Innokylän käyttäjätutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innokylän käyttäjätutkimus"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää 12/18/2013

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Tutkimuksen kulku... 4 Tutkimustulokset... 5 Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin... 5 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen... 6 Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta... 6 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia... 7 Tulosten vertailua... 7 Johtopäätökset... 8 Kriittinen pohdinta... 9 Lähteet:

3 Tiivistelmä Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettiin sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina, Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet eri taustamuuttujien (esim. ikä, sukupuoli, koulutustausta) suhteen sivuston käyttäjien keskuudessa. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Useammat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Vastaajien mukaan Innokylä-sivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. 2

4 Johdanto Innokylä-verkkosivusto (www.innokyla.fi) on hyvinvointi- ja terveysalojen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehitystyöhön tietoa ja kehitystyökaluja sekä välineitä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokylä on kaikille avoin ja maksuton ja sen ohjaavina periaatteina ovat avoimuus ja vuorovaikutus. Innokylän palveluilla tuetaan hyvinvointi- ja terveysalojen kestävää uudistumista. (https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yksi Innokylä-sivuston kehittäjä ja toteuttaja. He esittivät toiveen tutkia Innokylä-sivustoa tarkemmin käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Innokylän käyttäjien kokemuksia sivuston käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta sekä siitä, miten hyvin sivusto vastaa heidän tarpeisiinsa. Sivustoa tarkasteltiin enimmäkseen kokonaisuutena, mutta ongelmakohtien selvittämiseksi pyrittiin kartoittamaan myös sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin vaikeimmiksi käyttää. Samalla pyrittiin selvittämään toisaalta sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin helppokäyttöisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Innokylä-verkkosivuston käyttäjien ajatuksia ja kokemuksia, joiden pohjalta sivuston kehittäjät voisivat uudistaa ja parantaa sivustoa. Käytettävyys voidaan jakaa erään määritelmän mukaan viiteen erilaiseen osa-alueeseen: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys (Nielsen, 1993). Käytettävyys voidaan nähdä myös tieteenalana ja käytännön menetelmänä. Käytettävyys tieteenalana tutkii ja käsittelee niitä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteen käytettävyyden hyväksi tai huonoksi. Käytettävyys tarkoittaa myös menetelmiä joilla voidaan suunnitella käytettävyydeltään hyviä tuotteita, sekä menetelmiä, joilla valmiin tuotteen käytettävyyttä voidaan arvioida. (Kuutti 2003.) Käytettävyyden arviointi keskittyy pitkälti toiminnan tehokkuuden arviointiin, kun taas käyttäjäkokemuksen arvioinnissa huomioidaan myös käyttäjän subjektiivinen näkemys ja tuotteen käytöstä heräävät tunteet (Hartson & Pyla, 2012). Käyttäjäkokemus on henkilön yksilöllinen palvelun tai tuotteen käyttöön liittyvä kokemus. Tarkemmin kuvattuna tämä kokemus on havaintoja ja reaktioita, jotka syntyvät jonkin palvelun, tuotteen tai systeemin käytöstä. (ISO , 2010.) Käyttäjäkokemukseen liittyvät myös varsinaisten käyttöhetkellä syntyvien kokemusten lisäksi mielikuvat ja ajatukset tuotteesta tai palvelusta jälkikäteen. Käytettävyyttä voidaan pitää osana käyttäjäkokemuksen muodostumista. (Hartson & Pyla, 2012.) Kyselytutkimuksessa lomake on perinteisin tapa kerätä tutkimusaineistoa. Kyselylomake voi tarkoittaa postissa lähetettävää tai sähköisesti täytettävää lomaketta. Kyselyn muoto vaihtelee tutkimuksen tarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. (Aaltola & Valli 2007) Kyselytutkimuksen etuna on se, että tutkijan persoona ei vaikuta tutkimustuloksiin ja vastaajalla on aikaa pohtia ja tarkistaa vastauksiaan (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Tässä tapauksessa tutkimusmenetelmäksi valittiin netin välityksellä täytettävä kysely, johtuen sen mahdollisuuksista saavuttaa suuri käyttäjäjoukko lyhyessä ajassa. Usein tutkija joutuu itse rakentamaan käytettävän mittarin tai muokkaamaan olemassa olevaa. Mittarin rakentamisessa keskeisin huomioitava seikka on tutkimuskohde: kuka tai ketkä kyselyyn 3

5 vastaavat, millainen tausta heillä on (esim. koulutus tai vaikkapa harrastukset), vastaajien aikataulu jne. (Valli 2001) Tässä tutkimuksessa käytetty kysymyslomake rakennettiin osittain pohjautuen Nielsenin (1993) käsitykseen käytettävyydestä. Käytettävyyttä mitattiin summamuuttujilla, joilla pyrittiin mittaamaan sivuston opittavuutta, selkeyttä, käytön tehokkuutta sekä virheistä palautumista. Käyttäjäkokemusta mittasimme summamuuttujilla, jotka koskivat käytön miellyttävyyttä, ulkoasua sekä hallinnan tunnetta. Tarpeisiin vastaamista pyrimme selvittämään kysymällä käyttäjiltä olivatko he löytäneet sivuston kautta uusia toimintamalleja tai yhteistyötahoja sekä muodostamalla summamuuttujat, jotka koskivat sivuston hyödyllisyyttä ja merkitystä työssä. Lisäksi kyselyyn sisällytettiin osio, jossa selvitimme sivuston eri ominaisuuksien käytön helppoutta. Liite 1 sisältää kyselyn kokonaisuudessaan, mutta summamuuttujat on esitetty niin, että selviää mitkä kysymykset mittasivat kutakin summamuuttujaa. Tätä tietoa vastaajilla ei ollut, ja käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja tarpeisiin vastaamista mittaavat kysymykset oli sijoitettu satunnaiseen järjestykseen. Tutkimuksen kulku Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Innokylän käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sitä, miten hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Testattaviksi hypoteeseiksi muodostuivat se, eroavatko edellä mainitut seikat erilaisissa käyttäjäryhmissä. Lisäksi selvitettiin käyttäjien käsityksiä siitä, mitkä ovat sivuston parhaimmat puolet ja suurimmat ongelmakohdat. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua verkkokyselyä, jossa selvitettiin monivalintakysymysten avulla sivuston vastaavuutta käyttäjien tarpeisiin, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä käsityksiä sivuston eri osioiden käytön helppudesta. Avointen kysymysten avulla pyrittiin selvitettämään sitä, mitkä sivuston osiot tai ominaisuudet koettiin onnistuneimmiksi ja mitä pidettiin suurimpina ongelmakohtina. Kysely toteutettiin Googlen verkkokyselytyökalulla. Verkkokysely myös pilotoitiin ennen kyselyn toteuttamista, ja kyselyä muokattiin saadun palautteen perusteella. Kohderyhmänä olivat Innokylän käyttäjät, jotka saavutettiin sivuston kehittäjien sähköpostilistojen välityksellä. Monivalintakysymyksistä saatu kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Aineiston analyysissä käytettiin epäparametrisia menetelmiä johtuen vertailtavien ryhmien kokojen vaihtelevuudesta sekä siitä, että luokittelevia muuttujia oli mitattu järjestysasteikollisesti tai luokitteluasteikolla. Ryhmien välisten vertailujen lisäksi tarkasteltiin eri muuttujien sijainti- ja hajontalukuja sen selvittämiseksi, miten sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen oli koettu kaikkien vastaajien kesken. Vapaamuotoisten kysymysten analysoinnissa keskityttiin jakamaan vastaukset teemoittain ja tarkastelemaan sitä, millaisia teemoja nousi esiin. Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin marraskuun puolivälissä. Kohderyhmällä oli aikaa vastata kyselyyn noin kaksi viikkoa, jonka aikana lähetettiin muistutusviesti. 4

6 Tutkimustulokset Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tarkemmat tiedot kvantitatiivisen analyysin tuloksista löytyvät liitteestä 2. Selvitimme käytettävyyden, käyttäjäkokemuksen ja sivuston tarpeisiin vastaamisen eroja käyttäjäryhmissä, jotka muodostettiin vastaajilta kysyttyjen taustamuuttujien avulla. Näitä taustamuuttujia olivat henkilön ikä, sukupuoli, koulutustausta, organisaation tyyppi jossa vastaaja työskentelee, aktiivisuus netinkäyttäjänä, se, miten usein vastaaja vierailee Innokylä-sivustolla sekä se, mikä on vastaajan tyypillisin syy käydä sivustolla. Tutkimukseen vastasi 38 Innokylän käyttäjää. Suurin osa vastaajista oli iältään vuotiaita naisia ja noin puolella vastaajista oli taustalla ylempi korkeakoulututkinto. Lähes kaikki vastaajat määrittelivät itsensä aktiivisiksi netinkäyttäjiksi. Vastaajat käyttivät Innokylää pääasiassa tiedon etsimiseen, mutta myös jonkin verran tiedon jakamiseen. Melko harva käytti sivustoa verkostoitumiseen. Sivuston eri osioista eniten käytettiin hankkeita, kehittämisympäristöä ja tapahtumakalenteria. Kaikkein vähiten käytettiin keskustelu-osiota. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja vastaaminen käyttäjien tarpeisiin Lähes kaikki käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston käyttäjien tarpeisiin vastaamista mittaavat muuttujat saivat keskiarvoja, jotka olivat lähellä kolmea. Mittaus tapahtui 1-5 -asteikolla, jossa 1 tarkoitti sitä että vastaaja on täysin eri mieltä väitteen kanssa ja 5 sitä, että vastaaja on täysin samaa mieltä. Hyödyllisyys-muuttujan kohdalla keskiarvo oli kuitenkin 3,75, eli sivusto koettiin varsin hyödylliseksi. Erityisesti hyödyllisyys-muuttujan alakysymykset, jotka koskivat sitä uskovatko käyttäjät tarvitsevansa Innokylää työssään tulevaisuudessa ja yleistä hyödyllisyyttä saivat korkeita pistemääriä, keskiarvojen ollessa 4,05 ja 4,24. Hyödyllisyys-muuttujan kolmas alakysymys koski sitä täyttääkö sivusto käyttäjien odotukset, josta ei oltu yhtä paljon samaa mieltä keskiarvon ollessa 2,97. Hyödyllisyys-muuttujan lisäksi selvästi kolmea korkeamman keskiarvon sai sivuston ulkoasu, keskiarvon ollessa 3,41. Sivuston käytettävyys, käyttäjäkokemus ja tarpeisiin vastaaminen eivät eronneet sukupuolten välillä, erilaisista koulutustaustoista tulevilla ihmisillä, sen mukaan millaisessa organisaatiossa vastaaja työskenteli, sen mukaan miten usein käyttäjä vieraili sivustolla tai sen mukaan mistä syystä sivustolla vierailtiin. Eroja ei havaittu myöskään eri ikäryhmissä muuten kuin sen osalta, että sivuston hyödyllisyys koettiin eri tavoin eri ikäryhmissä. Sivusto koettiin todella hyödylliseksi ja vuotiaiden keskuudessa. Muissakin ikäryhmissä sivustoa pidettiin enemmän hyödyllisenä kuin hyödyttömänä, mutta vähemmän kuin edellä mainituissa ikäryhmissä. Enimmäkseen eroja ei havaittu myöskään liittyen siihen miten paljon vastaaja käytti nettiä, mutta huomattiin, että toiseksi eniten nettiä käyttävät vastaajat kokivat virheistä palautumisen helpommaksi kuin eniten nettiä käyttävät 5

7 Yhteistyötahojen ja uusien toimintamallien löytäminen Uusien yhteistyötahojen ja toimintamallien löytämistä selvitettiin samankaltaisilla 1-5 -asteikolla mitattavilla väittämillä kuin aiempiakin muuttujia. Sivuston tarkoitus uusien toimintamallien levittäjänä oli ilmeisesti toteutunut suhteellisen hyvin sitä mittaavan kysymyksen keskiarvon ollessa 3,60. Uusia yhteistyötahoja oli löydetty hieman vähemmän sitä selvittävän kysymyksen vastausten keskiarvon ollessa 2,79. Enimmäkseen eri käyttäjäryhmät olivat löytäneet sivustolta yhtä hyvin uusia yhteistyötahoja, mutta naiset kokivat löytäneensä yhteistyötahoja vähemmän kuin miehet. Lisäksi sivustolla vain muutaman kerran käyneet ihmiset olivat ymmärrettävästi löytäneet uusia yhteistyötahoja vähemmän kuin sivustolla useammin vierailevat. Muuten eri ryhmät kokivat myös löytäneensä sivustolta uusia toimintamalleja suunnilleen yhtä hyvin, mutta eniten sivustolla vierailleet olivat löytäneet näitä enemmän. Yllättäen vain muutaman kerran sivustolla vierailleet kokivat löytäneensä yhtä paljon uusia toimintamalleja kuin sivustolla eniten vierailleet. Vain muutaman kerran vierailleiden ryhmä oli kuitenkin hyvin pieni ja tuskin edustaa kaikkia, jotka vierailevat sivustolla harvoin. Sivuston käytön helppous eri toimintojen osalta Useimmat sivuston toiminnot arvioitiin käytön helppouden suhteen lähemmäksi helppoa kuin vaikeaa. Yhtään toimintoa ei kuitenkaan arvioitu yksiselitteisen helpoksi, vaan vastausten keskiarvot pysyivät lähellä kolmea vastausvaihtoehtojen ollessa 1-5 (helppoa - vaikeaa). Asioiden jakaminen koettiin helpommaksi kuin materiaalin etsiminen sivustolta. Suurin osa vastaajista käytti sivustoa enemmän materiaalin etsimiseen kuin jakamiseen, jonka kannalta on merkittävää, että etsiminen koettiin vaikeaksi. Eri-ikäiset käyttäjät, erilaisista koulutustaustoista tulevat sekä eri verran tai eri syistä sivustolla vierailleet vastaajat eivät enimmäkseen eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sen suhteen miten helpoksi tai vaikeaksi sivuston käyttö koettiin. On kuitenkin viitteitä siitä, että vuotiaat käyttäjät kokivat toimintamallien ja hankkeiden etsimisen sivustolta vaikeammaksi kuin muut ikäryhmät. Sivuston käyttö koettiin enimmäkseen yhtä helpoksi myös vertailtaessa tuloksia miesten ja naisten välillä, mutta miehet kokivat Uutta Innokylässä -osion löytämisen hieman vaikeammaksi kuin naiset. Erilaisissa organisaatiotyypeissä työskentelevien henkilöiden välillä ei ollut eroja sitä lukuunottamatta, että havaittiin viitteitä siitä, että järjestöissä toimivat henkilöt kokivat toimintamallien luomisen muita ryhmiä helpommaksi. Enimmäkseen käytön helppous koettiin samalla tavalla myös erilaisten netinkäyttäjien välillä, mutta yllättäen enemmän nettiä käyttävät kokivat tapahtumien lisäämisen kalenteriin jonkin verran vaikeammaksi kuin vähemmän nettiä käyttävät. Havaittiin myös viitteitä siitä, että tapahtumien löytäminen tapahtumakalenterista saatettaisiin kokea eri tavalla eri netinkäyttöryhmissä. 6

8 Innokylä-verkkosivuston heikkouksia ja parhaita puolia Kyselyssä esitettiin vastaajille myös kaksi kysymystä, joihin he saivat vastata vapaamuotoisesti. Kysymykset koskivat Innokylän ongelmakohtia ja parhaita puolia. Vastaajien mukaan Innokyläsivuston suurimmiksi ongelmakohdiksi muodostui paljon teknisiä puutteita tai ratkaisuja, mutta myöskään visuaalisilta ominaisuuksiltaan sivusto ei miellyttänyt täysin vastaajia. Yleisimmäksi tekniseksi ongelmakohdaksi sivustolla koettiin hakutoiminnon vaikeakäyttöisyys ja toimimattomuus. Vastaajien mukaan teknisesti haastavaa oli myös materiaalin, tapahtumailmoituksen ja verkoston lisääminen. Hankkeiden poistaminen oli osoittautunut myös teknisesti haastavaksi toimenpiteeksi. Innokyläsivuston eri osioista teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikeimmiksi koettiin käyttää verkostot, toimintamalli, verstas ja hankkeet. Vastaajien mukaan lisäksi tekstin luominen sivustolle välilyöntien kanssa oli osoittautunut haasteelliseksi sekä verkostot-osion selainvaatimusten koettiin aiheuttavan hankaluuksia. Sivuston visuaalisina ongelmina koettiin sekavuus, epäselvyys ja heikot kontrastit. Etusivu koettiin vaikeaksi hahmottaa ja muutenkin sivustolla saattaa eksyä helposti. Toimintamallit-osiossa haasteelliseksi koettiin toimintamallien tasot ja niiden paljous. Yleisellä tasolla sivuston käyttämisen vaikeutena koettiin sivuston jatkuva muuttuminen. Puutteina tai heikkouksina sivustolla nähtiin ohjeistuksien puuttuminen ja termien sekavuus. Yleisimmin Innokylän parhaimpana puolena koettiin sen avoimuus kaikille toimijoille ja sen mahdollistama matala kynnys osallistua verkostoihin ja keskusteluihin. Erityisesti hyväksi nähtiin Innokylän perusidea, eli koota yhteen alan toimijat ja tuoda kehittämistyö näkyväksi. Hyvänä nähtiin myös sivuston monipuolisuus ja mielenkiintoisen tiedon kokoaminen yhteen paikkaan. Visuaalisilta ominaisuuksiltaan positiivisia kokemuksia oli herättänyt sivuston raikkaus, etusivun otsikointi, selkeys ja helppokäyttöisyys. Yksittäisistä osioista koettiin verkostot sivuston parhaimpana osiona sekä uuden hakulaatikon jaoteltu sisältö koettiin miellyttäväksi. Ajankohtaisten asioiden löytämisen helppous koettiin myös tärkeäksi. Tulosten vertailua Tutkimuksen tuloksia voidaan vertailla saatujen tilastollisten analyysien ja avointen kysymysten vastausten välillä. Tilastollisen analyysin perusteella sivustolla oli tiedon jakaminen helpompaa kuin sen löytäminen, mikä vahvistui myös avointen vastausten perusteella. Kysyttäessä sivuston eri osioiden käytettävyyden helppoutta tai vaikeutta, keskiarvo läheni usein kolmea asteikon ollessa 1-5. Tämä heijastelee vain osittain avointen kysymysten vastausten sisältöä, joka näkyy esimerkiksi siinä, että hakutoimintoa pidettiin avointen kysymysten perusteella kaikkein ongelmallisimpana kohtana sivustossa. Kuitenkin yleisellä tasolla jotkut vastaajat kokivat sivuston kaikkinensa helpoksi ja selkeäksi. Avointen kysymysten vastauksissa ilmeni hieman ristiriitaisuuksia, koska esimerkiksi eräs vastaaja kertoi sivuston ongelmaksi sekavuuden ja termien epäselvyyden, kun taas toinen vastaaja näki sivustolla olevan parasta juuri selkeyden, raikkauden ja otsikoinnin. Tällainen ristiriitaisuus 7

9 johtuu erilaisista mieltymyksistä, ja se tuli tutkimuksessamme selkeämmin ilmi pienen vastaajamäärän vuoksi. Johtopäätökset Aineiston kvantitatiivisen analyysin perusteella saimme lukuisia tuloksia, joiden merkitys ei ole selvä, vaikka oletettaisiinkin tulosten pätevän koko käyttäjäkuntaan. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto tavoitti lähes kaikenikäisiä käyttäjiä, eikä useimmissa mitatuissa muuttujissa ollut juurikaan eroja eri käyttäjäryhmien välillä. Innokylän rakenne ei siis suosi selvästi vain joitakin rajattuja käyttäjäryhmiä. Positiivisena havaintona voidaan pitää sitä, että sivusto koettiin selkeästi hyödylliseksi. Minkään sivuston ominaisuuden käyttöä ei pidetty selkeästi täysin helppona, joskaan emme voi tietää heijasteleeko tämä sivuston todellista käytettävyyttä vai esimerkiksi vastaajien tendenssiä olla valitsematta kyselyssä ääripäiden vastausvaihtoehtoja. Sivuston kehittämisen kannalta voisi kuitenkin olla mielekästä hankkia lisätietoa erityisesti siitä, miksi vaikeakäyttöisimmiksi mielletyt ominaisuudet koetaan hankaliksi ja miten niiden käyttöä voisi helpottaa. Kyselyyn vastaajien mielipiteiden perusteella Innokylä-verkkosivustoa tulisi kehittää ja uudistaa teknisiltä ominaisuuksiltaan entistä paremmin toimivammaksi. Visuaalista selkeyttä sivustoon voisi myös lisätä. Hakutoiminto-ominaisuus ei tällä hetkellä toimi käyttäjien toivomalla tavalla, joten sen korjaaminen toisi sivuston käyttäjille laajemmat mahdollisuudet hyödyntää työssään sivuston sisällöllistä materiaalia. Hakutoiminnon heikkoutta saattaa heijastella myös tulokset, joiden mukaan asioiden jakaminen sivuston kautta koettiin kaiken kaikkiaan helpommaksi kuin materiaalin etsiminen. Sivuston eniten käytetty osio oli hankkeet ja vähiten kävijöitä oli keskustelu-osiossa. Tämän perusteella hankkeet-osiota kannattaa jatkossakin kehittää ja pitää yllä. Keskustelu-osion käytön vähäisyys on mahdollisesti merkki siitä, että ajatusten vaihtoa työn sisältöihin liittyen käydään riittävästi eri toimijoiden kesken henkilökohtaisissa tapaamisissa. Yksi vastaaja myös totesi keskustelu-osion olevan tekniseltä toimivuudeltaan kankea, joten tämäkin voi olla selitys keskustelun vähäisyyteen. Eräs tuleva tutkimusaihe voisi olla tarkemmin eri osioiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten tutkiminen. Antoisaa olisi myös tarkastella lähemmin Innokylän visuaalisen ilmeen merkitystä käyttäjille. Mielenkiintoisen näkökulman tutkimukselle tarjoaa myös verkkosivuston sisällön läheisempi tarkastelu ja sen merkitys käyttäjille. Sivuston eri osioista tämän tutkimusaineiston perusteella nousevat merkityksellisiksi myös keskustelu- ja hankkeet-osioiden tutkiminen, koska ne olivat vähiten ja eniten käytetyt osiot. Tutkimuksen avulla voisi selvittää, miten keskustelu-osiota voisi saada suositummaksi ja mikä hankkeet-osiossa toimii, koska on paljon käytetty. Koska naiset olivat löytäneet sivuston avulla vähemmän yhteistyötahoja kuin miehet, voisi olla mielekästä selvittää tapoja, joilla naiskäyttäjät mieluiten verkostoituisivat ja hankkisivat yhteistyökumppaneita. 8

10 Eräänä kiinnostavana tutkimuskohteena voisi pitää myös sitä, miten uudet käyttäjät kokevat sivuston käytön ja millaiset seikat vaikuttavat siihen otetaanko sivusto aktiiviseen käyttöön. Kriittinen pohdinta Kyselyyn vastanneiden määrä oli huomattavasti alempi kuin oli oletettu. Kyselyn pieni vastausprosentti ei välttämättä ole ongelma, mikäli kohderyhmä on homogeeninen (Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009). Emme kuitenkaan tiedä millaisia Innokylän käyttäjät todella ovat ja vastaako otoksemme kaikkia käyttäjiä, joten vastaajien vähyys saattaa aiheuttaa vakavan ongelman tutkimuksen yleistettävyyden kannalta. Pieni otoskoko teki myös eri ryhmien vertailusta hankalaa, koska jonkin ryhmän koostuessa vain muutamasta henkilöstä sen ei voida olettaa edustavan koko ryhmää. Vastaajien vähyys voi osaltaan selittyä kyselyn pituudella, joten mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa kannattanee keskittyä johonkin kapeampaan osa-alueeseen, jotta kyselystä saadaan lyhyempi. Toinen mahdollisuus on käyttää kokonaan toisenlaista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa käytettyjä summamuuttujia arvioitaessa useimpien niistä reliabiliteetti oli korkea, eli kysymykset joista summamuuttujat muodostettiin korreloivat hyvin keskenään. Ainoa poikkeus oli hyödyllisyys-muuttuja, jonka saama Cronbachin alfakerroin ei ollut niin korkea kuin muiden. Alfakerroin koettiin kuitenkin tarpeeksi korkeaksi (α =,53) ja muuttujaa käytettiin analyyseissä sellaisenaan. Ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, että kyseinen muuttuja olisi mitannut varmasti sitä, miten hyödylliseksi sivusto koettiin. Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, muun muassa rakenne-, käsite-, ulkoisen, sisäisen ja ekologisen validiteetin käsitteiden kautta. Rakennevaliditeetti tarkastelee sitä, onko muuttuja rakenteeltaan tarkasteltavan ilmiön rakenteen mukainen ja kattavatko mittarit tutkittavan kohteen riittävästi. Kyselymme sisälsi useita erilaisia muuttujia keskittyen käyttäjäkokemukseen, käytettävyyteen ja sivuston hyödyllisyyteen. Muuttujat pyrittiin valitsemaan riittävän laajasti, mutta kuitenkin täsmällisesti kustakin teemasta. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä. Tässä tutkimuksessa se ei todennäköisesti toteutunut vahvasti, koska vastaajien määrä jäi vähäiseksi. Ulkoisen validiteetin arvioiminen kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa on haasteellista, koska meillä ei ole tietoa, miten vastaajajoukko valikoitui. Emme esimerkiksi tiedä, että onko suurin osa kaikista Innokylän käyttäjistä aktiivisia netinkäyttäjiä, kuten aineistossamme. Otoskoon perusteella voidaan tutkimuksen ulkoista validiteettia pitää epäluotettavana ja tuloksia lähinnä suuntaa-antavina. Sisäistä validiteettia voidaan tarkastella sen kautta, aiheutuvatko muuttujien väliset erot niistä tekijöistä, joiden niihin oletetaan vaikuttavan. Varsinaisia päätelmiä kausaalisuhteista ei tämän tutkimuksen osalta voida tehdä, koska kyseessä ei ole kokeellinen tutkimus. Tässä tapauksessa kysymys koskee siis jossain määrin sitä, onko vastaajilta kysytyt taustatiedot mielekkäitä selittämään havaittuja eroja vai onko mahdollista että jokin huomiotta jätetty tekijä on aiheuttanut havainnot. Sisäistä validiteettia arvioitaessa on otettava huomioon myös se, vaikuttaako itse mittaustilanne tuloksiin. Kehotimme vastaajia käyttämään sivustoa samalla, kun he vastasivat kyselyyn. Emme 9

11 kuitenkaan voi olla varmoja siitä, että ihmiset ovat noudattaneet tätä kehotusta. Vaikka he olisivatkin, kyselyn täyttäminen eroaa aidosta käyttötapahtumasta ja on mahdollista että mittaustapahtuma on vaikuttanut ihmisten kokemuksiin. Lisäksi kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat rajallisia ja suuntasivat vastaajien huomion tiettyihin asioihin, joten on mahdollista, että piiloon jäi joitakin tekijöitä, jotka ovat käyttäjille merkityksellisiä. Tätä pyrimme kiertämään avoimilla kysymyksillä. Sikäli avointen kysymysten esittäminen heti kyselyn alussa lopun sijaan olisi voinut olla mielekästä, että silloin vastaajille ei olisi vielä muodostunut aiempien kysymysten perusteella mielikuvaa siitä, mitä haluamme löytää. Jatkossa voisi olla hyödyllistä toteuttaa käyttäjätutkimus niin, että seurattaisiin todellista käyttötapahtumaa, jolloin myös saataisiin tarkempi kuva siitä, mikä toimii tai ei toimi ja miksi näin on. Ekologisessa validiteetissa pohditaan sitä, että onko tutkimustulos todellinen vai johtuuko se itse tutkimuksesta. Jos tutkimustamme ei olisi tehty ollenkaan, tuloksina esitetyt seikat olisivat todennäköisesti kuitenkin olemassa, esimerkiksi sivuston hakutoiminto ei toimi normaalisti. Käyttäjiä sivustolla on tuhansia ja tutkimuksemme tulokset kertoivat osan heistä ajatuksia ja kokemuksia sivustosta, mutta ne ajatukset ja kokemukset olisivat olemassa ilman tutkimustammekin. Tutkimuksemme avulla ne vain tulivat ilmi, ja niiden perusteella voidaan kehittää sivustoa. Toisaalta kysymysten rajaus ja muotoilu on voinut vaikuttaa vastaajien kokemuksiin sivustosta. Käsitevaliditeetilla viitataan siihen, onko ilmiön luonne tulkittu oikein. Käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta ja sivuston vastaamista käyttäjien tarpeisiin mittaavat summamuuttujat valittiin osittain Nielsenin (1993) jaottelun perusteella, mutta osittain sen mukaan minkä oletettiin olevan kiinnostavaa sivuston kehittämisen kannalta. Abstraktien käsitteiden, kuten miellyttävyyden, operationalisointi konkreettisiksi kysymyksiksi tehtiin ilman varmuutta siitä, että kysymykset todella mittaavat sitä ominaisuutta jota niiden toivottiin mittaavan. Onnistuimme hyvin siinä, että kutakin sivuston tarpeellisuuden, käytettävyyden tai käyttäjäkokemuksen osa-aluetta mittaavat kysymykset selvästi mittasivat keskenään samaa asiaa eli niiden reliabiliteetti oli korkea suurimmassa osassa muuttujia, mutta emme voi tietää mittasivatko ne juuri oletettua tekijää. Selkeän teoreettisen pohjan puuttuessa käsitevaliditeetti jää kyseenalaiseksi. Innokylän kehittäjät toivoivat tutkimuksemme avulla saatavan täsmällistä lisätietoa käyttäjien ajatuksista koskien sivuston osioista erityisesti hankkeita, kehittämisympäristöä ja verkostoja. Syvällisempää tarkastelua näiden osioiden osalta emme pystyneet tällä kyselyllä toteuttamaan, mutta suuntaa antavia ajatuksia ja toiveita saimme selville käyttäjiltä myös näistä osa-alueista. Vastaajamäärien ja tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta olisi voinut olla järkevää keskittyä tiukasti ainoastaan näihin osa-alueisiin. Kokonaisuudessaan tutkimuksemme suurimmaksi haasteeksi muodostui pieni otoskoko, joka vaikeutti ryhmien välistä vertailua ja jonka vuoksi tuloksia ei voida luotettavasti yleistää kaikkiin käyttäjiin. Tutkimuksemme tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina ja niiden perusteella on mahdollista kehitellä jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen hyödyllisin anti lienee siinä, että sen perusteella voidaan arvella, että Innokylän käyttö koetaan jotakuinkin samanlaisena erilaisissa käyttäjäryhmissä. 10

12 Lähteet: Aaltola, Juhani & Valli, Raine Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta Hartson, R. & Pyla, P. S. (2012). The UX Book. Process and guidelines for ensuring a quality user experience. Morgan Kaufmann, Massachusetts. ISO Ergonomics of human-system interaction. Osa 210: Humancentred design for interactive systems. Sveitsi: International Organization for Standardization (ISO). Kuutti, Wille (2003). Käytettävyys, suunnittelu ja arviointi. Helsinki: Talentum. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston. Sinkkonen, I., Nuutila, E. & Törmä, S. (2009). Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu. Tietosanoma, Helsinki. Valli, Raine 2001: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 11

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä.

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä. Tehtävä 1 Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä Ei Hypoteesi ei ole hyvä tutkimushypoteesi, koska se on liian epämääräinen.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Jenni Anttonen Tampere Unit for Computer-Human Interaction (TAUCHI) & Tampereen yliopiston käytettävyylaboratorio Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 Sisällysluettelo ALKUSANAT 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON 5 SISÄLLYSLUETTELO 6 1 PERUSASIOITA JA AINEISTON SYÖTTÖ 8 11 PERUSNÄKYMÄ 8 12 AINEISTON SYÖTTÖ VERSIOSSA 9 8 Muuttujan määrittely versiossa 9 11

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Miten tutkimuskysymyksiin on etsitty vastausta? Kolme esimerkkiä kriminologisista tutkimuksista Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Tutkimuksen tavoite 1: Selvittää empiirisesti vankien

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KURSSIN SISÄLTÖ Johdanto Mittaaminen ja aineiston hankinta Mitta-asteikot Otanta Aineiston esittäminen ja data-analyysi Havaintomatriisi

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Eläytymismenetelmä. Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 10. luento 20.2.2009. Antti Kortemaa, TTY/Hlab

Eläytymismenetelmä. Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 10. luento 20.2.2009. Antti Kortemaa, TTY/Hlab Eläytymismenetelmä Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 10. luento 20.2.2009 Antti Kortemaa, TTY/Hlab 1 Esityksen sisällöstä Eläytymismenetelmän perusidea ja tausta Käytännön toteutus Käyttökohteita

Lisätiedot