kokemukset palvelun laadusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kokemukset palvelun laadusta"

Transkriptio

1 < Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö /tf p', "'. "-\-'~/f' /':',- ' /"

2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta xx sivua + x liitettä Tutkinto Sosionomi YAMK Koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Ohjaaja Yliopettaja Liisa Kuokkanen Avainsanat neuvonta, palvelu, laatu ^ r(l. Metropolia

3 Abstract Sisällys 1 Johdanto 1 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat.1 Ohjaus ja neuvonta. Palvelu. Palvelun laatu.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan tausta 4.5 Patvelukanavat 5.6 Aikaisempi tutkimustieto aiheesta 6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 6 4 Opinnäytetyön toteuttaminen 7 5 Tulokset Raportointi 8 Lähteet 9 Liitteet Liite 1. Kyselylomake Liite. Saatekirje asiakkaalle,^-;' f?. Metropolia

4 1 Johdanto Vuoden 01 alusta toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta neuvoo helsinkiläisiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Asiakkaat voivat soittaa, keskustella reaaliaikaisesti chatissa, kysyä sähköpostilla tai käydä palvelupisteessä ilman ajanvarausta. Neuvonnalta on Kallion virastotalon aulassa asiakkaille kaksi itseohjautuvasti käytettävää tietokonetta tulostimineen viranomaisasiointia varten. Neuvonnassa on käytössä takaisinsoitto jolloin neuvojien ollessa varattuja tallentuu asiakkaan soittopyyntö ja häneen otetaan yhteyttä neuvojan vapauduttua. Neuvonnassa käsitellään ja luokitellaan sosiaali- ja terveysviraston palautteet ja yhteydenotot. Neuvonta vastaa kuntalaisten kysymyksiin itse ja ohjaa palautteet tiedoksi ja vastattaviksi esimiehille ja asiantuntijoille. Neuvontapalvelut on uusi yksikkö joka on muodostunut sosiaaliviraston sosiaalineuvonnan, ikäihmisten neuvontapalvelun seniori-infon, ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden henkilökunnan ja terveyskeskuksen verkkoterkkari-toiminnan pohjalle. Neuvontayksikössä virastojen yhdistyminen toi mukaan uudet työntekijät ja molempien virastojen sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen palvelut. Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö noudattaa Helsingin kaupungin palveluksessa Ollessaan Helsingin kaupungin arvoja sekä kaupungin eettisiä periaatteita. Arvot ja eettiset periaatteet ovat osa sosiaali- ja terveysviraston organisaatiokulttuuria, joka tulee näkyväksi henkilöstön toiminnassa ja käyttäytymisessä. Sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmassa arvot asukaslähtöisyys sekä osallisuus ja osallistuminen tarkoittavat mm. seuraavaa: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä kuullaan erityisesti palveluja tarvitsevia kaupunkilaisia. Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään asukkaiden tarpeista lähtien ja tutkittuun tietoon ja osaamiseen perustuen. Toimintaa ohjaa periaate: "Tulit juuri oikeaan paikkaan, miten voin auttaa?". Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa minkälaisiin asioihin liittyen kuntalaiset ottavat yhteyttä neuvontaan ja millä tavoin neuvontaa tulisi kehittää ja järjestää jotta se olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja kuntalaisia palvelevaa.

5 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat.1 Ohjaus ja neuvonta Jussi Onnismaan mukaan tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus ovat ammatillisia toimintatapoja. Neuvonta on vuorovaikutteisempaa kuin pelkkä tiedonvälitys. Asiakkaille voidaan tiedottaa puuttuvaa tietoa ja neuvonnassa asiakas odottaa saavansa neuvoja työntekijältä. Ohjauksessa ohjattava osallistuu aktiivisesti ongelman ratkaisuun. (Onnismaa 007 s., 5, 6) Neuvonta on asiakkaan kysymyksiin vastaamista ja asiakkaan opastamista. Neuvontaan voi liittyä erilaisia palvelutapahtumia kuten esitteiden lähettämistä tai asiakirjojen vastaanottamista. Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan tilanteen kartoittamista ja oikean palvelun pariin opastamista. (Rantanen 01 s. 9). Palvelu Grönroosin mukaan palvelu sanana vaihtelee merkitykseltään henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Määritelmäksi Grönroos esittää seuraavan: "Palvelu on ainakin jossakin määrin aineeton teko tai tekojen sarja, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan yleensä siten, että asiakas, palveluhenkilökunta ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjoamat järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään." (Grönroos 1998 s. 49, 5) Grönroosin 1998 mukaan palveluille voidaan löytää neljä peruspiirrettä: 1. Palvelut ovat aineettomia. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossakin määrin samanaikaisesti 4. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossakin määrin. Tuire Ylikosken mukaan "Palvelu on toiminta tai suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta ja jossa omistusoikeus ei siirry. Palvelun tuottaminen voi olla sidoksissa tavaraan." (Ylikoski 1997 s. 14)

6 . Palvelun laatu Hannu Kuuselan mukaan laadun kokeminen perustuu henkilökohtaisiin palvelukokemuksiin ja näkemyksiin. Asiakkaiden odotukset ovat erilaisia joten koettu laatukin vaihtelee asiakkaiden kesken. Palveluodotuksiin vaikuttavat mm. aiemmat palvelukokemukset ja asiakkaiden tarpeet. Laatu on myös tilannesidonnainen eli asiakkaiden palveluodotukset vaihtelevat tilanteen mukaan. (Kuusela 1998 s. 1-1) Palvelun laadun mittaamiseen voidaan käyttää tekemällä kyselytutkimuksia, järjestämällä asiakas paneeleja, haastattelemalla avainasiakkaita ja pyytämällä välitöntä palautetta. (Kuusela 1998 s. 15) Palvelun laatuun liittyviä tutkimuksia on paljon. Grönroos esitteli Parasuraman ym. tutkimuksen jossa esitettiin koettuun palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä: Luotettavuus, reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen sekä fyysinen ympäristö, Grönroosin mukaan laadukkaaksi koetun palvelun kuusi kriteeriä ovat: Ammattitaito, asenne ja käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus ja uskottavuus, normalisointi sekä maine. (Grönroos 1998 s. 74) Parasuramanin ja kumppaneiden esittämän koetun palvelun laatuun vaikuttavat tekijät ovat myöhemmissä tutkimuksissa yhdistetty viiteen osa-alueeseen. Pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus ja turvallisuus muodostavat palveluvarmuuden osa-alueen ja saavutettavuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen muodostavat empatian. Luotettavuus, reagointialttius ja palveluympäristö säilyvät ennallaan. Viisi laadun ulottuvuutta asiakkaiden kokemana asettuvat tärkeysjärjestyksessä seuraavasti luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatiaja palveluympäristö. (Berryym. 1991) Kyselylomakkeen kysymykset on suunniteltu Zeithamlin, Parasuramanin ja Berryn laadun ulottuvuuksien mukaan. Kysymyksissä on käytetty Sirkka Virran YAMK opinnäytetyön Asiakkaiden kokemukset lääkärikeskuksen palveluista vuonna 011 tehtyä mittaria. Sirkka Virta on antanut luvan mittarin käyttämiseen ja muokkaamiseen helmikuussa 014. Joitakin kysymyksiä on muokattu sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvontaan sopiviksi. Valmiin mittarin käytöllä on pyritty varmistamaan tulosten oikeellisuus. Alla on esitetty laadun ulottuvuudet ja niitä mittaavat kysymykset.

7 Luotettavuus eli johdonmukaisuus ja luotettava toiminta Kysymykset; Palvelu vastaa odotuksiani, Sain riittävän avun ja opastuksen, Saamani neuvot ja ohjeet olivat ymmärrettäviä Palveluympäristö eli toimitilat, tekniset resurssit, henkilöstön ulkoasu ja muut asiakkaat Kysymykset: Käyntiasiakkaiden vastaanottotilat ovat toimivja, Takaisinsojtto palvelu on mielestäni toimiva Reagointialttius eli työntekijöiden halu ja alttius palvella Kysymykset: Henkilökunta on palvelualtista, Asiointi on sujuvaa, Palveluvarmuus: Pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus ja turvallisuus eli palvelutapahtumassa tarvittavien tietojen ja taitojen hallinta, palvelutapahtumaan ei liity vaaroja, riskejä tai epäilyttävää toimintaa, luottamus, rehellisyys ja asiakkaan etujen mukainen toiminta, käytöstavat, asennoituminen, huomaavaisuus ja ystävällisyys Kysymykset: Palvelu on asiantuntevaa. Henkilöstön toiminta on ammattitaitoista, Henkilöstön kanssa oli helppo asioida, Voin suositella palvelua lämpimästi myös tuttavilleni Empatia: saavutettavuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen eli yhteydenoton mahdollisuus ja helppous, asiakkaan kuunteleminen, ymmärtäminen ja kielenkäyttö Kysymykset: Saan helposti yhteyden neuvontaan, Neuvonnan aukioloaika on minulle riittävä. Koen saavani apua ongelmassani, Palvelu on ystävällistä Palvelutarjonta on minulle riittävän monipuolinen.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta on muodostunut entisen sosiaaliviraston sosiaalineuvonnan, seniori-infon ja ruotsinkielisten sosiaalipalvelutoimiston sekä terveyskeskuksen verkkoterkkari-hankkeen ympärille. Sosiaalineuvontaa on annettu vuodesta 005 kaikille helsinkiläisille iästä riippumatta. Sosiaalineuvonta on ollut ammatillista ja tarvittaessa sitä on saanut anonyymisti. Sosiaalineuvontaa on annettu kaikista sosiaaliviraston sosiaalipalveluista ja järjestöjen palveluista. Sosiaalineuvonnassa koottiin myös tietoja eri palveluista niin asiakkaille kuin viraston työntekijöille. Verkostoituminen, tiedon hankkiminen ja ajan tasalla pitäminen nähtiin tärkeäksi osaksi toimintaa.

8 Seniori-info oli kahden palveluneuvojan tuottamaa puhelinneuvontaa Myllypurossa. Seniori-infossa kävi vain muutamia käyntiasiakkaita, mutta palveluneuvojat pitivät aktiivisesti luentoja ikäihmisten palveluista erilaisille ryhmille. Ruotsinkielisten sosiaalipalvelutoimistosta siirtyi neuvontaan yksi johtava sosiaalityöntekijä ja osa-aika eläkkeellä olevan erityissuunnittelija. Verkkoterkkari-hanke oli vuosina toiminut Helsingin terveyskeskuksen moniammatillinen yhteistyöhanke Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Netari.fhn kanssa. Verkkoterkkari-hankkeessa verkossa työskentelevät terveydenhoitajat osallistuvat moniammatilliseen verkkotyöhön nuorten suosimissä IRC-Galleria-, Facebook- ja Demi.fi, Habbo Hotel, ja Pulmakulmaverkkoympäristöissä. Verkkoterkkari-hanke vakinaistettiin vuoden 01 alusta ja siinä toimi kolme terveydenhoitajaa ja projektikoordinaattori..5 Palvelukanavat Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ottavat yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse. Yhteydenottoja puhelimitse tulee noin kuukaudessa. Asiakkaat voivat valita puhelintiedotteessa haluavatko palvelua sosiaalipalveluista vai terveydenhuollon palveluista. Neuvonnassa ei luovuteta asiakastietoja eikä sen kautta voi esim. varata aikaa. Neuvonta käsittelee sosiaali- ja terveysviraston palautteet ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Palautejärjestelmä on ollut tällaisenaan käytössä..01 asti. Neuvojat vastaavat noin puoleen kysymyksistä ja noin puolet ovat palautteita jotka ohjataan eteenpäin vastattaviksi esimiehille ja asiantuntijoille. Palautteita ja kysymyksiä on tullut vuoden 01 loppuun mennessä 10 kpl. Chat-neuvontaa on ollut tarjolla moniammatillisena huhtikuusta 01. Chatteja on noin 19 kuussa. Chatissa asiakas voi anonyymisti kysyä eri palveluista. Chatissa kysytään eniten liittyen toimeentulotukeen, terveysasematoimintaan ja perheoikeudellisiin asioihin. Asiakkaat voivat tulla paikan päälle kysymään neuvoa ilman ajanvarausta. Käyntiasiakkaita on noin kuukaudessa noin 155 kpl. Suurin osa käyntiasiakkaista on toimeentulotukea hakevia tai saavia asiakkaita. Asiakkaat tarvitsevat yhteystietoja omalle

9 työntekijöille, opastusta asiointiin, apua toimeentulotukihakemuksen täyttämiseen liittyen sekä tietoa toimeentulotuen myöntämisen perusteista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta on uusi yksikkö eikä sen asiakkaista ole vielä tehty aikaisempia tutkimuksia. Neuvonnan asiakaskontaktien määriä ja kestoa voidaan tarkastella puhelinjärjestelmästä ja palautejärjestelmästä. Tarkkaa yksilöityä tietoa neuvonnan kohdentumisesta eri osastojen palveluihin sosiaali- ja terveysvirastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan saada. Henkilökunta merkitsee tukkimiehen kirjanpitoon asiakaskontaktin keston ja sen aihealueen mitä asiakkaan kysymys eniten koski. Asiakaskontaktin kesto merkitään alle 5 min, alle 0 min, yli 0 min ja yli tunti. Sisältö on aikuiset, vammaiset, perheet, vanhukset, hammashuolto, terveysasema, neuvola, muu terveys sekä muut. Verkkoterkkareilla on verkkoympäristöissä tehdyistä kontakteista oma tilastointi Questback järjestelmässä..6 Aikaisempi tutkimustieto aiheesta Sosiaalineuvonnassa on tehty asiakasanalyysejä vuosien välillä. Asiakaskontakteja analysoitiin yleensä viikon ajalta. Viimeisin asiakasanalyysi toteutettiin vuonna 011 marraskuussa jolloin analysoitiin kuukauden asiakasprofiilia 100 yhteydenoton tiimoilta. Asiakasanalyysissä asiakkailta on kysytty missä asiassa ja millä tavoin hän on ottanut yhteyttä. Vuonna 011 yli 70% asiakkaista soitti neuvontaan, käyntiasiakkaita oli vain noin 9%, sähköpostilta 10% ja chat neuvonnan löysi %. Tämä opinnäytetyönä toteutettava tutkimus on ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaisiin kohdistuva tutkimus. Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää missä asioissa ja millä tavoin sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaat ottavat yhteyttä nyt ja jatkossa sekä selvittää minkälaisia kokemuksia asiakkailla on neuvonnan palvelun laadusta. Lisäksi selvitetään onko taustamuuttujilla vaikutusta palvelun laadun kokemukseen. Tietohallinto- ja viestintä osasto valmistelee kevään aikana neuvonnan kehittämissuunnitelman, mihin sisältyy monikanavaisen neuvontapalvelun suunnittelu ympärivuorokautisena valtuustokauden loppuun mennessä. Neuvontayksikön toimintaan ollaan kotiuttamassa ostopalveluna

10 hankittua terveysneuvonta 100 palvelua viraston omaksi toiminnaksi. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehittämissuunnitelman teossa sekä toiminnan kehittämisessä. Tutkimusongelmia ovat: 1) Missä asioissa ja miten neuvonnan asiakkaat ottavat yhteyttä? ) Millä tavoin asiakkaat haluavat jatkossa asioida? ) Mitkä ovat asiakkaiden kokemukset neuvonnan palvelun laadusta sekä onko taustamuuttujilla vaikutusta palvelun laadun kokemukseen? 4 Opinnäytetyön toteuttaminen 4.1 Aineisto Opinnäytetyö tehdään kvantitatiivisena lomakehaastatteluna. Tutkimuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaat. Otos muodostuu kolmen - viiden eri päivän asiakkaista jotka antavat yhteystietonsa kyselyn lähettämistä varten. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tuloksista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunta kokoaa kolmena - viitenä tutkimuspäivänä suostumuksen antaneiden asiakkaiden yhteystiedot ja lähetän asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen saatteen kera. Asiakas voi halutessaan saada kyselyn myös paperisena postitse valmiiksi maksetun palautuskuoren kera. Paperinen kyselylomake on suunnattu erityisesti ikääntyneille tai niille asiakkaille joilla ei ole käytössään internettiä. Kyselylomake on suomenkielinen. Kaikille yhteystiedot antaneille asiakkaille lähetetään yhden kerran uusintapyyntö kyselyyn vastaamiseksi. Asiakkaiden yhteystiedot säilytetään huolellisesti ja salassapidosta huolehditaan. Asiakkaiden yhteystiedot hävitetään uusintapyynnön lähettämisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunnalle on esitelty tutkimus ja sen tavoitteet helmikuussa 014. Kysely toteutetaan Questback ohjelmiston avulla. Aineisto analysoidaan SPSS tilastoohjelmalla. Kyselylomakkeessa on strukturoituja kysymyksiä joissa on vastausvaihtoehdot valmiina. Otostavoitteena on 100 vastaajaa. Asiakkaiden yhteystietojen kerää-

11 mistä on tarkoitus tehdä kolmena - viitenä päivänä riittävän vastausmäärän saamiseksi. Sähköpostiosoitetta tai postiosoitetta kyselylomakkeen lähettämiseksi pyydetään kaikilta soittajilta, chattaajilta ja käyntiasiakkailta. Yhteydenottolomakkeella palautejärjestelmän kautta neuvojille sähköpostikysymyksen lähettäneille lähetetään myös saatekirje ja linkki kyselyyn osallistumiseksi. Pelkkää palautetta antaneet kuntalaiset sekä neuvonnan aulan asiakaskoneita käyttävät asiakkaat jäävät pois tutkimuksesta. Palautteet kohdistuvat viraston palvelupisteisiin ja niihin vastaavat esimiehet ja asiantuntijat. Palautetta antavat asiakkaat eivät suoranaisesti ole sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaita. Neuvonnan aulan asiakaskoneita käyttävät asiakkaat asioivat usein itsenäisesti ilman neuvojien apua eivätkä välttämättä ole muuten neuvonnan asiakkaita. 4. Aineiston analyysi Aineisto kerätään sähköisesti ja paperilomakkeilla. Tutkimusaineisto analysoidaan SPSS-ohjelmalla. Kyselylomakkeen avointen kysymysten analysoinnissa käytetään sisällön erittelyä. Aineistosta tullaan laskelmaan frekvenssit ja prosenttiosuudet. Tämän jälkeen tarkastellaan keskiarvoja, keskihajontaa sekä hajonnan tunnuslukuja maksimia ja minimiä. Aineiston Likert-asteikollisista väittämistä muodostetaan summamuuttujat. Muuttujien johdonmukaisuutta testataan Cronbachin alfa-kertoimella. Summamuuttujien normaalijakaumaoletusta testataan Kolmogorov-Smirnovin testillä. 5 Tulokset 5.1 Raportointi Kyselyn tulokset esitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunnalle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan internetsivuilla voidaan julkaista kyselyn keskeiset tulokset kuntalaisille nähtäväksi. Tutkimuksen tulokset voidaan julkaista sosiaalija terveysviraston intrassa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan sivuilla.

12 Lähteet Aaltola Juhani, Rainen Valli. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. WS Bookwell oy 007. Juva. Leonard L. Berry, A. Parasuraman. Marketing Services - Competing Through Quality The Free Press. New York. Christian Grönroos. Nyt kilpaillaan palveluilla. WSOY, Porvoo Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma vuosille Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston toimintasuunnitelma01 Hannu Kuusela. Markkinoinnin haaste. WSOY Porvoo. Tarja Rantanen. Kunnan asiakaspalvelu. 01. Lönnberg Print & Promo. Jussi Onnismaa. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta Gaudeamuskirja. Tampere. Hannu Vilkka. Tutki ja mittaa - määrällisen tutkimuksen perusteet Gummerus. Jyväskylä. Sirkka Virta. Opinnäytetyö. Asiakkaiden kokemukset lääkärikeskuksen palveluista - mitä palveluja he odottavat tulevaisuudessa. Metropolia ammattikorkeakoulu Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. Delivering Quality Service - Balansing Customer Perceptions and Expectations The Free Press. New York. Kirjallisuus:

13 10 Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara. Tutki ja kirjoita Kirjayhtymä Oy. Helsinki. Silja Lipsanen. Pro gradu - tutkielma. Asiakkaiden mielipiteet terveyskeskuksen puhelinvaihteen toiminnasta. Terveyshallinon ja -talouden laitos. Kuopion yliopisto Jorma Kananen. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas Tampereen yliopistopaino Oy. Pitkänen Raimo. Parasta palvelua - Miten onnistut asiakkaan kohtaamisesa. WSOY- Pro.006.Juva. Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen, Timo Spangar (toim.). Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. PS-kustannus. Juva 00. A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, Leonard L. Berry. A conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. Marketing Science Institute. Research Program Cambridge, Massachusetts. Tapio Rissanen. Hyvän palvelun kehittäminen. 00. Kustannusosakeyhtiö Pohjantähti. Vaasa. Niina Sandell. Opinnäytetyö. Puhelinpalvelun asiakastyytyväisyys. Case: Valtionkonttorin eläkkeenmaksutoimisto. Evtek. Liiketalouden koulutusohjelma. 00. Pertti V. J. Yli-Luoma. Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen IMDL Oy Ltd. Sipoo. Tuire Ylikoski. Unohtuiko asiakas? - Perustietoa palvelujen markkinoinnista. Otava. Keuruu Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner. Sevices Marketing - Intergrating Customer Fokus Across the Firm McGraw-Hill Higher Education.

14 Liite 1 1(4) KYSELYLOMAKE Ympyröikää teitä kuvaava vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan, kiitos! l. Ikänne?_vuotta. Sukupuolenne? l. mies. nainen. Mikä on korkein koulutuksenne? 4. Elämäntilanne? l. koululainen/opiskelija. työtön. työssäkäyvä 4. eläkeläinen 5. muu, mikä. 5. Mistä saitte tällä kertaa tiedon sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnasta? l. olen asioinut ennenkin. internetsivuilta. puhelinvaihteen kautta 4. esite tai tiedote 5. sosiaalinen media esim. facebooktai irc-galleria 6. muualta, mistä?_ 6. Mitä sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan palvelumuotoa käytitte tällä kertaa? l. puhelinpalvelua. chattia. kysyin sähköpostitse yhteydenottolomakkeella 4. kävin paikanpäällä neuvonnassa

15 Liite 1 (4) 7. Koskiko asianne? l. sosiaalipalvelua. terveyspalvelua. molempia 4. muuta, mitä?. 8. Mikä parhaiten kuvaa yhdenottonne syytä? l. en tiennyt kenen puoleen kääntyä. etsin yhteystietoa. en tavoittanut omaa työntekijää tai palvelupistettä 4. tarvitsin neuvoa ja opastusta 5. muu, mikä?. 9. Kuinka usein asioitte sosiaali- ja ten/eyspalvelujen neuvonnassa? l. kerran vuodessa tai harvemmin. kaksi kertaa vuodessa. -5 kertaa vuodessa 4. kerran kuukaudessa 5. useammin 10. Mikä olisi mielestänne paras asiakaspalveluaika? l. arkisin klo arkisin klo arkisin klo arkisin ja viikonloppuisin klo ympärivuorokauden jokaisena päivänä 11. Minkä palvelumuodon lisäisitte sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaan? l. viestin tai yhteydenottopyynnön välitys omalle työntekijälle. omien asiakas/potilastietojen saaminen tai muuttaminen. sähköisen asioinnin käyttämisen neuvonta 4. muuta, mitä?

16 Liite 1 (4) SEURAAVILLA KYSYMYKSILLÄ KARTOITETAAN HENKILÖKUNNAN TOIMINTAA Ympyröikää vaihtoehdoista parhaiten teidän näkemystänne kuvaava vaihtoehto, kiitos! täysin samaa mieltä 1. Palvelu on asiantuntevaa Palvelu on ystävällistä Saamani neuvot ja ohjeet olivat ymmärrettäviä Koen saavani apua ongelmassani Henkilökunta on palvelualtista Asiointi on sujuvaa 5 4 täysin eri mieltä täysin samaa mieltä 18. Neuvontaan saa nopeasti yhteyden Neuvonnan aukioloaika on minulle riittävä Saan helposti yhteyden neuvontaan Käyntiasiakkaiden vastaanottotilat ovat toimivia 5 4. Palvelutarjonta on minulle riittävän monipuolinen 5 4. Palvelu vastaa odotuksiani Voin suositella palvelua myös tuttavilleni Takaisinsoitto palvelu on mielestäni toimiva Sain riittävän avun ja opastuksen Henkilöstön kanssa oli helppo asioida Henkilöstön toiminta on ammattitaitoista 5 4 täysin eri mieltä l

17 Liite 1 4(4) NEUVONNALLA ON LAAJA PALVELUTARJONTA JA PYRIMME KEHITTÄMÄÄN SITÄ ASIAKKAIDEN TOIVOMUSTEN MUKAISESTI. Ympyröikää teille sopivat vaihtoehdot ja/tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan, kiitos! 9. Mitä neuvonnan palvelumuotoa olette käyttänyt tähän mennessä? l. Puhelinpalvelua l. Kyllä, montako kertaa?.. Chattia l. kyllä, montako kertaa?.. Sähköpostitse kysymistä l. kyllä, montako kertaa?. 4. Käynyt paikanpäällä neuvonnassa l. kyllä, montako kertaa?. 5. Käyttänyt aulan asiakaskonetta l. kyllä, montako kertaa? en en en en en 0. Mitä neuvonnan palvelumuotoa käytätte tulevaisuudessa? l. Puhelinpalvelua l. kyllä. en. Chattia l. kyllä. en. Kysyn sähköpostitse l. kyllä. en 4. Käyn neuvonnassa l. kyllä. en 5. Käytän aulan asiakaskonetta l. kyllä. en KIITOS VASTAUKSISTANNE!

18 Liite 1(1) Saatekirje Hyvä sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakas Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia neuvonnan laadusta sekä sitä, millä tavoin asiakkaat ovat yhteydessä neuvontaan ja missä asioissa. Tulosten perusteella kehitämme asiakaspalveluamme. Tutkimus on opinnäytetyöni Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi ammattikorkeakoulu- tutkinto opinnoissa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön ohjaajana toimii TtT, yliopettaja Liisa Kuokkanen (p ) ja sosiaali- ja terveysviraston viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ( p ). Pyydän Sinua vastaamaan kyselyyn alla olevan sähköisen linkin kautta. Lomakekysely löytyy osoitteesta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ellet saa linkkiä auki, kopioi ja liitä se Internet-selaimesi osoitekenttään.) Vastaaminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan yleisellä tasolla siten, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. Tuloksien valmistuttua aineisto hävitetään.. Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn xx.xx.014 mennessä. Jokaisen asiakkaan vastaus on hyvin tärkeä tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi. Kaikille yhteystietonsa antaneille tullaan lähettämään, viikon kuluessa, uusinta pyyntö vastata kyselyyn. Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Sari Herlevi, p x.x.014 Ystävällisin terveisin, Sari Herlevi

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosionomi YAMK. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen. ja johtaminen. Opinnäytetyö

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosionomi YAMK. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen. ja johtaminen. Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö 15.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN?

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? Göteborgin kaupunki toteuttaa tämän tutkimuksen voidakseen kehittää eri toimintojaan. Tutkimus

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Rakennamme arvokasta dialogia organisaatioiden ja niiden tärkeimpien sidosryhmien välille

Rakennamme arvokasta dialogia organisaatioiden ja niiden tärkeimpien sidosryhmien välille Version Q 24, v2. Rakennamme arvokasta dialogia organisaatioiden ja niiden tärkeimpien sidosryhmien välille ASIAKASKOKEMUS MARKKINATUTKIMUS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Version Q 24, v2. Asiakaspalvelu 24

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus terveydenhuollossa Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus Yhteistyö on monitasoinen ja uloitteinen, useista osa-alueista koostuva ilmiö, jonka määrittely vaihtelee

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi 2 Esityksen sisältö Tietoarkisto Tieteen avoimuus Tutkittavien informointi

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Liite S2: Tutkimustiedote vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssia koskeva arviointitutkimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-001167 HEL 2016-001167 T 13 02 01 Päätös Tutkimusluvan perustelut ja ehdot Helsingin sosiaali- ja terveysviraston, sairaala-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 144 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-009900 HEL 2016-009900 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut ja ehdot päätti myöntää tutkimusluvan projektipäällikkö **********

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen KANDIPALAUTE 25.1.2016 Tuula Maijanen Kandipalaute -kysely Selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute. Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupisteen avajaisista palaute Pia Yliräisänen-Seppänen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virtu-palvelupiste Virtu-palvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka, jossa kuntalainen

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot