväline on sovitettavissa potilaalle valmistajan ohjeiden mukaisesti, jolloin sovittaja ei tee apuvälineeseen mitään merkintöjä, vaan apuvälineessä säilyy valmistajan CE-merkki. Voimassa oleva lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös apuvälineiden ammattimaiselle käyttäjälle. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista lain 11 velvoittaa ammattimaisen käyttäjän toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kunto on lain edellyttämällä tasolla, käyttöpaikka on varmennettu ja käyttöä koskevat ohjeet ja menettelyt ovat asianmukaiset. Edelleen terveydenhuollon laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. Lain 12 :ssä edellytetään, että laitteen käyttäjille on oltava riittävä koulutus ja kokemus laitteen käyttöön. Pykälän 2. momentissa annetaan määräys siitä, että ammattimaisen käyttäjän tulee huolehtia, että laite sijoitetaan, säädetään, ylläpidetään ja huolletaan asianmukaisesti toimintakuntoisuuden varmistamiseksi. Lain mukaan ammattimaisen käyttäjän tulee pitää luetteloa terveydenhuollon laitteista, jotka ovat hänen käytössään tai edelleen luovutettuina. 88

8 Terhi Kauti: 2. Laki julkisista hankinnoista Uusi hankintalaki tuli voimaan Uudistustyöllä on laitettu voimaan uusi hankintadirektiivi ja ajanmukaistettu kotimainen lainsäädäntö. Uudistuksessa on erityisesti pyritty ottamaan huomioon sosiaali- ja terveyssektorin tarpeet. Lakia sovelletaan hankintoihin, joiden menettely aloitetaan lähtien. Menettelyn aloittamisella tarkoitetaan lähinnä hankintailmoituksen tekemistä Uudistuksen erityispiirteitä Uusi hankintalaki antaa ostajalle entistä paremmat mahdollisuudet onnistuneen hankinnan tekemiseen. Laki on täsmällisempi ja selkeämpi kuin edeltäjänsä. Monia aikaisemmin tulkinnanvaraisia kohtia on selvennetty, ja ostaja tulee saamaan uusia vaihtoehtoja sopivan hankintamenettelyn valitsemiseksi. Keskeisimmät muutokset ovat yleinen ilmoitusvelvollisuus, joka antaa yrityksille entistä avoimemmin tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä. Toinen keskeinen erityispiirre on kansallisten kynnysarvojen käyttäminen: uutta lakia sovelletaan vähintään euron arvoisiin tavarahankintoihin. Palveluhankintojen kynnysarvot osin poikkeavat tästä. Lakiin on tehty lukuisia muutoksia. Terveydenhuollon yksikön kannalta huomattavina voidaan pitää ensinnäkin sitä, että pienimpiä, uuden kotimaisen kynnysarvon alittavia hankintoja ei tarvitse enää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Toiseksi, kaikista hankintalain mukaisista hankinnoista on ilmoitettava julkisesti. Siten tarjouspyyntöjen lähettäminen suoraan tarjoajille ei enää riitä. Kolmanneksi, ostajalla on käytettävissään uusia, entistä joustavampia menettelyjä, ja aikaisempien menettelytapojen käyttöä on täsmennetty. Kilpailuttamisvelvollisuus on edelleen lain keskeisin velvoite, ja tarjoajien avoin ja tasapuolinen kohtelu koko hankintamenettelyn ajan on keskeinen periaate. Uudistetulla lailla on pyritty tekemään ostamisesta entistä selkeämpää, helpompaa ja joustavampaa Hankintalain soveltaminen Kenen on noudatettava hankintalakia? Ostaja, joka on julkisen terveydenhuollon yksikkö, on tämän lain mukainen hankintayksikkö. Hankintayksiköitä ovat muun muassa valtion, kuntien ja kuntayhtymien esimerkiksi sairaanhoitopiirien viranomaiset. Myös niin sanotut julkisoikeudelliset laitokset ovat hankintayksiköitä. Ne on nimenomaan perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta, ja niitä rahoittaa toinen hankintayksikkö, tai niiden johto on toisen hankintayksikön valvonnan alainen, taikka toinen hankintayksikkö nimeää yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä. Myös mikä tahansa yksikkö on hankintayksikkö silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta ja tuen antaja on toinen hankintayksikkö. Tuen on siis tässä tapauksessa kohdistuttava itse hankintaan, joten tämä edellytys ei koske yleisiä toiminta-avustuksia. Oman organisaationsa sidosyksiköltä tehtävää hankintaa ei kuitenkaan tarvitse kilpailuttaa, jos hankintayksikkö valvoo sidosyksikköä samoin kuin omia toimipaikkojaan yksin tai yhdessä toisten hankintayksiköiden kanssa. Lisäedellytys on, että sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa. Ostaja voi hankkia tarvitsemansa tuotteet myös yhteishankintayksiköltä. Jos yhteishankintayksikkö on nimenomaan perustettu tai määrätty hankkimaan tuotteita toisille hankintayksiköille ja se harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa, ei ostajan tarvitse 9

9 enää erikseen kilpailuttaa hankintaa Mikä on julkinen hankinta? Tavara- tai palveluhankinta, jonka hankintayksikkö ostaa oman organisaationsa ulkopuolelta, ja jonka euromääräinen arvo ylittää lainmukaisen kynnysarvon, on tehtävä hankintalain määräysten mukaisesti. Tavaroiden ja palveluiden oston lisäksi vuokraus, leasing ja osamaksulla ostaminen ovat tämän lain mukaisia julkisia hankintoja. Ostettavaan palveluhankintaan voi sisältyä myös tavaroita, ja tavarahankintaan esimerkiksi kokoamispalvelu. Jos sopimuksessa on molempia, on kysymyksessä palveluhankinta, jos ostettavien palveluiden arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo. Palvelut on luokiteltu ensisijaisiin ja toissijaisiin palveluihin. Ensisijaisia palveluja ovat esimerkiksi huolto-, korjaus-, tietojenkäsittely- ja jätehuoltopalvelut. Toissijaisia palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankinnat on kilpailutettava. Ostajalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää tarjouskilpailu, joka on toteutettavissa jäljempänä esitettävin menettelytavoin. Tuotteen ostaminen suoraan toimittajalta ilman kilpailutusta on pääsääntöisesti kielletty se saadaan toteuttaa vain laissa tarkoin määritellyin edellytyksin. Onnistunut hankinta alkaa suunnittelusta. Ostajan kannattaa päättää hyvissä ajoin mitä hankitaan ja mitä ominaisuuksia tuotteilta halutaan. Kilpailuttamisen sääntöihin ja menettelyn kulkuun kannattaa paneutua hyvissä ajoin. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi on syytä varata tarjoajille riittävästi aikaa tarjousten tekemiseen. Yritykset vastaavat usein lukuisiin erilaisiin tarjouspyyntöihin samaan aikaan, joten yritysten tulee lukea jokainen yksilöllinen tarjouspyyntö tarkasti. Kilpailutuksen tavoitteena on, että ostaja saa hyvin tehtyjä, tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia hyvän kilpailun ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi Etukäteen huomioon otettavat asiat Hankinnan suunnittelu Ostajalla on vapaus, mutta myös velvollisuus suunnitella hankintansa. Hyvissä ajoin etukäteen valmistautumalla ostaja voi mahdollisuuksien mukaan varmistautua siitä, että osto on onnistunut ja vastaa ostajan tarpeita, sekä siitä, että hankintamenettely on lain mukainen. Hankintalain määräyksillä säännellään ostomenettelyä, mutta ei ostettavaa tuotetta. Ostaja päättää etukäteen, mikä tuote tai palvelu tarvitaan, mitä teknisiä ominaisuuksia siltä edellytetään, sekä millä perusteella tarjouskilpailu ratkaistaan: voittaako kokonaistaloudellisesti edullisin vai hinnaltaan halvin tuote. Tärkeää on se, että kaikki tarjoajilta ja tarjouksilta vaaditut edellytykset sekä tarjouskilpailun ratkaisuperusteet on selvästi ilmoitettu etukäteen. Hankinnan suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Varsinaisen tuotteen ja tarjouskilpailun suunnittelu, käytettävissä olevien määrärahojen selvittäminen sekä tarjouskilpailun loppuun saattaminen tuotteen toimittamiseen ostajalle kestää suhteellisen pitkän ajan. Kun tarjouskilpailu järjestetään, on se myös vietävä loppuun. Sitä ei saa järjestää esimerkiksi yksinomaan hintatason selvittämiseksi. Huolellinen suunnittelu ja tarjouspyyntö ovat onnistuneen hankinnan A ja O. Kaikki alkaa tarvittavien tavaroiden tai palveluiden, sekä toisaalta käytettävissä olevien varojen selvittämisestä: 10

10 Mitä tarvetta ostettavan tuotteen tulee tyydyttää? Mitä ominaisuuksia tuotteelta halutaan? Minkä laatuinen tuotteen pitäisi olla? Minkälaisia tuotteita markkinoilla on tarjolla? Kuinka pitkäksi ajaksi tai kuinka suuri määrä tuotetta on järkevää hankkia? Kuinka paljon varoja ostajalla on käytettävissä tähän hankintaan? Ostajan tarve, toivomukset ja käytettävissä olevat varat muodostavat sen kokonaisuuden, jonka perusteella hankinnasta ilmoitetaan ja tarjouspyyntö tehdään. Siksi suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. On myös hyvä muistaa, että tarjouksen tekijöille on varattava riittävästi aikaa tarjousten tekemiseen. Jos ostajalla on jo etukäteen tiedossa EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja, kannattaa niistä tehdä riittävän tarkka ennakkoilmoitus Julkiset hankinnat -lehteen. Siten ostaja voi säästää aikaa itse tarjouskilpailussa, sillä riittävin tiedoin tehty ennakkoilmoitus mahdollistaa lyhennettyjen tarjousaikojen käytön Kynnysarvot ja hankinnan ennakoitu arvo Euromääräiseltä arvoltaan pieniä, niin sanottuja vähäisiä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Jos ostajalla on kuitenkin olemassa omat hankintasäännöt, joiden mukaan ostot on kilpailutettava, on niitä sääntöjä luonnollisesti noudatettava. Hankintamenettelyä ohjaavat toisaalta kotimaiset, toisaalta EU:n hankintadirektiivin mukaiset, euromääräiset kynnysarvot. Jos hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo eli hinta on kynnysarvon suuruinen tai ylittää sen, on noudatettava jäljempänä selvitettäviä menettelytapoja. Kotimainen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eräiden koulutuspalvelujen kynnysarvo on euroa. Jos hankinnan ennakoitu arvo jää kotimaisen kynnysarvon alapuolelle, ei hankintalain menettelytapoja tarvitse noudattaa. Kaikki vähintään kynnysarvon suuruiset hankinnat on kuitenkin kilpailutettava, ja kilpailuttamisvelvollisuus koskee kaikkia hankintayksiköitä. Kotimaiset kynnysarvot on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi, kun taas EU-kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa kynnysarvojen muutokset. Tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvot vuoden 2007 loppuun ovat euroa. Uudet kynnysarvot ilmoitetaan vuoden 2008 alussa kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Voimassa olevat kynnysarvot kannattaa aina tarkistaa etukäteen. Ne julkaistaan muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön kotisivuilla kohdassa markkinat ja kuluttajat, julkiset hankinnat ja hankintojen neuvontayksikön kotisivuilla Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on käytettävä suurinta kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Kokonaiskorvaukseen sisältyvät mahdolliset vaihtoehdot, optio- ja pidennysehdot, sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Jos hankinta tehdään vuokraamalla, leasingvuokraamalla tai osamaksulla, käytetään laskennan perusteena tuotteen ennakoitua kokonaisarvoa jäännösarvo mukaan lukien. Jos sopimusaikaa ei ole määritelty, käytetään perusteena 1 kuukauden arvoa ja se kerrotaan luvulla 48. Toistuvasti tai määräajoin tehtävien ostojen ennakoituna arvona pidetään viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai kuluneena varainhoitokautena tehtyjen hankintojen kokonaisarvoa. 11

11 Ostaja määrittelee, minkä kokoisissa erissä tai kuinka pitkäksi ajaksi tuotetta on tarkoituksenmukaista hankkia. Tarkoitus on, että ostot tehdään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisissa erissä. Kilpailuttamisvelvoitteen kiertäminen jakamalla hankinta pieniin osiin on kuitenkin laissa kielletty. Hankintaa ei saa keinotekoisesti jakaa osiin tai sen arvoa laskea poikkeuksellisella tavalla hankintasäännösten kiertämiseksi. Kysymyksessä on niin sanottu hankintojen pilkkomisen kielto Hankintamenettelyt Hankinnassa on käytettävä avointa tai rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa saadaan käyttää vain erityisissä, laissa tyhjentävästi määritellyissä tapauksissa, sillä ne ovat poikkeus hankintojen avoimen kilpailutuksen periaatteesta. Tästä syystä niiden käytön sallittavuuteen suhtaudutaan tiukasti. Jos ostaja käyttää neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa, on hänen voitava tarvittaessa esittää lainmukaiset perusteet menettelyynsä. Kaikista hankinnoista tulee ilmoittaa sähköisesti ja julkisesti HILMA:ssa osoitteessa HILMA on virallinen ilmoituskanava. Sen jälkeen hankinnasta saa ilmoittaa muullakin tavalla. HILMA:sta löytyvät sähköiset lomakkeet, ohjeet lomakkeiden täyttämiseksi sekä muuta tietoa hankinnoista. Jos hankintailmoituksen julkaiseminen laiminlyödään, on kysymyksessä lainvastainen menettelyvirhe. Avoimesta menettelystä ilmoitetaan julkisesti. Silloin kaikilla toimittajilla on ilmoituksen julkaisemisen jälkeen oikeus saada tarjousasiakirjat ja osallistua tarjouskilpailuun, eikä ostaja voi rajata etukäteen niiden tarjoajien määrää, joille tarjouspyyntö lähetetään. Julkisen ilmoituksen lisäksi ostaja voi lähettää tarjouspyynnön suoraan valitsemilleen toimittajille. Silloin tarjoajien soveltuvuus arvioidaan myöhemmässä vaiheessa. Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensin ostaja tekee julkisen ilmoituksen, jonka perusteella hankinnasta kiinnostuneet toimittajat jättävät osallistumishakemuksen, ja siten ilmoittavat kiinnostuksensa osallistua tarjouskilpailuun. Ostaja valitsee hakemusten perusteella riittävästi tarjoajia, kuitenkin vähintään viisi, joille ostaja toimittaa tarjousasiakirjat ja jotka voivat tehdä tarjouksen. Myös rajoitetussa menettelyssä on julkaistava hankintailmoitus, joten tarjousten pyytäminen suoraan toimittajilta ilman julkista ilmoitusta ei ole enää mahdollista. Neuvottelumenettelyssä ostaja julkaisee hankinnasta ilmoituksen. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen, ja hankintayksikkö valitsee ne ehdokkaat, joiden kanssa se neuvottelee sopimuksen ehdoista. Ehdokkaita ja tarjoajia tulee neuvotteluissa kohdella tasapuolisesti ja syrjimättä antamalla muun muassa samanlaiset tiedot hankinnan kohteesta ja sen toteuttamisesta sekä huolehtimalla tarjoajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja menettelyn objektiivisuudesta neuvottelutilanteissa. Tarjoajien kanssa käytävien neuvottelujen tulee yleensä tapahtua ennen tarjouspyynnön ja tarjouksen tekemistä. Neuvottelut hinnan tinkimiseksi on kuitenkin kielletty. Suorahankintaan voidaan turvautua vain alla luetelluissa, erityisissä poikkeustilanteissa. Suorahankinta on poikkeus lain julkisesta tarjouskilpailukäytännöstä, ja siten sen edellytysten täyttymistä tulkitaan tiukasti. Mikäli ostaja on turvautunut suorahankintaan, on hänen aina voitava osoittaa, että lain vaatimat suorahankinnan edellytykset todella ovat olemassa. Esimerkiksi äärimmäinen kiire ei saa johtua siitä, että ostaja ei ole ryhtynyt ajoissa toimeen. Sen syyn tulee johtua jostakin ostajasta riippumattomasta, yllättävästä syystä. Suorahankinta poikkeaa edellä mainituista hankintamenettelyistä sikäli, että siitä ei julkaista il- 12

12 moitusta. Ostaja valitsee menettelyyn osallistuvat tarjoajat ja neuvottelee näiden kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Ostaja voi valita suorahankinnan, jos 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta. Komissiolle on toimitettava sen pyynnöstä suorahankintaa koskeva selvitys; 2) teknisestä tai taiteellisesta taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomista, ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi; 5) alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen taikka laajentaminen, ja toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia tuotteiden käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten samoin kuin uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa olla enintään kolme vuotta; 6) tavarat hankitaan erityisen edullisin ehdoin kaupallisen toimintansa päättävältä tavarantoimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena; 7) kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu, a. joka tehdään alkuperäisen toimittajan kanssa, b. joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty, ja c. lisäpalvelua ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa, tai d. vaikka lisäpalvelu voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Edellytyksenä lisäksi on, että lisäpalvelujen kokonaisarvo on enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta; 8) kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aikaisemman avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että aikaisempaa hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu neuvottelumenettelyn mahdollisesta myöhemmästä käytöstä ja että lisäpalvelun ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta on tehtävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. 13

13 Puitejärjestely tarkoittaa ostajan ja toimittajien välistä sopimusta tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi vuoden aikana, toteutettavista hankinnoista. Ostaja kilpailuttaa puitejärjestelyyn otettavat toimittajat noudattamalla samoja sääntöjä, kuin ehdokkaiden ja tarjoajien valintaa kilpailutettaessa. Myös puitejärjestelystä on ilmoitettava julkisesti. Järjestely voidaan tehdä yhden tai useamman toimittajan kanssa. Jos järjestelyyn halutaan useampi toimittaja, on niitä oltava vähintään kolme. Puitejärjestely kilpailutetaan. Kilpailu voi koskea joko osaa hankinnan ehdoista, taikka kaikkia hankintaehtoja. Esimerkiksi hinnat ja toimitusehdot voivat jäädä puitesopimuksen ulkopuolelle, jolloin ne kilpailutetaan erikseen. Jos kilpailutuksen seurauksena kaikki puitejärjestelyn ehdot on vahvistettu etukäteen ja järjestelyssä on mukana useampi tarjoaja, voidaan järjestelyyn perustuvat hankinnat toteuttaa tilaamalla tuote suoraan. Jos kuitenkin osa ehdoista on jätetty kilpailuttamatta, on hankinnat puitejärjestelyssä mukana olevilta tarjoajilta silti kilpailutettava. Yhden tarjoajan kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat voidaan tehdä ao. tarjoajalta tilaamalla suoraan, ilman uutta kilpailuttamista. Uuden lain ja direktiivin myötä saadaan tulevaisuudessa käytettäväksi uusia menettelytapoja, muun muassa dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa. Tarkemmat ohjeet niistä saadaan myöhemmin EU:n komissiolta sekä kauppa- ja teollisuusministeriöltä EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankinta on tehtävä avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Avoimessa menettelyssä julkaistaan ensin hankintailmoitus. Sen lisäksi ostaja voi halutessaan lähettää tarjouspyyntöjä toimittajille. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaita tulee kutsua tarjouskilpailuun riittävä määrä, kuitenkin vähintään viisi. Tavoitteena on todellisen kilpailun varmistaminen, joten riittävä määrä arvioidaan hankinnan laadun ja koon mukaan. Ehdokkaiden vähimmäismäärä ja tarvittaessa myös enimmäismäärä, sekä tarjoajiksi valittavien ehdokkaiden valintaperusteet tulisi ilmoittaa hankintailmoituksessa. Näin turvataan kilpailuttamismenettelyn avoimuus ja ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu. Ostaja voi asettaa ehdokkaiden valitsemiseksi esimerkiksi taloudellisia tai teknisiä vähimmäisvaatimuksia, jotka ehdokkaan tulisi täyttää tullakseen valituksi tarjouskilpailuun. Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa hankittavaan tuotteeseen nähden, joten vaatimuksia ei saa käyttää syrjivästi. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain poikkeuksellisissa tilanteissa, sillä se poikkeaa kilpailutuksen avoimuudesta. Ostajalla on aina velvollisuus perustella syy neuvottelumenettelyyn turvautumiseksi. Jos aikaisemmin järjestetyssä avoimella tai rajoitetulla menettelyllä toteutetussa tarjouskilpailussa on saatu tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai hankintamenettelyn ehtoja, voi ostaja julkaista uuden hankintailmoituksen ja siirtyä sen julkaistuaan neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyn käyttö on kuitenkin poikkeuksellista, ja ostajan on aina voitava näyttää toteen, että lain vaatimat edellytykset menettelyn käytölle todella ovat olemassa. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, jos tarjoaja esittää vaihtoehtoisen tarjouksen huolimatta siitä, että siihen ei ollut annettu mahdollisuutta. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä myöskään silloin, kun tarjouksessa ei ole ostajan edellyttämiä selvityksiä verotusta, ympäristönsuojelua tai työoloja koskevien velvoitteiden täyttämisestä. Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä julkaistaan uusi hankintailmoitus. Vain silloin hankintailmoituksen voi jättää julkaisematta, kun neuvotteluihin otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät ostajan tarjoajalle ja tarjoukselle asettamat soveltuvuus- eli kelpoisuusehdot ja jotka ovat 14

14 tehneet vaatimusten mukaisen tarjouksen. Ostajan tulee käydä neuvotteluja vähintään kolmen ehdokkaan kanssa, jos soveltuvuusedellytykset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. On huomattava, että soveltuvat tarjoajat valitaan ensin. Ehdokkaiden valintaan voidaan käyttää tarjouksen valintaperusteita. Neuvottelu voidaan käydä vaiheittain, kunhan vaiheittaisuudesta on ilmoitettu etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti, ja ostajan on huolehdittava siitä, että kaikilla on käytettävissään samat tiedot. Suorahankintaa ostaja voi käyttää, jos jokin edellä mainituista suoran hankinnan edellytyksistä täyttyy. Suorahankintaan voi turvautua, jos edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai ehdokkuushakemuksia, eikä alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja muuteta. Lisäksi suorahankinta on mahdollista tehdä, jos saadut tarjoukset ovat täysin tarjouspyynnön vastaisia. Suorahankinta on poikkeus avoimesta kilpailusta, joten edellytyksiä sen käyttämiseen arvioidaan tiukasti. Ostajan on aina voitava näyttää toteen, että edellytykset ovat todella olemassa Vähimmäismääräajat Vähintään kansallisen euron kynnysarvon arvoisissa hankinnoissa ostajan on varattava yrityksille riittävän pitkä aika osallistumishakemuksen ja/tai tarjouksen tekemiseksi. Riittävän pitkä aika riippuu sekä hankinnan kohteesta, esimerkiksi sen laajuudesta ja laadusta, mutta myös muista seikoista: tarjoajat saattavat joutua hankkimaan erilaisia todistuksia ja siihen on varattava riittävästi aikaa. On myös syytä huomioida, että tarjoajat vastaavat usein samaan aikaan moniin muihinkin tarjouskilpailuihin. Laki asettaa vähintään EU-kynnysarvon suuruisille hankinnoille ehdottomat vähimmäismääräajat, mutta ostaja harkitsee, antaako tarjoajille vielä enemmän aikaa tarjousten tekemiseksi, sillä tarjousmenettelyssä on annettava tarjousten tekemiseksi riittävästi aikaa. Ostajan on hyvä huomioida esimerkiksi itse tarjouksen tekemiseen käytettävä aika, mutta myös annettava riittävästi aikaa tarjoajille erilaisten selvitysten tekemiseen ja vaadittavien todistusten tai rekisteritietojen hankkimiseen. Tarjousten tekemiselle annettavan määräajan laskeminen aloitetaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Edellä mainitut ajat ovat siis vähimmäisaikoja, ostaja voi asettaa pidemmän ajan: Avoimessa menettelyssä tarjousaika on 52 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä annetaan 37 päivää osallistumishakemusten tekemiseen hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Rajoitetun menettelyn varsinainen tarjousaika on 40 päivää, ja se lasketaan tarjouspyynnön lähettämispäivästä Nopeutettu menettely Nopeutettuun menettelyyn voidaan turvautua rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä, jos vähimmäismääräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta. Avoimessa menettelyssä sitä ei voida käyttää. Määräaikoja voidaan lyhentää, jos hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta ennakkoilmoituksen, jossa hankinta, tarjoajien soveltuvuusedellytykset, tarjousten valintaperuste ja muut merkitykselliset seikat on kuvattu riittävän tarkasti. Ennakkoilmoituksen perusteella voidaan lyhentää avoimen menettelyn tarjousaikaa ja muissa menettelyissä osallistumishakemusten tekemisen määräaikaa. 15

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan HE 237/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa hankintayksikkö

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hammashoitohuoneiden kalusteet.

Hammashoitohuoneiden kalusteet. Hammashoitohuoneiden kalusteet. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/37706309.aspx Ulkoinen hankinta ID 50395-2013 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot