EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto"

Transkriptio

1 Hakemusnumero: Hankekoodi: 1(14) Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Keskeneräinen 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Jyväskylän yliopisto Organisaatiotyyppi Y-tunnus Yliopisto Jakeluosoite Puhelinnumero Kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Postinumero (keskus) Postitoimipaikka Kokkola Tilinumero (IBAN) BIC F WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Matthies Aila-Leena DABAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa professori Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite aila-leena.matthieschydenius.fi Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely D Vain yksi hakija l1 Hakijoita on useampi kuin yksi D Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai (yhteishanke) useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) lsatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Centria-ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Vipuvoimaa EU:[ta

2 - yliopiston Hakemusnumero: Hankekoodi: 2 (14) Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) ja Centria ammattikorkeakoulu täydentävät toisiaan hankkeessa tarvittavan tietämyksen ja asiantuntijuuden osalta sekä varmistavat yhdessä konkreettisen yhteistyön ruohonjuuritason kattavuuden hankkeen toimialueen paikallisissa palveluissa. Yliopistokeskus tuo hankkeeseen laajan yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon sekä sosiaalityön käytäntötutkimuksen osaamisen toimintamallin, jonka käyttökelpoisuutta KYC on kokeillut kuntien kanssa TIPS-hankkeen esiselvitysvaiheessa Centria ammattikorkeakoulun opettajat tuovat jalkautuvaan malliin työelämän kehittämisen soveltavaa prosessi-ja yhteiskehittämisen tietoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sellaisia palveluja, joissa työskentelee sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kouluttamia työntekijöitä. Molempien hanketoimijoiden opiskelijat voivat kohdistaa hankkeeseen käytännön opintojaksoja sekä opinnäytetöitä. Näin yhteishanke mahdollistaa tehokkaampien moniammatillisten palvelumallien kehittämisen uudenlaisella asiakaslähtöisellä otteella. Sosionomiopiskelijat alueelta osallistuvat opintojensa puitteissa hankkeessa syntyvien uudenlaisten toiminnallisten ideoiden konkreettiseen toteutukseen eri paikkakunnilla opettajiensa ohjaamana. Opiskelijat harjaantuvat monialaiseen ammatilliseen yhteistyöhön ja pystyvät hahmottamaan kokonaisvaltaisten palvelujen kehittämisen osana työkenttää. Molemmat oppilaitokset saavat hankkeesta uudenlaisen autenttisen toimintaympäristön hyödynnettäväksi opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Hankkeen toteuttaminen yliopiston ja ammaifikorkeakoulun yhteishankkeena vahvistaa eri ammattiryhmien tietoon perustuvaa osaamista sekä varmistaa molempien tavoitteiden - monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä osallistumista vahvistavien toiminnallisten käytäntöjen kehittämisen - saavuttamista. Lisäksi hankkeessa luotava jalkautuva toimintamalli edellyttää molempien osaamista (tutkimukselliseen tietoon perustuva sosiaalityö/yliopisto; asiakkaiden osallisutta vahvistamien omaehtoisten toimintamallien käytännön toteutus! AMK:n opiskelijat) 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TIPS) Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ-ja toimintakyvyn parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeessa kehitetään sosiaalityöhön uudenlaista tietoon perustuvaa ja osallisuutta vahvistavaa monialaisten palvelujen toimintamallia,jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. Yhteisöllisen toimintamallin tavoitteena on edistää sellaista sosiaalityön osaamista monialaisissa palveluissa, joka vahvistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden omaehtoista osallistumista ja omia voimavaroja erityisesti aikuissosiaalityössä. Hankkeen toimenpiteitä ovat sosiaalityön opettajien (5) säännöllinen ja tiivis jalkautuminen käytännön palvelujen kehittämiseen yhdessä AMK:n opettajaparin kanssa tukemaan osallisuutta vahvistavia uusia palvelujen toimintamalleja viiden eri kunnan/kuntayhtymän alueella. - yliopistokeskuksen opettajat tuottavat kentälle käytännön tarpeisiin vastaavaa tutkimustietoa, jota yhdistetään säännöllisissä kokoontumisissa työntekijöiden ammatilliseen tietoon ja palvelunkäyttäjien kokemus- ja paikallistietoon. Hanke hyödyntää tässä yliopistokeskuksen pitkäaikaista ja kansainvälisesti verkostoitunutta osaamista osallistumistutkimuksessa ja sosiaalityön käytännön kehittämisessä sekä marginalisoitujen ryhmien palveluissa. - yliopistokeskuksen sekä Centria AMK:n opettajat ja opiskelijat tukevat viiden kunnan/kuntayhtymän alueella työelämän ulkopuolella olevien ryhmien kanssa heidän omaehtoisia osallisuutta vahvistavia käytännön toimintamalleja. Hanke hyödyntää tässä AMK:n mahdollisuutta opiskelijoiden toiminnallisiin projekteihin sekä opettajien osaamista työelämälähtöisessä toiminnallisessa kehittämisessä.

3 - syvennetään - vakiinnutetaan Hakemusnumero: Hankekoodi: 3(14) Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. Hankkeen toteuttavat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria-ammattikorkeakoulu yhteistyössä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä KNOWLEDGE-BASED SOCIAL WORK EMPOWERING PARTICIPATION 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The objective of the TIPS-project is to create a new type of knowledge-based and participative practice model for the multi-agency services directed mainly to the citizens outside of labour market and increase the skills of practitioners in participative working methods. The project wiii take place in a systematic and tight cooperation between the university, the Centria University of Applied Studies and the social services in five different municipalities in the area. In doing this the project wiil combine different type of knowledge: research-based knowledge of the academics, professional practice knowledge of the front-line workers of services, experience-based knowledge of the service users as weii as the local knowledgebase. The TIPS-project wili be run as a community-oriented and multi-agency process which will be carried out three times during the academic teaching periods. The measures of the project wiii comprise: - five university teachers will dismount monthly together with a colleague from the university college to the grass-root level of municipal services in order to support the development work of the practitioners in knowledge-based participatory approach of services with the service users - academics wiii contribute to the development by providing research-based knowledge on the issues raised by the practitioners and especially related to the expertise of the university in research of participation and marginalisation - teachers and students of the university and the university of applied sciences wili support concretely the practice development of self-directed forms of participation of the service users outside of labour market. As outcomes of the TIPS-projectwill achieve - deepening of the knowledge-based skills of the practitioners in participatory multi-agency working approaches - establishment of new type of practice modeis enabling a better participation and involvement of service users outside of labour market, strengthening their social capabilities and empowering their role as citizens - build a new type of structure for knowledge-based collaborative practice development between various agencies. The project wili be run by the Kokkola University Consortium Chydenius and Centria University of Applied Studies in collaboration with the municipalities of the region. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

4 30.4. Hakemusnumero: Hankekoodi: 4(14) Hankkeen nimi: Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TI PS) Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaivataan suurten rakenteellisten ratkaisujen ohella uusia näkökulmia paikallistason osaamiseen ja yhteistyöhön, jotta kasvavaa huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta voidaan torjua ennalta. ESR-ohjelman periaatteisiin kuuluvan sosiaalisesti kestävän kehityksen ydinajatuksiin kuuluvat tasa-arvoisuuden ohella osallisuus ja yhteisölähtöisyys. Tutkimusten mukaan palvelujärjestelmä itsessään voi kuitenkin toimia omaehtoista osallisuutta estävästi ja tarkastella huono-osaisuutta vain yksilön ongelmana. Sosiaalihuoltoon tarvitaan uudenlaisia yhteisöllisiä paikallisia toimintamalleja ja osaamista, jotka tukevat kaikkein heikossa asemassa olevien palveluntarvitsijoiden omia voimavaroja, vertaistukea ja kansalaisosallistumista. Juuri nämä muodostavat Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön tutkimuksen ja koulutuksen keskeiset osaamisvahvuudet, ja niihin on suuntautunut jo useita kehittämis- ja tutkimushankkeita, kuten Kansalaisosallistuminen ja hyvinvointipalvelut maaseudulla , (YTRJMMM/TEM, Kaste-ohjelma) ja Hyvinvointipalvelujen rooli marginalisoitujen ryhmien osallistuvalle kansalaisuudelle (Suomen Akatemia) sekä Participation, marginalisation and welfare services across Europe -julkaisu (Matthies/Uggerhoej 2014, Ashgate). TIPS-hankkeessa voidaan soveltaa suoraan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tuloksia siitä, miten hyvinvointipalvelut voivat edistää ja ehkäistä kaikkien heikoimmin osallistuvien ryhmien osallistumista. TIPS- hanke perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen sekä Centria amk:n sosionomikoulutuksen pitkäaikaiseen yhteistyöhön alueen kuntien kanssa. TIPS-hanketta on valmisteltu Keski- Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahoituksella (MKR) sekä alueen kuntien rahoituksella toteutettavassa TIPS esiselvitysvaiheen hankkeessa TIPS -esiselvitysvaiheessa luodaan toimintamallia, jossa yliopistokeskuksen sosiaalityön käytäntötutkimus jalkautuu säännöllisesti alueen kuntien sosiaalityön kehittämisen tueksi tuoden tutkimusperustaista tietoa käytännön sosiaalityön ammatillisen tiedon, asiakkaiden kokemustiedon ja kansalaisten paikallistiedon rinnalle. Esiselvitysvaiheen kehittämistapaamisissa on kokeiltu erilaisia työskentelymenetelmiä, joita työntekijät voivat hyödyntää myös asiakastyössä. Esiselvitysvaiheessa hankkeeseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden arviot hankkeesta ovat positiivisia. Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu koetaan hedelmälliseksi, käytännön työhön toivotaan tutkittua tietoa päätösten ja työn kehittämisen tueksi. Asiakkaiden tietoa ja kokemuksia halutaan saada mukaan työn kehittämiseen. Hankkeesta on koettu olevan hyötyä suoraan sosiaalipalveluiden käytäntöön ja työntekijöiden sitoutuminen hankkeeseen on työpaineista huolimatta korkea. Lisäksi Centria amk:n hallinnoimassa maakunnan kehittämisrahahankkeessa Keskipohjalaista hyvinvointia on kehitetty ennaltaehkäiseviä hyviä käytäntöjä. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tavoitteet ovat ESR:n toimintalinja 5 mukaisia mutta niissä heijastuvat myös ESR:n ohjelman periaatteisiin kuuluvan kestävän kehityksen ajattelun mallin mukainen sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet kuten eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuus ja demokratia sekä yhteisöllisyys ja paikallisuus. Konkreettisella tasolla hankkeen tavoitteena on vahvistaa monialaisissa sosiaalipalveluissa osaamista sellaisissa lähestymistavoissa, jotka tukevat työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten sosiaalista toimintakykyä ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä heille suuntautuvien moniammatillisten palveluprosessien toimintatapaa seuraavalla kahdella konkreettisella tavoitteella 1. kehittämällä sosiaalityöhön uudenlaista osallisuutta tukevaa monialaista tietoon perustuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. 2. suuntaamalla eritysesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa tehtävää sosiaalityötä tukemaan heidän sosiaalista toimintakykyään konkreettisilla osallistumismahdollisuuksilla. Lähtökohtana on palveluntarvitsijoiden omat voimavarat sekä oma näkemys elämäntilanteestaan, osallistumisintresseistään sekä oma sitoutuminen omaehtoisesti määriteltyihin osallistumismuotoihin. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittaisen prosessin lopussa toukokuussa kussakin kunnassa/kuntayhtymässä toteutettavalla ja kaikille osallistujille suunnatulla kyselyllä sekä kansalaisfoorumi-tyyppisellä, jokaisen osallistujan käsitystä kunnioittavalla moderaatiomenetelmällä, jonka vertailukohteena ovat yhdessä täsmennetyt tavoitteet liittyen

5 Hakemusnumero: Hankekoodi: 5(14) sekä osallisuuuta mahdollistaviin palvelujen työkäytäntöihin että itse osallisuuden kehittymiseen, sekä sosiaalisten toimintavalmiuksien erilaiseen asteittaiseen vahvistumiseen. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? TIPS-hankkeen uutuutena ja lisäarvona on - tietoon perustuva toimintamalli ja kehittämistyö, jossa yhdistyy tutkimuksellinen, ammatillinen, kokemuksellinen ja paikallinen tieto tukemaan yhteisöllisiä toimintamalleja - sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteita johdonmukaisesti soveltava, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa vahvistava suunnanmuutos työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden palveluissa - kohdistuminen kaikkein heikommin osallistuvien kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin - lähteminen kohderyhmän itse määrittelemistä osallistumisen muodoista ja omaehtoisista toiminnosta - osallistumistutkimuksen kriittisten ja lupaavien tulosten soveltaminen hankkeessa TIPS-hankkeella halutaan saada aikaan: 1. muutosta erityisesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa työskentelevien palvelujärjestelmien toimintatavoissa kohti yhteisöllisempää ja omaehtoista osallistumista tukevaa otetta 2. muutosta toimintatavoissa tutkimuksen ja käytännön kehittämisen välisessä yhteistyössä kentälle jalkautuvampaan suuntaan 3. mahdollisuuksia muutokseen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden omissa toimintatavassa, jota nyt määrittele pitkälti sopeutuminen eri luukkujen edellyttämien ehtojen täyttämiseen. Sen sijasta etsitään mahdollisuuksia omaehtoisen hyvän elämän määrittelyyn ja toteuttamiseen paikallisyhteisössä. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankealueen kuntien sosiaalityön ja sosiaalialan ammattilaiset sekä muut moniammatillisten verkostojen työntekijät (aikuissosiaalityö, terveydenhuolto, työvoimapalvelut, kuntoutus) Hankealueella asuvat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka useimmiten ovat aikuissosiaalityön asiakkaita ja aktivointitoimenpiteiden kohteita. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Yliopistokeskuksen sosiaalityön opiskelijat ja Centria amk:n sosionomiopiskelijat 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? TIPS-hanketta toteutetaan soveltamalla esiselvityshankkeessa alustavasti hahmotettua 7-vaiheista (toimenpiteet 1-7) toimintamallia vuosittain kolme kertaa toistuvana syklinä. Toimintamallia muokataan jokaisen syklin lopussa tehtävän osallistavan yhteisarvioinnin pohjalta. Toimenpide 1. Yliopistokeskuksen sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista ja Centria ammattikorkeakoulun sosiaalialan opettajista muodostuva pari jalkautuu säännöllisesti (1 xlkk) kohdealueen palveluihin vuorovaikutukseen käytännön tekijöiden ja asiakkaiden kanssa (eri toimijoista muodostuva paikallisyhteisön TIPS toimintaryhmä) kehittämään tietoon perustuvia monialaisia yhteistoiminnallisia palvelujen toimintamalleja sekä osallisuutta tukevia palvelujen toimintatapoja. Toimenpide 2. Vuorovaikutuksessa käytännön työntekijät ja asiakkaat määrittelevät arjestaan akuutteja osallisuudenja sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistarpeita erityisesti työelämän ulkopuolisten kansalaisten näkökulmasta. Näihin vastaamiseksi paikannetaan tarvetta tutkimukselliselle tiedolle ammatillisen tiedon ja kansalaisten kokemustiedon sekä paikallistiedon ohella.

6 - verkkovälitteisesti - kehittämistyöhön Hakemusnumero: Hankekoodi: 6(14) Toimenpide 3. Yliopistokeskuksen edustajat hankkivat aiheesta saatavilla olevaa tutkimustietoa ja tuovat sitä kentälle ja pyrkivät yhdessä amk:n edustajien kanssa tukemaan työntekijöitä ja palvelunkäyttäjiä löytämään osallisuutta parhaiten tukevia sovellutuksia tiedolle. Toimenpide 4. Yliopistokeskuksen sekä Centria amk:n opettajat ja opiskelijat toteuttavat toiminnallisilla malleilla tiedonhankintaa paikallisyhteisössä, monialaisen osaamisen vahvistamiseksi. TIPS-toimintaryhmä kehittää ja soveltaa osallistumista tukevia toimintamalleja asiakkaiden kokemustiedon ja paikallistiedon tuomiseksi sosiaalipalvelujen käyttöön (vertaisryhmät, selvitykset, havainnoinnit, kyselyt, kansalaisfoorumit, matalan kynnyksen kohtaamispaikat). Toimenpide 5. TIPS- hanke tukeutuu myös monitieteiseen tietoon ja konsultoi esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntijoita valitun konkreettisen kehittämistehtävän puitteissa. Yhdessä tuotettua moniäänistä tietoa jäsennetään vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa ja IT-teknologiaa hyödyntäen siten, että sitä voidaan soveltaa suoraan uudenlaisena osallisuutta vahvistavana sosiaalityön käytäntönä ja sosiaalipalvelujen kehittämisenä. Toimenpide 6. TIPS-toimintaryhmä arvioi IT-välitteisesti ja vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa sekä erityisten, asiakkaista koostuvan arviointiryhmän avulla yhdessä tuotetun tiedon soveltuvuutta ja näkyvyyttä palveluissa ja niiden vaikuttavuutta omaehtoiseen osallisuuden edellytyksiin ja sosiaaliseen toimintakykyyn paikallisyhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla. Toimenpide 7. TI PS-toimintamallilla koottu tutkimukseen, osallistumiseen ja monitoimijuuteen perustuva tieto dokumentoidaan IT-teknologialla ja tuodaan reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi tavalla, joka siirtää sosiaalityön painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja luo uusia tietoon perustuvia innovatiivisia ratkaisuja paikallisyhteisöjen sosiaalisiin ongelmiin. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena - syvennetään monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä - vakiinnutetaan palvelujärjestelmien välittömään yhteyteen uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Tuloksia tarkastellaan mm. hankkeen toteutusaikana kerättävien seurantatietojen avulla vuosittain sekä jokaisen kokoontumisen pikapalautemenetelmällä. Hankkeen konkreeffisena tuotoksena syntyy - hankkeen verkkopohjaisen toiminta-alustan kautta jaettavaa hankkeen sisäistä tiedontuotantoa (monialainen tietoonperustuva prosessointi), jota on mahdollista jalostaa yleiseen jakoon jaettavia tietopaketteja uudenlaisista konkreettisista osallisuutta vahvistavista toimintamalleista perustuvaa ja sitä tukevaa tutkimustyötä mm. opinnäytetöinä, jotka ovat verkkovälitteisesti saatavilla - monialaisen tietoonperustuvan sosiaalityön prototyyppinen laajemminkin varioitava mallennus - palvelunkäyttäjien kokemustietoon perustuva ohjeistus siitä, miten osallisuutta voidaan palvelujärjestelämässä aidosti mahdollistaa.

7 Hakemusnumero: Hankekoodi: 7(14) Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollista vakiinnuttaa kansalaisten laajempaakin vastuullista osallisuutta palvelujen kriittiseen kehittämiseen paikallisten TIPS-toimintaryhmein pohjalta (ns. deliberatiivinen demokratia). Tämä voi monialaisena, palvelujen käyttäjiä ja muita kansalaisina osallistavana foorumina osaltaan palkata sote-palvelujen rakenneuudistuksessa muutoin syntyvää lähidemokratian vajetta palveluja koskevissa asioissa erityisesti kaikkien heikoimmin osallistuvien kansalaisten vaikutusmahdilisuuksia silmälläpitäen. Toisena hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena luotavaa tietoonperustuvan kehittämisen toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hakemuksen kohteena olevaa kehittämisrakennetta eli tutkimustiedon ja palvelujen käytännön monialaista yhteistä kehittämistoimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen osana sote-kehittämisrakenteita. Tällä vahvistetaan erityisesti paikallistason ja lähipalvelujen kehittämistä sekä niihin liittyvää kansalaisvaikuttamista ja lähidemokratiaa. Hakemuksen kohteena olevaa sosiaalityön ja monialaisten palvelujen osaamista osallistamista vahvistavissa toimintamalleissa on tarpeen ylläpitää mm. sosiaalialan osaamiskeskusten toimesta ja muun sote-kehittämistoiminnan jatkuvana tehtävänä. Palvelujärjestelmään voidaan luoda hankkeessa kehitettävien mallien perustalta pysyviä käytäntöjä, joilla voidaan jatkuvasti päivittää ja ylläpitää kokemustietoon perustuvaa tietopohjaa (esim. kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, vertaistuki, sosiaalisen median kanavat, kansalaisfoorumit) Pitkän aikavälin tuloksia voidaan kytkeä tavoitteellisiksi osiksi hankealueen sote-tuotantoalueiden toimintaa. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa D Kyllä ll Ei Kustannusmalli FIat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset 0 4 FIat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokus tannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,4 3 Muu julkinen rahoitus ,6 4 Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

8 Hakemusnumero: Hankekoodi: 8(14) Kustannukset Yhteensä Rahoitus Yhteensä 6 Kunnat 0 5 Kuntien rahoitus 0 7 Muu julkinen 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma Kustannusarvio yhteensä yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Kuntarahoitus koostuu hankkeeseen osallistuvien alueiden kuntien ja kuntayhtymien rahoituksesta. Kuntarahoitushakemukset lähetetään eri tahoille helmikuussa 2015 ja päätöksiä odotetaan saman kuun aikana, sillä kuntarahoituksesta on jo käyty neuvottelut osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kuntarahoittajat ovat: Kokkola, Pietarsaari, Raahe, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta Omarahoitusosuus koostuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omarahoituksesta (muuta julkista rahoitusta) sekä Centria-ammattikorkeakoulun omarahoituksesta (kuntarahoitusta). Omarahoitusosuus hankkeessa jakautuu toteuttajien kustannusarvion mukaisessa suhteessa. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? ei ole haettu. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Haettavaa hanketta on suoraan edeltänyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama TIPS - tietoon perustuva sosiaalityö -esiselvityshanke ajalla Hanke on rahoitettu Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla. Fimosnro , hankenumero Hanke liittyy osallisuutta vahvistavan suuntautumisensa, sekä toiminta-alueen ja yliopistokeskuksen osaamispääoman kautta myös yliopistokeskuksen koordinoimaan hankkeeseen: Maaseudulle rakentuvat paikalliset palvelujärjestelmät - tutkimus arjen sujuvuutta tukevista lähipalvelumalleista Länsi- ja Itä-Suomessa / Rural Local Welfare Systems. Hanke on rahoitettu työ-ja elinkeinoministeriön myöntämällä maaseudun kehittämisen määrärahalla TEM/597/ /2014 STM:n rahoittamana, Pohjois-Suomen Kaste-alueella on käynnistymässä Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät hanke, joka mahdollistaa tiedonvaihtoa koskien toimintamalleja. 10 Maantieteellinen kohdealue EURA 2014-järjestelmä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (20) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 100211 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295024661

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero 300389 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 040 757 6698 Hankekoodi

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Karoliina Sipilä YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Opinnäytetyö Järjestö- ja Nuorisotyönkoulutusohjelma Yamk Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot