BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011

2 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus

3 n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO HANKKEESTA VASTAAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö Arviointimenettelyn osapuolet Osallistuminen ja tiedottaminen Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA-menettelyn kanssa Arviointimenettelyn aikataulu Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen HANKKEEN KUVAUS Hankkeen tausta Tuulivoimapuiston sijoittuminen Tuulivoimapuiston rakenteet Tuulivoimapuiston rakentaminen Käyttö ja ylläpito Käytöstä poisto Jätteiden synty Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin TUULIVOIMAPUISTON JA VOIMAJOHDON EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Tuulivoimapuiston vaihtoehdot Voimajohdon vaihtoehdot Arvioinnista hylätyt vaihtoehdot Maakaapelin toteuttamiskelpoisuus YVA-ohjelman jälkeiset muutokset YMPÄRISTÖN NYKYTILA Hankealueen kuvaus Nykyinen maankäyttö Kaavoitustilanne Asutus Liikenne ja melu Maisema ja kulttuuriperintö Maaperä ja kallioperä Merialue Pohjavedet Ilmasto Kasvillisuus Linnusto Muu eläimistö Suojelualueet... 89

4 n YVA 8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETELMÄT Vaikutuksen luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely Vaihtoehtojen vertailu Tarkasteltavien alueiden rajaus VAIKUTUKSET ELOTTOMAAN YMPÄRISTÖÖN Meluvaikutukset Varjon muodostuminen Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon Vaikutukset pintavesiin VAIKUTUKSET ELOLLISEEN YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset linnustoon Vaikutukset muuhun eläimistöön Vaikutukset kasvillisuuteen Vaikutukset suojeltaviin, uhanalaisiin, silmälläpidettäviin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin Vaikutukset suojelualueisiin VAIKUTUKSET IHMISIIIN, YHTEISKUNTAAN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset maankäyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen Liikennevaikutukset Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Vaikutukset elinkeinoelämään Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen VAIHTOEHDON VAIKUTUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS Tuulivoimapuisto Voimajohto VAIKUTUKSET TOIMINNAN JÄLKEEN Tuulivoimapuisto Voimajohto YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Linnusto Maisema EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA OLETUKSET Melu Varjonmuodostus Pintavedet, pohjaeläimet ja kalasto Linnusto ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN Melu Eläimistö Maankäyttö...173

5 n YVA 18.4 Liikenne Maisema ja kulttuuriympäristö Ihmiset Turvallisuus Ilmaturvallisuus VAIKUTUSTEN SEURANTA Melu Linnusto LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kartta 1:8000: ja voimajohto Liite 2. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin pohjoisosassa Liite 3. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin keskiosassa Liite 4. Kartta 1:8000: Voimajohto Bredskäretin eteläosassa Liite 5. Kartta 1:8000: Voimajohto Moikipäässä Liite 6. Kartta 1:8000: Voimajohto Moikipään eteläosassa Liite 7. Kartta 1:8000: Voimajohto Kolmanåsskogenin alueela Liite 8. Kartta 1:8000: Voimajohto Dermossenin alueella Liite 9. Kartta 1:8000: Voimajohto Kråkträsketin alueella Liite 10. Kartta 1:8000: Voimajohto Bjurnäs Långgjutanin alueella Liite 11. Kartta 1:8000: Voimajohto Petolahdessa Liite 12. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Liite 13. Asukaskyselyn tulokset TEHDYT SELVITYKSET n YVA-ohjelma,, toukokuu 2010 Bergön tuulivoimahankkeen linnustoselvitys, Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y., lokakuu 2010 n lepakkoselvitys, Bathouse Oy, marraskuu 2010 Selvitykset on saatavilla Fortum Oy:n internetsivuilta osoitteesta > Fortum yrityksenä > projek tit > Be rgön tuulivoimahanke Maalahden kunnassa

6

7 n YVA VII FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ESIPUHE Tässä ympäristövaikutusten arviointise lostuksessa on esitetty Maalahden kunnassa sijaitse valle Be rgön saare lle suunnite llun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuste n arvioinnin tulokse t. YVA-se lostuksen on laatinut FC G Finnish Consulting Group O y Fortum Powe r and Heat O y:n toimeksiannosta. Arviointityöhön ja selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet: biologi, FM Mattias Järvinen (projektipäällikkö) maantieteilijä, FM Suvi Rinne (projektisihteeri) biologi, FM Jari Kärkkäinen rakennusarkkitehti Anne Koskela insinööri Pertti Malinen diplomi-insinööri Veera Sevander diplomi-insinööri Matti Manninen insinööri Erkki Sassi insinööri Kenneth Hellman limnologi, MMM Kari Kamppi maisema-arkkitehti Riikka Ger maantieteilijä, FM Asta Nupponen maisemainsinööri, FM Jan Tvrdý Havainnekuva viiden 3 MW voimalaitoksen vaihtoehdosta Bredskäretin lossisatamalta.

8 n YVA VIII TIIVISTELMÄ HANKKEEN TAUSTA JA KUVAUS HANKKEESTA VASTAAVA Tuulivoima on ekologisesti kestävä e ne rgiantuotantomuoto, jonka lisärakentamiselle on lukuisia perusteita. Tuulivoimasta aiheutuvat ympäristöhaitat jäävät vähäisiksi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, eikä tuotantovaiheessa synny lainkaan suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän takia tuulivoimantuotantoa lisäämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Pohjanmaan maakuntaohje lmaan on k irjattu keskeiseksi prioriteetiksi monipuolise n ene rgiantuotannon kehittäminen. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijoittuisi Bergön saaren lounaisosaan, Granön alueelle, noin 2 kilometrin päähän Bergön kylästä. Tuulivoimapuiston, ns. hankealueen pinta-ala on noin 36 ha ja se sijaitsee pääosin yksityisellä maalla. Fortum on tehnyt alueen vuok raamisesta esisopimukse n maanomistajien kanssa. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on MW koostuen joko viidestä 3 MW tuulivoimalaitoksesta tai neljästä 5 MW tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimalla tuote ttu sähkö siirre tään lähimpään alue ve rkkoon, Petolahden sähköasemalle rakenne ttavalla voimajohdolla. Sähkönsiirron vaihtoehtoisia toteutustapoja maa-alue illa ovat ilmajohto ja maakaapeli sekä Be rgön ja Bredskäre tin välise llä ve sialuee lla me rikaapeli. Voimajohdon pituus olisi kokonaisuudessaan noin 24,5 km. Hankkeen toteuttaminen vaatii myös muita rake nnustöitä, joista osa kohdistuu hankealueen lähiympäristöön. Be rgön vanhan lossilaiturin käyttö komponenttien kuljetukseen edellyttää kunnostustöitä, mikäli laituria ei voida hyödyntää sellaisenaan. Hankkeesta vastaavana toimii Fortum Power and Heat Oy, joka on Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Konsernissa työskentelee noin henkilöä. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristöm yötäisesti, hyödyntäen monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Fortumilla on pitkä kokemus tuulivoiman tuottajana ja sillä on tällä he tke llä Be rgön tuulivoimapuiston lisäksi suunnitteilla kolme muuta tuulivoimapuistoa Suomessa. HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU Tuulivoimapuiston rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan kesällä Voimajohdon, lossilaiturin ja tietöiden osalta työt voidaan aloittaa viimeistään vuonna Nykyisellä aikataululla tuulivoimapuisto valmistuisi joulukuuhun 2012 mennessä ja se olisi käytössä vuoden 2013 alussa. Toteutusaikataulu tarke ntuu YVA-mene tte lyn jälkeen, jatkosuunnitte lun yhteydessä. YVA-MENETTELYSSÄ ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT Hankkeelle on muodostettu toteutusvaihtoehtoja sekä tuulivoimapuiston että sen yhte yteen rakenne ttavan voimajohdon osalta. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja ve rtaillaan vaik utusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtoje n vaiku-

9 n YVA IX tuksia vertaillaan lisäksi ns. nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. YVA:ssa on arvioitu tuulivoimapuiston osalta kolme eri vaihtoehtoa: VE1: rakenne taan 15 MW tuulivoimapuisto, joka koostuu viidestä 3 MW tuulivoimalaitoksesta. VE2: rakenne taan 20 MW tuulivoimapuisto, joka koostuu ne ljästä 5 MW tuulivoimalaitoksesta. VE0: hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2 kukin tuulivoimalayksikkö koostuu noin metriä korkeasta tornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorin halkaisija vaihte lee välillä me trin, riippuen laitoksen tehosta. Sähkösiirron vaihtoehdot, välillä Bredskäret Petolahti ovat: VEA: sähköasema Bre dskäre tin pohjoisosassa. Bredskäre tissä 110 kv ilmajohto kulkee Sjövägenin itäpuolella, jatkuen Petolahteen saakka. VEB 1 : sähköasema Bredskäretin pohjoisosassa. Voimajohto jatkuu 110 kv maakaape lina Sjövägenin itäpuole lla, vaihtuen manteree lla 110 k V ilmajohdoksi. VEB 2 : sähköasema Bredskäretin pohjoisosassa. Voimajohto jatkuu 110 kv maakaape lina Sjöväge nin länsipuole lla, vaihtuen mante ree lla 110 k V ilmajohdoksi. VEC: 20 kv maakaapeli Bredskäretissä sijaitsevan Sjövägenin itäpuolella. Sähköasema sijaitsee Moik ipäässä, josta rakenne taan 110 k V ilmajohto Pe tolahteen. VED: Sähköasema Bredskäre tin pohjoisosassa, josta 110 kv maakaape li jatkuu Pe tolahteen saakka. Bredskäre tissä voimajohdon linjaus k ulkee Sjövägenin itäpuolella. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Meluvaikutukset Varjon muodostuminen Rakennusvaiheeseen liittyvien töiden aiheuttama melu on merkittävyydeltään vähäistä. Me rkittävämpää me lua aihe utuu hankkeen toim innan aikana tuulivoimalaitosten lavoista, jotka aiheuttavat pyöriessään ns. aerodynaamista melua. Arvioin mukaan tuulivoimalaitoksien käytönaikaiset melutasot eivät kummassakaan vaihtoehdossa ylitä anne ttuja päivä- ja yöajan ohjearvoja lähimmän asutuksen kohdalla db:n melualue jää mm. tuulen suunnasta ja maapinnan muodoista riippuen noin metrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Vaihtoehdossa VE2 syntyvä melu on vähäisempää k uin vaihtoehdossa VE1, koska tuulivoimalaitoksia on määrällisesti vähemmän. Tuulivoimalaitoksien lavat aiheuttavat valoisaan aikaan pyöriessään varjoja. Arvioinnissa te hdyn mallinnuk sen mukaan varjostuksen vaikutusalueella sijaitsee sekä loma- e ttä vak ituisia rakennuksia. Mallinnukse ssa ei ole huomioitu metsän peittovaikutusta, joten vaikutukset jäänee arvioitua vähäisemmiksi. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset ulottuvat enimmillään noin 2 km etäisyydelle

10 n YVA X voimalaitoksista. Vaihtoehdossa VE1 vastaava vaikutusalue on hieman pienempi, laitoste n ollessa matalampia. Vaik utusten arvioidaan olevan me rkitykseltään vähäisiä. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon Vaikutukset pintavesiin Vaikutukset linnustoon Hankkeen toteutue ssa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt vähene vät vaihtoehtoon VE0 ve rrattuna. Tuulivoimalla tuote ttu sähkö vähentää m yös mm. rikki- ja typpioksidi-, sekä hiukkaspäästöjä. Hankkeen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on luonteeltaan myönteinen, mutta merkittävyydeltään vähäinen. Vaihtoehdossa VE2 sähköä tuote taan enemmän kuin vaihtoehdossa VE1, jolloin myös ilmaston kannalta hyöty on merkittävämpi. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät merikaapelin asentamiseen ja mahdollisesti kunnoste ttavan lossilaiturin rakennustöihin. Me renpohjan ruoppaus aiheuttaa vesistössä samentumista, jonka arvioidaan olevan vähäistä ja kestoltaan lyhytaikaista. Vaikutukse t ovat samankaltaisia kaik issa vaihtoehdoissa, koska me rikaape lin asennus ja lossilaiturin rakennustyöt tehdään samalla tavalla. Tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaa vähäisiä muutoksia paikalliselle lintukannalle. Me rk ittävimmät linnustovaikutukse t liittyvät hankkeen toim innan aikaiseen vaiheesee n, jolloin tuulivoimapuisto aihe uttaa lintujen törmäysrisk in. Tuulivoimapuisto vaikuttaa me rk ittävästi merikotkan lisääntymismahdollisuuksiin hankealueen läheisyydessä sijaitsevalla pesällä, jossa viimeisin onnistunut pesintä on tapahtunut vuonna Tuulivoimapuiston vaihtoe htojen välillä e i ole me rk ittäviä e roja. Tuulivoimalaitosten koon ja sijoitte lun takia, törmäysriski arvioidaan hieman vähäisemmäksi vaihtoehdossa VE2. Vaihtoehdossa VE1 voimalaitoksia on useampia ja ne on sijoite ltu tiiviimpään ryhmään, jolloin väistämismahdollisuus on pienempi. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset paikalliseen pesimälinnustoon ovat vähäisiä. Suurien lintujen törmäysrisk i kasvaa vaihtoe hdoissa, jossa voimajohto rakenne taan ilmajohtona. Kohtalaisen me rk ittävä riski aiheutuu vaihtoehdossa VEA, jossa voimajohto tote utetaan pääosin 110 kv ilmajohtona. Törmäysriski on pienin vaihtoehdossa VED, jossa voimajohto toteutetaan pääosin maakaapelina. Vaikutukset muuhun eläimistöön Tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen eläinlajistoon, joka on pääosin tavanomaista. Lepakoihin kohdistuvat vaikutukse t e ivät ole me r- kittäviä, vaikkakin kuolleisuus voi hieman kasvaa. Voimajohdon rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia alueen eläimistöön. Johtoaukealla myyräkannat voivat kasvaa paikallisesti ja houkutella paikalle pienpetoja sekä petolintuja. Sähkönsiirron eri vaihtoehtojen vaikutusten välillä ei ole merkittäviä eroja.

11 n YVA XI Vaikutukset kasvillisuuteen Kalastoon ja pohjae läimiin kohdistuu vähäisiä vaikutuksia lossilaiturin kunnostamisen ja merikaapelin vetämisen aikana. Rakentamisen aikana tuulivoimapuiston, tielinjausten ja voimajohtoaukeiden alueelta poistetaan kasvillisuus. Hankealueen kasvillisuus on tavanomaista, lukuun ottamatta tuulivoimapuiston ete läosaa, jossa rakentamisen m yötä häviää paikallisesti arvokas suo. Luonnon monimuotoisuus heikkenee paikallisella tasolla ja sen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. Voimajohdon rakentamisella on vähäisiä vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, joka on talousmetsävaltaista ja tavanomaista, niin maa- kuin merialueillakin. Vaihtoehtojen vaikutuksien välillä e i ole merk ittäviä e roja. Maakaapelin vaatima, puuttomana pidettävä johtoaukea on pinta-alaltaan hieman pienempi kuin ilmajohdolla. Vaikutukset suojeltaviin, uhanalaisiin, silmälläpidettäviin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin Vaikutukset suojelualueisiin Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat merikotkiin ja ne on esitetty kohdassa linnusto. Hanke ei uhkaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja tai niiden le vähdys- ja lisääntymispaikkoja. Lepakoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Muihin uhanalaisiin, suojeltaviin tai direktiivilajeihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimapuiston välittömässä lähe isyyde ssä e i sijaitse suoje lualue ita. Suhteellisen etäällä alueesta sijaitsee Merenkurkun saariston Natura-alue, eikä hanke aiheuta siihen merkittävää vaikutusta. Samalle alueelle sijoittuva UNESCO:n maailmanpe rintökohteen geologise t olosuhtee t tai maiseman luonnontilaisuus e i tule muuttumaan. Katsottae ssa maailmape rintöalueesta tuulivoimapuiston suuntaan, maisemakuva tulee muuttumaan. Aluee n koskemattomuuteen muodostuva haitta arvioidaan vähäiseksi. Vaikutukset maankäyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen Tuulivoimahanke edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Hanke ei ole ristiriidassa tai esteenä alueen maakuntakaavan, osayle iskaavan tai ranta-osayle iskaavan tote utumiselle. Granön alueelle laaditaan asemakaavaa hankkeen toteuttamiseksi. Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä hankealueen ja sen lähiympäristön käyttö asumiseen, metsätalouteen ja virkistykseen rajoittuu. Vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä ja kohdistuvat melko suppealle alueelle, joka on pääosin metsätalouskäytössä. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Myös voimajohdon rakentaminen aiheuttaa vähäisiä rajoituksia maankäyttöön. Me rk ittävimmät vaikutukse t kohdistuvat Moik ipään ranta-alue ille. Vaihtoehtojen välillä e i ole me rk ittäviä e roja maankäytön suhteen, mutta vaihtoehdon VEA mukaisen ilmajohdon rakentaminen aiheuttaa eniten haittaa, ja etenkin maankäytöllisesti ahtaalle Molpe Strömmenin alueella. Maakaapeli vaatii vähemmän muokattavaa maa-alaa, jolloin m yös vaikutukse t ovat vähäisempiä. Sähköaseman sijoittuminen Moikipäässä vaihtoehdossa VEC voi haitata alueen maankäytöllistä kehitystä.

12 n YVA XII Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukse t liikenteeseen liittyvät e tenk in tuulivoimapuiston rakentamisvaiheeseen, jolloin raskaan liikenteen määrä lisääntyy väliaikaisesti. Raskaiden ajoneuvojen määrä Rantatie llä kasvaa rakentamise n johdosta noin 6 %, Sjövägenillä 40 % ja Bergöntiellä noin 35 %. Vaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaihtoehtojen välillä ole merkittävää eroa. Voimajohdon vaik utukse t liittyvät pääosin käytönaikaiseen liikenne turvallisuuteen ja ne arvioidaan vähäisiksi. Vaihtoehto VEB 2 :n mukainen linjaus on vaihtoehdoista m yönte isin, koska se n sijoittam inen Sjövägenin länsipuole lla parantaa alueen näkyvyyttä, jolloin myös liikenneturvallisuus paranee. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin Tuulivoimalaitosten tornit ja lavat tulevat näkymään monin paikoin Bergön kylältä. Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemassa ovat merkittävimmillään noin 2 3 km etäisyydellä hankealueesta. Runsaan puolen kilometrin säteellä hankealueesta vaikutukset eivät ole merkittäviä, johtuen ympäröivän alueen pe itte isyydestä. Me reltä katsottuna vaikutukse t ovat 1-3 kilome trin etäisyyde llä vaihtoehdossa VE1 kohtalaise t ja vaihtoehdossa VE2 mahdollisesti hieman sitä suuremmat. Vaihtoe htojen välillä e i kuitenkaan ole me rk ittäviä e roja. Noin 7-12 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalaitoksien aiheuttama haitta maisemakuvalle on vähäinen ja tätä e täämpänä tuulivoimalaitokse t mukautuvat maisemaan. UNESCO:n maailmanpe rintökohteen luonnontilaisuudessa e i tapahdu muutoksia, mutta alueen maisemakuva muuttuu tuulivoimapuiston suuntaan katsottaessa. Hankkeen lähe isistä valtakunnallisesti me rkittävistä kulttuuriympäristöistä tai arvokkailta maisema-alueilta e i ole suoraa näköyhte yttä tuulivoimapuiston alueelle, eikä niihin kohdistu haitallisia vaikutuksia. Voimajohdosta aiheutuvat maisemavaikutuk se t ovat merk ittävimpiä vaihtoehdossa VEA, jossa voimajohto toteutetaan ilmajohtona. Tällöin voimajohdostoa tulee maisemaa dominoiva elementti aiheuttaen haittaa herkillä alueilla, kuten Molpe strömmenin alueella. Vähiten vaikutuksia aiheuttaa vaihtoehto VED, jossa voimajohto toteutetaan pääosin maakaapelilla. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, eikä niihin kohdistu vaikutuksia. Vaikutukset elinkeinoelämään Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentam inen tulee jonk in ve rran rajoittamaan maa- ja me tsätaloude n harjoittam ista tuulivoimapuiston alueella. Hankkeen vaatima maa-ala ei ole merkittävä, joten myös vaikutukset jäävät vähäisiksi. Hanke työllistää rakennushenk ilöstöä, me tsure ita sekä mm. voimalaitosten komponenttien valmistajia. Tuulivoimalaitoksista makse taan kunnalle kiinteistöveroa, joka määräytyy mm. yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti. Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen Asukaskyselyn tuloksien pe rusteella me rk ittävimmät välillise t vaikutukse t liittyvät aluee n arvostukseen asuin- ja loma-asuntoaluee na, asum isviihtyvyyteen, virkistyskäyttöön sekä maiseman muutokseen. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Voidaan kuitenkin arvioida, että tuulivoimapuiston vaikutukse t ovat vaihtoehdossa VE1 hieman me rk ittäväm-

13 n YVA XIII piä kuin vaihtoehdossa VE2, koska tuulivoimalaitoksia on määrällisesti e nemmän. Voimajohdon vaihtoehdoista me rk ittävimmät vaikutukse t liittyvät ilmajohtovaihtoehtoon, joka vaikuttaa johtore itin välittömään lähe isyyteen jäävie n vak ituisten rakennusten asuinympäristön maankäyttöön. Eniten haitallisia vaikutuksia on tällöin vaihtoehdossa VEA jossa voimajohto rakenne taan ilmajohtona ja vähiten vaihtoehdossa VED, jossa voimajohto rakennetaan pääosin maakaapelina. Voimajohdosta ei aiheudu terveydelle haitallisia vaikutuksia. 0-VAIHTOEHDON VAIKUTUKSET RISKITILANTEET Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei tue valtakunnallisten alueidenkäytön tai maakuntakaavan tavoitteita, joide n tavoitte isiin kuuluu uusiutuvien ene r- gialähte iden käytön e distäm ine n. Nyt suunnitteilla ole va Be rgön tuulivoimapuiston alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa osoite ttu tuulivoimalaitoksille parhaiten soveltuvaksi alueeksi. Hankkeen myönte ise t vaikutukse t paikalliseen e linkeinoe lämään tai alue talouteen jäävät 0-vaihtoehdossa hyödyntämättä. Tällöin hankkeen työllisyyttä edistävä vaik utus ei toteudu ja k iinte istöve rotulot jäävät saamatta. Mahdollise t välillise t vaikutukse t esime rkiksi alueen imagoon jäävät m yös toteutumatta. Hanke tuottaisi toteutuessaan lähe s päästötöntä sähköä ja vähentäisi sähköntuotannon tarvetta muualla. Verrattuna vaihtoehtoon VE1, 0-vaihtoehdossa syntyisi hiilidioksidia noin tonnia vuodessa ja verrattuna vaihtoehtoon VE2, noin tonnia vuodessa. Vaihtoehdon VE1 hiilidioksidimäärä vastaa karkeasti määrää, joka aiheutuu asumisen sähkökulutuksesta Korsnäsin ja Maalahden kunnissa yhtee nsä. Vastaavasti vaihtoe hdossa VE2, tuulivoimapuiston sähköntuotanto aikaansaisi nyk yisestä asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä suuremman päästövähennyksen. Ilman tuulivoimapuistoa, Be rgön hankealueen sekä voimajohtoalueen ympäristö säilyy ennallaan. Tällöin alueen luonto, maisema sekä yhdysk unta jatkavat luontaista kehitystään, ilman tämän hankkeen vaikutuksia. Aluee n nyk ytilassa voi kuitenkin tapahtua muutoksia muiden hankkeiden tai toimintojen seurauksena. Rakennusvaiheessa sovelletaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä jolloin onnettomuuksien ja henkilövahinkojen riski jää vähäiseksi. Toiminnassa ole vaan tuulivoimapuistoon liittyy risk i tuulivoimalaitoksen rikkoontumise sta. Lapoje n irtoamista pide tään hyvin epätode nnäköisenä. Talviaikaan lapoihin mahdollisesti ke rtyvä jää voi aiheuttaa vahinkoja pudotessaan. O nne ttomuuden todennäköisyys on k uite nkin hyvin pieni, sillä risk i liittyy vain tilante isiin jossa voimalaitok sen jääne stojärjeste lmä on pettänyt. Onne ttomuuden risk iä voidaan alentaa rajoittamalla aluee lla liikkumista ja sijoittamalla varoituskylttejä tuulivoimapuiston läheisyyteen. Tuulivoimapuiston yhte ydessä tulee huomioida myös ilmailuturvallisuus. Lentoesteet on merkittävä Ilmailuhallinnon antamien määräysten mukaisesti. Lentokoneiden törmäyksestä voi aiheutua ihmisvahinkojen lisäksi merkittäviä ympäristöhaittoja, mikäli esimerkiksi koneen polttoainetta leviää maaperään.

14 n YVA XIV Tuulivoimalaitokse t voivat vaik uttavaa vie stintäyhte yksien ja tutk ien toim intaan. Vaikutukset selvitetään tapauskohtaisesti ja hankkeesta vastaavan tulee pyytää asiasta lausunto Puolustusvoimilta. Voimajohtoon e i liity me rk ittäviä riske jä, kun noudate taan turvallisuusmääräyksien mukaisia työmene telm iä ja ilmajohdot merk itään asianmukaisesti. YHTEENVETO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA Yhtee nveto hankkeen arvioiduista ympäristövaikutuksista on esite tty alla olevassa taulukossa. 0 Ei vaikutuksia - Vähäisiä haitallisia vaikutuksia - - Kohtalaisia haitallisia vaikutuksia Merkittäviä haitallisia vaikutuksia + Myönteisiä vaikutuksia TUULIVOIMAPUISTO VOIMAJOHTO VE0 VE1 VE2 VEA VEB 1 & B 2 VEC VED Melu Varjo Ilmasto ja ilmanlaatu Veden laatuun Linnusto Muu eläimistö Kasvillisuus Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä lintudirektiivin liitteen I lajit Suojelualueet Maankäyttö, kaavoitus ja yhdyskuntarakenne Liikenne /- - - Mais ema, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset * Elinkeinoelämään 0 +/- +/ Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja terveys *Muinaisjäännöksiin ei kohdistu vaikutuksia

15 n YVA XV ARVIOINTIMENETTELYN AIKATAULU Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimene tte ly käynnistyi virallisesti toukokuun alussa Nähtävilläoloaikana järjestettiin kaikille avoin tiedotustilaisuus ja yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta Arviointityö aloite ttiin he ti YVA-ohje lman valmistuttua. Yhte ysviranomaisen lausunnon perusteella arvioitiin lisäselvityksien tarve ja tarkennettiin arviointityön kuvaa. Arviointiselostus valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Sen jälkeen yhteysviranomainen asettaa sen nähtäville talven 2011 aikana. Nähtävilläoloaika on kaksi kuukautta, jonka aikana kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus antaa muistutuksensa ja mielipiteensä arviointiselostuksesta. Nähtävilläoloaikana järjeste tään toine n yle isötilaisuus, jossa e site llään arvioinnin tuloksia. Yhte ysviranomaine n antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta noin kahden kuukaude n kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. YVA-mene ttely päättyy yhte ysviranomaise n antamaan lausuntoon ke väällä 2011, jonka jälkeen hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta.

16 XVI YHTEYSTIEDOT Hankkeesta vastaava: Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM Puh Faksi: Ympäristöasiantuntija Seppo Partonen Puh [seppo.partonen] Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue PL Vaasa Puh (vaihde) Faksi: (06) Kehityspäällikkö Riitta Kankaanpää-Waltermann Puh [riitta.kankaanpaa-waltermann] YVA-konsultti: PL Helsinki Puh Faksi: Suunnittelupäällikkö Mattias Järvinen Puh [mattias.jarvinen]

17 XVII Kartta-aineisto: Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos 2009 Karttakeskus Valokuvat: Fortum Power and Heat Oy Käytetyt lyhenteet ja termit: db, desibeli db (L Aeq ) CO 2 DIR EN EU gco 2 /kwh GTK Granitoidi GWh kv KVL KVLRAS km kv LC Luo-alue m m mpy m 3 /d MU-alue MW MWh MY-alue NT Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Keskiäänitaso, joka tunnetaan myös nimellä ekvivalenttitaso. Keskiäänitaso vastaa jatkuvaa vakioäänitasoa. hiilidioksidi EU:n luontodirektiivin laji Erittäin uhanalainen (endangered) laji Euroopan unioni grammaa hiilidioksidia tuotettua kilowattituntia kohti Geologian tutkimuskeskus Yhteisnimitys graniitin kaltaisille magmakiville. gigawattitunti kalenterivuosi keskimääräinen vuorokausiliikenne keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne kilometri kilovoltti Elinvoimainen (least concearn) laji Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeä alue metri metriä merenpinnan yläpuolella kuutiota päivässä Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamisen tarvetta megawatti megawattitunti Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäris töarvoja silmalläpidettävä (near threathed) laji RES-E direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/77/EY sähköntuotannon edistämisestä uus iutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla Ruderaattialue SCI SPA SL-alue t VU VTT Aiemmin ihmisen hyötykäytössä ollut alue; joutomaa EU:n luontodirektiivin perusteella suojeltava alue (Sites of C ommunity Importance). Lintudirektiivin perusteella suojeltava alue (Special Areas of Conservation). Luonnonsuojelualue kaavoituksessa tonni Vaarantunut (vulnerable) laji Teknologian tutkimuskeskus VTT

18 XVIII Ympäristölupa YVA YVA-ohjelma YVA-selostus ympäris tön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristövaikutusten arviointi on menettely, jossa selvitetään s uunnitteilla olevan hankkeen ja sen vaihtoehtojen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen lopullista päätöksentekoa. Hankkeesta vastaavan s uunnitelma s iitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointiohjelmassa esitettyjen vaikutuksien selvittämisen jälkeen kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

19 1 1 JOHDANTO Fortum Powe r and Heat O y:n suunnitte lema tuulivoimapuisto sijoittuu Maalahde n kunnassa sijaitse valle Be rgön saare lle. Alue sijaitsee pääosin yksityise llä maalla ja maanom istajien kanssa on tehty esisopimus alueen vuok raamisesta Fortumille. Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu kokonaisuudessaan ympäristöministeriön vahvistaman Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimaloide n aluee lle. Maalahden kunta on päättänyt asemakaavan laatimisesta Bergön tuulivoima-alueelle. Kuva 1.1. Suunniteltu tuulivoimapuisto rakennetaan Bergön saarelle, josta voimalaitokset yhdistetään sähköverkkoon Bergön ja Petolahden väliin rakennettavalla voimajohdolla. Suunnite ltu tuulivoimapuisto koostuu neljästä tai viidestä tuulivoimalaitosyksiköstä, joiden yhteenlaske ttu teho on megawattia (MW). Tuulivoimalaitosyksiköt yhdistetään joko maakaapelilla tai ilmajohdolla lähimpään kantaverkon sähköasemaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä Bergön tuulivoimahankkeeseen sove lle taan ympäristövaikutuste n arviointimene tte lyä. Pe ruste luina päätök selle olivat muun muassa tuulivoimalaitoste n koko, hankkeen yhte yde ssä rakenne ttava voimajohto, yhteisvaikutukse t ja linnusto sekä hankealueen läheisyydessä sijaitseva asutus. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on toimitettu yhteysviranomaiselle ja siitä on saatu lausunto

20 2 2 HANKKEESTA VASTAAVA Hankkeesta vastaava on Fortum Power and Heat Oy, joka on Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Fortum on Pohjoismaihin, Ve näjälle ja Itämere n aluee lle kesk ittyvä, johtava ene rgiayhtiö. Fortumin liike toimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, m yynti ja jakelu sekä voimalaitoste n käyttö ja kunnossapito. Yhtiön visiona on olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Tuulivoiman rakentaminen on Fortumille yksi keino kasvattaa päästötöntä sähköntuotantoaan. Fortum illa on pitkä kokemus tuulivoiman tuottajana, ensimmäinen tuulivoimalaitos aloitti toimintansa vuonna Tällä hetkellä Fortum omistaa osuuksia tuulivoimayhtiöistä, mm. Tunturituuli Oy:stä (55 %) sekä Blaiken Vind Ab:sta (40 %). Konsernissa työskentelee noin henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Be rgön tuulivoimahankkeen lisäksi Fortum on julkistanut muun muassa Kuolavaaran Keulakkopään tuulivoimahankeen Lapissa, jota kehitetään yhdessä Me tsähallituk sen kanssa, O rsan tuulivoimahankkeen Ruotsissa sekä Maak runnin ja Pitkämatalan merituulivoimahankkeet Perämerellä. 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (468/1994) ja sen muutosta (258/2006) sovelle taan hankke isiin, joista saattaa aiheutua me rkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-mene ttelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutuste n arviointia ja niiden yhte näistä huomioon ottamista suunnitte lussa. Samalla lain tavoitteena on lisätä kansalaisten tie donsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön kannalta sopivimman vaihtoe hdon valitsem iseksi ja viranomaiselle se n arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan m yöntämisen edellytykset tai millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 3.1 Arviointimenettelyn sisältö Arviointiohjelma Ympäristövaikutusten arviointimene tte ly alkaa, k un hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitetään mm.: tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta hankkeen vaihtoe hdot, joista yhtenä on hankkee n toteuttamatta jättäminen tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA

FCG Finnish Consulting Group Oy FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIOHJELMA TOUKOKUU 2010 Fortum Power and Heat Oy Bergön tuulivoimapuisto I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Tihisenniemi - Katerma Kajaani - Kuhmo 2012 Tihisenniemi - Katerma 110 kv voimajohdon uusiminen YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.09.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot