Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma"

Transkriptio

1 Kaupunkirakennelautakunta Joensuun kaupungin liittyminen HINKU -hankkeeseen 3865/11.03/2014 KRAKLK 215 Taustaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt maakunnan kunnille esityksen liit tymi ses tä Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen. Hankkeen ta voittee na on, että kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan kas vihuo ne kaa su pääs tö jen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 men nes sä. Lisäksi asetetaan lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa (vähin tään 15 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2016 mennessä) ja tär keim mät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodes sa. HINKU-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä HINKU-kunta. HIN- KU-kun nat kuuluvat HINKU-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää HINKU-logoa. HIN KU-kri tee rit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE). HINKU-foorumin toiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat 1) taata HINKU-kuntien julkishallinnolle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille asiantun te mus ta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja järjestää kuntien työn tuek si ulkopuolista rahoitusta, 2) kehittää yhteistyömalleja eri sidosryhmien välille, 3) pyrkiä aktiivisesti laajentamaan HINKU-toimintaa uusiin kuntiin, 4) lisätä hankkeen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kirjannut omat tavoitteensa Pohjois-Karjalan stra te gias sa 2030, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa 2017 sekä maa kun nal lises sa ilmasto- ja energiaohjelmassa. Vuoteen 2020 tähtäävässä ilmasto- ja energia oh jel mas sa esitetään maakunnan näkemys EU:n ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi Pohjois-Karjalassa. Maakunta pyrkii vä hentä mään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 20 %:n ilmastotavoitteita enemmän vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus ener gian loppukulutuksesta on yli 80 %. Lämmöntuotantoon ei haluta enää tavoi te vuon na 2030 käyttää öljyä, vaan se hoidetaan lähes sataprosenttisesti uusiu tu vil la energianlähteillä. Myös sähköä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä yli oman tarpeen. Joensuun kaupunki on asettanut ilmastotavoitteita eri yhteyksissä ja päättänyt sii hen liittyvistä toimenpiteistä hyväksyessään toimintaa ohjaavia strategioita ja oh jel mia sekä sopimuksia. Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma Joensuun seudun kunnille laadittiin yhteinen ilmastostrategia vuonna 2009, jonka pohjalta Joen-suun kaupungille laadittiin ilmastostrategian to teut ta mis oh jelma keväällä Joensuun seudun kuntien ilmastostrategiassa sitouduttiin

2 Kun ta lii ton hyväksymiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hi das ta misek si EU:n parlamentin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on vähen tää kasvihuonekaasupäästöjä 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä, lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla ennustetusta, nostaa uu siu tu van energian tuotanto-osuus 38 prosenttiin energian ko ko nais tuo tan nosta sekä nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 prosenttiin käytetyistä poltto ai neis ta. Ilmastostrategian mukaisia toimenpiteitä on Joensuussa to teu tet tu vuodesta 2010 alkaen. Tänä aikana kasvihuonekaasupäästöt ovat vä hen ty neet niin että, jos sama kehitys jatkuu, saavutetaan edellä olevat tavoitteet en nen tavoitevuotta Ilmastostrategia päivitettiin viime vuonna ja samalla siitä tuli Joensuun kau pungin ilmasto-ohjelma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmasto-ohjelman Oh jel man keskeinen tavoite on, että Joensuu on hiilineutraali vuoteen 2025 mennes sä. Tätä tavoitetta tavoitellaan muunmuassa seuraavilla toimenpiteillä: - Maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hiilinielut li sään ty vät - Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vä häpääs töis ten tai päästöttömien liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy - Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna - Energiakulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 % perustuu uusiutuviin ener gian läh tei siin - Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jättei den kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee - Joensuussa tehdään ilmastoystävällisiä ja vastuullisia hankintoja - Joensuussa toimivat yritykset vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään - Joensuulaiset tiedostavat valintojensa ja tekojensa ilmastovaikutukset ja vä hen tä vät kasvi-huonekaasupäästöjään Hiilineutraali Joensuun 2025 tarkoittaa alustavien laskelmien mukaan sitä että kas vi huo ne kaa su pääs tö jä tulee vähentää noin 60 % nykyisestä tasosta. Il masto-oh jel ma päivitetään valtuustokausittain eli seuraavan kerran vuonna Ilmas to ta voit tei ta on kirjattu myös muihin ohjelmiin. Joensuun kaupungin strategia Vuoden 2009 ilmastostrategian valmistumisen jälkeen Joensuulle on laadittu Ra ja ton tulevaisuus Joensuun kaupungin strategia vuosille , jota toteu te taan erillisillä toteuttamisohjelmilla, jotka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kau pun gin strategiasta on löydettävissä yhtymäkohtia ja samansuuntaisia tavoit tei ta ilmasto-ohjelman kanssa. Kaupungin strategian kahdeksannessa kohdas sa Hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö tavoitteeksi on asetettu estee tön ympäristö, turvallinen, sujuva ja ympäristöystävällinen liikenne tek no lo gisia ratkaisuja hyödyntäen, pyöräilyn ja kävelyn lisääminen, joukkoliikenteen lisää mi nen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä monipuolinen liikunta ja luon non kokeminen luontopoluilla, liikuntareiteillä ja puistoissa. Hankintojen osal ta kaupungin strategiassa todetaan että hankinnoissa tulee ottaa huomioon

3 myös ympäristövaikutukset. Nämä kaikki tavoitteet ovat yhteneväisiä il masto-oh jel man tavoitteiden kanssa. Vihreä kasvu Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma vuosille Kaupungin strategiassa eräs strategisten hankkeiden tavoite on kas vu so pi muksen syntyminen valtion kanssa ja Joensuun pääseminen mukaan Innovatiiviset kau pun git (INKA) -ohjelmaan. Joensuu valittiin kesäkuussa 2013 ensimmäisten kau pun kien joukossa mukaan tähän ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää kor ke aan osaamiseen perustuvien kilpailukykyisten yritysten ja in no vaa tio kes kitty mien syntymistä kaupunkien ja valtion yhteistyöllä. Joensuu on IN KA-oh jelmas sa vetovastuullinen kaupunki biotalouden osalta; Joensuun teema on Vih reä kasvu. Joensuun seudulle ohjelmalla pyritään synnyttämään uutta osaa mis lähtöis tä liiketoimintaa ja lisäämään edellytyksiä yritysten kilpailukyvyn kasvulle. Vihreän kasvun kolme kehittämisaluetta ovat: 1) ihmisen kokoinen fiksu kaupun ki, 2) vihreän kasvun Sampo sekä 3) resurssitehokkuus. Ihmisen kokoinen fiksu kaupunki -painopistealueen eräänä tavoitteena on edistää alueella fiksua liikku mis ta muun muassa tukemalla sähköautojen käyttöä ja luomalla la taus pis tever kos to sekä toteuttamalla toimiva ja tehokas pysäköinnin vuorokäyttö. Lisäksi ta voi tel laan että sähköisiä autojen latauspisteitä sijoitetaan helposti saataville esi mer kik si pysäköintitaloihin ja matkakeskuksen alueelle. Nämä toimenpiteet tu ke vat ilmasto-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. INKA-ohjelman kunnianhimoisin tavoite on että Joensuu on hiilineutraali kaupun ki ja kansallinen edelläkävijä resurssitehokkuudessa vuonna Oh jel massa todetaan että maakuntaliiton aiemmin lanseeraama visio hiilivapaasta maakun nas ta on eräänlainen sateenvarjo resurssitehokkuuden toteuttamiselle ja on yk si keskeisistä alueen toimintaa ohjaavista teemoista. Maankäytön toteuttamisohjelma Maankäytön toteutusohjelma (MATO-20) laaditaan joka vuosi 20 vuodeksi eteen päin. Ensimmäinen MATO-20 laadittiin vuonna Ohjelmalla pyritään sii hen että yhdyskuntarakentaminen etenee kaupungin toimintojen kannalta par haal la ja edullisimmalla tavalla, asuntotuotannosta luodaan monipuolinen ja et tä kaupunki tarjoaa edellytyksiä yrittämiselle. Lisäksi ohjelmalla pyritään varmis ta maan että asumisen lähipalvelut ovat riittävät ja helposti saavutettavissa se kä rakentamiseen liittyviä kustannuksia ennakoidaan. Ohjelmalla on tarkoitus edis tää kaupungin hallittua kasvua sekä sovittaa yhteen ja ennakoida maan käytön toteuttamista, väestömuutoksia, palvelutarpeita, investointeja sekä niiden to teut ta mis ta. Maankäytön toteutusohjelmasta pyritään tekemään vakiintunut työ ka lu, jonka avulla muun muassa vuonna 2014 sovitetaan yhteen maankäytön ja palveluverkon päätöksenteko ja niiden toteutus. Myös ilmasto-ohjelman maan käyt töön liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan jatkossa ottaa te hokkaam min huomioon maankäytön toteuttamisohjelman avulla. Kaupunkirakenneohjelma Kaupunkirakenneyksikön toinen kaupungin strategiaan pohjautuvat ohjelma, kau pun ki ra ken ne-oh jel ma, muodostuu strategian painopistealueita tukevista tavoit teis ta ja toteuttamistoimenpiteistä. Siinä käsitellään useita il mas to-oh jel maa

4 sivuavia seikkoja. Joensuun strategian päämäärää numero kolme, kau pun gin vetovoimaisuutta, halutaan lisätä muun muassa parantamalla kau pun ki kes kuksen liikenneolosuhteita ja vahvistamalla joukkoliikenteen kilpailukykyä. Kaupungin strategian päämäärää numero kahdeksan, hyvinvointia ja terveyttä edis tä vä ympäristö, tavoitellaan kaupunkirakenneohjelman mukaan edistämällä kä ve lyä ja pyöräilyä määrätietoisesti. Tätä edistetään useilla toimenpiteillä. Kaupunkirakenneohjelman eräänä tavoitteena on myös täy den nys ra ken ta misoh jel man laatiminen vuonna Ohjelman tavoitteena on eheyttää ja tiivistää kau pun ki ra ken net ta. Täydennys-rakentamista tehdään rakentamattomille alueil le yhdyskuntarakenteen sisällä ja korvaamalla vanhaa rakennuskantaa uudel la ja energiatehokkaammalla rakennuskannalla. Joensuun energiatehokkuussopimus Joensuun kaupunki solmi keväällä 2009 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energia te hok kuus so pi muk sen (KETS) aikavälille Sopimuksen pää asial lise na pyrkimyksenä on energiatehokkuuden parantaminen. Sopimuskaudella tavoi tel laan yhdeksän prosentin (9 %) energiansäästöä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Joensuun osalta sopimuksessa on mukana lähes kaikki kaupun ki kon ser nin omistamat kiinteistöt, yhteensä m³ (2009). Näi den kiin teis tö jen energian kokonaiskulutus on noin 205 GWh:ia, mikä on ra hal li sel ta ar vol taan noin 14 m, joten energiatehokkuussopimuksen ta voi te tarkoittaa noin 14,7 GWh:n energiamäärän kokonaissäästöä, arvoltaan 2, 23 m. Kaupunginhallitus päätti lisätä rakennemuutosohjelmaan ener gian sääs tö oh jelman tekemisen. Selvityksessä tullaan tutkimaan sekä kiinteistö- ja ra ken nus tekni set että käyttäjien toiminnasta koituvat energiansäästömahdollisuudet. Il masto-oh jel mal la ja energiatehokkuussopimuksella tavoitellaan myös ener gian säästöä ja samalla merkittävää taloudellista säästöä. Kaupunginjohtajien yleiskokous - Covenant of mayors Kaupunginjohtajien yleiskokous on Euroopan laajuinen aloite. Siinä on mukana pai kal li sia ja alueellisia viranomaisia, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti lisäämään ener gia te hok kuut ta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueillaan. Si toumuk sel laan kaupunginjohtajien yleiskokouksen osallistujat pyrkivät saa vut tamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Joensuun kaupunki on kesäkuussa virallisesti hyväk syt ty prosessiin. Prosessiin liittyen tullaan laatimaan kas vi huo ne kaa su pääs tölas kel mat, laaditaan toimintasuunnitelma (Sustainable energy action plan, SEAP) ja raportoidaan toimenpiteistä kahden vuoden välein. Rakennerahoitushankkeet Joensuun kaupunki on jättänyt rakennerahastohakemuksen Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen hankkeesta kesäkuussa Hankkeessa on tarkoitus käynnis tää niitä toimenpiteitä, joilla hiilineutraali Joensuun tavoite voidaan saa vut taa. Joensuun kaupunki tulee jättämään myös muita energiatehokkuuteen ja vä hä hii-

5 li syy teen liittyviä hankehakemuksia. Myös muista rahoitusvälineistä tul laan hakemaan rahoitusta hankkeisiin, joissa on mukana ilmastonäkökulma. Lisäksi Joensuun kaupunki on jo aikaisemmin allekirjoittanut Aalborgin asia kir jan (sitoumus kohti kestävää kehitystä) 1996 ja liittynyt kuntaliiton il mas to kam panjaan Yhteenveto Kuten edellä olevasta käy ilmi Joensuun kaupunki on omilla päätöksillään si toutu nut vähintäänkin HINKU hankkeen tasoisiin toimenpiteisiin ja osittain mer kittä väs ti tiukempiin tavoitteisiin. Näiltä osin HINKU hanke ei tuo Joensuun kaupun gil le lisäarvoa eikä edesauta Joensuun kaupungin toimenpiteitä. Joensuun kau pun gin jo hyväksymillä toimenpiteillä saavutetaan kaikki HINKU hankkeen ta voit teet ja enemmänkin. Joensuu on ilmoittanut olevansa mukana maakuntaliiton asettamien ta voit teiden toteuttamisessa. Hiilineutraali maakunta tavoite edellyttää myös muiden maa kun nan kuntien sitoutumista kasvihuonekaasupäästöjen vä hen tä mis ta voittei siin. Joensuun kaupungin jo tekemiin si tou muk siin liittyy jo nykyisellään resurs se ja vaativaa raportointia ja seurantaa. HIN KU hankkeeseen liittyvää li sä työtä ei voida pitää mielekkäänä, ellei sillä edis te tä ilmastoasiaa koko maakunnan alu eel la. Joensuun kaupunki on toiminut il mas to asiois sa esimerkkinä muille maakun nan kunnille eikä HINKU hanke muuta ti lan net ta. Yhteistyötä on tehty eri tyises ti Kontiolahden kanssa, joka on läh dös sä HINKU kunnaksi. Tämä onkin juu ri se toimintalinja, jota pitäisi viedä eteen päin. HINKU hankkeella tulisi saada mukaan myös ne kunnat, jotka eivät ole olleet ak tii vi sia ilmasto asioissa. Kansallisesti ja varsinkin EU:n laajuisesti on olemassa monia hankkeita, joihin kun tien toivotaan lähtevän mukaan ja sitoutuvan erilaisiin ilmastotavoitteisiin. Täl lai set päällekkäiset sitoumukset tai suunnitelmat sekä laskelmat että ra portoin nit eivät edistä päästövähennysten saavuttamista. Tärkeimpiä ovat käy tännön toimenpiteet, joihin Joensuun kaupunki nyt on suunnannut resurssinsa. Esitys Joensuun kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että kas vi huo ne kaa su pääs töjä vähennetään sitoutumalla maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin. Joen suun kaupunki on valmis olemaan mukana HINKU hankkeessa, mikäli kaik ki Poh jois-kar ja lan maakunnan kunnat ovat valmiita lähtemään mukaan hank keeseen ja maakuntaliitto ottaa vastuun tavoitteiden raportoinnista maakuntatasolla. Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäi si kaupunginvaltuustolle, että 1) Joensuun kaupunki sitoutuu HINKU-kriteereihin ja ilmoittaa Suomen ym pä ristö kes kuk sel le ryhtymisestä HINKU-kunnaksi, mikäli kaikki maakunnan kunnat läh te vät mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia maakuntaa Pohjois-Karjalan maa kun ta lii ton esityksen mukaisesti ja maakuntaliitto ottaa vastuun

6 tavoitteiden raportoinnista 2) nimeää yhteyshenkilöksi ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinosen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot