HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä SAASTAMOINEN, Jarmo Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 55 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI-SUOMESSA Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja PAUKKU, Päivi Toimeksiantaja Matkailun verkosto-osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta Tiivistelmä Tutkimuksessa kartoitettiin Keski-Suomen maakunnan alueen hyvinvointia tukevat matkailualan yritykset ja niiden palvelutarjonta. Tutkimustehtäviin kuului lisäksi hyvinvointipalvelua tarjoavan matkailuyrityksen palvelujen laatuarviointi ja analysoida kohteeksi valittujen hyvinvointimatkailuyritysten liiketoiminnan edellytyksiä. Tietoperustassa selvitetään hyvinvointimatkailun lähtökohdat, ihmisen fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä palvelujen laatu ja tuotteistaminen. Tutkimusaineisto kerättiin etsimällä eri tietolähteistä hyvinvointimatkailun piiriin kuuluvat yritykset. Löydetyistä yrityksistä valittiin kohteeksi yritys, jossa tutkittiin osallistuvalla havainnoinnilla palvelun laatua. Teemahaastatteluilla puolestaan etsittiin tietoja yritysten liiketoiminnasta. Tulosten mukaan Keski-Suomen maakunnasta löytyi 86 hyvinvointimatkailuyritystä. Suosituimpina palveluina tarjotaan erilaisia luonnossa järjestettyjä aktiviteettejä sekä perinteistä saunomista. Palvelun laadukkuus oli hyvällä tasolla, mutta parannettavaa olisi mm. asiakkaan huomioimisessa ja palvelun kokonaistoteutuksessa. Yritysanalyysin johtopäätöksenä havaittiin puutteita liiketoimintaosaamisessa. Tärkeitä toimenpiteitä olisi myös hyvinvointipalveluiden tunnettuuden lisääminen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja tuottaminen. Kartoitus ja tulokset yrityksistä antavat Matkailun verkosto-osaamiskeskus hankkeelle sen tarvitsemaa tietoa alueen hyvinvointimatkailupalveluista. Tietojen pohjalta hankkeessa tullaan edistämään Keski-Suomen hyvinvointimatkailua. Avainsanat (asiasanat) hyvinvointimatkailu, hyvinvointi, laatu, palvelu Muut tiedot Työ sisältää kartan Keski-Suomen maakunnasta.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC School of Tourism and Services Management DESCRIPTION Date Author(s) SAASTAMOINEN, Jarmo Type of Publication Bachelor s thesis Pages Confidential 55 Language Finnish Title WELLNESS TOURISM IN CENTRAL FINLAND Until Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor PAUKKU, Päivi Assigned by The Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism, Jyväskylä Abstract The purpose of this thesis was to examine the wellness companies and their services in the province of Central Finland. The thesis also dealt with the quality evaluation of the companies services and analysed the business qualifications of the companies in question. The theoretical part of the thesis concentrated on the prime factors of wellness tourism, people s physical and spiritual well-being as well as the quality of services and the process of making these services into a product. The data was collected from different sources by choosing the companies within wellness tourism. A few these companies were chosen for participating observation concerning the quality of their services. Theme interviews were used to find information about the companies business. According to the thesis there are 86 wellness companies in the province of Central Finland. The most popular services include different outdoor activities and the traditional Finnish sauna. The quality of these services was high but yet more attentation should be paid to the customers as well as to services and facilities as a whole. The company analysis concluded that there is a lack of skills in how to do business. It would also be of major importance to make the wellbeing facilities more well-known and to develop and render more customer-orientated services.this study and its outcome give the Finnish Network Centre of Expertise for Tourism project valuable information about wellness services in theis area. Thus the study promotes wellness in Central Finland. Keywords well-being, wellness tourism, service, quality Miscellaneous The map including the municipalities in central Finland and the number of their wellness companies enclosed.

4 1 SISÄLTÖ 1 HYVINVOINTIA JA MATKAILUA HYVINVOINTIMATKAILUN LÄHTÖKOHDAT MATKAILUN MOTIIVIT JA MATKAILUN MERKITYS SUOMESSA MATKAILUYRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIMATKAILUN MÄÄRITELMIÄ HYVINVOINTIMATKAILUPALVELUJEN TARPEELLISUUS FYYSINEN JA HENKINEN HYVINVOINTI HENKINEN HYVINVOINTI LIIKUNTA HYVINVOINNIN TUOJANA LIIKUNNAN MERKITYS PSYYKKISELLE HYVINVOINNILLE JAKSAMISEN ODOTUKSET JA ERILAISET VOIMAVARAT PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN JA LAATU MATKAILUPALVELU JA -TUOTE TUOTTEISTAMINEN KILPAILUVALTTINA PALVELU JA SEN PIIRTEITÄ ASIAKKAAN KOKEMA LAATU HYVINVOINTIMATKAILU TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN TUTKIMUSTEHTÄVÄT TUTKIMUSMENETTELY YRITYS KARTOITUKSEN AINEISTON KERUU Kartoituksen ja yrityskäyntien eteneminen Osallistuva havainnointi palvelun arvioinnissa Teemahaastattelu AINEISTON ANALYSOINTI HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSET JA NIIDEN TOIMINTA HYVINVOINTIMATKAILUPALVELUT KESKI-SUOMESSA HYVINVOINTIPALVELUN LAADUN ARVIOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET PALVELUN LAADUSTA HYVINVOINTIPALVELU YRITYKSESSÄ YRITYSANALYYSIN TULOKSET Hyvinvointipalveluyritysten vahvuudet Hyvinvointipalveluyritysten ongelmakohdat KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA...38 LÄHTEET...43 LIITTEET...45

5 LIITE 1. PALVELUN LAADUN ARVIOINTILOMAKE...45 LIITE 2. YRITYSANALYYSI LOMAKE

6 3 1 HYVINVOINTIA JA MATKAILUA Opinnäytetyöni hyvinvointimatkailusta Keski-Suomessa on osa suurta alueen matkailua edistävää matkailun verkosto-osaamiskeskus -hanketta. Toimeksiantajani, Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö on osa vuonna 2003 perustettua valtakunnallista matkailun verkosto-osaamiskeskusta, jossa tehdään ja toteutetaan osaamiskeskusohjelmaa jatkuvana prosessina. Valtakunnallisen matkailun osaamiskeskuksen tehtävänä on luoda ja tuoda tämän osaamiskeskuksen verkostoihin huipputason liiketoimintaosaamista. Valtakunnallinen matkailun osaamiskeskus muodostuu neljästä solmupisteestä, joilla on omat tehtävät ja vastuualueet. Verkostoa johtaa ja koko osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi verkostooperaattorina toimiva Savonlinna, jonka vastuualueohjelmana on vapaa-aika, matkailu ja joustava elämäntapa. Tampereen vastuualueena on puolestaan kokous- ja kongressimatkailu sekä Turun vastuualueena kulttuurimatkailu. Jyväskylän solmupisteen valmistelu- ja koordinaatiovastuuna ovat hyvinvointimatkailun ohjelmat ja toiminnan hankenimenä on maakunnallisen matkailustrategian sekä alueelle voimakkaasti keskittyneen hyvinvointiosaamisen pohjalta virettä matkailusta virettä matkailuun. Tutkimustoiminnalla on suuri merkitys pohdittaessa tulevaisuuden matkailuelinkeinon ja hyvinvointipalveluiden tarjontaa. Opinnäytetyöni on hyvin ajankohtainen, sillä osana Jyväskylän solmupisteen osaamiskeskusohjelman valmistelua oli tarve tehdä selvitystyö Keski-Suomen alueella olevista hyvinvointia tukevista matkailupalveluista sekä arvioida ko. yritysten palvelun laatua ja selvittää liiketoiminnan ongelmakohtia sekä edellytyksiä. Tutkimuksellani on merkittävä osuus uuden hyvinvointitiedon tuottamisessa, jota kautta pyritään yritystoiminnan kehittämiseen, ylläpitämiseen ja uuden innovatiivisen yritystoiminnan synnyttämiseen ottaen huomioon erityisesti asiakaslähtöisesti suunnitellun ja toteutetun matkailuliiketoiminnan. Opinnäytetyö on ammatilliselle kehitykselle merkityksellinen. Tulevaisuutta ajatellen tulen hyötymään työstä, koska aihe tuo minulle paljon syvällistä tietoa ja ammatillista pätevyyttä asiasta, joka on kasvava matkailun alalla. Alan osaajia on vielä vähän, joten hyvinvointimatkailun ammattilaiselle tulee mahdollisuus menestyä matkailusektorilla, jossa tarvitaan asiakaslähtöistä hyvinvointipalvelun tuottamis- ja toteuttamistaitoa.

7 4 Aloin miettiä sopivaa opinnäytetyöni aihetta talvella Analyyttisen aiheharkinnan jälkeen tutkittava aihe löytyi koulutusyksikköni lehtorin ehdotuksesta, joka kertoi tarpeesta tehdä kartoitustyö Keski-Suomen alueen hyvinvointimatkailuyrityksistä. Aiheessa yhdistyivät hyvin oman mielenkiintoni mukainen ihmisen hyvinvointi ja luonteelleni sopiva tutkimustapa. 2 HYVINVOINTIMATKAILUN LÄHTÖKOHDAT Matkailuun on aivan viime vuosina ilmaantunut uusi teema, hyvinvointimatkailu, josta on ennustettu tulevan yksi nopeimmin kasvavista matkailun aloista. Matkailumarkkinoilla eri puolilla maailmaa on syntynyt merkittävä wellness-boomi, joka pohjautuu jo vuosisatojen takaiseen kylpylähoitoperinteeseen. Kylpylähoidon perustana on ollut ihmisten halu edistää omaa terveyttään ja tarve helliä sekä hoivata itseään. ( Matkailualan vuosikirja 2003, 76.) Hyvinvointimatkailua perinteisempi terveysmatkailu onkin ollut vanha matkustuksen laji, jossa kylpylät ovat tarjonneet lähteistä saatavia parantavia vesiä. Lisäksi terveyttä on haettu matkustamalla suotuisiin ilmastoihin. Virkistysmielessä tehtävä matkailu voidaan yhdistää hyvinvointimatkailuun kun matkaan kuuluu terveyden ylläpitämiseen liittyviä palveluja. Näiden palvelujen kautta matkailija voi kokea ja omaksua itsensä hoitamiseen liittyviä asioita ja saada virikkeitä hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoista. (Verhelä & Lackman 2003, ) Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvien palvelujen kysynnän kasvun syynä ovat olleet ihmisten muuttunut elämänrytmi, henkisen hyvinvoinnin arvostuksen nousu ja taloudellisen aseman kohentuminen. (Matkailualan vuosikirja 2003, 76.) Hyvinvointimatkailun voidaan katsoa olevan laajaa terveyttä ja hyvää oloa lisäävää sosiaalista terveys- ja virkistystoimintaa, jossa henkisen vireyden ja terveyden edistämisellä on entistä tärkeämpi tehtävä. Tulevaisuuden yhteiskunnalliset ja väestölliset muutokset antavat hyvän syyn uskoa hyvinvointimatkailun kysynnän kasvuun. Muuttuva perherakenne, ikääntyminen, yksin elävien ja lapsettomien pariskuntien määrän kasvu, lyhytlomailun kasvu, lomien jakautuminen yhä laajemmin vuodenaikoihin nähden, aikasidonnaisuuden väheneminen, työn jaksottainen luonne, liikunnallisen seniorimatkailun lisääntyminen ja tulevien eläkeläisten aktiivinen kuluttaminen ovat juuri hyvinvointimatkailua tukevia tekijöitä. (Emt. 81.)

8 5 Iän ja ostovoiman yhteistekijästä voidaan sen todeta läntisessä maailmassa keskittyvän yhä enemmän ikääntyneiden ja naisten käsiin. Senioreiksi kutsuttu ryhmä, joka alkaa iältään 55-vuotiaista, on taloussosiologi Timo Toivosen mukaan aluksi yhteiskunnan kulutusvoimaisin ryhmä, kunnes se saavuttaa 75-vuoden iän, jolloin kulutus muuttuu rajoitetummaksi. Tulevat eläkeläiset tulevat poikkeamaan nykyisistä eläkeläisistä. Kuluttajina he ovat aktiivisesti talouteen ja toimintoihin osallistujia, kokeilunhaluisia, valikoivampia ja käyttäytymiseltään kulutuskeskeisempiä. Tulevat seniorit ovat myös huomattavasti aiempaa varakkaampia ja näin ollen ostokykyisempiä. He haluavat panostaa nykyistä enemmän omaan kuntoonsa, terveyteensä ja kauneuteensa. Tunnusomaista tulee olemaan aktiivinen vapaa-ajan vietto. Elämyksiä haetaan matkailusta, kulttuuritapahtumista ja hyvän olon hankinnasta. (Emt. 82.) Euroopan asukkaat elävät muutoksen aikakautta, jossa epävarmuus omasta ja maailmankin tulevaisuudesta huolestuttaa ja aiheuttaa stressiä. Elämässä vaaditaan paljon suorittamista ja tehokkuuden vaatimukset kasvavat. Raskas elämäntyyli, uuvuttava työelämä ja toisilla työttömyyden aiheuttama turvattomuus herättävät halun paeta arjen rutiineja. Ympärillä vallitsevien ja itseäkin koskettavien asioiden epävarmuus tuo halun etsiä arvomaailmasta tasapainoa, elämänhalua, mielekkyyttä ja mielenrauhaa. (Emt. 76.) Yhä enemmän terveyttä ja henkistä vireyttä on alettu vaalia matkailemalla. Kokemuksia, lepoa ja virkeyttä haetaan mitä erilaisimmista matkakohteista. Terveys, hyvä kunto ja ulkonäkö koetaan yhä tärkeämmiksi. Tämä trendi tuo matkailulle aivan uusia mahdollisuuksia. Suomessakin on havaittu mahdollisuudet olla mukana tässä kasvavassa matkailuteemassa. Suomella on omat vahvuutensa turvallisuutta ja rauhallisuutta korostavissa trendeissä. Euroopan sisäisten matkailuvirtojen muutoksessa ja muualta, mm. Kaukoidästä tuleviin matkailuryhmiin, on syytä varautua myös terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuotteiden kehittämisessä ja erilaistamisessa. Eurooppalainen hyvinvointiajattelu perustuu käsitykseen, jossa on otettava huomioon yksilöiden ja erityisryhmien tarpeet myös laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen tuottamisessa. (Emt. 77.) Hyvinvointimatkailun tulevaan kasvuun ja tutkimukseen on Suomessa reagoitu eri toimiyksiköissä, joista esimerkkinä jo aiemmin mainittu valtakunnallinen matkailun osaamiskeskus ja sen osana hyvinvointimatkailusta vastaava Jyväskylän ammattikor-

9 6 keakoulu. Hyvinvointimatkailua pyritään edistämään etsimällä uusia mahdollisuuksia kehittää alan alueellisia markkinoita ja yritystoimintaa sekä ideoimalla toimialan tuotekehitystä yhdessä yritysten kanssa. (Emt. 77.) 2.1 Matkailun motiivit ja matkailun merkitys Suomessa Matkailu on perinteisesti muodostunut työntö- ja vetovoimatekijöistä, joiden vaikutuksista ihmiset ovat matkustaneet maapallolla eri kohteisiin. Nämä tekijät ovat vuosien kuluessa muuttuneet ja monipuolistuneet taloudellisen ja infrastruktuurin kehityksen myötä ja yhä useammat ihmiset sekä alueet ovat päässeet osalliseksi matkailusta. (Vuoristo 2002, 11.) Matkustusmotiivit ja matkailukäyttäytyminen ovat vuosien saatossa muuttuneet jakautuen nykyään lukuisiin erilaisiin, toisistaan poikkeaviin mat- kustajatyyppeihin. Näiden asioiden tunteminen on hyvin tärkeä yritysten ja matkai- lunkehityksestä vastaavien viranomaisten kannalta. Matkustusmotiivit voidaan karkeasti jakaa ensisijaisiin motiiveihin, jotka ilmaisevat miksi matkalle yleensä lähdetään ja toissijaisiin motiiveihin, jotka määrittävät miten ja mihin matkustetaan. (Emt. 38.) Matkailun perinteisten lähtötekijöiden lisäksi on otettava huomioon ihmisten muuttuvat tarpeet ja syyt matkustukseen. Muutos on pysyvä ominaisuus, joka vaikuttaa edellä mainittuihin tekijöihin. Matkailun ajanvietepalvelun tuottajan on otettava huomioon nämä muutokset, jotta hän pystyisi säilyttämään asemansa markkinoilla ja tuottamaan jatkuvasti ajan tasalla olevia tuotteita. Tuotteiden muodostamisessa on kiinnitettävä huomio ihmisten perimmäisiin tarpeisiin. Matkustusmotiivit syntyvät ihmisten tarpeista, antavat syyn matkustaa ja määrittävät myös matkan sisällön. (Verhelä & Lackman 2003, 30.) Suomessa matkailu on merkittävä taloudellista kasvua ja työllisyyttä tuova elinkeino. Matkailuelinkeino tuo vuosittain Suomelle lähes 2,5 miljardia euroa arvonlisäveroina ja se on 2,4% koko maan bruttokansantuotteesta. Toimialojen välisessä vertailussa matkailu sijoittuu neljänneksi suurimmaksi toimialaksi. Matkailu työllistää Suomessa tällä hetkellä suoraan noin kokopäiväistä työntekijää. Henkilötyövuosina laskettuna vuonna 2000 kokonaistyöllisyysvaikutus oli henkilötyövuotta. Kotimainen kysyntä luo perustan matkailuelinkeinolle mutta ulkomaiset asiakkaat ovat viime vuosina yhä enemmän kasvattaneet osuuttaan matkailijamäärissä. Välittömän

10 matkailutulon määrä Suomelle viimeisimmän laskelman mukaan oli 6,9 miljardia euroa, josta ulkomaisten osuus on 31%. (Matkailualan vuosikirja 2003, 14.) Matkailuyritystoiminnan erityispiirteet Kotimaisen matkailun menestymisen edellytyksenä on sen huomioon ottaminen poliittisissa suunnitelmissa merkittävänä valtakunnallisena elinkeinona sekä tärkeänä viennin kasvualana. Maailman talouden muutokset ja globalisaatio ovat tuoneet esiin matkailua merkittävästi koskettavia asioita. Maailmantalous ja politiikka, turvallisuus ja tulevaisuuden matkailutrendit puhuttavat. Kulutuskäyttäytymisen muutokset on otettava toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Samoin matkailubisneksen keskittyminen, kestävä kehitys ja matkailumarkkinoiden muuttuminen hyvin erilaisista kulttuureista saapuvien matkailijoiden vuoksi on merkille pantavaa. Kansainvälistymisen kautta voidaan saavuttaa kysynnän kasvua, mutta markkinoiden laajentuessa kilpailu on myös kiristynyt. Suomen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla perustuu vapaa-ajan matkailun vetovoimaan. (Matkailualan vuosikirja 2003, 17.) Matkailuelinkeino muodostuu hyvin monista toimialoista ja välitöntä tuloa siitä saavat majoitus- ja ravitsemistoiminta, henkilöliikenne-, matkatoimisto-, kulttuuri-, virkistysja urheilupalvelut. Matkailuelinkeinon tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat luonto- ja liikuntamatkailu, perhematkailu sekä kokoukset ja kongressit. Vuoden 2003 aikana erityisesti hyvinvointimatkailun on odotettu kasvaneen. (Emt, 127.) Pienyritykset ovat merkittäviä palvelujen tuottajia. KTM:n Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys -tutkimuksessa todetaan lähes 90 prosenttia Suomen palveluyrityksistä olevan alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä. Sama koskee myös matkailuyrityksiä. Suomalainen matkailutarjonta on selkeästi suurimmaksi osaksi pienyritysten suoraan kuluttajille kohdistuvaa kauppaa. (Emt, 129.) 2.3 Hyvinvointimatkailun määritelmiä Hyvinvointimatkailun käsitteistö ei ole vielä vakiintunut. Hyvinvointiin liittyvästä matkailusta käytetään eri nimityksiä ja se kehittyy ja muokkautuu ajan mukaan. Useat

11 8 ihmiset käyttävät hyvinvointimatkailusta laajaa määritelmää eli kaikkea, mikä tuo ihmisille hyvää oloa ja tunnetta, voitaisiin kutsua hyvinvointipalveluksi. Hyvinvointimatkailu on kumminkin eräänlaista ennalta ehkäisevää matkailua, jonka prioriteettina ovat ruumiin terveyden säilyttäminen sekä mielen ja sielun hyvinvoinnin lisääminen. Hyvinvointimatkailua voidaan kuvata sairastumisen torjumiseksi, kun taas terveysmatkailulle on olennaista jo syntyneiden vaivojen parantaminen. Hyvinvointimatkailuun läheisesti liittyvistä palveluista voidaan mainita pehmeät hoitokeinot ja luonnonmukainen parantaminen sekä itsehoidon opiskelu. (Ahtola, J. Muuttuva matkailu 3-4/2002, 19.) Eri kieli- ja kulttuurialueilla hyvinvointimatkailusta käytetty nimike wellness ymmärretään eri tavoin. Vapaasti kuvattuna sitä voisi luonnehtia hakeutumiseksi uuden elinvoiman, mielekkyyden ja hyvän olon lähteille. Wellness-konseptin filosofia on lähtöisin amerikkalaissyntyisen tohtori Halbert Dunnin määritelmästä, jossa hän nimeää ihmisen kehon, hengen ja mielen muodostamaa luonnosta riippuvaista suuren persoonallisuuden koostumusta käsitteeksi high-level wellness. (Matkailualan vuosikirja 2003, 77.) Laajasti tunnettu Erik Allard on tehnyt pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen, jonka perusteella hän on puolestaan erottanut hyvinvointikäsitteiden mukaisesti elämäntapakäsitteen tutkimusperustan kolmeen osaan: elintaso (having), sosiaaliset suhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being). Hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa elämänlaatu ja elämäntapa kuvaavat yksilön suhdetta toisiin yksiöihin, luontoon ja yhteiskuntaan. (Allard 1987, 56.) Professori Martin Lohmann tulkitsee asian seuraavasti: Yhdysvalloissa wellnessiä pidetään osana yleistä terveydenhoitoa, Isossa-Britanniassa se useimmiten ymmärretään kielteisenä sanana, suositeltavampaa on puhua well-beingistä ja matkailullisesti selkeänä lomailumuotokäsitteenä spa-holidays. Saksalaisten wellness-käsitykseen kuuluvat kylpylät ja perinteisesti niihin liittyy merkittävä rooli yhteiskunnassa. Saksankieliset liittävät termin terveyteen, kulttuuriin ja kauneuteen sekä ympäristöön. Saksassa wellness yhdistää entisaikojan ylellisyyden ja nykyajan yleisen terveydenhoidon. Saksalaisille wellness on lomailumuoto. Yhdysvalloissa wellness liitetään ensisijassa terveydenhoitoon ja fyysiseen hyvinvointiin, sekä lisäksi kauneuteen ja sosiaaliseen elämään. (Matkailualan vuosikirja 2003, 78.)

12 9 Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitutkija Liisa Hentinen on tuonut esille seuraavanlaisia maailmalla käytettyjä määritelmiä: Kalifornian liittovaltion yliopistossa pidetään wellnessiä elämäntyylinä, jossa edellytetään vastuunottoa sekä terveiden valintojen tekemistä. Henkilökohtaisen hyvän olon parantaminen perustuu yksilöä koskettavien eri osa-alueiden keskinäiseen tasapainoon. Näitä ovat sosiaalinen, kulttuurinen, fyysinen, henkinen, tunteeseen pohjautuva, älyllinen, elämän suunnitteluun ja ympäristöön liittyvä hyvä olo. (Hentinen, L ) Deutsce Welle-lehdessä on puolestaan kirjoitettu aiheesta päivätyssä lehdessä ja artikkelissa käsite on määritelty englanninkielisessä ohjelmassa näin: Unlimited freedom, relaxation, leaving the worries behind Rajaton vapaus, rentoutuminen ja huolien taakse jättäminen. (Matkailualan vuosikirja 2003, 78.) Matkailun verkosto osaamiskeskuksen Jyväskylän solmupisteessä hyvinvointimatkailu määritellään matkailuksi, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa ja se jatkuu matkan päätyttyäkin. Se ei paranna sairautta eikä korjaa kuntoa vaan ylläpitää ja edistää matkailijan terveyttä sekä antaa virettä elämään. Hyvinvointimatkailun tuoma yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hyvä olo voi antaa sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä. ( Matkailun osaamiskeskus, toimintasuunnitelma 2003.) 2.4 Hyvinvointimatkailupalvelujen tarpeellisuus Väestön ikääntyminen ja työelämän muutokset ovat tuoneet tarpeen synnyttää ihmisten hyvinvointiin liittyviä palveluja. Suuret ikäluokat eli vuosina syntyneet kansalaiset muodostavat pian valtaosan väestöstä. Heitä myöhemmin syntyneiden ryhmän eli tällä hetkellä vuotiaiden osuus on nyt lähes 40% väestöstä. Eläkeikäisten, yli 65-vuotiaiden osuus on jo nyt 15%. Edellä mainitut tiedot ovat Tilastokeskuksen laskelmia, joista voi todeta työikäisen väestön määrän vähenevän selvästi ja vanhusväestön määrän puolestaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuleva tilanne asettaa hyvinvointipalveluille paljon odotuksia. Terveydenhoidollisia palveluja tullaan

13 10 tarvitsemaan entistä enemmän, mutta huomiota on kiinnitettävä myös hyvinvointia ennakoivaan ja ylläpitävään toimintaan. Hyvinvointi tulee nähdä laajana kokonaisuutena, johon liittyvät fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä elämän muut asiat, kuten perhe, työ, vapaa-aika, joustava elämäntapa jne. (Matkailun osaamiskeskusohjelma 2002.) Kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan matkailun avulla hakea etsimällä rauhaa luonnosta, aktiivisella liikunnalla mielekkäissä paikoissa, hoidattamalla itseään kylpylöissä, osallistumalla terveellisen ruokavalion kurssille, seikkailumatkaan osallistumalla tai vain keskittymällä itseensä tekemättä mitään. (Verhelä & Lackman 2003, 140.) Nykyajan matkailijoilla on tarve irtautua arjesta, rentoutua sekä saada kokemuksia ja olla mukana tapahtumissa, joista toivotaan saatavan voimakkaita elämyksiä. Matkailupalvelujen tuottajat voivat tarjota näille elämyksille fyysiset puitteet ja paikan. Itse elämys tapahtuu niin kutsutusti asiakkaan pään sisässä, kun hän on järjestänyt aikaa ja henkistä tilaa elämyksen kokemiselle. Nyky-yhteiskunnassa ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa ihmiset pyrkivät keskittymään aiempaa enemmän itseensä, huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan sekä painottamaan elämän laatua ja sisältöä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Tämän elämäntyylin ihminen ottaa vastuuta omasta elämästään ja tekee tietoisesti terveitä valintoja. (Emt, 32.) Työelämän muutokset ovat antaneet omat vaikutuksensa ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työn määrä, vaatimukset ja vastuullisuus ovat jatkuvasti kasvaneet. Olemme tilanteessa, jossa työyhteisön jäsenet vastaavat yhä suuremmasta määrästä tehtäviä sillä pois jääneiden työntekijöiden tilalle ei samassa suhteessa oteta enää uusia. Työn tehokkuusvaatimukset ovat näin ollen kasvaneet. Ne aiheuttavat useasti paineita ja stressaantumista työssä sekä fyysistä ja henkistä pahoinvointia. Työnantajille onkin tullut eteen tilanne, jossa heidän täytyy pohtia keinoja työntekijöiden työkunnon ylläpitämiseksi. Matkailuelinkeinon tuottamien monimuotoisten hyvinvointipalvelujen kautta sillä on hyvin läheinen rooli ihmisen arkeen. Lomailuun kannustaminen voidaankin nähdä työssä jaksamisen edellytyksenä. (Matkailun osaamiskeskusohjelma 2002.) Omasta itsestä ja terveydestä huolehtiminen on tärkeää. Kiireinen elämänrytmi, masennuksen lisääntyminen, loppuun palaminen vaativassa työssä ja mielenterveyson-

14 11 gelmien lisääntyminen ovat vaikuttaneet ihmisten mielipiteisiin elämänarvojen uudelleen järjestelyssä. Matkalla ollessaan ihmisillä on paremmin aikaa keskittää huomiota itseensä ja omaan olemiseensa. Silloin pääsee irti arjesta ja on helpompaa aloittaa uusia elämäntapoja, hoitoja, harrastuksia, ruokailutottumuksia ja liikuntamuotoja kuin kotiympäristössä. (Verhelä & Lackman 2003, 140.) 3 FYYSINEN JA HENKINEN HYVINVOINTI 3.1 Henkinen hyvinvointi Elintaso ja elämänlaatu ovat hyvinvointiin liittyviä käsitteitä. Henkinen hyvinvointi muodostuu siitä, millaiset ovat ihmisen voimavarat, kuinka hyvin hän pystyy suojautumaan haittatekijöiltä ja selviytymään niiden vaikutuksilta. Voimavarojen kuvaaminen voi perustua ulkopuolisiin kriteereihin tai yksilön itsensä asettamiin kriteereihin. ( Mäkinen 1997, 54.) Voimavarat ovat tekijöitä, jotka auttavat elämässä selviytymisessä. Näitä tekijöitä löytyy sekä ihmisestä itsestään, että ympäristöstä. Voimavaroiksi voidaan nimetä esimerkiksi raha, kanssaihmisten apu ja positiivinen suhde elämään. Työelämän voimavaroista mainittakoon vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työyhteisön sosiaalinen tuki. (Vahtera 1995, 97.) Keskeisimpinä osatekijöinä henkisessä hyvinvoinnissa pidetään tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Henkinen hyvinvointi voidaan määritellä esimerkiksi ulkoisin kriteerein tai perustuen ihmisen omiin kokemuksiin. Ulkoisin perustein määritteleminen muodostuu siitä, millainen ihminen toivottaisiin olevan tai millainen elämä on toivottavaa. Vain ihminen itse voi määritellä henkisen hyvinvoinnin. Se on siis tila, jossa ihminen kokee olonsa hyväksi. Merkittävä tekijä ihmisen hyvinvoinnin kokemisessa on todettu olevan ympäristönsä hallintamahdollisuudet ja sitä seuraava hallinnan tunne. Ympä- mukaan enemmän sosiaalisia siteitä omaavat ihmiset on terveempiä kuin ne, joilla ristössä oleva sosiaalinen tuki on myös keskeistä hyvinvoinnin kannalta. Havaintojen siteitä on vain vähän tai ei ollenkaan. (Mäkinen 1997, 56.) Hyvinvoinnin määrittely perustuu usein kielteiseen tai myönteiseen lähestymistapaan. Henkinen hyvinvointi kytketään usein puhtaisiin myönteisiin asioihin, ihmisen koke-

15 12 maan onnellisuuteen, tasapainoisuuteen ja sosiaaliseen osallistumiseen. Todellisuudessa asiat pitää sisällään myös häiriöitä ja ongelmia. Kielteiset ja myönteiset tekijät kuuluvat henkisen hyvinvoinnin kokemisen kokonaisuuteen. Tutkimuksissa on käytännössä vaikea noudattaa myönteistä lähtökohtaa. Päätelmät henkisestä hyvinvoinnista tehdään useimmiten häiriöiden esiintymisestä tai esiintymättömyydestä, koska yleensä yhteinen mielipide löytyy paremmin ihmisen toimintahäiriöistä kuin todentaminen normaalina pidettävistä asioista. (Emt. 57.) Tarpeet ja voimavarat ovat yleisesti olleet lähtökohtana kun on pyritty ymmärtämään henkistä hyvinvointia. Kokemusten ja elämysten merkitystä hyvinvoinnissa on korostettu silloin, kun henkistä hyvinvointia on määritelty tarpeiden tyydyttyneisyyden näkökulmasta. Hyvän elämänhallintakyvyn osatekijöitä ovat työolot ja yleensä työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät kuten työssä viihtyminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Elämänhallintakyvyn vahvuudella on myös positiivinen yhteys terveyteen ja kuormittavuusongelmien puuttumiseen. Eri yhteyksistä saadut ja koetut myönteiset elämykset näyttävät vahvistavan elämänhallintaa. (Mäkinen 1997, 57.) Hyvän elämän seitsemän perustekijää: 1. Terveys ja fyysinen hyvinvointi 2. Vastuullisuus, moraalinormien noudattaminen, osallistuminen ja aktiivisuus 3. Rakkaus, kiintymys ja yhteenkuuluvuus 4. Oikeudenmukaisuus ja turvallisuus 5. Tehokkuus, taitavuus, tuloksellisuus ja hallinta 6. Hyvinvoinnin kokeminen, tarkoitus, sisäinen rauha ja tasapaino 7. Toiveikkuus, innostus, kiinnostus ja luovuus Edellä mainittu luettelo hyvän elämän seitsemästä perustekijästä on Ojasen näkemyksen mukaan lista tekijöistä, joiden toteutuessa kulttuurin hyväksymällä tavalla johtaa hyvään elämään. (Ojanen 2001, 49.)

16 Liikunta hyvinvoinnin tuojana Liikunnan merkitys henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuojana alettiin yleisesti ymmärtää Suomessa 1900-luvun puolenvälin vaiheilla. Jo aiemminkin oli toki liikuntaa vapaaehtoisestikin toteutettu, mutta pääosin muista lähtökohdista ja toisin tavoittein. Aiemmin vallassa ollut käsite liikunnasta pääasiassa vain urheilijoiden suorittamana tavoitteellisena toimintana alkoi tuohon aikaan muuttua jokaiselle kuuluvaksi hyvän olon tuojaksi. Liikunnan ei enää tarvinnut palvella yksinomaan mitään erityisiä kilpailullisia tavoitteita. Liikuntaa alettiin harrastaa ihmisen itsensä vuoksi, itsensä toteuttamisen välineenä sellaisella tavalla, joka tuntui hauskalta ja mukavalta ja joka tuotti mielihyvää. Yksilökeskeisyyden vahvistuessa liikuntaan alkoi liittyä yksilöllisiä tavoitteita. Keskeisimmiksi tavoitteiksi nousivat hyvä terveys, hyvä kunto ja trimmattu ulkonäkö. (Ojanen 2001, 25.) Viime vuosikymmeninä liikuntaan on uudestaan tullut mukaan filosofis-henkisiä tulkintoja. Itämaiset uskonnot ja filosofiat tuovat keinon palvella luontevasti länsimaisen asukkaan tarvetta parantaa itsetuntemusta ja kehittää sekä toteuttaa itseään. Omaa minäänsä voi parantaa näihin liittyvien periaatteiden avulla. Kyseinen minä vaikuttaa olevan yhä enemmän haasteiden alaisena arkielämässä. Kaikki minuutta lujittava keino onkin otettava tuolloin käyttöön. Länsimaissa vallitseva minäkeskeisyys ei ainoastaan kannusta kehittämään minuutta, vaan tuo hyväksynnän, että minuutta on lupa helliä, hoitaa ja lisäksi jopa palvoa. Länsimaisen minuuden sanotaan hankkineen primadonnan elkeitä, itsekkyyttäkin, joka oikeuttaisi uusien ja erilaisten kokemusten ja elämysten hankkimiseen. Elämyksiä tuottavat liikuntamuodot ovatkin tulleet suosituiksi. Liikunnan odotetaan synnyttävän selkeästi aistittavia tuntemuksia, mielihyvää, ihmetystä, jännitystä, helpotusta jopa pelkoa. (Ojanen ) Liikunta henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuojana on nyky-yhteiskunnassa saanut entistä suuremman merkityksen. Siitä johtuen on alettu puhumaan liikuntakulttuurista, joka pitää sisällään liikunnasta saatavan elämän sisällön, elämänhallinnan tunteen ja elämäntyylin rakentumisen. Nuoret ovat tällä hetkellä enemmistönä yritysmaailman tarjoamien liikuntapalvelujen käyttäjinä. Potentiaalisesti suurempi käyttäjäryhmä on kuitenkin suuret ikäluokat, jotka hakevat liikunnasta pääasiassa rentoutumista sekä terveyden ylläpitoa tai parannusta. Molemmille ryhmille tunnusomaista on harraste-

17 14 matkailu, jossa yhdistyvät liikunta-, matkailu- ja hyvinvointipalvelujärjestelmät. (Matkailun verkostomuotoinen osaamiskeskusohjelma 2002.) 3.3 Liikunnan merkitys psyykkiselle hyvinvoinnille Tämän ajan kiireisessä ja stressaavassa elämäntyylissä liikunnalla voi olla merkittävä osuus psyykkisen hyvinvoinnin tuojana. Liikunnan aikana tai sen jälkeen saavutettava hyvän olon tunne tuo vaikutuksia myös arkielämään parantamalla henkistä vireyttä ja antamalla voimavaroja työssä jaksamiseen. (Mertaniemi & Miettinen 1998, 35.) Lapsille liikunta tuo parhaimmillaan myönteisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Liikuntaa harrastavien nuorten on havaittu kokevan muihin nuoriin verrattuna vähemmän yksinäisyyttä, ujoutta ja toivottomuutta. Aikuisilla hyvin merkittävä liikunnan positiivinen vaikutus on stressin vähentäminen. Työttömille aikuisille liikunta voi tuoda elämänsisältöä ja ikääntyneille psyykkisen toimintakyvyn parannusta sekä sosiaalisten suhteiden säilymistä. (Emt, 35.) Positiivisimmat psyykkiset vaikutukset liikkumisesta saavutetaan vapaa-ajalla suoritetusta liikunnasta. Liikunnan ollessa omaehtoista, haasteellista ja myönteisiä elämyksiä tuottavaa sen arvioidaan edistävän psyykkistä hyvinvointia. Hyvin kevyelläkin liikunnalla on havaittu olevan mielialaa kohottavaa vaikutusta. (Emt, 35.) Kaikkein tärkeimpänä on pidettävä kuitenkin sitä, että liikunta pitää sisällään sellaista tekijöitä, jotka kohentavat ihmisen hyvinvointia ja tuovat mielihyvän kokemuksia. Kohennuksen määrän ei tarvitse olla suuri, juuri sen verran, että se nostaa hyvinvoinnin tasolle, joka tekee elämästä siedettävämmän tai hiukan entistä paremman. Liikunta antaa mahdollisuuden päästä irti arjen ongelmista. Elämysliikunnan kautta saavutetut kokemukset kuten esimerkiksi haastava tunturivaellus tai kanoottiretki koskenlaskuineen voivat antaa mieliin painuvia kokemuksia luonnon kauneudesta, ystävien seurasta ja omasta selviytymisestä. (Ojanen 2001, ) Itsetunnon ja -arvostuksen kohoamisen yhtenä tekijänä voidaan mainita kunnon ja terveyden paraneminen. Fysiologisten tekijöiden vaikutuksien johdosta, liikunnan

18 15 tiedetään nostavan elimistön lämpötilaa ja saavan sen aikaan rentoutuneen olotilan kehossa. Liikunta lisäksi parantaa aivojen hapen saantia ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa, joiden seurauksena vireystaso nousee. Liikunnan tuottamien endorfiinien määrän kasvun on todettu myös aiheuttavan hyvän olon tunnetta kohossa. Stressiä lieventävänä tekijänä liikunnan vaikutus perustuu fysiologisesti siihen, että se alentaa leposykettä ja vähentää lihasjännitystä. (Mertaniemi & Miettinen 1998, ) 3.4 Jaksamisen odotukset ja erilaiset voimavarat Jaksaminen niin työssä kuin yksityiselämässäkin on ollut paljon käytetty termi viime vuosina. Saamme useasti lukea eri lehdistä uutisia työuupumuksesta ja sen lieveilmiöistä. Eri ammattiryhmistä jo pitkään on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja nykyään myös teollisuuden ja kaupan henkilöstöä työn paljous koetellut heidän jaksamista. (Hämäläinen 2001, ) Tilanne on vaikeasti selitettävä paradoksi. Suomessa on jo pitkään ollut käytössä yksi maailman kehittyneimmistä ja kattavimmista työterveys- ja kuntoutusjärjestelmistä. Siitä huolimatta meillä on korkeat työkyvyttömyyseläkeluvut ja työuupumusongelma. (Mäkitalo 2001, 15.) Yleisönosastojen kirjoitukset burn outin ja katkeamisen rajoilla sinnittelevistä työntekijöistä sekä Työterveyslaitoksen julkaisemat tutkimustulokset joka kymmenennen työntekijän vakavasta uupumuksesta tuovat viestiä huolestuttavasta tilanteesta. (Emt. 16.) Työnantajia tilanne kummastuttaa, sillä heidän mielestään työntekijöitä vähentämällä on saatu tuottavuus työntekijää kohden tasolle, joka on oikea työntekijöiden resursseja ajatellen. Työntekijät ovat tottuneet saamaan palkkansa aiemmin pienemmin ponnistuksin, joten nyt vaatimusten kasvaessa työ tuntuu useiden mielestä väsyttävältä. (Emt. 16.) Työterveyshuollossa ollaan hankalassa tilanteessa. Työntekijöiden mielestä työterveyshuolto ajaa vain työnantajan etua, eikä uupumisen oireita oteta siellä vakavasti. Psyykkisiin vaivoihin saa vain harvoin apua jos yleensä edes viitsii mennä apua hakemaankaan. Osassa työterveysasemista uupumisen ongelma myönnetään ja todetaan, että uupuminen tulee tuomaan vielä kalliin laskun työnantajille, jos tilannetta ei paranneta. Epäkohtiin pitää uskaltaa puuttua ja työntekijöitä pitää kohdella inhimillisesti sekä heidän jaksamistaan tulee tarkkaan arvioida. (Hämäläinen 2001, )

19 16 Ihmisten jaksamisen määrittäminen on hyvin vaikeaa. Jaksaminen on ihmisten subjektiivinen kokemus, joten myös sen määrittäminen milloin työn kuormittaminen menee yli voimien, on myös subjektiivista. Työ, joka toisesta tuntuu menevän yli voimavarojen, voi toisen mielestä tuntua haasteelliselta ja mielekkäältä. Lisäksi jaksaminen lisäksi vaihtelee jokaisella eri elämänvaiheissa. Jonakin aikana voimme jaksaa melkein kuinka paljon vain, kun taas toisena ajankohtana jokin henkilökohtainen kriisi voi viedä voimat mennessään. Vain me itse voimme parhaitten arvioida omat voimamme. Kukaan ulkopuolinen ei paremmin tiedä mihin voimavaramme riittävät, mutta meidän täytyy olla kriittisiä itsemme suhteen. Uupuminen voi tulla yllättäen jos ihminen ei tunnista omia tunteitaan. Ahkerimmat ja tunnollisimmat työntekijät ovat riskiryhmässä työuupumuksen suhteen. Moni on jopa menehtynyt työn tuomista rasitteista kun ei ole riittävän ajoissa reagoitu oireisiin. Työntekijän perusvelvoitteisiin täytyisikin kuulua kaksi asiaa. Hänen tulisi kyetä tunnistamaan ylikuormitusoireensa sekä huolehtia omista oikeuksistaan työyhteisössä niin, että jos työ tuntuu omiin voimiin nähden liian raskaalta siitä pitää pystyä sanomaan. (Hämäläinen 2001, ) Hyvinvointimatkailuun kuuluvat rentoutumis- sekä virkistäytymispalvelutuotteet voivat auttaa uupumuksesta kärsiviä ihmisiä henkisen ja fyysisen vireyden palauttamisessa sekä ylläpitämisessä. Yritysten henkilöstölle ja muille vireyttä kaipaaville on hyvinvointimatkailuyrityksissä tarjolla mm. erilaisia ohjelma- tai hoitopalveluja, joista kukin voi valita itselleen omia tarpeita vastaavan palvelun. 4 PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN JA LAATU 4.1 Matkailupalvelu ja -tuote Matkailupalvelu muodostuu asiakkaan ja palvelua tarjoavan yrityksen välisestä toiminnasta. Palvelua käyttäessään asiakas on vuorovaikutussuhteessa yrityksen edustajaan, joka yrityksen fyysisiä resursseja hyväksikäyttäen tuottaa asiakkaan heiltä haluamaa palvelua. Palvelua käyttäessään matkailija kokee palveluelämyksen, johon vaikuttaa kaikki asianomaisen palveluorganisaation samanaikaiset tapahtumat.

20 17 Matkailupalvelupaketti muodostuu yksittäisistä palveluista, palveluketjusta, josta voidaan erottaa kokonaishintaan kuuluvat ydinpalvelut ja tukipalvelut. (Vuoristo 2002, 169.) Ydinpalveluna palvelupaketissa on se tekijä minkä vuoksi asiakas on sen ostanut. Matkan tarkoituksena voi olla kylpyläloma, jolloin ydinpalvelua on juuri kohteena olevan kylpylän palvelut. Tukipalveluina ovat taas esimerkiksi meno- ja paluulento. Lisämaksusta voi olla liitännäispalveluja kuten opastettu retki erityiskohteeseen tai autonvuokraus. Matkailupalvelua täydentävä käsite on matkailutuote, jota tulkitaan kolmella lähestymistavalla: 1. Markkinointikeskeisessä lähestymistavassa siihen kuuluu olennaisesti palveluelementti, sillä palveluilla tyydytetään asiakkaan tarpeet. 2. Tarjontakeskeinen lähestymistapa jakautuu kolmeen osaan: a) suunnittelukeskeinen: matkailutuote on maantieteellinen alueyksikkö, jonka mittakaava vaihtelee yksittäisestä matkailukeskuksesta kansainväliseen matkailualueeseen; b) tuotekeskeinen (sektorikohtainen): matkailutuote on yksittäinen matkailuyritys, kuten hotelli tai jokin matkailumuoto kuten ekomatkailu; c) tilastollinen: painottaa matkailutuotteen tarjontaa ja tuotteen määrällisiä ominaisuuksia, matkailutuote tulkitaan toimialaksi jollaisena se on lähinnä kansantaloustieteen tutkimuskohde. 3. Matkailijakeskeinen lähestymistapa: Matkailutuote on moniulotteinen ja laaja-alainen kokonaisuus, jonka osia ovat fyysiset tekijät, palvelut, vieraanvaraisuus, matkailijan vapaa valinta ja mukanaolo. Esimerkiksi fyysiset tekijät sisältävät sekä maantieteelliset tarjonta- että vetovoimatekijät yhdyskuntarakennetta ja yrityksiä myöten. (Vuoristo 2002, ) Hyvinvointimatkailun voidaan katsoa kuuluvan markkinointikeskeiseen ja tuotekeskeiseen lähestymistapaan. Markkinointikeskeiseen lähestymistapaan rinnastettuna hyvinvointimatkailussa tarjotaan ihmisille palvelutuotteitta, jotka ovat suunniteltu täyttämään asiakkaiden henkisen ja fyysisen hyvän olon tarpeet. Tuotekeskeisyyteen rinnastettuna hyvinvointimatkailuyritys voi olla yksittäinen kohde, jonne asiakas matkustaa yrityksen tarjoamien palvelutuotteen tai -tuotteiden vuoksi. Hyvinvointimatkai-

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Juha-Petri Ahonen Juha Hanhikoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

PERINTEET MATKAILUKOHTEEN ELÄMYKSINÄ Asiakastutkimus Rapion Myllyssä

PERINTEET MATKAILUKOHTEEN ELÄMYKSINÄ Asiakastutkimus Rapion Myllyssä Pauliina Hynynen, Outi Purhonen PERINTEET MATKAILUKOHTEEN ELÄMYKSINÄ Asiakastutkimus Rapion Myllyssä Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA Bussimatkalle osallistumisen syyt ja matkoihin liitetyt arvostukset Anssi Manninen Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-,

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot