KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA"

Transkriptio

1 Ritva Heiskanen Proseminaari / Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen - Varila Helsingin avoin yliopisto/vantaa

2 2 Sisältö Tiivistelmä... 4 Johdanto Kouluttajan toiminnan tarkastelua Asiantuntijuuden merkitys kouluttajana toimimiseen Kouluttajan osaamisalueet Kouluttajaidentiteetin rakentuminen Identiteetin muodostuminen ja merkitys Erilaisten roolien suhde identiteetin rakentumiseen Tutkimuksen toteutus Tutkimustehtävät Tutkimuskohde Aineistonkeruu menetelmät Laadullinen tutkimus Teemahaastattelu Tutkimusaineiston hankinta Tutkimusaineiston analyysimenetelmät Tutkimuksen tulokset Kouluttajien näkemyksien tarkastelu osaamisalueiden kautta Kouluttajan pedagoginen osaaminen Kouluttajan kehittämisen osa-alue Kouluttaja ja työyhteisö Kouluttajan substanssi osaaminen Kokemukset kouluttajana toimimisesta oman työn ohella Oman työn ja kouluttajana toimimisen yhteen nivominen Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu Diskurssio... 33

3 3 Lähteet Liitteet Helakorven aikuiskouluttajan asiantuntijuus ja sen arviointi sekä käsitteistöä 1 (1/2) Haastattelukysymykset

4 4 Tiivistelmä Tavoitteet: Tutkimus on tehty Avaimia päivähoidon arkeen - hankkeelle. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kouluttajana toimimisen kokemuksia, kun kouluttajan tehtäviä tehdään oman päätoimen ohella. Haastateltavien kokemuksia peilataan Seppo Helakorven aikuiskouluttajan asiantuntijuus ja sen arviointia varten laadittujen osaamisalueiden kautta. Tutkimuksessa sivutaan myös näiden kahden toiminnan merkitystä identiteettiin, sillä niiden yhteensovittaminen ohjaa valintoja sekä vaikuttaa uudenlaisen roolin muodostumiseen vuorovaikutusprosessin kautta. Menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina huhti toukokuun 2008 aikana. Haastattelut tapahtuivat kolmessa kunnassa ja haastateltavia oli yhteensä seitsemän. Haastattelujen pohjaksi oli laadittu kuusi kysymystä, joiden avulla haastatteluissa edettiin, mutta myös avoimille kysymyksille oli jätetty tilaa. Haastattelut litteroitiin ja tulkinnan apuvälineenä olivat aikuisopettajan osaamisalueet. Analysoinnissa ensimmäinen tutkimuskysymys tulkittiin deduktiivisen ja toinen sekä kolmas induktiivisen sisällönanalyysin mukaan. Tulokset ja johtopäätökset: Kokemukset koulutuksesta ja työn yhteensovittamisesta olivat positiivisia ja ne nähtiin toisiaan tukevina elementteinä. Kouluttajana toimiminen ei ole pois omasta päätoimesta, vaan se koettiin työtä tukevaksi ja uusia näkökulmia antavaksi tehtäväksi. Tehtävien yhteen nivomisessa ei pääsääntöisesti ollut esteitä tai haittaavia tekijöitä. Rajoittavana asiana kouluttajan tehtävän tekemisessä koettiin resursseille, kuten järjestelyt, kahvitukset ym. sekä suunnittelulle mahdollistettu aika. Muuten kokonaisuutena kouluttajana toimimisen kokemukset olivat hyviä ja koulutuksen sisältö nähtiin omaa päätoimea kehittävänä toimintana. Avainsanat: Kouluttajana toimiminen, kokemukset, asiantuntijuus, osaaminen, identiteetti, rooli

5 5 Johdanto Nykyisin tarvitaan monenlaista osaamista työelämässä. Sen lisäksi, että on vahva ammatillinen osaaminen, tulee olla tietoa ja taitoa, joilla kehittää ja viedä omaa työtään eteenpäin. Eräänä taitona voidaan pitää kouluttajana toimimista. Työelämässä kouluttajana toimiminen voi tarkoittaa esimerkiksi oman osaamisen ja tiedon jakamista muille samalla alalla toimiville työntekijöille. Tällainen taito merkitsee usein myös oman roolin muuttamista ja yhteensovittamista niin työn kuin kouluttajan tehtävien kesken. Tässä tutkimuksessa on tätä kouluttajan tehtävää ja päätoimen suhdetta tarkasteltu kouluttajana toimimisen kokemusten kautta. Kuinka kouluttajan tehtävät koetaan ja nivotaan yhteen, kun samanaikaisesti on oma päätoimi, jota hoidetaan? Tutkimukseni lähti liikkeelle, kun otin yhteyttä AVAIMIA PÄIVÄHOIDON ARKEEN - hankkeesta vastaavalle koordinaattorille ja tiedustelin löytyisikö hankkeesta proseminaariksi sopivaa aihetta. Koordinaattorilla oli antaa aihe, joka tosin alkuperäisenä ehdotuksena olisi ollut laaja työ toteutettavaksi, mutta josta neuvottelujen kautta saatiin aikaiseksi sopivampi kokonaisuus. Hanke on päivähoidon ja erityispäivähoidon toimintaan keskittynyt 14 kunnan välinen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja kouluttaa kuntien päivähoidon työntekijöitä sekä päivähoidon johtajia. Tutkimuksessa haastatellut kouluttajat toimivat kasvatuskumppanuuskouluttajina, mutta en tarkastele tässä tutkimuksessa kasvatuskumppanuutta, vaan pohdin, miten kouluttajana toimiminen koetaan ja miten se nivoutuu päätoimen ohella tehtävänä työnä. Millaisia näkemyksiä kouluttajana toimimisen kokemukset ovat synnyttäneet kouluttajissa ja mahdollisia muutoksia heidän toiminnassaan? Tutkimusta varten on pyydetty tutkimusluvat jokaisesta kunnasta, joissa olen haastatellut tutkittavia. Työelämän vaikutusta oppimiseen ja kouluttajan toiminnan merkityksiä on tutkittu niin yksilön kuin yhteisön näkökulmista. Kirsi Heikkilä (2006) väitöskirjassaan Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena on tutkinut, millainen oppimispaikka työympäristö on ja miten oppiminen vaikuttaa yksilön elämän kokonaisuuteen sekä työssä kehittymiseen. Hän toteaa työn ja muun elämän erotteleminen on tullut

6 6 vaikeammaksi, samoin oppimisen ja tuotannon. Hänen väitöskirjansa ei varsinaisesti käsittele kouluttajana toimimista, mutta koskettaa omaa tutkimustani työlähtöisyyden muutosvaatimusten kautta, joita myös omassa tutkimuksessani sivutaan. Opettajan kokemuksia omasta tehtävästään ja niiden merkityksestä on esimerkiksi Liisa Tiilikkalan (2004) tutkimus ammatillisen opettajuuden muutoksista ja jatkuvuudesta. Hän toteaa, että opettajuus ei ole pysyvä ilmiö, vaan ajassa määräytyvä sekä muuttuva, ollen suhteessa työhön ja ammattialaan. Tutkimuksessa tarkastellaan opettajuutta yksilöllisenä kasvuprosessina, johon vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja historialliset tekijät. Tästä Liisa Tiilikkalan tutkimuksesta löytyy hyvää vertailukohtaa omaa tutkimustani ajatellen, sillä kouluttajana toimiminen on myös opettajuutta, vaikka toiminta-alueena opettaminen on huomattavasti pienempi muotoista ammatillisen opettajan toimintaan verrattuna. Asiantuntijuutta ja osaamista on tutkittu paljon, ja siitä on tehty niin kirjoja kuin erilaisia lopputöitä ja väitöskirjoja esimerkiksi Susanna Paloniemen (2004) tutkimus Ikä, kokemus ja osaaminen työelämässä. Työntekijöiden käsityksiä iän ja kokemuksen merkityksestä ammatillisessa osaamisessa ja sen kehittämisessä. Tutkimus tarkastelee osaamisen ja kehittämisen kokemuksellisuutta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Myös oma työni sivuaa kyseistä aluetta osaamisen ja kokemuksellisuuden näkökulmasta. Mervi Friman (2004) on Ammatillisen asiantuntijan etiikka ammattikorkeakoulussa - tutkimuksessaan pohtinut mikä on oikeaa ja hyvää asiantuntijuutta. Tämä aihe lähentyy tutkimustani asiantuntijuuden näkökulmasta siltä osin, että kouluttajana toimiminen oman työn ohella on eräänlaista oman asiantuntijuuden jakamista. Tutkimuksessa käsiteltävää kouluttajana toimimisen kokemuksia oman työn ohella analysoin Helakorven (2006) omassa tutkimuksessaan käyttämän nelikentän avulla, jossa aikuiskouluttajan toimintaa tarkastellaan neljän erilaisen osaamisalueen kautta. Helakorpi (2006, 88) toteaa, että oman alan tuntemus ja sen syvällinen tietämys ovat erittäin tärkeä osa omaa ammatillista kehittymistä. Hänen mukaansa osaaminen ja asiantuntijaksi kehittyminen on yhteydessä omaksuttuihin tapoihin, jotka edellyttävät yhteistyötaitoja. Puhutaan jaetusta osaamisesta, jossa yksilön kyvyt ja taidot pääsevät esille niin omaan kuin yhteiseen käyttöön. Tämä merkitsee samalla yksilön identiteetin muokkautumista erilaisten roolien kesken, kuten Heikkinen (2002) toteaa, se on elinikäinen oppimisprosessi, jonka avulla muodostetaan käsitystä itsestä.

7 7 Kiinnostus kouluttajana toimimisen tehtäviä kohtaan syntyi omasta pitkästä työkokemuksesta ja työelämästä lähtevistä kysymyksistä. Nämä ovat laitteneet pohtimaan erilaisia kehittymis- ja toiminta mahdollisuuksia. Mielessä on käynyt, olisivatko tällaiset kouluttajatehtävät uusia toimintamahdollisuuksia ja kehittämisen alueita, joiden kautta voisin, kuten Helakorpi (2006) toteaa, jakaa osaamista yhteiseen käyttöön. Toisaalta on kiinnostavaa myös se, että onko kouluttajana toimimisella vaikutuksia oman työn sisältöön, etenkin, kun kyseessä ei ole kokopäiväinen kouluttajuus, vaan oman työn ohella tehtävä toiminta. Helakorven (2005, 7) mukaan tällöin: korostuu koulutuksen ja työelämän vaatimien taitojen jatkuva kehittäminen kaikissa ammattiryhmissä ja koulutustasoilla. 1. Kouluttajan toiminnan tarkastelua Kouluttajan toimintaa voi tarkastella esimerkiksi hänen käyttäytymisensä mukaan, onko hän ulospäin suuntautunut, karismaattinen, hiljainen, huumorintajuinen tai asiassa pysyvä. Mutta yhteistä kouluttajille on Kupiaksen (2007) mukaan usein se tapa, jolla he suhtautuvat itseensä oppijoina ja asiantuntijoina, eivät heidän persoonallisuutensa piirteet. Hän toteaa, että kouluttajan perustan muodostavat asiantuntemus, läsnäolo, arvostus, samaistuminen, innostus ja nöyryys. Näiden perustojen kautta kouluttaja johtaa oppijat sisäiseen puheeseen, jossa oppimista voi tarkastella rentona kohtaamisena. Kouluttajan toiminta käsittää sisällöllisen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden ohella yksilöllisen kasvun sekä metataitoja. Usein ajatellaankin, että kouluttajan työ on itse opetustapahtuman ohjaaminen, mutta tänä päivänä kouluttajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista. (Helakorpi 2006, ) Kouluttajan tietotaito syntyy oman työn kautta saadusta kokemuksesta ja tarkoituksesta ja ne vievät kouluttajuutta eteenpäin. Tämä myös motivoi ja auttaa sitoutumaan antaen voimaa tehdä työtä. Rogersin(1986) mukaan juuri motivaatiota pidetään käyttäytymisen ja energian suunnan faktorina. Motivaatio johtaa päämäärään ja auttaa kääntämään oppimisen kohti tavoitteellista suuntaa. Tie kouluttajaksi voi joskus olla mutkallista, eikä ihminen aina ole edes tietoinen valinnastaan kouluttajaksi. Kouluttajuus rakentuu toiminnan kautta ja sen perustana ovat omat kokemukset ja saadut opit sekä oma arvomaailma, joiden avulla on tarkoitus saavuttaa tavoitteet ja toiminta. (Vuorikoski & Törmä 2004, 9.) Kouluttajan tehtävä on toimia oppimisen auttajana ja uusien

8 8 mahdollisuuksien laajentajana. Tämä tarkoittaa, että kouluttaja havainnoi, miten ja milloin oppimista tapahtuu sekä mitkä keinot ovat oppimisen kannalta parhaimpia ja tehokkaampia. (Nummenmaa, Karila, Joensuu & Rönnholm, 2007, 61.) Toisaalta kouluttajan toimintaa edistävät Kupiaksen (2007) mukaan hyvät ongelmanratkaisutaidot, jotka auttavat löytämään tietoa ja tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Ongelmaratkaisutaidot ohjaavat ajattelemaan luovasti sekä lisäävät terveen harkinnan käyttämistä. Kouluttajalla odotetaan taitoa laatia toimintasuunnitelmia sekä viestiä tehokkaasti. Amundsonin (2005) mukaan juuri viestintään kuuluvien monenlaisten toimintatapojen kautta lisätään ymmärrystä ja motivoidaan toimintaa. Petäjä ja Koponen (2002, 25) puolestaan toteavat, että taitava kouluttaja löytää vuorovaikutuksen avulla tasapainon eri roolien ja tapahtumien välille, jolloin hän toimii katalysaattorina oppijoille. Koulutusprosessien ohjaamista varten on laadittava hyvät suunnitelmat ja tavoitteet. Näitä prosessien ohjaamisia varten kouluttajalla on oltava teoreettinen tieto hallussa; hänen tulee osata hakea ja etsiä tietoa nopeasti. Kouluttajan toimintaan kuuluu myös kriittisyys, jolla tarkoitetaan, että on kyettävä kyseenalaistamaan, pohtimaan sekä keskustelemaan koulutuksen lähtökohdista, tavoitteista, sisällöistä ja toimintatavoista. Tämä edellyttää kouluttajalta dialogisuutta sekä kehittävää otetta. Tällaisen toiminnan kautta esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot hakevat toimintamalleja epävirallisista tavoista toimia. (Helakorpi 2006, 100.) Kouluttajan on osattava pysähtyä tutkimaan myös omia muutos- ja oppimispolkujaan oman yksilöllisen kehittymisensä kannalta. Tässä voivat erilaiset roolit olla hyvä suojauskeino sekä voimavara, sillä niissä on omat selkeät työnjaot ja sopimukset, joiden mukaan toimitaan. (Petäjä & Koponen 2002, 32, 48.) Asian voi ajatella ammatillisena kasvuna, joka kytkeytyy kiinteästi ihmisenä olemiseen ja persoonallisuuden kokonaiskehitykseen ( Arasola 2005, 1.1 Asiantuntijuuden merkitys kouluttajana toimimiseen Asiantuntijuuden kehittyminen kouluttamisen ja työelämän kontekstissa sisältää toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat yhteisöllisyys ja itseohjautuvuus, sillä oppiminen ei tapahdu yksin. Ympäristöstä tulevat vaikutteet näkyvät yhteiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen nopeana muuttumisena. Puhutaan ajallisista ulottuvuuksista, jotka vaikuttavat ihmisen ja työn väliseen vuorovaikutukseen. Asiantuntijuus ei synny vain vertikaalisesti oman

9 9 alan tietämyksellä, vaan siihen tarvitaan lisäksi toimimista asiantuntijaverkostossa. Tämän asiantuntijaverkoston kautta suhteutetaan oma osaaminen toisten asiantuntijoiden osaamiseen. (Frilander-Paavilainen 2005, 16, ) Asiantuntijuuden käsitteellä tarkoitetaan korkeamman ajattelun sekä abstraktin tietämisen oppimista. Expertillä (asiantuntijalla) tämä tieto koostuu monista erilaisista tiedon osa-alueista, jotka ammatillisen asiantuntijuuden osalta tarkoittavat oman alan perustiedon hallintaa. Kun asiantuntijalla on faktuaalista (todellista) tietoa, hän ei vain käytä tätä valmista tietoa, vaan myös luo uutta tietoa koko ajan. (Frilander-Paavilainen 2005, 5-6.) Launiksen ja Engeströmin (1999, 66, 75) näkemyksen mukaan asiantuntijuutta ei voi määritellä yhden yksilön tai ryhmän tiedollisena ja pysyvänä ominaisuutena, vaan asiantuntijuus on nähtävä toiminnan ominaisuutena, joka on keskitettävä kehittyviin asiantuntijatoimintoihin. Helakorven (2006) mielestä kasvu asiantuntijuuteen on kehittymisprosessi, jossa reflektoidaan osaamista työyhteisöön, taustatietämykseen, asiakkaisiin ja yhteistyöverkostoihin. Kouluttaminen ja työ nähdään usein erillisinä ja toisistaan irrallisina tapahtumina, koska niillä katsotaan olevan erilaiset kontekstit ja tavoitteet. Tämän näkemyksen taustalla on ajatus, että oppiminen ja tieto ovat kontekstista riippumattomia erillisiä tapahtumia. Kaksosen, Karilan & Nummenmaan (2006, ) mukaan kouluttamisen tavoitteena on kehittää pedagogisia ja oppimisen muotoihin ratkaisuja, joiden avulla reflektoidaan teoria työelämään. Reflektoinnin tarkoitus on saada aikaiseksi työssä oppimisen kokemuksia. Asiantuntijan hankkima proseduaalinen (menetelmällinen) tieto on kokemuksen kautta hankittua kokemuksellista tietoa. Tällainen praktinen (käytännön) tieto on kykyä hallita ja muodostaa sellaista tietoa, joka syntyy työelämän kontekstissa vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa. Proseduaalinen tieto on usein automatisoitunutta, hiljaista tietoa. Tämän hiljaisen tiedon avulla asiantuntija ratkoo ja ymmärtää käytännön ongelmia, soveltaa oppimiaan taitoja sekä samalla laajentaa omaa tietämistään lisää. Taito kasvaa työn kautta, mutta siihen tarvitaan mukaan teoreettinen tieto ja ymmärrys teoreettisen tiedon merkityksestä. (Frilander- Paavilainen 2002, 6-7.) Asiantuntijuutta kuvaa autonomisuus eli automatisoituneet toiminnat, jotka ovat edellytyksiä todelliselle osaamiselle. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä asiantuntijuutta ei tule tarkastella yksilön ominaisuutena, vaan koko tiimin tai työryhmän asiantuntijuutena. Asiantuntijuuden erääksi ominaisuudeksi katsotaan syvä ja laaja-alainen työprosessi tietous, joka tarkoittaa oman

10 10 ja koko organisaation työprosessin ymmärtämistä. Se tarkoittaa, että tiimin autonomiset toiminnat toimivat asiantuntija yksikköinä. Tällainen asiantuntijuuden jakaminen saa aikaan parempia tuloksia, sillä usein taitovaatimukset vaihtelevat erilaisten ammattien mukaan eli mitä suurempi koulutus sen suurempi osaamistaso. Tämä tasojen jakaminen luo uutta osaamista, koska silloin asiantuntijuutta ei tarkastella yksilön ominaisuutena, vaan tiimin yhteisenä prosessina. (Frilander-Paavilainen 2005, ) Kun toimitaan kouluttajana, kouluttaja jakaa omaa asiantuntijuuttaan, mikä tarkoittaa, että hänen on tunnettava käsiteltävä asia ja kyettävä tuomaan siihen uusia näkökulmia. Toisaalta hänen on myös osattava hyödyntää osallistujien osaaminen ja asiantuntijuus koulutusta tehdessään. Kouluttajan tehtävänä onkin Kupiaksen (2007) mukaan käyttää asiantuntemustaan niin, että oppijat voivat kehittyä ja pääsevät asetettuihin tavoitteisiin. Kun kouluttaja hahmottaa nämä oman asiantuntemuksensa rajat, se auttaa häntä hyvän koulutuksen toteutumisessa. Asiantuntijuutta pidetään usein Tynjälä (2003) toteaa, pysyvänä ominaisuutena, kun tietty koulutus on käyty ja tehty töitä. Asiantuntijuus ei ole kuitenkaan yksilöllinen prosessi, vaan kollaboraatinen (yhteisöllinen) ja organisationaalinen prosessi. Hän lisää, että asiantuntijuutta ei pidä nähdä pelkkänä oppimisena, vaan on huomioitava sen yhä suurempi merkitys työelämässä. 1.2 Kouluttajan osaamisalueet Koulutuksessa tähdätään tulevaisuuteen, minkä vuoksi on tärkeää huomioida yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia. Muutosten ennakointi merkitsee koulutuksen huomioimista ja suunnittelua, jotta muuttuvat tilanteet hahmotetaan tulevaisuudessa toimintakulttuurien muutoksissa. (Helakorpi 2006, 9-10.) Kouluttajuudella tarkoitetaan tässä kouluttamisen ja työn välistä suhdetta, kuinka jaetaan tietoa, jota itsellä on ja miten sen voi opettaa muille ennen kuin sen käyttöarvo laskee. Kaksonen, Karila ja Nummenmaa (2006, 225) tarkastelevat asiaa työnjaon hierarkian madaltamisen näkökulmasta: miten paljon työntekijällä on osaamista, tietoa ja asiantuntijuutta jakaa muille. Heidän mukaansa kouluttaminen kietoutuu muodollisten oppimisympäristöjen ohella aina vain enemmän epämuodollisiin ympäristöihin ja tätä kautta työ ja arkielämään. Työn ammattitaito vaatimukset ovat erilaisia kuin ennen. Ammattitaidon muuttuminen kokonaisvaltaiseksi on tuonut ammattitaitoon mukaan tiedonhankinnan perusteet. Ammattitaitoa tarkastellaankin osaamisen kehittämisen näkökulmasta, jolloin on tärkeää ennakoida

11 11 yhteiskunnallisia muutoksia ja paineita. Tämä edellyttää koulutuksen ennakointia ja tekemisvalmiutta sekä jatkuvaa oppimista. Usein tämän ammattitaidon laajan tietouden yhteydessä puhutaan fenomenologisesta käsityksestä, jolla tarkoitetaan ilmiöiden olemusten etsimistä ja niiden olemassaoloa sekä kokeilun ja testauksen näkemysten oikeellisuutta (Helakorpi 1992, 192, 197.) Filanderin (2006) mukaan vakiintuneet ammatit ovat katoavia rakenteita, joita nykyinen joustava työelämän uusiin ehtoihin pyrkivä yhteiskunta muuttaa ja muokkaa uudenlaisiksi. Ammattitaito ymmärretään pysyväksi valmiudeksi, jossa tieto on harjaantunutta. Helakorpi (2006) puhuu ammatin ja työn osittamisesta, jolla hän tarkoittaa työn ja koulutuksen järkevää suunnittelua ja toteuttamista. Hän on jaotellut aikuiskouluttajan asiantuntijuuden, osaamisen tehtävät neljään osa-alueeseen, joiden perustana on työelämäkehitys ja käsitykset uudistuvasta asiantuntijuudesta (Liite 1. ). Seuraavassa avataan käsitteiden sisältöjä: Pedagogisella osaamisella tarkoitetaan, että osaamista ei pidetä vain mekaanisena tekemisenä, vaan kokonaisvaltaisena työprosessien ymmärtämisenä sekä hallitsemisena. Se on strategista osaamista, jossa kokonaisuuden näkemisen kautta asiantuntija kykenee suhteuttamaan sekä ennakoimaan tilanteita ja toimintaansa erilaisten tarpeiden mukaan. Osaamisen sanotaan olevan kollektiivista osaamista, johon on summattu koko organisaatiossa oleva tieto ja taito. Tähän kuuluvat aina enemmän ja enemmän myös asiakaspalvelu- ja yrittäjäosaaminen. Kouluttajan pedagogisena toimintana se tarkoittaa, että luodaan edellytykset toimia asiantuntijatyössä ja saavutetaan luottamus ja uskottavuus erilaisten sidosryhmien ja asiakkaiden välillä. On tiedettävä pelisäännöt sekä tunnettava toimintatavat ja valmiudet niiden kehittämiseen. Kouluttajalta odotetaan opetus ja ohjaustaitojen sekä oppimisympäristön hallintaa, mutta myös vaatimuksia henkilökohtaiseen osaamiseen. Hyvään pedagogiseen osaamiseen kuuluu myös empaattisen vuorovaikutuksen taito, joka näkyy aitona kiinnostuksena opettaviin ihmisiin. Kouluttaminen ei ole opettamista, vaan koulutusmahdollisuuksien luomista ja organisointia. (Helakorpi 2005, 156; 2006, 54, 102.) Kehittämisosaamisessa asiantuntijuutta kehitetään oman työn kautta, jolloin henkilökohtainen osallistuminen koulutukseen, itsensä kehittämiseen sekä erilaisiin innovaatioihin ja hankkeisiin on osa asiantuntijaksi kehittymistä. Tarkoituksena on kehittää ajattelutaitoja, mitä jatkuva työn ja työyhteisön kehittäminen vaativat. Kehittyminen asiantuntijaksi edellyttää tietoutta oman alan tieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämistyön sovelluksista. Asiantuntijuutta voidaan katsoa oman

12 12 työn johtamisen ja kehittämisen kautta, joka edellyttää myös näkemystä yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tällöin on tunnettava koko organisaation toimintatavat sekä kyettävä lojaalisuuteen ja valmiuteen työyhteisön kehittämisessä. Tällainen osaaminen ja toimintatavat ovat erityisiä ja antavat leiman yhteisön ydinosaamisen sisäistämiselle. Kouluttajalla kehittämisosaaminen tarkoittaa yhteiskunnallisten tehtävien sisäistämistä ja opetukseen liittyvän toiminnan kehittämistä erilaisissa verkostoissa. Se on toisaalta valmiutta ohjata oppijoita, mutta toisaalta kykyä suunnitella, johtaa sekä arvioida yhdessä työelämän kanssa kehittämisprojekteja. Kouluttajalta vaaditaan luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä seurata ja arvioida omaa ammattialaansa sekä arvo-osaamistaan. (Helakorpi 2005, 156; 2006, 55-56, 103.) Työyhteisö osaamisen alue liittyy työyhteisön sosiaaliseen luonteeseen. Osaamisessa korostuu yhteistoiminnan ja talous-hallinnon osaaminen sekä toiminta erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Asiantuntijuuteen kuuluu tiimityö-, vuorovaikutus- ja johtamisen taidot. Laaja henkilöstöverkosto on osa työssä menestymisen ehtoja. Tiimien asiantuntijoilla on autonomia, valta ja vastuu sekä heidän on osallistuttava asiakas ja työryhmiin ja osatta opastaa muita. Heidän on kyettävä jakamaan omaa ns. hiljaista tietoaan ja osattava toimia vuorovaikutus tietoverkostoissa, jotka ovat osa jokapäiväistä työtä. Kouluttajalla tämä painottuu säännösten hallintaan sekä yhteyden pitoon erilaisten verkostokumppaneiden kanssa. Häneltä odotetaan taitoa toimia verkostoissa, johtaa tiimejä sekä toimia johtajana projekteissa eli kouluttajalla on oltava valmiudet visiointiin sekä näkemyksellisyyttä koulutuksen ja työn tulevaisuudesta. Jokainen asiantuntija on tulevaisuudessa enemmän ja enemmän oman työnsä markkinoija. (Helakorpi 2005, 156; 2006, 55, 103.) Substanssiosaaminen tarkoittaa ammatissa tarvittavaa ydinosaamista, perustietoa, joka saadaan koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Se lisää valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää työtehtäviä. Ammatilliset taidot merkitsevät työssä tarvittavaa käytännön osaamista ja samalla henkilökohtaisia kykyjä sekä tapaa toimia vaihtelevissa tilanteissa. Substanssiosaaminen merkitsee asiantuntijuutta mm. tekniikan hallinnassa, verkostojen hyödyntämisessä työssä, tapojen ja perinteiden tuntemista, vastuuntuntoa, kielitaitoa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kouluttajalle se merkitsee tietojen ja taitojen hallintaa omalla alalla. Hänen tulee osata suunnitella erilaisia projekteja, hallita oman alansa keskeiset tehtävät sekä kyetä arvioimaan ja

13 13 kehittämään työtään. Kouluttajan ei tarvitse olla kaikkien alojen osaaja, vaan hallita yksi alue, joka auttaa häntä ymmärtämään ja jäsentämään työelämälähtöisyyttä. Työelämäosaaminen tarkoittaa käytännön osaamista eli tietoa alan tavoista ja perinteistä todellisuudessa. (Helakorpi 2005, ; 2006, 54, 102.) 2. Kouluttajaidentiteetin rakentuminen 2.1 Identiteetin muodostuminen ja merkitys Identiteetin käsitettä käytetään puhuttaessa yksilön subjektiudesta, mutta myös määriteltäessä sosiaalisia yhteisöjä ja erilaisten ryhmien erityislaatua. Identiteettiä voi tarkastella myös vuorovaikutusprosessina, joka ohjaa elämänkulkua ja siinä tapahtuvia valintoja. Tähän vuorovaikutukseen liittyvät valinnat avaavat tai sulkevat mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen, oppimiseen tai työelämään. Valinnat puolestaan muodostavat hierarkioita, joista toiset ovat yksilölle keskeisempiä kuin toiset. Puhutaan symbolisesta järjestyksestä, jossa yksilön ominaisuudet ja arvot määräytyvät suhteessa hänen valintoihinsa ja persoonallisiin ominaisuuksiinsa. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, ) Identiteetin muodostuminen on elämänmittainen oppimisprosessi, jonka yhteydessä yksilö muodostaa käsityksen omasta itsestään, historiastaan, erilaisista mahdollisuuksistaan ja suhteestaan ulkopuoliseen maailmaan (Heikkinen 1999, 284). Saastamoinen (2006, ) taas tarkastelle identiteettiä itsen ja muiden määrittelynä minusta, jolloin minuus on puolestaan reflektiivistä tietoisuutta itsestä. Kun ihminen määritellee, muokkaa ja arvottaa minuuttaan, se muuttuu identiteetin käsitteeksi. Identiteettiä pidetään modernina käsitteenä ja se liitetään usein työhön, perheeseen tai vapaa aikaan. Modernin käsityksen mukaan yksilö on itsestään selvänä ilmiö, joka on itsenäinen ja, jolla on valinnanvapaus sekä toiminnan mahdollisuus. Postmodernin näkemyksen mukaan yksilö on rationaalinen ja dynaaminen ilmiö, joka rakentuu erilaisissa instituutioissa, sosiaalisissa suhteissa, diskursseissa tai käytäntöjen kautta. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, ) Koska identiteetin rakentuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat ihmisen elämäntavat ja yksilölliset ominaisuudet, näkevät Vanttaja ja Järvinen (2006, 37) sen muodostumisen aina vain vaikeampana ja samalla sen merkitys korostuu. Korostuminen näkyy muodollisen koulutuksen ja ammatillisen osaamisen riittämättömyytenä. Se merkitsee, että

14 14 yksilön on jatkuvasti rakennettava identiteettiään erilaisten vaatimusten mukaisesti. Bergerin ja Lucmannin (1991, ) mukaan, on kyse identiteetin yksilöllisestä tietoisuudesta, joka on yksilön reagoimista sosiaalisen rakenteeseensa ylläpitämiseen, muokkaamiseen ja tarkasteluun. Amundson (2005, 147) on tarkastellut kouluttajuutta kykynä tarkastella asioita erilaisista näkökulmista, ajatella luovasti sekä harkita että laatia taitavasti toimintasuunnitelmia. Näiden taitojen avulla kouluttajan identiteetti kehittyy ja kasvaa muodostaen yksilölle ominaisen tavan toimia kouluttajan roolissa. Kouluttajan roolissa toimiminen kasvattaa ammatillista identiteettiä, jolloin kouluttajalla kehittyy ammatin vaatimat taidot ja vastuu. Kouluttajalle syntyy tietoisuus omista resursseistaan ja rajoituksistaan. (Arasola 2005, Saastamoinen (2006) toteaa, että kouluttajan identiteettiä voi kuvata käsitteellä oppimiskumppanuus, jolloin se tarkoittaa oppimisen vastuun jakamista koulutettavien kanssa. Oppimiskumppanuus vie toimintaa eteenpäin, joka syntyy oman työn kautta saadusta kokemuksesta. Toisaalta kouluttajan on hyvä myös pysähtyä välillä tutkimaan omaa muutos ja oppimispolkuaan oman yksilöllisen kehittymisensä kannalta. Tässä auttavat selkeät työnjaot ja sopimukset, jotka voivat olla ja ovat hyvä suojautumiskeino sekä voimavara, joiden mukaan toimia. Kouluttajana toimimisen arvot tulevat kokemuksen kriteereistä, jotka ohjaavat taitojen persoonallista kehittymistä, identiteettiä. (Petäjä & Koponen 2002, 25, 32, 48.) Kouluttajaidentiteetille ja minäkäsitykselle on ominaista uskomus niiden piilossa olemisesta, sillä niitä on vaikea havaita käyttäytymisen ja fyysisen olemuksen tai julkisten sosiaalisten rooliemme kautta. (Saastamoinen 2006, 146, 156.) Aloittaessaan toimintansa kouluttajan tehtävissä, kouluttaja kohtaa usein noviisin aseman, mutta myöhemmin toiminta näkyy ajattelun taitona. Nämä taidot heijastuvat kouluttajan roolin mukana teoissa, motivaatiossa sekä käyttäytymisessä (Harri-Austin ja Thomas 1991, 3-5, 9, 15). Tämä oppimismatka noviisista kohti experttiyttä, asiantuntijuutta, auttaa löytämään ja luomaan oman kouluttajaidentiteetin- ja roolin. Oppimismatkan voi katsoa antavan tilaa kouluttajalle uusien mahdollisuuksien luomiseen eli havainnoimaan, millaiset keinot ja toiminnat ovat oppimisen kannalta parhaita ja tehokkaimpia. (Nummenmaa, Karila, Joensuu & Rönnhholm 2007, 61).

15 Erilaisten roolien suhde identiteetin rakentumiseen Identiteetin ja roolin käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. Roolit liitetään yksilön sosiaaliseen asemaan hänen toimintaansa säätelevänä ominaisuutena. Kun taas identiteetti tarkastelee yksilöä sen mukaan, mistä toiset ihmiset tunnistavat meidät. (www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/luku2/luku2identiteetti.html - 6k -.) Vanttajan ja Järvisen mukaan (2006) sekä roolin että identiteetin rajaaminen pitävät molemmat sisällään erilaisia malleja. Heidän mukaansa roolit ovat sidoksissa ihmisen minuuteen, käsitykseen omasta toiminnasta ja itsestä ja identiteetti elinikäiseen prosessiin, jota kokemukset, seuraukset sekä oppiminen muokkaavat. Kuuselan (2006, ) toteaa, että nyky-yhteiskunnassa tarvitaan monia päällekkäisiä rooleja, jotka rakentavat identiteettiä arjesta selviytymiseen. Näitä rooleja tuotetaan erilaisten identiteetti töiden avulla, joita pidetään valintojen mahdollisuuksina, kuten elämäntavat, opiskelu, kouluttautuminen, työnteko tai kuluttaminen. Mahdollisuutta valinnoille ei anneta vaan ne syntyvät pohdintojen ja tietoisen tuottamisen kautta. Saastamoinen (2006, ) lisää tähän, että identiteetti rakentuu roolien erilaisuuden kautta, jäsentäen ja halliten sekä määritellen että rikkoen erilaisten roolien rajoja. Yksilön toimiminen jossain roolissa on aina henkilökohtainen kokemus, jonka avulla harjoitellaan sosiaalista käyttäytymistä ja luodaan tietoisuutta omasta itsestä sosiaalisten suhteiden kautta. Identiteetti muokkautuu näiden sosiaalisten suhteiden avulla persoonallisen ja sosiaalisen, yksilöllisen ja yhteiskunnallisen sekä psyykkisen ja fyysisen välisenä yhteytenä. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 38-40; Kuusela 2006, 43.) Roolin ja identiteetin sosiaalisista suhteista toisiinsa nähden: 1. Sosiaalinen identiteetti ja roolit liitetään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaan toimintaan tai tehtäviin. Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa sosiaalisten roolien omaksumista ja toimimista niiden suhteen yksilöllisellä tavalla esimerkiksi koulutus. Koulutuksen katsotaan tuovan sosiaalista statusta ja usein arvostus on suoraan yhteydessä koulutuksen määrään. Koulutus ja osaaminen kytkeytyvät yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kilpailuun.

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ Päivi Lindborg Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kesä 2008 ...erityisoppilaat siellä kouluissa ovat tärkeitä ja heihin

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN AMMATTIALIUPSEEREIDEN JA HEI- DÄN ESIMIESTENSÄ KÄSITYKSIÄ TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISESTÄ Pro gradu -tutkielma Yliluutnantti Juha Leppänen Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen Petteri Taitto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit / ISBN 98-9---8 (nid.) ISBN 98-9---

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot