IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN"

Transkriptio

1 IDEAOPAS IKÄÄNTYVIEN PUOLISO-OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMISEEN Aino Salomaa Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Salomaa, Aino. Ideaopas ikääntyvien puoliso-omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Helsinki, syksy 2007, 39 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Tämä opinnäytetyö on hankkeistettu produkti osana Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n (VPTY) kehittämisprojekti Katiskaa Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa uutta ikääntyvien kotona asumista tukevaa toimintaa. Opinnäytetyö käsittää VPTY:n tilaaman tuotoksen Ideaopas puoliso-omaishoitajien jaksamisen tukemiseen sekä raportin, jossa kerrotaan aiheen teoreettiset lähtökohdat ja kuvataan opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyöraportissa määritellään omaishoitoon, ikääntymiseen ja voimaantumiseen (empowerment) liittyviä käsitteitä. Aiheen teoreettisina lähtökohtina on kartoitettu puoliso-omaishoitajien tilannetta yhteiskunnassa sekä omaishoitajia työssään kohtaavien ammattilaisten kokemuksia ja toiveita. Raportissa kuvataan ideaoppaan tekoprosessia suunnittelusta ja tietomateriaalin keruusta oppaan toteutukseen ja arviointiin. Ideaoppaan tarkoitus on tarjota tietoa puoliso-omaishoitajuudesta ja rohkaista lukijaa puoliso-omaishoitajien jaksamisen tukemiseen vuorovaikutuksen ja voimaantumisen kautta. Opas muodostuu teoriaosiosta ja käytännön menetelmäosiosta. Jatkotutkimuksena oppaan testaaminen antaisi arvokasta lisätietoa sen kehittämiseksi edelleen. Asiasanat: omaishoito, omaishoitajat, avopuolisot, aviopuolisot, empowerment, jaksaminen, opas

3 ABSTRACT Salomaa, Aino. A Finnish handbook for supporting coping of older spouse caregivers. 39 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. This thesis was done in partnership with Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry (VPTY), a sheltered home association for older people, and with Diaconia University of Applied Sciences. The thesis is part of a VPTY s project The aim of the project was to improve the development of the association and to create new activities for supporting coping of older people living in their homes. The thesis includes the description of the thesis process and the handbook ordered by the VPTY. The thesis report describes the creation of the handbook to support older informal caregivers taking care of their spouses. Informal care giving, empowerment and ageing are defined in the thesis report. The description of the thesis process enlightens the situation of caregivers in society and the experiences and future wishes of professionals meeting caregivers as clients. The purpose of the handbook is to encourage both professionals and others to support coping of spouse caregivers by empowerment and interaction. The handbook gives information on what it is like to take care of your spouse and what kind of methods can be used to support the care giving. As a further study testing the handbook would give valuable information on developing it more. Keywords: care giving, spouse caregivers, empowerment, coping, handbook

4 SISÄLLYS 1 OMAISHOITO NÄKYMÄTÖN VOIMAVARA 5 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA RAJAUKSET Aiheen selkiytyminen ja rajautuminen Opinnäytetyö osana projektia Työn aikataulu ja tavoitteet 9 3 KESKEISET KÄSITTEET JA VIITEKEHYS Ikääntyvä Omaishoito, omaishoitaja ja omaishoidon tuki Voimaantuminen 14 4 TAUSTATEORIAA Ikääntyminen ja puoliso-omaishoitajuus tilastoissa Omaishoitajien tukitoiminnan kehittämisen tarve Puoliso-omaishoitajuus kokemuksena 19 5 TOTEUTUS JA AINEISTO Aiheeseen perehtyminen Aineiston keruu ja käyttökelpoisuus Ideaoppaan kokoaminen ja muotoilu Ideaoppaan arviointi ja levitys 26 6 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ARVIOINTI 29 7 POHDINTAA 31 LÄHTEET 32 LIITTEET Liite 1. Katiska-projektin toimintoalueet 36 Liite 2. Hankesuunnitelma 37 Liite 3. Tiedon jäsentely -mind map 39

5 1 OMAISHOITO NÄKYMÄTÖN VOIMAVARA Vanhusväestön määrän kasvaminen on kansainvälisesti tunnettu ilmiö. Hyvinvointiyhteiskunnat ovat kohdanneet rajansa eikä hoitopaikkojen ja työntekijöiden lisäämiseen ole riittäviä resursseja. On alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota omaisiin, jotka tekevät suuren, näkymättömän osan hoitotyöstä. Suomessa arvioidaan olevan noin omaishoitajaa. Omaishoito sai ideologisen ja poliittisen määritelmän viime vuosikymmenellä. Silti vain vajaa kymmenen prosenttia omaishoidosta on kunnan tukemaa. Yksi syy tähän on omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus: tuen myöntäminen on kunnille harkinnanvaraista. (Invalidiliitto 2005; Jeppsson Grassman 2003, ) Meillä kaikilla on omaisia ja me kaikki olemme jonkun omaisia, jokainen tarjoaa ja ottaa vastaan apua. Ansiotöiden viedessä yhä enenevässä määrin aikaa ja etäisyyksien kasvaessa lähimmäisestä huolehtiminen ei enää ole itsestään selvää helppoudesta puhumattakaan. Omaishoitajat uupuvat siinä missä hoitotyöntekijätkin, mutta hoitotyöntekijöillä on työyhteisö ja koulutus tukenaan. Inhimillisen hoidon ja kotona asumisen turvaamiseksi sekä yhteiskunnan resurssien kannalta on välttämätöntä, että lähimmäisten välinen hoito ja huolenpito jatkuu ja jopa lisääntyy. Sen vuoksi omaishoito on hyvin ajankohtainen voimavara, johon kannattaa panostaa juuri nyt. Saamansa huomion tuoreuden takia omaishoidon tukeminen on vielä lapsen kengissä ja kaipaa kehittämistä. Olen saanut tilaisuuden osallistua omaishoitajille suunnatun tukitoiminnan kehittämiseen Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen projektin kautta. Toiminnan tavoitteena on omaishoitajien sosiaalinen tukeminen ja uupumisen ehkäisy tulevaisuutta suunnittelemalla. Minun osuuteni on koota tietopaketti, jota työntekijä voi hyödyntää omaishoitajien jaksamisen tukemisessa.

6 6 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA RAJAUKSET Tämä opinnäytetyö on osa Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen (VPTY) kehittämisprojektia. VPTY:n toiminta-ajatuksena on ikääntyvien palveluasumisen edistäminen, palvelukeskuksien, ryhmäkotien ja päivätoiminnan ylläpitäminen sekä kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen (Vanhusten Palvelutaloyhdistys 2007). Katiska-projektin tavoitteena oli kehittää vuosina toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ikääntyvien sosiaalista syrjäytymistä ja tukemaan heidän kotona asumistaan pääkaupunkiseudulla (Liite 1). Toiminta sijoittuu yhdistyksen palvelukeskuksiin sekä kaikille avoimena että talojen asukkaille suunnattuna. Vanhusten Palvelutaloyhdistys haki keväällä 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulusta yhteistyökumppaneita ja opinnäytetyön tekijää Katiska-projektiin. Kiinnostuin projektista ja sovimme yhdistyksen projektityöntekijä Kaisa Pukkilan ja projektivastaava Marita Pulkkisen kanssa opinnäyteyhteistyöstä ja työharjoittelusta, jonka kautta pääsin tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja Katiska-projektiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa käytännön työssä toimiva työväline Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen työntekijöille. 2.1 Aiheen selkiytyminen ja rajautuminen Työharjoittelun alussa keskustelimme opinnäytetyön tavoitteista. Ajatuksena oli suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen työntekijälle työväline, esimerkiksi lomake tai tietopaketti, jonka avulla asiakkaan voimavarat tulevat esiin. Ensimmäinen idea oli sosiaalisia voimavaroja kartoittava lomake kotipalvelun työntekijöiden käyttöön. Haastateltuani kotipalveluohjaajaa ja yhtä kotipalvelutyöntekijöistä selvisi, ettei sellaiselle ole tarvetta. Hoito- ja palvelusuunnitelma -lomakkeiden uudistaminen kuntouttavasta näkökulmasta oli juuri suunnitteilla ja erillinen lomake sen lisäksi koettiin epäkäytännölliseksi, joten kotipalvelutyöntekijöille suunnattuna tuotoksen hyödynnettävyys ei olisi toteutunut. (Hankepäiväkirja ; Pernu 2005; Hämäläinen 2005.)

7 7 Sosiaalisia voimavaroja hahmottavan lomakkeen suunnittelu jatkui ja sen käyttäjäryhmä jäi mietinnän alle. Kevään 2005 lopulla testasin kehittelemääni asiakkaan sosiaalista verkostoa kartoittavaa lomaketta Katiska-projektin ensimmäisessä ikääntyvien keskusteluryhmässä. Kävi ilmi, että heidän oli vaikea ymmärtää verkostokartan tarkoitusta ja rakennetta, mikä etäännytti varsinaisesta aiheesta synnyttäen keskustelua kartan täyttämisestä sosiaalisten suhteiden sijaan. Lisäksi ryhmä piti verkostokarttaa persoonattomana, sosiaalisia suhteita arvottavana ja hankalana täyttää. Se ei siis tuonut sosiaalisia voimavaroja täyttäjälle mielekkäällä tavalla esiin, joten päätin luopua sen kehittämisestä ja etsiä vähemmän teknisiä keinoja ikääntyvien voimavarojen kartoittamiseen. Opinnäytetyön ideointivaihe opetti, että toimintaa kehitettäessä on hyvä kiinnittää erityistä huomiota kohderyhmän näkökulmaan toiminnan vaikuttavuuden takaamiseksi. (Hankepäiväkirja ) Tapasimme Katiskan projektityöntekijän kanssa kaksi kertaa syksyllä Toisella kerralla Pukkila kertoi, että yhtenä projektin tavoitteena on kehittää toimintaa, jolla voidaan tukea ikääntyviä omaishoitajia elämänhallinnassa. Heidän elämänhallintaansa heikentävät hoitamisen henkinen rasitus ja sitovuus sekä tulevaisuuden pelko (Wacklin & Malmi 2004, 32 34, 38 39). Pukkila ehdotti tehtäväkseni etsiä keinoja tukea omaishoitajaa mahdollisiin kriisitilanteisiin valmentautumisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Tämän perusteella rajasin opinnäytetyöni kohderyhmän ikääntyviin omaishoitajiin ja aiheen voimavaralähtöisiin, tulevaisuuteen suuntautuviin työmenetelmiin. Keväällä 2006 ehdimme tavata vain kerran, koska olin tammikuusta huhtikuuhun opiskelijavaihdossa Ruotsissa. Tuolloin tarkensimme syksyllä ideoitua aihetta niin, että työmenetelmistä ja omaishoitajuudesta tulisi tietopaketti omaishoitajaryhmää ohjaavalle työntekijälle, koska sellainen oli suunnitteilla Katiskaprojektissa. (Hankepäiväkirja ) Syksyllä 2006 sain toivomani työharjoittelupaikan Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:stä. Harjoitteluni ohjaaja koulutuspäällikkö Merja Kaivolainen antoi tarpeellisia neuvoja opinnäytetyön aiheen rajaamiseen. Hänen tarkentavien kysymystensä avulla päädyin etsimään ja kokoamaan tietoa puoliso-omaishoitajien kohtaamista tulevaisuuden peloista ja elämänmuutoksista työntekijän hyödynnettäväksi. Päätin keskittyä työntekijän ja omaishoitajan väliseen kohtaamiseen, jotta tietoa voisi soveltaa eri tilanteissa, niin kahden kesken kuin ryhmässä. Päätökseeni vaikutti se, että omaishoitajien vertaistuesta

8 8 ja ryhmän ohjaamisesta löytyy enemmän aiempaa tietoa ja käytännön malleja kuin omaishoitajan henkilökohtaisesta tukemisesta. Omaishoitajat ja Läheiset -liiton (2005 & 2006) kyselyjen mukaan omaishoitajia työssään kohtaavat työntekijät kaipaavat lisätietoa etenkin vaikeina pidettyjen tunteiden käsittelyyn ja jaksamisen tukemiseen, mikä ratkaisi lopullisen aihevalinnan. (Hankepäiväkirja ) 2.2 Opinnäytetyö osana projektia Projekti on tavoitteellinen, kertaluonteinen ja ajallisesti rajattu tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa jokin organisaatio, kuten Katiska-projektista vastaa Vanhusten Palvelutaloyhdistys. Projektiin käytettävät resurssit on määritelty selkeästi etukäteen ja se etenee ajallisena prosessina seuraavien vaiheiden mukaan: idea-, luonnos- ja suunnitteluvaihe sekä toteutus ja tulosten hyödyntäminen. (Silfverberg 1996, 11 14; Viirkorpi 2000, 11.) Opinnäyteyhteistyö alkoi Katiska-projektin alussa eli luonnos- ja suunnitteluvaiheessa. Työharjoittelun aikana projekti eteni ensimmäisiin toteutuksiin. Ideointi ja suunnittelu jatkuivat projektin edetessä. (Hankepäiväkirja ) Katiska-projekti on osa valtakunnallista Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Ennalta ehkäisevän sosiaalisen kuntoutuksen Tuottava vanhuus ikäihmisille -projektia Tuottava vanhuus -projektin tavoitteina on lisätä ikääntyvien omatoimisuutta ennalta ehkäisevästi ja etsiä heidän voimavarojaan kehittämällä yksilöllistä toimintaa kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseksi. Projektin kohderyhmänä olivat yli 65- vuotiaat, joista erityisesti työiän juuri ohittaneet, jotta toiminta tukisi heidän omatoimisuuttaan ennen iän tuomaa toimintakyvyn laskua. Projektin tarkoituksena oli tukea liiton jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ennalta ehkäisevien sosiaalisen tukitoiminnan kehittämisprojekteissa. (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 2007; Virkkunen 2004.) Tämä opinnäytetyö on osa Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen (VPTY) kehittämisprojekti Katiskaa. Kehittämisprojektien tarkoituksena on yleensä kehittää toimintaa joko kohottamalla olemassa olevan toiminnan tasoa tai luomalla uutta. Katiskan avulla yhdistyksen tiloihin on perustettu muun muassa neuvonta- ja tapaamispaikka ikääntyville. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uutta suunnittelemalla ja toteuttamalla yhdistykselle produkti eli tuotos, joka soveltuu työvälineeksi käytännön toimintaan. Työ on

9 9 kehittämishanke, koska sen on tarkoitus kehittää työyhteisön toimintaa ja olla sen hyödynnettävissä (Kainulainen, Gothóni & Pesonen 2002, 28 29). Jotta kehittäminen jatkuisi projektin päätyttyä, pyritään pitkäaikaisiin ja kestäviin vaikutuksiin. Toiminnan kehittämisen jatkuvuutta voidaan tukea siten, että projektia käytetään vain toiminnan aloittajana eikä tuottajana. (Silfverberg 1996, ) Tätä varten Katiska-projektissa on tehty kattavaa yhteistyötä eri tahojen, kuten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. (Hankepäiväkirja ) Toiminnan kehittämisen jatkuvuutta tukevat myös projektin julkaisut, joita voi hyödyntää pitkään projektin päättymisen jälkeen. Tämän opinnäytetyön tuotoksen on tarkoitus olla yksi tällainen julkaisu ja siten olennainen osa Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen kehittämisprojektia. Tuotos liittyy Katiska-projektin kautta myös Tuottava vanhuus -projektiin ja sen tuotokseen nimeltä Ikääntymissunnitelma. Ikääntymissuunnitelma on kansio, jota täyttämällä ikääntyvä voi suunnitella tulevaisuuttaan ja kokea vaikuttavansa omaan elämäänsä. Kansiossa on viisi osiota: elämänhistoria, terveys ja toimintakyky, osallisuus ja sosiaaliset verkostot, kognitiiviset ja fyysiset voimavarat sekä varsinainen ikääntymissunnitelma. Ensimmäisten neljän osion pohtimisen kautta ikääntyvä saa eväitä viidenteen eli oman ikääntymissunnitelmansa tekoon. Suunnitelmaa voi hyödyntää esimerkiksi palveluohjaustilanteessa. Kansio on suunniteltu täytettäväksi joko itsenäisesti tai ryhmässä. Ryhmän ohjausta varten on julkaistu ikääntymissunnitelmaryhmän ohjaajan opas. (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 2006, 5 7, ) 2.3 Työn aikataulu ja tavoitteet Tämän opinnäytetyön aikataulu ja eteneminen kulkivat Tuottava vanhuus -projektin ja Katiska-projektin etenemisen ja aikataulujen rinnalla. Tuottava vanhuus alkoi syksyllä 2004 ja päättyi syksyllä 2006, Katiska alkoi keväällä 2005 ja päättyi keväällä Opinnäytetyön tuotoksen tuli siis valmistua kevääseen 2007 mennessä, mieluummin jo syksyllä Projektityöntekijä Pukkila ja opinnäytetyön tekijä päätyivät siihen, että valmistuminen keväällä 2007 opintopolun mukaisesti olisi parempi, jotta aika opinnäytetyön tekemiseen muiden opintojen ohella olisi riittävä. (Hankepäiväkirja )

10 10 Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää ikääntyvien omaishoitajien yksilöllistä ja voimavaralähtöistä tukitoimintaa keinoin, jotka lisäävät omaishoitajan luottamusta tulevaisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Tavoitteeseen pyrittiin yhteistyössä Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen Katiska-projektin kanssa ja hyödyntämällä asiantuntijoiden, esimerkiksi Omaishoitajat ja Läheiset -liiton työntekijöiden, teoria- ja kokemustietoa. Välittömänä tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Vanhusten Palvelutaloyhdistykselle työväline, jota voidaan hyödyntää työssä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. (Hankepäiväkirja ) Aineiston keräämisen ja siihen tutustumisen arvioitiin kestävän syksyyn 2006, jonka lopulle suunniteltiin tuotoksen raakaversion testaus. Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ja prosessin arviointi sijoitettiin hankesuunnitelmassa (Liite 2) tammimaaliskuulle Sekä opinnäytetyöraportin että tuotoksen oli tarkoitus valmistua keväällä Koska työn lopullinen aihe rajattiin vasta syksyn 2006 alussa, suunniteltu aikataulu tiivistyi ja tuotoksen testaus vaihtui sen monipuolisempaan arviointiin, mikä lisättiin hankesuunnitelmaan jälkikäteen. Arvioijiksi pyydettiin tilaajan lisäksi Omaishoitajat ja Läheiset -liiton koulutuspäällikköä ja kokeneinta ohjaajaa. Arviointi ajateltiin tehdä tuotoksen raakaversion valmistuttua helmikuun 2007 loppuun mennessä, jotta tarvittavat muutokset ehtisivät tuotokseen ennen sen mahdollista painattamista maaliskuussa ja ennen opinnäytetyöraportin jättöä huhtikuun alussa. (Hankepäiväkirja ) Tässä opinnäytetyöraportissa kuvataan ja arvioidaan opinnäytetyöprosessia ja siinä syntynyttä tuotosta peilaten niitä yhdessä tilaajan kanssa tehtyyn hankesuunnitelmaan (Liite 2). Opinnäytetyön arviointikriteerejä ovat riittävä yhteistyö, aikataulussa pysyminen, tavoitteiden toteutuminen, tuotoksen vastaavuus sekä tuotoksen levitys. Tuotokseen otettujen menetelmien valintakriteerejä ovat soveltuvuus ikääntyvien puoliso-omaishoitajien kohtaamiseen sosiaalialan työssä ja hyödynnettävyys heidän jaksamisensa tukemiseen ennalta ehkäisevästi.

11 11 3 KESKEISET KÄSITTEET JA VIITEKEHYS Tämän opinnäytetyön prosessointi alkoi aiheen keskeisimpien käsitteiden pohtimisella. Kohderyhmää eli yli 65-vuotiaita henkilöitä kuvaavan termin valinta oli vaikeaa ryhmän ikähaitarin laajuuden vuoksi. Pois jätettiin muun muassa seniori, koska sillä tarkoitetaan yleensä hiljattain eläkkeelle jääneitä henkilöitä, sekä ikäihminen, koska se ei ollut työn tekovaiheessa tarpeeksi vakiintunut ja tuttu ilmaus. Sosiaalisten voimavarojen, voimavaralähtöisyyden ja tulevaisuuden suunnittelun havaittiin olevan osa samaa kokonaisuutta, voimaantumista. Prosessin myöhemmässä vaiheessa kohderyhmän rajaaminen puoliso-omaishoitajiin toi mukaan omaishoidon termistön. Tällöin sosiaalinen tuki, vertaistuki ja elämänhallinta päätettiin jättää taustavaikuttajiksi. Työn keskeisimmät käsitteet ovat siis ikääntyvä, omaishoito, omaishoidon tuki, omaishoitaja, puoliso-omaishoitaja ja voimaantuminen. (Hankepäiväkirja ) 3.1 Ikääntyvä Arkipuheessa vanhuus ja eläkkeelle jääminen on pitkään liitetty toisiinsa. Tilastoissa yli 65-vuotiaat niputetaan usein omaksi ryhmäkseen. Eläkeiän madalluttua ja ihmisen eliniän pidennyttyä niin kutsuttu vanhusväestö on monimuotoistunut. Kukaan tuskin kutsuu 59-vuotiasta vanhukseksi. Lisäksi 59-vuotias ja 85-vuotias ihminen voivat olla hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisen palvelun tarpeessa. Hehän ovat eri sukupolveakin. Ikääntyvällä taas voidaan tarkoittaa eläkeikäistä nuorempaakin väestöä, kuten ikääntyviä työntekijöitä. Ikääntynyt viittaa yleensä vanhuuden jo saavuttaneeseen henkilöön. (Jyrkämä 2003, ) Tässä raportissa käytetään yli 65-vuotiaasta kohdehenkilöstä termiä ikääntyvä tai ikääntyvä omaishoitaja eikä muita ikäryhmiä erotella, koska oletetaan, että omaishoitajuus ikääntyvien kohdalla on toisaalta samankaltaista eläkkeellä olon takia ja toisaalta yksilöllistä iästä riippumattomalla tavalla. Ihmisen toimintakyky ei ole suoraan verrannollinen hänen ikänsä kanssa, joten hyvin iäkkäänkin omaishoitajan jaksamisen tukeminen voi toimia ennalta ehkäisevästi ja pidentää kotona asumisaikaa merkittävästi. Tämän vuoksi kohderyhmän ikä jätettiin opinnäytetyössä laajaksi. (Hankepäiväkirja

12 ) 3.2 Omaishoito, omaishoitaja ja omaishoidon tuki Omaishoito on hyvin monimuotoista. Tiivistetysti omaishoito tarkoittaa kotona tapahtuvaa ei-ammattilaisen tekemää, palkatonta ja jatkuvaa hoito- ja huolenpitotyötä. Hoitaja ja hoidettava voivat olla pariskunta, lapsi ja vanhempi, ystävykset tai muulla tavoin toisilleen läheiset. Omaishoitaja voi asua yhdessä hoidettavan kanssa tai käydä hänen luonaan. Hoidettavia löytyy vauvasta vaariin. Hoiva voi ulottua arjen askareissa auttamisesta ympärivuorokautiseen perushoitoon. Juuri omaishoitotilanteiden moninaisuuden vuoksi niitä on vaikea tunnistaa ja tavoittaa, jolloin monet omaishoitajat jäävät tuen ulkopuolelle. Sosiaalihuoltolaissa (2005) omaishoidolla tarkoitetaan: --vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Vastaavasti omaishoitajalla tarkoitetaan: -- hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. (Sosiaalihuoltolaki 2005.) Omaishoidon tuella tarkoitetaan: -- kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. (Sosiaalihuoltolaki 2005.) Lain mukaan omaishoito on siis toisilleen läheisten ihmisten välillä tapahtuvaa, tarpeen mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Virallisesti omaishoitajia ovat kuitenkin vain ne, jotka ovat tehneet omaishoitosopimuksen. Sopimuksen tekemiseen on sosiaalihuoltolaissa määritelty omaishoidon tuen myöntämiskriteerit seuraavasti: kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos hoitotilanteessa täyttyy kotihoidon tarve, hoitajan halu ja riittävä toimintakyky, hoidon riittävyys, kodin sopivuus hoidon järjestämiseen ja hoidettavan edun mukaisuus (Sosiaalihuoltolaki 2005).

13 13 Sosiaalihuoltolaissa ei kerrota kunnan velvollisuuksista tai toimenpiteistä tilanteissa, jolloin kotihoidolle on tarvetta, mutta jokin kriteereistä ei täyty, omaishoitaja ei jaksa hakea omaishoidon tukea tai omaishoitosopimusta ei muusta syystä ole tehty. Valtaosa läheisestään huolehtivista henkilöistä ei ole tehnyt omaishoitosopimusta ja he jäävät kunnallisen tuen ulkopuolelle. Sopimuksen tehneiden omaishoitajien saama tuki on myös riittämätöntä. Lain mukaan heillä on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, jos hoito sitoo heitä lähes ympäri vuorokauden. Yleensä nämä vapaat eivät kuitenkaan toteudu sopivan sijaishoitomahdollisuuden puutteen vuoksi. (Sosiaalihuoltolaki 2005; Salanko-Vuorela, Purhonen, Järnstedt & Korhonen 2006, 22 23). Ruotsissa omaishoito määritellään sosiaalihuoltolaissa sosiaalilautakunnan tehtäviä koskevissa erillispäätöksissä omaishoitajien kohdalla seuraavasti: Anhörigvårdare 10 Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. (Socialtjänstlagen 2005) Lain mukaan sosiaalilautakunnan tulee tarjota tukea ja sijaishoitomahdollisuuksia niille, jotka hoitavat lähimmäistään, joka on pitkäaikaissairas, ikääntyvä tai vammainen. Jokainen omaishoitaja on siis oikeutettu saamaan tukea kunnalta huolimatta hänen asemansa virallisuudesta tai epävirallisuudesta. Tuen toteutusta ei laissa määritellä. Useimmiten omaishoitajia tuetaan Ruotsissa tarjoamalla heille vapaa-aikaa hoidettavalle suunnatun päivätoiminnan, lyhytaikaishoidon tai kotona tapahtuvan sijaishoidon avulla (Anhörig 300, 2002, 22). Suomessa kunta tukee omaishoitosopimuksen tehneitä pääasiassa taloudellisesti, jonkin verran myös palvelujen, kuten lääkäripalvelujen ja koti- ja laitoshoidon kautta. Muita omaishoitajia kunta tukee kotipalvelun keinoin. (Vaarama, Voutilainen & Manninen 2003, 40, 51.) Tässä opinnäytetyössä omaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii arjessa apua tarvitsevasta läheisestään, oli hän tehnyt omaishoitosopimuksen tai ei. Ikääntyvällä puoliso-omaishoitajalla tarkoitetaan kaikkia yli 65-vuotiaita, jotka huolehtivat avio- tai avopuolisostaan, joka tarvitsee toisen ihmisen apua tai tukea jokapäiväisissä toiminnoissa.

14 Voimaantuminen Voimaantuminen on tunne omien voimavarojen olemassaolosta ja tietoisuus niiden vahvistavuudesta. Voimavara voi olla yksilön ominaisuus, käyttäytymistapa, taito tai uskomus. Rodwellin sanakirjamuotojen analyysin mukaan voimaantuminen voidaan nähdä voiman mahdollistavana prosessina. Tarkoituksena on mahdollistaa yksilön voimavarojen löytyminen, jotta hän voi tunnistaa ja ottaa käyttöön omat voimavaransa. Mahdollistaminen tapahtuu yksilön omista lähtökohdista. Se on siis hyvin yksilöllistä ja siksi vaikeasti tutkittavissa tai määriteltävissä. Voimaantuminen näkyy sen saavuttaneissa elämänmyönteisyytenä, luovuutena, jaksamisena ja tunteena elämänhallinnasta. Sisäisen voimantunteen saavuttanut jaksaa esimerkiksi yrittää parhaansa ja ottaa vastuuta sekä omasta että muiden hyvinvoinnista. (Siitonen 1999, 61, ) Voimaantumisella on siihen olennaisesti vaikuttavia osatekijöitä, kuten päämäärät, usko kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä tuntemukset. Päämääriä vahvistavat tulevaisuuteen kohdistuva toiveikkuus, valinnanvapaus ja arvot. Esimerkiksi tulevaisuuden unelmien asettaminen on voimaantumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Usko omiin kykyihin perustuu muun muassa hyvään minäkäsitykseen, identiteettiin ja itsearvostukseen. Usko ympäristön suomiin mahdollisuuksiin edellyttää hyväksynnän, arvostuksen ja toimintavapauden kokemista. Päämäärien asettamisen ja kykyihin ja mahdollisuuksiin uskomisen lisäksi tarvitaan toimintaan innostavia tuntemuksia, kuten myönteisyyttä, tahtoa ja energiaa. Puutteet yhdessäkin osatekijässä voivat heikentää tai jopa estää voimaantumisen. Esimerkiksi vastuun kantamiseen tarvitaan tukea ja myönteistä ilmapiiriä, jottei vastuusta tule taakka. Itsensä tarpeelliseksi kokeminen lisää voimia ottaa vastuuta. (Siitonen 1999, 119, 157.) Ikääntyvien puoliso-omaishoitajien voimaantumisen kokemista voivat estää puutteet jopa kaikissa voimaantumisen osatekijöissä. Omaishoitotilanteen tuntemattomuuden luoma tulevaisuuden pelko varjostaa päämäärien asettamista ja muutokset parisuhteessa koettelevat myönteisyyttä ja jaksamista. Uusi rooli omaishoitajana vaatii uusien kykyjen oppimista, mikä on poikkeuksellista ja hyvin haastavaa elämän loppupuolella. Ympäristön antama tuki saattaa olla ratkaiseva tekijä vaikeissa tilanteissa olevien puoliso-omaishoitajien voimaantumiselle. Heistä etenkin ikääntyvät hyötyisivät

15 15 huomatuksi ja kuulluksi tulemisesta, ja sitä kautta saatavasta arvostuksesta, luottamuksesta, kunnioituksesta ja vastavuoroisuudesta (Kohonen, Uuksulainen & Kortelahti 2002, 58; Hankepäiväkirja ) Koska huoli omaisiaan hoitavien ihmisten jaksamisesta on ollut ilmassa jo 1990-luvun alusta lähtien (ks. esim. Gothóni 1991), on korkea aika lisätä omaishoitajien voimaantumisen mahdollistavaa toimintaa. Tämä parantaisi omaishoitajien asemaa ja tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa, mikä on voimaantumisen yksi edellytys. Sisäisen voimantunteen saavuttaminen tukisi omaishoitajien jaksamista ja mahdollistaisi sekä omasta että läheisen hyvinvoinnista huolehtimisen. Erityisesti ikääntyvien omaishoitajien tukeminen kaipaa kehittämistä, koska heidän kokemansa mielenterveydelliset huolet ja masennus ovat alkaneet keskusteluissa tulla yhä useammin esiin muun muassa Omaishoitajat ja Läheiset liiton lomaohjaaja Leena Nordströmin (2007) ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton projektivastaavan Tuula Immosen ja projektisuunnittelijan Kaija Rayn (2007) mukaan. Omaishoitajasta itsestään lähtevällä muutoksella yhdessä ulkopuolisen tuen kanssa on pitkäkestoisemmat ja tehokkaammin ennalta ehkäisevät vaikutukset kuin kummallakaan yksin. Esimerkiksi sosionomeilla on hyvät valmiudet voimaantumisprosessin mahdollistamiseen, koska heidän koulutuksessaan painotetaan sen osatekijöitä vahvistavia puolia, kuten yhteisöllisyyttä, vuorovaikutuksellisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilön arvostamista (Borgman 2002, 25). Yhdessä asiaan perehtyneen työntekijän kanssa omaishoitaja voi löytää oman elämän ja toiminnan merkityksellisyyden ja mielekkyyden sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tulevaisuuden suhteen. Voimaantumisprosessin yksilöllisyyden korostamiseksi ja toteutumisen varmentamiseksi tässä opinnäytetyössä keskityttiin asiakkaan ja työntekijän väliseen, kahdenkeskiseen kohtaamiseen ryhmämuotoisen tukitoiminnan sijaan. Ryhmissä käytettyjä menetelmiä sovellettiin yksilötoimintaan sopiviksi, koska aiempaa materiaalia työntekijän keinoista käsitellä asioita kahden omaishoitaja-asiakkaan kanssa on vähän.

16 16 4 TAUSTATEORIAA Aiemmista tutkimuksista etsittiin vastauksia opinnäytetyön tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin ennalta ehkäisevän, yksilöllisen ja voimavaralähtöisen tukemisen näkökulmasta. Aiheen rajauksen kannalta oli tärkeää selvittää, missä määrin ikääntyminen, omaishoitajuus ja parisuhde liittyvät toisiinsa. Oletuksena oli, että hankkeen kohderyhmän rajaaminen ikääntyviin puoliso-omaishoitajiin olisi selkeää, muttei liian yksityiskohtaista yleisen hyödynnettävyyden kannalta. Työntekijän näkökulmasta etsittiin vastauksia siihen, mitä keinoja sosiaalialan työntekijöillä on tukea omaishoitajia ja minkälaisten keinojen kehittämistä he tarvitsevat. Lisäksi haluttiin selvittää, miten omaishoitajat kokevat omaishoitajuuden ja minkälaista tukea he kaipaavat. Yhteiskunnan tasolla tutkittiin, miten puoliso-omaishoitajien jaksamisen tukemista tulisi kehittää. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin siis muut omaishoitoperheet kuin ikääntyvät pariskunnat sekä omaishoidon mielenterveysongelmiin, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyvät kysymykset. Ikääntymistä elämänvaiheena tai vertaistuen merkitystä ei myöskään tarkasteltu aiheelle asetettujen rajojen vuoksi. 4.1 Ikääntyminen ja puoliso-omaishoitajuus tilastoissa Vuonna 2002 Tampereen yliopistolla tehdyn kyselyn mukaan suurin osa omaishoitajista on ikääntyviä puolisoita. Kyselyn kohteena olivat omaishoitajat, jotka eivät saa omaishoidon tukea. Heitä arvioidaan olevan reilu 80 % kaikista omaishoitajista. Kyselyllä tehty kartoitus on osa Sairaan hyvät projektia, jolla pyrittiin etsimään ilman omaishoidon tukea toimivia omaishoitajia ja selvittämään heidän elämäntilannettaan ja tarpeitaan. Kyselyyn vastanneista 206 omaishoitajasta 78 % oli eläkkeellä ja noin 60 % yli 65-vuotiaita. Omaishoitajista 74 % hoiti avio- tai avopuolisoaan. 206 hoidettavasta jopa 70 % oli yli 65-vuotiaita. Sairaan hyvät projektin kyselyn vastauksista on nähtävissä, että omaishoidon tuen ulkopuolella elävien osalta omaishoito on pääosin ikääntyvien henkilöiden välistä hoivaa ja huolenpitoa. (Wacklin & Malmi 2004, 12, ) Sosiaali- ja Terveysministeriön vuonna 2002 tekemän selvityksen mukaan yli 65- vuotiaiden määrä omaishoidon tukea saavista omaishoitajista on 39 % ja hoidettavista

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN

OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN OMAISHOITAJALOMAN VAIKUTUS JAKSAMISEEN Kaisu Ylikoski Opinnäytetyö syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Ylikoski, Kaisu.

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta

Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Kukkasia vai kantoja polulla? Terveyden edistäminen ikääntyneiden omaishoitajien näkökulmasta Leinonen, Kirsi 2009 Tikkurila KUKKASIA VAI KANTOJA POLULLA? - TERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ Nyyti ry:n Eroryhmään 2008 osallistuneiden kokemuksia erosta toipumisesta Netta Karjalahti Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä Tina Packalén Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot