Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

2 Sisältö 1. Johdanto Suunnittelualue Tiedot hankkeesta Hankkeen tekninen kuvaus Hankkeen aikataulu Suunnittelun tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Kaavoitustilanne Laaditut selvitykset Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Selvitettävät vaikutukset Osalliset, osallistuminen ja alustava aikataulu Osalliset Osallistuminen ja alustava aikataulu Yhteystiedot Lähteet /20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

3 1. Johdanto Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n puoliksi omistama Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee Pieksämäen Niinimäelle noin 25 tuulivoimalan tuulivoimahanketta. Suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Vaihemaakuntakaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan astunut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a ). Koska Niinimäen alueella ei ole tuulivoimarakentamista mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ). ssa esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan laadinnan yhteydessä laadittavat ja laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. a päivitetään suunnittelun edetessä. Kaavoitustyötä ohjaa Pieksämäen kaupunki. Kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy. Hankkeen osalta on aloitettu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka toteuttamisesta vastaa Pöyry Oy. 2. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella (kuva 1.). Etäisyys Pieksämäen keskustaan on noin 10 km. Lähimmät asutuskeskittymät ovat alueen luoteispuolella sijaitseva Mataramäki n. 1 km päässä alueesta ja eteläpuolella sijaitseva Liperomäki n. 1,5 km päässä alueesta. Alueen pinta-ala on n ha. Alue on pääosin talousmetsäkäytössä ja alueella sijaitsevat suot on pääosin ojitettu. Alueella sijaitsee Vipusuon turvetuotantoalue. Alueen läheisyydessä sijaitsevat Ringinsuon-Heinälamminsuon (n. 2 km päässä alueesta) ja Kirkko- Surnuin (n. 3,5 km päässä alueesta) Natura-alueet. 3/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

4 Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus, alue tarkentuu suunnittelun edetessä (Pohjakartta MML 2015) 4/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

5 3. Tiedot hankkeesta 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä voimajohdoista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymiseen tarvittavasta sähkökaapelista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Kuvassa 2. on esitetty tuulivoimalan pääkomponentit. Lavat Kuva 2. Tuulivoimalan pääkomponentit (Tuulivoimaopas 2015) 5/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

6 Parhaillaan tutkitaan voimajohtojen rakentamista tuulivoimahankkeen ja sähköverkon liittymispaikan välillä. Nykyisessä tilanteessa tuulivoimapuisto on mahdollista liittää Kauppilan sähköasemalle tai Huutokosken sähköasemalle. Voimaloiden, tiestön ja alueen sisäisen sähköverkon suunnittelussa otetaan huomioon alueen arvokkaat ympäristökohteet. Suunnittelussa käytetään voimaloiden oletusmittoina tämän hetken tiedossa olevia enimmäisarvoja: nasellin korkeus 160 m ja roottorin halkaisija 140 m. Voimaloiden yksikköteho ja hankkeen maksimiteho tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suunnittelualueella sijaitsee useita metsäautoteitä, joita on tarkoitus hyödyntää hankkeen toteuttamisvaiheessa. Teiden kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi. Myös teiden leveyttä on paikoin kasvatettava, siten että tuulivoimaloiden komponentit on mahdollista kuljettaa alueelle (minimileveys käytettävästä kalustosta riippuen on noin 5-6 metriä). Tarve kokonaan uusien teiden rakentamiselle tarkentuu suunnittelun aikana. Rakennus- ja asennusvaiheessa jokaisen tuulivoimalan ympäriltä raivataan puustoa noin hehtaarin alueelta. Voimaloiden perustukset valetaan tyypillisesti paikan päällä. Voimalan osat tuodaan asennuspaikalle rekoilla ja ne kootaan paikan päällä. Torni tuodaan asennuspaikalle 3 4 osassa, konehuone yhtenä kappaleena sekä roottorin napa ja lavat erikseen. Osat nostetaan paikoilleen ja liitetään tosiinsa nostureiden avulla. Yleensä roottori kootaan jo maassa valmiiksi liittämällä lavat napaan. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan noin 50 vuoden käyttöiälle ja kaapelit vähintään 30 vuoden käytölle. Voimaloiden koneistoja uusimalla käyttöikää voidaan jatkaa 50 vuoteen Hankkeen aikataulu Kaavoitusmenettely on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2016 loppupuolella ja rakennuslupamenettely ja rakentamisen käynnistäminen vuoden 2017 alkupuolella. Tuulivoimalat olisivat tuotantokäytössä arvion mukaan vuonna /20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

7 4. Suunnittelun tavoitteet Niinimäen osayleiskaava on tarkoitus laatia siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupa tuulivoimaloiden rakentamiselle. Osayleiskaava laaditaan olemassa olevaa lähtöaineistoa, hankkeesta vastaavan suunnitelmia, samanaikaisen YVA-menettelyn yhteydessä tehtäviä luonto- ja ympäristöselvityksiä sekä muita tehtäviä selvityksiä ja niiden tuloksia hyödyntäen. Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b :n mukaan laadittaessa 77 a :ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa on myös huolehdittava siitä, että: 1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella 2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön 3. tuulivoiman tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää Niinimäen tuulivoimahankkeen tavoitteena on osaltaan edistää Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013), jossa tavoitteena on tuottaa tuulivoiman avulla sähköä 9 TWh vuonna Hanke edistää osaltaan myös Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaa ja Etelä- ja Pohjois-Savon ilmasto-ohjelmaa Ilmasto-ohjelmassa on tunnistettu toimenpiteitä, jotka käynnistämällä Savon maakunnat osallistuvat kansallisiin ilmastotalkoisiin. Tuulienergian osalta pyritään edistämään tuulivoiman rakentamista kaavoitustyössä (Etelä-Savon ELY-keskus 2013). 7/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

8 5. Suunnittelun lähtökohdat 5.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän päätöksen mukaisia tavoitteita on tarkistettu ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tarkistetuissa tavoitteissa todetaan tuulivoiman osalta: - maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet - tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista ja lentoturvallisuutta koskevat tavoitteet. Näistä keskeisiä tuulivoimakaavoituksen kannalta ovat seuraavat: - alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. - alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. - maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvä tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset. Lisäksi alueiden käytössä on turvattava lentoliikenteen lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. Eheyttävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnittelussa: - alueidenkäytöllä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle - alueidenkäytöllä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä - alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 8/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

9 Kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön ja luonnonvarojen kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnittelussa: - alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville - alueidenkäytöllä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon kannalta pidetään tärkeänä alueidenkäytön suunnittelussa: - alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia - yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luontokohteet ja -alueet sekä maiseman yleispiirteet - alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät 5.2. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (kuva 3.). Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. 9/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

10 Kuva 3. Suunnittelualueen likimääräinen sijoittuminen Etelä-Savon maakuntakaavassa (Etelä-Savon maakuntaliitto 2010) Suunnittelualue on mukana Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvana alueena. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta. Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistuspäätös saataneen vuoden 2015 aikana. Koko maakuntakaava-aluetta koskee yleismääräys: Tuulivoimaa suunniteltaessa tuulivoimaloita ei tule sijoittaa maakuntakaavassa osoitetuille luonnonympäristön, kulttuuriperinnön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaa suunniteltaessa on huomioitava Vuoksen vesistöalueen erityispiirteet (VAT-Vuoksi) ja erityisesti selvitettävä luonnonympäristöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, puolustusvoimien toimintoihin, tietoliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen, asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen sekä matkailuelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Tuulivoimaa suunniteltaessa on lisäksi varmistuttava siitä, että tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää luonto- ja maisema-arvot sekä kulttuuriympäristön arvot (ml. vedenalainen kulttuuriperintö) huomioiden. 10/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

11 Suunnittelualue sijoittuu vaihemaakuntakaavassa alueelle tv Niinimäki (kuva 4.), jota koskee määräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura verkostoon kuuluvalle alueelle sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura verkostoon. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota linnustoon. Kuva 4. Suunnittelualue sijoittuu pääosin Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan tv alueelle (Etelä-Savon maakuntaliitto 2014) Maakuntahallitus päätti käynnistää Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Prosessissa päivitetään maakuntakaava ajan tasalle kulttuuriympäristön aluevarausten osalta merkitsemällä siihen uudet rakennetun kulttuuriympäristön rajaukset (rky 2009) sekä päivitetään maisema-alueiden rajaukset 11/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

12 Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa. Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa Laaditut selvitykset Yleisesti tuulivoimahankkeissa vaadittuja erillisselvityksiä ovat esimerkiksi kasvillisuus-, linnusto- ja muut luontoselvitykset, melu- ja välkemallinnus, muinaisjäännösten inventointi, asukaskysely, näkemäalueanalyysi ja kuvasovitteet. Hankkeen yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset: - Esiselvitys viiden alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon (Pöyry Finland Oy 2013) - Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-tarvearviointi (laatiminen käynnissä) (Pöyry Finland Oy 2015) - Niinimäen tuulivoimahankkeen tuulisuus- ja ympäristöanalyysit (Numerola 2014) - Pieksämäen sääksiseuranta (Ramboll 2014) YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditaan seuraavat selvitykset: Maalis-touko- ja kesäkuussa tehtävät selvitykset Pöllöselvitys Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys Liito-oravaselvitys Lintujen kevätmuuton seuranta Pesimälinnustoselvitys Natura-arvioinnin tarveharkinta Kesä-lokakuussa tehtävät selvitykset Luontoselvitys Lepakkoselvitys Lintujen syysmuuton seuranta Muinaisjäännösten inventointi Sähkönsiirtolinjan ympäristöselvitykset Sääksien lentoseurantaselvitys 12/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

13 Myöhemmin laadittavat selvitykset Maisema-analyysi Näkemäalueanalyysi Kuvasovitteet Meluselvitys Vilkuntaselvitys Pienryhmätyöskentely Tieverkkoselvitys 5.4. Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse muita tuulivoimahankkeita (Suomen tuulivoimayhdistys 2015). Alueen keskiosaan sijoittuva turvetuotantoalue tullaan suunnittelussa tarpeen mukaan huomiomaan toiminnolle soveltuvalla kaavamerkinnällä. 6. Selvitettävät vaikutukset Tuulivoimapuiston toteuttaminen on lähtien edellyttänyt YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista aina kun hanke käsittää vähintään 10 tuulivoimalaa tai tuulivoimaloiden kokonaisteho on vähintään 30 MW. Tämän hankkeen kohdalla tullaan soveltamaan YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-menettely on tarkoitus kytkeä osayleiskaavoitukseen siten että tehtäviä tehdään yhteisinä mahdollisuuksien mukaan ja vaiheet ajoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän hankkeen osalta merkittävimmät vaikutukset liittyvät tuulivoimaloiden aiheuttamaan meluun, varjostukseen ja maisemakuvaan. Melu- ja varjostusmallinnukset ulotetaan lähivaikutusalueelle noin 2 km etäisyydelle hankkeesta. Vaikutukset asukkaisiin ja maisemaan tarkastellaan noin 5-10 km saakka. Kuvassa 5. on esitetty 2,5 km ja 10 km etäisyysvyöhykkeet suunnittelualueen rajasta. 13/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

14 Kuva 5. 2,5 ja 10 km etäisyysvyöhykkeet suunnittelualueesta. 14/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

15 Arvioinnin suorittamistapa kuvataan YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ja selvitysten tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointimenettelyn aikana arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat julkisesti nähtävillä, järjestetään niitä koskevat yleisötilaisuudet ja niistä pyydetään lausunnot. Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan Etelä-Savon ELYkeskukselle, joka toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Arviointiselostus ja siitä saatu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon osayleiskaavan laatimisessa. 7. Osalliset, osallistuminen ja alustava aikataulu 7.1. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja esittää kaavasta mielipiteensä (luonnosvaihe) ja tehdä kirjallinen muistutus (ehdotusvaihe). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää neuvottelun käynnistämistä osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 ). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä kaavahankkeessa tunnistettuja osallisia ovat mm.: asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat - Pieksämäen kylät ry - Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys alueen maanomistajat ja -haltijat viereisten alueiden maanomistajat ja -haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, joiden oloihin osayleiskaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi kaupungin jäsenet kaupungin valmistelu- ja asiantuntijaelimet: - Pieksämäen tekninen lautakunta kaupungin liikelaitokset - Pieksämäen vesi valtion viranomaiset - Museovirasto - Savonlinnan maakuntamuseo - Etelä-Savon ELY- keskus 15/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

16 - Pohjois-Savon ELY- keskus - Liikennevirasto - Pieksämäen kihlakunnan poliisilaitos - Puolustusvoimat yritykset ja valtion liikelaitokset - Fingrid Oy - Digita Oy - Metsähallitus - Vapo Oy - Savon voima Oyj - TeliaSonera Oyj - Mikkelin Puhelin Oyj - Suomen Turvallisuusverkko Oy muut viranomaiset ja yhteisöt - Etelä-Savon maakuntaliitto - Etelä-Savon pelastuslaitos yhdistykset - Pieksämäki-seura ry - Pieksämäen seudun luonnonystävät ry - muut yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi ne tahot, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi 7.2. Osallistuminen ja alustava aikataulu Kaavoituksen aloitusvaiheessa ja kaavaehdotusvaiheessa järjestetään MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Muu viranomaisyhteistyö järjestetään lausuntopyynnöin ja mahdollisesti erikseen sovittavin neuvotteluin. YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja osayleiskaavoituksen yhteinen aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Kanttila-salissa osoitteessa Vilhulantie Pieksämäki. Avoimien ovien tiedotustilaisuuden ajankohdasta ja kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Pieksämäen lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla, sekä kaupungin Internet-sivuilla. Kuvassa 6. on esitetty osayleiskaavoituksen ja YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päävaiheet. 16/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

17 Kuva 6. Osayleiskaavoituksen ja YVA-prosessin vaiheet ja osallistumismahdollisuudet (OAS = osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YVO = ympäristövaikutusten arviointiohjelma, YVS = ympäristövaikutusten arviointiselostus) 17/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

18 Kaavoituksen kulku ja alustava aikataulu viranomaisneuvottelu (MRA 18 ) vireille tulo kaavoitusaloite tekninen lautakunta - OAS tekninen lautakunta OAS nähtäville yleisötilaisuus (aloitusvaihe) kesäkuu 2015 kaavaluonnos, tekninen lautakunta tarkentuu suunnittelun edetessä kaavaluonnos nähtävillä (4 vkoa) - mielipiteet - lausunnot - yleisötilaisuus tarkentuu suunnittelun edetessä viranomaisneuvottelu (MRA 18 ) tarvittaessa tarkentuu suunnittelun edetessä kaavaehdotus, tekninen lautakunta tarkentuu suunnittelun edetessä kaavaehdotus nähtävillä (30 pv) - muistutukset - lausunnot - yleisötilaisuus tarkentuu suunnittelun edetessä viranomaisneuvottelu (MRA 18 ) hyväksyminen tekninen lautakunta hyväksyminen kaupunginhallitus hyväksyminen kaupunginvaltuusto tarkentuu suunnittelun edetessä tarkentuu suunnittelun edetessä tarkentuu suunnittelun edetessä tarkentuu suunnittelun edetessä 18/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

19 8. Yhteystiedot Kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvää lisätietoa saa Pieksämäen kaupungilta, tuulivoimahankkeesta vastaavalta (Niinimäen Tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj) ja kaavaa laativalta konsultilta (WSP Finland Oy). Pieksämäen kaupunki Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen puh Hankevastaava Niinimäen Tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj Hankepäällikkö Raino Kukkonen puh Kaavakonsultti WSP Finland Oy Ilkka Oikarinen puh /20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

20 Lähteet Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2013). Uudistava, ekovastuullinen Savo. Savon ilmasto-ohjelma Etelä-Savo ja Pohjois-Savo. Etelä-Savon maakuntaliitto (2010). Etelä-Savon maakuntakaava-aineisto. Etelä-Savon maakuntaliitto (2015). Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava-aineisto. Etelä-Savon maakuntaliitto (2015). Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava-aineisto. Maankäyttö- ja rakennuslaki (2000). Pieksämäen kunnan internetsivut (2015). Pöyry Finland Oy (2013). Esiselvitys viiden alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Pöyry Finland Oy (2015). Niinimäen tuulivoimahankkeen Natura-tarvearviointi, luonnos. Suomen tuulivoimayhdistys (2015). Ajankohtaisten tuulivoimahankkeiden hankelista ja -kartta. Tuulivoimaopas (2015). <http://www.tuulivoimaopas.fi/> Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012. Ympäristöministeriö (2014). Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset ja riskit. Ympäristöministeriön raportteja 9/2014. Työ- ja elinkeinoministeriö (2013). Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, Taustaraportti. 20/20 Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot