LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

2 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Suunnittelualue Perustietoa hankkeesta Suunnittelun tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Kaavoitustilanne Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Selvitettävät vaikutukset Osalliset ja osallistuminen Osalliset Osallistuminen, vuorovaikutus ja alustava aikataulu Yhteystiedot... 15

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 1 ( 13 ) 1 Johdanto Suunnitteilla oleva Lestijärven tuulivoimapuiston hankealue on hehtaarin laajuinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Lestijärven kunnan alueelle, kuntakeskuksen eteläpuolelle. Alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan yhteensä 87 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 3,5 megawattia eli yhteensä enintään 423,5 megawattia (MW). Voimalaitosten tornikorkeudet olisivat metriä. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointi menettelynä. Tuulipuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista rakennuslupaa. Koska Lestijärven alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) voimaan tullut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a ). Kaavoitusmenettely on tavoitteena saada päätökseen syksyllä Lestijärven kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Lestijärven Tuulivoima Oy:n tekemän esityksen osayleiskaavan laatimisesta Lestijärven tuulipuistoalueelle. Kaavoitus on tullut vireille Lestijärven Tuulivoima Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa. Kaavaa laativa konsultti on FCG suunnittelu ja tekniikka Oy. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 2 ( 13 ) 2 Suunnittelualue 3 Perustietoa hankkeesta Lestijärven tuulipuisto sijoittuu keskuksen eteläpuolelle, yksityiseen omistukseen kuuluvalle alueelle. Etäisyys Lestijärven kuntakeskukseen on lähimmistä tuulivoimaloista noin 0,5 kilometriä. Tuulipuistoalueen laajuus on noin hehtaaria ja Lestijärven Tuulivoima Oy:llä on alueen hallintaoikeus pitkäaikaisten vuokrasopimusten nojalla. Maat jakautuvat kahteen alueeseen. Toinen niistä on Itäniemen Valkeisen välinen alue ja toinen sijoittuu Mattila Änäkkälä Konttikoski-alueelle. Kaava-alue on alustavasti sama kuin tuulipuiston suunnittelualue. Tarvittaessa kaavaalueen rajausta voidaan tarkistaa työn edetessä. Osayleiskaavan laadinnassa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastelu kohdistuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle alueelle. Kaavoituksessa tarkastellaan kaavaalueen lisäksi noin 0,5 km:n vyöhykettä kaava-alueen ympärillä, ja pyritään ottamaan huomioon näiden kaava-alueen välittömässä läheisyydessä olevien alueiden maankäyttö. Hankkeen vaihtoehdot Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa vaikutuksia tarkastellaan 87 tuulivoimalalle. Toisessa suunnitelmassa voimaloiden napakorkeus on noin 137 metriä ja toisessa noin 170 metriä. Lisäksi tarkastellaan siirtovoimajohdon reittivaihtoehtoja. Voimaloiden yksikkötehot ovat kummassakin tuulipuistovaihtoehdossa samat 3,5 MW. Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, mikäli tuulipuistoa ei rakenneta. Tekninen kuvaus Tuulipuisto muodostuu 87 yksikköteholtaan 3,5 MW tuulivoimalasta. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, huolto-/varastorakennuksesta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulivoimalat tulevat sijoittumaan alueelle pääosin noin 0,5-1 kilometrinmetrin välein toisistaan. Kukin tuulivoimala muodostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, 3- lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Torni on napakorkeudeltaan noin metriä ja lavan pituus enintään 70 metriä. Tuulivoimalan lakikorkeus on enimmillään 240 metriä. Tuulivoimaloiden generaattoreiden jännite on tyypillisesti 1 kv tai alle. Tuulivoimaloilla jännitetason nosto sisäisten kaapeleiden jännitetasoon tapahtuu voimalakohtaisessa muuntajassa. Muuntaja sijaitsee joko voimalan yhteydessä olevassa konehuoneessa tai tornin vieressä erillisessä muuntamokopissa. Tuulivoimalat liitetään voimaloiden läheisyydessä sijaitsevaan tuulipuiston sähköasemaan maakaapeleilla. Tuulivoimaloilla jännite nostetaan 20 kv:iin ja tällä jännitteellä se siirretään sähköasemille liitettäväksi valtakunnan verkkoon. Ensisijaisesti hankkeen toteuttamissuunnittelussa pyritään siihen, että hankealueen läheisyyteen Fingrid Oyj:n olemassa olevan 2 x 400 kv Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin varteen saadaan rakennettua uusi 400/110

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 3 ( 13 ) kv sähköasema, johon hankealueella tuotettu sähkö voidaan liittää eikä uusia pitkiä ilmajohtoyhteyksiä tarvitse rakentaa. Siirtovoimajohdon rakentaminen voidaan tehdä ilmajohtona tai maakaapelointina. Uutta voimajohtoa suunniteltaessa pyritään aina välttämään voimajohdon viemistä lähelle ihmisasutusta ja taajamia. Myös vesistöt, korkeat maastonkohteet ja suuret korkeuserot pyritään väistämään linjauksella mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi linjausta suunniteltaessa otetaan huomioon mahdolliset arvokkaat luontokohteet, kulttuurimaisemat ja suojelualueet. Lestijärven tuulipuiston verkkoliitynnän suunnittelussa huomioidaan myös muut alueelle suunnitellut tuulipuistot ja niiden liittyminen valtakunnan verkkoon. Hankkeessa voidaan osin hyödyntää alueella jo sijaitsevia metsäautoteitä. Teiden kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi. Myös teiden leveyttä on paikoin kasvatettava siten, että tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksessa tarvittava minimivaatimus 5 metriä täyttyy. Uusia ja kunnostettavia teitä on alustavan arvion mukaan yhteensä noin 100 km. Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puustoa vajaan hehtaarin alueelta. Varsinainen voimala kootaan paikanpäällä. Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti torni tuodaan 3 5 osassa, konehuone yhtenä kappaleena, sekä roottorin napa ja lavat erikseen. Osat nostetaan paikoilleen ja liitetään toisiinsa kahden nosturin avulla. Yleensä roottori kootaan jo maassa valmiiksi liittämällä lavat napaan. Toinen vaihtoehto on nostaa napa koneen akseliin kiinni ja nostaa siivet yksitellen ylös. Tuulipuiston rakentaminen vaatii noin kuusi kuukautta. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Hankkeen aikataulu YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kesäkuussa Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville 1-2 kuukauden ajaksi. Varsinainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun yhteisviranomaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle ja asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi helmikuun lopusta lähtien Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon alkukesällä YVA-menettely ja kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että niihin liittyvät selvitystyöt yhdistetään. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA menettelyn selvitysaineiston pohjalta. Hankkeen suunnittelua jatketaan samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Lestijärven Tuulivoima Oy:n tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2016 loppuun mennessä.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 4 ( 13 ) 4 Suunnittelun tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullut muutos mahdollistaa yleiskaavan käytön tuulivoimalan rakennusluvan perusteena, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a ). Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava on tarkoitus laatia niin, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupa tuulivoimaloiden rakentamiselle. Osayleiskaavan yhteydessä ratkaistaan tuulivoimapuiston maankäyttö sekä tuulivoimaloiden sijoittuminen. Osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtävät selvitykset ja arvioinnit. Osayleiskaavan hyväksyy Lestijärven kunnanvaltuusto. MRL 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 5 ( 13 ) 5 Suunnittelun lähtökohdat 5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös , tarkistetut tavoitteet voimaan ) ja edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Lestijärven yleiskaava-aluetta koskevat erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet: Elinympäristön laadun kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnittelussa: Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat tavoitteista kohdistuvat laadittavaan osayleiskaavaan: Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 1 otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luontokohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 1 Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä on seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 6 ( 13 ) Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. 5.2 Kaavoitustilanne Maakuntakaava Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2. ja 3. vaihekaava ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. Maakuntakaavat muodostavat yhdessä Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan. Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ) on esitetty kaikki keskeiset asiakokonaisuudet lukuun ottamatta tuulivoimaloita, maa-aines- ja turvevaroja sekä keskustojen ulkopuolelle sijoittuvia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka aihekokonaisuudet käsitellään muissa maakuntakaavoituksen vaihekaavoissa. Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ) käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkon sekä päivitettävänä aihepiirinä muinaismuistot ja maisema- ja kulttuurikohteet. Samalla vahvistuspäätös kumoaa maakuntakaavan 1. vaiheessa osoitetut kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet, keskustatoimintojen alueet sekä muinaismuistot. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava (vahvistettu ) ohjaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista sekä pohjavesien suojelua ja kiviaineshuollolle alueita koko maakunnan alueella.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 7 ( 13 ) Kuva 1. Ote Keski-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä ja Lestijärven hankealueen sijainti. Tuulivoimatuotantoon suunnitteilla olevan alueen länsiosa kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv-3), Metsäpeuranmaan erämatkailualue ja Lestijärven kulttuurialue. Aluetta koskee kehittämisperiaate: Alueen kehittäminen perustuu luontoon liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin alueella sijaitsevia luonnontilaisina säilyneitä aarnimetsiä ja rauhallisia metsäjärviä, suoluontoa sekä erämaaeläimistöä säilyttäen sekä reitistöjä kehittäen. Maakuntakaavassa on osoitettu uusi kantatie, joka liittyy kantatie 58 oikaisuun Lestijärven itäpuolitse. Kantatien itäpuolelle sekä kunnan eteläsuunnitellun osiin ja tuulipuistoalueen länsipuolelle on osoitettu moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve. Alueen läheisyyteen on osoitettu kylä (at), jota koskee suunnittelumääräys: yksityiskohtainen suunnittelu on ensisijaisesti tarkoitettu toteutettavaksi laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleiskaavoja. Suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alkutuotannon, asumisen, palvelujen sekä muun elinkeinotoiminnan yhteensovittamiseen, hyvien peltoaluekokonaisuuksien säilyttämiseen maatalouskäytössä sekä olemassa olevien verkostojen hyödyntämiseen.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 8 ( 13 ) Hankealueen reunamilla on kalliomurskeen ottoalueita tai ottoon soveltuvia alueita (EO-3). Alueen läheisyydessä on osoitettu muinaismuistokohteita. Nämä ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita koskee suunnittelumääräys: Toimenpiteitä suunniteltaessa muinaisjäännöksen alueella tai sen lähiympäristössä on hankkeista neuvoteltava Museoviraston kanssa. Alueella sijaitseva vanha lentokenttä on osoitettu maakuntakaavassa lentokenttänä. Alueelle sijoittuu kantatie (kt) sekä yhdystie (yt) sekä ulkoilureitti. Tuulivoimahankkeen alue osoitettu turvetuotantovyöhykkeeksi 1 (tv1). Aluetta koskee suunnittelumääräys: Turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana tulee olla turvetuotannon aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen vähentäminen. Lestijärvelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeää aluetta. Aluetta koskee suunnittelumääräys: alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden luonnonperintöarvojen säilymistä alkutuotannon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vaarantamatta. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita. Lestijärventien varrelle on osoitettu arvokas harjualue (ge-1). Tätä koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistua siitä, ettei toimenpiteellä aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Lestijärventien suuntaisesti sijoittuu tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv), jota koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistua siitä, ettei toimenpiteillä vaaranneta pohjaveden määrää tai laatua. Tämä tulee ensisijaisesti hoitaa sijoittamalla riskialttiit toiminnat alueen ulkopuolelle ja toissijaisesti estämällä riskien syntyminen riittävällä vesiensuojelutoimenpiteillä. Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava tulee käsittelemään seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Kaavan lähtökohtana toimii Pohjois- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys, joka on esiselvityksenä hyödyntänyt tuuliatlaksen tietoa tausta-aineistona. Esiselvityksessä on tutkittu tuulivoiman sijoittumisperiaatteita ja mahdollisuuksia esittää tuulisuusraja-arvon perusteella parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita. Ehdotetut alueet on rajattu eianalyysien sekä teknistaloudellisten analyysien perusteella ja luokiteltu ympäristövaikutusriskin mukaisesti tuottaen lopputuloksena jatkotarkasteluihin kolmentasoisia kohteita, joilla on toisistaan poikkeava toteuttamispotentiaali.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 9 ( 13 ) Kuva 2. Ote Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (03/2013). 4. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Kaavaluonnos on päivätty Lestijärven alueelle on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen perustuva tuulivoimaloiden alue (tv-1) sekä uusi tuulivoimatuotannolle tutkittava alue (tv-2). Merkinnöillä on osoitettu tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet vähintään kymmenen voimalan suuruisille tuulivoimapuistoille. Näitä koskee suunnittelumääräys: Tuulivoimaloiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset loma-asutukseen, suurteollisuuteen, ammattikalastukseen, maisemaan, linnustoon ja muuhun eläimistöön (erityisesti kalastoon), vedenalaiseen luontoon ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön (selvittäen vedenalaisten muinaisjäännösten inventointitarve) sekä pyrittävä lieventämään niihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulee huomioida puolustusvoimien harjoitustoiminnan edellytykset, lentoturvallisuus, laiva- ja veneväylät sekä niiden turvalaitteet. jättänyt vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mielipiteen, jossa toivotaan koko hankealueen osoittamista tuulivoimatuotannon alueena (tv-2).

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 10 ( 13 ) Yleiskaavat Asemakaavat Hankealueella on pääosin voimassa vuonna 1999 hyväksytty Lestijärven osayleiskaava. Hankealue on suureksi osaksi osoitettu metsätalousvaltaiseksi alueeksi MM-3. Alue varataan pääasiassa metsätalouskäyttöön. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakennelmia sekä liitännäiselinkeinoja tukevia rakennuksia ja laitteita. Alueelle sallitaan Rakennuslain 4 :n mukainen haja-asutus, vähintään m 2 rakennuspaikoille. Alueella olevien vesistöjen rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa, ellei sille ole merkitty rakennuspaikkaa. Alueelle sijoittuu myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) sekä maatalousvaltaista aluetta (MT). Kaavassa on osoitettu lentoliikenteen alue (LL), joka on varattu pienlentokentäksi. Maatilan talouskeskukset on osoitettu AM-merkinnällä. Alueen poikki kulkee ohjeellinen ulkoilureitti retkeily- ja ulkoilualueella (VR). Pohjoisosassa alueen läheisyyteen sijoittuu teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä luonnonsuojelualuetta (SL). SL-alue on Natura 2000-ohjelman alue. Vahvistettuja asemakaavoja Lestijärven kunnan alueella on 199,3 ha. Nämä eivät sijoitu hankealueelle. Lisäksi kunnan alueella on voimassa rantaasemakaavoja. Lestijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai rantaasemakaavalla n. 90 % (75 km). Valtuusto hyväksyi Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksen rakennusoikeuksien nostamisesta. Rantakaavoitetulla osalla Lestijärveä on 460 lomarakennuspaikkaa. Kunnan loma-asuntokanta on maksimissaan n. 600 kpl. 5.3 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Hankkeen vaikutusalueella on suunnitteilla rakenteilla kaksi wpd Finland Oy:n tuulipuistohanketta. wpd Finland Oy:n Toholampi-Lestijärven (n. 100 voimalaa) ja Länsi-Toholammin (n. 40 voimalaa) tuulivoimapuistojen YVAmenettely ja kaavoitus on käynnistymässä. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan mainitut lähialueella suunnitteilla olevat tuulipuistohankkeet. Hankkeissa käydään myös kaikkien tuulipuistohankkeiden verkkoliityntäratkaisuja yhteen sovittavia neuvotteluja. Lisäksi hankkeissa neuvotellaan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä yhteensovittamiskysymyksistä. Hankkeesta vastaavat ovat sopineet yhteistyöstä hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin liittyvässä tiedonvaihdossa. Muita Lestijärven tuulipuiston hankealueen läheisyyteen sijoittuvia huomattavia hankkeita ovat: Vapo Oy: Teerinevan turvetuotantohanke o sijoittuu Lestijärven Tuulivoima Oy:n hankealueelle o YVA-menettely käynnissä Pyhäsalmi Mine Oy: Kaivosvarausilmoitus o sijoittuu hankealueen lounaispuolelle o varausilmoitus voimassa saakka

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 11 ( 13 ) Kalvinit Oy: Kaivosvarausilmoitushakemus o sijoittuu osittain hankealueen länsiosaan o hankkeesta ei ole vielä annettu päätöksiä. 5.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset ja suunnitelmat Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys. Keski-Pohjanmaan liitto Keski-Pohjanmaan liitto. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Pohjois- Pohjanmaan liitto Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Valtion ympäristöhallinto. OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Museovirasto Lestijärven tuulivoimapuiston YVA-menettelyyn kuuluvat selvitykset: vaikutukset maankäyttöön vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon vaikutukset lähialueiden Natura- ja muihin luonnonsuojelualueisiin melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 6 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 ) mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä eri vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 ) mukaiset vaikutukset: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen maankäyttö-, luonto-, maisema-, melu ja varjostusvaikutukset. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi tehdään kaavan perusselvitysten,

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 12 ( 13 ) lähtötietojen ja muun suunnittelun sekä suunnitteluprosessien tuottamien tietojen perusteella. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi tehdään sanallisesti asiantuntija-arviona ja se laaditaan osaksi kaavaselostusta. Tarkasteltavia asioita ovat mm. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kyläkuvaan ja kulttuuriperintöön. Vaikutukset maaperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen, vesiin ja vesistöihin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin. Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien yhteisvaikutukset. 7 Osalliset ja osallistuminen 7.1 Osalliset Kaavan ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulipuistoalueella tapahtuvien toimintojen sekä hankkeesta johtuvien, alueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen, toiminnan ja käytöstä poiston aikana. Alueen ulkopuolelle ulottuvia toimintoja ovat esimerkiksi voimajohtojen rakentaminen ja tuulipuiston rakentamiseen ja huolto- ja kunnossapitotoimintaan liittyvä liikenne. Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalue. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla arviointityön ja tehtyjen selvitysten tuloksena kyseisen ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Ympäristövaikutuksia arvioidaan huomattavasti laajemmalla alueella ja nämä tarkastelualueet on pyritty määrittelemään niin suuriksi, ettei merkityksellisiä vaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat; Lestijärven kotiseutuyhdistys, Yli-Lestiseura Tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennus-perinneyhdistykset; Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö ry, Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Lestijärven riistanhoitoyhdistys, Lestijärven metsästysyhdistys, Lestijärven kalastuskunta ja kalastusalue, Lestijärven ympäristöyhdistys ry

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 13 ( 13 ) Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt; Metsäpeuranmaan Matkailu ry, Metsähallitus Muut paikallisella tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoitokunnat ja vesiensuojeluyhdistykset Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset; Fortum Oyj, Fingrid Oyj, wpd Finland Oy. Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Keski-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Museovirasto, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Finavia Oyj, Ilmavoimat, Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Metsäkeskus Keski- Pohjanmaa, ProAgria Keski-Pohjanmaa 7.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja alustava aikataulu Osayleiskaavan vireille tulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan Keskipohjanmaa sekä Järviseudun Sanomat lehdissä sekä Lestijärven kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Osayleiskaavoituksen aikana järjestetään yleisötilaisuudet kaavaluonnos- ja kaava-ehdotusvaiheessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa osayleiskaavasta palautetta mielipiteinä nähtävillä oloaikana ja muistutuksina kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana. Kuva 2. Yleiskaavoituksen vaiheet sekä osallistumismahdollisuudet. Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireille tulo (marraskuu 2013) Kaavoituksen tullessa vireille siitä tiedotetaan julkisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumisja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osayleiskaavasta järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 14 ( 13 ) Osayleiskaavan luonnosvaihe (marraskuu 2013 helmikuu 2014) Osayleiskaavan luonnoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun perusselvitykset ja muu suunnittelu on tuottanut riittävät tiedot kaavaluonnoksen laatimista varten. Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet toimitetaan Lestijärven kuntaan ennen nähtävillä olon päättymistä. Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään. Luonnosvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus. Ennen luonnosvaiheen nähtävillä oloa järjestetään tarvittaessa 2. viranomaisneuvotttelu. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (helmikuu 2014 kesäkuu 2014) Osayleiskaavaehdotus valmistuu arviolta aikataulun mukaan kesäkuussa Lestijärven kunnanhallitus päättää osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta vähintään 30 päivän ajaksi (MRL 65, MRA 27 ). Kaavaehdotus on nähtävillä heinä-elokuussa Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 27 ). Muistutus on toimitettava kirjallisena an ennen nähtävillä olon päättymistä. Saatu palaute käsitellään. Ehdotusvaiheessa järjestetään yleisötilaisuus. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista järjestetään tarvittaessa 3. viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe (syyskuu 2014 lokakuu 2014) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Lestijärven kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan kunnanhallituksen esityksestä. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava 15 ( 13 ) 8 Yhteystiedot Suunnittelutyöhön liittyvää lisätietoa saa Lestijärven kunnalta, kaavaa laativalta konsultilta (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) ja tuulipuistohankkeesta vastaavalta (Lestijärven Tuulivoima Oy). Kaavaa laativa konsultti: Kai Tolonen suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA, LuK p kai.tolonen[at]fcg.fi Hallituskatu D Oulu Tuulipuistohankkeesta vastaava: Lestijärven Tuulivoima Oy Valtakatu Kannus Toimitusjohtaja Aki Simunaniemi p Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kunnan internet-sivuilta ja tuulipuistohankkeesta vastaavan sivuilta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot