Sähkön tuotannon ja siirron ympäristökysymykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön tuotannon ja siirron ympäristökysymykset"

Transkriptio

1 Sähkön tuotannon ja siirron ympäristökysymykset Timo Lehtonen Conforman Oy 1

2 Haasteita lähivuosille Tavoitteita EU:ssa vuoteen 2020 mennessä Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta Lisätään uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 %:iin EU:n energian loppukulutuksesta Suomen osuutena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus nykyisestä 28 %:sta 38 %:iin 2

3 Selvilläolovelvollisuus Suomen ympäristönsuojelulaki 86/ Yleiset velvollisuudet Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista... 3

4 Ympäristöluvan tarve Suomen ympäristönsuojeluasetus 169/2000 Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:...3) energian tuotanto: a) ydinvoimalaitos b) öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa vähintään 54 terajoulea... 4

5 Ympäristövaikutus Suomen laissa 468/1994 (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön d) luonnonvarojen hyödyntämiseen e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin 5

6 Ympäristövaikutusten arviointimenettely Suomen laissa 468/1994 (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan 2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 6

7 Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtioneuvoston asetus 713/2006 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä 7) energian tuotanto kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 megawattia ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit, mukaan lukien... 8) energian ja aineiden siirto sekä varastointi vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä 12) 1 11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset 7

8 Ympäristövaikutusten arviointimenettely Meneillään olevia kansainvälisiä hankkeita Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten arviointi Narvan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä voimalaitoksen detaljikaavan ympäristöarviointi Virossa Ympäristövaikutusten arviointi käytetyn ydinpolttoaineen kapseloinnista ja loppusijoittamisesta Ruotsissa. Suomen ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä asiasta viimeistään Liettuan ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointi Finngrundenin tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten arviointi Venäjän ja Saksan välinen merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä - ympäristövaikutusten arviointi 8

9 Ympäristövaikutusten ajoittuminen 1 Voimalaitosten ja siirtojohtojen rakentaminen Rakennusraaka-aineiden tarve Päästöt ilmaan ja veteen Jätteet Kuljetukset Maiseman muuttuminen jne. 2 Käyttö - sähkön tuotanto ja siirto Polttoaineiden hankinta Päästöt ilmaan ja veteen Jätteet Säteily jne. 3 Käytöstä poisto 9

10 Uusiutumattomia ja uusiutuvia energianlähteitä Uusiutumattomia energianlähteitä Kivihiili, öljy, maakaasu Erittäin hitaasti uusiutuva on turve Noiden käyttö lisää kasvihuonepäästöjen määrää ilmakehässä Uusiutuvia energianlähteitä Vesi, tuuli, aurinko, bioenergia 10

11 Kivihiili Poltettaessa syntyy rikkidioksidi-, typen oksidi- ja hiukkaspäästöjä ja ilmakehään vapautuu hiilidioksidia Päästömääräysten täyttämiseksi kivihiililaitokset on varustettu polttoteknisillä ja savukaasun puhdistuslaitteistoilla Hiilen poltosta ja puhdistamisesta syntyvää tuhkaa voidaan käyttää mm. maarakentamisessa ja kipsiä kipsilevytuotannossa Hyötysuhdetta voidaan parantaa mm. uuden laitosteknologian avulla ja polttamalla hiiltä, jonka lämpöarvo on korkea Hiilidioksidipäästöjen talteenottamista tutkitaan 11

12 Öljy Öljyn poltosta syntyy hiilidioksidia, rikkidioksidia, typpioksideja ja jonkin verran raskasmetallipäästöjä. Hiilidioksidi aiheuttaa ilmastonmuutoksia. Rikkidioksidi ja typpioksidit lisäävät maan ja veden happamuutta Öljynkuljetuslaivojen ja öljynporauslauttojen onnettomuuksissa voi mereen päästä suuria määriä öljyä 12

13 Maakaasu On energialähteenä tehokas - siirtohäviöt ovat pienet ja sitä voidaan käyttää erittäin korkealla hyötysuhteella Kaasun energia pystytään hyödyntämään tuotannossa lähes kokonaan Poltosta ei aiheudu rikkidioksidi, hiukkas- tai raskasmetallipäästöjä Poltossa syntyvän hiilidioksidin ja typenoksidien määrä on vähäisempi verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin 13

14 Turve Hiilidioksidin lisäksi turpeen päästöt muodostuvat lähinnä rikkidioksidista, typen oksideista, pölymäisestä tuhkasta ja raskasmetalleista. Näiden pitoisuudet ovat pienemmät kuin kivihiilen, mutta suuremmat kuin puupolttoaineiden Tuhkan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät radioaktiivisuuteen Energiaturpeen muita käytön haittoja ovat pöly-, hiukkas- ja maisemahaitat, sekä ojituksen aiheuttamat haitat vesistölle ja suorat vaikutukset turvetuotantoalueen luontoon Päästöjä voidaan hallita poltto- ja puhdistustekniikoilla 14

15 Puu Lämpösisältö on fossiilisia polttoaineita selvästi pienempi Suuri osa puuenergiasta saadaan metsäteollisuuden jäteliemistä ja puutähteistä eli ns. sivutuotteista Poltosta syntyy muita kiinteitä polttoaineita vähemmän rikki-, typpi- ja raskasmetallipäästöjä On muita kiinteitä polttoaineita vähemmän tuhkaa, joten hiukkaspäästöt ovat hallittavissa puhdistustekniikoilla Syntyvän tuhkan hyötykäyttöä rajoittaa se, että tuhkaan rikastuu poltettaessa myös puun mukana tulleita raskasmetalleja, mm. kadmiumia 15

16 Vesivoima Vaikutuksia vesistön eliöstöön ja kasvustoon, maisemaan, maa- ja metsätalouteen sekä vesistöjen virkistyskäyttöön Vesistöaltaissa syntyy metaanipäästöjä Saasteeton ja uusiutuva energiamuoto Vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen läpi Ei synnytä kiinteitä jätteitä eikä päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään Padot estävät kaloja liikkumasta Veden pinnakorkeuden säännöstely voi vaikuttaa virtausolosuhteisiin, tulviin, kalastoon ja virkistystoimintaan 16

17 Tuulivoima Vaikutus maankäyttöön ja maisemaan Äänivaikutus ympäristöön Vaikutus linnustolle Suurimmat haitalliset ympäristövaikutukset voivat aiheutua laitteistojen rakentamisesta Käyttö lisääntyy tulevaisuudessa 17

18 Aurinkosähkö Käyttö saasteetonta Aurinkosähköä on käytetty Suomessa pääosin veneissä ja kesämökeissä alueilla, missä sähköverkkoa ei ole Ilmastoinnin käyttäminen kesällä kasvattaa energiankulutusta, mutta kulutushuippuja voidaan tasata kiinteistöissä mm. aurinkosähköllä Ylimääräinen sähköntuotanto voidaan syöttää verkkoon Suurimmat haitalliset ympäristövaikutukset voivat aiheutua laitteistojen rakentamisesta Käyttö lisääntyy tulevaisuudessa 18

19 Ydinvoima Voi syntyä hukkalämpöpäästöjä meriveteen Laitoksista veteen ja ilmaan joutuville radioaktiivisille päästöille on määritelty päästörajat Syntyy voimalaitosjätettä ja runsasaktiivista käytettyä ydinpolttoainetta Käytetyn ydinpolttoaineen varastointi ja loppusijoitus 19

20 Sähkön siirto Sähkö- ja magneettikenttien mahdolliset terveyshaitat Jännite kasvaa sähkökentän voimakkuus kasvaa Virta kasvaa magneettikentän voimakkuus kasvaa Sähkölinjojen rakentamisen vaikutukset maankäyttöön, maa- ja metsätalouteen, asutukseen, maisemaan, kasvillisuuteen ja eliöihin Suurjännitejohdoissa esiintyvä koronailmiö aiheuttaa sirisevää ääntä Siirtohäviöt (katso ) 20

21 Loisteho Esim. moottorit, purkauslamput ja muuntajat kuluttavat pätötehon ohella loistehoa Loisteho on mahdollista tuottaa paikallisesti laitteiden läheisyyteen sijoitettavalla kompensointikondensaattorilla Kompensoinnin myötä verkon pätötehon siirtokyky kasvaa, kun kuormitusvirran loiskomponentti jää pois Loistehon tuotanto kulutuspisteessä pienentää siirtohäviöitä 21

22 Rikkiheksafluoridi (SF6) Kioton ilmastokokouksessa hyväksytty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumus koskee mm. kaasua rikkiheksafluoridi (SF 6 ) SF 6 -kaasua käytetään yleisesti eristekaasuna kaasueristetyissä kytkinlaitoksissa SF 6 -kaasun päästöt ovat vähäiset kaikkiin kasvihuonekaasupäästöihin verrattuna ja maailmanlaajuisesti sähköala vastaa vain pienestä osasta SF 6 -päästöjä Ei ole pystytty kehittämään yhtä hyvää uutta korvaavaa kaasua Sähkölaitteisiin liittyvä oleellinen SF 6 -päästöjen vähennyskeino on huolto-, mittaus- ja talteenottoprosessien ja -tekniikoiden kehittäminen ja käyttöönotto 22

23 Energiatehokkuussopimukset Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevat uudet energiatehokkuussopimukset jaksolle Energia-alalle on laadittu omat toimenpideohjelmat energiantuotannolle ja energiapalveluille (sähkön siirto ja jakelu sekä kaukolämpöala) Energiatehokkuussopimusten toimenpideohjelmissa on esitetty ne toimet ja velvoitteet, joihin sopimusosapuolet ja sopimusjärjestelmään liittyvät yritykset sitoutuvat sopimukseen liittyessään 23

24 Energiatehokkuussopimukset Energiapalvelujen toimenpideohjelma Koskee sähkön siirron, jakelun ja kaukolämpöalan yrityksiä On osa energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktiivin (32/2006/EY) toimeenpanoa Varmistetaan, että loppukäyttäjillä on saatavissa kilpailukykyisesti hinnoiteltuja energiatehokkuutta parantavia energiapalveluja ja että niitä alan toimesta edistetään 24

25 Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Keskeinen sisältö on energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaate Yrityksille laadittu ohjeistus, energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ), jonka energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyvät yritykset sitoutuvat ottamaan käyttöön 25

26 Tietolähteitä Elinkeinoelämän keskusliitto EK Energiateollisuus ry Fingrid Oyj Finlex (Suomen säädöksiä) Työ- ja elinkeinoministeriö Valtion ympäristöhallinnon verkkosivusto 26

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

älykkäämpää Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön yhteistuotannon rooli aurinkotaloudessa

älykkäämpää Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön yhteistuotannon rooli aurinkotaloudessa 46 Kohti älykkäämpää energiantuotantoa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kohti älykkäämpää energiantuotantoa Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa Sähkön ja lämmön

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voiman ja Pohjolan Voiman yhdessä omistama energiantuotantoyhtiö, Vaskiluodon Voima, on perustettu 1960-luvun lopulla.

Etelä-Pohjanmaan Voiman ja Pohjolan Voiman yhdessä omistama energiantuotantoyhtiö, Vaskiluodon Voima, on perustettu 1960-luvun lopulla. Vuosikertomus 2008 SISÄLLYS Toimitusjohtajan tervehdys......................5 Ympäristöasiat...................................6 Kivihiili polttoaineena............................7 Vaasan voimalaitoksen

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA 1. ESIPUHE Savon Voima Oyj:n bioenergiaohjelman tavoitteena on tehdä Savon Voiman eri menestystekijöitä tukeva, Keski- ja

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot