LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia (348 /2007) julkisista hankinnoista sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintailmoitus on jätetty julkisten hankintojen ilmoituskanavan HILMAn www-sivuille. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) määrittää asiakirjojen julkisuuden. Julkisyhteisölle annettu tarjoushinta ei julkisuuslain mukaan voi olla liikesalaisuus. Tarjous on toimitettava suomenkielellä klo 15:30 mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallintokeskukseen suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Hallintokeskus Vierimaantie Ylivieska Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille. Kuoreen merkintä LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT Lisätiedot: Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään esittämään sähköpostilla osoitteeseen Sähköpostin otsikkona on ehdottomasti mainittava lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut. Kysymykset on esitettävä mennessä. Vastaukset kysymyksiin kootaan yhteen ja esitetään jälkeen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilla osoitteessa Vain kuntayhtymän kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat ostajaa sitovia. Lisätietoja antavat fysioterapian osastonhoitaja Heli Hemmilä, puh ja sosiaalityöntekijä Seija Väisänen, puh Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Päivi Peltokorpi terveyspalvelujohtaja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Hallintokeskus Puhelinvaihde (08) Vierimaantie 5 Faksi (08) Y-tunnus Ylivieska Kotipaikka Ylivieska

2 2 (12) SISÄLTÖ 1. HANKINNAN KOHDE 3 2. TARJOTTAVAN PALVELUN VAATIMUKSET Tarjoajan edellytykset Tarjouksen edellytykset 5 3. KAUPALLISET EHDOT Tarjousten käsittely Tarjoajan kelpoisuuden toteaminen Hinta Maksuehdot Hankinta- ja kaupalliset ehdot 6 4. HANKINNAN VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT 7

3 3 (12) 1. HANKINNAN KOHDE Tämä tarjouspyyntö koskee terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja vetaraanikuntoutusta. Tarjouspyyntö koskee yksilöterapian osalta seuraavia: fysioterapiapalvelujen lymfaterapiapalvelujen veteraanikuntoutuksen avopalveluja. Ryhmäterapiana - fysioterapiapalvelujen osana Näistä palveluista solmitaan puitesopimus ajanjaksolle optiovuosi (1) Pyydämme tarjoustanne seuraaville asiakasryhmille: neurologiset asiakkaat/lapset ja aikuiset reumapotilaat hengityselinsairaat Palvelu ostetaan palveluntarjoajan tiloissa tuotettuna kotikäynteinä koulussa ja päiväkodissa Palvelua ostetaan seuraaville maantieteellisille toiminta-alueille - Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueelle Palveluntarjoaja määrittää tarjoukseen, mitä palveluja tarjoaa, mille asiakasryhmille ja mille maantieteellisille toiminta-alueille. Määrittely tehdään liitteen 3.1 taulukkoon ja taulukko liitetään tarjouksen mukaan. Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen. Osatarjoukset hyväksytään. 2. TARJOTTAVAN PALVELUN VAATIMUKSET 2.1. Tarjoajan edellytykset Edellytämme tarjoajan täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Laadunvarmistus ja toiminnan kehittäminen Pyydämme toimittamaan kuvauksen siitä, miten tarjoaja varmistaa palvelujensa laadun. Kuvauksessa pyydetään huomioimaan seuraavat alueet: miten toimintajärjestelmä on dokumentoitu

4 4 (12) mikä on laatujärjestelmä miten kuvattuihin laadun varmistamisen ja kehittämisen toimintatapoihin on sitouduttu ja kuinka niiden toteutumista arvioidaan millainen asiakaspalautejärjestelmä on käytössä: kuinka asiakaspalaute kerätään (sekä asiakkaalta, jolla tarkoitetaan tässä kuntoutujaa, että palvelun tilaajalta), arvioidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä sekä miten valitukset käsitellään mikäli terapia ei toteudu kuntoutussuunnitelman mukaisesti palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä, millaiset valmiudet tarjoajalla on korjata tilanne ja miten varmistetaan kuntoutuksen tuloksellisuus jatkossa millaiset ovat kuntoutuksen aikaisten tapahtumien tarkastusmahdollisuus jälkikäteen miten tiedotetaan palvelun tilaajalle terapian toteutumisesta ja tuloksista asiakkaan tilan muuttuessa miten terapian toteutuminen dokumentoidaan ja millainen kirjallinen palaute annetaan terapian loputtua tai pitkäaikaisissa hoitosuhteissa vähintään kerran vuodessa sisältäen asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet. Toiminnan luvanvaraisuus ja työn suorittamisen oikeus Tarjoavan yksikön fysio-ja lymfaterapeuteilla tulee olla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä sekä fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan ammattitutkinto lymfaterapeutin pätevyys Niillä yrittäjillä, jotka tarvitsevat toimintaansa luvan, on sopimuksen alkamispäivämäärästä lähtien oltava tarjoamalleen toiminnalle lääninhallituksen lupa. Tarjousvaiheessa ei lupaa tarvitse esittää. Ammatinharjoittajien tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Ammatinharjoittajat maksavat itse yrittäjäeläkemaksunsa. Pätevyys ja osaaminen Edellytämme kuntoutusalan pätevyyttä ja osaamista, pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot: 1. kuinka kauan toimintaa on harjoitettu ja kuinka laajana 2. selvitys pätevyydestä ja osaamisesta: toiminnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja osaamista tarjouksen kohteena olevien asiakasryhmien terapiasta. Pyydämme tarjoajaa luetteloimaan henkilöstön käymät merkittävät täydennys- ja jatkokoulutukset ja niiden ajankohdat kohdassa 3: Hankinnan valintaperusteet ja arviointikriteerit. Toimintavarmuus Edellytämme kuvausta, jossa ilmenee kuinka järjestetään asiakkaan terapian jatkuvuuden turvaaminen mm. loma-ajankohtina tai muu työstä poissaolon aikana. Katso 3: Hankinnan valintaperusteet ja arviointikriteerit.

5 5 (12) 2.2. Tarjouksen edellytykset Kuvauksen tulee sisältää vähintään seuraavat näkökohdat: tuotettavassa palvelussa suoritettavat toimenpiteet, niillä saavutettava hyöty/tavoite, toimintatavat, menetelmät, välineet, henkilöstön määrä, mitoitus, keskimääräinen hoitoon pääsyaika sekä asiakaskertomuksen ylläpitäminen ja soveltaminen. Tuotettavan palvelun tulee täyttää alla mainitut kohdat. Laki Palvelutuottajan tulee toimia palveluja tuottaessaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Palvelutuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan terveydenhuoltoa ja kuntoutusta koskevat lait ja asetukset sekä valtakunnalliset suositukset ja kansainväliset standardit. Henkilöstöresurssit Palveluntarjoaja määrittelee itse henkilöstöresurssit, jotka tarvitaan tässä tarjouspyynnössä laatutason omaavien palvelujen tuottamiseksi. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) määrittää henkilöstön ammatilliset vaatimukset. Yhteistyö Palveluntarjoajan tulee toimia hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa (sairaala, terveyskeskus, kotihoito, sosiaalitoimi, asiakkaan lääkäri ja fysioterapeutti, asiakkaan lähipiiri ja omaisten ym.). Tilaaja sitoutuu yhteistyöhön ja pitää tärkeänä, että varsinkin kehittämishankkeiden ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kannalta tarjoajalla on omasta halusta lähteviä kehittymistavoitteita ja yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa/tiedonhankintaa kirjallisuudesta. Tilat, toimintavarustus, välineet ja tarvikkeet Hoito- ja kuntoutustilojen sekä niiden kalusteiden tulee soveltua palvelun tuottamiseen ja niiden tulee olla sopivat asiakasryhmille, joita tarjouspyyntö koskee. Tilojen tulee olla palvelujen tuottamiseen määrällisesti ja laadullisesti riittävät ja niihin pääsy tulee olla esteetöntä. Palveluntarjoaja huolehtii tilojen siisteydestä ja asiakasturvallisuudesta. Kirjalliset turvallisuusohjeet sekä palo- ja pelastussuunnitelma ovat olemassa ja henkilökunnan työhöntulokoulutukseen sisältyy niihin perehtyminen. Tilassa on varauloskäynti ja poistumistiet on merkitty. Sammutin ja sammutuspeite on sijoitettu niin, että ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla ajanmukaiset ja riittävät palvelujen tuottamiseen. 3. KAUPALLISET EHDOT 3.1 Tarjousten käsittely Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi

6 6 (12) hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous voidaan hylätä. Tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä mm. silloin, kun siihen ei sisälly vaadittuja tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä Palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia tai taloudellisia edellytyksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon. Tarjousten avaamiseen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Arviointi käsittää seuraavat vaiheet: - Tarjoajan kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu 3.2 Tarjoajan kelpoisuuden toteaminen Tarjouksessa ja kaikissa kaupan asiakirjoissa on oltava lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot: yhtiön virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja Y-tunnus. Mikäli tiedot eivät ilmene tarjouslomakkeelta, ne on ilmoitettava Oikeudellisesti velvoittavat tiedot - lomakkeella (lopussa). Mikäli toimittajalla on sijoittautumismaassaan suorittamatta maan lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja tai veroja, hankintayksiköllä on oikeus pidättäytyä hankintayhteistyöstä. Tarjoukseen on liitettävä lääninveroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista, vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistus lakisääteisten maksujen suorittamisesta. 3.3 Hinta Hinta on ilmoitettava ja annettava arvonlisäverottomana kiinteänä kokonaishintana tarjouspyynnön mukaisesti liitteessä 3.1 olevaan taulukkoon. Laskutushinnan on oltava samalla tarkkuudella kuin tarjoushinnan. Verokanta on ilmoitettava. 3.4 Maksuehdot Kunta maksaa palvelumaksun kuukausittain syntyvän sopimuksen ja tilauksen mukaan tehdystä työstä jälkikäteen laskua vastaan. Laskussa tulee eritellä hoitokerrat potilaskohtaisesti sekä maksusitoumuksen numero. Laskutus tulee tapahtua hoitosarjan päättyessä ja joka tapauksessa vuoden lopussa. Maksuehto on 21 päivää laskun saapumisesta. 3.5 Hankinta- ja kaupalliset ehdot Tarjoajan on hyväksyttävä hankintayksikön hankinta- ja kaupalliset ehdot, jotka on esitetty erillisellä lomakkeella (lopussa). Ehtojen hyväksyminen on tehtävä palauttamalla lomake allekirjoitettuna tarjouksen liitteenä. Mikäli tarjoaja ei hyväksy hankintayksikön ehtoja, on hankintayksiköllä velvollisuus hylätä tarjoajan tarjous tarjouspyynnön vastaisena. Mikäli tarjouksessa annetut hankinta- ja kaupalliset ehdot poikkeavat hankintayksikön ehdoista, pätee allekirjoitettu lomake. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella, joka perustuu tämän tarjouspyynnön vaatimuksiin, ehtoihin ja tarjoukseen. Sopimus voidaan tehdä/panna täytäntöön hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

7 7 (12) 4. HANKINNAN VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT Terapiapalvelun tuottajan valinta suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella ja valintakriteereissä huomioidaan seuraavat asiat: - Kustannukset Suoritehinta ( /h), max 60 p - Laadullinen sisältö max 40 p Hankintaperusteiden arviointikriteerit ovat seuraavat: Hinnan osalta kriteerinä on: - kokonaishinta /h (alv 0%) - hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta/tarjottu hinta x 60 p Arvioinnin perustaksi pyydämme toimittamaan lyhyen kuvauksen alla kuvatuista näkökohdista. Kuvaukset saavat kriteeriä kohden olla korkeintaan 1 sivun mittaisia. Laadun osalta kriteereinä ovat: - Terapia- ja arviointimenetelmät, max 15 p yhdessä asiakkaan/läheisen kanssa laaditut tavoitteet max 4 p mittareiden/toimintakykymittareiden (3 tai enemmän) käyttö asiakkaan toimintakyvyn kuvaamisessa max 4 p palautteiden antamisessa hyödynnetään Aputorin palautejärjestelmää tai Kelan GAS max 4 p palautteiden antaminen terapia jakson päättyessa viivytyksettä tai vähintään kerran vuodessa max 3 p - Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen max 15 p lakisääteiset täydennyskoulutuspäivät 3 10 pv / vuosi max 9 p yli 1 kk tai erikoistumiskoulutukset max 6 p ei vuosittaisia koulutuksia tai koulutuksia 0 p - Toimintavarmuus max 10 p lyhyiden alle 1 viikon poissaolojen sijaistaminen max 3 p miten pitkät (yli 1 viikon) poistumat huomioitava max 4 p äkillisen terapian aloittamisen mahdollisuus ympärivuoden max 3 p Paras vaihtoehto max pistettä ja muut vaihtoehdot suhteessa tähän Laadun osalta annetaan yksittäisistä vertailtavista ominaisuuksista vertailupisteitä. Mikäli vertailupisteytykseen tarvittavaa tietoa ei ole tarjouksessa kerrottu tai vertailtavaa ominaisuutta ei ole saatavissa, annetaan kohdasta 0 pistettä. Yhteenlasketut vertailupisteet skaalataan osion valintapisteiksi seuraavasti: valintapisteet = (tarkasteltava vertailupistemäärä / eniten saaneen palvelutuottajan vertailupistemäärä) * osion maksimipistemäärä

8 8 (12) OIKEUDELLISESTI VELVOITTAVAT TIEDOT Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan ja kaikissa kaupan asiakirjoissa lain edellyttämät oikeudellisesti velvoittavat tiedot. Yhtiön tai vastaavan virallinen nimi: Osoite: Kotipaikka: Y-tunnus: TAI maininta ammatti- tai elinkeinorekisteristä, johon toimittajan on sijoittautumismaassaan merkitty Pyydetään palauttamaan täytettynä tarjouksen mukana, mikäli edellä mainitut tiedot eivät käy ilmi tarjouksesta.

9 9 (12) HANKINTA- JA KAUPALLISET EHDOT Tarjousten voimassaolo Hintatiedot ja maksuehdot Tarjous on voimassa 12 kk tarjouksen määräajasta lukien Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä. Käsittely- ja laskutuslisiä tai muita vastaavia kuluja ei hyväksytä. Kaikki alennukset on sisällytettävä tarjoushintaan. Maksuehto on 21 pv netto. Myös pidemmät nettomaksuehdot hyväksytään, mutta ne käsitellään samanarvoisina. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen. Toimitusehto Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö FIN2001 Tavaran toimitus, laskutus ja muu kirjeenvaihto Tavara ja lasku lähetetään aina tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Lähetysluettelossa, rahtikirjassa ja laskussa on aina mainittava ostajan tilausnumero tai muu tilausviite. Muussa näitä hankintoja koskevassa kirjeenvaihdossa hankintakauden aikana on viitattava tähän tarjouspyyntöön ja toimittajan tarjoukseen. Pyydämme lähettämään laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa, mikäli käytössänne on verkkolaskutus. Sopimusrikkomukset, sanktiot ja ostajan oikeudet Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tuotteen laatu, muut ominaisuudet tai muut hankintapäätökseen vaikuttaneet tekijät muuttuvat. Mikäli myyjä rikkoo sopimusta, voi ostaja irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle rikkomuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset. Mikäli ostaja rikkoo sopimusta, myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus neljän (4) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tilausta ostajan ilmoittamana toimituspäivänä, on myyjä velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä ostajalle. Toimitusviiveet sanktioidaan julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

10 10 (12) Päätöksestä ilmoittaminen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Erimielisyyksien ratkaiseminen Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite tai telefax-numero, johon hankintapäätös lähetetään. Tarvittaessa asiakirjat ovat erikseen sovittavana ajankohtana nähtävissä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallintokeskuksessa.. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät sopimusriidat ratkaistaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia. Yleiset sopimusehdot Muilta osin noudatetaan voimassa olevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 tavarat). Hyväksymme yllä esitetyt hankinta- ja kaupalliset ehdot. Paikka Aika Allekirjoittaja Nimen selvennys Tarjoajan virallinen nimi

11 11 (12) TARJOAJA TÄYTTÄÄ VÄRJÄTYISTÄ SARAKKEISTA NE KOHDAT, JOITA TARJOUS KOSKEE Hankkija muokkaa taulukon sen mukaiseksi, mitä on määritellyt ostettavaksi ja merkkaa, mitä hintoihin sisältyy. Hinnat annetaan arvonlisäverottomana. Hinnoista tulee olla vähennetty kaikki palvelun hintaan vaikuttaneet saadut avustukset. LIITE 3.1 Terapeutin vastaanotolla käynti min/ Kotikäynti, min/ Kouluissa/päiväkodeissa/hoitolaitoksissa käynti, min/ YKSILÖTERAPIA Fysioterapia Lymfaterapia Veteraanikuntoutus RYHMÄTERAPIA Fysioterapia Ryhmän koko Hankkija määrittää: HUOM! Kaikkien kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten (esim. toimistomaksujen, pukeutumisessa avustamisen kustannusten, johtamiseen liittyvien kustannusten jne.) tulee sisältyä hintaan. Hintaan sisältyy yhden asiakkaan osalta kirjallinen palaute + yksi kuntoutussuunnitelmakokous hoidosta vastaavan tahon pyynnöstä. Hinta sisältää matka-ajan sekä matkakustannukset. Palvelun tuottaja / Palvelun ostaja perii asiakkaille mahdollisesti määrätyn omavastuuosuuden, jonka tuotto vähennetään palvelun tilaajalle osoitetusta laskusta. Mikäli samalla koti/koulu/päiväkoti käynnillä annetaan terapiaa useammalle asiakkaalle, ensimmäisen asiakkaan kohdalla noudatetaan kotikäyntitaksaa ja seuraavien kohdalla vastaanottotaksaa. Hintaan tulee sisältyä fysioterapian asiakasmaksu. Alle 18- vuotiaille ja veteraaneille fysioterapia on maksutonta.

12 12 (12) LISÄTIEDOT: Palveluntarjoaja rastittaa ne vaihtoehdot, joita tarjoaa Asiakasryhmät: (hankkijan nimeää asiakasryhmät tarjouspyynnön mukaiseksi) Aikuisten neurologia Lastenneurologia/fysioterapia Fysioterapia Lymfaterapia Veteraanikuntoutus Reumasairaudet Hengityselinsairaudet Maantieteelliset toiminta-alueet: (hankkija nimeää toiminta-alueet + liittää tarjouspyyntöön kartan, kaupunginosien nimet tms.) Fysioterapia Alavieska Nivala Sievi Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot