KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KymiRing Oy. KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma"

Transkriptio

1 KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

2 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava KymiRing Oy Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Timo Pohjola KymiRing Kymentie Kausala Puhelin Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Jukka Timperi PL Kouvola Puhelin YVA-konsultti Sito Oy Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö, ins. (AMK)/FM Juha Korhonen Tuulikuja Espoo Puhelin Hanke Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa: Yhteysviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus FI/Asiointi_ja_luvat/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet?n5=2.

3 TIIVISTELMÄ Hankkeen tarkoitus KymiRing Oy suunnittelee hankekokonaisuutta, joka rakentuu Pohjois-Euroopan johtavan ajokoulutuskeskuksen ja moottoriradan ympärille. KymiRing -hanketta toteutetaan useassa vaiheessa ja tavoitteena on ajoharjoittelu- ja moottoriurheilutoiminnan aloittaminen vuonna Hankkeen kuvaus KymiRing Oy koostuu kuljettajakoulutuskeskuksesta ja moottoriurheiluradasta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, Niinimäen kylässä, valtatie 12 pohjoispuolella, noin 180 hehtaarin alueella. KymiRing on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuonna KymiRingin kuljettajakoulutuskeskus käsittää monipuolisen ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 4,9 kilometriä pitkästä asfaltoidusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle suunnitellaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja sekä järjestää kilpailuja. KymiRingin alueelle on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät huolto- ja varikkorakennukset. Moottoriurheilukeskuksen lisäksi hankealueelle toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle. KymiRingin alueelle toteutetaan energia- ja lämmöntuotantoa varten erillisinvestointina mahdollisesti tuulivoimaloita sekä alueellinen noin 2-3 MW lämpökeskus. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle kaksi kappaletta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden teho on 3 MW/turbiini, roottorin halkaisija noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. Vaihtoehdot Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus sekä varikkorakennus. Vaihtoehto 2 (VE 2): Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus, varikkorakennus, laajat rakennushankkeet, 2-3 MW lämpökeskus sekä kaksi maksimissaan 3 MW tuulivoimalaa. Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta.

4 Kuva 1. KymiRingin hankealue. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Arviointimenettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa tällä arviointiohjelmalla, jossa esitellään hanke toteuttamisvaihtoehtoineen ja esitetään suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. YVA-ohjelma sisältää myös hankealueen ympäristön nykytilan kuvauksen. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja, ja kansalaisilla, järjestöillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkennettuina tarvittavilta osin. Tehtyjen selvitysten ja olemassa olevan aineiston perusteella kuvataan ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen, luonnonvarojen käyttöön, sekä elolliseen ja elottomaan ympäristöön. Oleellisena osana selostusta esitetään tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu, mahdolliset haittojen lieventämistoimenpiteet ja esitys ympäristövaikutusten seurannasta. Tässä hankkeessa keskeisinä vaikutusmekanismeina on tunnistettu moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset kuten melu, päästöt ilmaan ja vaikutukset maaperään ja vesistöihin. Muita vaikutusmekanismeja ovat rakentamisesta aiheutuvat tekijät sekä uudet liikennejärjestelyt. Lisäksi omana vaikutusmekanismina toimivat alueelle toteutettavat tuulivoimalat. Edellä mainittujen toimintojen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioidaan suhteessa hankealueiden nykytilaan. YVA-selostuksessa tarkastellaan lisäksi vaikutuksia muun muassa maankäyttöön, luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin arvioidaan edellä mainituista arvioinneista saatujen tulosten perusteella. Vaikutuksia arvioidaan myös turvallisuus-, onnettomuus- ja ympäristöriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen asettaa aikanaan arviointiselostuksen julkisesti nähtäville. Menettely on siis sama mitä arviointiohjelman kohdalla. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja ja halukkaat voivat esittää siitä mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa, mihin YVA-menettely päättyy.

5 YVA:n aikataulu ja osallistuminen Alla olevassa kaaviossa (Kuva 2) on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu. Aikataulukaaviossa on esitetty myös käynnissä olevan asemakaavoituksen aikataulu. YVA:n aikataulu on synkronoitu käynnissä olevan asemakaavoitustyön kanssa. Arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään Iitin kunnanvirastossa marraskuussa Arviointiohjelma on nähtävillä marras - joulukuun 2013, jolloin kaikki asianomaiset voivat jättää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa tästä arviointiohjelmasta tammikuussa YVA-selostus valmistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä 2014, jolloin se asetetaan nähtäville. Selostusvaiheessa järjestetään vastaavasti nähtävilläolo ja yleisötilaisuus Iitissä. Selostuksen nähtävilläolo on aikataulutettu huhti - kesäkuulle YVAmenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta elokuussa YVA-ohjelma on myös katsottavissa KymiRingin sekä Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen internetsivuilta. Vastaavasti selostus on sen valmistuttua saatavissa internet-sivujen kautta. Kuva 2. YVA:n ja asemakaavoitustyön aikataulu.

6 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 TIIVISTELMÄ HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS Hanke Hankkeen perustelut Hankkeesta vastaava Hankkeen sijainti YLEISTIETOA AJOHARJOITTELURADOISTA YLEISTIETOA MOOTTORIURHEILUSTA Moottoriurheilu Suomessa Nykyiset moottoriurheiluradat Suomessa Yleisimmät moottoriurheilulajit Autourheilu Moottoripyöräurheilu Kiihdytysajo eli Drag Racing HANKKEEN TEKNISET TIEDOT KymiRingin alueen rakentaminen Moottoriurheiluradat Moottoriurheiluajo Ajoharjoitteluradat Varikkoalueet ja tukitoiminnot Suuret yleisötapahtumat Helikopterilentäminen Tuulivoimalat ja lämpökeskus KymiRingin liikenne KymiRingin toiminnasta aiheutuvat päästöt Moottoriurheilumelu Moottoriurheilun pakokaasupäästöt Tuulivoimaloiden maisema- ja välkevaikutukset Tuulivoimaloiden melu Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ympäristölupa Asemakaava Rakennus- ja toimenpideluvat Lentoestelupa Liittyminen muihin hankkeisiin Valtatie 12 parantaminen YVASSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö ja sen tavoitteet Arviointimenettelyn osapuolet Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuluttaminen sekä mielipiteiden ja lausuntojen antaminen Yleisötilaisuudet Sidosryhmätyöskentely Alustava YVA-menettelyn aikataulu Ympäristön nykytilan kuvaamisessa ja vaikutusarviossa käytettävät selvitykset YMPÄRISTÖN NYKYTILA Maankäyttö ja kaavoitus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)... 34

7 7.1.2 Kaavoitus Maakuntakaava Energiamaakuntakaava Yleiskaava Asemakaavoitus Rakennusjärjestys Asutus ja muut lähialueen toiminnot Liikenne Melu Ilmanlaatu Maisema ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Kulttuuriympäristö Kiinteät muinaisjäännökset Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi Kallioperä Maaperä Pohjavesi Pintavedet Luonnonympäristö ja suojelukohteet Kasvillisuus ja eläimistö Suojelukohteet ja arvokkaat harjualueet VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Selvitettävät ympäristövaikutukset Ehdotus vaikutustarkastelualueen rajaukseksi Vaikutusten merkittävyyden arviointi Hankkeen vaikutukset ja arviointimenetelmät Vaikutukset maankäyttöön Vaikutukset elinkeinoihin Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön Melun vaikutukset Liikenteen vaikutukset Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen Vaikutukset pintavesiin Vaikutukset luonnonoloihin Yhteisvaikutukset Haittojen torjunta ja lieventäminen Epävarmuustekijät Vaihtoehtojen vertailu ja toteutuskelpoisuuden arviointi Vaikutusten seuranta LÄHTEET Kartta- ja paikkatietoaineistot: Maastotietokanta, peruskartta ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos 8-10/ Ympäristöä koskeva paikkatietoaineisto: Ympäristöhallinnon OIVA-palvelu 8-10/2013

8 (65) 1 HANKKEEN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS 1.1 Hanke KymiRing Oy suunnittelee hanketta, joka koostuu kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksesta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, Niinimäen kylässä, valtatie 12 pohjoispuolella, noin 180 hehtaarin alueella. Kymi- Ring on tarkoitus toteuttaa useassa vaiheessa ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuonna KymiRingin kuljettajakoulutuskeskus käsittää monipuolisen ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu noin 4,9 kilometriä pitkästä asfaltoidusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle suunnitellaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja sekä järjestää kilpailuja. KymiRingin alueelle on tarkoitus toteuttaa rakennushankkeita, jotka käsittävät mm. hotellin, yrityspuiston, erillisiä tukitoimintatiloja sekä varikkoalueen ja palvelukeskuksen. Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät huolto- ja varikkorakennukset. Moottoriurheilukeskuksen lisäksi hankealueelle toteutetaan tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäalueelle. KymiRingin alueelle toteutetaan energia- ja lämmöntuotantoa varten erillisinvestointina mahdollisesti tuulivoimaloita sekä alueellinen noin 2-3 MW lämpökeskus. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle kaksi kappaletta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden teho on 3 MW/turbiini, roottorin halkaisija noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. 1.2 Hankkeen perustelut KymiRingillä on yhteiskunnallista merkitystä, koska suunniteltava ajokoulutuskeskus ja moottorirata mahdollistavat monipuolisen ajokoulutuksen raskaanliikenteenkuljettajille. Varsinaisesti ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä raskaalle ammattiliikenteelle suunniteltuja ajoharjoitusratoja ei toistaiseksi ole käytössä Suomessa. Kuljettajakoulutustoimialalla oletetaan olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia, jotka ovat tarpeellisia Kouvolan alueelle, josta on poistunut rakennemuutosten myötä noin 4500 työpaikkaa. Ajokoulutustoiminta vaikuttaa myönteisesti kuljettajien työturvallisuuteen ja tätä kautta yleiseen liikenneturvallisuuteen. Lisäksi koulutus edistää työssä jaksamista ja todennäköisesti vähentää ennenaikaisia työurien loppumisia. Koulutus edesauttaa taloudellisen ajon omaksumista, jolla on myönteisiä vaikutuksia mm. päästöjen määrän vähentymiseen. KymiRingin ajokoulutus mahdollistaa koulutuspaikkojen lisäämisen ja kehittää myös varsinaista koulutustoimintaa. Moottoriurheilun kannalta KymiRingillä on myönteisiä vaikutuksia. Usean moottoriurheilulajin keskittäminen samalle alueelle vähentää tarvetta perustaa yksittäisiä ratoja Etelä-Suomessa. Tällöin moottoriurheilun aiheuttamat ympäristövaikutukset kokonaisuutena tarkasteltaessa todennäköisesti vähenevät, kun ne keskittyvät yhdelle alueelle. Alueen sijainti on moottoriurheilun ympäristövaikutusten kannalta erittäin hyvä. KymiRingiä ympäröi etelä- ja länsipuolelta harjumuodostelma, jolloin harju toimii mm. luontaisena meluvallina. Lisäksi alueella ei ole asutuskeskittymiä ja lähin yksittäinen asuinkiinteistö sijaitsee KymiRingin eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä. Lähim-

9 (65) mät lomakiinteistöt ovat noin 1,0-3,0 km etäisyydellä KymiRingistä katsottuna pohjoiseen ja itään. 1.3 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaa KymiRing Oy, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan toiminnanharjoittajan on selvitettävä suunniteltavan toiminnan ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa KymiRing Oy:n toimeksi antamana Sito Oy. 1.4 Hankkeen sijainti KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Tillolassa, valtatien 12 pohjoispuolella (Kuva 3). KymiRing sijoittuu noin 180 hehtaarin alueella, jonka omistaa lähes kokonaan A. Ahlström Oy. Pieni osa hankealueesta on muussa yksityisessä omistuksessa. Iitin keskusta sijaitsee noin 5 kilometrin päässä KymiRingistä. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 4 kilometrin päässä KymiRingistä katsottuna länteen. KymiRingiä lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Urajärven, Vähäjärven, Kalliojärven ja Ikolanlammen sekä Kontjärven alueilla. Lähin yksittäinen asuintalo sijaitsee noin kilometrin päässä hankealueesta etelään. Kuva 3. Hankealueen sijainti. 2 YLEISTIETOA AJOHARJOITTELURADOISTA Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli Trafin hyväksymiä ajoharjoitteluratoja yhteensä 36 kpl. Radat on tarkoitettu ensisijaisesti ajokorttiin tähtäävän kuljettajakoulutuksen ympärivuotiseen harjoitteluun henkilöautoilla. Ratojen tekniikka on pääosin 80-luvulta, joten ne eivät kaikilta osin enää täytä nykyisiä vaatimuksia. Käytännössä ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä ajoharjoittelualueita ei ole riittävästi, jotta se vastaisi nykypäivän kysyntään.

10 (65) Oleellinen osa siviililiikenteen, puolustusvoimien, hälytysajoneuvokuljettajien ja raskaanliikenteen ajoharjoittelussa on ennakoiva-ajo, joka on liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä taito. Esimerkiksi ammattipätevyyskoulutuksen edellyttämiä, raskaalle ammattiliikenteelle suunniteltuja, ajoharjoitusratoja ei kuitenkaan toistaiseksi ole käytössä Suomessa. Tiettyjä harjoitteita voidaan suorittaa mm. Huittisissa, Joutsassa ja talvisin eräille lentokentille tilapäisesti tehdyillä rataosioilla. Jurvaan on rakenteilla moottoriradan yhteyteen liukkaankelin harjoitusrata. Ajoharjoitteluradat on yleensä rakennettu erillisiksi harjoittelualueiksi tai sitten ne sijaitsevat moottoriurheiluratojen yhteydessä. Nykyisten harjoitusratojen suurin puute on, että niillä ei ole mahdollista saavuttaa riittävää tilannenopeutta ilman turvallisuuden heikkenemistä. Ajoharjoitukset joudutaan toteuttamaan liian alhaisilla tilannenopeuksilla, jolloin ajoneuvon käyttäytyminen ei vastaa lainkaan esim. maantienopeuksissa tapahtuvia tilanteita. Harjoitusajon alhainen tilannenopeus vähentää myös taloudellisen ajon harjoittelumahdollisuuksia. Paineet taloudellisenajotavan harjoitteluun lisääntyvät erityisesti raskaanliikenteen puolelta, jolle on asetettu 20 % päästövähennystavoitteet vuoteen 2020 mennessä. 3 YLEISTIETOA MOOTTORIURHEILUSTA 3.1 Moottoriurheilu Suomessa Moottoriurheilu on Suomessa aktiivisesti harrastettu ja kilpailtu urheilumuoto. Suomessa toimii kaksi lajiliittoa: AKK-Motorsport ja Suomen Moottoriliitto (SML). AKK- Motorsport toimii autourheilun ja SML moottoripyörien lajiliittona. Moottoriurheilulla on noin harrastajaa ja eri urheilulajeja on useita. Lajien suosio vaihtelee aikakausittain ja alueittain. Tyypillistä on, että lajien suosio saattaa vaihdella jopa varsin nopeasti. AKK-Motorsportin alaisuudessa on 16 moottoriurheilulajia. Tällä hetkellä autopuolella harrastajamäärältään suurimpia lajeja ovat ralli ja jokamiehenluokka. Suomen Moottoriliiton toiminta käsittää yli 20 eri moottoriurheilulajia, joihin kuuluu useita eri rata-, reitti- ja nopeuslajeja. Moottoripyörissä harrastetuin laji on motocross. AKK-Motorsportin tavoite on ylläpitää ja edistää autourheilua siten, että kaikille tasoja ikäryhmille tarjoutuu mahdollisuus harrastaa autourheilua tehokkaasti ja turvallisesti. Suomen Moottoriliitto pyrkii toiminnallaan kehittämään suomalaista moottoripyöräurheilua ja auttamaan kerhoja tekemään moottoripyöräurheilusta suosittua ja elämyksellistä koko perheen harrastetoimintaa. 3.2 Nykyiset moottoriurheiluradat Suomessa Moottoriurheiluratoja on Suomessa arviolta noin kappaletta. Ratojen koko ja toiminta vaihtelevat merkittävästi. Karkealla jaolla moottoriurheiluradat voidaan jakaa isoihin moottoriratoihin, karting-ratoihin sekä sorapohjaisiin moottoriurheiluratoihin. Huomioitavaa on, että suurimmat moottoriurheilukeskukset voivat koostua kaikista edellä mainituista radoista. Isot moottoriradat ovat liikeyrityksiä, joiden toiminta on laajaa, monipuolista sekä käytännössä ympärivuotista. Tyypillisesti isoissa keskuksissa on muutaman kilometrin pituinen asfaltoitu ajorata, jonka pituutta ja profiilia voi eri lajien mukaan tarvittaessa muokata. Karting-radat ovat nimensä mukaisesti soveltuvia formula karting-autoille (FK-auto) ja siten näiden ratojen toiminta on yksipuolisempaa verrattuna isoihin moottoriurheilukeskuksiin. Asfaltoitujen karting-ratojen pituudet vaihtelevat noin 500 metristä hieman yli kilometriin.

11 (65) Sorapintaiset jokamiesluokan ja rallycross-radat ovat toiminnaltaan monipuolisia moottoriurheiluratoja. Kyseisillä radoilla on mahdollista ajaa sekä autoilla että moottoripyörillä. Sorapintaisten ratojen pituudet vaihtelevat, mutta radan pituussuositukseksi annetaan 1200 metriä. Osa jokamiesluokan ja rallycross -radan pinnasta voi olla asfaltoitu. Erityispiirteenä sorapohjaisille radoille ovat motocrossiin tarkoitetut radat, joissa rata koostuu suorien ja kurvien lisäksi korkeista hyppyreistä ja ns. pomppusuorista. 3.3 Yleisimmät moottoriurheilulajit Autourheilu Suomessa harrastetaan aktiivisesti useita eri moottoriurheilulajeja. Ohessa on esitetty lyhyet kuvaukset yleisimmistä lajeista, joita on suunnitelman mukaan mahdollista harjoittaa KymiRingillä. Karting on autourheilun suurin nuorisolaji, jossa tehdään perusharjoittelu koko myöhempää autourheilu uraa varten. Toisaalta karting on myös aitoa kilpaurheilua, jossa voi rakentaa omaa autourheilijan uraa iästä riippumatta. Kartingissa ajatetaan FIA:n maailmanmestaruudesta, ja tämä antaakin laajat mahdollisuudet kehittää ja luoda uraa lajin sisällä. Crosskart on periaatteessa kartingia vastaava, mutta kehittää kuljettajaa suoraa sora- ja ralliautoiluun. Autolla voi ajaa sekä kesällä että talvella, soralla, asfaltilla, lumella ja jäällä. Auto on kaikin puolin edullinen ja helppo tapa aloittaa rallicrossin ajaminen jo nuorena. Jokamiehenluokka eli Jokkis on harrastajamääriltään suurin autourheilulaji. Jokkis on edullinen kilpa-autoiluluokka, jonka verraten vapaat tekniset säännöt mahdollistavat kilpailussa käytetyn auton rakentamisen lähes kaikista siviililiikenteessä käytettävistä autoista. Luokalle ominainen piirre on, että kilpailuun osallistuvat autot ovat sääntöjen mukaan myyntivelvoitteen alla ja siten kilpailun jälkeen käytävässä ostotarjousmenettelyssä kaikkien kilpailijalisenssin ja lajitutkinnon omaavien harrastajien ostettavissa. Rallicross on rallin ja rata-autoilun yhdistelmä, jossa ajetaan ralliautoa vastaavilla autoilla. Kotimaisessa rallicrossissa luokkia on kolme, Divisioona 1, SRC ja autokrossi. Rallicrossia ajetaan sekä neli- että yksivetoisilla autoilla. Rata-ajo kattaa useita eri autourheilulajeja, joita ovat mm. Formula Renault, Legends, BMW-merkkiluokka ja Vakio 1600 sekä GT3-luokka. Ominaista rata-ajolle on, että sitä voidaan nimensä mukaisesti harjoittaa suurella moottoriradalla. Suomessa on viisi rata-ajoon soveltuvaa moottorirataa, jotka ovat Hämeenlinnan Ahvenisto, Alastaro, Jurvan Botniaring, Vetelin Kemora sekä Virtasalmen Motopark Moottoripyöräurheilu Road Racing, eli ratamoottoripyöräily on asfaltoiduilla kilparadoilla moottoripyörillä ajettava kilpailulaji. Ratapyörät ovat moottoripyöriä, jotka on tarkoitettu ainoastaan ratamoottoripyöräilyyn. Motocross (MX), on maailmanlaajuisesti suosittu ja harrastettu laji, jossa ajetaan luonnonmukaisella alustalla, johon kuuluvat hyppyrit, urat, ylä- ja alamäet. Radan materiaali on hiekkaa tai savea ja radan pituus vaihtelee puolestatoista kahteen kilometriin. Supermoto on sekoitus motocrossia ja ratamoottoripyöräilyä. Supermotoa ajetaan yleensä radalla, joka on asfalttiradan ja maasto-osuuksien yhdistelmä. Yleensä noin

12 (65) 70 prosenttia radan pinnasta on kestopäällystettä ja noin 30 prosenttia soraa. Radassa voi olla myös hyppyreitä, jolloin kyseessä on supermoto-cross. Supermotomoottoripyörät perustuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan motocrossissa käytettäviin moottoripyöriin. Poikkeuksia on rengastuksessa ja jousituksen säädöissä. Enduro on motocrosspyörillä ajettavaa maastoajoa ns. luotettavuusajoa. Endurossa ajetaan vaihtelevassa maastossa polkuja ja tieuria pitkin. Enduro ei välttämättä vaadi varsinaista radan rakentamista, eli enduroreitin voi periaatteessa perustaa ajamalla riittävästi tiettyä metsäreittiä, johon muotoutuu endurolle soveltuva ajoura Kiihdytysajo eli Drag Racing Kiihdytysajo eli drag race / drag racing on autoilla, dragstereilla ja moottoripyörillä ajettava kiihdytyskilpailu. Kisan tarkoituksena on päästä lähtölinjalta maalilinjalle joko nopeimmin tai mahdollisimman lähelle kilpailijan indeksiaikaa. Drag race -kilpailu on yksinkertainen: Kaksi ajoneuvoa rinnakkaisilla radoilla kisaavat siitä kumpi pääsee nopeimmin lähdöstä maaliin. Normaalisti kiihdytyssuora on neljännesmailin, eli 402,336 metrin pituinen. 4 HANKKEEN TEKNISET TIEDOT KymiRingin toiminta on suunniteltu koostuvan monipuolisesti eri moottoriurheilulajien harjoitus- ja kilpa-ajosta sekä raskaiden ajoneuvojen, siviililiikenteen ja pelastusajoneuvojen ajoharjoittelusta. KymiRing koostuu siis kahdesta pääosa-alueesta: kuljettajakoulutuksesta ja moottoriurheilusta. Lisäksi alueelle tulee tapahtumakenttä, jossa voidaan järjestää konsertteja, messuja ja muita suurempia yleisötapahtumia. Kuljettajakoulutus jakautuu moneen osa-alueeseen. Kuljettajakoulutus koostuu raskaan liikenteen ajokoulutuksesta, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen sekä tavalliselle siviililiikenneajoneuvoille tarkoitetusta ajoharjoittelusta. Moottoriurheilussa on tavoite, että kaikkien eri lajiryhmien toiminnot kootaan yhteen suorituspaikkaan. Laaja rata-alue mahdollistaa monipuolisen ja samanaikaisen lajiharjoittelun. Molemmissa päätoimialoissa lähtökohtana on monikäyttöisyys, ja avaintekijöinä ovat: kansainvälisyys kestävä kehitys ja monipuolisuus. 4.1 KymiRingin alueen rakentaminen KymiRingin rakentaminen toteutetaan vaiheittain (Taulukko 1), (Taulukko 2), (Kuva 4). Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat maa- ja pohjarakennustyöt, jotka toimivat perustana ajoharjoittelu- ja moottoriradan rakentamiselle. Ensivaiheen rakentaminen käsittää suurilla työkoneilla toteutettavaa maansiirtoa. Lisäksi alueella tullaan tarpeen mukaan toteuttamaan louhintaa. Kiinteistöjen rakentaminen on jaettu osakokonaisuuksiin ja rakentaminen toteutetaan neljässä vaiheessa, alustavan aikataulun mukaan vuosien aikana.

13 (65) Taulukko 1. KymiRingin lähivuosien rakennusvaiheet. Rakennusvaihe Toteuttamisajanjakso Maa- ja pohjarakennustyöt 2013* Ajoharjoittelurata Moottorirata I rakennusvaihe: varikkorakennukset 2016 *Pohjatutkimukset aloitettu syksyllä Taulukko 2. Suunniteltujen rakennuskokonaisuuksien rakennusvaiheet. Rakennusvaihe Toteuttamisajanjakso II rakennusvaihe: terminaalirakennus, pääkatsomo/lava, welcome center, motelli ja tukirakennuksia III rakennusvaihe: kauppa- ja koulutusrakennus, osa yrityspuistoa, katsomorakennelmat ja tukirakennuksia radan käyttäjille IV rakennusvaihe: Hotelli, loppuosa yrityspuistosta, toybarn - kiinteistöt Kuva 4. KymiRingin hankealue ja kehitysvaiheet. Hankealueen tiejärjestelyjä on päivitetty kuvan tilanteesta. Hankealueen valtatieliittymä on suunniteltu sijaitsevan alueen itäosassa (Katso kappale 4.8). Moottoriurheilukeskuksen alueelle toteutetaan eri vaiheissa yrityspuisto, jolle varataan rakennusoikeutta m 2. Rakennettavat tilat sisältävät tuotannollisia, liike- ja

14 (65) toimistotiloja. Lisäksi alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 80 huoneen motelli, noin 250 huoneen hotelli, erillisiä toybarn-kiinteistöjä sekä varikkoalueita ja tukitoimintatiloja. Rakentaminen toteutetaan kestävästi. Tämä tarkoittaa, että rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon hankealueelta saatavia rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi maamassojen siirto tapahtuu valtaosin hankealueen sisällä, jolla pyritään mahdollisimman alhaiseen hiilijalanjälkeen. Murskauksessa huomioidaan olemassa olevat maa-ainekset hankealueella. Lisäksi rakentamisessa otetaan huomioon paikallisuus, esimerkiksi urakkakilpailuissa annetaan painoarvoa paikallisuudelle, hiilijalanjäljen pienuudelle ja kestävän kehityksen mukaiselle toimintakulttuurille. 4.2 Moottoriurheiluradat KymiRingille suunnitellaan noin 4,9 kilometriä pitkää asfaltoitua moottorirataa, johon kuuluu rallicrossrata. Lisäksi alueelle on suunnitteilla kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata. Tavoite on, että alueella voidaan harjoitella kokonaisvaltaisesti eri moottoriurheilulajeja. Eri ratojen ominaisuustietoja on esitetty taulukossa (Taulukko 3). Radan pohjan rakenne Taulukko 3. KymiRingin moottoriurheiluratojen ominaisuuksia. Radan tyyppi Pituus Leveys Korkeusvaihtelu Kapasiteetti Moottorirata Asfaltti 4900 m m Alle 18 m Autot 30 kpl, moottoripyörät 40 kpl Huomioitavaa Voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi radaksi. Rallycross 65 % asfaltti, 35 % sora 1310 m m Alle 10 m 8 kpl Asfalttiosuudet ovat osa moottorirataa. Karting Asfaltti 1400 m 10 m Alle 8 m 40 kpl - Motocross Sora 1600 m m Alle 20 m 40 kpl Rata ns. stadion crossrata. Speedway Sora 398 m m Alle 1 m 4 kpl Rata on aidattu. Enduro Sora 4000 m 10 m Alle 20 m 50 kpl Varikkoalue on motocrossradan yhteydessä Moottoriurheiluajo Moottoriurheilulajeissa käytettävä ajokalusto on määritetty eri kilpailumuotojen lajisäännöissä. Lisäksi lajisäännöissä määrätään mm. ajoneuvokohtaiset rajoitukset melutasoille. KymiRingin moottoriradan ajotoiminta on suunniteltu tapahtuvan kello välisenä aikana. Ajotoiminnan ajoittaminen kyseiselle ajanjaksolle perustuu turvallisuustekijöihin. Ajoturvallisuuteen vaikuttaa merkittävästi asfalttipintaiselle radalle kondensoituva vesi, joka voi tehdä radasta arvaamattoman liukkaan. Ilmiö on yleinen aamuisin lämpötilan noustessa. Rata-ajon on suunniteltu päättyvän kello Tämä johtuu mm. valaistusolosuhteista. Esimerkiksi KymiRingin pääsuora on noin itälänsisuuntainen, joten myöhäisempänä ajankohtana korostuu tilanne, jossa kuljettaja joutuu ajamaan vastavaloon.

15 (65) Moottoriurheilutoiminta koostuu monipuolisesti eri moottoriurheilulajeista (Taulukko 4). Moottoriurheiluajo voidaan jakaa harjoitteluajamiseen sekä kilpailutapahtumiin. Taulukko 4. KymiRingin moottoriurheilutoiminnan lukumäärät. Moottoriurheilulaji Harjoituspäiviä vuodessa Kansallisia kilpailupäiviä vuodessa Kansainvälisiä kilpailupäiviä vuodessa Promootiotapahtumia vuodessa Rata-autot Ratamoottoripyörät Rallycross Motocross, speedway enduro, Drag Race Tyypillisesti harjoitusajossa radalla on vähemmän ajoneuvoja, mutta ajoittain voi olla tilanne, että radalla on maksimimäärä ajoneuvoja. Kilpailutapahtuvat koostuvat yleensä harjoitus- ja aika-ajosta sekä varsinaisesta kilpa-ajosta. Harjoitus- ja aikaajossa radalla olevien ajoneuvojen lukumäärä on pienempi, koska varsinkin aikaajossa kuljettajat pyrkivät ajamaan suorituksensa mahdollisimman rauhallisissa olosuhteissa. Kilpa-ajossa radalla voi olla maksimikapasiteetin sallima määrä ajoneuvoja. Ratojen käyttöaste poikkeaa harjoitteluajossa ja kilpailutapahtumissa (Taulukko 5). Taulukko 5. Esimerkki moottoriradan käyttöasteen enimmäismääristä. Urheilulaji Ajotapahtuma Arkisin, käyttöaste Lauantai, käyttöaste ajoneu- voa / tunti ajoneuvoa voa / tunti Sunnuntai, käyttöaste ajoneuvoa / tunti Rata-autot Omatoiminen harjoittelu Harjoituskilpailut, 1 kerta viikossa Kilpailupäivät, lukumäärät kaudessa 6-10 kpl KymiRingin moottoriurheilun ajotoiminta on hyvin monipuolista ja alueella on suorituspaikat usealle eri moottoriurheilulajille. Eri moottoriurheilulajien välillä on merkittäviä eroja, jotka heijastuvat myös toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Esimerkiksi suurempi tehoiset ajoneuvot, kuten rata- ja rallycrossajoneuvot, aiheuttavat suuremman melupäästön kuin karting-ajoneuvot. 4.3 Ajoharjoitteluradat Alueelle on suunnitteilla erilliset ajoharjoitteluradat raskaille, siviililiikenne- ja pelastusajoneuvoille. Ajoharjoitteluradat koostuvat moottoriradan lisäksi rataosuuksista, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja mahdollistavat monipuolisten ajoharjoitusten toteuttamisen sekä laajamittaiset koulutusmahdollisuudet. (Taulukko 6).

16 (65) Taulukko 6. Ajoharjoitteluratojen ominaisuuksia. Rataosa Pituus Leveys Harjoitteet Huomioita Jarrutus- ja väistörata 200 m 60 m Jarrutus suoralla ja kaarteessa, väistö, pujottelu, jäännösnopeus, reaktiomatka, vesiliirto Alamäkirata 150 m 60 m Jarrutus, pysähtymismatkat, väistö, peruutuslähtö ylämäkeen Turva-alueen pituus 200 m Turva-alueen pituus 140 m Ylämäkirata 125 m 15 m Liikkeellelähtö, pidon ja nopeuden optimointi, peruutusharjoitus Kaarrerata 200 m 60 m Kaarreajo, väistö kaarteessa, nopeuden sovittaminen Kiihdytyssuora m 14 m Kohtaaminen, pimeäajo, ohitus, hälytysajoneuvon väistö Käsittelykenttä - - Erilaiset peruutukset, linja-autoharjoitteet, käsittelykokeet Paluutien pituus 150 m - - Pinta-ala n. 7 ha Terminaali - Lastauslaiturin leveys 30 m Kytkentä, irrotus, lastausharjoitukset, rahdin sidonta- ja kiinnitysharjoitteet Pinta-ala n m2 Taloudellinen ajo 4900 m 20 m - Rata tarkoitettu myös moottoriurheiluun Ajoharjoittelua voidaan toteuttaa ympäri vuoden ja siten harjoituskertojen määrä on merkittävä (Taulukko 7). Taulukko 7. Ajoharjoittelumäärät vuodessa KymiRingillä. Ajoharjoittelu Harjoituspäiviä vuodessa Siviiliajoneuvot 200 Pelastusajoneuvot 200 Raskaanliikenteen ajoneuvot 200 Ajoharjoitteluradat sijoittuvat KymiRingin hankealueen itäosaan ja pääosa harjoitteluradoista ovat pohjois-eteläsuuntaisia (Kuva 5). Varikkoalueena hyödynnetään vastaavaa pohjoispuolen varikkoa, jota hyödynnetään myös moottoriurheiluajossa.

17 (65) Kuva 5. KymiRingin kuljettajakoulutusratojen sijainnit. 4.4 Varikkoalueet ja tukitoiminnot Moottoriradan yhteyteen rakennetaan 300 metriä pitkä varikkorakennus, joka sisältää varikkotoimintotilojen lisäksi toimisto-, kahvila- ja ravintolatilat. Varikkorakennuksessa on tilat kuljettajakoulutustoimintaan. Tilat ovat kolmessa tasossa ja kerrosala on noin 600 m 2. Varikkorakennus sijaitsee lähtö-/maalisuoran kohdalla. Varikkoalueet toteutetaan siten, että ajoneuvojen tankkauksien, öljynvaihtojen ja huoltovoiteluiden yhteydessä polttoaineita, öljyjä tms. ei pääse kulkeutumaan tai kaa-

18 (65) tumaan suoraan maahan. Kaikki huoltotoiminta tapahtuu asfaltoidulla alustalla ja huoltomaton päällä. Varsinaista varikkorakennusta ja -aluetta täydennetään alueen pohjoispuolelle sijoitettavalla motor villagella, jonne moottoriradan toimintoja käyttävät voivat perustaa henkilöhuoltopisteensä. Varsinaista ajoneuvojen huoltamista ei toteuteta motor village -alueella, vaan kyseinen toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan radan viereiseen varikkorakennukseen ja sen asfaltoidulle alueelle. Myös muita ratoja varten rakennetaan tarvittavat tukitoimintotilat, jotka käsittävät tarvittavat huolto- ja varikkorakennukset. 4.5 Suuret yleisötapahtumat KymiRingin alueella on mahdollista järjestää suuria yleisötapahtumia, kuten konsertteja, messuja ja muita tilaisuuksia kuten partioleiriä. Tilaisuuksien lukumäärä on sidoksissa moottoriradan muuhun käyttöön, joten niiden määrä on vähäisempi verrattuna moottoriurheiluajoon ja raskaanliikenteen ajoharjoitteluun (Taulukko 8). Taulukko 8. KymiRingin yleisötapahtumien lukumäärät. Tapahtuma Lukumäärä vuodessa Konsertit 4 Messut 3 Partioleirit 2 Puolustusvoimien tapahtumat 2 Suuria yleisötapahtumia varten on suunniteltu erillinen 17 hehtaarin tapahtumakenttä, joka sijoittuu moottoriradan sisäpuolelle (Kuva 6). Konsertteja varten rakennetaan erillinen lavarakennelma, joka toimii myös moottoriurheilukatsomona.

19 (65) Kuva 6. KymiRingin tapahtumakentän sijainti. 4.6 Helikopterilentäminen Osaan KymiRingin toiminnasta kuuluu, että alueen ilmatilassa lentää yksi tai useampi helikopteri. Helikopterien lentäminen voi liittyä esimerkiksi suuren moottoriurheilukilpailun kuvaamiseen, mutta kyseeseen voi tulla myös puolustusvoimien harjoittelu. Lisäksi on huomioitava, että alueelle pitää tarvittaessa saada onnettomuustilanteessa pelastushelikopteri. 4.7 Tuulivoimalat ja lämpökeskus Hankealueelle suunnitellaan toteutettavaksi energiatuotantoa varten erillisinvestointina tuulivoimaloita. Tuulivoimahanke pohjautuu Kymenlaakson liiton laatimaan Kymenlaakson Tuulivoimaselvitykseen Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Kymenlaaksossa. KymiRingin alueelle sijoittuisi 2 kpl tuulivoimaloita, joiden sijainti on alustavasti suunniteltu olevan alueen länsiosaan. Tuulivoimalan roottorin halkaisija on noin m ja napakorkeus maksimissaan 150 m. Tuulivoimalan tuottama energia on tarkoitus hyödyntää suoraan KymiRingin omassa toiminnassa.

20 (65) Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle toteutetaan lämmöntuotantoa varten 2-3 MW lämpökeskus, joka sijaitsee hankealueen itäosassa. Lämpövoimalalla on tarkoitus tuottaa tarvittava lämpö koko KymiRingin alueelle. Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään puuhaketta. Polttoaineena hyödynnetään ensisijaisesti hankealueelta saatavaa puuta. 4.8 KymiRingin liikenne KymiRingin toiminta edellyttää uudet liittymät valtatielle 12 sekä lisäksi alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyt vaikuttavat myös lähialueen liikennevirtoihin ja järjestelyihin. Nykyinen soranottoalueelle ja enduroradalle johtava tasoliittymä valtatiellä 12 ei ole riittävän sujuva ja turvallinen ratkaisu suunniteltujen toimintojen aiheuttamalle autoliikenteelle, eikä se muutoinkaan vastaa valtatielle 12 asetettuja kehittämistavoitteita. Tavoitteena on parantaa valtatie 12 tällä osuudella joko ohituskaistatieksi tai keskikaiteella varustetuksi nelikaistaiseksi väyläksi, missä yhteydessä nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymäjärjestelyillä. KymiRingin alueen liikennejärjestelyjen suunnittelussa on otettu huomioon nykytilanteen ohella muun muassa seuraavat valtatien 12 kehittämistä tällä tieosuudella koskevat suunnitelmat ja liikenteelliset selvitykset: Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Tillola, yleissuunnitelma 2010 Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltin eritasoliittymä, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma Valtatie 12 Lahti - Kouvola, Liikennepoliittisen selonteon pilotti, työraportti Valtatie 12 välillä Uusikylä - Suvioja, linjausvaihtoehtojen tarkastelu, Uudenmaan ELY-keskus, raportteja 9/2013. Valtatien 6 ja 12 kehittämisen yleissuunnitelma Kouvolan kohdalla (suunnittelu käynnissä). KymiRingin liikenneyhteyksien suunnittelua varten on selvitetty kolmea periaatevaihtoehtoa alueen liittämisestä valtatielle 12: 1) Uuden KymiRingin aluetta palvelevan eritasoliittymän rakentaminen nykyisen levähdysalueen länsipuolelle. Uuden eritasoliittymän ratkaisussa ongelmana on, että valtatielle 12 Tillola - Keltti välille on jo suunnitteilla useita eritasoliittymiä (Tillola, Kontjärvi, Kivistenmäki, Suvioja, Keltin parannettu liittymä). Eritasoliittymiä tulisi noin kahden kilometrin välein eli hyvin tiheään ottaen huomioon alueen maankäyttö ja sen liikennetarpeet. Ratkaisu olisi kustannuksiltaan kallis ja koska uusi eritasoliittymä ei palvelisi yleisen tieverkon liikennettä, tulisivat sen kustannukset pääosin kunnan ja hankkeen toteuttajan osalle. 2) Toinen vaihtoehto on alueen nykyisen yleiskaavan ja valtatielle 12 laaditun Tillola - Keltti tiesuunnitelman mukainen ratkaisu eli alueelle olisi tieyhteys itäpuolelta suunnitellun uuden Kontjärven eritasoliittymän kautta ja lisäksi länsipuolelta olisi kulkuyhteys Niinimäentieltä valtatien alittavan alikulun kautta. 3) Kolmantena vaihtoehtona on selvitetty ratkaisua, missä suunniteltu Kontjärven eritasoliittymä siirrettäisiin noin 700 metriä lännemmäksi Vehkosillantien liittymän kohdalle, jolloin se sijoittuisi KymyRingin alueen itäreunalle ja suhteellisen lähelle raskaiden ajoneuvojen ajoharjoittelualuetta. Li-

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. PÄÄTÖS Dnro KASELY/7/07.04/2013 Kaakkois-Suomi 17.6.2013 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Kymi Ring Oy PL 169 00131 Helsinki HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN

OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN OSALLISTU PYHÄJÄRVEN MURTOMÄELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMAPUISTOA KOSKEVAAN ASUKASKYSELYYN YIT Rakennus Oy ja Pyhäjärven kaupunki haluavat kuulla mielipiteesi suunnitteilla olevasta tuulivoimapuistosta osana

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot