Innokylän käyttäjätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innokylän käyttäjätutkimus"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää 12/18/2013

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Tutkimuksen kulku... 4 Tutkimustulokset... 5 Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin... 5 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen... 6 Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta... 6 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia... 7 Tulosten vertailua... 7 Johtopäätökset... 8 Kriittinen pohdinta... 9 Lähteet:

3 Tiivistelmä Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettiin sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina, Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet eri taustamuuttujien (esim. ikä, sukupuoli, koulutustausta) suhteen sivuston käyttäjien keskuudessa. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Useammat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Vastaajien mukaan Innokylä-sivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. 2

4 Johdanto Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokylä on kaikille avoin ja maksuton ja sen ohjaavina periaatteina ovat avoimuus ja vuorovaikutus. Innokylän palveluilla tuetaan hyvinvointi- ja terveysalojen kestävää uudistumista. (https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yksi Innokylä-sivuston kehittäjä ja toteuttaja. He esittivät toiveen tutkia Innokylä-sivustoa tarkemmin käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa heidän tarpeisiinsa. Sivustoa tarkasteltiin enimmäkseen kokonaisuutena, mutta ongelmakohtien selvittämiseksi pyrittiin kartoittamaan myös sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin vaikeimmiksi käyttää. Samalla pyrittiin selvittämään toisaalta sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin helppokäyttöisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Innokylä-verkkosivuston käyttäjien ajatuksia ja kokemuksia, joiden pohjalta sivuston kehittäjät voisivat uudistaa ja parantaa sivustoa. Käytettävyys voidaan jakaa erään määritelmän mukaan viiteen erilaiseen osa-alueeseen: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys (Nielsen, 1993). Käytettävyys voidaan nähdä myös tieteenalana ja käytännön menetelmänä. Käytettävyys tieteenalana tutkii ja käsittelee niitä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteen käytettävyyden hyväksi tai huonoksi. Käytettävyys tarkoittaa myös menetelmiä joilla voidaan suunnitella käytettävyydeltään hyviä tuotteita, sekä menetelmiä, joilla valmiin tuotteen käytettävyyttä voidaan arvioida. (Kuutti 2003.) Käytettävyyden arviointi keskittyy pitkälti toiminnan tehokkuuden arviointiin, kun taas käyttäjäkokemuksen arvioinnissa huomioidaan myös käyttäjän subjektiivinen näkemys ja tuotteen käytöstä heräävät tunteet (Hartson & Pyla, 2012). Käyttäjäkokemus on henkilön yksilöllinen palvelun tai tuotteen käyttöön liittyvä kokemus. Tarkemmin kuvattuna tämä kokemus on havaintoja ja reaktioita, jotka syntyvät jonkin palvelun, tuotteen tai systeemin käytöstä. (ISO , 2010.) Käyttäjäkokemukseen liittyvät myös varsinaisten käyttöhetkellä syntyvien kokemusten lisäksi mielikuvat ja ajatukset tuotteesta tai palvelusta jälkikäteen. Käytettävyyttä voidaan pitää osana käyttäjäkokemuksen muodostumista. (Hartson & Pyla, 2012.) Kyselytutkimuksessa lomake on perinteisin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselylomake voi tarkoittaa postissa lähetettävää tai sähköisesti täytettävää lomaketta. Kyselyn muoto vaihtelee tutkimuksen tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. (Aaltola & Valli 2007) Kyselytutkimuksen etuna on se, että tutkijan persoona ei vaikuta tutkimustuloksiin ja vastaajalla on aikaa pohtia ja tarkistaa vastauksiaan (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Tässä tapauksessa tutkimusmenetelmäksi valittiin netin välityksellä täytettävä kysely, johtuen sen mahdollisuuksista saavuttaa suuri käyttäjäjoukko lyhyessä ajassa. Usein tutkija joutuu itse rakentamaan käytettävän mittarin tai muokkaamaan olemassa olevaa. Mittarin rakentamisessa keskeisin huomioitava seikka on tutkimuskohde: kuka tai ketkä kyselyyn 3

5 vastaavat, millainen tausta heillä on (esim. koulutus tai vaikkapa harrastukset), vastaajien aikataulu jne. (Valli 2001) Tässä tutkimuksessa käytetty kysymyslomake rakennettiin osittain pohjautuen Nielsenin (1993) käsitykseen käytettävyydestä. Käytettävyyttä mitattiin summamuuttujilla, joilla pyrittiin mittaamaan sivuston opittavuutta, selkeyttä, käytön tehokkuutta sekä virheistä palautumista. Käyttäjäkokemusta mittasimme summamuuttujilla, jotka koskivat käytön miellyttävyyttä, ulkoasua sekä hallinnan tunnetta. Tarpeisiin vastaamista pyrimme selvittämään kysymällä käyttäjiltä olivatko he löytäneet sivuston kautta uusia toimintamalleja tai yhteistyötahoja sekä muodostamalla summamuuttujat, jotka koskivat sivuston hyödyllisyyttä ja merkitystä työssä. Lisäksi kyselyyn sisällytettiin osio, jossa selvitimme sivuston eri ominaisuuksien käytön helppoutta. Liite 1 sisältää kyselyn kokonaisuudessaan, mutta summamuuttujat on esitetty niin, että selviää mitkä kysymykset mittasivat kutakin summamuuttujaa. Tätä tietoa vastaajilla ei ollut, ja käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja tarpeisiin vastaamista mittaavat kysymykset oli sijoitettu satunnaiseen järjestykseen. Tutkimuksen kulku Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Innokylän käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Testattaviksi hypoteeseiksi muodostuivat se, eroavatko edellä mainitut seikat erilaisissa käyttäjäryhmissä. Lisäksi selvitettiin käyttäjien käsityksiä siitä, mitkä ovat sivuston parhaimmat puolet ja suurimmat ongelmakohdat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä käsityksiä sivuston eri osioiden käytön helppudesta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettämään sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina. Kysely toteutettiin Googlen verkkokyselytyökalulla. Verkkokysely myös pilotoitiin ennen kyselyn toteuttamista, ja kyselyä muokattiin saadun palautteen perusteella. Kohderyhmänä olivat Innokylän käyttäjät, jotka saavutettiin sivuston kehittäjien sähköpostilistojen välityksellä. Monivalintakysymyksistä saatu kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Aineiston analyysissä käytettiin epäparametrisia menetelmiä johtuen vertailtavien ryhmien kokojen vaihtelevuudesta sekä siitä, että luokittelevia muuttujia oli mitattu järjestysasteikollisesti tai luokitteluasteikolla. Ryhmien välisten vertailujen lisäksi tarkasteltiin eri muuttujien sijainti- ja hajontalukuja sen selvittämiseksi, miten sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen oli koettu kaikkien vastaajien kesken. Vapaamuotoisten kysymysten analysoinnissa keskityttiin jakamaan vastaukset teemoittain ja tarkastelemaan sitä, millaisia teemoja nousi esiin. Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin marraskuun puolivälissä. Kohderyhmällä oli aikaa vastata kyselyyn noin kaksi viikkoa, jonka aikana lähetettiin muistutusviesti. 4

6 Tutkimustulokset Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tarkemmat tiedot kvantitatiivisen analyysin tuloksista löytyvät liitteestä 2. Selvitimme käytettävyyden, käyttäjäkokemuksen ja sivuston tarpeisiin vastaamisen eroja käyttäjäryhmissä, jotka muodostettiin vastaajilta kysyttyjen taustamuuttujien avulla. Näitä taustamuuttujia olivat henkilön ikä, sukupuoli, koulutustausta, organisaation tyyppi jossa vastaaja työskentelee, aktiivisuus netinkäyttäjänä, se, miten usein vastaaja vierailee Innokylä-sivustolla sekä se, mikä on vastaajan tyypillisin syy käydä sivustolla. Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Melko harva käytti sivustoa verkostoitumiseen. Sivuston eri osioista eniten käytettiin hankkeita, kehittämisympäristöä ja tapahtumakalenteria. Kaikkein vähiten käytettiin keskustelu-osiota. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin Lähes kaikki käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston käyttäjien tarpeisiin vastaamista mittaavat muuttujat saivat keskiarvoja, jotka olivat lähellä kolmea. Mittaus tapahtui 1-5 -asteikolla, jossa 1 tarkoitti sitä että vastaaja on täysin eri mieltä väitteen kanssa ja 5 sitä, että vastaaja on täysin samaa mieltä. Hyödyllisyys-muuttujan kohdalla keskiarvo oli kuitenkin 3,75, eli sivusto koettiin varsin hyödylliseksi. Erityisesti hyödyllisyys-muuttujan alakysymykset, jotka koskivat sitä uskovatko käyttäjät tarvitsevansa Innokylää työssään tulevaisuudessa ja yleistä hyödyllisyyttä saivat korkeita pistemääriä, keskiarvojen ollessa 4,05 ja 4,24. Hyödyllisyys-muuttujan kolmas alakysymys koski sitä täyttääkö sivusto käyttäjien odotukset, josta ei oltu yhtä paljon samaa mieltä keskiarvon ollessa 2,97. Hyödyllisyys-muuttujan lisäksi selvästi kolmea korkeamman keskiarvon sai sivuston ulkoasu, keskiarvon ollessa 3,41. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet sukupuolten välillä, erilaisista koulutustaustoista tulevilla ihmisillä, sen mukaan millaisessa organisaatiossa vastaaja työskenteli, sen mukaan miten usein käyttäjä vieraili sivustolla tai sen mukaan mistä syystä sivustolla vierailtiin. Eroja ei havaittu myöskään eri ikäryhmissä muuten kuin sen osalta, että sivuston hyödyllisyys koettiin eri tavoin eri ikäryhmissä. Sivusto koettiin todella hyödylliseksi ja vuotiaiden keskuudessa. Muissakin ikäryhmissä sivustoa pidettiin enemmän hyödyllisenä kuin hyödyttömänä, mutta vähemmän kuin edellä mainituissa ikäryhmissä. Enimmäkseen eroja ei havaittu myöskään liittyen siihen miten paljon vastaaja käytti nettiä, mutta huomattiin, että toiseksi eniten nettiä käyttävät vastaajat kokivat virheistä palautumisen helpommaksi kuin eniten nettiä käyttävät 5

7 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen Uusien yhteistyötahojen ja toimintamallien löytämistä selvitettiin samankaltaisilla 1-5 -asteikolla mitattavilla väittämillä kuin aiempiakin muuttujia. Sivuston tarkoitus uusien toimintamallien levittäjänä oli ilmeisesti toteutunut suhteellisen hyvin sitä mittaavan kysymyksen keskiarvon ollessa 3,60. Uusia yhteistyötahoja oli löydetty hieman vähemmän sitä selvittävän kysymyksen vastausten keskiarvon ollessa 2,79. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Lisäksi sivustolla vain muutaman kerran käyneet ihmiset olivat ymmärrettävästi löytäneet uusia yhteistyötahoja vähemmän kuin sivustolla useammin vierailevat. Muuten eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Yllättäen vain muutaman kerran sivustolla vierailleet kokivat löytäneensä yhtä paljon uusia toimintamalleja kuin sivustolla eniten vierailleet. Vain muutaman kerran vierailleiden ryhmä oli kuitenkin hyvin pieni ja tuskin edustaa kaikkia, jotka vierailevat sivustolla harvoin. Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta Useimmat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Asioiden jakaminen koettiin helpommaksi kuin materiaalin etsiminen sivustolta. Suurin osa vastaajista käytti sivustoa enemmän materiaalin etsimiseen kuin jakamiseen, jonka kannalta on merkittävää, että etsiminen koettiin vaikeaksi. Eri-ikäiset käyttäjät, erilaisista koulutustaustoista tulevat sekä eri verran tai eri syistä sivustolla vierailleet vastaajat eivät enimmäkseen eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sen suhteen miten helpoksi tai vaikeaksi sivuston käyttö koettiin. On kuitenkin viitteitä siitä, että vuotiaat käyttäjät kokivat toimintamallien ja hankkeiden etsimisen sivustolta vaikeammaksi kuin muut ikäryhmät. Sivuston käyttö koettiin enimmäkseen yhtä helpoksi myös vertailtaessa tuloksia miesten ja naisten välillä, mutta miehet kokivat Uutta Innokylässä -osion löytämisen hieman vaikeammaksi kuin naiset. Erilaisissa organisaatiotyypeissä työskentelevien henkilöiden välillä ei ollut eroja sitä lukuunottamatta, että havaittiin viitteitä siitä, että järjestöissä toimivat henkilöt kokivat toimintamallien luomisen muita ryhmiä helpommaksi. Enimmäkseen käytön helppous koettiin samalla tavalla myös erilaisten netinkäyttäjien välillä, mutta yllättäen enemmän nettiä käyttävät kokivat tapahtumien lisäämisen kalenteriin jonkin verran vaikeammaksi kuin vähemmän nettiä käyttävät. Havaittiin myös viitteitä siitä, että tapahtumien löytäminen tapahtumakalenterista saatettaisiin kokea eri tavalla eri netinkäyttöryhmissä. 6

8 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia Kyselyssä esitettiin vastaajille myös kaksi kysymystä, joihin he saivat vastata vapaamuotoisesti. Kysymykset koskivat Innokylän ongelmakohtia ja parhaita puolia. Vastaajien mukaan Innokyläsivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Vastaajien mukaan teknisesti haastavaa oli myös materiaalin, tapahtumailmoituksen ja verkoston lisääminen. Hankkeiden poistaminen oli osoittautunut myös teknisesti haastavaksi toimenpiteeksi. Innokyläsivuston eri osioista teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikeimmiksi koettiin käyttää verkostot, toimintamalli, verstas ja hankkeet. Vastaajien mukaan lisäksi tekstin luominen sivustolle välilyöntien kanssa oli osoittautunut haasteelliseksi sekä verkostot-osion selainvaatimusten koettiin aiheuttavan hankaluuksia. Sivuston visuaalisina ongelmina koettiin sekavuus, epäselvyys ja heikot kontrastit. Etusivu koettiin vaikeaksi hahmottaa ja muutenkin sivustolla saattaa eksyä helposti. Toimintamallit-osiossa haasteelliseksi koettiin toimintamallien tasot ja niiden paljous. Yleisellä tasolla sivuston käyttämisen vaikeutena koettiin sivuston jatkuva muuttuminen. Puutteina tai heikkouksina sivustolla nähtiin ohjeistuksien puuttuminen ja termien sekavuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. Hyvänä nähtiin myös sivuston monipuolisuus ja mielenkiintoisen tiedon kokoaminen yhteen paikkaan. Visuaalisilta ominaisuuksiltaan positiivisia kokemuksia oli herättänyt sivuston raikkaus, etusivun otsikointi, selkeys ja helppokäyttöisyys. Yksittäisistä osioista koettiin verkostot sivuston parhaimpana osiona sekä uuden hakulaatikon jaoteltu sisältö koettiin miellyttäväksi. Ajankohtaisten asioiden löytämisen helppous koettiin myös tärkeäksi. Tulosten vertailua Tutkimuksen tuloksia voidaan vertailla saatujen tilastollisten analyysien ja avointen kysymysten vastausten välillä. Tilastollisen analyysin perusteella sivustolla oli tiedon jakaminen helpompaa kuin sen löytäminen, mikä vahvistui myös avointen vastausten perusteella. Kysyttäessä sivuston eri osioiden käytettävyyden helppoutta tai vaikeutta, keskiarvo läheni usein kolmea asteikon ollessa 1-5. Tämä heijastelee vain osittain avointen kysymysten vastausten sisältöä, joka näkyy esimerkiksi siinä, että hakutoimintoa pidettiin avointen kysymysten perusteella kaikkein ongelmallisimpana kohtana sivustossa. Kuitenkin yleisellä tasolla jotkut vastaajat kokivat sivuston kaikkinensa helpoksi ja selkeäksi. Avointen kysymysten vastauksissa ilmeni hieman ristiriitaisuuksia, koska esimerkiksi eräs vastaaja kertoi sivuston ongelmaksi sekavuuden ja termien epäselvyyden, kun taas toinen vastaaja näki sivustolla olevan parasta juuri selkeyden, raikkauden ja otsikoinnin. Tällainen ristiriitaisuus 7

9 johtuu erilaisista mieltymyksistä, ja se tuli tutkimuksessamme selkeämmin ilmi pienen vastaajamäärän vuoksi. Johtopäätökset Aineiston kvantitatiivisen analyysin perusteella saimme lukuisia tuloksia, joiden merkitys ei ole selvä, vaikka oletettaisiinkin tulosten pätevän koko käyttäjäkuntaan. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto tavoitti lähes kaikenikäisiä käyttäjiä, eikä useimmissa mitatuissa muuttujissa ollut juurikaan eroja eri käyttäjäryhmien välillä. Innokylän rakenne ei siis suosi selvästi vain joitakin rajattuja käyttäjäryhmiä. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto koettiin selkeästi hyödylliseksi. Minkään sivuston ominaisuuden käyttöä ei pidetty selkeästi täysin helppona, joskaan emme voi tietää heijasteleeko tämä sivuston todellista käytettävyyttä vai esimerkiksi vastaajien tendenssiä olla valitsematta kyselyssä ääripäiden vastausvaihtoehtoja. Sivuston kehittämisen kannalta voisi kuitenkin olla mielekästä hankkia lisätietoa erityisesti siitä, miksi vaikeakäyttöisimmiksi mielletyt ominaisuudet koetaan hankaliksi ja miten niiden käyttöä voisi helpottaa. Kyselyyn vastaajien mielipiteiden perusteella Innokylä-verkkosivustoa tulisi kehittää ja uudistaa teknisiltä ominaisuuksiltaan entistä paremmin toimivammaksi. Visuaalista selkeyttä sivustoon voisi myös lisätä. Hakutoiminto-ominaisuus ei tällä hetkellä toimi käyttäjien toivomalla tavalla, joten sen korjaaminen toisi sivuston käyttäjille laajemmat mahdollisuudet hyödyntää työssään sivuston sisällöllistä materiaalia. Hakutoiminnon heikkoutta saattaa heijastella myös tulokset, joiden mukaan asioiden jakaminen sivuston kautta koettiin kaiken kaikkiaan helpommaksi kuin materiaalin etsiminen. Sivuston eniten käytetty osio oli hankkeet ja vähiten kävijöitä oli keskustelu-osiossa. Tämän perusteella hankkeet-osiota kannattaa jatkossakin kehittää ja pitää yllä. Keskustelu-osion käytön vähäisyys on mahdollisesti merkki siitä, että ajatusten vaihtoa työn sisältöihin liittyen käydään riittävästi eri toimijoiden kesken henkilökohtaisissa tapaamisissa. Yksi vastaaja myös totesi keskustelu-osion olevan tekniseltä toimivuudeltaan kankea, joten tämäkin voi olla selitys keskustelun vähäisyyteen. Eräs tuleva tutkimusaihe voisi olla tarkemmin eri osioiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten tutkiminen. Antoisaa olisi myös tarkastella lähemmin Innokylän visuaalisen ilmeen merkitystä käyttäjille. Mielenkiintoisen näkökulman tutkimukselle tarjoaa myös verkkosivuston sisällön läheisempi tarkastelu ja sen merkitys käyttäjille. Sivuston eri osioista tämän tutkimusaineiston perusteella nousevat merkityksellisiksi myös keskustelu- ja hankkeet-osioiden tutkiminen, koska ne olivat vähiten ja eniten käytetyt osiot. Tutkimuksen avulla voisi selvittää, miten keskustelu-osiota voisi saada suositummaksi ja mikä hankkeet-osiossa toimii, koska on paljon käytetty. Koska naiset olivat löytäneet sivuston avulla vähemmän yhteistyötahoja kuin miehet, voisi olla mielekästä selvittää tapoja, joilla naiskäyttäjät mieluiten verkostoituisivat ja hankkisivat yhteistyökumppaneita. 8

10 Eräänä kiinnostavana tutkimuskohteena voisi pitää myös sitä, miten uudet käyttäjät kokevat sivuston käytön ja millaiset seikat vaikuttavat siihen otetaanko sivusto aktiiviseen käyttöön. Kriittinen pohdinta Kyselyyn vastanneiden määrä oli huomattavasti alempi kuin oli oletettu. Kyselyn pieni vastausprosentti ei välttämättä ole ongelma, mikäli kohderyhmä on homogeeninen (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Emme kuitenkaan tiedä millaisia Innokylän käyttäjät todella ovat ja vastaako otoksemme kaikkia käyttäjiä, joten vastaajien vähyys saattaa aiheuttaa vakavan ongelman tutkimuksen yleistettävyyden kannalta. Pieni otoskoko teki myös eri ryhmien vertailusta hankalaa, koska jonkin ryhmän koostuessa vain muutamasta henkilöstä sen ei voida olettaa edustavan koko ryhmää. Vastaajien vähyys voi osaltaan selittyä kyselyn pituudella, joten mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa kannattanee keskittyä johonkin kapeampaan osa-alueeseen, jotta kyselystä saadaan lyhyempi. Toinen mahdollisuus on käyttää kokonaan toisenlaista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa käytettyjä summamuuttujia arvioitaessa useimpien niistä reliabiliteetti oli korkea, eli kysymykset joista summamuuttujat muodostettiin korreloivat hyvin keskenään. Ainoa poikkeus oli hyödyllisyys-muuttuja, jonka saama Cronbachin alfakerroin ei ollut niin korkea kuin muiden. Alfakerroin koettiin kuitenkin tarpeeksi korkeaksi (α =,53) ja muuttujaa käytettiin analyyseissä sellaisenaan. Ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, että kyseinen muuttuja olisi mitannut varmasti sitä, miten hyödylliseksi sivusto koettiin. Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, muun muassa rakenne-, käsite-, ulkoisen, sisäisen ja ekologisen validiteetin käsitteiden kautta. Rakennevaliditeetti tarkastelee sitä, onko muuttuja rakenteeltaan tarkasteltavan ilmiön rakenteen mukainen ja kattavatko mittarit tutkittavan kohteen riittävästi. Kyselymme sisälsi useita erilaisia muuttujia keskittyen käyttäjäkokemukseen, käytettävyyteen ja sivuston hyödyllisyyteen. Muuttujat pyrittiin valitsemaan riittävän laajasti, mutta kuitenkin täsmällisesti kustakin teemasta. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä. Tässä tutkimuksessa se ei todennäköisesti toteutunut vahvasti, koska vastaajien määrä jäi vähäiseksi. Ulkoisen validiteetin arvioiminen kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa on haasteellista, koska meillä ei ole tietoa, miten vastaajajoukko valikoitui. Emme esimerkiksi tiedä, että onko suurin osa kaikista Innokylän käyttäjistä aktiivisia netinkäyttäjiä, kuten aineistossamme. Otoskoon perusteella voidaan tutkimuksen ulkoista validiteettia pitää epäluotettavana ja tuloksia lähinnä suuntaa-antavina. Sisäistä validiteettia voidaan tarkastella sen kautta, aiheutuvatko muuttujien väliset erot niistä tekijöistä, joiden niihin oletetaan vaikuttavan. Varsinaisia päätelmiä kausaalisuhteista ei tämän tutkimuksen osalta voida tehdä, koska kyseessä ei ole kokeellinen tutkimus. Tässä tapauksessa kysymys koskee siis jossain määrin sitä, onko vastaajilta kysytyt taustatiedot mielekkäitä selittämään havaittuja eroja vai onko mahdollista että jokin huomiotta jätetty tekijä on aiheuttanut havainnot. Sisäistä validiteettia arvioitaessa on otettava huomioon myös se, vaikuttaako itse mittaustilanne tuloksiin. Kehotimme vastaajia käyttämään sivustoa samalla, kun he vastasivat kyselyyn. Emme 9

11 kuitenkaan voi olla varmoja siitä, että ihmiset ovat noudattaneet tätä kehotusta. Vaikka he olisivatkin, kyselyn täyttäminen eroaa aidosta käyttötapahtumasta ja on mahdollista että mittaustapahtuma on vaikuttanut ihmisten kokemuksiin. Lisäksi kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat rajallisia ja suuntasivat vastaajien huomion tiettyihin asioihin, joten on mahdollista, että piiloon jäi joitakin tekijöitä, jotka ovat käyttäjille merkityksellisiä. Tätä pyrimme kiertämään avoimilla kysymyksillä. Sikäli avointen kysymysten esittäminen heti kyselyn alussa lopun sijaan olisi voinut olla mielekästä, että silloin vastaajille ei olisi vielä muodostunut aiempien kysymysten perusteella mielikuvaa siitä, mitä haluamme löytää. Jatkossa voisi olla hyödyllistä toteuttaa käyttäjätutkimus niin, että seurattaisiin todellista käyttötapahtumaa, jolloin myös saataisiin tarkempi kuva siitä, mikä toimii tai ei toimi ja miksi näin on. Ekologisessa validiteetissa pohditaan sitä, että onko tutkimustulos todellinen vai johtuuko se itse tutkimuksesta. Jos tutkimustamme ei olisi tehty ollenkaan, tuloksina esitetyt seikat olisivat todennäköisesti kuitenkin olemassa, esimerkiksi sivuston hakutoiminto ei toimi normaalisti. Käyttäjiä sivustolla on tuhansia ja tutkimuksemme tulokset kertoivat osan heistä ajatuksia ja kokemuksia sivustosta, mutta ne ajatukset ja kokemukset olisivat olemassa ilman tutkimustammekin. Tutkimuksemme avulla ne vain tulivat ilmi, ja niiden perusteella voidaan kehittää sivustoa. Toisaalta kysymysten rajaus ja muotoilu on voinut vaikuttaa vastaajien kokemuksiin sivustosta. Käsitevaliditeetilla viitataan siihen, onko ilmiön luonne tulkittu oikein. Käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston vastaamista käyttäjien tarpeisiin mittaavat summamuuttujat valittiin osittain Nielsenin (1993) jaottelun perusteella, mutta osittain sen mukaan minkä oletettiin olevan kiinnostavaa sivuston kehittämisen kannalta. Abstraktien käsitteiden, kuten miellyttävyyden, operationalisointi konkreettisiksi kysymyksiksi tehtiin ilman varmuutta siitä, että kysymykset todella mittaavat sitä ominaisuutta jota niiden toivottiin mittaavan. Onnistuimme hyvin siinä, että kutakin sivuston tarpeellisuuden, käytettävyyden tai käyttäjäkokemuksen osa-aluetta mittaavat kysymykset selvästi mittasivat keskenään samaa asiaa eli niiden reliabiliteetti oli korkea suurimmassa osassa muuttujia, mutta emme voi tietää mittasivatko ne juuri oletettua tekijää. Selkeän teoreettisen pohjan puuttuessa käsitevaliditeetti jää kyseenalaiseksi. Innokylän kehittäjät toivoivat tutkimuksemme avulla saatavan täsmällistä lisätietoa käyttäjien ajatuksista koskien sivuston osioista erityisesti hankkeita, kehittämisympäristöä ja verkostoja. Syvällisempää tarkastelua näiden osioiden osalta emme pystyneet tällä kyselyllä toteuttamaan, mutta suuntaa antavia ajatuksia ja toiveita saimme selville käyttäjiltä myös näistä osa-alueista. Vastaajamäärien ja tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta olisi voinut olla järkevää keskittyä tiukasti ainoastaan näihin osa-alueisiin. Kokonaisuudessaan tutkimuksemme suurimmaksi haasteeksi muodostui pieni otoskoko, joka vaikeutti ryhmien välistä vertailua ja jonka vuoksi tuloksia ei voida luotettavasti yleistää kaikkiin käyttäjiin. Tutkimuksemme tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina ja niiden perusteella on mahdollista kehitellä jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen hyödyllisin anti lienee siinä, että sen perusteella voidaan arvella, että Innokylän käyttö koetaan jotakuinkin samanlaisena erilaisissa käyttäjäryhmissä. 10

12 Lähteet: Aaltola, Juhani & Valli, Raine Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta Hartson, R. & Pyla, P. S. (2012). The UX Book. Process and guidelines for ensuring a quality user experience. Morgan Kaufmann, Massachusetts. ISO Ergonomics of human-system interaction. Osa 210: Humancentred design for interactive systems. Sveitsi: International Organization for Standardization (ISO). Kuutti, Wille (2003). Käytettävyys, suunnittelu ja arviointi. Helsinki: Talentum. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston. Sinkkonen, I., Nuutila, E. & Törmä, S. (2009). Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Tietosanoma, Helsinki. Valli, Raine 2001: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 11

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Kankkunen P & Vehviläinen-Julkunen K: Tutkimus hoitotieteessä. 1.painos. WSOY.

Kankkunen P & Vehviläinen-Julkunen K: Tutkimus hoitotieteessä. 1.painos. WSOY. HOITOTIETEEN PÄÄSYKOE 2010 Kankkunen P & Vehviläinen-Julkunen K: Tutkimus hoitotieteessä. 1.painos. WSOY. Kysymys 1. Määrittele triangulaatiotyypit (sivut 58-61), 5p. Arviointikriteerit: - Rakenne 0,5p

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia

Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Äidinkielen uuden yo-kokeen kokeilutehtäviä ja opiskelijoiden tuotoksia Minna Harmanen Merja Lumijärvi Sara Routarinne Esityksen rakenne Tehtävänanto Kriittisen lukutaidon tehtävä Toteutus Tulokset Vastauskatkelmia

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot