KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma"

Transkriptio

1 KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava KymiRing Oy Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Timo Pohjola KymiRing Kymentie Kausala Puhelin Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Jukka Timperi PL Kouvola Puhelin YVA-konsultti Sito Oy Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö, ins. (AMK)/FM Juha Korhonen Tuulikuja Espoo Puhelin Hanke Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa: Yhteysviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus FI/Asiointi_ja_luvat/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet?n5=2.

3 TIIVISTELMÄ Hankkeen tarkoitus KymiRing Oy suunnittelee hankekokonaisuutta, joka rakentuu Pohjois-Euroopan johtavan ajokoulutuskeskuksen ja moottoriradan ympärille. KymiRing -hanketta toteutetaan useassa vaiheessa ja tavoitteena on ajoharjoittelu- ja moottoriurheilutoiminnan aloittaminen vuonna Hankkeen kuvaus KymiRing Oy koostuu kuljettajakoulutuskeskuksesta ja moottoriurheiluradasta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, Niinimäen kylässä, valtatie 12 pohjoispuolella, noin 180 hehtaarin alueella. KymiRing on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuonna KymiRingin kuljettajakoulutuskeskus käsittää monipuolisen ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 4,9 kilometriä pitkästä asfaltoidusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle suunnitellaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja sekä järjestää kilpailuja. KymiRingin alueelle on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät huolto- ja varikkorakennukset. Moottoriurheilukeskuksen lisäksi hankealueelle toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle. KymiRingin alueelle toteutetaan energia- ja lämmöntuotantoa varten erillisinvestointina mahdollisesti tuulivoimaloita sekä alueellinen noin 2-3 MW lämpökeskus. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle kaksi kappaletta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden teho on 3 MW/turbiini, roottorin halkaisija noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. Vaihtoehdot Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus sekä varikkorakennus. Vaihtoehto 2 (VE 2): Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus, varikkorakennus, laajat rakennushankkeet, 2-3 MW lämpökeskus sekä kaksi maksimissaan 3 MW tuulivoimalaa. Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta.

4 Kuva 1. KymiRingin hankealue. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Arviointimenettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa tällä arviointiohjelmalla, jossa esitellään hanke toteuttamisvaihtoehtoineen ja esitetään suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. YVA-ohjelma sisältää myös hankealueen ympäristön nykytilan kuvauksen. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja, ja kansalaisilla, järjestöillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkennettuina tarvittavilta osin. Tehtyjen selvitysten ja olemassa olevan aineiston perusteella kuvataan ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen, luonnonvarojen käyttöön, sekä elolliseen ja elottomaan ympäristöön. Oleellisena osana selostusta esitetään tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu, mahdolliset haittojen lieventämistoimenpiteet ja esitys ympäristövaikutusten seurannasta. Tässä hankkeessa keskeisinä vaikutusmekanismeina on tunnistettu moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset kuten melu, päästöt ilmaan ja vaikutukset maaperään ja vesistöihin. Muita vaikutusmekanismeja ovat rakentamisesta aiheutuvat tekijät sekä uudet liikennejärjestelyt. Lisäksi omana vaikutusmekanismina toimivat alueelle toteutettavat tuulivoimalat. Edellä mainittujen toimintojen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioidaan suhteessa hankealueiden nykytilaan. YVA-selostuksessa tarkastellaan lisäksi vaikutuksia muun muassa maankäyttöön, luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin arvioidaan edellä mainituista arvioinneista saatujen tulosten perusteella. Vaikutuksia arvioidaan myös turvallisuus-, onnettomuus- ja ympäristöriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen asettaa aikanaan arviointiselostuksen julkisesti nähtäville. Menettely on siis sama mitä arviointiohjelman kohdalla. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja ja halukkaat voivat esittää siitä mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa, mihin YVA-menettely päättyy.

5 YVA:n aikataulu ja osallistuminen Alla olevassa kaaviossa (Kuva 2) on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu. Aikataulukaaviossa on esitetty myös käynnissä olevan asemakaavoituksen aikataulu. YVA:n aikataulu on synkronoitu käynnissä olevan asemakaavoitustyön kanssa. Arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään Iitin kunnanvirastossa marraskuussa Arviointiohjelma on nähtävillä marras - joulukuun 2013, jolloin kaikki asianomaiset voivat jättää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa tästä arviointiohjelmasta tammikuussa YVA-selostus valmistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä 2014, jolloin se asetetaan nähtäville. Selostusvaiheessa järjestetään vastaavasti nähtävilläolo ja yleisötilaisuus Iitissä. Selostuksen nähtävilläolo on aikataulutettu huhti - kesäkuulle YVAmenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta elokuussa YVA-ohjelma on myös katsottavissa KymiRingin sekä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen internetsivuilta. Vastaavasti selostus on sen valmistuttua saatavissa internet-sivujen kautta. Kuva 2. YVA:n ja asemakaavoitustyön aikataulu.

6 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 TIIVISTELMÄ HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS Hanke Hankkeen perustelut Hankkeesta vastaava Hankkeen sijainti YLEISTIETOA AJOHARJOITTELURADOISTA YLEISTIETOA MOOTTORIURHEILUSTA Moottoriurheilu Suomessa Nykyiset moottoriurheiluradat Suomessa Yleisimmät moottoriurheilulajit Autourheilu Moottoripyöräurheilu Kiihdytysajo eli Drag Racing HANKKEEN TEKNISET TIEDOT KymiRingin alueen rakentaminen Moottoriurheiluradat Moottoriurheiluajo Ajoharjoitteluradat Varikkoalueet ja tukitoiminnot Suuret yleisötapahtumat Helikopterilentäminen Tuulivoimalat ja lämpökeskus KymiRingin liikenne KymiRingin toiminnasta aiheutuvat päästöt Moottoriurheilumelu Moottoriurheilun pakokaasupäästöt Tuulivoimaloiden maisema- ja välkevaikutukset Tuulivoimaloiden melu Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ympäristölupa Asemakaava Rakennus- ja toimenpideluvat Lentoestelupa Liittyminen muihin hankkeisiin Valtatie 12 parantaminen YVASSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö ja sen tavoitteet Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuluttaminen sekä mielipiteiden ja lausuntojen antaminen Yleisötilaisuudet Sidosryhmätyöskentely Alustava YVA-menettelyn aikataulu Ympäristön nykytilan kuvaamisessa ja vaikutusarviossa käytettävät selvitykset YMPÄRISTÖN NYKYTILA Maankäyttö ja kaavoitus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)... 34

7 7.1.2 Kaavoitus Maakuntakaava Energiamaakuntakaava Yleiskaava Asemakaavoitus Rakennusjärjestys Asutus ja muut lähialueen toiminnot Liikenne Melu Ilmanlaatu Maisema ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Kulttuuriympäristö Kiinteät muinaisjäännökset Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi Kallioperä Maaperä Pohjavesi Pintavedet Luonnonympäristö ja suojelukohteet Kasvillisuus ja eläimistö Suojelukohteet ja arvokkaat harjualueet VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Selvitettävät ympäristövaikutukset Ehdotus vaikutustarkastelualueen rajaukseksi Vaikutusten merkittävyyden arviointi Hankkeen vaikutukset ja arviointimenetelmät Vaikutukset maankäyttöön Vaikutukset elinkeinoihin Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön Melun vaikutukset Liikenteen vaikutukset Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen Vaikutukset pintavesiin Vaikutukset luonnonoloihin Yhteisvaikutukset Haittojen torjunta ja lieventäminen Epävarmuustekijät Vaihtoehtojen vertailu ja toteutuskelpoisuuden arviointi Vaikutusten seuranta LÄHTEET Kartta- ja paikkatietoaineistot: Maastotietokanta, peruskartta ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos 8-10/ Ympäristöä koskeva paikkatietoaineisto: Ympäristöhallinnon OIVA-palvelu 8-10/2013

8 (65) 1 HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS 1.1 Hanke KymiRing Oy suunnittelee hanketta, joka koostuu kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksesta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, Niinimäen kylässä, valtatie 12 pohjoispuolella, noin 180 hehtaarin alueella. Kymi- Ring on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuonna KymiRingin kuljettajakoulutuskeskus käsittää monipuolisen ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 4,9 kilometriä pitkästä asfaltoidusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle suunnitellaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja sekä järjestää kilpailuja. KymiRingin alueelle on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät huolto- ja varikkorakennukset. Moottoriurheilukeskuksen lisäksi hankealueelle toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle. KymiRingin alueelle toteutetaan energia- ja lämmöntuotantoa varten erillisinvestointina mahdollisesti tuulivoimaloita sekä alueellinen noin 2-3 MW lämpökeskus. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle kaksi kappaletta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden teho on 3 MW/turbiini, roottorin halkaisija noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. 1.2 Hankkeen perustelut KymiRingillä on yhteiskunnallista merkitystä, koska suunniteltava ajokoulutuskeskus ja moottorirata mahdollistavat monipuolisen ajokoulutuksen raskaanliikenteenkuljettajille. Varsinaisesti ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä raskaalle ammattiliikenteelle suunniteltuja ajoharjoitusratoja ei toistaiseksi ole käytössä Suomessa. Kuljettajakoulutustoimialalla oletetaan olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia, jotka ovat tarpeellisia Kouvolan alueelle, josta on poistunut rakennemuutosten myötä noin 4500 työpaikkaa. Ajokoulutustoiminta vaikuttaa myönteisesti kuljettajien työturvallisuuteen ja tätä kautta yleiseen liikenneturvallisuuteen. Lisäksi koulutus edistää työssä jaksamista ja todennäköisesti vähentää ennenaikaisia työurien loppumisia. Koulutus edesauttaa taloudellisen ajon omaksumista, jolla on myönteisiä vaikutuksia mm. päästöjen määrän vähentymiseen. KymiRingin ajokoulutus mahdollistaa koulutuspaikkojen lisäämisen ja kehittää myös varsinaista koulutustoimintaa. Moottoriurheilun kannalta KymiRingillä on myönteisiä vaikutuksia. Usean moottoriurheilulajin keskittäminen samalle alueelle vähentää tarvetta perustaa yksittäisiä ratoja Etelä-Suomessa. Tällöin moottoriurheilun aiheuttamat ympäristövaikutukset kokonaisuutena tarkasteltaessa todennäköisesti vähenevät, kun ne keskittyvät yhdelle alueelle. Alueen sijainti on moottoriurheilun ympäristövaikutusten kannalta erittäin hyvä. KymiRingiä ympäröi etelä- ja länsipuolelta harjumuodostelma, jolloin harju toimii mm. luontaisena meluvallina. Lisäksi alueella ei ole asutuskeskittymiä ja lähin yksittäinen asuinkiinteistö sijaitsee KymiRingin eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä. Lähim-

9 (65) mät lomakiinteistöt ovat noin 1,0-3,0 km etäisyydellä KymiRingistä katsottuna pohjoiseen ja itään. 1.3 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaa KymiRing Oy, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan toiminnanharjoittajan on selvitettävä suunniteltavan toiminnan ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa KymiRing Oy:n toimeksi antamana Sito Oy. 1.4 Hankkeen sijainti KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, valtatien 12 pohjoispuolella (Kuva 3). KymiRing sijoittuu noin 180 hehtaarin alueella, jonka omistaa lähes kokonaan A. Ahlström Oy. Pieni osa hankealueesta on muussa yksityisessä omistuksessa. Iitin keskusta sijaitsee noin 5 kilometrin päässä KymiRingistä. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 4 kilometrin päässä KymiRingistä katsottuna länteen. KymiRingiä lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Urajärven, Vähäjärven, Kalliojärven ja Ikolanlammen sekä Kontjärven alueilla. Lähin yksittäinen asuintalo sijaitsee noin kilometrin päässä hankealueesta etelään. Kuva 3. Hankealueen sijainti. 2 YLEISTIETOA AJOHARJOITTELURADOISTA Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli Trafin hyväksymiä ajoharjoitteluratoja yhteensä 36 kpl. Radat on tarkoitettu ensisijaisesti ajokorttiin tähtäävän kuljettajakoulutuksen ympärivuotiseen harjoitteluun henkilöautoilla. Ratojen tekniikka on pääosin 80-luvulta, joten ne eivät kaikilta osin enää täytä nykyisiä vaatimuksia. Käytännössä ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä ajoharjoittelualueita ei ole riittävästi, jotta se vastaisi nykypäivän kysyntään.

10 (65) Oleellinen osa siviililiikenteen, puolustusvoimien, hälytysajoneuvokuljettajien ja raskaanliikenteen ajoharjoittelussa on ennakoiva-ajo, joka on liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä taito. Esimerkiksi ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä, raskaalle ammattiliikenteelle suunniteltuja, ajoharjoitusratoja ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytössä Suomessa. Tiettyjä harjoitteita voidaan suorittaa mm. Huittisissa, Joutsassa ja talvisin eräille lentokentille tilapäisesti tehdyillä rataosioilla. Jurvaan on rakenteilla moottoriradan yhteyteen liukkaankelin harjoitusrata. Ajoharjoitteluradat on yleensä rakennettu erillisiksi harjoittelualueiksi tai sitten ne sijaitsevat moottoriurheiluratojen yhteydessä. Nykyisten harjoitusratojen suurin puute on, että niillä ei ole mahdollista saavuttaa riittävää tilannenopeutta ilman turvallisuuden heikkenemistä. Ajoharjoitukset joudutaan toteuttamaan liian alhaisilla tilannenopeuksilla, jolloin ajoneuvon käyttäytyminen ei vastaa lainkaan esim. maantienopeuksissa tapahtuvia tilanteita. Harjoitusajon alhainen tilannenopeus vähentää myös taloudellisen ajon harjoittelumahdollisuuksia. Paineet taloudellisenajotavan harjoitteluun lisääntyvät erityisesti raskaanliikenteen puolelta, jolle on asetettu 20 % päästövähennystavoitteet vuoteen 2020 mennessä. 3 YLEISTIETOA MOOTTORIURHEILUSTA 3.1 Moottoriurheilu Suomessa Moottoriurheilu on Suomessa aktiivisesti harrastettu ja kilpailtu urheilumuoto. Suomessa toimii kaksi lajiliittoa: AKK-Motorsport ja Suomen Moottoriliitto (SML). AKK- Motorsport toimii autourheilun ja SML moottoripyörien lajiliittona. Moottoriurheilulla on noin harrastajaa ja eri urheilulajeja on useita. Lajien suosio vaihtelee aikakausittain ja alueittain. Tyypillistä on, että lajien suosio saattaa vaihdella jopa varsin nopeasti. AKK-Motorsportin alaisuudessa on 16 moottoriurheilulajia. Tällä hetkellä autopuolella harrastajamäärältään suurimpia lajeja ovat ralli ja jokamiehenluokka. Suomen Moottoriliiton toiminta käsittää yli 20 eri moottoriurheilulajia, joihin kuuluu useita eri rata-, reitti- ja nopeuslajeja. Moottoripyörissä harrastetuin laji on motocross. AKK-Motorsportin tavoite on ylläpitää ja edistää autourheilua siten, että kaikille tasoja ikäryhmille tarjoutuu mahdollisuus harrastaa autourheilua tehokkaasti ja turvallisesti. Suomen Moottoriliitto pyrkii toiminnallaan kehittämään suomalaista moottoripyöräurheilua ja auttamaan kerhoja tekemään moottoripyöräurheilusta suosittua ja elämyksellistä koko perheen harrastetoimintaa. 3.2 Nykyiset moottoriurheiluradat Suomessa Moottoriurheiluratoja on Suomessa arviolta noin kappaletta. Ratojen koko ja toiminta vaihtelevat merkittävästi. Karkealla jaolla moottoriurheiluradat voidaan jakaa isoihin moottoriratoihin, karting-ratoihin sekä sorapohjaisiin moottoriurheiluratoihin. Huomioitavaa on, että suurimmat moottoriurheilukeskukset voivat koostua kaikista edellä mainituista radoista. Isot moottoriradat ovat liikeyrityksiä, joiden toiminta on laajaa, monipuolista sekä käytännössä ympärivuotista. Tyypillisesti isoissa keskuksissa on muutaman kilometrin pituinen asfaltoitu ajorata, jonka pituutta ja profiilia voi eri lajien mukaan tarvittaessa muokata. Karting-radat ovat nimensä mukaisesti soveltuvia formula karting-autoille (FK-auto) ja siten näiden ratojen toiminta on yksipuolisempaa verrattuna isoihin moottoriurheilukeskuksiin. Asfaltoitujen karting-ratojen pituudet vaihtelevat noin 500 metristä hieman yli kilometriin.

11 (65) Sorapintaiset jokamiesluokan ja rallycross-radat ovat toiminnaltaan monipuolisia moottoriurheiluratoja. Kyseisillä radoilla on mahdollista ajaa sekä autoilla että moottoripyörillä. Sorapintaisten ratojen pituudet vaihtelevat, mutta radan pituussuositukseksi annetaan 1200 metriä. Osa jokamiesluokan ja rallycross -radan pinnasta voi olla asfaltoitu. Erityispiirteenä sorapohjaisille radoille ovat motocrossiin tarkoitetut radat, joissa rata koostuu suorien ja kurvien lisäksi korkeista hyppyreistä ja ns. pomppusuorista. 3.3 Yleisimmät moottoriurheilulajit Autourheilu Suomessa harrastetaan aktiivisesti useita eri moottoriurheilulajeja. Ohessa on esitetty lyhyet kuvaukset yleisimmistä lajeista, joita on suunnitelman mukaan mahdollista harjoittaa KymiRingillä. Karting on autourheilun suurin nuorisolaji, jossa tehdään perusharjoittelu koko myöhempää autourheilu uraa varten. Toisaalta karting on myös aitoa kilpaurheilua, jossa voi rakentaa omaa autourheilijan uraa iästä riippumatta. Kartingissa ajatetaan FIA:n maailmanmestaruudesta, ja tämä antaakin laajat mahdollisuudet kehittää ja luoda uraa lajin sisällä. Crosskart on periaatteessa kartingia vastaava, mutta kehittää kuljettajaa suoraa sora- ja ralliautoiluun. Autolla voi ajaa sekä kesällä että talvella, soralla, asfaltilla, lumella ja jäällä. Auto on kaikin puolin edullinen ja helppo tapa aloittaa rallicrossin ajaminen jo nuorena. Jokamiehenluokka eli Jokkis on harrastajamääriltään suurin autourheilulaji. Jokkis on edullinen kilpa-autoiluluokka, jonka verraten vapaat tekniset säännöt mahdollistavat kilpailussa käytetyn auton rakentamisen lähes kaikista siviililiikenteessä käytettävistä autoista. Luokalle ominainen piirre on, että kilpailuun osallistuvat autot ovat sääntöjen mukaan myyntivelvoitteen alla ja siten kilpailun jälkeen käytävässä ostotarjousmenettelyssä kaikkien kilpailijalisenssin ja lajitutkinnon omaavien harrastajien ostettavissa. Rallicross on rallin ja rata-autoilun yhdistelmä, jossa ajetaan ralliautoa vastaavilla autoilla. Kotimaisessa rallicrossissa luokkia on kolme, Divisioona 1, SRC ja autokrossi. Rallicrossia ajetaan sekä neli- että yksivetoisilla autoilla. Rata-ajo kattaa useita eri autourheilulajeja, joita ovat mm. Formula Renault, Legends, BMW-merkkiluokka ja Vakio 1600 sekä GT3-luokka. Ominaista rata-ajolle on, että sitä voidaan nimensä mukaisesti harjoittaa suurella moottoriradalla. Suomessa on viisi rata-ajoon soveltuvaa moottorirataa, jotka ovat Hämeenlinnan Ahvenisto, Alastaro, Jurvan Botniaring, Vetelin Kemora sekä Virtasalmen Motopark Moottoripyöräurheilu Road Racing, eli ratamoottoripyöräily on asfaltoiduilla kilparadoilla moottoripyörillä ajettava kilpailulaji. Ratapyörät ovat moottoripyöriä, jotka on tarkoitettu ainoastaan ratamoottoripyöräilyyn. Motocross (MX), on maailmanlaajuisesti suosittu ja harrastettu laji, jossa ajetaan luonnonmukaisella alustalla, johon kuuluvat hyppyrit, urat, ylä- ja alamäet. Radan materiaali on hiekkaa tai savea ja radan pituus vaihtelee puolestatoista kahteen kilometriin. Supermoto on sekoitus motocrossia ja ratamoottoripyöräilyä. Supermotoa ajetaan yleensä radalla, joka on asfalttiradan ja maasto-osuuksien yhdistelmä. Yleensä noin

12 (65) 70 prosenttia radan pinnasta on kestopäällystettä ja noin 30 prosenttia soraa. Radassa voi olla myös hyppyreitä, jolloin kyseessä on supermoto-cross. Supermotomoottoripyörät perustuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan motocrossissa käytettäviin moottoripyöriin. Poikkeuksia on rengastuksessa ja jousituksen säädöissä. Enduro on motocrosspyörillä ajettavaa maastoajoa ns. luotettavuusajoa. Endurossa ajetaan vaihtelevassa maastossa polkuja ja tieuria pitkin. Enduro ei välttämättä vaadi varsinaista radan rakentamista, eli enduroreitin voi periaatteessa perustaa ajamalla riittävästi tiettyä metsäreittiä, johon muotoutuu endurolle soveltuva ajoura Kiihdytysajo eli Drag Racing Kiihdytysajo eli drag race / drag racing on autoilla, dragstereilla ja moottoripyörillä ajettava kiihdytyskilpailu. Kisan tarkoituksena on päästä lähtölinjalta maalilinjalle joko nopeimmin tai mahdollisimman lähelle kilpailijan indeksiaikaa. Drag race -kilpailu on yksinkertainen: Kaksi ajoneuvoa rinnakkaisilla radoilla kisaavat siitä kumpi pääsee nopeimmin lähdöstä maaliin. Normaalisti kiihdytyssuora on neljännesmailin, eli 402,336 metrin pituinen. 4 HANKKEEN TEKNISET TIEDOT KymiRingin toiminta on suunniteltu koostuvan monipuolisesti eri moottoriurheilulajien harjoitus- ja kilpa-ajosta sekä raskaiden ajoneuvojen, siviililiikenteen ja pelastusajoneuvojen ajoharjoittelusta. KymiRing koostuu siis kahdesta pääosa-alueesta: kuljettajakoulutuksesta ja moottoriurheilusta. Lisäksi alueelle tulee tapahtumakenttä, jossa voidaan järjestää konsertteja, messuja ja muita suurempia yleisötapahtumia. Kuljettajakoulutus jakautuu moneen osa-alueeseen. Kuljettajakoulutus koostuu raskaan liikenteen ajokoulutuksesta, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen sekä tavalliselle siviililiikenneajoneuvoille tarkoitetusta ajoharjoittelusta. Moottoriurheilussa on tavoite, että kaikkien eri lajiryhmien toiminnot kootaan yhteen suorituspaikkaan. Laaja rata-alue mahdollistaa monipuolisen ja samanaikaisen lajiharjoittelun. Molemmissa päätoimialoissa lähtökohtana on monikäyttöisyys, ja avaintekijöinä ovat: kansainvälisyys kestävä kehitys ja monipuolisuus. 4.1 KymiRingin alueen rakentaminen KymiRingin rakentaminen toteutetaan vaiheittain (Taulukko 1), (Taulukko 2), (Kuva 4). Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat maa- ja pohjarakennustyöt, jotka toimivat perustana ajoharjoittelu- ja moottoriradan rakentamiselle. Ensivaiheen rakentaminen käsittää suurilla työkoneilla toteutettavaa maansiirtoa. Lisäksi alueella tullaan tarpeen mukaan toteuttamaan louhintaa. Kiinteistöjen rakentaminen on jaettu osakokonaisuuksiin ja rakentaminen toteutetaan neljässä vaiheessa, alustavan aikataulun mukaan vuosien aikana.

13 (65) Taulukko 1. KymiRingin lähivuosien rakennusvaiheet. Rakennusvaihe Toteuttamisajanjakso Maa- ja pohjarakennustyöt 2013* Ajoharjoittelurata Moottorirata I rakennusvaihe: varikkorakennukset 2016 *Pohjatutkimukset aloitettu syksyllä Taulukko 2. Suunniteltujen rakennuskokonaisuuksien rakennusvaiheet. Rakennusvaihe Toteuttamisajanjakso II rakennusvaihe: terminaalirakennus, pääkatsomo/lava, welcome center, motelli ja tukirakennuksia III rakennusvaihe: kauppa- ja koulutusrakennus, osa yrityspuistoa, katsomorakennelmat ja tukirakennuksia radan käyttäjille IV rakennusvaihe: Hotelli, loppuosa yrityspuistosta, toybarn - kiinteistöt Kuva 4. KymiRingin hankealue ja kehitysvaiheet. Hankealueen tiejärjestelyjä on päivitetty kuvan tilanteesta. Hankealueen valtatieliittymä on suunniteltu sijaitsevan alueen itäosassa (Katso kappale 4.8). Moottoriurheilukeskuksen alueelle toteutetaan eri vaiheissa yrityspuisto, jolle varataan rakennusoikeutta m 2. Rakennettavat tilat sisältävät tuotannollisia, liike- ja

14 (65) toimistotiloja. Lisäksi alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 80 huoneen motelli, noin 250 huoneen hotelli, erillisiä toybarn-kiinteistöjä sekä varikkoalueita ja tukitoimintatiloja. Rakentaminen toteutetaan kestävästi. Tämä tarkoittaa, että rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon hankealueelta saatavia rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi maamassojen siirto tapahtuu valtaosin hankealueen sisällä, jolla pyritään mahdollisimman alhaiseen hiilijalanjälkeen. Murskauksessa huomioidaan olemassa olevat maa-ainekset hankealueella. Lisäksi rakentamisessa otetaan huomioon paikallisuus, esimerkiksi urakkakilpailuissa annetaan painoarvoa paikallisuudelle, hiilijalanjäljen pienuudelle ja kestävän kehityksen mukaiselle toimintakulttuurille. 4.2 Moottoriurheiluradat KymiRingille suunnitellaan noin 4,9 kilometriä pitkää asfaltoitua moottorirataa, johon kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle on suunnitteilla kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja. Eri ratojen ominaisuustietoja on esitetty taulukossa (Taulukko 3). Radan pohjan rakenne Taulukko 3. KymiRingin moottoriurheiluratojen ominaisuuksia. Radan tyyppi Pituus Leveys Korkeusvaihtelu Kapasiteetti Moottorirata Asfaltti 4900 m m Alle 18 m Autot 30 kpl, moottoripyörät 40 kpl Huomioitavaa Voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi radaksi. Rallycross 65 % asfaltti, 35 % sora 1310 m m Alle 10 m 8 kpl Asfalttiosuudet ovat osa moottorirataa. Karting Asfaltti 1400 m 10 m Alle 8 m 40 kpl - Motocross Sora 1600 m m Alle 20 m 40 kpl Rata ns. stadion crossrata. Speedway Sora 398 m m Alle 1 m 4 kpl Rata on aidattu. Enduro Sora 4000 m 10 m Alle 20 m 50 kpl Varikkoalue on motocrossradan yhteydessä Moottoriurheiluajo Moottoriurheilulajeissa käytettävä ajokalusto on määritetty eri kilpailumuotojen lajisäännöissä. Lisäksi lajisäännöissä määrätään mm. ajoneuvokohtaiset rajoitukset melutasoille. KymiRingin moottoriradan ajotoiminta on suunniteltu tapahtuvan kello välisenä aikana. Ajotoiminnan ajoittaminen kyseiselle ajanjaksolle perustuu turvallisuustekijöihin. Ajoturvallisuuteen vaikuttaa merkittävästi asfalttipintaiselle radalle kondensoituva vesi, joka voi tehdä radasta arvaamattoman liukkaan. Ilmiö on yleinen aamuisin lämpötilan noustessa. Rata-ajon on suunniteltu päättyvän kello Tämä johtuu mm. valaistusolosuhteista. Esimerkiksi KymiRingin pääsuora on noin itälänsisuuntainen, joten myöhäisempänä ajankohtana korostuu tilanne, jossa kuljettaja joutuu ajamaan vastavaloon.

15 (65) Moottoriurheilutoiminta koostuu monipuolisesti eri moottoriurheilulajeista (Taulukko 4). Moottoriurheiluajo voidaan jakaa harjoitteluajamiseen sekä kilpailutapahtumiin. Taulukko 4. KymiRingin moottoriurheilutoiminnan lukumäärät. Moottoriurheilulaji Harjoituspäiviä vuodessa Kansallisia kilpailupäiviä vuodessa Kansainvälisiä kilpailupäiviä vuodessa Promootiotapahtumia vuodessa Rata-autot Ratamoottoripyörät Rallycross Motocross, speedway enduro, Drag Race Tyypillisesti harjoitusajossa radalla on vähemmän ajoneuvoja, mutta ajoittain voi olla tilanne, että radalla on maksimimäärä ajoneuvoja. Kilpailutapahtuvat koostuvat yleensä harjoitus- ja aika-ajosta sekä varsinaisesta kilpa-ajosta. Harjoitus- ja aikaajossa radalla olevien ajoneuvojen lukumäärä on pienempi, koska varsinkin aikaajossa kuljettajat pyrkivät ajamaan suorituksensa mahdollisimman rauhallisissa olosuhteissa. Kilpa-ajossa radalla voi olla maksimikapasiteetin sallima määrä ajoneuvoja. Ratojen käyttöaste poikkeaa harjoitteluajossa ja kilpailutapahtumissa (Taulukko 5). Taulukko 5. Esimerkki moottoriradan käyttöasteen enimmäismääristä. Urheilulaji Ajotapahtuma Arkisin, käyttöaste Lauantai, käyttöaste ajoneu- voa / tunti ajoneuvoa voa / tunti Sunnuntai, käyttöaste ajoneuvoa / tunti Rata-autot Omatoiminen harjoittelu Harjoituskilpailut, 1 kerta viikossa Kilpailupäivät, lukumäärät kaudessa 6-10 kpl KymiRingin moottoriurheilun ajotoiminta on hyvin monipuolista ja alueella on suorituspaikat usealle eri moottoriurheilulajille. Eri moottoriurheilulajien välillä on merkittäviä eroja, jotka heijastuvat myös toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi suurempi tehoiset ajoneuvot, kuten rata- ja rallycrossajoneuvot, aiheuttavat suuremman melupäästön kuin karting-ajoneuvot. 4.3 Ajoharjoitteluradat Alueelle on suunnitteilla erilliset ajoharjoitteluradat raskaille, siviililiikenne- ja pelastusajoneuvoille. Ajoharjoitteluradat koostuvat moottoriradan lisäksi rataosuuksista, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja mahdollistavat monipuolisten ajoharjoitusten toteuttamisen sekä laajamittaiset koulutusmahdollisuudet. (Taulukko 6).

16 (65) Taulukko 6. Ajoharjoitteluratojen ominaisuuksia. Rataosa Pituus Leveys Harjoitteet Huomioita Jarrutus- ja väistörata 200 m 60 m Jarrutus suoralla ja kaarteessa, väistö, pujottelu, jäännösnopeus, reaktiomatka, vesiliirto Alamäkirata 150 m 60 m Jarrutus, pysähtymismatkat, väistö, peruutuslähtö ylämäkeen Turva-alueen pituus 200 m Turva-alueen pituus 140 m Ylämäkirata 125 m 15 m Liikkeellelähtö, pidon ja nopeuden optimointi, peruutusharjoitus Kaarrerata 200 m 60 m Kaarreajo, väistö kaarteessa, nopeuden sovittaminen Kiihdytyssuora m 14 m Kohtaaminen, pimeäajo, ohitus, hälytysajoneuvon väistö Käsittelykenttä - - Erilaiset peruutukset, linja-autoharjoitteet, käsittelykokeet Paluutien pituus 150 m - - Pinta-ala n. 7 ha Terminaali - Lastauslaiturin leveys 30 m Kytkentä, irrotus, lastausharjoitukset, rahdin sidonta- ja kiinnitysharjoitteet Pinta-ala n m2 Taloudellinen ajo 4900 m 20 m - Rata tarkoitettu myös moottoriurheiluun Ajoharjoittelua voidaan toteuttaa ympäri vuoden ja siten harjoituskertojen määrä on merkittävä (Taulukko 7). Taulukko 7. Ajoharjoittelumäärät vuodessa KymiRingillä. Ajoharjoittelu Harjoituspäiviä vuodessa Siviiliajoneuvot 200 Pelastusajoneuvot 200 Raskaanliikenteen ajoneuvot 200 Ajoharjoitteluradat sijoittuvat KymiRingin hankealueen itäosaan ja pääosa harjoitteluradoista ovat pohjois-eteläsuuntaisia (Kuva 5). Varikkoalueena hyödynnetään vastaavaa pohjoispuolen varikkoa, jota hyödynnetään myös moottoriurheiluajossa.

17 (65) Kuva 5. KymiRingin kuljettajakoulutusratojen sijainnit. 4.4 Varikkoalueet ja tukitoiminnot Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää varikkotoimintotilojen lisäksi toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Varikkorakennuksessa on tilat kuljettajakoulutustoimintaan. Tilat ovat kolmessa tasossa ja kerrosala on noin 600 m 2. Varikkorakennus sijaitsee lähtö-/maalisuoran kohdalla. Varikkoalueet toteutetaan siten, että ajoneuvojen tankkauksien, öljynvaihtojen ja huoltovoiteluiden yhteydessä polttoaineita, öljyjä tms. ei pääse kulkeutumaan tai kaa-

18 (65) tumaan suoraan maahan. Kaikki huoltotoiminta tapahtuu asfaltoidulla alustalla ja huoltomaton päällä. Varsinaista varikkorakennusta ja -aluetta täydennetään alueen pohjoispuolelle sijoitettavalla motor villagella, jonne moottoriradan toimintoja käyttävät voivat perustaa henkilöhuoltopisteensä. Varsinaista ajoneuvojen huoltamista ei toteuteta motor village -alueella, vaan kyseinen toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan radan viereiseen varikkorakennukseen ja sen asfaltoidulle alueelle. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät tarvittavat huolto- ja varikkorakennukset. 4.5 Suuret yleisötapahtumat KymiRingin alueella on mahdollista järjestää suuria yleisötapahtumia, kuten konsertteja, messuja ja muita tilaisuuksia kuten partioleiriä. Tilaisuuksien lukumäärä on sidoksissa moottoriradan muuhun käyttöön, joten niiden määrä on vähäisempi verrattuna moottoriurheiluajoon ja raskaanliikenteen ajoharjoitteluun (Taulukko 8). Taulukko 8. KymiRingin yleisötapahtumien lukumäärät. Tapahtuma Lukumäärä vuodessa Konsertit 4 Messut 3 Partioleirit 2 Puolustusvoimien tapahtumat 2 Suuria yleisötapahtumia varten on suunniteltu erillinen 17 hehtaarin tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäpuolelle (Kuva 6). Konsertteja varten rakennetaan erillinen lavarakennelma, joka toimii myös moottoriurheilukatsomona.

19 (65) Kuva 6. KymiRingin tapahtumakentän sijainti. 4.6 Helikopterilentäminen Osaan KymiRingin toiminnasta kuuluu, että alueen ilmatilassa lentää yksi tai useampi helikopteri. Helikopterien lentäminen voi liittyä esimerkiksi suuren moottoriurheilukilpailun kuvaamiseen, mutta kyseeseen voi tulla myös puolustusvoimien harjoittelu. Lisäksi on huomioitava, että alueelle pitää tarvittaessa saada onnettomuustilanteessa pelastushelikopteri. 4.7 Tuulivoimalat ja lämpökeskus Hankealueelle suunnitellaan toteutettavaksi energiatuotantoa varten erillisinvestointina tuulivoimaloita. Tuulivoimahanke pohjautuu Kymenlaakson liiton laatimaan Kymenlaakson Tuulivoimaselvitykseen Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Kymenlaaksossa. KymiRingin alueelle sijoittuisi 2 kpl tuulivoimaloita, joiden sijainti on alustavasti suunniteltu olevan alueen länsiosaan. Tuulivoimalan roottorin halkaisija on noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. Tuulivoimalan tuottama energia on tarkoitus hyödyntää suoraan KymiRingin omassa toiminnassa.

20 (65) Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle toteutetaan lämmöntuotantoa varten 2-3 MW lämpökeskus, joka sijaitsee hankealueen itäosassa. Lämpövoimalalla on tarkoitus tuottaa tarvittava lämpö koko KymiRingin alueelle. Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään puuhaketta. Polttoaineena hyödynnetään ensisijaisesti hankealueelta saatavaa puuta. 4.8 KymiRingin liikenne KymiRingin toiminta edellyttää uudet liittymät valtatielle 12 sekä lisäksi alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyt vaikuttavat myös lähialueen liikennevirtoihin ja järjestelyihin. Nykyinen soranottoalueelle ja enduroradalle johtava tasoliittymä valtatiellä 12 ei ole riittävän sujuva ja turvallinen ratkaisu suunniteltujen toimintojen aiheuttamalle autoliikenteelle, eikä se muutoinkaan vastaa valtatielle 12 asetettuja kehittämistavoitteita. Tavoitteena on parantaa valtatie 12 tällä osuudella joko ohituskaistatieksi tai keskikaiteella varustetuksi nelikaistaiseksi väyläksi, missä yhteydessä nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymäjärjestelyillä. KymiRingin alueen liikennejärjestelyjen suunnittelussa on otettu huomioon nykytilanteen ohella muun muassa seuraavat valtatien 12 kehittämistä tällä tieosuudella koskevat suunnitelmat ja liikenteelliset selvitykset: Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Tillola, yleissuunnitelma 2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltin eritasoliittymä, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma Valtatie 12 Lahti - Kouvola, Liikennepoliittisen selonteon pilotti, työraportti Valtatie 12 välillä Uusikylä - Suvioja, linjausvaihtoehtojen tarkastelu, Uudenmaan ELY-keskus, raportteja 9/2013. Valtatien 6 ja 12 kehittämisen yleissuunnitelma Kouvolan kohdalla (suunnittelu käynnissä). KymiRingin liikenneyhteyksien suunnittelua varten on selvitetty kolmea periaatevaihtoehtoa alueen liittämisestä valtatielle 12: 1) Uuden KymiRingin aluetta palvelevan eritasoliittymän rakentaminen nykyisen levähdysalueen länsipuolelle. Uuden eritasoliittymän ratkaisussa ongelmana on, että valtatielle 12 Tillola - Keltti välille on jo suunnitteilla useita eritasoliittymiä (Tillola, Kontjärvi, Kivistenmäki, Suvioja, Keltin parannettu liittymä). Eritasoliittymiä tulisi noin kahden kilometrin välein eli hyvin tiheään ottaen huomioon alueen maankäyttö ja sen liikennetarpeet. Ratkaisu olisi kustannuksiltaan kallis ja koska uusi eritasoliittymä ei palvelisi yleisen tieverkon liikennettä, tulisivat sen kustannukset pääosin kunnan ja hankkeen toteuttajan osalle. 2) Toinen vaihtoehto on alueen nykyisen yleiskaavan ja valtatielle 12 laaditun Tillola - Keltti tiesuunnitelman mukainen ratkaisu eli alueelle olisi tieyhteys itäpuolelta suunnitellun uuden Kontjärven eritasoliittymän kautta ja lisäksi länsipuolelta olisi kulkuyhteys Niinimäentieltä valtatien alittavan alikulun kautta. 3) Kolmantena vaihtoehtona on selvitetty ratkaisua, missä suunniteltu Kontjärven eritasoliittymä siirrettäisiin noin 700 metriä lännemmäksi Vehkosillantien liittymän kohdalle, jolloin se sijoittuisi KymyRingin alueen itäreunalle ja suhteellisen lähelle raskaiden ajoneuvojen ajoharjoittelualuetta. Li-

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan meluselvitys

Kemoran moottoriradan meluselvitys Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 9.2.2012 2 (7) 9.2.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun ohjearvot... 3 2 TOIMINNAN JA ALUEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Ruotimon moottoriurheilukeskuksen meluselvitys ja -mallinnus Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun Moottorikerho ry.

Ruotimon moottoriurheilukeskuksen meluselvitys ja -mallinnus Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun Moottorikerho ry. Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun Moottorikerho ry. Juha Korhonen Jarno Kokkonen 20.2.2013 20.2.2013 1 (6) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melun ohjearvot... 2 2 TOIMINNAN JA ALUEEN KUVAUS... 3 2.1 Rata-alue

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. PÄÄTÖS Dnro KASELY/7/07.04/2013 Kaakkois-Suomi 17.6.2013 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Kymi Ring Oy PL 169 00131 Helsinki HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

LIITE 1.7. Meluselvitykset

LIITE 1.7. Meluselvitykset LIITE 1.7 Meluselvitykset 1.7.1 KymiRingin meluntorjunnan melulaskennat 2014 1.7.2 KymiRingin nykytilanteen melumittaukset 1.7.3 KymiRingin meluselvitys 2013 1.7.4 KymiRingin alustava meluselvitys 2008

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

LAVANGON ALUEEN ASEMAKAAVOITUS VANTAAN VAUHTIKESKUKSEN MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

LAVANGON ALUEEN ASEMAKAAVOITUS VANTAAN VAUHTIKESKUKSEN MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS LAVANGON ALUEEN ASEMAKAAVOITUS VANTAAN VAUHTIKESKUKSEN MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportti 0225-C8579 5.7.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 1 5.7. 2007/ Heikki T Tuominen, Mauno Aho Vauhtikeskuksen meluselvityksen

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN YIT Rakennus Oy ja Pyhäjärven kaupunki haluavat kuulla mielipiteesi suunnitteilla olevasta tuulivoimapuistosta osana

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry PL 72 05801 HYVINKÄÄ. Hyvinkään Moottorikerho ry PL 106 05801 HYVINKÄÄ

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry PL 72 05801 HYVINKÄÄ. Hyvinkään Moottorikerho ry PL 106 05801 HYVINKÄÄ Etelä-Suomi Päätös Nro 87/2014/1 Dnro ESAVI/365/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 25.4.2014 ASIA Hyvinkään Vauhtipuiston moottoriurheilukeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 57/2010/1, 30.11.2010,

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavamuutos laaditaan Kitulanniemeen, noin 2,5

Lisätiedot