PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO"

Transkriptio

1 PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Seija Kivelä Tutor: Kari Kiviniemi

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Seija Kivelä Ohjaaja: Kari Kiviniemi PROJEKTITYÖSKENTELU JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVI- SEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli koota Vaiho-projektissa (Vanhusten arviointi-, intervalli- ja hoivaosasto) työskennelleiden opettajien ja hoitajien kokemuksia projektityöskentelystä ja työssäoppimisen ohjauksesta. Menetelmät Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin kirjallisuuden avulla työssäoppimisen ohjausta, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiä sekä ekspansiivista oppimista ja kehittävää siirtovaikutusta yhteistyön ja työssäoppimisen tavoitteena. Tutkimusosassa koottiin opettajien ja hoitajien kokemuksia puolistrukturoidulla ryhmähaastattelumenetelmällä. Haastatteluihin osallistuivat kaikki (N=8) Vaiho-osaston hoitajat ja viisi kuudesta projektissa työskennelleestä opettajasta. Tutkimusaineisto analysoitiin deduktiivista sisällön analyysiä käyttäen. Tulokset Sekä opettajien että hoitajien kokemukset työskentelystä Vaihoprojektissa olivat pääosin myönteisiä. Projektin päätavoitteet kuntouttavan työotteen kehittäminen vanhustyössä ja uuden opiskelijaohjauksen toimintamallin kehittäminen saavutettiin. Onnistuakseen on projektityöskentely eri organisaatioon kuuluvien työntekijöiden kesken edellyttänyt oman työnkuvan uudelleen määrittelyä, toisen työn tuntemista, yhteistä sopimista, avointa vuorovaikutusta, palautteen antamisen ja vastaanottamisen kykyä sekä yhteistyössä ilmenneiden ongelmien välitöntä käsittelyä. Organisaatioissa voitiin päätellä tapahtuneen ekspansiivista oppimista ja kehittävää siirtovaikutusta. Haasteina koettiin kuntouttavan vanhustyön toteuttamisen mahdollistaminen myös jatkossa sekä teorian ja käytännön integroiminen paremmin työssäoppimisessa.

3 Avainsanat työssäoppiminen, työelämäyhteydet, ekspansiivinen oppiminen, kehittävä siirtovaikutus 3

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖELÄMÄYHTEYDET JA TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN TYÖELÄMÄYHTEYDET EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN JA KEHITTÄVÄ SIIRTOVAIKUTUS YHTEISTYÖN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEENA TUTKIMUSTEHTÄVÄT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS TULOKSET OPETTAJIEN KOKEMUKSET PROJEKTITYÖSKENTELYSTÄ HOITAJIEN KOKEMUKSET PROJEKTITYÖSKENTELYSTÄ OPETTAJAN KOKEMUKSET TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSESTA HOITAJIEN KOKEMUKSET TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSESTA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 28

5 1 Johdanto Tämä tutkimus on yksi osaselvitys VAIHO- (Vanhusten Arviointi, Intervalli ja Hoiva Osaston) kehittämisprojektin tuloksista. Tutkimuksella selvitettiin ekspansiivisen oppimisteorian avulla projektiin osallistuneiden opettajien ja hoitohenkilökunnan kokemuksia projektiin osallistumisesta ja opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta. Vaiho-projekti oli Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston (Kokkolan seudun koulutuskuntayhtymä) ja Kokkolan kaupungin perusturvan/honkaharjun vanhainkodin yhteistyöprojekti. Kehittämishankkeen päämääränä (liite 1) oli kehittää vanhustenhoidon malliyksikkö Kokkolassa. Uuden vanhusten hoitotyön toimintamallin rakentamisen lähtökohtana oli asiakaskeskeisyys ja kuntouttava työote. Toiminnan sisällön painopistealueisiin sisältyi myös opiskelijoiden ohjauksen toimintamallin kehittäminen (Opiskelijaohjuksen laatukäsikirja/vaiho 2003). Vaiho-osaston toiminta oli kokeiluluontoista ja kesti vajaa kolme vuotta ( ) (Jäväjä, Kalliokoski, Vähäkangas, Asujamaa & Uusimäki 2003, 4). Opiston tiloissa toimi yksi kaupungin vanhainkodin osasto. Osaston 14:stä potilaspaikasta yhdeksän oli pitkäaikaishoitoa tarvitseville ja viisi intervallihoitopaikkaa. Vakinaisessa työsuhteessa osastolla oli kaksi sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa. Yksikkö toimi ohjatun harjoittelun / työssäoppimisen malliyksikkönä. Koulutusorganisaatiot olivat sitoutuneet turvaamaan opiskelijoiden määrän ja laadun osastolla syyskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Opiskelijoiden määrä vaihteli lukukausittain opiskelijaan. Harjoittelujaksojen pituudet osastolla vaihtelivat neljästä kuuteen viikkoon. Laskennalliset ohjauspalkkiot oli muutettu opettajan työksi ja sitä käytettiin lisäämällä ja monipuolistamalla opettajien asiantuntemuksen käyttöä Vaiho-osastolla. (Jäväjä ym. 2003, 5-6, ) Vaiho-yhteistyöhankkeella pyrittiin valtakunnallisen ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen (Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen kuntaliitto 2001, 5) mukaiseen toimintaan kehittämällä paikalliseen vanhustenhoidon tarpeisiin soveltuvaa kuntouttavan hoidon mallia. Vanhusväestön kasvun sekä alalta pois siirtyvän hoitohenkilöstön tilalle tarvitaan uutta koulutettua työvoimaa. Yhteisenä tavoitteena projektityöskentelyssä oli myös vanhustyön vetovoimaisuuden lisääminen tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus osallistua uuden toimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Samalla mahdollistui myös opiskelijaohjauksen käytäntöjen kehittäminen.

6 2 2 Työelämäyhteydet ja työssäoppiminen 2.1 Työssäoppimisen ohjaus Työssäoppimista on määritelty monella tavalla riippuen määrittelijän näkökulmasta. Määritelmissä pidetään yleisesti tärkeänä, että oppimisen tulee olla organisoitua ja sen tulee tapahtua työpaikalla tai aidossa työympäristössä. Ammatin vaatima osaaminen opitaan yhteistyössä työelämässä ja formaalien opintojen avulla. Osaamisen vaatimukset tulee tunnistaa, jotta niihin voidaan vastata. Oppijan reflektiivisten valmiuksien merkitys on tärkeä samoin elämänkokemuksen merkitys eli jo opitun huomioiminen on otettava mukaan oppimisprosessia kehitettäessä. (Pohjonen 2001, 90.) Työssäoppiminen muodostaa olennaisen osan oppijan henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta. Se varmistaa sekä edistää ammattitaidon, osaamisen ja metataitojen suunnitelmallista, jatkuvaa ja motivoitunutta kehittämistä työprosesseissa kokeneen mentorin ohjauksessa reflektiivisesti kokemuksellisuuden ja yhteistoiminnallisuuden tukemana. Mentorilla tulee olla kokemusta ohjaajana toimimisesta ja hänen tulee hallita työkokonaisuus. (Pohjonen 2001, ) Työssäoppiminen on ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvää, oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä toteutettavaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on suunniteltava yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa ja siinä on otettava huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet. Oppilaitoksen tulee myös valmentaa opiskelijaa työssäoppimista varten. Työpaikalla on kiinnitettävä erityistä huomiota ohjaukseen, valvontaan ja palautteen antamiseen. (Opetushallitus 2001, 144.) Vaiho-osastolla työskennelleet hoitajat olivat käyneet kahden opintoviikon laajuisen työpaikkaohjaajakoulutuksen. Osaston ja oppilaitosten yhdessä laatiman opiskelijaohjauksen laatukäsikirjan tarkoituksena oli mahdollistaa ja turvata edellä kuvatun laadukkaan opiskelijaohjauksen toteutuminen. Ammatillisiin opintoihin liittyvästä työpaikoilla tehtävästä työharjoittelusta on Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa käytetty käsitettä työssäoppiminen. Kokkolan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä on käytetty käsitettä ohjattu työharjoittelu. Tässä työssä käytetään molemmista yhteisesti käsitettä työssäoppiminen.

7 3 2.2 Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen työelämäyhteydet Muuttuva työelämä edellyttää ajantasaista osaamista ja valmiuksia koulutuksesta työelämään siirtyviltä nuorilta. Työssäoppimisen laadukas toteuttaminen edellyttää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Viime vuosina onkin sekä ammattikorkeakoulutuksessa että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa kiinnitetty erityistä huomiota työssäoppimiseen ja sen järjestämiseen. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003, 5 ; Opetushallitus 2000, 4; Opetushallitus 2001, 144.) Koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä sekä koulun ja työn rajavyöhykkeellä avautuvista uusista työssäoppimisen mahdollisuuksista on toteutettu myös useita tutkimuksia ja kehittämisprojekteja. (Könnilä 1999; Pohjonen 2001; Tuomi-Gröhn & Engeström 2001.) Työelämän kehittäminen ammatillisen koulutuksen tehtävänä tulee edelleen korostumaan. Samalla opettajien työn sisältö työssäoppimisen ohjauksessa muuttuu. Opettajan on oltava yhä enemmän yhteyksien luoja ja ylläpitäjä työelämään ja muihin yhteistyötahoihin. Yhteisesti verkostojen kanssa oppimisympäristöjä kehittämällä voidaan edistää myös työelämässä tarvittavien spesifisten taitojen oppimista. (Honka, Lampinen & Vertanen 2000, 132; Määttä 2001, 69.) Oppilaitokset pyrkivät vastaamaan työelämän kehityshaasteisiin erilaisten projektien avulla. Kauppisen (2003, 21-26) tutkimustulosten mukaan projektityöskentely on lisännyt opettajien suunnittelutyön määrää, lisäkoulutuksen tarvetta, merkittävästi yhteistyötä työelämän kanssa sekä omalla ajalla tehtävää työtä. Tärkeimpinä projektityötaitoina opettajat pitävät ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja, oman työn ja ajankäytön hallintaa, liikkeenjohdollisia ja markkinointitaitoja sekä atk- osaamista. Opettajat kokevatkin kouluttautumisen projektityöskentelyyn tärkeäksi. Laadukas työssäoppimisen ohjaus edellyttää että työpaikoilla on riittävästi työpaikkaohjaajakoulutuksen saaneita alansa asiantuntijoita. Työpaikkaohjaaja on yhdyshenkilö työpaikan ja oppilaitoksen välillä ja hän toimii kiinteässä yhteistyössä opettajan kanssa. Hän luo ja ylläpitää koulutukseen liittyviä sisäisiä ja ulkoisia verkostoja. Vuonna 2000 käynnistyneen työpaikkaohjaajien koulutuksen tavoitteena on edistää työssäoppimisen toteuttamista ja parantaa työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen laatua. (Opetushallitus 2000, 5.)

8 4 Perinteisesti koulutuksen tehtäviin ei ole sisältynyt olemassa olevan ja vallitsevan käytännön ylittämistä, uuden luomista. Käytännön harjoittelujaksoilla oppiminen on nähty opiskelijan yksilöllisenä prosessina, jolloin ohjauksen ja arvioinnin kohteena on opiskelija. Opettaja ohjaa harjoittelua käyden tapaamassa opiskelijaa ja valvoo työpaikkaohjaajan ohjaustehtävää. Työelämä saattaa olla tällöin vain antavana osapuolena järjestäessään käytännön harjoittelun. (Männikkö 1995, ; Lukkarinen 2001, 67.) Opiskelu voi edetä myös erilaisina työyhteisöjen kehittämishankkeina jotka palvelevat sekä opiskelijoiden oppimista että työyhteisöjä. Samalla voidaan kehittää uudenlaisia yhteistyömalleja koulutuksen ja työelämän välille. Työssäoppimisen jakso voidaan nähdä myös työpaikkojen mahdollisuutena kehittää toimintaansa yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa. Tällöin opettajan ja koulun rooli muuttuu. Koulu ja opettaja muuttuvat muutosagenteiksi, joiden tehtävänä on myydä uutta, molempia osapuolia hyödyntämään pyrkivää yhteistyömuotoa ja toisaalta toimia kiinteänä osapuolena uutta luovassa kehittämishankkeessa. Opettajat toimivat välittäjinä, rajanylittäjinä ja muutosagentteina koulutusinstituution ja työpaikkojen välillä. (Lukkarinen 2001, 68; Tuomi-Gröhn 2001, 56.) Yhteistyöhanke mahdollistaa myös erilaisten opetusjärjestelyjen kehittämisen ja kokeilemisen kohti yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä (Jäväjä ym. 2003, 15).

9 5 2.3 Ekspansiivinen oppiminen ja kehittävä siirtovaikutus yhteistyön ja työssäoppimisen tavoitteena Oppilaitokseen ja työpaikoille muodostuu helposti kaksi erillistä tietovarastoa. Koulutuksessa omaksuttuja tietoja ja taitoja ei osata aina hyödyntää käytännön tehtävien ratkaisemisessa. Koska välitön ammattikäytäntö, huolimatta siellä olevista potentiaalisista oppimisen haasteista, ei ole rakennettu oppimista varten, on oppimistilanteet luotava sinne usein erikseen. Toisaalta yksilön liikkuessa muutoksissa olevien organisaatioiden välillä, tapahtuu myös hänen tiedoissa, taidoissa ja identiteetissä muutoksia. (Beach 1999, ; Tuomi- Gröhn 2001, ) Ekspansiivinen oppiminen alkaa kun joku toimintajärjestelmän yksilö kyseenalaistaa olemassa olevan käytännön. Siitä johtuva laajeneva debatti ja nykytilojen ristiriitojen yhteistoiminnallinen analyysi johtaa toiminnan uuden, kehittyneemmän muodon mallittamiseen. Malli ja sen seuraukset tutkitaan ja pannaan käytäntöön. Tämä johtaa uuden toimintamuodon lujittumiseen, leviämiseen ja prosessin reflektiiviseen arviointiin. (Tuomi-Gröhn 2001, 13.) Jotta yhteiset kehittämishankkeet oppilaitoksen, opiskelijoiden ja työpaikan välillä olisivat realistisia, kaikkien osapuolten on tarjottava toisilleen jotakin merkityksellistä hyötyä, jota erillään toimittaessa ei ole saavutettavissa. Engeströmin (2001, 23-24) mukaan oppimisessa on tapahtunut kehittävää siirtovaikutusta mikäli oppiminen on organisoitu prosessiksi, jossa useampi toimintajärjestelmä keskenään neuvotellen toteuttaa yhteisen kehittämishankkeen, johon kukin osapuoli antaa jonkin panoksen. Oppimisessa tulee myös muodostaa yksi tai useampia uusia teoreettisia käsitteitä, joiden avulla kehitettävä kohde hahmotetaan uudella tavalla. Oppimisprosessi johtaa muodostettujen uusien käsitteiden käyttöönottoon uuden ratkaisun tai toimintatavan välineinä tai malleina. Osapuolten käytännön toimintatavoissa tapahtuu näin muutoksia hankkeen seurauksena. Siirtovaikutuksen avainprosessina toimii moniääninen neuvottelu. Ekspansiiviseen oppimiseen perustuvan kehittävä siirtovaikutuksen tavoitteena on ottaa muutos haltuun pyrkimällä yhteistoiminnallisesti vaikuttamaan organisaatioiden muutoksen suuntaan. Transferin perustana on uuden työtavan oppiminen ja ekspansiivinen siirtyminen toisiin tilanteisiin. Transfer merkitsee aktiivista tietojen ja taitojen tuottamista ja tulkintaa. Ekspansiivinen oppiminen ja kehittävä siirtovaikutus muuttaa koulun kollektiiviseksi muutosagentiksi, joka tekee yhteistyötä paikallisten organisaatioiden ja työpaikkojen kanssa. Koulu tarjoaa asiantuntemuksensa muutoksessa oleville työpaikoille. Opettajat ja opiskelijat toimivat muutosprosessissa rajanylittäjinä, jotka tuovat käytännön välineitä muutosprosessiin. Uusi työtapa syntyy kun yhdistetään koulun

10 teoreettinen tieto työntekijöiden kokemuksiin. Kehittävä siirtovaikutus pyrkii antamaan välineitä horisontaalisen asiantuntijuuden tuottamiseen. (Tuomi- Gröhn 2001, ) 6

11 7 3 Tutkimustehtävät Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli koota palautetta Vaiho-projektissa työskennelleiltä opettajilta ja hoitajilta kehittämisprojektiin osallistumisesta ja opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta. Kokemuksia tarkasteltiin ekspansiivisen oppimisen teorian näkökulmasta. Tutkimustehtävät: 1) Millaisia kokemuksia opettajilla ja hoitajilla on Vaiho-projektiin osallistumisesta? 2) Millaisia kokemuksia opettajilla ja henkilökunnalla on opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta Vaiho-projektissa?

12 8 4 Tutkimuksen toteutus Tämän laadullisen tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tiedonantajien kokemusten selvittäminen. Pyrkimyksenä oli saavuttaa mahdollisimman monipuolinen ja kattava käsitys tutkimusilmiöstä. Lähtökohtana oli, ettei ole olemassa vain yhtä totuutta, vaan monenlaisia näkökulmia totuuteen. (Eskola & Suoranta 1998, 16; Hirsjärvi & Hurme 2000, ) Tutkimuksen kohdejoukkoina olivat Vaihoprojektissa työskennelleet opettajat N=5 ja hoitohenkilökunta N=8. Tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastattelumenetelmällä (Eskola & Suoranta 1998, 95-99). Hoitajia haastateltiin kahdessa ja opettajia yhdessä ryhmässä. Tutkimushaastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastatteluissa odotettiin tulevan esille haastateltavien tärkeiksi kokemat projektityöskentelyyn ja työssäoppimisen ohjaukseen liittyvät asiat. Puolistrukturoidulle menetelmille on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48). Tässä tutkimuksessa haastattelun aihepiiri ja teema-alueet olivat kaikille samat. Etukäteen muodostettujen haastattelukysymysten järjestys ja sanamuoto olivat muutettavissa. Haastateltavat vastasivat kysymyksiin omin sanoin, jolloin heidän kokemuksensa saattoivat nousta esiin. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen deduktiivista sisällön analyysimenetelmää. Analyysiä ohjasivat tutkimustehtävien mukaiset teemat. Aukikirjoitetusta haastatteluaineistosta jäsennettiin teemoittain ne asiat, jotka haastateltavien kokemuksista oli tulkittavissa merkityksellisiksi. Analyysiyksikkönä käytettiin lausumaa eli ajatuksellista kokonaisuutta, joka saattoi olla lause tai virke. Haastateltavien kokemuksia pyrittiin ymmärtämään suhteessa kehittämisprojektin toteuttamisen kontekstiin. Kerätystä aineistosta nousseita havaintoja verrattiin teoriaan ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. (Eskola 2001, ; Kiviniemi 2001, ) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä ovat vastaavuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi ja vahvistettavuus (Lincoln & Guba 1985). Tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimustulosten siirrettävyyttä pyrittiin osoittamaan kuvaamalla tutkimuksen vaiheet tutkimusraportissa mahdollisimman tarkasti ja perustelemalla tehdyt tutkimukselliset ratkaisut. Tutkimustulosten uskottavuutta vahvistettiin asiayhteyteen liitetyillä tiedonantajien suorilla lainauksilla. Tutkimuseettisesti olennaisia ovat tutkimuslupaan, tutkimusaineiston keruuseen, tutkimuskohteen hyväksikäyttöön, tutkimukseen osallistumiseen ja tiedottamiseen liittyvät kysymykset (Eskola & Suoranta 1998, 52-53). Opettajien haastatteluihin haettiin luvat oppilaitosten rehtoreilta ja hoitohenkilökunnan osalta Kokkolan kaupungin perusturvajohtajalta. Myös haastateltavilta pyydettiin lupa haastatteluun. Opettajien haastattelu ja toinen hoitajien haastatteluista

13 nauhoitettiin. Toisesta hoitajien haastattelusta tutkija kirjoitti muistiinpanot koska haastateltavat eivät halunneet haastattelua nauhoitettavan. Haastattelun jälkeen nauhoitukset aukikirjoitettiin, minkä jälkeen ne hävitettiin. Tutkimushaastattelulla koottiin tietoa, mikä on osallistujien käytettävissä ja hyödynnettävissä heidän jatkotyöskentelyssään. Tutkijana olen ollut ulkopuolinen molempiin työyhteisöihin nähden, mikä vahvistaa tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimustuloksista tiedotetaan ja tutkimuksesta laadittu raportti luovutetaan sekä tutkimukseen osallistujille että heidän työnantajilleen. 9

14 10 5 Tulokset 5.1 Opettajien kokemukset projektityöskentelystä Vaiho-projektissa työskennelleistä kuudesta opettajasta viisi osallistui haastatteluun. Heistä kolme oli ollut mukana projektissa alusta saakka jo sen suunnitteluvaiheessa. Yksi opettaja oli työskennellyt projektissa kaksi ja yksi puolitoista vuotta. Opettajista kaksi oli projektin vastuuopettajia. Yhden opettajan vastuulla on ollut perehdyttää kaikki opiskelijat RAI-arviointiin (Resident Assessment Instrument tietojärjestelmä) (Noro ym. 2001,3) ja ohjata opiskelijoita sen toteuttamiseen käytännön hoitotyössä moniammatillisen tiimin yhteydessä. Lisäksi tiimiin on kuulunut vanhus- ja vammaistyön, sosiaalityön ja -fysioterapian opettajat sekä opiskelijoille työnohjausta antanut hoitotyön opettaja. Projektiin osallistuneet opettajat ovat kokeneet projektityöskentelyn myönteisenä mahdollisuutena ja tilaisuutena osallistua uuden toimintatavan kehittämiseen. Myös henkilökohtainen kiinnostus sekä vanhustyöhön että työssäoppimisen ohjauksen kehittämiseen koettiin projektiin sitoutumisessa merkitykselliseksi. Opettajat ovat kokeneet projektiin osallistumisen haasteelliseksi ja vaativaksi sekä myönteiseksi kokemukseksi. Opettavaista, yhtään kertaa ei ole tullut semmoinen tunne että minä ehdottomasti haluan tästä pois. Voimattomuus on tullut mutta on tästä saanutkin paljon. Vaiho-osasto on toiminut opiston tiloissa koko projektin ajan. Opettajat ovat kokeneet osaston sijainnin opetustilojen kanssa samassa kiinteistössä olleen sekä projektityöskentelyä helpottava että työajan rajaamisen kannalta jossain määrin myös ongelmallinen. "Jos se olisi ollut muissa tiloissa kuin tämä, niin se olisi tehnyt sen aivan kohtuuttoman raskaaksi ja mahdottomaksikin, että tietyllä tavalla tämä läheisyys on ollut hyvä, helppo on ollut käydä, mutta toisaalta se on joskus hajottanut jotakin muuta tekemistä." Pitäisi voida hoitaa työ pääsääntöisesti työaikana. Se on asia jossa itse pitäisi miettiä onko muuta tapaa hoitaa tätä asiaa. " Kahteen eri organisaatioon kuuluvien työntekijöiden välinen tiivis yhteistyö on onnistuakseen edellyttänyt paitsi oman työnkuvan uudelleen hahmottamista myös yhteistä sopimista, avointa vuorovaikutusta, palautteen antamisen ja

15 11 vastaanottamisen kykyä sekä yhteistyössä ilmenneiden ongelmien välitöntä käsittelyä. "Alkuunhan meillä oli yhteisiä kehittämispalavereita henkilökunnan kanssa, sitten oli semmoisia joihin me ei kuuluttu. Siinä me haettiin pikkuisen sitä paikkaa että kelle tämä kuulu. Siinäkin on minusta yhteistyö muotoutunut, pitää tuntea toisten toimintaa. "Se on heidän omaa työtä, on kuitenkin aina niin herkkää kahden organisaation yhteistyö, että missä se raja kulkee, että siinä on itsellä ollut opettelemista. "Mitä henkilökunta tai se pelko siitä kritiikistä, niin se on toisaalta hoidettu kyllä hyvin. Joka kerran jälkeen on otettu asia pöydälle että mitä tapahtui ja miten toimitaan toisin. Palaute siitä välittömästi on hankittu ja viety eteen päin. "Mä en osaa kuvitella oikeen montaa työyhteisöä missä opettajat ja henkilökunta lähtisivät... me niin kun toisen reviirillä osittain ollaan, lähettäisiin näin avoimesti keskustelemaan. Opettajat kokivat lähinnä moniammatillisen tiimityöskentelyn olleen foorumi jolloin he jollakin tavalla ovat osallistuneet asiakkaan hoitoon esittämällä opiskelijoille kysymyksiä ja eri vaihtoehtoja hoitoratkaisuiksi. "Moniammatillinen tiimi on ainut foorumi missä puutumme jollakin tavalla asiakkaan hoitoon joillakin kysymyksillä, niin ja eri vaihtoehtoja, että ne on enempi semmoisia pohdinta-asioita. "Kun me emme tunne sitä asiakasta niin hyvin, niin me ei voida varmuudella sanoa, että onko näin, vaan ehdotuksia lähinnä sen perusteella vain mitä opiskelija on kertonut.. Yhteistyön ja osaston toiminnan kannalta tarkasteltuna opettajat näkevät Vaihoosastolla olevan tarvetta osastolla työskentelevälle henkilölle, jolla olisi päivittäistyön suunnitteluvastuu, joka koordinoisi ja delegoisi tehtäviä, myös opiskelijoille. He pohtivat lisäksi opiskelijoiden roolia esiteltäessä osaston toimintaa vierailijoille ja toivovatkin myös työyhteisön vakinaisilla työntekijöillä olevan mahdollisuus enemmän kohdata ja huomioida osaston ulkopuolelta tulevia vierailijoita. Yhteinen sosiaalinen todellisuus ja tavoiteltu uusi toimintamalli syntyi vähitellen arjen toiminnan kautta. Toiminta organisaatioiden rajavyöhykkeellä ei kuitenkaan ole ollut aina yksiselitteistä. Projektiin osallistuneiden opettajien kokemuksista voidaan päätellä projektityöskentelyn sisältäneen roolimuutoksia

16 12 ja rajanylityksiä perinteiseen opettajan työhön verrattuna. He ovat joutuneet ottamaan kantaa opiskelijan oppimisen rinnalla myös niihin työprosesseihin, joihin opiskelijat osallistuivat. Se on merkinnyt eri organisaatioihin kuuluvien työntekijöiden näkökulmasta myös jossain määrin riskinottoa ja epävarmuuden sietokykyä. Onnistuakseen projektityöskentely on edellyttänyt osallistujien avointa keskustelua ja kykyä nähdä syntyneet ongelmatilanteet mahdollisuuksina uuden toimintamallin kehittämiseen. Tältä osin tulokset ovat samansuuntaiset Tuomi-Gröhnin (2001, 56) tutkimustulosten kanssa. 5.2 Hoitajien kokemukset projektityöskentelystä Kuusi kahdeksasta hoitajasta on työskennellyt Vaiho-osastolla koko projektin ajan. Yksi hoitajista oli ennen osastolle työhön tuloaan ollut siellä myös opiskelijana ja kiinnostus vanhustyöhön oli herännyt työssäoppimisjaksolla. Työhön hakeutumiseen sisältyviä kiinnostuksen kohteita olivat pitkän työsuhteen lisäksi halu tehdä hoitotyötä vanhusten parissa, kiinnostava ja haasteelliseksi koettu projektityö sekä kiinnostus opiskelijaohjauksesta. Kukaan ei ollut aikaisemmin osallistunut projektityöskentelyyn. Hoitajien kokemukset Vaiho-projektissa työskentelystä kokonaisuutena olivat positiivisia. "Kallistuu ehdottomasti plussan puolelle kokonaisuutena. "Jos olis vaihtoehto että vois tavallaan niin kuin pois pyyhkäistä tämän tai ei, niin kyllä minä tämän kokemuksen haluan pitää." Hoitajat ovat kokeneet osaston sijainnin opiston tiloissa olleen toiminnan kannalta hyvä ratkaisu. Hoitajat kokivat kyenneensä tarjoamaan vanhuksille Vaiho-osastolla hyvää hoitoa. Esimerkkinä he mainitsivat kuntouttavan hoitotyön tuottamat tulokset vanhusten voinnissa ja sitä kautta heidän elämänlaatuunsa. Lisäksi unilääkkeiden käyttö oli lopetettu koska vanhusten unensaanti oli pystytty turvaamaan muutoin. He kertoivat yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden olleen periaatteita joille hyvä vanhusten hoito on rakentunut. Hoitajat kertoivat projektin tavoitteiden ja työntekijöiden erilaisten työtapojen yhteensovittamisen tuottaneen ongelmia projektityöskentelyn alussa. He kokivat projektityöskentelyn olleen paitsi vaativa myös voimaannuttava ja rikastuttava kokemus. He kokivat sekä oppineensa luottamaan työkavereihin että tulleensa yksilöinä rohkeammiksi toimimaan ryhmässä. Tämä on tulkittavissa tiimityötaitojen kehittymiseksi.

17 13 Vaiho-osaston henkilöstö valittiin toukokuussa Parin viikon pituinen työhön perehdytysjakso oli elokuun alussa ja ensimmäiset asukkat siirtyivät osastolle Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti työssäoppimisjakson Vaihossa syyskuun alussa. Hoitajat arvioivat opiskelijoiden tulleen osastolle liian aikaisin vaikkakin tarpeeseen työn suorittamisen kannalta. Jälkeen päin arvioituna he kokivat että työryhmän olisi pitänyt saada ryhmäytyä paremmin ennen opiskelijoiden tuloa osastolle, jotta he olisivat osanneet ohjata opiskelijoita riittävästi ja hyödyntää heidän työpanostaan. Hoitajat ovat kokeneet opettajien tuoneen työhönsä asioiden positiivista kyseenalaistamista. Opettajat ovat olleet tiiviisti toiminnassa mukana ja työpanoksellaan tuottaneet sen, että työmenetelmiä on pitänyt pohtia, ei ole päässyt rutinoitumaan. Hoitajat ovat kokeneet hyvänä että opettajat ovat mahdollistaneet myös heidän pääsynsä koulutuksiin olemalla silloin osastolla. Hoitajat pohtivat projektityöskentelyä ja sen tavoitteiden priorisointia oman työnsä kannalta. Hoitajien päätyö Vaiho-projektissa on ollut vanhusten hoitotyö ja erityisesti kuntouttavan työotteen kehittäminen. He ovat kokeneet projektin olleen kuitenkin pitkälti opiskelijalähtöistä ja kokivat siksi roolinsa olleen ristiriitainen. Jotenki tuntuu että kyllä tää aika opiskelijalähtöistä on.". "Siinä se ristiriita tuleekin kun itse haluaisi sen tärkeysjärjestyksen pitää, niin kuitenkin tuntuu, että toiselta puolen sitten se koulun osuus on suuri. Pitää ehtiä molempia sekä opiskelijoita että vanhuksia huomioida. Hoitajat kokivat kehittyneensä ammatillisesti projektityöskentelyn aikana. He mainitsivat seuraavia kehittymisen alueita: opiskelijaohjaus, hoitosuunnitelmien laadinta ja hyödyntäminen hoitotyössä, kirjaamisen parantuminen, lääketietämyksen lisääntyminen, joustavuuden lisääntyminen, kyky oman toiminnan tarkasteluun ja hahmottamiseen eri näkökulmasta, uuden toimintatavan myötä on ollut paljon vanhasta pois oppimista. "Kyllä mä oon oppinut täällä tosi paljon." "Ehkä sitä on jotenkin joutunut kattomaan sitä omaa työtäänkin vähän eri näkökulmasta." "Monessa työpaikassa oli hyvä työntekijä kun oli nopea. Siinä näkee sen oppimisen kun vertaa vanhaan työhön, minkälainen työntekijä on silloin ollut." Hoitajat ovat pitävät kehittämistyössään tärkeänä mahdollisuutta itseohjautuvuuteen. He kokivat osaston työryhmän toiminnan periaatteen muuttuneen

18 14 projektityöskentelyn aikana erityisesti suunnittelun ja päätöksenteon osalta. Alussa he kokivat voineensa toimia pitkältikin itseohjautuvasti ja vaikuttaa toiminnan muotoutumiseen. Lisäksi hoitajat toivoivat että palaute tehdystä työstä tulisi myös työntekijätasolle. "Alussa me saatiin kyllä paljon suunnitella ja ehdottaa kaikkea ja se meni läpi. Nyt se on jotenkin lipsahtanut, että minusta se on niin että jossakin muualla päätetään." "Seurantaryhmään ei kutsuttu, informaatio ei kulje." "Kyllä meiltä kysytään mutta asiat on jo päätetty jossain muualla" "Se olikin silloin alussa niin innostunut kun tuntui että pystyy vaikuttamaan, mutta nyt on tunne että ne jossain muualla päättää ettei me voida vaikuttaa." "Kesällä kun piti olla vähemmän intervallipaikkoja, niin pienellä henkilökuntamäärällä pyöritettiin tätä toimintaa ja intervallipaikkoja lisättiin. Meillä ei silloin ollut opiskelijoita." "Toivoisimme palautteen tulevan tänne saakka missä tätä työtä tehdään. " Projektin päättyessä henkilökunta pohtii tulevaa osaston toiminnan muutosta ja ettei projektin aikaisia toiminnan periaatteita pystyttäisi ehkä säilyttämään kuten he ovat toivoneet. He tiedostavat tulevan toiminnan muutoksen aiheuttavan itsessään epävarmuutta ja vastarintaakin ja ovat huolissaan jaksamisestaan. "Tulee niin paljon muutoksia, että muutetaan ja asukaspaikat muuttuu intervallipaikoiksi kaikki ja vastaava sairaanhoitaja aloittaa ja opettajat jäävät pois. " "On kaikki niin epävarmaa, eikä meillä ole vakituisia työpaikkojakaan vielä." Hoitajat kokivat projektityöskentelyyn sisältyneen toiminnan kehittämisen haasteena ja kokivat onnistuneensa pääosin tavoitteiden suhteen. Myös positiiviset kokemukset ammatillisen kehittymisen osalta tukevat aikaisempia tutkimustuloksia (Tuomi-Gröhn 2001, 56-57, 60) ekspansiivisen oppimisen ja kehittävän siirtovaikutuksen suhteen. Hoitajien kokemukset projektin lopussa olivat osittain pettymyksen sävyttämiä erityisesti projektityöskentelyn suunnittelun ja päätöksenteon osalta. Könnilän (1999, 7) mukaan muutoshallinnan, ammatillisen kasvun, motivaation ja muutoksiin sitoutumisen ehtoja ovat riittävä tieto kehittämistavoitteista, tavoitteiden ymmärtäminen, arvostaminen ja osallistuminen muutosten suunnitteluun. Projektityöskentelyn voitaisiin päätellä olleen

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Toimittaja Marjatta Montonen Copyright A-klinikkasäätiö ja tekijät 2003 Julkaisija A-klinikkasäätiö

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA Laila Kasanen ja Sirkku Kosunen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ Päivi Lindborg Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kesä 2008 ...erityisoppilaat siellä kouluissa ovat tärkeitä ja heihin

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot