EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto"

Transkriptio

1 Hakemusnumero: Hankekoodi: 1(14) Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Keskeneräinen 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Jyväskylän yliopisto Organisaatiotyyppi Y-tunnus Yliopisto Jakeluosoite Puhelinnumero Kirjaamo, PL 35, Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Postinumero (keskus) Postitoimipaikka Kokkola Tilinumero (IBAN) BIC F WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Matthies Aila-Leena DABAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa professori Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite aila-leena.matthieschydenius.fi Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely D Vain yksi hakija l1 Hakijoita on useampi kuin yksi D Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai (yhteishanke) useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) lsatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Centria-ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulu Vipuvoimaa EU:[ta

2 - yliopiston Hakemusnumero: Hankekoodi: 2 (14) Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) ja Centria ammattikorkeakoulu täydentävät toisiaan hankkeessa tarvittavan tietämyksen ja asiantuntijuuden osalta sekä varmistavat yhdessä konkreettisen yhteistyön ruohonjuuritason kattavuuden hankkeen toimialueen paikallisissa palveluissa. Yliopistokeskus tuo hankkeeseen laajan yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon sekä sosiaalityön käytäntötutkimuksen osaamisen toimintamallin, jonka käyttökelpoisuutta KYC on kokeillut kuntien kanssa TIPS-hankkeen esiselvitysvaiheessa Centria ammattikorkeakoulun opettajat tuovat jalkautuvaan malliin työelämän kehittämisen soveltavaa prosessi-ja yhteiskehittämisen tietoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sellaisia palveluja, joissa työskentelee sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun kouluttamia työntekijöitä. Molempien hanketoimijoiden opiskelijat voivat kohdistaa hankkeeseen käytännön opintojaksoja sekä opinnäytetöitä. Näin yhteishanke mahdollistaa tehokkaampien moniammatillisten palvelumallien kehittämisen uudenlaisella asiakaslähtöisellä otteella. Sosionomiopiskelijat alueelta osallistuvat opintojensa puitteissa hankkeessa syntyvien uudenlaisten toiminnallisten ideoiden konkreettiseen toteutukseen eri paikkakunnilla opettajiensa ohjaamana. Opiskelijat harjaantuvat monialaiseen ammatilliseen yhteistyöhön ja pystyvät hahmottamaan kokonaisvaltaisten palvelujen kehittämisen osana työkenttää. Molemmat oppilaitokset saavat hankkeesta uudenlaisen autenttisen toimintaympäristön hyödynnettäväksi opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Hankkeen toteuttaminen yliopiston ja ammaifikorkeakoulun yhteishankkeena vahvistaa eri ammattiryhmien tietoon perustuvaa osaamista sekä varmistaa molempien tavoitteiden - monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä osallistumista vahvistavien toiminnallisten käytäntöjen kehittämisen - saavuttamista. Lisäksi hankkeessa luotava jalkautuva toimintamalli edellyttää molempien osaamista (tutkimukselliseen tietoon perustuva sosiaalityö/yliopisto; asiakkaiden osallisutta vahvistamien omaehtoisten toimintamallien käytännön toteutus! AMK:n opiskelijat) 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TIPS) Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ-ja toimintakyvyn parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeessa kehitetään sosiaalityöhön uudenlaista tietoon perustuvaa ja osallisuutta vahvistavaa monialaisten palvelujen toimintamallia,jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. Yhteisöllisen toimintamallin tavoitteena on edistää sellaista sosiaalityön osaamista monialaisissa palveluissa, joka vahvistaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden omaehtoista osallistumista ja omia voimavaroja erityisesti aikuissosiaalityössä. Hankkeen toimenpiteitä ovat sosiaalityön opettajien (5) säännöllinen ja tiivis jalkautuminen käytännön palvelujen kehittämiseen yhdessä AMK:n opettajaparin kanssa tukemaan osallisuutta vahvistavia uusia palvelujen toimintamalleja viiden eri kunnan/kuntayhtymän alueella. - yliopistokeskuksen opettajat tuottavat kentälle käytännön tarpeisiin vastaavaa tutkimustietoa, jota yhdistetään säännöllisissä kokoontumisissa työntekijöiden ammatilliseen tietoon ja palvelunkäyttäjien kokemus- ja paikallistietoon. Hanke hyödyntää tässä yliopistokeskuksen pitkäaikaista ja kansainvälisesti verkostoitunutta osaamista osallistumistutkimuksessa ja sosiaalityön käytännön kehittämisessä sekä marginalisoitujen ryhmien palveluissa. - yliopistokeskuksen sekä Centria AMK:n opettajat ja opiskelijat tukevat viiden kunnan/kuntayhtymän alueella työelämän ulkopuolella olevien ryhmien kanssa heidän omaehtoisia osallisuutta vahvistavia käytännön toimintamalleja. Hanke hyödyntää tässä AMK:n mahdollisuutta opiskelijoiden toiminnallisiin projekteihin sekä opettajien osaamista työelämälähtöisessä toiminnallisessa kehittämisessä.

3 - syvennetään - vakiinnutetaan Hakemusnumero: Hankekoodi: 3(14) Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. Hankkeen toteuttavat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria-ammattikorkeakoulu yhteistyössä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä KNOWLEDGE-BASED SOCIAL WORK EMPOWERING PARTICIPATION 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The objective of the TIPS-project is to create a new type of knowledge-based and participative practice model for the multi-agency services directed mainly to the citizens outside of labour market and increase the skills of practitioners in participative working methods. The project wiii take place in a systematic and tight cooperation between the university, the Centria University of Applied Studies and the social services in five different municipalities in the area. In doing this the project wiil combine different type of knowledge: research-based knowledge of the academics, professional practice knowledge of the front-line workers of services, experience-based knowledge of the service users as weii as the local knowledgebase. The TIPS-project wili be run as a community-oriented and multi-agency process which will be carried out three times during the academic teaching periods. The measures of the project wiii comprise: - five university teachers will dismount monthly together with a colleague from the university college to the grass-root level of municipal services in order to support the development work of the practitioners in knowledge-based participatory approach of services with the service users - academics wiii contribute to the development by providing research-based knowledge on the issues raised by the practitioners and especially related to the expertise of the university in research of participation and marginalisation - teachers and students of the university and the university of applied sciences wili support concretely the practice development of self-directed forms of participation of the service users outside of labour market. As outcomes of the TIPS-projectwill achieve - deepening of the knowledge-based skills of the practitioners in participatory multi-agency working approaches - establishment of new type of practice modeis enabling a better participation and involvement of service users outside of labour market, strengthening their social capabilities and empowering their role as citizens - build a new type of structure for knowledge-based collaborative practice development between various agencies. The project wili be run by the Kokkola University Consortium Chydenius and Centria University of Applied Studies in collaboration with the municipalities of the region. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

4 30.4. Hakemusnumero: Hankekoodi: 4(14) Hankkeen nimi: Tietoon perustuva sosiaalityö osallisuuden vahvistajana (TI PS) Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaivataan suurten rakenteellisten ratkaisujen ohella uusia näkökulmia paikallistason osaamiseen ja yhteistyöhön, jotta kasvavaa huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta voidaan torjua ennalta. ESR-ohjelman periaatteisiin kuuluvan sosiaalisesti kestävän kehityksen ydinajatuksiin kuuluvat tasa-arvoisuuden ohella osallisuus ja yhteisölähtöisyys. Tutkimusten mukaan palvelujärjestelmä itsessään voi kuitenkin toimia omaehtoista osallisuutta estävästi ja tarkastella huono-osaisuutta vain yksilön ongelmana. Sosiaalihuoltoon tarvitaan uudenlaisia yhteisöllisiä paikallisia toimintamalleja ja osaamista, jotka tukevat kaikkein heikossa asemassa olevien palveluntarvitsijoiden omia voimavaroja, vertaistukea ja kansalaisosallistumista. Juuri nämä muodostavat Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön tutkimuksen ja koulutuksen keskeiset osaamisvahvuudet, ja niihin on suuntautunut jo useita kehittämis- ja tutkimushankkeita, kuten Kansalaisosallistuminen ja hyvinvointipalvelut maaseudulla , (YTRJMMM/TEM, Kaste-ohjelma) ja Hyvinvointipalvelujen rooli marginalisoitujen ryhmien osallistuvalle kansalaisuudelle (Suomen Akatemia) sekä Participation, marginalisation and welfare services across Europe -julkaisu (Matthies/Uggerhoej 2014, Ashgate). TIPS-hankkeessa voidaan soveltaa suoraan Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tuloksia siitä, miten hyvinvointipalvelut voivat edistää ja ehkäistä kaikkien heikoimmin osallistuvien ryhmien osallistumista. TIPS- hanke perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen sekä Centria amk:n sosionomikoulutuksen pitkäaikaiseen yhteistyöhön alueen kuntien kanssa. TIPS-hanketta on valmisteltu Keski- Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahoituksella (MKR) sekä alueen kuntien rahoituksella toteutettavassa TIPS esiselvitysvaiheen hankkeessa TIPS -esiselvitysvaiheessa luodaan toimintamallia, jossa yliopistokeskuksen sosiaalityön käytäntötutkimus jalkautuu säännöllisesti alueen kuntien sosiaalityön kehittämisen tueksi tuoden tutkimusperustaista tietoa käytännön sosiaalityön ammatillisen tiedon, asiakkaiden kokemustiedon ja kansalaisten paikallistiedon rinnalle. Esiselvitysvaiheen kehittämistapaamisissa on kokeiltu erilaisia työskentelymenetelmiä, joita työntekijät voivat hyödyntää myös asiakastyössä. Esiselvitysvaiheessa hankkeeseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden arviot hankkeesta ovat positiivisia. Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu koetaan hedelmälliseksi, käytännön työhön toivotaan tutkittua tietoa päätösten ja työn kehittämisen tueksi. Asiakkaiden tietoa ja kokemuksia halutaan saada mukaan työn kehittämiseen. Hankkeesta on koettu olevan hyötyä suoraan sosiaalipalveluiden käytäntöön ja työntekijöiden sitoutuminen hankkeeseen on työpaineista huolimatta korkea. Lisäksi Centria amk:n hallinnoimassa maakunnan kehittämisrahahankkeessa Keskipohjalaista hyvinvointia on kehitetty ennaltaehkäiseviä hyviä käytäntöjä. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tavoitteet ovat ESR:n toimintalinja 5 mukaisia mutta niissä heijastuvat myös ESR:n ohjelman periaatteisiin kuuluvan kestävän kehityksen ajattelun mallin mukainen sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet kuten eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuus ja demokratia sekä yhteisöllisyys ja paikallisuus. Konkreettisella tasolla hankkeen tavoitteena on vahvistaa monialaisissa sosiaalipalveluissa osaamista sellaisissa lähestymistavoissa, jotka tukevat työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten sosiaalista toimintakykyä ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä heille suuntautuvien moniammatillisten palveluprosessien toimintatapaa seuraavalla kahdella konkreettisella tavoitteella 1. kehittämällä sosiaalityöhön uudenlaista osallisuutta tukevaa monialaista tietoon perustuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät tutkimustieto, ammatillinen tieto, asiakkaiden kokemustieto ja kansalaisten paikallistieto. 2. suuntaamalla eritysesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa tehtävää sosiaalityötä tukemaan heidän sosiaalista toimintakykyään konkreettisilla osallistumismahdollisuuksilla. Lähtökohtana on palveluntarvitsijoiden omat voimavarat sekä oma näkemys elämäntilanteestaan, osallistumisintresseistään sekä oma sitoutuminen omaehtoisesti määriteltyihin osallistumismuotoihin. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittaisen prosessin lopussa toukokuussa kussakin kunnassa/kuntayhtymässä toteutettavalla ja kaikille osallistujille suunnatulla kyselyllä sekä kansalaisfoorumi-tyyppisellä, jokaisen osallistujan käsitystä kunnioittavalla moderaatiomenetelmällä, jonka vertailukohteena ovat yhdessä täsmennetyt tavoitteet liittyen

5 Hakemusnumero: Hankekoodi: 5(14) sekä osallisuuuta mahdollistaviin palvelujen työkäytäntöihin että itse osallisuuden kehittymiseen, sekä sosiaalisten toimintavalmiuksien erilaiseen asteittaiseen vahvistumiseen. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? TIPS-hankkeen uutuutena ja lisäarvona on - tietoon perustuva toimintamalli ja kehittämistyö, jossa yhdistyy tutkimuksellinen, ammatillinen, kokemuksellinen ja paikallinen tieto tukemaan yhteisöllisiä toimintamalleja - sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteita johdonmukaisesti soveltava, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa vahvistava suunnanmuutos työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden palveluissa - kohdistuminen kaikkein heikommin osallistuvien kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin - lähteminen kohderyhmän itse määrittelemistä osallistumisen muodoista ja omaehtoisista toiminnosta - osallistumistutkimuksen kriittisten ja lupaavien tulosten soveltaminen hankkeessa TIPS-hankkeella halutaan saada aikaan: 1. muutosta erityisesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa työskentelevien palvelujärjestelmien toimintatavoissa kohti yhteisöllisempää ja omaehtoista osallistumista tukevaa otetta 2. muutosta toimintatavoissa tutkimuksen ja käytännön kehittämisen välisessä yhteistyössä kentälle jalkautuvampaan suuntaan 3. mahdollisuuksia muutokseen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden omissa toimintatavassa, jota nyt määrittele pitkälti sopeutuminen eri luukkujen edellyttämien ehtojen täyttämiseen. Sen sijasta etsitään mahdollisuuksia omaehtoisen hyvän elämän määrittelyyn ja toteuttamiseen paikallisyhteisössä. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankealueen kuntien sosiaalityön ja sosiaalialan ammattilaiset sekä muut moniammatillisten verkostojen työntekijät (aikuissosiaalityö, terveydenhuolto, työvoimapalvelut, kuntoutus) Hankealueella asuvat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka useimmiten ovat aikuissosiaalityön asiakkaita ja aktivointitoimenpiteiden kohteita. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Yliopistokeskuksen sosiaalityön opiskelijat ja Centria amk:n sosionomiopiskelijat 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? TIPS-hanketta toteutetaan soveltamalla esiselvityshankkeessa alustavasti hahmotettua 7-vaiheista (toimenpiteet 1-7) toimintamallia vuosittain kolme kertaa toistuvana syklinä. Toimintamallia muokataan jokaisen syklin lopussa tehtävän osallistavan yhteisarvioinnin pohjalta. Toimenpide 1. Yliopistokeskuksen sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista ja Centria ammattikorkeakoulun sosiaalialan opettajista muodostuva pari jalkautuu säännöllisesti (1 xlkk) kohdealueen palveluihin vuorovaikutukseen käytännön tekijöiden ja asiakkaiden kanssa (eri toimijoista muodostuva paikallisyhteisön TIPS toimintaryhmä) kehittämään tietoon perustuvia monialaisia yhteistoiminnallisia palvelujen toimintamalleja sekä osallisuutta tukevia palvelujen toimintatapoja. Toimenpide 2. Vuorovaikutuksessa käytännön työntekijät ja asiakkaat määrittelevät arjestaan akuutteja osallisuudenja sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistarpeita erityisesti työelämän ulkopuolisten kansalaisten näkökulmasta. Näihin vastaamiseksi paikannetaan tarvetta tutkimukselliselle tiedolle ammatillisen tiedon ja kansalaisten kokemustiedon sekä paikallistiedon ohella.

6 - verkkovälitteisesti - kehittämistyöhön Hakemusnumero: Hankekoodi: 6(14) Toimenpide 3. Yliopistokeskuksen edustajat hankkivat aiheesta saatavilla olevaa tutkimustietoa ja tuovat sitä kentälle ja pyrkivät yhdessä amk:n edustajien kanssa tukemaan työntekijöitä ja palvelunkäyttäjiä löytämään osallisuutta parhaiten tukevia sovellutuksia tiedolle. Toimenpide 4. Yliopistokeskuksen sekä Centria amk:n opettajat ja opiskelijat toteuttavat toiminnallisilla malleilla tiedonhankintaa paikallisyhteisössä, monialaisen osaamisen vahvistamiseksi. TIPS-toimintaryhmä kehittää ja soveltaa osallistumista tukevia toimintamalleja asiakkaiden kokemustiedon ja paikallistiedon tuomiseksi sosiaalipalvelujen käyttöön (vertaisryhmät, selvitykset, havainnoinnit, kyselyt, kansalaisfoorumit, matalan kynnyksen kohtaamispaikat). Toimenpide 5. TIPS- hanke tukeutuu myös monitieteiseen tietoon ja konsultoi esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntijoita valitun konkreettisen kehittämistehtävän puitteissa. Yhdessä tuotettua moniäänistä tietoa jäsennetään vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa ja IT-teknologiaa hyödyntäen siten, että sitä voidaan soveltaa suoraan uudenlaisena osallisuutta vahvistavana sosiaalityön käytäntönä ja sosiaalipalvelujen kehittämisenä. Toimenpide 6. TIPS-toimintaryhmä arvioi IT-välitteisesti ja vuorovaikutuksellisissa kokoontumisissa sekä erityisten, asiakkaista koostuvan arviointiryhmän avulla yhdessä tuotetun tiedon soveltuvuutta ja näkyvyyttä palveluissa ja niiden vaikuttavuutta omaehtoiseen osallisuuden edellytyksiin ja sosiaaliseen toimintakykyyn paikallisyhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla. Toimenpide 7. TI PS-toimintamallilla koottu tutkimukseen, osallistumiseen ja monitoimijuuteen perustuva tieto dokumentoidaan IT-teknologialla ja tuodaan reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi tavalla, joka siirtää sosiaalityön painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja luo uusia tietoon perustuvia innovatiivisia ratkaisuja paikallisyhteisöjen sosiaalisiin ongelmiin. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden aikana toistuvana yhteisöllisenä monialaisena kehittämishankkeena, jossa opetus ja tutkimus yhdistyvät palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen tuloksena - syvennetään monialaisten palvelujen työntekijöiden tietoonperustuvaa osaamista osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavissa käytännöissä - vakiinnutetaan palvelujärjestelmien välittömään yhteyteen uudenlaisia omaehtoisen kansalaisosallistumisen toimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti työelämän ulkopuolisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnassa - rakennetaan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön palvelujen yhteistyön toimintamallia, joka voi olla osaltaan pohjana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenteille, joissa yhdistyy tutkimustieto, ammatillinen tieto, kokemustieto ja paikallistieto. Tuloksia tarkastellaan mm. hankkeen toteutusaikana kerättävien seurantatietojen avulla vuosittain sekä jokaisen kokoontumisen pikapalautemenetelmällä. Hankkeen konkreeffisena tuotoksena syntyy - hankkeen verkkopohjaisen toiminta-alustan kautta jaettavaa hankkeen sisäistä tiedontuotantoa (monialainen tietoonperustuva prosessointi), jota on mahdollista jalostaa yleiseen jakoon jaettavia tietopaketteja uudenlaisista konkreettisista osallisuutta vahvistavista toimintamalleista perustuvaa ja sitä tukevaa tutkimustyötä mm. opinnäytetöinä, jotka ovat verkkovälitteisesti saatavilla - monialaisen tietoonperustuvan sosiaalityön prototyyppinen laajemminkin varioitava mallennus - palvelunkäyttäjien kokemustietoon perustuva ohjeistus siitä, miten osallisuutta voidaan palvelujärjestelämässä aidosti mahdollistaa.

7 Hakemusnumero: Hankekoodi: 7(14) Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollista vakiinnuttaa kansalaisten laajempaakin vastuullista osallisuutta palvelujen kriittiseen kehittämiseen paikallisten TIPS-toimintaryhmein pohjalta (ns. deliberatiivinen demokratia). Tämä voi monialaisena, palvelujen käyttäjiä ja muita kansalaisina osallistavana foorumina osaltaan palkata sote-palvelujen rakenneuudistuksessa muutoin syntyvää lähidemokratian vajetta palveluja koskevissa asioissa erityisesti kaikkien heikoimmin osallistuvien kansalaisten vaikutusmahdilisuuksia silmälläpitäen. Toisena hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena luotavaa tietoonperustuvan kehittämisen toimintamallia voidaan jatkossa viedä eteenpäin myös lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten ja muiden sote-kehittämisrakenteiden kautta. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hakemuksen kohteena olevaa kehittämisrakennetta eli tutkimustiedon ja palvelujen käytännön monialaista yhteistä kehittämistoimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen osana sote-kehittämisrakenteita. Tällä vahvistetaan erityisesti paikallistason ja lähipalvelujen kehittämistä sekä niihin liittyvää kansalaisvaikuttamista ja lähidemokratiaa. Hakemuksen kohteena olevaa sosiaalityön ja monialaisten palvelujen osaamista osallistamista vahvistavissa toimintamalleissa on tarpeen ylläpitää mm. sosiaalialan osaamiskeskusten toimesta ja muun sote-kehittämistoiminnan jatkuvana tehtävänä. Palvelujärjestelmään voidaan luoda hankkeessa kehitettävien mallien perustalta pysyviä käytäntöjä, joilla voidaan jatkuvasti päivittää ja ylläpitää kokemustietoon perustuvaa tietopohjaa (esim. kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, vertaistuki, sosiaalisen median kanavat, kansalaisfoorumit) Pitkän aikavälin tuloksia voidaan kytkeä tavoitteellisiksi osiksi hankealueen sote-tuotantoalueiden toimintaa. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa D Kyllä ll Ei Kustannusmalli FIat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset 0 4 FIat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokus tannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,4 3 Muu julkinen rahoitus ,6 4 Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

8 Hakemusnumero: Hankekoodi: 8(14) Kustannukset Yhteensä Rahoitus Yhteensä 6 Kunnat 0 5 Kuntien rahoitus 0 7 Muu julkinen 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma Kustannusarvio yhteensä yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Kuntarahoitus koostuu hankkeeseen osallistuvien alueiden kuntien ja kuntayhtymien rahoituksesta. Kuntarahoitushakemukset lähetetään eri tahoille helmikuussa 2015 ja päätöksiä odotetaan saman kuun aikana, sillä kuntarahoituksesta on jo käyty neuvottelut osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kuntarahoittajat ovat: Kokkola, Pietarsaari, Raahe, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta Omarahoitusosuus koostuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omarahoituksesta (muuta julkista rahoitusta) sekä Centria-ammattikorkeakoulun omarahoituksesta (kuntarahoitusta). Omarahoitusosuus hankkeessa jakautuu toteuttajien kustannusarvion mukaisessa suhteessa. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? ei ole haettu. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Haettavaa hanketta on suoraan edeltänyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama TIPS - tietoon perustuva sosiaalityö -esiselvityshanke ajalla Hanke on rahoitettu Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla. Fimosnro , hankenumero Hanke liittyy osallisuutta vahvistavan suuntautumisensa, sekä toiminta-alueen ja yliopistokeskuksen osaamispääoman kautta myös yliopistokeskuksen koordinoimaan hankkeeseen: Maaseudulle rakentuvat paikalliset palvelujärjestelmät - tutkimus arjen sujuvuutta tukevista lähipalvelumalleista Länsi- ja Itä-Suomessa / Rural Local Welfare Systems. Hanke on rahoitettu työ-ja elinkeinoministeriön myöntämällä maaseudun kehittämisen määrärahalla TEM/597/ /2014 STM:n rahoittamana, Pohjois-Suomen Kaste-alueella on käynnistymässä Paljon tukea tarvitsevat Paljon palveluita käyttävät hanke, joka mahdollistaa tiedonvaihtoa koskien toimintamalleja. 10 Maantieteellinen kohdealue EURA 2014-järjestelmä

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sisältö Laki Nykyinen ja uudistuva lainsäädäntö Epäsuhta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Projektitutkija, YTM Niina Rantamäki Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KAMPA-hanke Maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ESR ohjelmakausi 2014-2020 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriö Rakennerahastot: valtakunnalliset teemat Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoitus

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Seija Hämäläinen Hakemusnumero 100584 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0504563213

Lisätiedot

teemoihin PalKO hankkeessa

teemoihin PalKO hankkeessa Näkökulmia osallisuuden teemoihin PalKO hankkeessa Kati Närhi ja Tuomo Kokkonen Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Aikuissosiaalityön päivät 2012 Rovaniemi PalKO: palvelut ja kansalaisosallistuminen

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Hankkeen julkinen nimi Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä - Nuorten ohjaamo 25.11.2014

Hankkeen julkinen nimi Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä - Nuorten ohjaamo 25.11.2014 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä - Nuorten ohjaamo

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Muutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Päivi Junnilainen

Kommenttipuheenvuoro: Muutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Päivi Junnilainen Kommenttipuheenvuoro: Muutoksen vaikutukset aikuissosiaalityöhön Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Päivi Junnilainen 9.1.2014 Kommentteja NAV-malliin Uudistuksen toimeenpanon haasteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -tavoitteena työllisyyden ja osaamisen kehittäminen, heikommassa asemassa olevien ryhmien tukeminen sekä tasa-arvoisuuden edistäminen ja

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Kirjallinen menettely 19.5.2015-27.5.2015 Kokouspaikka: sähköpostitse Kaikki sihteeristön varsinaiset

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Dno OUKA/529/02.05.01.03/2015 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 27.1.2015 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden kuntarahoituksen

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2015 Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hakuinfo 17.6.2014 Molempia rahastoja koskevia hakuohjeita Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen? Hakemuksessa on selvitettävä Miten suunnittelussa

Lisätiedot

Valtakunnallinen romanihanke, ESR

Valtakunnallinen romanihanke, ESR Valtakunnallinen romanihanke, ESR TL 5 Teemana on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot