kokemukset palvelun laadusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kokemukset palvelun laadusta"

Transkriptio

1 < Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö /tf p', "'. "-\-'~/f' /':',- ' /"

2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta xx sivua + x liitettä Tutkinto Sosionomi YAMK Koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Ohjaaja Yliopettaja Liisa Kuokkanen Avainsanat neuvonta, palvelu, laatu ^ r(l. Metropolia

3 Abstract Sisällys 1 Johdanto 1 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat.1 Ohjaus ja neuvonta. Palvelu. Palvelun laatu.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan tausta 4.5 Patvelukanavat 5.6 Aikaisempi tutkimustieto aiheesta 6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 6 4 Opinnäytetyön toteuttaminen 7 5 Tulokset Raportointi 8 Lähteet 9 Liitteet Liite 1. Kyselylomake Liite. Saatekirje asiakkaalle,^-;' f?. Metropolia

4 1 Johdanto Vuoden 01 alusta toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta neuvoo helsinkiläisiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Asiakkaat voivat soittaa, keskustella reaaliaikaisesti chatissa, kysyä sähköpostilla tai käydä palvelupisteessä ilman ajanvarausta. Neuvonnalta on Kallion virastotalon aulassa asiakkaille kaksi itseohjautuvasti käytettävää tietokonetta tulostimineen viranomaisasiointia varten. Neuvonnassa on käytössä takaisinsoitto jolloin neuvojien ollessa varattuja tallentuu asiakkaan soittopyyntö ja häneen otetaan yhteyttä neuvojan vapauduttua. Neuvonnassa käsitellään ja luokitellaan sosiaali- ja terveysviraston palautteet ja yhteydenotot. Neuvonta vastaa kuntalaisten kysymyksiin itse ja ohjaa palautteet tiedoksi ja vastattaviksi esimiehille ja asiantuntijoille. Neuvontapalvelut on uusi yksikkö joka on muodostunut sosiaaliviraston sosiaalineuvonnan, ikäihmisten neuvontapalvelun seniori-infon, ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden henkilökunnan ja terveyskeskuksen verkkoterkkari-toiminnan pohjalle. Neuvontayksikössä virastojen yhdistyminen toi mukaan uudet työntekijät ja molempien virastojen sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen palvelut. Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö noudattaa Helsingin kaupungin palveluksessa Ollessaan Helsingin kaupungin arvoja sekä kaupungin eettisiä periaatteita. Arvot ja eettiset periaatteet ovat osa sosiaali- ja terveysviraston organisaatiokulttuuria, joka tulee näkyväksi henkilöstön toiminnassa ja käyttäytymisessä. Sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmassa arvot asukaslähtöisyys sekä osallisuus ja osallistuminen tarkoittavat mm. seuraavaa: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä kuullaan erityisesti palveluja tarvitsevia kaupunkilaisia. Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään asukkaiden tarpeista lähtien ja tutkittuun tietoon ja osaamiseen perustuen. Toimintaa ohjaa periaate: "Tulit juuri oikeaan paikkaan, miten voin auttaa?". Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa minkälaisiin asioihin liittyen kuntalaiset ottavat yhteyttä neuvontaan ja millä tavoin neuvontaa tulisi kehittää ja järjestää jotta se olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja kuntalaisia palvelevaa.

5 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat.1 Ohjaus ja neuvonta Jussi Onnismaan mukaan tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus ovat ammatillisia toimintatapoja. Neuvonta on vuorovaikutteisempaa kuin pelkkä tiedonvälitys. Asiakkaille voidaan tiedottaa puuttuvaa tietoa ja neuvonnassa asiakas odottaa saavansa neuvoja työntekijältä. Ohjauksessa ohjattava osallistuu aktiivisesti ongelman ratkaisuun. (Onnismaa 007 s., 5, 6) Neuvonta on asiakkaan kysymyksiin vastaamista ja asiakkaan opastamista. Neuvontaan voi liittyä erilaisia palvelutapahtumia kuten esitteiden lähettämistä tai asiakirjojen vastaanottamista. Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan tilanteen kartoittamista ja oikean palvelun pariin opastamista. (Rantanen 01 s. 9). Palvelu Grönroosin mukaan palvelu sanana vaihtelee merkitykseltään henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Määritelmäksi Grönroos esittää seuraavan: "Palvelu on ainakin jossakin määrin aineeton teko tai tekojen sarja, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan yleensä siten, että asiakas, palveluhenkilökunta ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjoamat järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään." (Grönroos 1998 s. 49, 5) Grönroosin 1998 mukaan palveluille voidaan löytää neljä peruspiirrettä: 1. Palvelut ovat aineettomia. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossakin määrin samanaikaisesti 4. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossakin määrin. Tuire Ylikosken mukaan "Palvelu on toiminta tai suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta ja jossa omistusoikeus ei siirry. Palvelun tuottaminen voi olla sidoksissa tavaraan." (Ylikoski 1997 s. 14)

6 . Palvelun laatu Hannu Kuuselan mukaan laadun kokeminen perustuu henkilökohtaisiin palvelukokemuksiin ja näkemyksiin. Asiakkaiden odotukset ovat erilaisia joten koettu laatukin vaihtelee asiakkaiden kesken. Palveluodotuksiin vaikuttavat mm. aiemmat palvelukokemukset ja asiakkaiden tarpeet. Laatu on myös tilannesidonnainen eli asiakkaiden palveluodotukset vaihtelevat tilanteen mukaan. (Kuusela 1998 s. 1-1) Palvelun laadun mittaamiseen voidaan käyttää tekemällä kyselytutkimuksia, järjestämällä asiakas paneeleja, haastattelemalla avainasiakkaita ja pyytämällä välitöntä palautetta. (Kuusela 1998 s. 15) Palvelun laatuun liittyviä tutkimuksia on paljon. Grönroos esitteli Parasuraman ym. tutkimuksen jossa esitettiin koettuun palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä: Luotettavuus, reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen sekä fyysinen ympäristö, Grönroosin mukaan laadukkaaksi koetun palvelun kuusi kriteeriä ovat: Ammattitaito, asenne ja käyttäytyminen, lähestyttävyys ja joustavuus, luotettavuus ja uskottavuus, normalisointi sekä maine. (Grönroos 1998 s. 74) Parasuramanin ja kumppaneiden esittämän koetun palvelun laatuun vaikuttavat tekijät ovat myöhemmissä tutkimuksissa yhdistetty viiteen osa-alueeseen. Pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus ja turvallisuus muodostavat palveluvarmuuden osa-alueen ja saavutettavuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen muodostavat empatian. Luotettavuus, reagointialttius ja palveluympäristö säilyvät ennallaan. Viisi laadun ulottuvuutta asiakkaiden kokemana asettuvat tärkeysjärjestyksessä seuraavasti luotettavuus, reagointialttius, palveluvarmuus, empatiaja palveluympäristö. (Berryym. 1991) Kyselylomakkeen kysymykset on suunniteltu Zeithamlin, Parasuramanin ja Berryn laadun ulottuvuuksien mukaan. Kysymyksissä on käytetty Sirkka Virran YAMK opinnäytetyön Asiakkaiden kokemukset lääkärikeskuksen palveluista vuonna 011 tehtyä mittaria. Sirkka Virta on antanut luvan mittarin käyttämiseen ja muokkaamiseen helmikuussa 014. Joitakin kysymyksiä on muokattu sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvontaan sopiviksi. Valmiin mittarin käytöllä on pyritty varmistamaan tulosten oikeellisuus. Alla on esitetty laadun ulottuvuudet ja niitä mittaavat kysymykset.

7 Luotettavuus eli johdonmukaisuus ja luotettava toiminta Kysymykset; Palvelu vastaa odotuksiani, Sain riittävän avun ja opastuksen, Saamani neuvot ja ohjeet olivat ymmärrettäviä Palveluympäristö eli toimitilat, tekniset resurssit, henkilöstön ulkoasu ja muut asiakkaat Kysymykset: Käyntiasiakkaiden vastaanottotilat ovat toimivja, Takaisinsojtto palvelu on mielestäni toimiva Reagointialttius eli työntekijöiden halu ja alttius palvella Kysymykset: Henkilökunta on palvelualtista, Asiointi on sujuvaa, Palveluvarmuus: Pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus ja turvallisuus eli palvelutapahtumassa tarvittavien tietojen ja taitojen hallinta, palvelutapahtumaan ei liity vaaroja, riskejä tai epäilyttävää toimintaa, luottamus, rehellisyys ja asiakkaan etujen mukainen toiminta, käytöstavat, asennoituminen, huomaavaisuus ja ystävällisyys Kysymykset: Palvelu on asiantuntevaa. Henkilöstön toiminta on ammattitaitoista, Henkilöstön kanssa oli helppo asioida, Voin suositella palvelua lämpimästi myös tuttavilleni Empatia: saavutettavuus, viestintä ja asiakkaan ymmärtäminen eli yhteydenoton mahdollisuus ja helppous, asiakkaan kuunteleminen, ymmärtäminen ja kielenkäyttö Kysymykset: Saan helposti yhteyden neuvontaan, Neuvonnan aukioloaika on minulle riittävä. Koen saavani apua ongelmassani, Palvelu on ystävällistä Palvelutarjonta on minulle riittävän monipuolinen.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan tausta Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta on muodostunut entisen sosiaaliviraston sosiaalineuvonnan, seniori-infon ja ruotsinkielisten sosiaalipalvelutoimiston sekä terveyskeskuksen verkkoterkkari-hankkeen ympärille. Sosiaalineuvontaa on annettu vuodesta 005 kaikille helsinkiläisille iästä riippumatta. Sosiaalineuvonta on ollut ammatillista ja tarvittaessa sitä on saanut anonyymisti. Sosiaalineuvontaa on annettu kaikista sosiaaliviraston sosiaalipalveluista ja järjestöjen palveluista. Sosiaalineuvonnassa koottiin myös tietoja eri palveluista niin asiakkaille kuin viraston työntekijöille. Verkostoituminen, tiedon hankkiminen ja ajan tasalla pitäminen nähtiin tärkeäksi osaksi toimintaa.

8 Seniori-info oli kahden palveluneuvojan tuottamaa puhelinneuvontaa Myllypurossa. Seniori-infossa kävi vain muutamia käyntiasiakkaita, mutta palveluneuvojat pitivät aktiivisesti luentoja ikäihmisten palveluista erilaisille ryhmille. Ruotsinkielisten sosiaalipalvelutoimistosta siirtyi neuvontaan yksi johtava sosiaalityöntekijä ja osa-aika eläkkeellä olevan erityissuunnittelija. Verkkoterkkari-hanke oli vuosina toiminut Helsingin terveyskeskuksen moniammatillinen yhteistyöhanke Helsingin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Netari.fhn kanssa. Verkkoterkkari-hankkeessa verkossa työskentelevät terveydenhoitajat osallistuvat moniammatilliseen verkkotyöhön nuorten suosimissä IRC-Galleria-, Facebook- ja Demi.fi, Habbo Hotel, ja Pulmakulmaverkkoympäristöissä. Verkkoterkkari-hanke vakinaistettiin vuoden 01 alusta ja siinä toimi kolme terveydenhoitajaa ja projektikoordinaattori..5 Palvelukanavat Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ottavat yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse. Yhteydenottoja puhelimitse tulee noin kuukaudessa. Asiakkaat voivat valita puhelintiedotteessa haluavatko palvelua sosiaalipalveluista vai terveydenhuollon palveluista. Neuvonnassa ei luovuteta asiakastietoja eikä sen kautta voi esim. varata aikaa. Neuvonta käsittelee sosiaali- ja terveysviraston palautteet ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Palautejärjestelmä on ollut tällaisenaan käytössä..01 asti. Neuvojat vastaavat noin puoleen kysymyksistä ja noin puolet ovat palautteita jotka ohjataan eteenpäin vastattaviksi esimiehille ja asiantuntijoille. Palautteita ja kysymyksiä on tullut vuoden 01 loppuun mennessä 10 kpl. Chat-neuvontaa on ollut tarjolla moniammatillisena huhtikuusta 01. Chatteja on noin 19 kuussa. Chatissa asiakas voi anonyymisti kysyä eri palveluista. Chatissa kysytään eniten liittyen toimeentulotukeen, terveysasematoimintaan ja perheoikeudellisiin asioihin. Asiakkaat voivat tulla paikan päälle kysymään neuvoa ilman ajanvarausta. Käyntiasiakkaita on noin kuukaudessa noin 155 kpl. Suurin osa käyntiasiakkaista on toimeentulotukea hakevia tai saavia asiakkaita. Asiakkaat tarvitsevat yhteystietoja omalle

9 työntekijöille, opastusta asiointiin, apua toimeentulotukihakemuksen täyttämiseen liittyen sekä tietoa toimeentulotuen myöntämisen perusteista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta on uusi yksikkö eikä sen asiakkaista ole vielä tehty aikaisempia tutkimuksia. Neuvonnan asiakaskontaktien määriä ja kestoa voidaan tarkastella puhelinjärjestelmästä ja palautejärjestelmästä. Tarkkaa yksilöityä tietoa neuvonnan kohdentumisesta eri osastojen palveluihin sosiaali- ja terveysvirastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan saada. Henkilökunta merkitsee tukkimiehen kirjanpitoon asiakaskontaktin keston ja sen aihealueen mitä asiakkaan kysymys eniten koski. Asiakaskontaktin kesto merkitään alle 5 min, alle 0 min, yli 0 min ja yli tunti. Sisältö on aikuiset, vammaiset, perheet, vanhukset, hammashuolto, terveysasema, neuvola, muu terveys sekä muut. Verkkoterkkareilla on verkkoympäristöissä tehdyistä kontakteista oma tilastointi Questback järjestelmässä..6 Aikaisempi tutkimustieto aiheesta Sosiaalineuvonnassa on tehty asiakasanalyysejä vuosien välillä. Asiakaskontakteja analysoitiin yleensä viikon ajalta. Viimeisin asiakasanalyysi toteutettiin vuonna 011 marraskuussa jolloin analysoitiin kuukauden asiakasprofiilia 100 yhteydenoton tiimoilta. Asiakasanalyysissä asiakkailta on kysytty missä asiassa ja millä tavoin hän on ottanut yhteyttä. Vuonna 011 yli 70% asiakkaista soitti neuvontaan, käyntiasiakkaita oli vain noin 9%, sähköpostilta 10% ja chat neuvonnan löysi %. Tämä opinnäytetyönä toteutettava tutkimus on ensimmäinen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaisiin kohdistuva tutkimus. Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää missä asioissa ja millä tavoin sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaat ottavat yhteyttä nyt ja jatkossa sekä selvittää minkälaisia kokemuksia asiakkailla on neuvonnan palvelun laadusta. Lisäksi selvitetään onko taustamuuttujilla vaikutusta palvelun laadun kokemukseen. Tietohallinto- ja viestintä osasto valmistelee kevään aikana neuvonnan kehittämissuunnitelman, mihin sisältyy monikanavaisen neuvontapalvelun suunnittelu ympärivuorokautisena valtuustokauden loppuun mennessä. Neuvontayksikön toimintaan ollaan kotiuttamassa ostopalveluna

10 hankittua terveysneuvonta 100 palvelua viraston omaksi toiminnaksi. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehittämissuunnitelman teossa sekä toiminnan kehittämisessä. Tutkimusongelmia ovat: 1) Missä asioissa ja miten neuvonnan asiakkaat ottavat yhteyttä? ) Millä tavoin asiakkaat haluavat jatkossa asioida? ) Mitkä ovat asiakkaiden kokemukset neuvonnan palvelun laadusta sekä onko taustamuuttujilla vaikutusta palvelun laadun kokemukseen? 4 Opinnäytetyön toteuttaminen 4.1 Aineisto Opinnäytetyö tehdään kvantitatiivisena lomakehaastatteluna. Tutkimuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaat. Otos muodostuu kolmen - viiden eri päivän asiakkaista jotka antavat yhteystietonsa kyselyn lähettämistä varten. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tuloksista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunta kokoaa kolmena - viitenä tutkimuspäivänä suostumuksen antaneiden asiakkaiden yhteystiedot ja lähetän asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen saatteen kera. Asiakas voi halutessaan saada kyselyn myös paperisena postitse valmiiksi maksetun palautuskuoren kera. Paperinen kyselylomake on suunnattu erityisesti ikääntyneille tai niille asiakkaille joilla ei ole käytössään internettiä. Kyselylomake on suomenkielinen. Kaikille yhteystiedot antaneille asiakkaille lähetetään yhden kerran uusintapyyntö kyselyyn vastaamiseksi. Asiakkaiden yhteystiedot säilytetään huolellisesti ja salassapidosta huolehditaan. Asiakkaiden yhteystiedot hävitetään uusintapyynnön lähettämisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunnalle on esitelty tutkimus ja sen tavoitteet helmikuussa 014. Kysely toteutetaan Questback ohjelmiston avulla. Aineisto analysoidaan SPSS tilastoohjelmalla. Kyselylomakkeessa on strukturoituja kysymyksiä joissa on vastausvaihtoehdot valmiina. Otostavoitteena on 100 vastaajaa. Asiakkaiden yhteystietojen kerää-

11 mistä on tarkoitus tehdä kolmena - viitenä päivänä riittävän vastausmäärän saamiseksi. Sähköpostiosoitetta tai postiosoitetta kyselylomakkeen lähettämiseksi pyydetään kaikilta soittajilta, chattaajilta ja käyntiasiakkailta. Yhteydenottolomakkeella palautejärjestelmän kautta neuvojille sähköpostikysymyksen lähettäneille lähetetään myös saatekirje ja linkki kyselyyn osallistumiseksi. Pelkkää palautetta antaneet kuntalaiset sekä neuvonnan aulan asiakaskoneita käyttävät asiakkaat jäävät pois tutkimuksesta. Palautteet kohdistuvat viraston palvelupisteisiin ja niihin vastaavat esimiehet ja asiantuntijat. Palautetta antavat asiakkaat eivät suoranaisesti ole sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaita. Neuvonnan aulan asiakaskoneita käyttävät asiakkaat asioivat usein itsenäisesti ilman neuvojien apua eivätkä välttämättä ole muuten neuvonnan asiakkaita. 4. Aineiston analyysi Aineisto kerätään sähköisesti ja paperilomakkeilla. Tutkimusaineisto analysoidaan SPSS-ohjelmalla. Kyselylomakkeen avointen kysymysten analysoinnissa käytetään sisällön erittelyä. Aineistosta tullaan laskelmaan frekvenssit ja prosenttiosuudet. Tämän jälkeen tarkastellaan keskiarvoja, keskihajontaa sekä hajonnan tunnuslukuja maksimia ja minimiä. Aineiston Likert-asteikollisista väittämistä muodostetaan summamuuttujat. Muuttujien johdonmukaisuutta testataan Cronbachin alfa-kertoimella. Summamuuttujien normaalijakaumaoletusta testataan Kolmogorov-Smirnovin testillä. 5 Tulokset 5.1 Raportointi Kyselyn tulokset esitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan henkilökunnalle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan internetsivuilla voidaan julkaista kyselyn keskeiset tulokset kuntalaisille nähtäväksi. Tutkimuksen tulokset voidaan julkaista sosiaalija terveysviraston intrassa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan sivuilla.

12 Lähteet Aaltola Juhani, Rainen Valli. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. WS Bookwell oy 007. Juva. Leonard L. Berry, A. Parasuraman. Marketing Services - Competing Through Quality The Free Press. New York. Christian Grönroos. Nyt kilpaillaan palveluilla. WSOY, Porvoo Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma vuosille Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston Tietohallinto- ja viestintäpalvelut -osaston toimintasuunnitelma01 Hannu Kuusela. Markkinoinnin haaste. WSOY Porvoo. Tarja Rantanen. Kunnan asiakaspalvelu. 01. Lönnberg Print & Promo. Jussi Onnismaa. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta Gaudeamuskirja. Tampere. Hannu Vilkka. Tutki ja mittaa - määrällisen tutkimuksen perusteet Gummerus. Jyväskylä. Sirkka Virta. Opinnäytetyö. Asiakkaiden kokemukset lääkärikeskuksen palveluista - mitä palveluja he odottavat tulevaisuudessa. Metropolia ammattikorkeakoulu Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. Delivering Quality Service - Balansing Customer Perceptions and Expectations The Free Press. New York. Kirjallisuus:

13 10 Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara. Tutki ja kirjoita Kirjayhtymä Oy. Helsinki. Silja Lipsanen. Pro gradu - tutkielma. Asiakkaiden mielipiteet terveyskeskuksen puhelinvaihteen toiminnasta. Terveyshallinon ja -talouden laitos. Kuopion yliopisto Jorma Kananen. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas Tampereen yliopistopaino Oy. Pitkänen Raimo. Parasta palvelua - Miten onnistut asiakkaan kohtaamisesa. WSOY- Pro.006.Juva. Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen, Timo Spangar (toim.). Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. PS-kustannus. Juva 00. A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, Leonard L. Berry. A conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. Marketing Science Institute. Research Program Cambridge, Massachusetts. Tapio Rissanen. Hyvän palvelun kehittäminen. 00. Kustannusosakeyhtiö Pohjantähti. Vaasa. Niina Sandell. Opinnäytetyö. Puhelinpalvelun asiakastyytyväisyys. Case: Valtionkonttorin eläkkeenmaksutoimisto. Evtek. Liiketalouden koulutusohjelma. 00. Pertti V. J. Yli-Luoma. Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen IMDL Oy Ltd. Sipoo. Tuire Ylikoski. Unohtuiko asiakas? - Perustietoa palvelujen markkinoinnista. Otava. Keuruu Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner. Sevices Marketing - Intergrating Customer Fokus Across the Firm McGraw-Hill Higher Education.

14 Liite 1 1(4) KYSELYLOMAKE Ympyröikää teitä kuvaava vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan, kiitos! l. Ikänne?_vuotta. Sukupuolenne? l. mies. nainen. Mikä on korkein koulutuksenne? 4. Elämäntilanne? l. koululainen/opiskelija. työtön. työssäkäyvä 4. eläkeläinen 5. muu, mikä. 5. Mistä saitte tällä kertaa tiedon sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnasta? l. olen asioinut ennenkin. internetsivuilta. puhelinvaihteen kautta 4. esite tai tiedote 5. sosiaalinen media esim. facebooktai irc-galleria 6. muualta, mistä?_ 6. Mitä sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan palvelumuotoa käytitte tällä kertaa? l. puhelinpalvelua. chattia. kysyin sähköpostitse yhteydenottolomakkeella 4. kävin paikanpäällä neuvonnassa

15 Liite 1 (4) 7. Koskiko asianne? l. sosiaalipalvelua. terveyspalvelua. molempia 4. muuta, mitä?. 8. Mikä parhaiten kuvaa yhdenottonne syytä? l. en tiennyt kenen puoleen kääntyä. etsin yhteystietoa. en tavoittanut omaa työntekijää tai palvelupistettä 4. tarvitsin neuvoa ja opastusta 5. muu, mikä?. 9. Kuinka usein asioitte sosiaali- ja ten/eyspalvelujen neuvonnassa? l. kerran vuodessa tai harvemmin. kaksi kertaa vuodessa. -5 kertaa vuodessa 4. kerran kuukaudessa 5. useammin 10. Mikä olisi mielestänne paras asiakaspalveluaika? l. arkisin klo arkisin klo arkisin klo arkisin ja viikonloppuisin klo ympärivuorokauden jokaisena päivänä 11. Minkä palvelumuodon lisäisitte sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontaan? l. viestin tai yhteydenottopyynnön välitys omalle työntekijälle. omien asiakas/potilastietojen saaminen tai muuttaminen. sähköisen asioinnin käyttämisen neuvonta 4. muuta, mitä?

16 Liite 1 (4) SEURAAVILLA KYSYMYKSILLÄ KARTOITETAAN HENKILÖKUNNAN TOIMINTAA Ympyröikää vaihtoehdoista parhaiten teidän näkemystänne kuvaava vaihtoehto, kiitos! täysin samaa mieltä 1. Palvelu on asiantuntevaa Palvelu on ystävällistä Saamani neuvot ja ohjeet olivat ymmärrettäviä Koen saavani apua ongelmassani Henkilökunta on palvelualtista Asiointi on sujuvaa 5 4 täysin eri mieltä täysin samaa mieltä 18. Neuvontaan saa nopeasti yhteyden Neuvonnan aukioloaika on minulle riittävä Saan helposti yhteyden neuvontaan Käyntiasiakkaiden vastaanottotilat ovat toimivia 5 4. Palvelutarjonta on minulle riittävän monipuolinen 5 4. Palvelu vastaa odotuksiani Voin suositella palvelua myös tuttavilleni Takaisinsoitto palvelu on mielestäni toimiva Sain riittävän avun ja opastuksen Henkilöstön kanssa oli helppo asioida Henkilöstön toiminta on ammattitaitoista 5 4 täysin eri mieltä l

17 Liite 1 4(4) NEUVONNALLA ON LAAJA PALVELUTARJONTA JA PYRIMME KEHITTÄMÄÄN SITÄ ASIAKKAIDEN TOIVOMUSTEN MUKAISESTI. Ympyröikää teille sopivat vaihtoehdot ja/tai kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan, kiitos! 9. Mitä neuvonnan palvelumuotoa olette käyttänyt tähän mennessä? l. Puhelinpalvelua l. Kyllä, montako kertaa?.. Chattia l. kyllä, montako kertaa?.. Sähköpostitse kysymistä l. kyllä, montako kertaa?. 4. Käynyt paikanpäällä neuvonnassa l. kyllä, montako kertaa?. 5. Käyttänyt aulan asiakaskonetta l. kyllä, montako kertaa? en en en en en 0. Mitä neuvonnan palvelumuotoa käytätte tulevaisuudessa? l. Puhelinpalvelua l. kyllä. en. Chattia l. kyllä. en. Kysyn sähköpostitse l. kyllä. en 4. Käyn neuvonnassa l. kyllä. en 5. Käytän aulan asiakaskonetta l. kyllä. en KIITOS VASTAUKSISTANNE!

18 Liite 1(1) Saatekirje Hyvä sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakas Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia neuvonnan laadusta sekä sitä, millä tavoin asiakkaat ovat yhteydessä neuvontaan ja missä asioissa. Tulosten perusteella kehitämme asiakaspalveluamme. Tutkimus on opinnäytetyöni Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi ammattikorkeakoulu- tutkinto opinnoissa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön ohjaajana toimii TtT, yliopettaja Liisa Kuokkanen (p ) ja sosiaali- ja terveysviraston viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ( p ). Pyydän Sinua vastaamaan kyselyyn alla olevan sähköisen linkin kautta. Lomakekysely löytyy osoitteesta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ellet saa linkkiä auki, kopioi ja liitä se Internet-selaimesi osoitekenttään.) Vastaaminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan yleisellä tasolla siten, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. Tuloksien valmistuttua aineisto hävitetään.. Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn xx.xx.014 mennessä. Jokaisen asiakkaan vastaus on hyvin tärkeä tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi. Kaikille yhteystietonsa antaneille tullaan lähettämään, viikon kuluessa, uusinta pyyntö vastata kyselyyn. Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Sari Herlevi, p x.x.014 Ystävällisin terveisin, Sari Herlevi

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA

ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jenni Ylipahkala ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma International Business Anna Kitunen PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

Lisätiedot

VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA

VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA VUOKRANANTAJA-ASIAKKAIDEN MIELIPITEI- TÄ ASUNTOPALVELUSTA Ella Haapaniemi Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot