Innokylän käyttäjätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innokylän käyttäjätutkimus"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää 12/18/2013

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Tutkimuksen kulku... 4 Tutkimustulokset... 5 Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin... 5 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen... 6 Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta... 6 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia... 7 Tulosten vertailua... 7 Johtopäätökset... 8 Kriittinen pohdinta... 9 Lähteet:

3 Tiivistelmä Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettiin sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina, Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet eri taustamuuttujien (esim. ikä, sukupuoli, koulutustausta) suhteen sivuston käyttäjien keskuudessa. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Useammat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Vastaajien mukaan Innokylä-sivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. 2

4 Johdanto Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokylä on kaikille avoin ja maksuton ja sen ohjaavina periaatteina ovat avoimuus ja vuorovaikutus. Innokylän palveluilla tuetaan hyvinvointi- ja terveysalojen kestävää uudistumista. (https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yksi Innokylä-sivuston kehittäjä ja toteuttaja. He esittivät toiveen tutkia Innokylä-sivustoa tarkemmin käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa heidän tarpeisiinsa. Sivustoa tarkasteltiin enimmäkseen kokonaisuutena, mutta ongelmakohtien selvittämiseksi pyrittiin kartoittamaan myös sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin vaikeimmiksi käyttää. Samalla pyrittiin selvittämään toisaalta sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin helppokäyttöisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Innokylä-verkkosivuston käyttäjien ajatuksia ja kokemuksia, joiden pohjalta sivuston kehittäjät voisivat uudistaa ja parantaa sivustoa. Käytettävyys voidaan jakaa erään määritelmän mukaan viiteen erilaiseen osa-alueeseen: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys (Nielsen, 1993). Käytettävyys voidaan nähdä myös tieteenalana ja käytännön menetelmänä. Käytettävyys tieteenalana tutkii ja käsittelee niitä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteen käytettävyyden hyväksi tai huonoksi. Käytettävyys tarkoittaa myös menetelmiä joilla voidaan suunnitella käytettävyydeltään hyviä tuotteita, sekä menetelmiä, joilla valmiin tuotteen käytettävyyttä voidaan arvioida. (Kuutti 2003.) Käytettävyyden arviointi keskittyy pitkälti toiminnan tehokkuuden arviointiin, kun taas käyttäjäkokemuksen arvioinnissa huomioidaan myös käyttäjän subjektiivinen näkemys ja tuotteen käytöstä heräävät tunteet (Hartson & Pyla, 2012). Käyttäjäkokemus on henkilön yksilöllinen palvelun tai tuotteen käyttöön liittyvä kokemus. Tarkemmin kuvattuna tämä kokemus on havaintoja ja reaktioita, jotka syntyvät jonkin palvelun, tuotteen tai systeemin käytöstä. (ISO , 2010.) Käyttäjäkokemukseen liittyvät myös varsinaisten käyttöhetkellä syntyvien kokemusten lisäksi mielikuvat ja ajatukset tuotteesta tai palvelusta jälkikäteen. Käytettävyyttä voidaan pitää osana käyttäjäkokemuksen muodostumista. (Hartson & Pyla, 2012.) Kyselytutkimuksessa lomake on perinteisin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselylomake voi tarkoittaa postissa lähetettävää tai sähköisesti täytettävää lomaketta. Kyselyn muoto vaihtelee tutkimuksen tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. (Aaltola & Valli 2007) Kyselytutkimuksen etuna on se, että tutkijan persoona ei vaikuta tutkimustuloksiin ja vastaajalla on aikaa pohtia ja tarkistaa vastauksiaan (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Tässä tapauksessa tutkimusmenetelmäksi valittiin netin välityksellä täytettävä kysely, johtuen sen mahdollisuuksista saavuttaa suuri käyttäjäjoukko lyhyessä ajassa. Usein tutkija joutuu itse rakentamaan käytettävän mittarin tai muokkaamaan olemassa olevaa. Mittarin rakentamisessa keskeisin huomioitava seikka on tutkimuskohde: kuka tai ketkä kyselyyn 3

5 vastaavat, millainen tausta heillä on (esim. koulutus tai vaikkapa harrastukset), vastaajien aikataulu jne. (Valli 2001) Tässä tutkimuksessa käytetty kysymyslomake rakennettiin osittain pohjautuen Nielsenin (1993) käsitykseen käytettävyydestä. Käytettävyyttä mitattiin summamuuttujilla, joilla pyrittiin mittaamaan sivuston opittavuutta, selkeyttä, käytön tehokkuutta sekä virheistä palautumista. Käyttäjäkokemusta mittasimme summamuuttujilla, jotka koskivat käytön miellyttävyyttä, ulkoasua sekä hallinnan tunnetta. Tarpeisiin vastaamista pyrimme selvittämään kysymällä käyttäjiltä olivatko he löytäneet sivuston kautta uusia toimintamalleja tai yhteistyötahoja sekä muodostamalla summamuuttujat, jotka koskivat sivuston hyödyllisyyttä ja merkitystä työssä. Lisäksi kyselyyn sisällytettiin osio, jossa selvitimme sivuston eri ominaisuuksien käytön helppoutta. Liite 1 sisältää kyselyn kokonaisuudessaan, mutta summamuuttujat on esitetty niin, että selviää mitkä kysymykset mittasivat kutakin summamuuttujaa. Tätä tietoa vastaajilla ei ollut, ja käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja tarpeisiin vastaamista mittaavat kysymykset oli sijoitettu satunnaiseen järjestykseen. Tutkimuksen kulku Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Innokylän käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Testattaviksi hypoteeseiksi muodostuivat se, eroavatko edellä mainitut seikat erilaisissa käyttäjäryhmissä. Lisäksi selvitettiin käyttäjien käsityksiä siitä, mitkä ovat sivuston parhaimmat puolet ja suurimmat ongelmakohdat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä käsityksiä sivuston eri osioiden käytön helppudesta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettämään sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina. Kysely toteutettiin Googlen verkkokyselytyökalulla. Verkkokysely myös pilotoitiin ennen kyselyn toteuttamista, ja kyselyä muokattiin saadun palautteen perusteella. Kohderyhmänä olivat Innokylän käyttäjät, jotka saavutettiin sivuston kehittäjien sähköpostilistojen välityksellä. Monivalintakysymyksistä saatu kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Aineiston analyysissä käytettiin epäparametrisia menetelmiä johtuen vertailtavien ryhmien kokojen vaihtelevuudesta sekä siitä, että luokittelevia muuttujia oli mitattu järjestysasteikollisesti tai luokitteluasteikolla. Ryhmien välisten vertailujen lisäksi tarkasteltiin eri muuttujien sijainti- ja hajontalukuja sen selvittämiseksi, miten sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen oli koettu kaikkien vastaajien kesken. Vapaamuotoisten kysymysten analysoinnissa keskityttiin jakamaan vastaukset teemoittain ja tarkastelemaan sitä, millaisia teemoja nousi esiin. Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin marraskuun puolivälissä. Kohderyhmällä oli aikaa vastata kyselyyn noin kaksi viikkoa, jonka aikana lähetettiin muistutusviesti. 4

6 Tutkimustulokset Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tarkemmat tiedot kvantitatiivisen analyysin tuloksista löytyvät liitteestä 2. Selvitimme käytettävyyden, käyttäjäkokemuksen ja sivuston tarpeisiin vastaamisen eroja käyttäjäryhmissä, jotka muodostettiin vastaajilta kysyttyjen taustamuuttujien avulla. Näitä taustamuuttujia olivat henkilön ikä, sukupuoli, koulutustausta, organisaation tyyppi jossa vastaaja työskentelee, aktiivisuus netinkäyttäjänä, se, miten usein vastaaja vierailee Innokylä-sivustolla sekä se, mikä on vastaajan tyypillisin syy käydä sivustolla. Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Melko harva käytti sivustoa verkostoitumiseen. Sivuston eri osioista eniten käytettiin hankkeita, kehittämisympäristöä ja tapahtumakalenteria. Kaikkein vähiten käytettiin keskustelu-osiota. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin Lähes kaikki käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston käyttäjien tarpeisiin vastaamista mittaavat muuttujat saivat keskiarvoja, jotka olivat lähellä kolmea. Mittaus tapahtui 1-5 -asteikolla, jossa 1 tarkoitti sitä että vastaaja on täysin eri mieltä väitteen kanssa ja 5 sitä, että vastaaja on täysin samaa mieltä. Hyödyllisyys-muuttujan kohdalla keskiarvo oli kuitenkin 3,75, eli sivusto koettiin varsin hyödylliseksi. Erityisesti hyödyllisyys-muuttujan alakysymykset, jotka koskivat sitä uskovatko käyttäjät tarvitsevansa Innokylää työssään tulevaisuudessa ja yleistä hyödyllisyyttä saivat korkeita pistemääriä, keskiarvojen ollessa 4,05 ja 4,24. Hyödyllisyys-muuttujan kolmas alakysymys koski sitä täyttääkö sivusto käyttäjien odotukset, josta ei oltu yhtä paljon samaa mieltä keskiarvon ollessa 2,97. Hyödyllisyys-muuttujan lisäksi selvästi kolmea korkeamman keskiarvon sai sivuston ulkoasu, keskiarvon ollessa 3,41. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet sukupuolten välillä, erilaisista koulutustaustoista tulevilla ihmisillä, sen mukaan millaisessa organisaatiossa vastaaja työskenteli, sen mukaan miten usein käyttäjä vieraili sivustolla tai sen mukaan mistä syystä sivustolla vierailtiin. Eroja ei havaittu myöskään eri ikäryhmissä muuten kuin sen osalta, että sivuston hyödyllisyys koettiin eri tavoin eri ikäryhmissä. Sivusto koettiin todella hyödylliseksi ja vuotiaiden keskuudessa. Muissakin ikäryhmissä sivustoa pidettiin enemmän hyödyllisenä kuin hyödyttömänä, mutta vähemmän kuin edellä mainituissa ikäryhmissä. Enimmäkseen eroja ei havaittu myöskään liittyen siihen miten paljon vastaaja käytti nettiä, mutta huomattiin, että toiseksi eniten nettiä käyttävät vastaajat kokivat virheistä palautumisen helpommaksi kuin eniten nettiä käyttävät 5

7 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen Uusien yhteistyötahojen ja toimintamallien löytämistä selvitettiin samankaltaisilla 1-5 -asteikolla mitattavilla väittämillä kuin aiempiakin muuttujia. Sivuston tarkoitus uusien toimintamallien levittäjänä oli ilmeisesti toteutunut suhteellisen hyvin sitä mittaavan kysymyksen keskiarvon ollessa 3,60. Uusia yhteistyötahoja oli löydetty hieman vähemmän sitä selvittävän kysymyksen vastausten keskiarvon ollessa 2,79. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Lisäksi sivustolla vain muutaman kerran käyneet ihmiset olivat ymmärrettävästi löytäneet uusia yhteistyötahoja vähemmän kuin sivustolla useammin vierailevat. Muuten eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Yllättäen vain muutaman kerran sivustolla vierailleet kokivat löytäneensä yhtä paljon uusia toimintamalleja kuin sivustolla eniten vierailleet. Vain muutaman kerran vierailleiden ryhmä oli kuitenkin hyvin pieni ja tuskin edustaa kaikkia, jotka vierailevat sivustolla harvoin. Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta Useimmat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Asioiden jakaminen koettiin helpommaksi kuin materiaalin etsiminen sivustolta. Suurin osa vastaajista käytti sivustoa enemmän materiaalin etsimiseen kuin jakamiseen, jonka kannalta on merkittävää, että etsiminen koettiin vaikeaksi. Eri-ikäiset käyttäjät, erilaisista koulutustaustoista tulevat sekä eri verran tai eri syistä sivustolla vierailleet vastaajat eivät enimmäkseen eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sen suhteen miten helpoksi tai vaikeaksi sivuston käyttö koettiin. On kuitenkin viitteitä siitä, että vuotiaat käyttäjät kokivat toimintamallien ja hankkeiden etsimisen sivustolta vaikeammaksi kuin muut ikäryhmät. Sivuston käyttö koettiin enimmäkseen yhtä helpoksi myös vertailtaessa tuloksia miesten ja naisten välillä, mutta miehet kokivat Uutta Innokylässä -osion löytämisen hieman vaikeammaksi kuin naiset. Erilaisissa organisaatiotyypeissä työskentelevien henkilöiden välillä ei ollut eroja sitä lukuunottamatta, että havaittiin viitteitä siitä, että järjestöissä toimivat henkilöt kokivat toimintamallien luomisen muita ryhmiä helpommaksi. Enimmäkseen käytön helppous koettiin samalla tavalla myös erilaisten netinkäyttäjien välillä, mutta yllättäen enemmän nettiä käyttävät kokivat tapahtumien lisäämisen kalenteriin jonkin verran vaikeammaksi kuin vähemmän nettiä käyttävät. Havaittiin myös viitteitä siitä, että tapahtumien löytäminen tapahtumakalenterista saatettaisiin kokea eri tavalla eri netinkäyttöryhmissä. 6

8 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia Kyselyssä esitettiin vastaajille myös kaksi kysymystä, joihin he saivat vastata vapaamuotoisesti. Kysymykset koskivat Innokylän ongelmakohtia ja parhaita puolia. Vastaajien mukaan Innokyläsivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Vastaajien mukaan teknisesti haastavaa oli myös materiaalin, tapahtumailmoituksen ja verkoston lisääminen. Hankkeiden poistaminen oli osoittautunut myös teknisesti haastavaksi toimenpiteeksi. Innokyläsivuston eri osioista teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikeimmiksi koettiin käyttää verkostot, toimintamalli, verstas ja hankkeet. Vastaajien mukaan lisäksi tekstin luominen sivustolle välilyöntien kanssa oli osoittautunut haasteelliseksi sekä verkostot-osion selainvaatimusten koettiin aiheuttavan hankaluuksia. Sivuston visuaalisina ongelmina koettiin sekavuus, epäselvyys ja heikot kontrastit. Etusivu koettiin vaikeaksi hahmottaa ja muutenkin sivustolla saattaa eksyä helposti. Toimintamallit-osiossa haasteelliseksi koettiin toimintamallien tasot ja niiden paljous. Yleisellä tasolla sivuston käyttämisen vaikeutena koettiin sivuston jatkuva muuttuminen. Puutteina tai heikkouksina sivustolla nähtiin ohjeistuksien puuttuminen ja termien sekavuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. Hyvänä nähtiin myös sivuston monipuolisuus ja mielenkiintoisen tiedon kokoaminen yhteen paikkaan. Visuaalisilta ominaisuuksiltaan positiivisia kokemuksia oli herättänyt sivuston raikkaus, etusivun otsikointi, selkeys ja helppokäyttöisyys. Yksittäisistä osioista koettiin verkostot sivuston parhaimpana osiona sekä uuden hakulaatikon jaoteltu sisältö koettiin miellyttäväksi. Ajankohtaisten asioiden löytämisen helppous koettiin myös tärkeäksi. Tulosten vertailua Tutkimuksen tuloksia voidaan vertailla saatujen tilastollisten analyysien ja avointen kysymysten vastausten välillä. Tilastollisen analyysin perusteella sivustolla oli tiedon jakaminen helpompaa kuin sen löytäminen, mikä vahvistui myös avointen vastausten perusteella. Kysyttäessä sivuston eri osioiden käytettävyyden helppoutta tai vaikeutta, keskiarvo läheni usein kolmea asteikon ollessa 1-5. Tämä heijastelee vain osittain avointen kysymysten vastausten sisältöä, joka näkyy esimerkiksi siinä, että hakutoimintoa pidettiin avointen kysymysten perusteella kaikkein ongelmallisimpana kohtana sivustossa. Kuitenkin yleisellä tasolla jotkut vastaajat kokivat sivuston kaikkinensa helpoksi ja selkeäksi. Avointen kysymysten vastauksissa ilmeni hieman ristiriitaisuuksia, koska esimerkiksi eräs vastaaja kertoi sivuston ongelmaksi sekavuuden ja termien epäselvyyden, kun taas toinen vastaaja näki sivustolla olevan parasta juuri selkeyden, raikkauden ja otsikoinnin. Tällainen ristiriitaisuus 7

9 johtuu erilaisista mieltymyksistä, ja se tuli tutkimuksessamme selkeämmin ilmi pienen vastaajamäärän vuoksi. Johtopäätökset Aineiston kvantitatiivisen analyysin perusteella saimme lukuisia tuloksia, joiden merkitys ei ole selvä, vaikka oletettaisiinkin tulosten pätevän koko käyttäjäkuntaan. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto tavoitti lähes kaikenikäisiä käyttäjiä, eikä useimmissa mitatuissa muuttujissa ollut juurikaan eroja eri käyttäjäryhmien välillä. Innokylän rakenne ei siis suosi selvästi vain joitakin rajattuja käyttäjäryhmiä. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto koettiin selkeästi hyödylliseksi. Minkään sivuston ominaisuuden käyttöä ei pidetty selkeästi täysin helppona, joskaan emme voi tietää heijasteleeko tämä sivuston todellista käytettävyyttä vai esimerkiksi vastaajien tendenssiä olla valitsematta kyselyssä ääripäiden vastausvaihtoehtoja. Sivuston kehittämisen kannalta voisi kuitenkin olla mielekästä hankkia lisätietoa erityisesti siitä, miksi vaikeakäyttöisimmiksi mielletyt ominaisuudet koetaan hankaliksi ja miten niiden käyttöä voisi helpottaa. Kyselyyn vastaajien mielipiteiden perusteella Innokylä-verkkosivustoa tulisi kehittää ja uudistaa teknisiltä ominaisuuksiltaan entistä paremmin toimivammaksi. Visuaalista selkeyttä sivustoon voisi myös lisätä. Hakutoiminto-ominaisuus ei tällä hetkellä toimi käyttäjien toivomalla tavalla, joten sen korjaaminen toisi sivuston käyttäjille laajemmat mahdollisuudet hyödyntää työssään sivuston sisällöllistä materiaalia. Hakutoiminnon heikkoutta saattaa heijastella myös tulokset, joiden mukaan asioiden jakaminen sivuston kautta koettiin kaiken kaikkiaan helpommaksi kuin materiaalin etsiminen. Sivuston eniten käytetty osio oli hankkeet ja vähiten kävijöitä oli keskustelu-osiossa. Tämän perusteella hankkeet-osiota kannattaa jatkossakin kehittää ja pitää yllä. Keskustelu-osion käytön vähäisyys on mahdollisesti merkki siitä, että ajatusten vaihtoa työn sisältöihin liittyen käydään riittävästi eri toimijoiden kesken henkilökohtaisissa tapaamisissa. Yksi vastaaja myös totesi keskustelu-osion olevan tekniseltä toimivuudeltaan kankea, joten tämäkin voi olla selitys keskustelun vähäisyyteen. Eräs tuleva tutkimusaihe voisi olla tarkemmin eri osioiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten tutkiminen. Antoisaa olisi myös tarkastella lähemmin Innokylän visuaalisen ilmeen merkitystä käyttäjille. Mielenkiintoisen näkökulman tutkimukselle tarjoaa myös verkkosivuston sisällön läheisempi tarkastelu ja sen merkitys käyttäjille. Sivuston eri osioista tämän tutkimusaineiston perusteella nousevat merkityksellisiksi myös keskustelu- ja hankkeet-osioiden tutkiminen, koska ne olivat vähiten ja eniten käytetyt osiot. Tutkimuksen avulla voisi selvittää, miten keskustelu-osiota voisi saada suositummaksi ja mikä hankkeet-osiossa toimii, koska on paljon käytetty. Koska naiset olivat löytäneet sivuston avulla vähemmän yhteistyötahoja kuin miehet, voisi olla mielekästä selvittää tapoja, joilla naiskäyttäjät mieluiten verkostoituisivat ja hankkisivat yhteistyökumppaneita. 8

10 Eräänä kiinnostavana tutkimuskohteena voisi pitää myös sitä, miten uudet käyttäjät kokevat sivuston käytön ja millaiset seikat vaikuttavat siihen otetaanko sivusto aktiiviseen käyttöön. Kriittinen pohdinta Kyselyyn vastanneiden määrä oli huomattavasti alempi kuin oli oletettu. Kyselyn pieni vastausprosentti ei välttämättä ole ongelma, mikäli kohderyhmä on homogeeninen (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Emme kuitenkaan tiedä millaisia Innokylän käyttäjät todella ovat ja vastaako otoksemme kaikkia käyttäjiä, joten vastaajien vähyys saattaa aiheuttaa vakavan ongelman tutkimuksen yleistettävyyden kannalta. Pieni otoskoko teki myös eri ryhmien vertailusta hankalaa, koska jonkin ryhmän koostuessa vain muutamasta henkilöstä sen ei voida olettaa edustavan koko ryhmää. Vastaajien vähyys voi osaltaan selittyä kyselyn pituudella, joten mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa kannattanee keskittyä johonkin kapeampaan osa-alueeseen, jotta kyselystä saadaan lyhyempi. Toinen mahdollisuus on käyttää kokonaan toisenlaista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa käytettyjä summamuuttujia arvioitaessa useimpien niistä reliabiliteetti oli korkea, eli kysymykset joista summamuuttujat muodostettiin korreloivat hyvin keskenään. Ainoa poikkeus oli hyödyllisyys-muuttuja, jonka saama Cronbachin alfakerroin ei ollut niin korkea kuin muiden. Alfakerroin koettiin kuitenkin tarpeeksi korkeaksi (α =,53) ja muuttujaa käytettiin analyyseissä sellaisenaan. Ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, että kyseinen muuttuja olisi mitannut varmasti sitä, miten hyödylliseksi sivusto koettiin. Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, muun muassa rakenne-, käsite-, ulkoisen, sisäisen ja ekologisen validiteetin käsitteiden kautta. Rakennevaliditeetti tarkastelee sitä, onko muuttuja rakenteeltaan tarkasteltavan ilmiön rakenteen mukainen ja kattavatko mittarit tutkittavan kohteen riittävästi. Kyselymme sisälsi useita erilaisia muuttujia keskittyen käyttäjäkokemukseen, käytettävyyteen ja sivuston hyödyllisyyteen. Muuttujat pyrittiin valitsemaan riittävän laajasti, mutta kuitenkin täsmällisesti kustakin teemasta. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä. Tässä tutkimuksessa se ei todennäköisesti toteutunut vahvasti, koska vastaajien määrä jäi vähäiseksi. Ulkoisen validiteetin arvioiminen kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa on haasteellista, koska meillä ei ole tietoa, miten vastaajajoukko valikoitui. Emme esimerkiksi tiedä, että onko suurin osa kaikista Innokylän käyttäjistä aktiivisia netinkäyttäjiä, kuten aineistossamme. Otoskoon perusteella voidaan tutkimuksen ulkoista validiteettia pitää epäluotettavana ja tuloksia lähinnä suuntaa-antavina. Sisäistä validiteettia voidaan tarkastella sen kautta, aiheutuvatko muuttujien väliset erot niistä tekijöistä, joiden niihin oletetaan vaikuttavan. Varsinaisia päätelmiä kausaalisuhteista ei tämän tutkimuksen osalta voida tehdä, koska kyseessä ei ole kokeellinen tutkimus. Tässä tapauksessa kysymys koskee siis jossain määrin sitä, onko vastaajilta kysytyt taustatiedot mielekkäitä selittämään havaittuja eroja vai onko mahdollista että jokin huomiotta jätetty tekijä on aiheuttanut havainnot. Sisäistä validiteettia arvioitaessa on otettava huomioon myös se, vaikuttaako itse mittaustilanne tuloksiin. Kehotimme vastaajia käyttämään sivustoa samalla, kun he vastasivat kyselyyn. Emme 9

11 kuitenkaan voi olla varmoja siitä, että ihmiset ovat noudattaneet tätä kehotusta. Vaikka he olisivatkin, kyselyn täyttäminen eroaa aidosta käyttötapahtumasta ja on mahdollista että mittaustapahtuma on vaikuttanut ihmisten kokemuksiin. Lisäksi kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat rajallisia ja suuntasivat vastaajien huomion tiettyihin asioihin, joten on mahdollista, että piiloon jäi joitakin tekijöitä, jotka ovat käyttäjille merkityksellisiä. Tätä pyrimme kiertämään avoimilla kysymyksillä. Sikäli avointen kysymysten esittäminen heti kyselyn alussa lopun sijaan olisi voinut olla mielekästä, että silloin vastaajille ei olisi vielä muodostunut aiempien kysymysten perusteella mielikuvaa siitä, mitä haluamme löytää. Jatkossa voisi olla hyödyllistä toteuttaa käyttäjätutkimus niin, että seurattaisiin todellista käyttötapahtumaa, jolloin myös saataisiin tarkempi kuva siitä, mikä toimii tai ei toimi ja miksi näin on. Ekologisessa validiteetissa pohditaan sitä, että onko tutkimustulos todellinen vai johtuuko se itse tutkimuksesta. Jos tutkimustamme ei olisi tehty ollenkaan, tuloksina esitetyt seikat olisivat todennäköisesti kuitenkin olemassa, esimerkiksi sivuston hakutoiminto ei toimi normaalisti. Käyttäjiä sivustolla on tuhansia ja tutkimuksemme tulokset kertoivat osan heistä ajatuksia ja kokemuksia sivustosta, mutta ne ajatukset ja kokemukset olisivat olemassa ilman tutkimustammekin. Tutkimuksemme avulla ne vain tulivat ilmi, ja niiden perusteella voidaan kehittää sivustoa. Toisaalta kysymysten rajaus ja muotoilu on voinut vaikuttaa vastaajien kokemuksiin sivustosta. Käsitevaliditeetilla viitataan siihen, onko ilmiön luonne tulkittu oikein. Käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston vastaamista käyttäjien tarpeisiin mittaavat summamuuttujat valittiin osittain Nielsenin (1993) jaottelun perusteella, mutta osittain sen mukaan minkä oletettiin olevan kiinnostavaa sivuston kehittämisen kannalta. Abstraktien käsitteiden, kuten miellyttävyyden, operationalisointi konkreettisiksi kysymyksiksi tehtiin ilman varmuutta siitä, että kysymykset todella mittaavat sitä ominaisuutta jota niiden toivottiin mittaavan. Onnistuimme hyvin siinä, että kutakin sivuston tarpeellisuuden, käytettävyyden tai käyttäjäkokemuksen osa-aluetta mittaavat kysymykset selvästi mittasivat keskenään samaa asiaa eli niiden reliabiliteetti oli korkea suurimmassa osassa muuttujia, mutta emme voi tietää mittasivatko ne juuri oletettua tekijää. Selkeän teoreettisen pohjan puuttuessa käsitevaliditeetti jää kyseenalaiseksi. Innokylän kehittäjät toivoivat tutkimuksemme avulla saatavan täsmällistä lisätietoa käyttäjien ajatuksista koskien sivuston osioista erityisesti hankkeita, kehittämisympäristöä ja verkostoja. Syvällisempää tarkastelua näiden osioiden osalta emme pystyneet tällä kyselyllä toteuttamaan, mutta suuntaa antavia ajatuksia ja toiveita saimme selville käyttäjiltä myös näistä osa-alueista. Vastaajamäärien ja tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta olisi voinut olla järkevää keskittyä tiukasti ainoastaan näihin osa-alueisiin. Kokonaisuudessaan tutkimuksemme suurimmaksi haasteeksi muodostui pieni otoskoko, joka vaikeutti ryhmien välistä vertailua ja jonka vuoksi tuloksia ei voida luotettavasti yleistää kaikkiin käyttäjiin. Tutkimuksemme tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina ja niiden perusteella on mahdollista kehitellä jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen hyödyllisin anti lienee siinä, että sen perusteella voidaan arvella, että Innokylän käyttö koetaan jotakuinkin samanlaisena erilaisissa käyttäjäryhmissä. 10

12 Lähteet: Aaltola, Juhani & Valli, Raine Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta Hartson, R. & Pyla, P. S. (2012). The UX Book. Process and guidelines for ensuring a quality user experience. Morgan Kaufmann, Massachusetts. ISO Ergonomics of human-system interaction. Osa 210: Humancentred design for interactive systems. Sveitsi: International Organization for Standardization (ISO). Kuutti, Wille (2003). Käytettävyys, suunnittelu ja arviointi. Helsinki: Talentum. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston. Sinkkonen, I., Nuutila, E. & Törmä, S. (2009). Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Tietosanoma, Helsinki. Valli, Raine 2001: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 11

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU Arviointiraportti Team Jet Lag Miika Järvinen, 212163 miika.h.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius

KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA. Pia Ylenius KESKUSTELUFOORUMIEN JA BLOGIEN KÄYTTÖ VAUVAN ODOTUSTA KOSKEVASSA TIEDON- HANKINNASSA JA TIEDON JAKAMISESSA Pia Ylenius Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen

Lisätiedot

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille

Wood Academy: kyselytutkimus. Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Wood Academy: kyselytutkimus Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille Melina Maunula 18.1.2013 Sisällysluettelo 1 KYSELYN TOTEUTUS... 1 1.1 Kyselyn valmistelu... 1 1.2 Kyselyn rakenne... 1 1.3 Lomakkeen

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN?

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? Jussi Arvio Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Arvio,

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot