BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011

2 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus

3 n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO HANKKEESTA VASTAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö Arviointimenettelyn osapuolet Osallistuminen ja tiedottaminen Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA-menettelyn kanssa Arviointimenettelyn aikataulu Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen HANKKEEN KUVAUS Hankkeen tausta Tuulivoimapuiston sijoittuminen Tuulivoimapuiston rakenteet Tuulivoimapuiston rakentaminen Käyttö ja ylläpito Käytöstä poisto Jätteiden synty Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin TUULIVOIMAPUISTON JA VOIMAJOHDON EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Tuulivoimapuiston vaihtoehdot Voimajohdon vaihtoehdot Arvioinnista hylätyt vaihtoehdot Maakaapelin toteuttamiskelpoisuus YVA-ohjelman jälkeiset muutokset YMPÄRISTÖN NYKYTILA Hankealueen kuvaus Nykyinen maankäyttö Kaavoitustilanne Asutus Liikenne ja melu Maisema ja kulttuuriperintö Maaperä ja kallioperä Merialue Pohjavedet Ilmasto Kasvillisuus Linnusto Muu eläimistö Suojelualueet... 89

4 n YVA 8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETELMÄT Vaikutuksen luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely Vaihtoehtojen vertailu Tarkasteltavien alueiden rajaus VAIKUTUKSET ELOTTOMAAN YMPÄRISTÖÖN Meluvaikutukset Varjon muodostuminen Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon Vaikutukset pintavesiin VAIKUTUKSET ELOLLISEEN YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset linnustoon Vaikutukset muuhun eläimistöön Vaikutukset kasvillisuuteen Vaikutukset suojeltaviin, uhanalaisiin, silmälläpidettäviin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin Vaikutukset suojelualueisiin VAIKUTUKSET IHMISIIIN, YHTEISKUNTAAN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset maankäyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen Liikennevaikutukset Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Vaikutukset elinkeinoelämään Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen VAIHTOEHDON VAIKUTUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS Tuulivoimapuisto Voimajohto VAIKUTUKSET TOIMINNAN JÄLKEEN Tuulivoimapuisto Voimajohto YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Linnusto Maisema EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA OLETUKSET Melu Varjonmuodostus Pintavedet, pohjaeläimet ja kalasto Linnusto ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN Melu Eläimistö Maankäyttö...173

5 n YVA 18.4 Liikenne Maisema ja kulttuuriympäristö Ihmiset Turvallisuus Ilmaturvallisuus VAIKUTUSTEN SEURANTA Melu Linnusto LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kartta 1:8000: ja voimajohto Liite 2. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin pohjoisosassa Liite 3. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin keskiosassa Liite 4. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin eteläosassa Liite 5. Kartta 1:8000: Voimajohto Moikipäässä Liite 6. Kartta 1:8000: Voimajohto Moikipään eteläosassa Liite 7. Kartta 1:8000: Voimajohto Kolmanåsskogenin alueela Liite 8. Kartta 1:8000: Voimajohto Dermossenin alueella Liite 9. Kartta 1:8000: Voimajohto Kråkträsketin alueella Liite 10. Kartta 1:8000: Voimajohto Bjurnäs Långgjutanin alueella Liite 11. Kartta 1:8000: Voimajohto Petolahdessa Liite 12. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Liite 13. Asukaskyselyn tulokset TEHDYT SELVITYKSET n YVA-ohjelma,, toukokuu 2010 Bergön tuulivoimahankkeen linnustoselvitys, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y., lokakuu 2010 n lepakkoselvitys, Bathouse Oy, marraskuu 2010 Selvitykset on saatavilla Fortum Oy:n internetsivuilta osoitteesta > Fortum yrityksenä > projek tit > Be rgön tuulivoimahanke Maalahden kunnassa

6

7 n YVA VII FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ESIPUHE Tässä ympäristövaikutusten arviointise lostuksessa on esitetty Maalahden kunnassa sijaitse valle Be rgön saare lle suunnite llun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuste n arvioinnin tulokse t. YVA-se lostuksen on laatinut FC G Finnish Consulting Group O y Fortum Powe r and Heat O y:n toimeksiannosta. Arviointityöhön ja selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet: biologi, FM Mattias Järvinen (projektipäällikkö) maantieteilijä, FM Suvi Rinne (projektisihteeri) biologi, FM Jari Kärkkäinen rakennusarkkitehti Anne Koskela insinööri Pertti Malinen diplomi-insinööri Veera Sevander diplomi-insinööri Matti Manninen insinööri Erkki Sassi insinööri Kenneth Hellman limnologi, MMM Kari Kamppi maisema-arkkitehti Riikka Ger maantieteilijä, FM Asta Nupponen maisemainsinööri, FM Jan Tvrdý Havainnekuva viiden 3 MW voimalaitoksen vaihtoehdosta Bredskäretin lossisatamalta.

8 n YVA VIII TIIVISTELMÄ HANKKEEN TAUSTA JA KUVAUS HANKKEESTA VASTAAVA Tuulivoima on ekologisesti kestävä e ne rgiantuotantomuoto, jonka lisärakentamiselle on lukuisia perusteita. Tuulivoimasta aiheutuvat ympäristöhaitat jäävät vähäisiksi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, eikä tuotantovaiheessa synny lainkaan suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän takia tuulivoimantuotantoa lisäämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Pohjanmaan maakuntaohje lmaan on k irjattu keskeiseksi prioriteetiksi monipuolise n ene rgiantuotannon kehittäminen. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijoittuisi Bergön saaren lounaisosaan, Granön alueelle, noin 2 kilometrin päähän Bergön kylästä. Tuulivoimapuiston, ns. hankealueen pinta-ala on noin 36 ha ja se sijaitsee pääosin yksityisellä maalla. Fortum on tehnyt alueen vuok raamisesta esisopimukse n maanomistajien kanssa. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on MW koostuen joko viidestä 3 MW tuulivoimalaitoksesta tai neljästä 5 MW tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimalla tuote ttu sähkö siirre tään lähimpään alue ve rkkoon, Petolahden sähköasemalle rakenne ttavalla voimajohdolla. Sähkönsiirron vaihtoehtoisia toteutustapoja maa-alue illa ovat ilmajohto ja maakaapeli sekä Be rgön ja Bredskäre tin välise llä ve sialuee lla me rikaapeli. Voimajohdon pituus olisi kokonaisuudessaan noin 24,5 km. Hankkeen toteuttaminen vaatii myös muita rake nnustöitä, joista osa kohdistuu hankealueen lähiympäristöön. Be rgön vanhan lossilaiturin käyttö komponenttien kuljetukseen edellyttää kunnostustöitä, mikäli laituria ei voida hyödyntää sellaisenaan. Hankkeesta vastaavana toimii Fortum Power and Heat Oy, joka on Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Konsernissa työskentelee noin henkilöä. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristöm yötäisesti, hyödyntäen monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Fortumilla on pitkä kokemus tuulivoiman tuottajana ja sillä on tällä he tke llä Be rgön tuulivoimapuiston lisäksi suunnitteilla kolme muuta tuulivoimapuistoa Suomessa. HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU Tuulivoimapuiston rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan kesällä Voimajohdon, lossilaiturin ja tietöiden osalta työt voidaan aloittaa viimeistään vuonna Nykyisellä aikataululla tuulivoimapuisto valmistuisi joulukuuhun 2012 mennessä ja se olisi käytössä vuoden 2013 alussa. Toteutusaikataulu tarke ntuu YVA-mene tte lyn jälkeen, jatkosuunnitte lun yhteydessä. YVA-MENETTELYSSÄ ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Hankkeelle on muodostettu toteutusvaihtoehtoja sekä tuulivoimapuiston että sen yhte yteen rakenne ttavan voimajohdon osalta. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja ve rtaillaan vaik utusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtoje n vaiku-

9 n YVA IX tuksia vertaillaan lisäksi ns. nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. YVA:ssa on arvioitu tuulivoimapuiston osalta kolme eri vaihtoehtoa: VE1: rakenne taan 15 MW tuulivoimapuisto, joka koostuu viidestä 3 MW tuulivoimalaitoksesta. VE2: rakenne taan 20 MW tuulivoimapuisto, joka koostuu ne ljästä 5 MW tuulivoimalaitoksesta. VE0: hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 kukin tuulivoimalayksikkö koostuu noin metriä korkeasta tornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorin halkaisija vaihte lee välillä me trin, riippuen laitoksen tehosta. Sähkösiirron vaihtoehdot, välillä Bredskäret Petolahti ovat: VEA: sähköasema Bre dskäre tin pohjoisosassa. Bredskäre tissä 110 kv ilmajohto kulkee Sjövägenin itäpuolella, jatkuen Petolahteen saakka. VEB 1 : sähköasema Bredskäretin pohjoisosassa. Voimajohto jatkuu 110 kv maakaape lina Sjövägenin itäpuole lla, vaihtuen manteree lla 110 k V ilmajohdoksi. VEB 2 : sähköasema Bredskäretin pohjoisosassa. Voimajohto jatkuu 110 kv maakaape lina Sjöväge nin länsipuole lla, vaihtuen mante ree lla 110 k V ilmajohdoksi. VEC: 20 kv maakaapeli Bredskäretissä sijaitsevan Sjövägenin itäpuolella. Sähköasema sijaitsee Moik ipäässä, josta rakenne taan 110 k V ilmajohto Pe tolahteen. VED: Sähköasema Bredskäre tin pohjoisosassa, josta 110 kv maakaape li jatkuu Pe tolahteen saakka. Bredskäre tissä voimajohdon linjaus k ulkee Sjövägenin itäpuolella. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Meluvaikutukset Varjon muodostuminen Rakennusvaiheeseen liittyvien töiden aiheuttama melu on merkittävyydeltään vähäistä. Me rkittävämpää me lua aihe utuu hankkeen toim innan aikana tuulivoimalaitosten lavoista, jotka aiheuttavat pyöriessään ns. aerodynaamista melua. Arvioin mukaan tuulivoimalaitoksien käytönaikaiset melutasot eivät kummassakaan vaihtoehdossa ylitä anne ttuja päivä- ja yöajan ohjearvoja lähimmän asutuksen kohdalla db:n melualue jää mm. tuulen suunnasta ja maapinnan muodoista riippuen noin metrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Vaihtoehdossa VE2 syntyvä melu on vähäisempää k uin vaihtoehdossa VE1, koska tuulivoimalaitoksia on määrällisesti vähemmän. Tuulivoimalaitoksien lavat aiheuttavat valoisaan aikaan pyöriessään varjoja. Arvioinnissa te hdyn mallinnuk sen mukaan varjostuksen vaikutusalueella sijaitsee sekä loma- e ttä vak ituisia rakennuksia. Mallinnukse ssa ei ole huomioitu metsän peittovaikutusta, joten vaikutukset jäänee arvioitua vähäisemmiksi. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset ulottuvat enimmillään noin 2 km etäisyydelle

10 n YVA X voimalaitoksista. Vaihtoehdossa VE1 vastaava vaikutusalue on hieman pienempi, laitoste n ollessa matalampia. Vaik utusten arvioidaan olevan me rkitykseltään vähäisiä. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon Vaikutukset pintavesiin Vaikutukset linnustoon Hankkeen toteutue ssa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt vähene vät vaihtoehtoon VE0 ve rrattuna. Tuulivoimalla tuote ttu sähkö vähentää m yös mm. rikki- ja typpioksidi-, sekä hiukkaspäästöjä. Hankkeen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on luonteeltaan myönteinen, mutta merkittävyydeltään vähäinen. Vaihtoehdossa VE2 sähköä tuote taan enemmän kuin vaihtoehdossa VE1, jolloin myös ilmaston kannalta hyöty on merkittävämpi. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät merikaapelin asentamiseen ja mahdollisesti kunnoste ttavan lossilaiturin rakennustöihin. Me renpohjan ruoppaus aiheuttaa vesistössä samentumista, jonka arvioidaan olevan vähäistä ja kestoltaan lyhytaikaista. Vaikutukse t ovat samankaltaisia kaik issa vaihtoehdoissa, koska me rikaape lin asennus ja lossilaiturin rakennustyöt tehdään samalla tavalla. Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa vähäisiä muutoksia paikalliselle lintukannalle. Me rk ittävimmät linnustovaikutukse t liittyvät hankkeen toim innan aikaiseen vaiheesee n, jolloin tuulivoimapuisto aihe uttaa lintujen törmäysrisk in. Tuulivoimapuisto vaikuttaa me rk ittävästi merikotkan lisääntymismahdollisuuksiin hankealueen läheisyydessä sijaitsevalla pesällä, jossa viimeisin onnistunut pesintä on tapahtunut vuonna Tuulivoimapuiston vaihtoe htojen välillä e i ole me rk ittäviä e roja. Tuulivoimalaitosten koon ja sijoitte lun takia, törmäysriski arvioidaan hieman vähäisemmäksi vaihtoehdossa VE2. Vaihtoehdossa VE1 voimalaitoksia on useampia ja ne on sijoite ltu tiiviimpään ryhmään, jolloin väistämismahdollisuus on pienempi. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset paikalliseen pesimälinnustoon ovat vähäisiä. Suurien lintujen törmäysrisk i kasvaa vaihtoe hdoissa, jossa voimajohto rakenne taan ilmajohtona. Kohtalaisen me rk ittävä riski aiheutuu vaihtoehdossa VEA, jossa voimajohto tote utetaan pääosin 110 kv ilmajohtona. Törmäysriski on pienin vaihtoehdossa VED, jossa voimajohto toteutetaan pääosin maakaapelina. Vaikutukset muuhun eläimistöön Tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen eläinlajistoon, joka on pääosin tavanomaista. Lepakoihin kohdistuvat vaikutukse t e ivät ole me r- kittäviä, vaikkakin kuolleisuus voi hieman kasvaa. Voimajohdon rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia alueen eläimistöön. Johtoaukealla myyräkannat voivat kasvaa paikallisesti ja houkutella paikalle pienpetoja sekä petolintuja. Sähkönsiirron eri vaihtoehtojen vaikutusten välillä ei ole merkittäviä eroja.

11 n YVA XI Vaikutukset kasvillisuuteen Kalastoon ja pohjae läimiin kohdistuu vähäisiä vaikutuksia lossilaiturin kunnostamisen ja merikaapelin vetämisen aikana. Rakentamisen aikana tuulivoimapuiston, tielinjausten ja voimajohtoaukeiden alueelta poistetaan kasvillisuus. Hankealueen kasvillisuus on tavanomaista, lukuun ottamatta tuulivoimapuiston ete läosaa, jossa rakentamisen m yötä häviää paikallisesti arvokas suo. Luonnon monimuotoisuus heikkenee paikallisella tasolla ja sen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. Voimajohdon rakentamisella on vähäisiä vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, joka on talousmetsävaltaista ja tavanomaista, niin maa- kuin merialueillakin. Vaihtoehtojen vaikutuksien välillä e i ole merk ittäviä e roja. Maakaapelin vaatima, puuttomana pidettävä johtoaukea on pinta-alaltaan hieman pienempi kuin ilmajohdolla. Vaikutukset suojeltaviin, uhanalaisiin, silmälläpidettäviin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin Vaikutukset suojelualueisiin Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat merikotkiin ja ne on esitetty kohdassa linnusto. Hanke ei uhkaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja tai niiden le vähdys- ja lisääntymispaikkoja. Lepakoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Muihin uhanalaisiin, suojeltaviin tai direktiivilajeihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimapuiston välittömässä lähe isyyde ssä e i sijaitse suoje lualue ita. Suhteellisen etäällä alueesta sijaitsee Merenkurkun saariston Natura-alue, eikä hanke aiheuta siihen merkittävää vaikutusta. Samalle alueelle sijoittuva UNESCO:n maailmanpe rintökohteen geologise t olosuhtee t tai maiseman luonnontilaisuus e i tule muuttumaan. Katsottae ssa maailmape rintöalueesta tuulivoimapuiston suuntaan, maisemakuva tulee muuttumaan. Aluee n koskemattomuuteen muodostuva haitta arvioidaan vähäiseksi. Vaikutukset maankäyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen Tuulivoimahanke edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Hanke ei ole ristiriidassa tai esteenä alueen maakuntakaavan, osayle iskaavan tai ranta-osayle iskaavan tote utumiselle. Granön alueelle laaditaan asemakaavaa hankkeen toteuttamiseksi. Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä hankealueen ja sen lähiympäristön käyttö asumiseen, metsätalouteen ja virkistykseen rajoittuu. Vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä ja kohdistuvat melko suppealle alueelle, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Myös voimajohdon rakentaminen aiheuttaa vähäisiä rajoituksia maankäyttöön. Me rk ittävimmät vaikutukse t kohdistuvat Moik ipään ranta-alue ille. Vaihtoehtojen välillä e i ole me rk ittäviä e roja maankäytön suhteen, mutta vaihtoehdon VEA mukaisen ilmajohdon rakentaminen aiheuttaa eniten haittaa, ja etenkin maankäytöllisesti ahtaalle Molpe Strömmenin alueella. Maakaapeli vaatii vähemmän muokattavaa maa-alaa, jolloin m yös vaikutukse t ovat vähäisempiä. Sähköaseman sijoittuminen Moikipäässä vaihtoehdossa VEC voi haitata alueen maankäytöllistä kehitystä.

12 n YVA XII Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukse t liikenteeseen liittyvät e tenk in tuulivoimapuiston rakentamisvaiheeseen, jolloin raskaan liikenteen määrä lisääntyy väliaikaisesti. Raskaiden ajoneuvojen määrä Rantatie llä kasvaa rakentamise n johdosta noin 6 %, Sjövägenillä 40 % ja Bergöntiellä noin 35 %. Vaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaihtoehtojen välillä ole merkittävää eroa. Voimajohdon vaik utukse t liittyvät pääosin käytönaikaiseen liikenne turvallisuuteen ja ne arvioidaan vähäisiksi. Vaihtoehto VEB 2 :n mukainen linjaus on vaihtoehdoista m yönte isin, koska se n sijoittam inen Sjövägenin länsipuole lla parantaa alueen näkyvyyttä, jolloin myös liikenneturvallisuus paranee. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Tuulivoimalaitosten tornit ja lavat tulevat näkymään monin paikoin Bergön kylältä. Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemassa ovat merkittävimmillään noin 2 3 km etäisyydellä hankealueesta. Runsaan puolen kilometrin säteellä hankealueesta vaikutukset eivät ole merkittäviä, johtuen ympäröivän alueen pe itte isyydestä. Me reltä katsottuna vaikutukse t ovat 1-3 kilome trin etäisyyde llä vaihtoehdossa VE1 kohtalaise t ja vaihtoehdossa VE2 mahdollisesti hieman sitä suuremmat. Vaihtoe htojen välillä e i kuitenkaan ole me rk ittäviä e roja. Noin 7-12 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalaitoksien aiheuttama haitta maisemakuvalle on vähäinen ja tätä e täämpänä tuulivoimalaitokse t mukautuvat maisemaan. UNESCO:n maailmanpe rintökohteen luonnontilaisuudessa e i tapahdu muutoksia, mutta alueen maisemakuva muuttuu tuulivoimapuiston suuntaan katsottaessa. Hankkeen lähe isistä valtakunnallisesti me rkittävistä kulttuuriympäristöistä tai arvokkailta maisema-alueilta e i ole suoraa näköyhte yttä tuulivoimapuiston alueelle, eikä niihin kohdistu haitallisia vaikutuksia. Voimajohdosta aiheutuvat maisemavaikutuk se t ovat merk ittävimpiä vaihtoehdossa VEA, jossa voimajohto toteutetaan ilmajohtona. Tällöin voimajohdostoa tulee maisemaa dominoiva elementti aiheuttaen haittaa herkillä alueilla, kuten Molpe strömmenin alueella. Vähiten vaikutuksia aiheuttaa vaihtoehto VED, jossa voimajohto toteutetaan pääosin maakaapelilla. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, eikä niihin kohdistu vaikutuksia. Vaikutukset elinkeinoelämään Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentam inen tulee jonk in ve rran rajoittamaan maa- ja me tsätaloude n harjoittam ista tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen vaatima maa-ala ei ole merkittävä, joten myös vaikutukset jäävät vähäisiksi. Hanke työllistää rakennushenk ilöstöä, me tsure ita sekä mm. voimalaitosten komponenttien valmistajia. Tuulivoimalaitoksista makse taan kunnalle kiinteistöveroa, joka määräytyy mm. yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti. Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen Asukaskyselyn tuloksien pe rusteella me rk ittävimmät välillise t vaikutukse t liittyvät aluee n arvostukseen asuin- ja loma-asuntoaluee na, asum isviihtyvyyteen, virkistyskäyttöön sekä maiseman muutokseen. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Voidaan kuitenkin arvioida, että tuulivoimapuiston vaikutukse t ovat vaihtoehdossa VE1 hieman me rk ittäväm-

13 n YVA XIII piä kuin vaihtoehdossa VE2, koska tuulivoimalaitoksia on määrällisesti e nemmän. Voimajohdon vaihtoehdoista me rk ittävimmät vaikutukse t liittyvät ilmajohtovaihtoehtoon, joka vaikuttaa johtore itin välittömään lähe isyyteen jäävie n vak ituisten rakennusten asuinympäristön maankäyttöön. Eniten haitallisia vaikutuksia on tällöin vaihtoehdossa VEA jossa voimajohto rakenne taan ilmajohtona ja vähiten vaihtoehdossa VED, jossa voimajohto rakennetaan pääosin maakaapelina. Voimajohdosta ei aiheudu terveydelle haitallisia vaikutuksia. 0-VAIHTOEHDON VAIKUTUKSET RISKITILANTEET Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tue valtakunnallisten alueidenkäytön tai maakuntakaavan tavoitteita, joide n tavoitte isiin kuuluu uusiutuvien ene r- gialähte iden käytön e distäm ine n. Nyt suunnitteilla ole va Be rgön tuulivoimapuiston alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa osoite ttu tuulivoimalaitoksille parhaiten soveltuvaksi alueeksi. Hankkeen myönte ise t vaikutukse t paikalliseen e linkeinoe lämään tai alue talouteen jäävät 0-vaihtoehdossa hyödyntämättä. Tällöin hankkeen työllisyyttä edistävä vaik utus ei toteudu ja k iinte istöve rotulot jäävät saamatta. Mahdollise t välillise t vaikutukse t esime rkiksi alueen imagoon jäävät m yös toteutumatta. Hanke tuottaisi toteutuessaan lähe s päästötöntä sähköä ja vähentäisi sähköntuotannon tarvetta muualla. Verrattuna vaihtoehtoon VE1, 0-vaihtoehdossa syntyisi hiilidioksidia noin tonnia vuodessa ja verrattuna vaihtoehtoon VE2, noin tonnia vuodessa. Vaihtoehdon VE1 hiilidioksidimäärä vastaa karkeasti määrää, joka aiheutuu asumisen sähkökulutuksesta Korsnäsin ja Maalahden kunnissa yhtee nsä. Vastaavasti vaihtoe hdossa VE2, tuulivoimapuiston sähköntuotanto aikaansaisi nyk yisestä asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä suuremman päästövähennyksen. Ilman tuulivoimapuistoa, Be rgön hankealueen sekä voimajohtoalueen ympäristö säilyy ennallaan. Tällöin alueen luonto, maisema sekä yhdysk unta jatkavat luontaista kehitystään, ilman tämän hankkeen vaikutuksia. Aluee n nyk ytilassa voi kuitenkin tapahtua muutoksia muiden hankkeiden tai toimintojen seurauksena. Rakennusvaiheessa sovelletaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä jolloin onnettomuuksien ja henkilövahinkojen riski jää vähäiseksi. Toiminnassa ole vaan tuulivoimapuistoon liittyy risk i tuulivoimalaitoksen rikkoontumise sta. Lapoje n irtoamista pide tään hyvin epätode nnäköisenä. Talviaikaan lapoihin mahdollisesti ke rtyvä jää voi aiheuttaa vahinkoja pudotessaan. O nne ttomuuden todennäköisyys on k uite nkin hyvin pieni, sillä risk i liittyy vain tilante isiin jossa voimalaitok sen jääne stojärjeste lmä on pettänyt. Onne ttomuuden risk iä voidaan alentaa rajoittamalla aluee lla liikkumista ja sijoittamalla varoituskylttejä tuulivoimapuiston läheisyyteen. Tuulivoimapuiston yhte ydessä tulee huomioida myös ilmailuturvallisuus. Lentoesteet on merkittävä Ilmailuhallinnon antamien määräysten mukaisesti. Lentokoneiden törmäyksestä voi aiheutua ihmisvahinkojen lisäksi merkittäviä ympäristöhaittoja, mikäli esimerkiksi koneen polttoainetta leviää maaperään.

14 n YVA XIV Tuulivoimalaitokse t voivat vaik uttavaa vie stintäyhte yksien ja tutk ien toim intaan. Vaikutukset selvitetään tapauskohtaisesti ja hankkeesta vastaavan tulee pyytää asiasta lausunto Puolustusvoimilta. Voimajohtoon e i liity me rk ittäviä riske jä, kun noudate taan turvallisuusmääräyksien mukaisia työmene telm iä ja ilmajohdot merk itään asianmukaisesti. YHTEENVETO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA Yhtee nveto hankkeen arvioiduista ympäristövaikutuksista on esite tty alla olevassa taulukossa. 0 Ei vaikutuksia - Vähäisiä haitallisia vaikutuksia - - Kohtalaisia haitallisia vaikutuksia Merkittäviä haitallisia vaikutuksia + Myönteisiä vaikutuksia TUULIVOIMAPUISTO VOIMAJOHTO VE0 VE1 VE2 VEA VEB 1 & B 2 VEC VED Melu Varjo Ilmasto ja ilmanlaatu Veden laatuun Linnusto Muu eläimistö Kasvillisuus Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä lintudirektiivin liitteen I lajit Suojelualueet Maankäyttö, kaavoitus ja yhdyskuntarakenne Liikenne /- - - Mais ema, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset * Elinkeinoelämään 0 +/- +/ Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja terveys *Muinaisjäännöksiin ei kohdistu vaikutuksia

15 n YVA XV ARVIOINTIMENETTELYN AIKATAULU Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimene tte ly käynnistyi virallisesti toukokuun alussa Nähtävilläoloaikana järjestettiin kaikille avoin tiedotustilaisuus ja yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta Arviointityö aloite ttiin he ti YVA-ohje lman valmistuttua. Yhte ysviranomaisen lausunnon perusteella arvioitiin lisäselvityksien tarve ja tarkennettiin arviointityön kuvaa. Arviointiselostus valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhteysviranomainen asettaa sen nähtäville talven 2011 aikana. Nähtävilläoloaika on kaksi kuukautta, jonka aikana kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus antaa muistutuksensa ja mielipiteensä arviointiselostuksesta. Nähtävilläoloaikana järjeste tään toine n yle isötilaisuus, jossa e site llään arvioinnin tuloksia. Yhte ysviranomaine n antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta noin kahden kuukaude n kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. YVA-mene ttely päättyy yhte ysviranomaise n antamaan lausuntoon ke väällä 2011, jonka jälkeen hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta.

16 XVI YHTEYSTIEDOT Hankkeesta vastaava: Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM Puh Faksi: Ympäristöasiantuntija Seppo Partonen Puh [seppo.partonen] Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue PL Vaasa Puh (vaihde) Faksi: (06) Kehityspäällikkö Riitta Kankaanpää-Waltermann Puh [riitta.kankaanpaa-waltermann] YVA-konsultti: PL Helsinki Puh Faksi: Suunnittelupäällikkö Mattias Järvinen Puh [mattias.jarvinen]

17 XVII Kartta-aineisto: Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos 2009 Karttakeskus Valokuvat: Fortum Power and Heat Oy Käytetyt lyhenteet ja termit: db, desibeli db (L Aeq ) CO 2 DIR EN EU gco 2 /kwh GTK Granitoidi GWh kv KVL KVLRAS km kv LC Luo-alue m m mpy m 3 /d MU-alue MW MWh MY-alue NT Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Keskiäänitaso, joka tunnetaan myös nimellä ekvivalenttitaso. Keskiäänitaso vastaa jatkuvaa vakioäänitasoa. hiilidioksidi EU:n luontodirektiivin laji Erittäin uhanalainen (endangered) laji Euroopan unioni grammaa hiilidioksidia tuotettua kilowattituntia kohti Geologian tutkimuskeskus Yhteisnimitys graniitin kaltaisille magmakiville. gigawattitunti kalenterivuosi keskimääräinen vuorokausiliikenne keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne kilometri kilovoltti Elinvoimainen (least concearn) laji Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeä alue metri metriä merenpinnan yläpuolella kuutiota päivässä Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamisen tarvetta megawatti megawattitunti Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäris töarvoja silmalläpidettävä (near threathed) laji RES-E direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/77/EY sähköntuotannon edistämisestä uus iutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla Ruderaattialue SCI SPA SL-alue t VU VTT Aiemmin ihmisen hyötykäytössä ollut alue; joutomaa EU:n luontodirektiivin perusteella suojeltava alue (Sites of C ommunity Importance). Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue (Special Areas of Conservation). Luonnonsuojelualue kaavoituksessa tonni Vaarantunut (vulnerable) laji Teknologian tutkimuskeskus VTT

18 XVIII Ympäristölupa YVA YVA-ohjelma YVA-selostus ympäris tön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristövaikutusten arviointi on menettely, jossa selvitetään s uunnitteilla olevan hankkeen ja sen vaihtoehtojen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa. Hankkeesta vastaavan s uunnitelma s iitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointiohjelmassa esitettyjen vaikutuksien selvittämisen jälkeen kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

19 1 1 JOHDANTO Fortum Powe r and Heat O y:n suunnitte lema tuulivoimapuisto sijoittuu Maalahde n kunnassa sijaitse valle Be rgön saare lle. Alue sijaitsee pääosin yksityise llä maalla ja maanom istajien kanssa on tehty esisopimus alueen vuok raamisesta Fortumille. Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu kokonaisuudessaan ympäristöministeriön vahvistaman Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimaloide n aluee lle. Maalahden kunta on päättänyt asemakaavan laatimisesta Bergön tuulivoima-alueelle. Kuva 1.1. Suunniteltu tuulivoimapuisto rakennetaan Bergön saarelle, josta voimalaitokset yhdistetään sähköverkkoon Bergön ja Petolahden väliin rakennettavalla voimajohdolla. Suunnite ltu tuulivoimapuisto koostuu neljästä tai viidestä tuulivoimalaitosyksiköstä, joiden yhteenlaske ttu teho on megawattia (MW). Tuulivoimalaitosyksiköt yhdistetään joko maakaapelilla tai ilmajohdolla lähimpään kantaverkon sähköasemaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä Bergön tuulivoimahankkeeseen sove lle taan ympäristövaikutuste n arviointimene tte lyä. Pe ruste luina päätök selle olivat muun muassa tuulivoimalaitoste n koko, hankkeen yhte yde ssä rakenne ttava voimajohto, yhteisvaikutukse t ja linnusto sekä hankealueen läheisyydessä sijaitseva asutus. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on toimitettu yhteysviranomaiselle ja siitä on saatu lausunto

20 2 2 HANKKEESTA VASTAAVA Hankkeesta vastaava on Fortum Power and Heat Oy, joka on Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Fortum on Pohjoismaihin, Ve näjälle ja Itämere n aluee lle kesk ittyvä, johtava ene rgiayhtiö. Fortumin liike toimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, m yynti ja jakelu sekä voimalaitoste n käyttö ja kunnossapito. Yhtiön visiona on olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Tuulivoiman rakentaminen on Fortumille yksi keino kasvattaa päästötöntä sähköntuotantoaan. Fortum illa on pitkä kokemus tuulivoiman tuottajana, ensimmäinen tuulivoimalaitos aloitti toimintansa vuonna Tällä hetkellä Fortum omistaa osuuksia tuulivoimayhtiöistä, mm. Tunturituuli Oy:stä (55 %) sekä Blaiken Vind Ab:sta (40 %). Konsernissa työskentelee noin henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Be rgön tuulivoimahankkeen lisäksi Fortum on julkistanut muun muassa Kuolavaaran Keulakkopään tuulivoimahankeen Lapissa, jota kehitetään yhdessä Me tsähallituk sen kanssa, O rsan tuulivoimahankkeen Ruotsissa sekä Maak runnin ja Pitkämatalan merituulivoimahankkeet Perämerellä. 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (468/1994) ja sen muutosta (258/2006) sovelle taan hankke isiin, joista saattaa aiheutua me rkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-mene ttelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutuste n arviointia ja niiden yhte näistä huomioon ottamista suunnitte lussa. Samalla lain tavoitteena on lisätä kansalaisten tie donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön kannalta sopivimman vaihtoe hdon valitsem iseksi ja viranomaiselle se n arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan m yöntämisen edellytykset tai millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 3.1 Arviointimenettelyn sisältö Arviointiohjelma Ympäristövaikutusten arviointimene tte ly alkaa, k un hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitetään mm.: tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta hankkeen vaihtoe hdot, joista yhtenä on hankkee n toteuttamatta jättäminen tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS

POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN LITTO Council of Oulu Region POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN MANNERALUEEN TUULIVOIMASELVITYS 4 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT

R A P O RT T I 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVAR UUSIUTUVAT ENERGIAVAR AT RAPORTTI 2012 UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT JA JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA RAPORTTI 2012 Layout: Mainostoimisto Henrix, Kokkola 2013 2 - Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot