KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEEN KÄSITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEEN KÄSITTELY"

Transkriptio

1 Sivu 1 (7) Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää TARJOUSPYYNTÖ Biotehdas Oy Kaisa Suvilampi KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEEN KÄSITTELY TILAAJA Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus, Vesihuoltolaitos PL 36 (Kuninkaanlähteenkatu 12) KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari puh Tekniset asiat: Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho puh KÄYTTÄJÄ Kankaanpään kaupunki Vesihuoltolaitos Lähdekummuntie KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Puhdistamonhoitaja Tero Söderlund HANKINTA Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamolla syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen kuljetus ja lietteen käsittely Honkajoella sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Hankinta on vesihuollon toimialaan kuuluva palveluhankinta. Hankinta on kokonaisarvoltaan erityisalojen hankintalain 12 EU-kynnysarvojen ( euroa) alittava hankinta. Hankinnassa käytetään neuvottelumenettelyä. Palvelutarjoajan ja kaupungin välinen hankintaneuvottelu on pidetty jätevedenpuhdistamolla, jossa yhteydessä palveluntuottaja on tutustunut puhdistamoalueeseen ja lietteen kuormauspaikkaan.

2 Sivu 2 (7) HANKINNAN KOHDE Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen kuljetus puhdistamolta käsittelylaitokseen ja lietteen käsittely biokaasulaitoksessa KÄSITTELLYYN TOIMITETTAVA LIETE Kankaanpään kaupungin keskusjäteveden puhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos. Vuonna 2013 käsiteltävän jäteveden määrä on ollut keskimäärin noin 2630 m3/d, sako- ja umpikaivolietteiden noin 2436 m 3 vuodessa, keskimääräisen kuormituksen asukasvastineluku AVL=12700, AVL max =15700 ja viiden vuoden maksimikuormitusta kuvaava AVL 90 = Linkokuivatun, mädättämättömän puhdistamolietteen määrä on vuosina vaihdellut noin m 3 /vuosi. Lietemäärät on mitattu kuormamäärien ja tilavuuksien perusteella ja ovat siten likimääräisiä. Vuonna 2013 lietemäärä on ollut noin 2310 m 3. Vuosittain käsiteltävän lietteen määrä tilavuusyksikköinä mitattuna tulee olemaan jonkin verran aikaisempaa pienempi johtuen kuivauksen tehostumisesta 2014 vuoden alussa käyttöön otetun uuden lingon ansiosta. Muilta osin lieteen määrässä ei arvioida tapahtuvan sopimuskaudella olennaisia muutoksia. Lietteen määräarvio ei sido tilaajaa. Linkokuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus vaihtelee noin % TS. Linkokuivauksella pyritään mahdollisimman korkeaan lietteen kuiva-ainepitoisuuteen samalla huomioiden lingon energian ja polymeerin kulutukset. Lietteen laatu on esitetty liitteessä 1. TOIMITUSERÄT Linkokuivattua lietettä syntyy nykytilanteessa puhdistamon toiminnasta riippuen noin 6 7 m 3 /kuivauspäivä. Palveluntuottajan tulee pystyä kuljettamaan ja käsittelemään kaikki puhdistamolta poistettava liete kaikissa tilanteissa. Mikäli palveluntuottaja ei jostakin syystä itse voi käsitellä lingolta tulevaa lietemäärää, on palveluntuottaja velvollinen toimittamaan lietteen omalla kustannuksellaan vaihtoehtoiseen, asianmukaiseen ja luvalliseen käsittelyyn. Vaihtoehtoisesta lietteen käsittelystä on annettava selvitys tarjouksen yhteydessä. Palveluntuottaja on ko. tilanteessa oikeutettu veloittamaan tilaajalta ainoastaan sopimuksen mukaisen kuljetus- ja käsittelyhinnan. Linkokuivattu liete johdetaan palveluntuottajan vaihtolavoille, joiden tyhjennyksestä vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan tulee tyhjentää vaihtolavoja viikoittain niin usein, että puhdistamon prosessista voidaan vaikeuksitta poistaa ja kuivata lietettä riittävästi. TOIMITUSEHTO Lastattu lietelava on mahdollista hakea puhdistamolta jokaisena arkipäivänä: maanantaina -keskiviikkona klo 7-16 sekä torstaina ja perjantaina klo 7-15 välisenä aikana. MÄÄRIEN MITTAAMINEN Käsittelyyn toimitettu lietemäärä mitataan biokaasulaitoksella punnitsemalla autovaakalaitteistolla. Lietemäärän mittauksen järjestää ja sen luotettavasta toiminnasta vastaa palveluntuottaja. Kuljetuskaluston punnitus kuormien toteamiseksi tulee järjestää tilaajan hyväksymällä tavalla. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarkistaa mittaustulos. Punnituksessa käytettävä vaakalaitteisto tulee kalibroida säännöllisesti. KULJETUS

3 Sivu 3 (7) Palveluntuottaja vastaa lietteen kuljetusjärjestelyistä: lietelavojen lastauksesta puhdistamolla kuljetusvälineeseen ja kuljetuksesta puhdistamolta käsittelypaikkaan. Liete lastataan lingolta lietelavoille mäntäpumpulla lietelavan yläpuolisesta purkuputkesta. Lietteen purkupaikkoja on kaksi kappaletta. Tilaaja rakentaa kustannuksellaan lietteen purkupaikalle liitteenä 2 olevan suunnitelman mukaiset rakenteet. Tilaaja hankkii kustannuksellaan lietelavojen kuormauksen aikaista siirtoa varten sähkövinssit ja lietteen kuormauksen edellyttämät valvontalaitteet. Tilaaja vastaa lietteen kuormauksesta lietelavoille. Palveluntuottaja hankkii kuljetuksessa käytettävät, tilaajan lietteen kuormaustapaan ja kuormauspaikoille soveltuvat lietelavat (2 kpl). Lietelavojen tulee lietteen lastauksen aikaisen lietteen leviämisen estämiseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi olla peitetty siltä osin kuin se ei haittaa lietteen lavalle kuormausta. Tilaaja vastaa kuormauksen muusta roiskesuojauksesta. Palveluntuottaja vastaa lietelavojen siirrosta kuljetusvälineeseen ja kuljetusvälineestä lietteen lastauspaikalle sekä lietteen kuljetuksesta käsittelylaitokseen. Lietteen kuljetuksessa käytettäville lavoille soveltuva lavojen täyttöaste sovitaan palvelutarjoajan ja tilaajan kesken. Kuljetuskaluston tulee soveltua lietteen kuljetukseen ja lavojen on oltava niin tiiviitä, ettei niistä kuljetuksen aikana putoa lietettä, valu nestettä tai aiheudu hajuhaittaa. Palveluntuottaja vastaa kuljetuksessa käytettävien, omistamiensa lavojen kunnosta sopimuskaudella ja on velvollinen tarvittaessa hankkimaan uudet lavat ilman tilaajan maksamaa erillistä korvausta. Palveluntuottaja on velvollinen siivoamaan kustannuksellaan lietelavoilta mahdollisesti lastauspaikalle tai maahan valuneen lietteen. PALVELUNTUOTTAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Palveluntuottaja sitoutuu kuljettamaan ja vastaanottamaan käsittelyyn kaiken jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen, mikä täyttää biokaasulaitoksen lupaehtojen mukaiset laatuvaatimukset. Käsitelty liete jää palveluntuottajalle, joka vastaa lietteen käsittelyssä syntyneen lopputuotteen käsittelystä sekä hyödyntämisestä ja/tai loppusijoituksesta lupaviranomaisten hyväksymällä tavalla. Palveluntuottaja sitoutuu vastaanottamaan käsittelyyn myös kaupungin muissa toimipaikoissa syntyvän, tilaajan käsittelylaitokseen kuljettaman lietteen sopimuksen mukaisella lietteen käsittelyhinnalla siltä osin kuin se täyttää biokaasulaitoksen lupaehtojen mukaiset laatuvaatimukset. Palvelun tarjoaja vastaa, että lietekuljetuksista laaditaan kaikki viranomaisten edellyttämät siirtoasiakirjat sekä että liete käsitellään ja lopputuote hyödynnetään/ loppusijoitetaan viranomaisten hyväksymällä tavalla. Liete tulee käsitellä ja lopputuote hyödyntää turvallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle jätevedenpuhdistamoa valvovan viranomaisen edellyttämät tiedot lietteen määrästä ja käsittelytavasta ilman erillistä korvaus-

4 Sivu 4 (7) ta. Puhdistamolta palveluntuottajan käsittelylaitokseen toimitetun lietteen määrästä tulee toimittaa tilaajalle vuosittain yhteenveto. TILAJAAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja sitoutuu luovuttamaan kaiken keskusjätevedenpuhdistamon lietteen palveluntuottaja käsiteltäväksi. Tilaaja sitoutuu luovuttamaan palveluntuottajan käyttöön puhdistamon lieteanalyysien tutkimustulokset. HENKILÖSTÖ Palveluntuottaja vastaa siitä, että toimintaan osallistuvalla henkilöstöllä on tehtäviä vastaava pätevyys, osaaminen, kokemus ja ammattitaito sekä henkilöstö, joka täyttää vaadittavia lupia koskevat vaatimukset SOPIMUSKAUSI SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Muilta osin noudatetaan JYSE 2014 Palvelut ehtoja. SOPIMUSEHDOT Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. VELOITUSPERUSTE Yksikköhintaurakka. Tilaaja maksaa palveluntuottajalle lietteen kuljetus- ja käsittelypalvelusta käsittelylaitokseen toimitetun lietemäärän (tonnia) ja sopimuksen mukaisten yksikköhintojen ( /tonni) perusteella. Tarjouksen mukaisten yksikköhintojen tulee sisältää kaikki lietteen kuljetus- ja käsittelypalvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut (JYSE 9.3, 9.4). Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan puhdistamolietteen käsittelylle ja kuljetukselle erilliset arvonlisäverottomat yksikköhinnat: Lietteen kuljetus / tonni Lietteen käsittely /tonni Kokonaishinta /tonni. Palveluntuottaja laskuttaa arvonlisäveron voimassaolevan lain mukaisesti.

5 Sivu 5 (7) PALKKION MAKSAMINEN Tilaaja maksaa palveluntuottajalle käsittelyyn toimitetuista liete-eristä sopimuksen mukaisen hinnan. Palvelut laskutetaan jälkikäteen niiden hyväksytyn suorittamisen jälkeen laskutuskuukausittain tai osapuolien yhteisesti sopiman laskutusaikataulun mukaisesti. Laskuun tulee liittää punnitustodistus ja mittauksien todentaminen. Tilaaja ei maksa ennakkoa. HINNAN TARKISTUKSET SOPIMUSKAUDELLA Sopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat kiinteät 24 kuukautta sopimuskauden alusta lähtien kuitenkin vähintään asti, jonka jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavaa hinnan muutosta. (JYSE kohdat ) MAKSUEHTO Maksuehto 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Tilaaja ottaa ensisijaisesti vastaan verkkolaskuja. Viivästyskorko on korkolain mukainen. HANKINTASOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Mikäli hankintasopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2014 Palvelut) 4. Tarjous VAATIMUKSET PALVELUN TARJOAJALLE Tarjoajan on osoitettava selvitys taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteestaan, teknisestä kelpoisuudestaan ja ammatillisesta pätevyydestään. Selvitykset ja todistukset, jotka tulee esittää myös mahdollisista alihankkijoista, eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät vaatimukset ja liittää tarjoukseensa seuraavat otteet: 1. Selvitys yrityksen toimialueesta ja toiminnan laajuudesta 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin; 3. Kaupparekisteriote; 4. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 5. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 6. Selvitys työhön sovellettavasta työsopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Muuna hyväksyttävänä selvityksenä hyväksytään Tilaajavastuu.fi palvelun hyväksyttävä todistus, josta käy ilmi em. tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttyminen.

6 Sivu 6 (7) Mikäli palveluntarjoaja käyttää kuljetuksissa tai muussa toiminnassaan alihankkijoita, tulee tilaajavastuulain vaatimusten täyttyä myös alihankkijoiden osalta ja tätä koskevat selvitykset toimittaa tilaajalle. Palveluntuottajan biokaasulaitoksella tulee olla koko sopimuskauden voimassaoleva ympäristösuojelulain mukainen lupa, joka oikeuttaa yhdyskuntajätevesien lietteen käsittelyyn. Lisäksi palvelun tarjoajalla tulee olla puhdistamolietteen kuljetuksen edellyttämät luvat ja biokaasulaitoksella teknisen käsittelyn edellyttämä lannoitevalmistelain 539/2006 mukainen Eviran laitoshyväksyntä tai muu Eviran hyväksyntä. Lietteen käsittelylaitoksen tulee olla merkitty lannoitevalmistelain 29 mukaiseen rekisteriin. Tarjoajaa pyydetään liittämään tarjoukseensa todistus laitoksen ympäristölupapäätöksestä sekä todistus EVIRA: n myöntämästä laitoshyväksynnästä tai muusta hyväksynnästä. Lisäksi palveluntarjoajan pyydetään antamaan tiedot yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmästä tai laadunvarmistuksesta. TARJOUKSEN SISÄLTÖ TARJOUKSEN TEKEMINEN Tarjous on laadittava tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjouksen tulee olla voimassa 60 vrk tarjouspyynnössä mainitussa tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjousten jättöaika päättyy klo Tarjous tulee toimittaa osoitteeseen: Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Kirjaamo PL 36, KANKAANPÄÄ tai sähköpostilla osoitteeseen Tarjouskuoreen 7 sähköpostin asiakenttään on tunnus: Tarjous /Lietteen käsittely.

7 Sivu 7 (7) TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten käsittelyssä edetään seuraavasti: Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi Hintavertailu Hankintaneuvottelu Hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen Mahdollisen sopimuksen tekeminen Hankinnasta päättää Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta. Päätöksestä tiedotetaan sähköpostitse tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. LISÄTIEDOT Lisätietoja tarjouspyyntöä koskien antavat Marja Vaajasaari tai Tomi Teuho Vain tilaajan kirjallisesti esittämät lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Kankaanpäässä, 11. syyskuuta 2014 Marja Vaajasaari Tekninen johtaja Kankaanpään kaupunki / Tekninen keskus LIITTEET Liite 1 Lieteanalyysi Liite 2 Suunnitelma lietteen kuormausjärjestelyistä

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA OULAISTEN KAUPUNKI 22.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta pesulapalveluista ja tekstiilien vuokrauksesta ajalle

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot