Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen harpattava uusiin innovaatioihin"

Transkriptio

1 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015

2

3 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen

4 Sisältö Esipuhe...5 Tiivistelmä Innovaatiojärjestelmän kehittämisellä hyvät lähtökohdat Lisää kannustavuutta ja vaikuttavuutta yritysten innovaatiotoiminnan julkiseen tukeen Innovaatiotoiminnassa lisättävä kansainvälistä vuorovaikutusta Yliopistoista korkeatasoista osaamista yhteiskuntaan Sektoritutkimus vastaamaan muuttuviin tarpeisiin Yritysten toimintaympäristö ja kasvun kannusteet kuntoon Selkeyttä yrityspalveluihin Luovien alojen osaaminen tukemaan innovaatiotoimintaa Suomi tarvitsee vetovoimaisia osaamiskeskittymiä Vauhtia digitalisoimiseen ja tietoyhteiskuntaan

5 Esipuhe Pitkäjänteinen innovaatiopolitiikka on tuottanut Suomessa hyvää tulosta. Korkeatasoiseen osaamiseen perustuva kilpailukykymme on ollut vahva. Talous ja yhteiskunta elävät kuitenkin kovissa muutospaineissa, joita talouskriisi, mahdollisesti pitkään jatkuva hitaan talouskasvun vaihe ja käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos vain korostavat. Huolta aiheuttaa myös se, ettei Suomi ole pystynyt hyödyntämään tietoyhteiskuntakehitystä ja digitalisaatiota niin kuin monet muut maat. Erityisesti julkisella sektorilla olisi mahdollisuus tuottavuusloikkaan hyödyntämällä tehokkaammin tieto- ja viestintäteknologiaa sekä panostamalla innovaatiotoimintaan. Kansainvälinen kilpailu, digitalisoituminen, väestön ikääntyminen sekä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaiset suuret haasteet muuttavat innovaatiotoiminnan edellytyksiä, innovaatioympäristöjä. Ne pakottavat Suomen uudistuksiin, joilla nostetaan osaamisen tasoa, haetaan uusia innovaatioita sekä parannetaan kilpailukykyä ja tuottavuutta. Uudistuminen on välttämätöntä hyvinvointiyhteiskuntamme perustan turvaamiseksi. Suomen menestyminen perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän innovaatiopohjaiseen talouskasvuun. Suuntaa välttämättömille innovaatiopolitiikan uudistuksille antaa kansallinen innovaatiostrategia, jonka keskeisiksi päämääriksi on asetettu tuottavuuskehityksen tukeminen ja edelläkävijäaseman varmistaminen valituilla innovaatiotoiminnan osa-alueilla. Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin johtopäätös oli, että innovaatiojärjestelmämme on toiminut hyvin, mutta edellyttää kiireellistä uudistamista. Vahvuuksia ovat panostaminen koulutukseen ja innovaatiotoimintaan, keskeinen heikkous taas innovaatiojärjestelmän vähäinen kansainvälistyminen ja se, että Suomi ei juuri kykene houkuttelemaan ulkomaisia osaajia ja osaamisperustaisia yrityksiä eikä tänne synny riittävästi kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä. Kansallinen innovaatiostrategia, innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi sekä useat muut selvitykset osoittavat, että uudistuksille on paljon tarvetta. Merkittäviä hankkeita on jo lähtenyt liikkeelle, kuten yliopistolainsäädännön ja korkeakoulujen rakenteiden uudistaminen sekä Aalto-yliopiston ja strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOKien) perustaminen. Ne ovat herättäneet uteliasta mielenkiintoa maailmalla. Lukuisat toimenpiteet odottavat kuitenkin vielä toteuttamistaan. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tavoitteena on, että Suomi kuuluu vastaisuudessakin tietoon, osaamiseen ja innovaatioihin tulevaisuutensa rakentavien maiden kärkijoukkoon. Edellytykset onnistua ja kulkea globaalissa eturintamassa ovat hyvät, sillä järjestelmämme on perustaltaan korkeatasoinen ja yhteistyökykyinen. Sitä pitää kuitenkin kehittää laaja-alaisesti. Nämä innovaatiopoliittiset linjaukset on valmisteltu yhdessä EK:n tutkimus- ja teknologiavaliokunnan sekä jäsenjärjestöjen kanssa. Keskustelua on käyty jäsenyritysten sekä innovaatioympäristön toimijoiden ja päättäjien kanssa myös muilla foorumeilla. EK:n hallitus hyväksyi linjaukset kokouksessaan kesäkuussa EK esittää tässä julkaisussa ehdotuksia innovaatiopolitiikan kehittämiseksi vuoteen Ne ovat rinnakkaisia EK:ssa keväällä 2010 laadittujen koulutus- ja työvoimapoliittisten lin jaus ten kanssa. Helsingissä kesäkuussa 2010 Hannele Pohjola Innovaatiojohtaja 5

6 Tiivistelmä Lisää kannustavuutta ja vaikuttavuutta yritysten innovaatiotoiminnan julkiseen tukeen Suomessa tarvitaan vahvaa julkista ja yksityistä panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan niin, että hallituskauden aikana t&k-panostusten taso saavuttaa vähintään neljän prosentin osuuden bruttokansantuotteesta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan suoraa julkista rahoitusta (TKI-rahoitusta) on suunnattava entistä haasteellisempiin hankkeisiin ja riskinottoa on lisättävä. Rahoituksen tulee tukea strategisia valintoja, kannustaa verkostoitumiseen sekä korostaa korkeaa laatua ja kansainvälistymistä. Suoraa TKI-rahoitusta täydentävänä toimena tulee ottaa käyttöön yritysten t&k-verokannustinjärjestelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa TKI-toimintaa harjoittavien yritysten määrää. Julkisten rahoittajien ja yksityisten pääomasijoittajien yhteistyötä ja verkostoitumista on kehitettävä niin, että se tukee paremmin julkisen rahoituksen piirissä olevien yritysten ja yksityisen rahoituksen kohtaamista sekä rahoituksen jatkuvuutta yritysten eri kehitysvaiheissa. Innovaatiotoiminnan panostusten sekä ennen kaikkea tulosten ja niiden vaikuttavuuden mittaamista on uudistettava. Mittariston tulee kattaa laaja-alaistuva innovaatiotoiminta nykyistä paremmin. Innovaatiojärjestelmää kehitettävä laaja-alaisesti Innovaatiojärjestelmää tulee kehittää laaja-alaisesti mukaan lukien rahoitus ja muut yrityspalvelut, verotus ja yhteiskunnan digitalisaatio. Julkista yrityspalvelujärjestelmää tulee yksinkertaistaa ja julkisen sektorin toimintamalleja kehittää asiakaslähtöisesti osana julkisten ja yksityisten yrityspalvelujen kokonaisuutta. Julkisen yrityspalvelujärjestelmän tulee mukautua joustavasti sekä alueellisesti että toimialoittain. Pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä on vahvistettava poistamalla verotuksen aiheuttamia kynnyksiä sekä toimenpiteillä, jotka parantavat yksityissektorin pääomasijoitustoiminnan edellytyksiä ja kannustavat sijoittamaan. Yritysten riskirahoituksen kannusteeksi ja liiketoimintaosaamisen lisäämiseksi on otettava käyttöön yksityishenkilöiden pääomasijoitusten verokannustin. On myös selvitettävä mahdollisuutta ottaa käyttöön t&k-verokannustinta täydentävä verohuojennus, joka koskisi immateriaalioikeuksista saatavia tuloja. Se kannustaisi investointeihin ja t&k-toiminnan tulosten hyödyntämiseen Suomessa. Suomessa tarvitaan määrätietoista ja edistyksellistä politiikkaa, jolla maamme nostetaan takaisin tietoyhteiskuntakehityksen eturintamaan. Tietoyhteiskuntapolitiikan koordinaatiota eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä on lisättävä. Julkisen tietohallinnon ohjausta on keskitettävä lisää valtiovarainministeriöön. 6

7 Innovaatiojärjestelmän korkea laatu ja kilpailukyky edellyttävät profiloitumista ja resurssien keskittämistä Julkisen tutkimusjärjestelmän hajanaisuutta ja päällekkäisiä toimintoja tulee vähentää. Tulosohjauksen pitää tukea nykyistä vahvempaa profiloitumista. Kunnianhimon tasoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymisessä tulee nostaa. Se edellyttää toiminnan ja resurssien yhdistämistä yritysten, tutkimusorganisaatioiden, rahoittaja- ja palveluorganisaatioiden, eri hallinnonalojen ja alueiden kesken. Jotta Suomen innovaatiojärjestelmä olisi kilpailukykyinen ja vetovoimainen, osaamiseen ja innovaatiotoimintaan tarvitaan ns. kriittistä massaa. Sitä tulee kasvattaa koordinoidusti valituilla painopistealueilla. Tarvitaan entistä vahvempaa metropolialueen ja muiden suurimpien kaupunkien innovaatioympäristöjä tukevaa politiikkaa. 7

8 1 Innovaatiojärjestelmän kehittämisellä hyvät lähtökohdat Suomessa on edelleen investoitava innovaatiojärjestelmään ja sen kehittämiseen pitkäjän teisesti ja systemaattisesti. Menestykselliseen kehittämiseen on hyvät lähtökohdat, koska järjestelmämme perusta on vahva. Uudistuvassa innovaatiopolitiikassa tuloksille on kuitenkin pantava nykyistä enemmän painoa panostusten sijaan. Innovaatioympäristömme vahvuudet on muutettava kilpailukyvyksi, jolla houkuttelemme globaaleja investointeja maahan. Kansallisessa innovaatiostrategiassa, innovaatiojärjestelmämme kansainvälisessä arvioinnissa ja viimeksi valtion kasvurahoituksen virtaviivaistamista pohtineessa selvitysmiesraportissa tuotiin esiin järjestelmämme vahvuuksia ja heikkouksia. Tilannearviot nykytilanteesta ja toimenpidesuositukset uudistustarpeista ovat pitkälti samansuuntaisia. Jo käynnistettyjä uudistuksia, kuten yliopistouudistus ja strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOKien) perustaminen, on vietävä tehokkaasti eteenpäin. Muutoksia tarvitaan lisää sekä innovaatiopolitiikan kannusteisiin ja toimintatapoihin että järjestelmän rakenteisiin, organisaatioihin ja hallinnointiin. Niillä on lisättävä dynamiikkaa ja saatava aikaan innostusta ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Uudistukset edellyttävät valintojen tekemistä ja lisääntyvää riskinottoa. Talouskasvu on 2010-luvulla todennäköisesti aiempaa hitaampaa, minkä vuoksi Suomen houkuttelevuutta investointikohteena on parannettava. Korkealuokkainen innovaatioympäristö, hyvä yhteistyö yritysten ja akateemisen maailman välillä, koulutettu työvoima ja toimiva infrastruktuuri ovat Suomen vahvuustekijöitä kilpailtaessa investoinneista ja osaajista myös tulevaisuudessa. Tehokkuutta julkisen sektorin innovaatiotoimintaan Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen on entistä tärkeämpää, kun Suomelle etsitään uusia kilpailuedun lähteitä hyvinvointiyhteiskunnan perustan turvaamiseksi. Myös hyvin toimiva ja tehokas julkinen hallinto on tärkeä kansalliselle kilpailukyvylle. Hyvinvointi- ja tuottavuustavoitteet edellyttävät julkisen hallinnon ja palvelujen uudistamista ja innovatiivista kehittämistä. On tärkeää muuttaa toimintatapoja asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Julkisten palvelujen tuottavuuden lisääminen on keskeinen keino vastata mm. ikääntymisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö toimintatapojen muutoksen apuna antaa monia mahdollisuuksia parantaa palvelutasoa eri hallinnonaloilla, erityisesti terveydenhoidossa. On tärkeää, että julkisen sektorin innovaatiotoiminta kehittyy. Se on tärkeää myös yrityksille. Julkisen sektorin päätöksillä ja toimenpiteillä on kehitettävä markkinoita ja yritysten toimintamahdollisuuksia myös sellaisilla aloilla, joilla julkisen sektorin toiminta on vahvaa, kuten terveydenhoidossa. On kehitettävä toimintamalleja, joissa julkisen sektorin vastuulla olevia tehtäviä toteutetaan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa kumppanuuden pohjalta. Julkisen sektorin uusilla ratkaisuilla on mahdollisuus luoda aivan uusia markkinoita. Julkisen ja yksityisen sektorin toimintaprosessit liittyvät myös useilla toimialoilla yhteen niin, että pelkästään toisen osapuolen prosessien kehittämisellä ei saada lisättyä sähköistä asiointia ja tätä myötä tuottavuuden parantumista. Prosesseja ja tietojärjestelmiä yhteisesti kehittämällä voitaisiin vähentää manuaalista tietojen välittämistä ja nopeuttaa asioiden saattamista kansalaisten ja yritysten kannalta lopulliseen päätökseen. Palveluinnovaatioihin enemmän huomiota Palvelujen merkitys yhteis kunnassa kasvaa jatkuvasti. Pal - ve lu innovaatiot ovat tärkeä inno vaa tiotoi minnan muoto. Palve lu yritysten lisäksi teollisuusyritysten liiketoiminnasta 8

9 Suomen tutkimus- ja innovaatio järjestelmän profiili OECD-maiden keskiarvoon verrattuna T&k-intensiteetti Tiede- ja teknologia-ammateissa työskentelevät / Kaikki työlliset Yritysten t&k-intensiteetti Luonnontieteiden ja tekniikan tutkinnot / Kaikki uudet tutkinnot Tutkijat / Kaikki työlliset Ulkomainen t&krahoitus Riskipääomainvestoinnit/bkt Triadipatentit/ asukas Jokaisen indikaattorin kohdalla suurimman arvon omaava maa merkitään luvulla 100, johon muiden maiden arvot suhteutetaan. Tieteelliset artikkelit/asukas Suomi OECD-maiden keskiarvo Patentit ulkomaisten kumppanien kanssa Uusia tuoteinnovaatioita tehneiden yritysten osuus Innovaatioyhteistyötä tehneiden yritysten osuus Palvelusektorin t&k-toiminnan osuus Suomen innovaatiojärjestelmän lähtökohdat ovat hyvät. Suurimmat haasteet liittyvät riskipääoman saantiin, kansainvälisyyteen sekä palvelusektorin tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähde: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 merkittävä ja kasvava osuus syntyy nykyisin palveluista. Palveluinnovaatioiden tutkimuksessa, kehittämisessä, palvelujen tuottavuuden parantamisessa ja palveluliiketoiminnan kansainvälistämisessä on suuria mahdollisuuksia, jotka pitäisi pystyä hyödyntämään entistä tehokkaammin. Palveluyritysten innovaatiotoiminta on vähäisempää ja vähemmän systemaattista kuin teollisuudessa, mikä pitäisi ottaa huomioon yritysten kannusteita kehitettäessä. Suomen vahvuudet innovaatiopolitiikassa ovat nivoutuneet perinteisesti korkeaan teknologiaosaamiseen. Teknologioiden ohella innovaatioilla viitataan ny- kyisin yhä useammin myös palveluihin, liiketoimintamalleihin ja muihin ns. ei-teknologisiin innovaatioihin. Enää ei niinkään haeta käyttötarkoitusta teknologialle, vaan pyritään tarjoamaan ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. Palvelu nousee siinä usein keskeiseen rooliin niin teollisuudessa kuin palvelualoilla. Yhä tärkeämpää onkin yhdistää teknologista ja ei-teknologista innovaatiotoimintaa. Raja-aidat pois hallinnonalojen yhteistyöltä Innovaatiopolitiikan laaja-alaisuus edellyttää horisontaalisen, hallinnonalojen rajat ylittävän yhteistyön lisäämistä. Sektoripolitiikkoja on koordinoitava paremmin, koska niihin sisältyy usein teemoja ja kehittämistarpeita, joita ei voida hoitaa vain yhdellä hallinnonalalla. Esimerkiksi kansainvälistymisen lisääminen, kasvuyrittäjyyden edistäminen, ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan haasteet, sektoritutkimus sekä julkisen sektorin tuottavuuden kehittäminen edellyttävät useamman hallinnonalan yhteistyötä. Innovaatiojärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii valtioneuvoston tasolla uusia toimintamalleja, uudenlaista yhteistyön kulttuuria ja tehokkaan päätöksentekomekanismin. 9

10 Asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden tarve lisääntyy Nykyisin yleistyvässä avoimessa innovaatiotoiminnassa yritykset hakeutuvat yhä enemmän ja yhä avoimempaan yhteistyöhön ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Avoimeen innovaatiotoimintaan läheisesti liittyvä asiakas- ja käyttäjälähtöisyys on tarkoittanut loppukäyttäjien roolin vahvistumista ja monipuolistumista yritysten innovaatiotoiminnassa. Sitä on pyritty jouduttamaan innovaatiopolitiikalla. Haasteena on erityisesti käyttäjäyhteistyön ja -ymmärryksen syventäminen Loppukäyttäjien rooli yritysten innovaatiotoiminnassa 0 Osuus innovatiivisista yrityksistä, % Ei merkittävää roolia Säännöllisen markkinatutkimuksen kohde Antavat aktiivisesti ja jatkuvasti tie toja muuttuvista tarpeistaan Osallistuvat omalla asiantuntemuksellaan itse kehitys työhön Noin puolet innovatiivisista suomalaisyrityksistä tekee aktiivisesti yhteistyötä käyttäjien kanssa. Läheisempää vuorovaikutusta harjoittaa neljäsosa. Lähde: ETLA Lisää kannustavuutta ja vaikuttavuutta yritysten innovaatiotoiminnan julkiseen tukeen Innovaatiotoimintaan käytetystä kokonaisrahamäärästä ei ole Suomessa täsmällistä tietoa. Ainoastaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k-toimintaan) käytetyt eurot tilastoidaan virallisesti. Tiedon puuttumisen syynä ovat vaikeus määritellä ja mitata innovaatiotoimintaa sekä heikko tietopohja. T&k-toiminnan kokonaismenot olivat Suomessa 6,9 miljardia euroa vuonna Yritysten osuus menoista oli 74 prosenttia, korkeakoulujen 17 prosenttia ja muun julkisen sektorin 9 prosenttia. Yksityisen osuus on varsin merkittävä, koska julkisen ja yksityisen rahoituksen tavoitteellisena suhteena pidetään 30:70. 10

11 Rahoituksen vaikuttavuuden arviointia parannettava Julkisella rahoituksella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-rahoituksella) tulee edistää uuden tiedon tuottamista sekä jo olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja nopeaa omaksumista. Useiden tutkimusten mukaan julkinen t&k-rahoitus ei syrjäytä Suomessa yritysten rahoittamaa t&k-toimintaa, vaan pikemminkin lisää sitä. Isoissa yrityksissä tämä lisäysvaikutus on suurempi kuin pienissä yrityksissä. Innovaatiotoiminnan ja sen edellytysten tukemiseen tarvitaan riittävästi julkista TKI-rahoitusta. Huomion keskipisteenä ei kuitenkaan tule olla vain julkisten panostusten lisääminen sinänsä, vaan julkisten panostusten tuottaman hyödyn maksimointi. On erittäin tärkeä arvioida, miten julkisella rahoituksella parhaiten saavutetaan innovaatiopoliittiset tavoitteet. Julkisen TKI-rahoituksen tulisi näkyä muun muassa yritysten liiketoiminnan kasvuna, tuottavuuden nousuna ja uusina yrityksinä. Aikajänne on kuitenkin pitkä, eikä rahoituksen vaikutuksia ole helppo erottaa muiden tekijöiden vaikutuksista. Vaikuttavuuden arviointia on kuitenkin kehitettävä päätöksenteon tueksi. Julkinen rahoitus on tärkeä viesti yrityksille Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain mrd euroa Yritykset Julkinen sektori Korkeakoulut enn. Yritysten osuus t&k-panostuksista on Suomessa kansainvälisesti verrattuna kärkitasoa. Lähde: Tilastokeskus tointien tulokset ovat epävarmoja, mikä on haastavaa varsinkin PK-yrityksille. Tämän vuoksi julkisella sektorilla on merkittävä innovaatiotoimintaan kannustava rooli. Julkinen TKI-rahoitus on myös viesti yrityksille kasvattaa omia TKI-investointejaan. Yksityiset investoinnit tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ovatkin osaltaan seurausta onnistuneesta julkisen sektorin toiminnasta. Maan hallituksen päätökset kertovat pitkäaikaisesta sitoutumisesta osaamispohjaisen talouskasvun edistämiseen. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi t&k-rahoituksen nostaminen 4 prosenttiin bkt:sta. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2009 osuus oli 3,92 prosenttia. Pääseminen lähelle ta- Innovaatiopohjainen talouskasvu edellyttää, että sekä julkinen että yksityinen sektori investoivat mittavasti TKI-toimintaan. Tutkimustoiminnan tuottoihin liittyy aina riskejä, varsinkin pitkän tähtäyksen tutkimuksessa. Innovaatiotoimintaan tehtyjen invesvoitetta johtuu osittain bkt:n laskusta. T&k-panostusten osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkea ja se nousee EU-maiden toiseksi korkeimmaksi Ruotsin jälkeen. Toisaalta Suomi on pieni maa, minkä vuoksi sekä rahoituksen että inhimillisen pääoman absoluuttiset TKI-resurssit ovat niukat suurista suhteellisista bkt-osuuksista huolimatta. Julkisen hallinnon määrärahat yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ovat pysyneet 2000-luvulla vakaina noin 70 miljoonassa eurossa. Summa kattaa yrityksille ja yritysryhmille kohdennetut määrärahat, kansainvälistymisen edistämisorganisaatioiden valtionavustukset sekä matkailun edistämisen. Yritysten kansainvälistymiseen tulisi panostaa enemmän. Julkista rahoitusta tulisi lisätä 11

12 tähän tarkoitukseen, koska tiedetään, että sillä olisi erityisen suuri merkitys PK-yrityksille. Innovatiivisuutta julkisiin hankintoihin Jotta innovaatiotoiminnalla olisi Suomessa hyvä kasvuympäristö, tarvitaan muutakin kuin julkista TKI-rahoitusta: toimivat ja kilpailua tukevat markkinat, parempaa sääntelyä, kannustavaa verotusta, tervettä rahoitusjärjestelmää sekä työelämän tarpeisiin perustuvaa koulutuspolitiikkaa. Sääntely tai sen yksipuolinen soveltaminen ei saa tukahduttaa julkisten hankintojen innovatiivisuutta. Julkisissa hankinnoissa tulee painottaa jo valmisteluvaiheessa uusien tuote- ja palvelukonseptien käyttöönottoa ja kehittämistä. Näin voidaan lisätä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Innovatiivisuudelle on annettava enemmän tilaa jo hankintastrategioissa. Yritysten t&k-toiminnan suora julkinen rahoitus ja t&k-verokannustimet v Osuus bkt:sta, % Korea (2008) Kanada (2008) Ranska (2008) Yhdysvallat (2008) Belgia Itävalta Tsekki Japani Espanja Iso-Britannia (2008) Irlanti Unkari Norja (2008) Ruotsi Tanska (2008) Alankomaat Australia (2006) SUOMI Portugali Saksa Islanti (2008) Luxemburg Uusi-Seelanti Italia Sveitsi (2008) Turkki Slovakia (2008) Puola Meksiko Kreikka (2005) Yritysten t&k-toiminnan suora julkinen rahoitus Epäsuora julkinen tuki t&k-verokannustimena 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Julkinen rahoitus yritysten t&k-toimintaan jää Suomessa suhteellisen matalalle tasolle, kun otetaan huomioon yritysten saama suora julkinen rahoitus ja t&k-verokannustimet. Lähteet: OECD:n NESTI-työryhmän kansalliset laskelmat ja OECD Main Science and Technology Indicators, 2009 Standardisointikin voi vauhdittaa innovatiivisuutta Standardisointi voi niin ikään vauhdittaa yritysten innovatiivisuutta. Esimerkiksi tietoliikennealan standardit ovat luoneet pohjan infrastruktuurille, jonka päälle yritykset ovat kehittäneet menestyvää globaalia liiketoimintaa. Standardien laatiminen ja hyödyntäminen ovatkin olennainen osa menestyksellisiä innovaatioprosesseja. Jotta kansallinen innovaatiotoiminta olisi tuloksellista, myös julkisen hallinnon on panostettava standardisointityöhön. Yritysten t&k-verokannustin käyttöön Suuryritykset tekevät Suomessa valtaosan yritysten tutkimusja kehittämisinvestoinneista. Lisäksi investoinnit painottuvat korostuneesti yhdelle toimialalle, elektroniikkateollisuuteen. PK-yrityksissä ja muilla toimialoilla, erityisesti palveluissa, t&k-toiminnan kehittämisen potentiaali on suuri. Yritykset rahoittavat t&k-toimintansa valtaosin itse. Oman tai konsernin sisäisen rahoituksen osuus on 94 prosenttia. Merkittävin ulkopuolinen rahoittaja on Tekes, jonka rahoituksen osuus on 67 prosenttia yritysten saamasta ulkopuolisesta t&k-rahoituksesta. Julkinen rahoitus yritysten t&k-toimintaan on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna matala, kun otetaan huomioon sekä suora rahoitus että verotuet. Suomessa ei ole käytössä yritysten t&k-toiminnan verokannustinjärjestelmää toisin kuin monissa muissa maissa, vaan TKI-toimintaa tuetaan suoralla rahoituksella. Tämän rahoituksen piirissä on vuosittain noin 12

13 3 000 yritystä, eikä tätä määrää ole tarkoituksenmukaista olennaisesti kasvattaa nykytasosta. Jotta elinkeinoelämä pystyisi uudistumaan laaja-alaisesti, TKI-toiminnan on kuitenkin välttämätöntä rakentua nykyistä laajemmalle pohjalle. Sen edistämiseksi Suomessa on otettava käyttöön yritysten t&k-verokannustinjärjestelmä täydentämään nykyistä suorien tukien järjestelmää ja mahdollistamalla mm. Tekesin toiminnan suuntaaminen entistä haasteellisempien hankkeiden tukemiseen. EU:n budjetin painopiste kilpailukyvyn kehittämiseen EU:n vuoden 2009 budjetista 44 prosenttia eli 59,2 miljardia euroa käytettiin maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Vain runsaat 7 prosenttia liikeni tutkimukseen, kilpailukyvyn edistämiseen ja innovaatiotoimintaan. Tutkimuksen puiteohjelmat muodostavat suurimman osan EU:n tutkimus- ja kehittämistyön varoista. Ne ovat volyymiltään vain noin 5 prosenttia jäsenmaiden julkisen sektorin tutkimuspanostuksista ja 2 prosenttia kokonaistutkimuspanostuksista. EU:n tutkimusrahoitusta on perusteltua lisätä. Lisääminen on tarpeen esimerkiksi siksi, että tutkimuksen kuudennen puiteohjelman hakemuksista vain alle 20 prosenttia voitiin hyväksyä. Korkea vaativuustaso on välttämätöntä tutkimustoiminnan korkealaatuisuuden varmistamiseksi, mutta kohtuuttoman suuret hylkäysprosentit kertovat myös voimavarojen haaskaamisesta raskaissa hakuprosesseissa. Suuret hylkäysprosentit vähentävät yritysten kiinnostusta puiteohjelmiin, mikä on jo selvästi nähtävissä. Yliopistojen perusrahoitus turvattava Yliopistojen perusrahoitusta täydentävän ns. ulkopuolisen kilpaillun tutkimusrahoituksen EK:n suosituksia: osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Perusrahoituksen osuuden pieneneminen on vähentänyt yliopistojen toimin- Suomessa on vahvistettava julkisia ja yksityisiä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. T&k-panostusten tulee saavuttaa hallituskauden aikana vähintään neljän prosentin osuus bruttokansantuotteesta. T&k-panostusten rinnalla on lisättävä julkista rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen. Näin voidaan nopeuttaa uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyä. Suoraa julkista TKI-rahoitusta on suunnattava entistä haasteellisempiin hankkeisiin ja riskinottoa lisättävä. Rahoituksen on tuettava strategisia valintoja, kannustettava verkostoitumiseen sekä korostettava korkeaa laatua ja kansainvälistymistä. Suoraa TKI-rahoitusta täydentävänä toimena tulee ottaa käyttöön yritysten t&k-verokannustinjärjestelmä. Sen tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa harjoittavien yritysten määrää. Kannustinta pitää arvioida ja muokata saatujen kokemusten perusteella. Suomen tulee vaikuttaa siihen, että EU:n budjettivarat suunnataan kehyskaudella tukemaan kasvua ja kilpailukykyä nykyistä paremmin. Entistä suurempi osa koheesiopolitiikan rahoista on käytettävä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edellytysten parantamiseen. Perustutkimuksen pitkäjänteinen rahoitus on turvattava. Yliopistojen perusrahoituksen osuutta ei saa enää pienentää suhteessa ulkopuoliseen kilpailtuun tutkimusrahoitukseen. Sekä yritysten että yksityishenkilöiden tieteelle tekemien lahjoitusten verovähennysoikeuden rajoitukset tulee poistaa tai nostaa rajaa vähintään 2,5 miljoonaan euroon. Yksityishenkilöitä koskeva verovähennyskokeilu tulee muuttaa pysyväksi. Innovaatiotoiminnan panostusten sekä ennen kaikkea tulosten ja niiden vaikuttavuuden mittaamista on uudistettava. Mittariston tulee kattaa laaja-alaistuva innovaatiotoiminta nykyistä paremmin. 13

14 nan joustavuutta. Myös tutkimusinfrastruktuuri on osin vanhentunut. Kilpailu kuuluu olennaisesti tutkimustyöhön ja se parantaa tutkimuksen laatua, mutta lyhytkestoinen tutkimusrahoitus ei tarjoa riittävästi perustutkimuksen tarvitsemaa pitkäkestoista tukea. Yliopistojen perusrahoituksen jakokriteereitä tulee pikemminkin kehittää laatua ja vaikuttavuutta korostavaksi kuin kasvattaa kilpaillun rahoituksen osuutta enää nykyisestä. Uuden yliopistolain yhtenä tavoitteena on monipuolistaa yliopistojen rahoituspohjaa, vaikka valtio takaa vastaisuudessakin kaikkien yliopistojen perusrahoituksen. Valtion lisäksi myös muut tahot ovat voineet osallistua uusien yliopistojen pääomittamiseen. Vuosina on käynnissä kokeilu, joka sallii yksityishenkilöiden vähentää verotuksessa yliopistoille tekemänsä euron lahjoitukset. Tieteelle tarkoitettujen lahjoitusten rajoitukset tulisi poistaa kokonaan. Yliopistoille syntyisi tällöin kannusteita yksityisen rahoituksen hakemiseen ja sidosryhmille yliopistojen toiminnan tukemiseen. 3 Innovaatiotoiminnassa lisättävä kansainvälistä vuorovaikutusta K ansainvälisyys ja maailmanlaajuinen yhteistyö ovat innovaatiotoiminnan olennaisia lähtökohtia. Niiden merkitys kasvaa koko ajan, sillä innovaatiotoiminta on yhä avoimempaa ja yritykset sekä muut tutkimusta ja kehittämistoimintaa tekevät tahot ovat tiivistäneet yhteistyötään osana globaaleja osaamisverkostoja. Pienenä maana Suomi on erityisen riippuvainen muualla tuotetusta tiedosta ja osaamisesta, minkä vuoksi suomalaisen TKItoiminnan kansainvälistä vuorovaikutusta tulee vahvistaa. Yritykset kansainvälistyvät, koska niiden tulee kehittää liiketoimintaansa ja kasvaa. Kansainvälistyminen on yhä harvemmin pelkkää vientiä ja tuontia, vaan se on kaikkea valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa. Siihen kuuluu myös yritysten TKItoiminnan verkostoituminen eri maihin. Innovaatiotoiminnan kasvu painottuu itään Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan maantiede muuttuu. Nousevista talouksista, kuten ns. BRIC-maista (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), on tullut tärkeitä uuden tiedon tuottajia. Näiden maiden merkitys innovaatiotoiminnassa kasvaa koko ajan. Siinä missä Yhdysvaltojen ja EU:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan ennakoidaan kasvavan tulevina vuosina vain kohtalaisesti, globaali taantuma on hidastanut vain vähän Kiinan ja Intian t&k-toiminnan vahvaa kasvua. EU-maiden ja Yhdysvaltojen yritysten suorat ulkomaiset investoinnit ovat Kiinan ja Intian t&k-toimintaan huomattavasti suuremmat kuin Kiinan ja Intian t&k-investoinnit Yhdysvaltoihin ja EU-maihin. Euroopan unioni otti käyttöön vuonna 2000 Eurooppalaisen tutkimusalueen käsitteen ERAn. Sen tarkoituksena on synnyttää Eurooppaan tutkimuksen sisämarkkinat. Tavoitteen saavuttamiseen on vielä matkaa. EU tarjoaa kuitenkin valmiita rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnalle. Suomalaisten pitäisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin näitä mahdollisuuksia. EU:n TKI-ohjelmat ja -aloitteet kaipaavat kiistatta kehittämistä. Ohjelmien hallintoprosessit ovat monimutkaisia ja hitaita, mikä vähentää kiinnostusta osallistua niihin. Kankea byrokratia 14

15 haittaa erityisesti uusia hakijoita ja PK-yrityksiä. Viime vuosina yritysten osuus osallistumisessa esimerkiksi EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin onkin ollut laskusuunnassa. Kukaan ei voi ratkaista suuria haasteita yksin Tämän päivän suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten ilmastonmuutos, energiakysymykset ja puhtaan veden saatavuus, eivät tunne valtioiden rajoja eikä mikään yksittäinen maa pysty ratkaisemaan niitä yksin. Jotta haasteisiin voitaisiin vastata, on välttämätöntä koota hajallaan olevaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa nykyistä paremmin yhteen ja tiivistää yhteiskunnallisten toimijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Ns. Base of the Pyramid (BOP) käsite viittaa yritysten vähävaraisilla markkinoilla harjoittamaan innovaatio- ja liiketoimintaan, joka tukee liiketaloudellisesti kannattavin perustein kehitysmaiden elinolojen parantamista. Myös suomalaisyritysten tulisi hyödyntää enemmän BOP-markkinoiden lisääntyviä mahdollisuuksia. Suomalainen innovaatiojärjestelmä ei vielä tiedosta täysimääräisesti näiden markkinoiden kysyntää hyödyntävää innovaatiotoimintaa. PK-yritykset saatava kansainvälistymään Kansainvälistymisen haasteet yrityskentässä koskevat pitkälti PK-yrityksiä. Suomeen on syntynyt vain vähän globaalisti suuntautunutta yrittäjyyttä. Puutteet yritysten kansainvälistymisessä EU:n t&k-ohjelmiin osallistuneiden määrä Tuhatta tutkijaa kohti Slovenia Kreikka Viro Alankomaat Belgia Sveitsi Israel Irlanti Italia Islanti Unkari Latvia Itävalta Norja Portugali Liettua Tanska Luxemburg Bulgaria Tsekki Ruotsi Slovakia Iso-Britannia Espanja SUOMI Ranska Saksa Romania Puola Kroatia Turkki Kypros Malta Suomella riittää systematisoitavaa EU:n t&k-ohjelmien hyödyntämisessä. Kuvassa on otettu huomioon EU:n t&k-ohjelmista kuudes puiteohjelma, EUREKA, COST, ERA-NET ja Euroopan tutkimusneuvosto (ERC). Lähde: Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008, Euroopan komissio liittyvät myös kasvuyrittäjyyden vähäisyyteen. Lisäksi t&k-toiminta on keskittynyttä yrityksittäin ja toimialoittain. Kymmenen yritystä vastaa 60 prosentista koko elinkeinoelämän t&k-toiminnasta. Suuret suomalaiset yritykset ovat hyvin kansainvälistyneitä. Monikansallisilla yrityksillä on painava rooli innovaatiotoiminnan kansainvälistymisessä, sillä ne perustavat usein muun muuassa uusia t&k-yksiköitä ulkomaille. Avaintoimintonsa ne pitävät kuitenkin tyypillisesti lähellä pääkonttoriaan. Ainakin tähän asti suomalaisten yritysten t&kydinosaaminen ja strateginen näkemys ovat säilyneet pääosin Suomessa. Kansainvälisesti vertaillen suomalaisten yritysten ulkomainen innovaatioyhteistyö on runsasta. Suomalaisyritysten ulkomaiset yhteistyökumppanit löytyvät edelleen useimmiten Euroopasta ja Yhdysvalloista. 15

16 Osuus maailman t&k:sta v % Yhdysvallat Japani Kiina Saksa Ranska Iso-Britannia Etelä-Korea Intia Kanada Italia Venäjä Taiwan... SUOMI (21.) Muutos maailman t&k-osuudessa prosenttiyksikkö Nousevista talouksista on tullut tärkeitä uuden tiedon tuottajia ja niiden merkitys innovaatiotoiminnassa kasvaa edelleen. Suuresta suhteellisesta osuudesta huolimatta Suomen t&k-resurssit ovat pienenä maana niukat. Lähteet: OECD ja YK Kiina Intia Etelä-Korea Taiwan Espanja Israel SUOMI Italia Iso-Britannia Saksa Ranska Japani Yhdysvallat Kansainvälistymisen tulisi olla yrityksille luonteva ja vahva osa kaikkea kehittämistä, ei erillinen toiminto. Kansainvälistyminen edellyttää suomalaisilta toimijoilta halua edelläkävijyyteen sekä toiminnan ja osaamisen korkeaa laatua. Kansainvälistymisen tulisi olla kahdensuuntaista: sekä suomalaisten toimintaa ulkomailla että ulkomaalaisten toimintaa Suomessa. Julkisen sektorin panostukset tärkeitä Innovaatiotoiminnan tulee tapahtua lähtökohtaisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä, minkä on heijastuttava myös innovaatiopolitiikkaan. Yksi innovaatiopolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on kytkeä Suomi maailmanlaajuisiin osaamis- ja arvoverkostoihin. Julkisen sektorin panostukset ovat yrityksille tärkeitä kannusteita ja riskin jakajia. Julkiset panostukset voivat olla avustuksia, lainoja tai erilaisia palveluja, kuten neuvontaa, koulutusta, yhteyksien luomista, asiantuntijapalvelujen kanavoimista ja verkottamistoimintoja. Suomessa on vain vähän keskisuuria yrityksiä, joilla olisi kokonsa puolesta hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Julkinen sektori voikin tukea erityisesti pienten yritysten kansainvälistymiseen liittyvää yhteistyötä ja konsortioiden syntymistä. Joukko julkisia innovaatiotoiminnan rahoitus- ja palveluorganisaatioita on perustanut FinNode-innovaatiokeskusverkoston, jonka tehtävänä on vahvistaa Suomen yhteyksiä kansainväli- 16

17 siin osaamiskeskittymiin. Yritykset ja tutkimusorganisaatiot saavat käyttöönsä verkoston osaamista perustajaorganisaatioiden asiantuntijapalvelujen kautta. Yritysten kansainvälistymispalvelut ovat Suomessa kattavia lähes kaikki julkiset organisaatiot tarjoavat apua yritysten kansainvälistymiseen. Palvelujen koordinointia pitää parantaa, sillä järjestelmä on hajanainen ja yritysten on vaikea hahmottaa sitä. Hajanaisuuden vuoksi kansainvälistymiseen liittyvä toiminta on myös pienimuotoista. Tutkimusorganisaatioiden kansainvälistyminen vähäistä Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisessä arvioinnissa todettiin, että tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme ei ole läheskään niin kansainvälistynyt kuin usein ajatellaan. Varsinkin koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistyminen on vähäistä. Yksi innovaatiojärjestelmän kansainvälistymiseen liittyvä heikkous on yksisuuntaisuus. Suomi ei houkuttele riittävästi koulutettuja ulkomaisia tutkijoita eikä muita asiantuntijoita. Ulkomailla syntyneiden osuus vuotiaasta t&k-henkilöstöstä on EU27-maissa keskimäärin 10 prosenttia, mutta Suomessa ainoastaan kolme prosenttia. Tiedetään, että maan houkuttelevuutta lisäävät yleensä korkeatasoiset ja tunnetut tutkijat sekä tutkimusympäristöt. Suomi ei vedä puoleensa myöskään ulkomaisia osaa misintensii vi siä yrityksiä tai niiden Ulkomailla syntyneiden osuus t&k-henkilöstöstä % Luxemburg Sveitsi Viro Irlanti Latvia Itävalta Ruotsi Iso-Britannia Belgia Espanja Portugali Alankomaat Ranska EU27 Norja Liettua Tanska Malta Islanti Slovenia Kreikka SUOMI Unkari Tsekki Slovakia Bulgaria Puola Vähäinen kansainvälistyminen on Suomen innovaatiojärjestelmän heikkouksia. Ulkomailla syntyneiden pieni osuus t&k-henkilöstöstä kuvastaa myös Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Lähde: The Global Competition for Talent. Mobility of the Highly Skilled 2008, OECD t&k-toimintaa. Ylei sen toimintaympäristön laatu, inhimillinen pääoma, tutkimuksen ja tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri sekä paikallisten markkinoiden koko ja laatu ovat tekijöitä, jotka auttavat maita houkuttelemaan innovaatiotoiminnan investointeja rajojensa sisäpuolelle. Suomalaisten yliopistojen kansainvälistymistä voi kuvata vaatimattomaksi. Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä ja opiskelijoista on pieni, tutkijoiden liikkuvuus ulkomaille on vähäistä eivätkä he osallistu riittävän aktiivisesti kansainvälisiin verkostoihin. Asiantuntijoiden liikkuvuus on kuitenkin erityisesti pienelle maalle tärkeää, sillä se vaikuttaa merkittävästi tiedon luomiseen ja levittämiseen sekä tukee tutkimuksen monimuotoisuut- 17

18 ta ja verkostojen syntymistä. Ulkomailla olevien tai olleiden suomalaisten asiantuntemusta ja verkostoja pitäisi hyödyntää huomattavasti tehokkaammin. Myös rekrytointikäytäntöjen pitäisi helpottaa ulkomaisten asiantuntijoiden palkkaamista. TKI-toiminta ei riitä yksin vahvistamaan Suomen kansainvälistymistä, vaan siihen tarvitaan laajempia yhteiskunnallisia toimia. Ulkomaalaisia asuu Suomessa kaiken kaikkiaan vähän, mikä osaltaan pitää monikulttuurisuutemme vähäisenä. Myöskään maa han muutto politiikka ei ole ollut kovin aktiivista eikä ulkomaalaisten kotouttamiseen ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. EK:n suosituksia: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen tarvitaan lisää kunnianhimoa. On yhdistettävä toimintoja ja resursseja yritysten, tutkimusorganisaatioiden, rahoittajien, palveluntarjoajien, hallinnonalojen sekä alueiden kesken. Rekrytointikäytäntöjä on muutettava niin, että suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin ja yrityksiin saadaan lisää ulkomaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkostoitumista maailmalle on tuettava heti uran alusta lähtien. EU:n tarjoamia mahdollisuuksia TKI-yhteistyöhön ja -rahoitukseen on hyödynnettävä systemaattisemmin. Jotta suomalaiset saadaan osallistumaan EU:n ohjelmiin nykyistä aktiivisemmin, tarvitaan parempaa tiedottamista ja tukea hakuprosessiin. Suomen pitää vaikuttaa nykyistä tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin EU:n TKI-asioihin jo niiden varhaisessa valmisteluvaiheessa. Siihen tarvitaan riittävät resurssit. Yritysten kansainvälistymiseen erityisesti yrityksille ja yritysryhmille suunnattuja määrärahoja tulee lisätä. 18

19 4 Yliopistoista korkeatasoista osaamista yhteiskuntaan Y liopistot ovat keskeisiä toimijoita osaamispohjaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Niihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia ja paineita, koska globaali kilpailu osaamisen tuottamisesta ja osaajista kiihtyy. Perustutkimuksen asema on turvattava Suomessa. Perustutkimuksen aktiivinen kehittäminen kuuluu ensisijaisesti julkisen sektorin tehtäviin, ja yliopistoilla on siinä tärkeä rooli. Vaikka perustutkimus ei pyri ensisijaisesti käytännön sovelluksiin, tutkimustiedon pitäisi kuitenkin olla nopeasti ja joustavasti yritysten sekä muiden tulosten hyödyntäjien käytössä. Perustutkimus ei saa eristäytyä käytännön ongelmista ja haasteista, mikä ei kuitenkaan tarkoita yliopistotutkimuksen aikajänteen lyhentämistä. Vuonna 2010 voimaantullut yliopistolaki parantaa huomattavasti yliopistojen toimintaedellytyksiä. Yliopistojen tulee hyödyntää nämä mahdollisuudet täysimääräisesti. Yliopistojen autonomia on vahvistunut, taloudenpitoon on tullut lisää liikkumavaraa, hallintoa ja johtamista on uudistettu ja yliopistoista on tullut itsenäisiä työnantajia. Tutkimuksen tieteellinen taso laskusuunnassa Tutkijoiden ja tohtorin tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä on Suomessa yksi EU-maiden korkeimmista. Siitä huolimatta tutkimuksen näkyvyyttä ja tieteellistä vaikuttavuutta kuvaavat Suomen tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus OECD-maiden sekä Intian, Kiinan ja Venäjän osuudet kunkin maan kaikista niistä julkaisuista, jotka kuuluvat maailmassa eniten viitattuihin yhteen prosenttiin julkaisuista kausina ja , % Yhdysvallat Sveitsi Islanti Tanska Alankomaat Iso-Britannia Ruotsi Saksa Kanada Belgia Irlanti Itävalta Norja Ranska SUOMI Australia Italia Luxemburg Uusi-Seelanti Kiina* Espanja Unkari Japani Portugali Etelä-Korea Kreikka Tsekki Intia* Turkki Puola Meksiko Slovakia Venäjä* * OECD:n ulkopuoliset maat ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Suomen tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus on laskusuunnassa. Lähteet: Thomson Reuters databases ja Vetenskapsrådet

20 tieteellisten julkaisujen viittaukset ovat laskusuunnassa. Tutkimuksen tulokset, julkaisujen määrä suhteessa panostuksiin, jää melko alhaiselle tasolle eikä tutkimus juuri yllä maailmantason laatuun. Merkittävä osa perustutkimuksesta tehdään Suomessa tohtorikoulutuksen aikana. Vuonna 2009 valmistui uutta tohtoria. Uusien tohtorien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 40 prosenttia. Suuri osa tulevaisuudessa valmistuvista tohtoreista työllistyy muualle kuin perinteiseen akateemiseen tutkimustyöhön. Se asettaa tohtorikoulutukselle uusia vaatimuksia. Vuonna 2007 tohtorintutkinnon suorittaneista alle 15 prosenttia työskenteli yritysten t&k-tehtävissä. Tohtoreiden osuus yritysten tutkimus- ja kehityshenkilökunnasta oli vain noin neljä prosenttia. Luvut eivät kuitenkaan kerro yrityksissä työskentelevien tohtoreiden kokonaismäärästä, koska tohtoreita toimii myös muissa tehtävissä kuin tutkijoina. Vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja tohtorikoulutuksen välillä tulee lisätä muun muassa tohtoriohjelmissa, joista valmistuu noin puolet uusista tohtoreista. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta edellyttää osaamispohjan laajentamista. Teknologiaosaamisen lisäksi on panostettava myös mm. liiketoiminta-, muotoilu- ja palveluosaamiseen, käyttäytymistieteisiin ja innovaatioverkostojen hallintaan. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, julkisten tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten verkosto Yliopisto Yliopiston sivutoimipiste Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun sivutoimipiste VTT tai muu julkinen tutkimuslaitos Julkisen tutkimuslaitoksen sivutoimipiste Teknologiakeskus Yliopisto Hajanaisuus heikentää laatua Suomen korkeakoululaitos ja tutkimusjärjestelmä on hajanainen. Julkinen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmä on Suomessa hajanainen. Lähde: Tekes 20

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Uskalla (epä)onnistua

Uskalla (epä)onnistua Uskalla (epä)onnistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman asiantuntijaryhmän raportti tutkimuspohjaisten innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot