KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA Heli Kanto Ympäristöosaston julkaisuja

2 Lähdeviite Kanto H.2005: Kestävän kehityksen arviointi kaupunkisuunnittelussa - tapaustutkimus Hämeenlinnasta. Ympäristöosaston julkaisuja 35. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 65s. + 6 liitettä. ISBN ISSN

3 Tiivistelmä Kestävän kehityksen edistäminen on kirjattu useaan kunnan toimintaa säätelevään lakiin. Kuitenkin sen huomioiminen päätöksenteossa on vaikeaa käsitteen epämääräisyyden vuoksi. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston kehittelemän kestävän kehityksen arviointityökalun avulla haluttiin helpottaa kestävän kehityksen käytäntöön saamista. Keväällä 2004 valmistunut työkalun ensimmäinen versio suunniteltiin asemakaavoituksen hankkeiden arviointiin. Hämeenlinnan kaupungin toivomuksesta arviointityökalu pyrittiin liittämään Hämeenlinnan uuteen kaupunkistrategiaan, jonka yhtenä päälinjana on kestävän kehitys. Tämä työ on laadullinen tapaustutkimus Hämeenlinnan pyrkimyksistä huomioida kestävä kehitys kaupunkisuunnittelussa. Kestävän kehityksen merkitystä Hämeenlinnan kaupungin strategiassa ja sitä kautta päätöksenteossa tutkittiin teemahaastattelujen avulla. Haastateltaviksi valittiin strategian valmistelusta vastannut kaupungin virkamies ja konsultti sekä kolmen suurimman puolueen ryhmäpuheenjohtajat. Kestävän kehityksen arviointityökalua tutkittiin työkalun testauksesta saatujen kokemusten valossa. Kestävä kehitys jää Hämeenlinnan strategiassa ilman selkeää määritelmää, eikä sanaparin merkitystä oltu strategian laadinnan aikana yhteisesti pohdittu. Etenkin ympäristöllinen kestävä kehitys jää kaupungin uudessa ohjenuorassa ilman konkreettisia tavoitteita. Koska Hämeenlinnan kaupunki ei ole strategisesti sitoutunut työkalun sisältämiin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin, ei kestävän kehityksen arvioinnin tuloksilla ole välttämättä mitään vaikutusta kaupungin toimintaan ja hankkeiden toteuttamiseen. Kestävän kehityksen arviointityökalu sai myönteistä palautetta kaavoittajalta. Se nostaa esille asioita, joita ei ehkä muuten kaavoituksen yhteydessä tulisi käsiteltyä. Työkalu huomioi laajasti sekä sosiaaliset että ympäristövaikutukset, jotka lain mukaan on kaavaa laadittaessa arvioitava. Se on hyvä apuväline keskustelun herättämiseen ja erilaisten mielipiteiden esilletuomiseen Hämeenlinnan kaupungin eri toimialojen edustajista koostuvassa maankäytön hanketyöryhmässä. Monet arviointityökalun sisältämät kysymykset osoittautuivat testauksessa kuitenkin moniselitteisiksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi. Toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla arviointityökalu kaipaa vielä jatkokehittämistä. 1

4 Abstract Promotion of sustainable development has been included in several laws regulating communal functions. However considering sustainable development in decision making has been difficult due to the vagueness of the concept. The environmental department of the Hämeenlinna region has developed an assessment tool to ease the implementation of sustainable development. The first version of the sustainable assessment tool, developed in spring 2004, was planned for evaluation of the Hämeenlinna s city planning projects. By the request of the city the assessment tool was added in to Hämeenlinna s new strategy, which has sustainable development as one of the main themes. This thesis is a qualitative case study of the Hämeenlinna s effort to take sustainable development into consideration in city planning. Theme interviews were used as the method in studying the significance of sustainable development in the strategy and thereby in decision making. A civil servant and a consult, who were responsible for the preparation of the strategy, as well as three chairmen of the biggest political parties in Hämeenlinna were chosen as the interviewees. The sustainable assessment tool was evaluated on the basis of the information and experience received during testing. Sustainable development has no clear definition in Hämeenlinna s strategy and the meaning of the concept had not been jointly discussed during the planning of the strategy. Especially the environmental side of sustainable development is without any concrete goals in the new strategy. Hämeenlinna has not strategically committed to any detailed goals of the sustainable assessment tool and therefore the results of the evaluation of sustainable development will not necessarily have any effect in the city s policy The sustainable assessment tool received positive feedback from the city planner. It introduces issues that would perhaps otherwise not be considered during the planning process. The assessment tool takes both social and environmental effects extensively into consideration, which according to law have to be evaluated during planning. It is a good instrument to evoke conversation and bring different opinions forward among the land use team consisting of representatives of the city s different departments. Many of the questions included in the assessment tool turned in the testing out to be ambiguous and too difficult to understand. The sustainable assessment tool requires still further development in order to function optimally. 2

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1 ABSTRACT 2 1 JOHDANTO 4 2 KESTÄVÄ KEHITYS KUNTATASOLLA MÄÄRITELMÄSTÄ JA SEN TULKINNASTA MÄÄRITELMÄSTÄ KÄYTÄNTÖÖN KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA 9 3 YVA-MENETTELY JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVOITUKSESSA SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI STRATEGINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN KOKEILUPROJEKTI HÄMEENLINNASSA 16 4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO TUTKIMUSMENETELMÄT NÄKÖKULMIA HÄMEENLINNAN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus 2010 kaupunkistrategia Agenda 21 ja kestävän kehityksen tavoitteet KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTITYÖKALU KAUPUNKISUUNNITTELUN TUKENA Arviointityökalun sisältö Arviointityökalun testaus 42 5 TULOKSET HÄMEENLINNAN HYVÄ TULEVAISUUS KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄKÖ? ARVIOINTITYÖKALUN TESTITULOKSET JA JATKOKEHITTÄMINEN ARVIOINTITYÖKALUN SOVELTUVUUS VAIKUTUSTEN ARVIOINTIPROSESSIIN 56 6 TULOSTEN TARKASTELU 58 KIITOKSET 62 LÄHTEET 63 LIITTEET 66 3

6 1 JOHDANTO Vuonna 1999 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä (1999/132, 1 ). Maankäytön suunnittelulla kunnat vaikuttavat kestävän kehityksen toteutumiseen alueellaan, sillä eri toimintojen sijoittamisella mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti voidaan pienentää yhdyskunnan ympäristövaikutuksia ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä (Kestävä kehitys ja Suomi 1990, Viljanen 2003). Kunnan maankäyttöä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi mm. kunnan asettamat strategiat ja suuntaviivat. Kaavoittajalla on siten vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, kuinka hyvin hänen suunnittelemansa alue tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Hämeenlinnan kaupungin uusin ohjenuora on Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus kaupunkistrategia, jonka yhtenä päälinjana on kestävän kehityksen edistäminen (Hämeenlinnan hyvä tulevaisuus 2010). Vaikka kestävän kehityksen käsite levisi yleiseen kielenkäyttöön jo 1980-luvulla ns. Brundtlandin komission raportin myötä (Our Common Future 1987), sen tulkinta ei edelleenkään ole ongelmatonta. Lumiaho-Suomen (2001) mukaan kestävän kehityksen kriteerit eivät ole universaaleja, vaan niiden sisältö vaihtelee eri aikoina ja eri paikoissa. Se, mitä kestävällä kehityksellä kulloinkin tarkoitetaan, tulisikin aina määrittää tapauskohtaisesti. Ilman käsitteen merkityksen pohtimista kestävä kehitys koetaan helposti yhteisenä hyvänä, jonka konkreettisesta sisällöstä ei ole yhteisymmärrystä (Niemenmaa 2001). Kunnissa kestävää kehitystä on pyritty konkretisoimaan ja sen merkitystä juuri kyseisessä kunnassa määrittämään erillisten ohjelmien laatimisen kautta. Paikallisagendojen ongelmana on kuitenkin niiden irrallisuus kunnan päätöksenteosta, minkä vuoksi kestävää kehitystä olisi hyvä pohtia erillisen ohjelman lisäksi osana kunnan strategiaprosessia (Eteläaho ym. 2001). Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on yksi tapa siirtää kestävä kehitys ohjelmista ja strategioista käytännön tasolle. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto alkoi kehittämään keväällä 2003 erilaisten hankkeiden vaikutusten arvioinnin tueksi kestävän kehityksen arviointityökalua. Hämeenlinnan kaupungin 4

7 toivomuksesta arviointityökalu pyrittiin liittämään uuteen kaupunkistrategiaan. Kestävän kehityksen arviointityökalun ensimmäinen versio kehitettiin maankäytön hankkeiden arviointiin. Kaavoitus ei vaadi YVA-lain edellyttämää ympäristövaikutusten arviointia (1999/268, 6 ), mutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on kuitenkin tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri- ja muut vaikutukset (1999/132, 9 ). Arviointityökalua testattiin keväällä 2004 Hämeenlinnan Keinusaaren asemakaavatyön yhteydessä. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus Hämeenlinnan pyrkimyksestä ottaa kestävä kehitys huomioon maankäytön hankkeissa. Tutkimus pyrkii löytämään vastauksen kolmeen kysymykseen, jotka koskevat kestävän kehityksen arviointia kaupunkisuunnittelussa: 1. Kuinka kestävä kehitys ymmärretään Hämeenlinnan kaupunkistrategiassa ja päätöksenteossa? 2. Miten kestävän kehityksen arviointityökalua voitaisiin jatkokehittää työkalun testauksesta saatujen tulosten avulla? 3. Kuinka kestävän kehityksen arviointityökalu soveltuu kaavoituksen vaikutusten arviointiprosessiin? 5

8 2 KESTÄVÄ KEHITYS KUNTATASOLLA 2.1 Määritelmästä ja sen tulkinnasta Kestävä kehitys on laajan ympäristöajattelun sanapari, jonka avulla on haluttu tarttua maailman tämän hetken merkittäviin ongelmiin, kuten luonnonvarojen hupenemiseen, kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvamiseen, otsonikerroksen ohentumiseen ja maaperän tuotantokyvyn rappeutumiseen (Kestävän kehityksen käsikirja kunnille 1994, 8). Schulman (1995) pitää kestävän kehityksen käsitettä kompromissiyrityksenä vanhan talousteoriasta omaksutun ja uuden ekologisen ajattelun välillä. Kestävän kehityksen voidaan ajatella pyrkivän sopusointuun taloudellisesti mahdollisen, sosiaalisesti hyväksyttävän ja ekologisesti kestävän kehityksen kanssa (Schulman 1995, 87). Kestävässä kehityksessä on kolme ulottuvuutta: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävä kehitys. Ekologinen kestävyys liittyy luontoon, jonka alueella vaikuttavat fysiikan, biologian ja kemian lait. Näistä on mahdollista saada objektiivista, mutta yleensä vajavaista tietoa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys liittyy kiinteästi ihmisten muodostamaan yhteiskuntaan, jossa vaikuttavat yhteiskunnalliset lainalaisuudet ja arvot. Vaikka ihminen on biologinen olento ja yhteiskunnalla on juurensa luonnon ekosysteemeissä, ei yhteiskunnan toimintaa voi selittää pelkästään luonnontieteellisillä faktoilla. Taloudellinen kestävyys liittyy molempiin aiemmin mainittuihin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, ja siihen vaikuttavat siten sekä luonnon että yhteiskunnan lainalaisuudet. Talous yhdistää ekologisen eli luonnon ja sosiaalisen eli ihmisen, minkä vuoksi se on keskeinen keino ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamisessa. Parhaimmillaan talous nähdäänkin vain keinona tuottaa luonnosta aineellista hyvää ihmisen ja yhteiskunnan tarpeisiin (Hakanen 1999, 29 30). Hakanen (1999) kuvaa kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta kolmiolla, jonka kärjet muodostuvat ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Ihmisen kannalta ajateltuna kolmio asettuu parhaiten niin, että luonto ja yhteiskunta muodostavat kaksi kolmion yläkulmissa olevaa tavoitetta, joihin vaikuttaa niiden välissä alhaalla oleva talouden kolmionkärki. Hakasen mukaan kolmio kuitenkin toimii usein toisinpäin; talous saa hel- 6

9 posti yhteiskunnallisissa keskusteluissa itseisarvon, jolle uhrataan niin luonto kuin ihminenkin (Hakanen 1999, 30 31). Kestävän kehityksen käsitettä on käytetty jo 1970-luvulta lähtien, mutta yleiseen kielenkäyttöön se nousi YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportin myötä vuonna Paremmin Brundtlandin komissiona tunnetun ryhmän tehtävänä oli laatia koko maapallon kattava uudistusohjelma, joka takaisi kestävän kehityksen toteutumisen komission määrittelemällä tavalla. Ryhmän tarkoittama kestävä kehitys on kehitystä, jolla turvataan ihmiskunnan nykyiset tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (Our Common Future 1987). Brundtlandin komission esittämä yleinen kestävän kehityksen määritelmä on saanut kritiikkiä mm. Ollikaiselta (1991), joka on löytänyt useita ongelmia määritelmän tulkinnassa. Kantaa on hänen mukaansa otettava siihen, mikä on yhteiskunnan eettinen suhde luontoon, kuinka yhteiskunta ratkaisee sukupolvien välisen tasa-arvon, millaisiksi määritellään yhteiskunnan luonnonvarojen hoitoa ja luonnonsuojelua koskevat periaatteet ja millaisin keinoin luonnonvarojen kestävä hoito pyritään turvaamaan (Ollikainen 1991, ). Lumiaho-Suomen (2001) mukaan ei ole olemassa universaaleja kestävän kehityksen kriteerejä. Joillakin alueilla tietty toimenpide saattaa tukea kestävää kehitystä ja toisella alueella olla kestävän kehityksen vastainen. Kestävä kehitys on pikemminkin dynaaminen ja ihmisten muuttuviin tarpeisiin sopeutuva prosessi kuin staattinen ja pysyvä tuotannon ja kulutuksen tila. Näistä syistä kestävä kehitys pitäisi määritellä aina tapauskohtaisesti (Lumiaho-Suomi 2001, 59). Käsitteen epämääräisyydestä huolimatta kuntien on otettava kestävä kehitys jollakin tavalla huomioon toiminnassaan. Kestävän kehityksen velvoite kunnallishallinnon tasolla mainitaan useassa eri laissa (kuntalaki 1995/365, 1 ; maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 1 ja ympäristönsuojelulaki 2000/86, 1 ). Vuonna 1992 käynnistyneen Kestävän kehityksen kuntaprojektin tuloksena tiivistettiin kestävän kehityksen määritelmä seuraavaan muotoon: Kunnallishallinnossa kestävää kehitystä on päätöksenteon monipuolistaminen kohti tilannetta, jossa päätökset tehdään perusteellisen ja avoimen valmistelun pohjalta demokraattisesti, tietoisena ja vastuullisena valinnoista ja niiden seurauksista. Päätöksenteon tavoitteena on ympäristöön kohdistuvien vaikutusten ekologinen kestävyys, jota tukevat sosiaalinen ja kulttuurinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Nämä ovat samalla edellytys 7

10 taloudelliselle kestävyydelle. Ratkaisujen on perustuttava riittävän pitkän, myös tulevat sukupolvet huomioon ottavan aikavälin tarkasteluun (Kestävän kehityksen käsikirja kunnille 1992, 4). 2.2 Määritelmästä käytäntöön YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992 vahvistetussa Agenda 21 toimenpideohjelmassa on luku, joka sisältää muun muassa suosituksen paikallisen toimintaohjelman laatimisesta kunnissa (Hakanen 1995, 4). Ohjelmien kirjoittamiseen kannustettiin myös Tanskan Aalborgissa vuonna 1994 järjestetyssä Euroopan kaupunkien ympäristökonferenssissa. Kokouksessa hyväksyttiin Aalborgin asiakirja, joka on Euroopan kaupunkien sitoumus kohti kestävää kehitystä. Asiakirjan allekirjoittaneet sitoutuvat aloittamaan Euroopan kaupunkien kestävän kehityksen kampanjan, johon kuuluu keskeisenä osana paikallisen kestävän kehityksen toimintaohjelman laatiminen (Kuntien ympäristöpolitiikan kansainvälisiä haasteita: Paikallinen Agenda 21 ja Aalborgin asiakirja 1995, 24). Monet Suomen kunnat ovatkin julkaisseet omat kestävän kehityksen ohjelmansa (engl. Local Agenda 21). Ohjelmissa kerrotaan keinoista, joilla kunnat voivat edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan. Suomen Kuntaliiton julkaiseman oppaan mukaan paikallisagenda on kunnan yhteinen käsitys kestävästä kehityksestä. Sen perustana tulisi olla laaja näkemys kestävästä kehityksestä, jonka olennaisia osia ovat esimerkiksi työllisyys, paikallinen demokratia ja hyvä ympäristö. Ohjelma tulee laatia yhteistyössä paikallisten viranhaltijoiden, asukkaiden ja muiden intressitahojen kanssa. Laaja osallistuminen mahdollistaa yhteisymmärryksen syntymisen ja kunnan voimavarojen tehokkaan hyödyntämisen kestävän kehityksen työssä. Yhdessä sovittuihin tavoitteisiin on myös kaikkien helpompi sitoutua (Täältä kestävyyteen paikallisagendaopas 1997, 6 7) Oman kestävän kehityksen ohjelmansa on tehnyt noin puolet kaikista Suomen kunnista. Ohjelmien olemassaolo ei kuitenkaan takaa kestävän kehityksen edistämistä ja todellista huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Suomen Kuntaliiton tilaamassa pro gradu - tutkimuksessa selvitettiin yli sadan paikallisagendan sisältöä. Tutkimuksen mukaan ainoastaan yksi kymmenestä ohjelmasta sisältää todellisia muutoksen elementtejä ja kestävän 8

11 kehityksen laajaa tulkintaa. Suuri osa ohjelmista on painottunut vahvasti ekologisen kestävyyden kysymyksiin ja sosiaalinen sekä taloudellinen ulottuvuus ovat jääneet selkeyttämättömään asemaan. Harva kunta on noudattanut paikallisagendan valmistelussa laajan osallistumisen periaatetta, eivätkä asukkaat ja yritysmaailman edustajat ole päässeet monessakaan ohjelmassa vaikuttamaan sen sisältöön. Kestävän kehityksen paikallisen merkityksen miettiminen on useissa paikallisagendoissa jäänyt tekemättä (Routala 2001). Kestävää kehitystä edistävät ohjelmat jäävät valitettavan usein pelkiksi hyvää tarkoittaviksi asiakirjoiksi, joiden vaikutus käytännön toimiin jää vähäiseksi. Eteläaho ym (26 36) pitävätkin tärkeänä, että kestävän kehityksen asemaa ja merkitystä kunnassa pohdittaisiin osana kunnan strategiaprosesseja. Kestävä kehitys ei saisi olla pelkkä irrallinen projekti, vaan sen tulisi näkyä suunnittelussa kunnan kaikilla tasoilla. Vaikka kestävä kehitys on kunnissa tuttu käsite, sen merkitys on voinut jäädä epäselväksi tai siitä puuttuu näkemys siitä, mitä se juuri kyseisessä kunnassa tarkoittaa. Samoin olisi erittäin tärkeää määritellä kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden keskinäinen suhde. Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien käsitteleminen erillään saattaa Hakasen (1999) mukaan johtaa kunnassa tilanteeseen, jossa ekologinen kestävyys on jätehuollon tehostamista, sosiaalinen kestävyys ympäristökasvatusta ja taloudellinen kestävyys positiivista kunnan talouden vuosikatetta (Hakanen 1999, 31). 2.3 Kestävän kehityksen huomiointi kaupunkisuunnittelussa Maankäyttö ja sen suunnittelu on tärkeä osa-alue, jonka avulla kestävää kehitystä voidaan edistää valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla (Viljanen 2003, 5). Maankäytön suunnittelulla on kestävän kehityksen kannalta kaksi tehtävää. Ensinnäkin maa- ja vesiekosysteemien toimivuus ja alueiden kestävä käyttö on turvattava. Toiseksi toiminnot on sijoitettava niin, että ne ovat toimintojen itsensä kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa ja että muulle toiminnalle ja ympäristölle koituu sijoittamisesta mahdollisimman vähän haittaa. Harkittu maankäyttö edistää yhteiskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja virkistyksen, kehittämistä haluttuun suuntaan. Hyvä suunnittelu vähentää myös yhdyskuntien energiankulutusta ja liikenteestä ai- 9

12 heutuvia haittoja sekä suojelee maa-alueita turhalta rakentamiselta (Kestävä kehitys ja Suomi 1990, 71). Kaupunkisuunnitteluun on alettu kiinnittää eritystä huomiota, koska maailman voimakas väestönkasvu ja kaupungistuminen liittyvät keskeisesti ympäristön ongelmiin. Ekologinen kaupunkisuunnittelu kytkeytyy osaksi paikallisiin ongelmiin jätehuollon, kierrätyksen ja energiansäästön kautta. Mutta paikallistason suunnittelun taustalla on laajempi kysymys maapallon säilymisenä elinkelpoisena (Lainevuo 1995, 105). VTT on Suomessa kehittänyt asuinalueen ekologista kestävyyttä arvioivan mallin luvun alkupuolella (Harmaajärvi 2000). Malli sisältää kaupunkirakenteen osien, kuten rakennusten ja viheralueiden koko elinkaaren rakennusmateriaalien valmistuksesta ja alueen käytöstä rakenteiden hävittämiseen asti. Arviointia varten tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi rakennusten pinta-alat ja materiaalit, asukkaiden määrä ja ikärakenne, työmatkojen pituudet, alueen jätehuolto sekä viheralueiden määrä ja laatu. Tietojen perusteella malli laskee energiankulutuksen kokonaismäärän, rakennusmateriaalien, polttoaineiden ja veden kulutuksen, syntyvien päästöjen ja jätteiden määrän sekä alueen aiheuttamat kokonaiskustannukset. Mallin avulla on arvioitu useiden suomalaisten asuinalueiden ekologisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaan alueiden aiheuttamien vaikutusten välillä on suuria eroja, ja mikä yllättävintä, niin sanotut eko-asuinalueet eivät todellisuudessa olekaan aina kovin ekologisia. VTT:n tutkimat viisi suomalaista ekologisesti rakennettua asuinaluetta kuluttivat keskimäärin enemmän energiaa ja materiaaleja, aiheuttivat enemmän päästöjä ja olivat kustannuksiltaan kalliimpia kuin vertailuna käytetyt asuinalueet Yksi eroja synnyttävä tekijä oli alueiden sijainti, jolla on suuri vaikutus asukkaiden liikkumiseen ja henkilöauton käyttöön. Uusien alueiden suunnittelun tulisi tutkijoiden mukaan perustua alueen järkevälle sijainnille ja rakennusten säästävälle energiankäytölle (Harmaajärvi 2000). Lainevuon (1995) mielestä olisi ekologisesti perusteltua kehittää kaupunkiasumista hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisemmäksi ja rajoittaa hajarakentamista langettamalla sille kuuluva osa yhdyskuntakustannuksista Hän pitää huolestuttavana suomalaista käsitystä kaupunkien viihtyisyydestä asuinpaikkana; kaupunkeja pidetään kurjuuden kehtoina, joista pois muuttoa tukevat työmatkojen verovähennysoikeus ja hajarakentamista suosiva käytäntö. Näin on luotu amerikkalaistyyppistä reunakaupunki-rakennetta. Yhtenä ongel- 10

13 mana kehityksen kääntämisessä on hänen mukaansa se, kuinka ekologiset ratkaisut saadaan myös sosiaalisesti hyväksyttäviksi (Lainevuo 1995, ). Maankäytön ja kaupunkisuunnittelun yksityiskohtaisia tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi esitellään tarkemmin kestävän kehityksen arviointityökalun sisällön yhteydessä kappaleessa

14 3 YVA-MENETTELY JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KAAVOITUK- SESSA Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) astui voimaan vuonna Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia (1994/468, 1 ). Lain tarkoittamat ympäristövaikutukset käsittävät vaikutukset - ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; - maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen; - yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä - luonnonvarojen hyödyntämiseen (1994/468, 2 ). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisten lisäksi niitä, joiden elinoloihin tai etuihin hankkeella saattaa olla vaikutuksia. Hankkeesta vastaava laatii ensin ympäristövaikutusten arviointiohjelman, josta käy ilmi tarvittavat selvitykset sekä arviointimenettelyn järjestäminen. Arvioinnin tulokset ja vaihtoehtojen vertailu kerrotaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (1994/468, 2 ). YVA-lain nojalla annetussa asetuksessa luetellaan ne hankkeet, joihin tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (1999/268, 6 ). Kaavoitus tai kaupunkisuunnittelu ei ole luokiteltu tällaiseksi hankkeeksi. Sen sijaan vuonna 1999 voimaan tulleen maankäyttöja rakennuslain 9 huomioi ympäristövaikutusten arvioinnin kaavoitushankkeissa. Sen mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri- ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (1999/132, 9 ). Maankäyttö- ja rakennuslain 5 :n mukaan vuorovaikutteisella suunnittelulla ja vaikutusten arvioinnilla on tarkoitus edistää 12

15 1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; 5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 10) palvelujen saatavuutta; sekä 11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä (1999/132, 5 ). YVA-lain säätelemässä ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä maankäyttö- ja rakennuslain säätelemässä kaavojen vaikutusten arvioinnissa oleellista on hanketta koskevan alueen lähtötietojen selvittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavojen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (1999/132, 9 ). Kaavan selvitysten laajuus riippuu kaavan vaikuttavuudesta. Esimerkiksi pienalaiset asemakaavat, uudet asemakaavat rakennetuille alueille ja yleensä alueet, joilla on vain vähän luonnonympäristöä, eivät vaadi suuritöisiä luontoselvityksiä. Selvitykseksi riittää yleensä aiempien, kuten yleiskaavassa arvioitujen luontoarvojen tarkistaminen sekä kaavan laatijan paikan päällä tekemä arviointi (Huttunen & Pahtamaa 2002, 5 6). 3.1 Sosiaalisten vaikutusten arviointi Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on osana ympäristövaikutusten arviointia. Aina ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä on siten tehtävä myös SVA, jos arvion kohteena olevan suunnitelman tai hankkeen seurauksena on odotettavissa merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Sosiaalisten vaikutusten arviointia voidaan joskus tehdä myös erillään muista arvioinneista, mutta silloin odotettavissa olevien vaikutusten on painotuttava pelkästään 13

16 sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin (Juslén 1995, 5). Kaavoituksessa ja etenkin asemakaavoituksessa nousevat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset usein luontovaikutuksia tärkeämmiksi. Sosiaalisten vaikutusten arviointi on kuitenkin hyvä pitää osana YVA:a, sillä vaikutukset ovat osaksi riippuvaisia toisistaan (Mäkäräinen 2000, 7). Kaavoituksen sosiaalisten vaikutusten arviointia määrittelee maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan Juslénin (1995) mukaan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisen hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Muutos voi olla näkökulmasta, katsojasta ja arvoista riippuen muutosta parempaan tai huonompaan suuntaan (Juslén 1995, 5). Sosiaalisten vaikutusten määritelmä löytyy myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetusta laista, jossa ympäristövaikutukset mainitaan mm. ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvina vaikutuksina (1994/468, 2 ). Sosiaaliset, terveydelliset ja sosioekonomiset vaikutukset on todettu arviointikäytännöissä niin saman sisältöisiksi, että laajemman käsitteen, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, käyttöönottoa on ehdotettu (Mäkäräinen 2000, 4). Kaavoituksen sosiaalisia vaikutuksia voidaan Mäkäräisen (2000) mukaan tarkastella suunniteltavan kaavan vaikutuksina jo olemassa olevaan rakenteeseen tai pelkästään uuteen kaava-alueeseen kohdistuvina vaikutuksina. Jos kyseessä on täydennysrakentaminen, on ensimmäisen tarkastelunäkökulman vaikutukset merkittävämpiä (Mäkäräinen 2000, 5). Kauppinen (1999) on jakanut sosiaaliset vaikutukset kolmeen pääluokkaan, joita ovat vaikutus palvelutarpeeseen (yhteiskunnan näkökulma), vaikutus hyvinvointiin (ihmisen näkökulma) ja muiden vaikutusten ihmisiin kohdistuvat ulottuvuudet (taulukko 1). 14

17 Taulukko 1. Sosiaaliset vaikutukset jaoteltuna kolmeen pääluokkaan (Kauppinen 1999, ). Palvelutarpeeseen kohdistuvat vaikutukset - väestörakenne ja arvot - palvelurakenne ja arvot - asuntorakenne (taloja asuntotyypit, hallintamuodot) - työpaikkarakenne (työpaikat alueella) - liikenne - vapaa-aika ja virkistysmahdollisuudet (luontoyhteys) Hyvinvointiin kohdistuvat vaikutukset - viihtyvyys (turvallisuus, asuinympäristön sopeutuminen elämäntapaan ja tilanteeseen, tiheyden aiheuttamat häiriöt, alueen koettu kauneus ja siisteys) - sosiaalinen vuorovaikutus (perheet, naapurit, alueelliset ja laajemmat yhteisöt) - alueidentiteetti ja imago - sosiaalisten ongelmien kasautuminen - ikä- ja erityisryhmiin kohdistuvat vaikutukset Muiden vaikutuksien sosiaaliset ulottuvuudet - maisema (esteettiset kokemukset, kaupunkikuva) - päästöt (päästöhaitat ja niiden vaikuttavuus) - melu (meluhaitat ja niiden vaikuttavuus) - asuntojen arvo 3.2 Strateginen ympäristövaikutusten arviointi YVA-menettelyä on kritisoitu sen kyvyttömyydestä suojella ympäristöä ja edistää kestävää kehitystä. Suurimmat menettelyn puutteet ovat vaikutusten arvioinnin liian myöhäinen huomioiminen, liian nopea päättyminen ja liiallinen tapauskohtainen spesifisyys. Useissa maissa perinteisen hanke-yva:n tueksi on kehitetty SYVA-menetelmää, eli strategista ympäristövaikutusten arviointia (engl. strategic environmental assessement, SEA). Sen avulla arvioidaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksia. Vaikutukset tulee ottaa huomioon arvioitujen suunnitelmien ja ohjelmien pohjalta syntyvissä yksittäisissä hankkeissa. SYVAn uskotaan paikkaavan hanke-yvan heikkouksia mm. huomioimalla suorien vaikutusten lisäksi kumulatiiviset ja epäsuorat vaikutukset, tuomalla ympäristönäkökulman esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja viemällä kestävän kehityksen periaatteet läpi koko päätöksentekoketjun yleisen tason suunnitelmista yksittäisiin hankkeisiin asti (Shepherd & Ortolano 1996). Shepherd:n ja Orlandon (1996) tutkimusten mukaan strateginen ympäristövaikutusten arviointi voi olla tehokas keino yhdistää kestävyyden periaatteet kaupunkitason suunnitte- 15

18 luun. Samaan tulokseen päätyivät Hämeen ympäristökeskuksen käynnistämän strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisprojektin tutkijat (Lumiaho-Suomi 2001). Projektissa seurattiin ympäristövaikutusten arviointia kolmessa erilaisessa aluekehittämisen suunnitelmassa. Hankkeen kokemukset osoittivat, että kestävän kehityksen periaatteiden konkreettinen määritelmä on avainasemassa alueellisten kehittämissuunnitelmien johdonmukaisessa arvioinnissa. Tulosten mukaan SYVAn mukanaan tuoma laaja osallistuminen toi suunnitelmien arviointeihin uusia näkökulmia ja edisti näin maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten toteutumista. Vaikka strateginen ympäristövaikutusten arviointi etsii vielä muotoaan ja sisältöään, mahdollistaa se tutkimuksen mukaan ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin lisääntymisen taloudellisen kasvun rinnalla (Lumiaho-Suomi 2001). 3.3 Vaikutusten arvioinnin kokeiluprojekti Hämeenlinnassa Hämeenlinnan kaupungin teknisen viraston asemakaavatoimisto käynnisti vuoden 1994 alussa hankkeen, jossa tutkittiin miten asemakaavojen sisältöä ja laatimisprosessia tulisi muuttaa ja kehittää silloisen rakennuslain muutoksen johdosta. Tutkimuksessa asemakaavaprosessin eri vaiheita verrattiin YVA-prosessin vaiheisiin ja vertailun avulla etsittiin tapaa toteuttaa vaikutusten arviointia kaavoituksessa (taulukko 2). 16

19 Taulukko 2. YVA-prosessin ja asemakaavaprosessin vaiheiden vertailu Ojasen (1995) mukaan. YVA-prosessi 1. ehdotus toimesta 2. YVA:n tarpeellisuuden selvittäminen 3. toimen tavoitteiden selvittäminen perustietojen hankinta arvioinnin suunnittelu 4. vaikutusten ja vaihtoehtojen tunnistaminen ja rajaus 5. vaihtoehtojen vertailu 6. arviointiselostuksen laadinta haitallisten vaikutusten lieventäminen 7. päätös 8. seuranta Asemakaavaprosessi 1. kaavoitusaloite ja ongelman määrittely 2. vaikutusten arvioinnin tarpeellisuuden selvittäminen 3. lähtökohtien selvittäminen ja tavoitteiden asettaminen 4. vaihtoehtojen muodostaminen 5. vaihtoehtojen arviointi ja valinta 6. asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä selostus 7. päätöskäsittely 8. seuranta ja jälkiarviointi Hämeenlinnassa on 1980-luvun loppupuolelta lähtien kutsuttu asemakaavojen käynnistysvaiheessa koolle maankäyttöhankkeen yhteistyöryhmä. Ryhmään ovat kuuluneet teknisen viraston eri toimistojen, Energia Oy:n, ympäristötoimiston, rakennusvalvonnan ja yleiskaavoituksen edustajat sekä muiden hallintokuntien edustajia riippuen kulloisenkin kaavan luonteesta. Ryhmää laajennettiin projektin aikana niin, että mukaan kutsuttiin myös mm. terveysvalvonnan, terveydenhuollon, kouluviraston ja historiallisen museon edustajia. Yhteistyöryhmä osallistui kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyyn sekä sopi yhdessä tarvittavista lisäselvityksistä ja vaikutusten arvioinneista. Eri asiantuntijoiden näkökulmien tarkastelu ryhmässä koettiin vuonna 1994 toteutetun tutkimuksen mukaan hedelmällisenä ja raja-aitoja rikkovana. Saman pöydän ääreen kokoontuminen ja näkemysten vaihto oli edellytyksenä asiantuntemuksen laajenemiselle ja uusien suunnitteluratkaisujen syntymiselle (Ojanen 1995, 12 13; 35). 17

20 Asemakaavavaihtoehtojen vertailun helpottamiseksi luotiin arviointikehikko (liite 1). Tapauskohtaisesti sovellettavan ja muokattavan kehikon tarkoituksena oli toimia ajattelun apuvälineenä ja keskustelun pohjana. Kehikon avulla selvitettiin myös arvioitavien vaikutusten yhteys kaupungin strategisiin päämääriin. Tavoitteena oli saada päämäärät käytäntöön arvioimalla sitä, miten kukin vaikutus tukee kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista tai on ristiriidassa niiden kanssa. Arviointikehikossa on lisäksi kohta tärkeimmälle ristiriita-asialle. Tärkein ristiriita on yleensä sellaisten asioiden välillä, joiden vertailu on erityisen vaikeaa, esimerkiksi maanomistajan taloudellinen hyöty vastaan linnuston pesimäalueen säilyminen. Ristiriitojen esiin nostamisen tavoitteena oli helpottaa yhteisen ratkaisun löytymistä (Ojanen 1995, 15 16; 35). Hankkeessa mukana olleiden virkamiesten ja luottamusmiesten mielestä arviointikehikko oli hyvä ja toimiva ratkaisu eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa. Ristiriitojen esiin nostamista ja niiden olemassa olon hyväksymistä pidettiin suunnitteluprosessissa tärkeänä (Ojanen 1995, 32 35). 18

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK 2013 2 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO HALLINTOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Liisa-Maija Latvala TIEHALLINNON JA SEN VIRKAMIESSIDOSRYHMIEN YHTEISTYÖ TEIDEN YLEISSUUNNITTELUVAIHEESSA Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista Emma Rautava Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu

Lisätiedot

Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.)

Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.) 184 Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.) 184 Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja: professori Helka-Liisa Hentilä Ohjaaja:

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Kehittämiskohteena Lempäälän keskusta

Kehittämiskohteena Lempäälän keskusta Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos yhteistyössä ShopIn Research Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy:n kanssa Yhteistä visiota etsimässä Kehittämiskohteena Lempäälän keskusta Ilari Karppi

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot