Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät"

Transkriptio

1 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät Aineistotyypit ja aineistonkeruumenetelmiä Esitysaikataulut: AIHE-ESITTELYT: Pasi Salmi Mira Metsälä Nana Keränen Johanna Tuurala Jarno Valtonen Antti-Jussi Marjamäki Anne Vuolukka Salli Matinlinna Linnea Kotiniemi Isabell Vanhatalo Kristiina Lindroos Milla Mäkilä Karoliina Lepistö Anu Asmala Niina Viljanen VALMIS TYÖ: Linnea Kotiniemi Isabell Vanhatalo Milla Mäkilä Nana Keränen Anu Asmala Johanna Tuurala Jarno Valtonen Antti-Jussi Marjamäki Anne Vuolukka Salli Matinlinna Pasi Salmi Mira Metsälä Kristiina Lindroos Karoliina Lepistö Niina Viljanen Aineisto Kahdenlaista aineistoa: 1. Syntynyt jotakin muuta tarkoitusta varten (mainokset, WWW-sivut, elokuvat, pelit, tekstiviestit, kirjeet, päiväkirjat yleisönosastokirjoitukset, keskustelufoorumviestit, fanitaide ) 2. kerätty nimenomaan tutkimusta varten (haastattelu- ja kyselyvastaukset, seuranta- ja havainnointiaineistot) 1

2 Aineisto Kuinka monta haastattelua tarvitsee tehdä? Aineiston koko Teoreettinen edustavuus: Päämääränä yleisen tiedon tavoittelu, tutkittu tapaus esimerkkinä yleisestä (yleistäminen) Kyllääntyminen eli saturaatio: aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää uutta tietoa Aluksi kannattaa lähteä pienestä aineistosta myöhemmin lisää, jos tarvitsee Tärkeintä tuntea aineistonsa mahdollisimman hyvin ei satunnaisuuksien esittelyä! Aineistonkeruumenetelmiä: Muuta tarkoitusta varten syntyneen aineiston kerääminen: Mainokset, WWW-sivut, elokuvat, pelit, tekstiviestit, netin keskustelufoorumviestit, kirjeet, päiväkirjat, piirustukset, lehtiaineisto, arkistomateriaali, mikä tahansa Huom! Esim. keskustelupalsta-aineisto näennäisen helppoa kerätä todellisuudessa siihen liittyy paljon pohdittavia kysymyksiä alkaen kontekstin tuntemisesta ja jatkuen esim. tietyn foorumin tiettyjen keskusteluketjujen valinnan perusteluihin Aineisto Lähdekritiikki Aineiston syntyehdot Kuka tuottanut? Mihin tarkoitukseen? Kenelle ja mitä viestitään? Koska? Konteksti tunnettava vrt. esim. poliitikkojen blogit, keskustelufoorumien flame -viestit ja trollit 2

3 Aineistonkeruumenetelmiä: Tutkimusta varten synnytetyn aineiston kerääminen: Kyselyt posti- ja sähköpostikyselyt, paikanpäällä toteutetut ja online - kyselyt Haastattelut avoin, teema-, (puoli)strukturoitu-, virtuaali- ja ryhmähaastattelu (focus) Havainnoinnit osallistuva, walk-through Seuranta päiväkirjat, luotaimet Kilpakeruut, teemakirjoittaminen jne. Tehtävä 2: Huom! Aiheen ei tarvitse olla vielä lopullisesti valittu / tarkkaan määrittynyt pyörittele pohtimiasi vaihtoehtoja Pohdi kumman tyyppisen aineiston käyttäminen soveltuu oman harjoitustyöaiheesi tutkimiseen: a) Jotain muuta tarkoitusta varten syntynyt b) Tutkimusta varten kerätty Keksi esimerkki molemmista Ole lähdekriittinen pohdi: a) Muuta tarkoitusta varten syntyneeseen tutkimusaineistoon liittyviä ongelmia oman aiheesi näkökulmasta (Kuka ne on tuottanut ja kenelle? Miksi?) b) Mitä ongelmia tutkimusta varten suoritettuun aineistonkeruuseen voi liittyä? (Listaa avoimia kysymyksiä, sinua askarruttavia asioita ) Aineistonkeruumenetelmiä Kyselyt ja haastattelut 3

4 Kyselylomaketutkimus Esim. sähköpostikyselyt, postikyselyt ja paikanpäällä toteutetut kyselyt Täsmentynyt tutkimusongelma ( taustakysely ) Kysymysten yksiselitteisyys Turhien kysymysten välttäminen kyselyn pituus ja kysymysten lukumäärä Selkeys, kysymysten looginen eteneminen, ulkoasu Vastausohjeiden tarpeellisuus? Kysymysten sanamuoto henkilökohtaisuus Kysymysten järjestys helpot lämmittelykysymykset jne. Johdattelevien kysymysten välttäminen! Kyselylomaketutkimus Survey Kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettu eikokeellinen tutkimus, joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnaisotannalla valittuja tutkimuskohteita. (Tilastokeskus) Tutkimus, jonka aineisto on kerätty strukturoitua (jäsenneltyä) lomaketta käyttäen henk. Koht. Haastatteluilla, postikyselyillä tai joukkokyselyillä (Alastalo 2005) Aineistonkeruu lomakkeella, jossa tyypillisesti taustakysymyksiä (taustamuuttujat) ja tutkimusaihetta koskevia kysymyksiä (asennemuuttujat tms.) Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistely Esimerkkejä: Internet-kysely surveyn muotona Milloin kuulit ensimmäistä kertaa tietokoneista? -kysely Multimediaominaisuudet; kuva-assosiaatiotehtävät, ääninäytteiden kommentoimistitehtävät Teemakirjoittaminen Esim. tuettu elämäkerran kirjoittaminen Esim2. Toteutus: Webropol-sovellus 4

5 Onlinetutkimus Online Methods (Mann & Stewart) Online Focus Groups synchronous or asynchronous Standardized interviews surveys Web-page-based surveys Non-standardized online one-to-one interviewing Multi-method approach / mixed-method research (Mann & Stewart, Fiona: Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online) Kyselyn ja haastattelun ero online-ympäristössä?! Kyselytutkimuksen hyviä puolia Tutkija ei vaikuta olemuksellaan/läsnäolollaan (vrt. haastattelu) Mahdollista esittää paljon kysymyksiä (strukturoitu lomake) Kysymykset samanmuotoisina kaikille vastaajille luotettavuus Vapaa vastaamisajankohta Helppo tai ainakin halpa ja suhteellisen nopea aineistonkeruutapa Tutkimusalueen on mahdollista olla laaja Kyselytutkimuksen huonoja puolia Vastausprosentti? Mahdolliset uusintakyselyt Väärinymmärtämisen mahdollisuus tarkentavan informaation puute Eri henkilönä esiintyminen Ongelmia (?): otanta, valikoituminen, yleistäminen 5

6 Kyselyn laadinta Valmiit vastausvaihtoehdot Mielikuva vastausvaihtoehdoista Vastaajalle täytyy löytyä aina sopiva vastausvaistoehto ( Muu, mikä? ) Esim. Koulutus: peruskoulu/kansakoulu lukio/ammattikoulu/opisto ammattikorkeakoulu korkeakoulu/yliopisto Avoimet kysymykset Perustelut ja perusteellisemmat selitykset Vastausten luokittelu ja teemoittelu (työläämpää kuin valmiiden vaihtoehtojen tulkinta) Vastauksista saattaa löytyä asioita, joita ei ole osannut ajatella Toisaalta saatetaan jättää vastaamatta tai vastata ylimalkaisesti ja epätarkasti ( kysymyksen vierestä vastaaminen ) Kyselyn laadinta Huom! Huolellinen suunnittelu Aiheeseen ja tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen Esitestaukset Lomakkeen huolellinen esitestaus! Haastattelut Haastattelutyyppejä: Strukturoitu haastattelu Ohjattu kyselylomakkeen täyttäminen Puolistrukturoitu haastattelu Omin sanoin Teemahaastattelu Etukäteen määritellyt aihepiirit eli teema-alueet, joiden läpikäymisen järjestys ja laajuus vaihtelevat Tukilista ei valmiita kysymyksiä Avoin haastattelu Tilanne muistuttaa tavallista keskustelua Syvähaastattelu useampi avoin haastattelu saman haastateltavan kanssa Parhaimmillaan tutkijan johdattelemaa keskustelua - vuorovaikutusta 6

7 Otettava huomioon: Haastattelun sopiminen yksi vaikeimpia vaiheita Haastatteluun vaikuttavia asioita: Haastattelijan persoona (pukeutuminen jne.) Haastattelijan eleet ja asennot Käytetty kieli (tieteellisen kielen välttäminen) Haastateltavien erilaisuus (Miten saada harvasanainen haastateltava ilmaisemaan todelliset mielipiteensä?) Haastattelupaikan valinta Haastattelun aloittaminen ja luottamuksen herättäminen esipuhe Haastattelun nauhoittaminen Ryhmähaastattelu - focus group Ryhmäkeskustelu Useita haastateltavia samanaikaisesti (n. 4-8) Ryhmäkeskustelu tutkijan haluamasta aiheesta ja teemoista Yksilöhaastattelun sijasta tai ohella (palautteenomaista) Haastateltavat saavat toisistaan tukea Keskustelemaan vapautuminen Muistelu, mielikuvien herättäminen Soveltuu erityisen hyvin uusien ideoiden tavoitteluun tai arvioimiseen ja ymmärtämisen tavoitteluun tilanteeseen, jossa haastateltavilla on toisistaan eroavia mielipiteitä (myös erityyppisten ryhmien vertailu) Erot yksilöhaastatteluun: Haastateltavat kontrolloivat toisiaan Tehokkaampi menetelmä Nauhoittaminen ja litterointi ongelmallisempaa Mikrofonit, päällekkäin puhuminen, puhujien tunnistaminen Videointi? (puheenvuorojen jakaminen) Haastattelijan rooli ryhmähaastattelussa Haastattelijan tehtävänä saattaa keskustelu alkuun ja olla sen jälkeen mahdollisimman hiljaa (ei itse osallistu keskusteluun!) Otollisen ilmapiirin virittäminen Dominoivien haastateltavien kontrollointi Asiassa pysymisestä huolehtiminen Puheenvuorojen jakaminen? Virikemateriaalin esittely? 7

8 Virtuaalihaastattelu (Tiittula, Rastas, Ruusuvuori) Sähköpostihaastattelut: sähköpostinvaihtoa, tarkentavien jatkokysymysten mahdollisuus (vrt. sähköpostikysely) Chat, irc Mese, Skype Asynkroniset keskustelu-/uutisryhmät (Facebook?) + Etäisyys avoimuus? - Teknologiset rajoitukset Haastattelukysymykset Mitä kysyä? Luova ideointi Teemojen etsiminen tutkimuskirjallisuudesta Teemojen johtaminen teoriasta, operationalisointi (teoreettisen käsitteen muuttaminen mitattavaan muotoon) Muista koko ajan tutkimusongelma, johon haet vastausta Miten kysyä? Mitä, missä, miksi..? Tarkempaa perehtymistä varten: Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus (2005) Esim. Eri ikäiset haastateltavat (lapset, vanhukset) Kulttuurit ja erot haastattelutilanteessa Myös: Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle Mann, Chris & Stewart, Fiona: Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online (2000) Alastalo, Marja: Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa (2005) 8

9 Aineistonkeruumenetelmiä Havainnointi, tapaustutkimus teemakirjoittaminen, virtuaalietnografia Havainnointi Tutkija osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan Neljä osallistumisen astetta (Grönfors): havainnointi ilman varsinaista osallistumista osallistuva havainnointi toimintatutkimus piilohavainnointi eettisyys Osallistuva havainnointi Vuorovaikutus tapahtuu lähinnä tutkittavien ehdoilla tutkija voi antaa tutkimustilanteen ohjata havaintojaan ja kysymyksiään tai noudattaa tarkasti etukäteen laadittua HAVAINNOINTISUUNNITELMAA Havainnointi on subjektiivista: havainnointi valikoivaa ja ennakko-oletusten mukaista havainnoitsijan vaikutus havainnoitavaan Mitä on puhdas havainto? Varottava ajautumista tulkinnan puolelle AV-tallennus Osallistuva havainnointi toimintatutkimus Tutkimuskohteeseen pyritään vaikuttamaan, ongelman ratkaiseminen, muutos parempaan 9

10 Havannoiva walk-through (Kalle Toiskallio) Liikkujan ääneenajattelun tallennus/havainnointi Kuvitteellisia, mutta realistisia Esim. prototyypin kokeilu Yhdessä käytön esimerkkitilanne Käyttäjät kävelevät A sanelee ja B kirjoittaa SMSviestiä sosiaalinen tilanne; esim. ovien avaus kirjoittajan puhumattomuus, kirjoittaminen vie huomion sanelija joutuu kysymään Vrt. Hypermedialaboratorion pelitutkimus? Havainnointi ja tuotekehittelyn näkökulma (Sampsa Hyysalo) Usein käytettävyystestausta (prototyypit) Suunnittelukonseptin puutteet ja virheelliset oletukset esille Uudet ideat ja täydentävät ratkaisut Menetelmiä: Passiivinen havainnointi (kärpäsenä katossa) Varjostaminen (tietty henkilö, esine tms.) Havainnointihaastattelu Kuvanauhahaastattelu (jälkikommentointi) Laboratoriohavainnointi, osallistuva havainnointi, pitkäaikainen etnografinen tutkimus (+ speak aloud ) Käytännössä: Mitä toimia tapahtuu? Miksi asioita tehdään niin kuin tehdään? Mistä ympäristö koostuu? Kyseleminen, esineet, ympäristön analysointi Kynä ja paperia, tallennuslaitteet Muistiinpanot (piirrokset, mallit, tukkimiehen kirjanpito jne.) Valokuvat, äänitteet, videopätkät Vrt. käytettävyystesti tehtävineen Testikäyttäjien suoriutumisen seuraaminen Havainnointi HAASTATTELUN yhteydessä 10

11 Hyysalo, Sampsa: Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät, Havainnoinnin kirjaamispohja: Kenttäraportti: Havainnoinnin suunnittelu Havainnointisuunnitelma (Missä, ketä, millä tavalla?) Miten järkevintä havainnoida? Mitä täytyy huomioida? Mihin asioihin havainnointia kannattaa painottaa? Havainnoinnin jakaminen osiin? HUOM! Yleensä päätutkimuskysymys ohjaa Seuranta(päiväkirjat) Tapaus virtuaaliurheilugradu Hybermedialaboratorion probe TAIK:n luotain? Superteksti-tv:n käyttöönotto Digitaaliset päiväkirjat 11

12 Muuta Tapaustutkimus Virtuaalietnografia Teemakirjoittaminen Tapaustutkimus Case Aineiston koko yksi Erilaisia tiedonkeruutapoja Ei sinänsä menetelmä vaan lähestymistapa Teorian osuus! Virtuaalietnografia Etnografia = Havainnoinnin muoto, joka tapahtuu sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa tutkija elää tutkimassaan yhteisössä sen arkipäivää Tutkimusta sisältäpäin (tutkijan aktiivisuus) Juuret antropologiassa Elämäntapatutkimus, työelämäntutkimus Etnografinen tutkimusote 12

13 Teemakirjoittaminen Satu Apo johtanut termin teemahaastattelusta Temaattisessa kirjoittamisessa kertojat osallistuvat varsin aktiivisesti ja sitoutuneesti tutkimusprosessiin tuottamalla laveasti kirjoitettua tietoa kohteesta, jonka tutkija on heille esitellyt joko keruukilpailun esitteessä tai muussa kyselyssä. Tällöin informantit vastaavat suhteellisen väljiin kysymyksiin. (Apo 1993,12.) Kokemuksellisuus, yksityiskohtaiset muistot yleisemmät havainnot (yksilön ainutkertaiset kokemukset yleisen yhteiskunnallisen tilanteen heijastajina) Vaikuttaa aineistonkeruumenetelmänä siihen, minkälaiset vastaajat osallistuvat Sekä informantti, että tutkija aineiston tuottajina? (keruukutsun/kyselyn suunnittelu + tulkinta) Kerronnallisuus Elämäkertakirjoittaminen Johanna Uotinen & tietokone-elämäkerrat ( erilaisia diskursiivisia muodostelmia sisältäviä kehyksiä, Uotinen 2005, 91) Anita Kärki & sanomalehtielämäkerrat Vrt. Helena Saarikoski & tyttöjen seksuaalinen maine Lisätietoa Apo, Satu (1993) Kirjoittavat kertojat. Teemakirjoittaminen folkloristiikan näkymätön aineistonhankintamenetelmä. Elias, 4/93. johtanut termin TEEMAhaastattelusta Kärki, Anita (2004): Sivusta seuraten. Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa. Jyväskylä, Minerva Kustannus. Uotinen, Johanna( 2005): Merkillinen kone. Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. Joensuun yliopisto. Saarikoski, Helena (2001): Mistä on huonot tytöt tehty? Helsinki, Tammi ****************************************************************** Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle 2. BLOGITEHTÄVÄ ne, joilla 1. tehtävä tekemättä, aloittavat siitä Huom! Aiheen ei tarvitse olla vielä lopullisesti valittu / tarkkaan määrittynyt pyörittele pohtimiasi vaihtoehtoja Pohdi kumman tyyppisen aineiston käyttäminen soveltuu oman harjoitustyöaiheesi tutkimiseen: a) Jotain muuta tarkoitusta varten syntynyt b) Tutkimusta varten kerätty Keksi esimerkki molemmista Ole lähdekriittinen pohdi: a) Muuta tarkoitusta varten syntyneeseen tutkimusaineistoon liittyviä ongelmia oman aiheesi näkökulmasta (Kuka ne on tuottanut ja kenelle? Miksi?) b) Mitä ongelmia tutkimusta varten suoritettuun aineistonkeruuseen voi liittyä? (Listaa avoimia kysymyksiä, sinua askarruttavia asioita ) 13

Opinnäytteen aineiston hankinta

Opinnäytteen aineiston hankinta Opinnäytteen aineiston hankinta Leena Hiltunen Graduryhmä Aineiston hankinta Aineiston hankinta voidaan jakaa kahteen osaan 1) teoriataustan aineisto, ts. kirjallisuuden kartoittaminen 2) tutkimusaineisto,

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Salo, Mikko Säe, Noora 2014 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

elinympäristön tutkimisessa

elinympäristön tutkimisessa Kokemuksia eläytymismenetelmän käytöstä elinympäristön tutkimisessa Helena Tuorila ja Katri Koistinen Artikkelissa tarkastellaan eläytymismenetelmän käyttöä elinympäristön ja palvelujen, erityisesti päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2013 Susanna Laanikari 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

ACTA PEDAGOGIIKKA TAPIOLAN KUOROSSA JA KARI ALA-PÖLLÄNEN YHTEISTOIMINNALLISENA LAPSIKUORONJOHTAJANA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 134.

ACTA PEDAGOGIIKKA TAPIOLAN KUOROSSA JA KARI ALA-PÖLLÄNEN YHTEISTOIMINNALLISENA LAPSIKUORONJOHTAJANA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 134. OULU 2013 E 134 ACTA Tuomas Erkkilä UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM PEDAGOGIIKKA TAPIOLAN KUOROSSA JA KARI ALA-PÖLLÄNEN YHTEISTOIMINNALLISENA LAPSIKUORONJOHTAJANA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN VEROTUKSEN PERUSTEET

OSAKEYHTIÖN VEROTUKSEN PERUSTEET Riitta Nummila OSAKEYHTIÖN VEROTUKSEN PERUSTEET Perustietopaketti aloittavalle yhteisöverottajalle Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot

Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 118/2001 Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot Teknologiakatsaus 118/2001 Helsinki 2001 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot