Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti."

Transkriptio

1 Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Tutkimukset ja selvitykset 9/06

2

3 HYVIN MENI, VAIKKA VÄLILLÄ HIRVITTI. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Työministeriö Euroopan sosiaalirahasto

4 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Eeva-Liisa Koivuneva Toimitussihteeri - Editor Riikka-Maria Turkia Toimituksen osoite - Address Työministeriö - Ministry of Labour PL - P.o. Box VALTIONEUVOSTO Puh ISBN ISSN Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy Paino: Oy Edita Ab Helsinki 2006

5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...7 SAMMANFATTNING...10 SUMMARY JOHDANTO SELVITYKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Selvityksen tavoite ja tutkimuskysymykset Selvitystyön lähestymistapa Selvitystyön toteutus, aineistot ja menetelmät VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNAN TOTEUTUMINEN Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteet ja tehtävät Välittäjäorganisaatiot ohjelmakaudella Välittäjäorganisaatiohankkeiden toteutus Välittäjäorganisaatioiden roolit ja resurssit Osahankkeiden toteutus välittäjäorganisaatiomallin avulla Osahankkeiden näkemykset välittäjäorganisaatiotoiminnasta Välittäjäorganisaatioiden keskinäinen yhteistyö Välittäjäorganisaatiomallin hyödyt ja haasteet hallinnollisesta näkökulmasta sekä hyviä toimintakäytäntöjä VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteet ja hankkeiden kohdentuminen Välittäjäorganisaatiohankkeiden tuloksellisuus yksilö- ja kohderyhmätasolla Tulokset ja vaikuttavuus toimijatasolla Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vaikutukset toimijoiden osaamisen ja toimintakyvyn vahvistumiseen Vaikutukset verkostoitumiseen ja paikallisten kumppanuuksien syntymiseen Yhdistysten aseman vahvistuminen paikallisena toimijana ja välityömarkkinoilla Toiminnan jatkuvuus Välittäjäorganisaatiotoiminnan hyöty ja lisäarvo toimijoille Välittäjäorganisaatiotoiminnan vaikuttavuus suhteessa muuhun ESR-toimintaan VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNASSA SYNTYNEITÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET TULEVALLE OHJELMAKAUDELLE...92 LÄHTEET...98 LIITTEET Liite 1 - Yhteenveto ESRA -seurantatiedoista /

6 6

7 TIIVISTELMÄ Suomessa on toteutettu ohjelmakaudella välittäjäorganisaatiotoimintaa, jonka tarkoituksena on saada mukaan Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamaan projektitoimintaan uusia toimijoita, kuten kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä sekä paikallisyhdistyksiä. Välittäjäorganisaationa on voinut toimia yleishyödyllinen järjestö tai yhdistys. Sen tehtävänä on ollut organisoida ja toteuttaa sateenvarjoprojekti, jonka alla on rahoitettu pieniä osaprojekteja. Välittäjäorganisaatioiden tehtävänä on ollut huolehtia osaprojektien valinnasta ja laatia esitys niiden rahoituksesta sekä helpottaa pienten osaprojektien hallinnointia, tukea niiden toteutusta ja koordinoida sateenvarjohanketta. Suomessa on toiminut ohjelmakaudella kaikkiaan 14 välittäjäorganisaatiota, jotka ovat käynnistäneet eri vaiheissa kaikkiaan 19 välittäjäorganisaatiohanketta. Välittäjäorganisaatiot ovat olleet sekä laajoja kansalaisjärjestöjä että pienempiä, alueellisia kolmannen sektorin toimijoita. Välittäjäorganisaatiohankkeissa on vuoden 2005 loppuun mennessä toteutettu 268 pienprojektia, joiden toteuttajina on ollut monipuolinen joukko pieniä paikallisyhdistyksiä. Hankkeiden tavoitteet ja toteutustavat ovat olleet hyvin moni-ilmeisiä. Välittäjäorganisaatiotoiminnalla on ollut ohjelmatoteutuksessa useita, jokseenkin yleisluontoisia tavoitteita, kuten kohdentuminen työllisyyden kannalta haasteellisten kohderyhmien aktivoitumiseen, elämänhallinnan parantumiseen ja työmarkkinavalmiuksien lisäämiseen luomalla toimintamalleja ja jatkopolkuja kohti pysyvämpää työllistymistä. Tavoitteena on lisäksi ollut pienten 3. sektorin toimijoiden osaamisen, toimintakyvyn ja paikallisen verkostoitumisen vahvistaminen. LTT-Tutkimus Oy:n toteuttamassa selvityksessä on arvioitu välittäjäorganisaatiotoiminnan toteutusta, vaikuttavuutta ja syntyneitä hyviä käytäntöjä. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on ollut tuottaa aineksia toimintamallin kehittämiseen tulevalla ohjelmakaudella Selvityksen kohteena ovat olleet erityisesti ne 13 hanketta, jotka on käynnistetty toiselta hakukierrokselta vuonna 2003 lähtien. Selvitystyön toteutuksessa on kiinnitetty huomiota eri toimijatahojen näkemysten kokoamiseen. Selvitys perustuu sekä haastattelujen että toteuttajille suunnatun kattavan kyselyn avulla kerättyyn tutkimusaineistoon. Selvityksessä toiminnan tuloksellisuutta on tarkasteltu sekä yksilö/kohderyhmätasolla elämänhallinnan lisääntymisenä ja jatkopolkujen kehittymisenä että toimijatasolla, jolloin tuloksellisuutta on arvioitu pienten toimijoiden toimintakyvyn ja osaamisen kehittymisenä. Välittäjäorganisaatiotoiminnan onnistumista on arvioitu kokonaisuudessaan useasta näkökulmasta: 1) välittäjäorganisaatio- LUKU Tiivistelmä 7

8 LUKU Tiivistelmä mallin toiminnallisen tehokkuuden ja suorituskyvyn näkökulmasta, 2) kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisen näkökulmasta sekä 3) kolmannen sektorin vahvistumisen näkökulmasta. Välittäjäorganisaatiotoiminta on ollut haasteellista sekä välittäjäorganisaatioille että pientoimijoille. Selvityksen tulosten mukaan välittäjäorganisaatiot ovat omaksuneet erilaisia rooleja toiminnan toteutuksessa hankkeen tavoitteista ja kohdentumisesta riippuen. Ne ovat tukeneet osaprojektiensa ESR-hallinnointia ja taloushallinnon hoitoa, mutta niillä on ollut useimmiten myös vahva konsultoiva ja toteutusta ohjaava rooli. Toimintaan osallistuneiden pienten projektitoteuttajien vähäinen kokemus projektitoiminnasta samoin kuin vapaaehtoistyön suuri osuus projektitoteutuksessa on korostanut tuen ja ohjauksen tarvetta. Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteena on uusien toimijoiden mukaan saaminen ESR-toimintaan. Selvityksen tulosten perusteella tässä on myös onnistuttu. Kokemukset toiminnasta ovat monessa suhteessa myönteisiä. Yksittäisen projektitoteuttajan toteamus Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti, tiivistää sekä koetut projektitoteutuksen haasteet että onnistumisen tunteen. Osaprojektien toteuttajilla itsellään ei ole ollut taloudellisia resursseja käynnistää hanketta, joten välittäjäorganisaatiotoiminta on tarjonnut mahdollisuuksia toteuttaa hankeideoita. Välittäjäorganisaatiotoiminta on myös vahvistanut pienten toimijoiden osaamista ja toimintakykyä ja lisännyt sitä kautta valmiuksia jatkaa projektimuotoista kehittämistoimintaa. Sekä toimijoiden että välittäjäorganisaatiohankkeiden tavoitteiden ja toteutusmallien moninaisuus on ollut leimallista toteutukselle. Toteutukseen liittyvien tulosten perusteella ei ole mahdollista nostaa esiin yhtä, toimivaa välittäjäorganisaatio-mallia. Välittäjäorganiaatiohankkeen toteutustapa on sidoksissa toiminnan tavoitteisiin ja sisältöön. Toteutuksesta on kuitenkin nostettavissa esiin sekä kehitettyjä hyviä toimintakäytäntöjä että kehittämistarpeita, jotka on syytä huomioida välittäjäorganisaatiotoiminnan jatkokehittämisessä. Selvityksen tulokset osoittavat välittäjäorganisaatiomallin onnistuneen hyvin kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa, johon liittyvät mm. vapaaehtoissektorin aktivoiminen ja kohderyhmien osallisuuden lisääminen. Tuloksellisuus ja vaikutukset liittyvät erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, mikä on myös toiminnan keskeisiä painotuksia. Pienten toimijoiden kautta ESR-toimintaan on tavoitettu haasteellisia kohderyhmiä, joiden elämänhallintaa on kyetty kohentamaan. Osallistujille on onnistuttu luomaan myös pienprojektien lyhyestä toteutusajasta huolimatta erilaisia työllistymistä tukevia jatkopolkuja. Ns. normaaliin hanketoimintaan verrattuna mallin lisäarvo näkyy erityisesti siinä, että se on aktivoinut kolmannella sektorilla sellaista toimintaa, jota muun tyyppisten hankemallien kautta ei tavoiteta. Toimijat ovat olleet pääosin hyvin pieniä yhdistyksiä, joille osallistuminen on merkinnyt osaamisen lisääntymistä ja näkyvyyttä paikalli- 8

9 sena toimijana. Mallin avulla on myös edistetty paikallisten kumppanuuksien syntyä ja verkostoitumista sekä luotu laajemmin osaamispohjaa ja kasvualustaa kolmannen sektorin vahvistumiselle välityömarkkinoiden toimijana. Parhaimmillaan välittäjäorganisaatiomalli ja sen aktivoima toiminta on ollut varsin tuloksellista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Mallin aktivoimaa välittäjäorganisaatiotoiminnan tehokkuutta ja suorituskykyä tuottaa tuloksia hyvin haasteellisissa kohderyhmissä on kuitenkin vaikea arvioida kattavasti olemassa olevan tiedon varassa. Eri hankkeissa on saavutettu hyvin erilaisia tuloksia kohderyhmien aktivoitumisessa, työmarkkinavalmiuksien lisääntymisessä sekä laajemmin työllistymisen edistämisessä. Tämä selittyy osaltaan hankkeiden tavoitteiden erilaisuudella, mutta myös toimijoiden sekä kohderyhmien erilaisuudella. Välittäjäorganisaatiohankkeissa pienprojektit ovat toteuttaneet osin samantyyppistä toimintaa kuin muissakin ESR-hankkeissa. Välittäjäorganisaatiotoiminta on aktivoinut järjestöjen toimintaa ja käynnistänyt monipuolista kehittämistoimintaa. Toiminnalla on saatu osin aikaan myönteisiä projektiaikaisia vaikutuksia. Välittäjäorganisaatiohankkeet ovat olleet kuitenkin varsin laajoja ja monitavoitteisia, mikä on jossakin määrin heikentänyt hankkeiden tuloksellisuutta samoin kuin osaprojektien lyhyt toteutusaika ja osin myös rahoituksen pienuus. Siten seurannasta ei ole löydettävissä indikaatioita siitä, että se olisi määrällisten tuotosten ja tulosten osalta normaalia ESR-toimintaa tehokkaampaa. Vain osassa pienprojekteja on kyetty vakiinnuttamaan kehitettyjä toimintamalleja tai varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Hyvien käytäntöjen osalta toiminnasta on nostettavissa esiin lähinnä kiinnostavia hankeideoita ja onnistuneita pienprojekteja, joissa on saatu aikaan hyviä projektiaikaisia tuloksia ja kyetty varmistamaan toiminnan jatkuvuutta. Välittäjäorganisaatiotoiminnalla on onnistuttu tavoittamaan mukaan uusia toimijoita ja tavoitettu pienten yhdistysten kautta haasteellisia kohderyhmiä, mikä on vahvistanut yhteiskunnallista osallisuutta. Siten pienten, lähellä kohderyhmiä olevien toimijoiden mukaan saamiseksi tarvitaan edelleen sateenvarjohankkeita, joilla varmistetaan sekä hallinnoinnin tuki että vaikuttavampi toiminta. Välittäjäorganisaatiomallin kehittämistarpeiden voidaan tiivistetysti todeta riippuvan toiminnan tavoitteista ja painotuksista. Mikäli halutaan painottaa kansalaisyhteiskunnan vahvistamista ja uusien toimijoiden ja aloitteiden mukaan saamista, välittäjäorganisaatioiden toiminnassa tulee varmistaa projektitoteuttajien valmiudet ja huomioida pienten projektitoimijoiden valmennuksen, ohjauksen ja tuen tarve. Mikäli halutaan painottaa kolmannen sektorin vahvistamista ja suunnitelmallista kehittämistä tarvitaan toteuttajilta ja myös alueellisilta viranomaisilta määrätietoista kehittämisorientaatiota, jossa tähdätään tavoitteellisempaan työllisyyden edistämiseen tai palvelujen tuottamiseen. Tällöin toiminta edellyttää myös osaprojekteilta toimintakykyä ja projekteille riittävää toteutusaikaa ja resursointia. LUKU Tiivistelmä 9

10 SAMMANFATTNING LUKU Sammanfattning I Finland har man under programperioden genomfört förmedlarorganisationsverksamhet i avsikt att locka nya aktörer, såsom medborgar- och frivilligorganisationer samt lokala föreningar, med i projektverksamheten som delfinansieras av Europeiska socialfonden. En allmännyttig organisation eller förening har kunnat verka som förmedlarorganisation. Dess uppgift har varit att organisera och genomföra ett paraplyprojekt, under vilket små delprojekt har finansierats. Förmedlarorganisationernas uppgift har varit att sörja för valet av delprojekt och utarbeta en presentation av deras finansiering, samt att underlätta administrationen av de små delprojekten, stöda deras genomförande och koordinera paraplyprojektet. I Finland har under programperioden verkat totalt 14 förmedlarorganisationer, som i olika skeden har startat totalt 19 förmedlarorganisationsprojekt. Förmedlarorganisationerna har inkluderat både omfattande medborgarorganisationer och mindre, regionala aktörer inom den tredje sektorn. Inom ramen för förmedlarorganisationsprojekten har före slutet av 2005 genomförts 268 småprojekt, som har verkställts av en mångsidig skara små lokala föreningar. Projektens mål och genomförandesätt har varit mycket varierande. Förmedlarorganisationsverksamheten har i programmen haft flera rätt så allmänna mål, såsom inriktning på att aktivera målgrupper som är utmanande med tanke på sysselsättningen, förbättring av livskompetensen och ökning av arbetsmarknadsfärdigheter genom att skapa verksamhetsmodeller och fortsatta banor mot mer permanent sysselsättning. Avsikten har också varit att stärka kunnandet, funktionsförmågan och den lokala nätverksbildningen bland små aktörer inom den tredje sektorn. I en utredning verkställd av LTT-Tutkimus Oy har man utvärderat förmedlarorganisationsverksamhetens genomförande, effektivitet och god praxis som uppkommit. Ett syfte med utredningsarbetet har varit att producera material för att utveckla verksamhetsmodellen under den kommande programperioden Föremål för utredningen har varit speciellt de 13 projekt som startats under den andra ansökningsomgången från och med I verkställandet av utredningen har man fäst uppmärksamhet vid att samla ihop olika aktörers ståndpunkter. Utredningen baserar sig på både intervjuer och forskningsmaterial som har samlats in med hjälp av en omfattande enkät riktad till verkställarna. I utredningen har verksamhetens resultat granskats på individ-/målgruppsnivå i form av ökning av livskompetensen och utveckling av fortsatta banor samt på aktörsnivå, där resultaten har utvärderats som utveckling av små aktörers funktionsförmåga och kunnande. Förmedlarorganisationsverksamhetens framgång har utvärderats i sin 10

11 helhet ur flera perspektiv: 1) förmedlarorganisationsmodellens funktionella effektivitet och prestanda, 2) aktivering av medborgarsamhället samt 3) förstärkning av den tredje sektorn. Förmedlarorganisationsverksamheten har varit en utmaning för både förmedlarorganisationerna och de små aktörerna. Enligt resultaten av utredningen har förmedlarorganisationerna antagit olika roller i genomförandet av verksamheten beroende på projektets mål och inriktning. De har stött sina delprojekts ESF-administration och ekonomiförvaltning, men de har ofta också haft en stark konsulterande och handledande roll. Behovet av stöd och handledning har betonats av att de små projektverkställarna som deltar i verksamheten har liten erfarenhet av projektverksamhet samt av att andelen frivilligarbete är stor i projektgenomförandet. Förmedlarorganisationsverksamhetens mål är att locka nya aktörer med i ESFverksamheten. Utgående från resultaten av utredningen har man också lyckats med detta. Erfarenheterna av verksamheten är i många avseenden positiva. En enskild projektverkställares konstaterande "Det gick fint, fastän det emellanåt var skrämmande" sammanfattar känslan av både utmaningar och framgångar som upplevdes under projektgenomförandet. Delprojektens verkställare har själva inte haft ekonomiska resurser att starta ett projekt, så förmedlarorganisationsverksamheten har erbjudit möjligheter att genomföra projektidéer. Förmedlarorganisationsverksamheten har också förstärkt de små aktörernas kunnande och funktionsförmåga samt därigenom förbättrat beredskapen att fortsätta med utvecklingsverksamhet i projektform. Både aktörernas och förmedlarorganisationsprojektens mål och mångfalden av modeller för genomförande har varit kännetecknande för genomförandet. Utgående från resultaten med anknytning till genomförandet är det inte möjligt att välja en enda fungerande förmedlarorganisationsmodell. Förmedlarorganisationsprojektets genomförandesätt är bundet till verksamhetens mål och innehåll. Ur genomförandet kan man i alla fall lyfta fram både god praxis som har utvecklats, och utvecklingsbehov som det lönar sig att beakta då man vidareutvecklar förmedlarorganisationsverksamheten. Resultaten av utredningen visar att förmedlarorganisationsmodellen har lyckats bra med att förstärka medborgarsamhället, till vilket hänför sig bl.a. aktivering av frivilligsektorn och ökning av målgruppernas delaktighet. Verksamhetens resultat och verkningar hänför sig speciellt till förebyggande av utslagning, vilket också är en av verksamhetens viktigaste prioriteter. Genom de små aktörerna har ESF-verksamheten nått utmanande målgrupper och man har lyckats förbättra deras livskompetens. Trots den korta projektperioden i småprojekten har man för deltagarna också lyckats skapa olika fortsatta banor som stöder sysselsättningen. Jämfört med s.k. normal projektverksamhet syns modellens mervärde speciellt i att den har aktiverat till sådan verksamhet inom den tredje sektorn, som man inte når genom andra typer av projektmodeller. Aktörerna har till största delen inkluderat mycket små föreningar, för vilka deltagandet har betytt en ökning av kunnandet och synlig- LUKU Sammanfattning 11

12 LUKU Sammanfattning het som en lokal aktör. Med hjälp av modellen har man också främjat uppkomsten av lokala partnerskap och nätverksbildning samt mer vittgående skapat ett kunskapsunderlag och en grogrund för den tredje sektorns allt starkare ställning som aktör på den tillfälliga arbetsmarknaden. Som bäst har förmedlarorganisationsmodellen och verksamheten som den aktiverat gett mycket goda resultat i relation till målen som ställts upp för den. Effektiviteten och prestationsförmågan i förmedlarorganisationsverksamheten som modellen aktiverat ger resultat i mycket utmanande målgrupper, vilket i alla fall är svårt att utvärdera på ett omfattande sätt utgående från den existerande informationen. Inom ramen för olika projekt har man uppnått mycket olika resultat i fråga om aktiveringen av målgrupperna, ökningen av arbetsmarknadsfärdigheterna samt mer vittgående främjandet av sysselsättningen. Förklaringen till det är för sin del olikheterna i projektens mål, men också aktörernas och målgruppernas olikheter. Inom ramen för förmedlarorganisationsprojekten har småprojekten genomfört till en del liknande verksamhet som verksamheten inom andra ESF-projekt. Förmedlarorganisationsverksamheten har aktiverat organisationernas verksamhet och startat en mångsidig utvecklingsverksamhet. Med verksamheten har man till en del fått till stånd positiva verkningar under projektets gång. Förmedlarorganisationsprojekten har i alla fall varit rätt omfattande och haft många mål, vilket i viss mån har försämrat projektens resultat, på samma sätt som delprojektens korta projektperioder och delvis också den begränsade finansieringen. Därför finns i uppföljningen inga indikatorer som tyder på att modellen skulle vara effektivare än "normal" ESF-verksamhet i fråga om utbyte och resultat. Endast i en del av småprojekten har man kunnat etablera de utvecklade verksamhetsmodellerna eller säkerställa verksamhetens kontinuitet. I fråga om god praxis kan ur verksamheten lyftas fram närmast intressanta projektidéer och lyckade småprojekt, där man fått goda resultat under projektperioden och lyckats säkerställa verksamhetens kontinuitet. Med hjälp av förmedlarorganisationsverksamheten har man lyckats få tag på nya aktörer och genom de små föreningarna nått utmanande målgrupper, vilket har förstärkt den samhälleliga delaktigheten. Därför behövs för att värva små aktörer nära målgrupperna fortfarande paraplyprojekt, genom vilka man kan säkerställa både administrativt stöd och mer effektiv verksamhet. Utvecklingsbehoven för förmedlarorganisationsmodellen kan koncist konstateras bero på verksamhetens mål och prioriteter. Om man vill prioritera förstärkningen av medborgarsamhället och värvandet av nya aktörer och initiativ måste man i förmedlarorganisationernas verksamhet säkerställa projektverkställarnas färdigheter och beakta de små projektaktörernas behov av träning, handledning och stöd. Om man vill prioritera förstärkningen och den systematiska utvecklingen av den tredje sektorn behövs en målmedveten inriktning på utveckling av både verkställarna och de regionala 12

13 myndigheterna, i vilken man siktar på ett mer målinriktat främjande av sysselsättningen eller produktionen av tjänster. Då kräver verksamheten också funktionsförmåga av delprojekten, samt tillräcklig tid för genomförande och resursallokering för projekten. LUKU Sammanfattning 13

14 SUMMARY LUKU Summary During programming period , intermediate organisation activities have been implemented in Finland, the purpose of which is to involve new players in project activities co-financed by the European Social Fund, such as NGOs, voluntary organisations and local associations. Non-governmental organisations or associations have been able to act as intermediate bodies. Their task was organising and implementing umbrella projects, under which small sub-projects were financed. The task of the intermediate organisations was to look after the selection of sub-projects and to prepare a proposal for their financing as well as to facilitate the management of small sub-projects, support their implementation and co-ordinate the umbrella project. A total of 14 intermediate organisations have been active in Finland during the programming period, and they have launched in the various phases a total of 19 intermediate organisation projects. The intermediate organisations included both large NGOs and smaller regional third sector actors. By the end of the year 2005, 268 small projects had been implemented through the intermediate organisation projects, the implementing bodies of which were a versatile selection of small local associations. The objectives and implementation methods of the projects were extremely diverse. The intermediate organisation activities had several, rather general objectives in the implementation of the programme, such as focusing on the activation, improving the life management and reinforcing the labour market capacities of target groups that are challenging in terms of employment by creating operating models and extended pathways towards more permanent employment. An additional target was enhancing the skills, functional capacity and local networking of small third sector players. A study conducted by LTT Research Ltd. evaluated the implementation and effectiveness of the intermediate organisation activities and the good practices produced. One purpose of the study was to produce material for developing the operating model during the next programming period The study particularly focused on those 13 projects that were launched after the second round of applications since In the implementation of this study, attention was paid on collecting the views of the various stakeholders. The study is based on material gathered by means of both interviews and a comprehensive questionnaire sent out to the implementing bodies. 14

15 In this study, the effectiveness of the activities was examined both at the level of individuals/target groups as improved life management and development of extended pathways, and that of actors, in which case the effectiveness was evaluated in terms of the development of the functional capacity and skills of small players. The success of the intermediate organisation activities as a whole was evaluated in various perspectives: 1) in the perspective of the operational efficiency and performance of the intermediate organisation model, 2) the perspective of the activation of the civic society and 3) that of the reinforcement of the third sector. The intermediate organisation activities were challenging both for the intermediate bodies and small players. According to the results of the study, the intermediate organisations had adopted various roles in the implementation of the activities depending on the targets and priorities of the project. They supported the ESF management and financial administration of sub-projects, but in most cases they also played a strong consultant and guiding role in the implementation. The insufficient experience of small implementing bodies involved in the activities as well as the large role of voluntary work in the project implementation highlighted the need for support and guidance. The target of the intermediate organisation activities is to involve new players in ESF activities. Based on the study, this was successful. The experiences derived from the activities were positive in many ways. The comment of a single implementing body, "It went well in the end, even if we were terrified at times", sums up both what was experienced as the challenges of project implementation and the feelings of triumph. The implementors of sub-projects did not themselves have the financial resources to launch a project, and the intermediate organisation activities thus provided opportunities for implementing project ideas. The intermediate organisation activities also enhanced the skills and functional capacity of small players and this way increased the preconditions for continuing project-type development activities. What was characteristic to the implementation was the diversity of the goals and implementation models of both the actors and the intermediate organisation projects. It is not possible to pinpoint a single functioning intermediate organisation model based on the results of the implementation. The method of implementation of the intermediate organisation project is tied to the objectives and contents of the activities. In the implementation, however, both good operating practices that were developed and needs for development emerged, which must be taken into account in any further development of these activities. The results of the study show that the intermediate organisation model was very successful in reinforcing the civic society, including activating the voluntary sector and increasing the inclusion of the target groups. The effectiveness and LUKU Summary 15

16 LUKU Summary impacts are in particular associated with the prevention of exclusion, which also was one of the central priorities of the activities. Thanks to the small actors, ESF activities were able to reach challenging target groups and improve their life management skills. Despite the short implementation period of the small projects, it was also possible to create various extended pathways supporting employment for the participants. Compared to the so-called normal project activities, the added value of the model is in particular reflected in the fact that it activated such third sector activities that could not be reached through other types of project models. The actors mainly were very small associations, for which participation meant increased skills and visibility as a local player. The model also helped to promote the generation of local partnerships and networks and, in more general terms, to create a foundation of skills and platform for growth in reinforcing the third sector as an actor of the immediate labour market. At the best, the intermediate organisation model and the activities mobilised by it were rather effective in proportion to the targets set for them. In the light of the existing information it is, however, difficult to comprehensively evaluate the efficiency and performance of the intermediate organisation activities launched by the model in producing good results with very challenging target groups. The various projects achieved very different results in the activation of the target groups, increasing their labour market capacities and promoting their employment in a wide sense. This is partly explained by the varying objectives of the projects, but also the differences between the actors and the target groups. In intermediate organisation projects, small projects partly implemented the same type of activities as other ESF projects. The intermediate organisation activities did activate organisations to work and launched versatile development efforts. The activities did to some extent achieve positive impacts for the duration of the projects. The intermediate organisation projects were, however, rather wide-ranging, and they had multiple objectives, which has to some extent undermined the effectiveness of the projects, similarly to the short implementation period of the sub-projects, and partly also the small amount of financing made available. Consequently, it is not possible to find indicators in the monitoring data to show that these would be more effective than the "normal" ESF activities as regards the quantitative outcomes and results. Only in part of the small projects has it been possible to regularise the operating models developed or to ensure the continuity of the activities. As regards good practices, mainly interesting project ideas and successful small projects have emerged, in which good results were achieved for the duration of the project and it has been possible to ensure the continuity of the activities. 16

17 The intermediate organisation activities also succeeded in involving new players and reaching challenging target groups through small associations, which has enhanced social inclusion. This is why umbrella projects will still be needed in the future to involve small actors who are close to the target groups in order to ensure both management support and more effective activities. To sum up, we can say that the needs to develop the intermediate organisation model depend on the objectives and priorities of the activities. In case the aim is to highlight the strengthening of the civic society and involving new actors and initiatives, the capacities of implementing bodies need to be ensured and the coaching, guidance and support needs of small project actors must be taken into account in the activities of the intermediate organisations. In case the aim is to emphasise the reinforcement and systematic development of the third sector, the implementing bodies and also the regional authorities will need a determined development orientation, which aims at a more goal-oriented promotion of employment or production of services. The requirements of the activities will thus also include the functional capacity of the sub-projects and an adequate implementation period and resourcing for the projects. LUKU Summary 17

18 1. JOHDANTO LUKU 1. Johdanto Suomessa on toteutettu välittäjäorganisaatiotoimintaa yhtenä osana ESR-ohjelmatoimintaa ohjelmakaudella Toiminta pohjautuu ESR-asetukseen 1 ja ns. yleiskattavan tuen (Global Grant) -menettelyyn, paikallista kehittämistä tukevien rahastojen hyödyntämiseen. Välittäjäorganisaatioita käytetään nimensä mukaisesti pienten tukien välittämiseksi ei-julkisille yhteisöille. Toiminnan tarkoituksena on saada ESR-toimintaan mukaan pieniä toimijoita, kuten kansalaisja vapaaehtoisjärjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä. Tavoitteena on sekä vahvistaa kolmannen sektorin toimintakykyä että luoda edellytyksiä ruohonjuuritasolta nouseville uusille aloitteille työllisyyden ja työmarkkinoiden kehittämiseksi. Välittäjäorganisaatio toimii projektin toteuttajana organisoimalla sateenvarjoprojektin, jonka alla se tekee ehdotuksia rahoittaville viranomaisille pienten toimijoiden hankkeiden rahoituksesta. Välittäjäorganisaatio koordinoi sateenvarjoprojektia ja toimii tukiorganisaationa rahoittamilleen hankkeille huolehtimalla projektien hallinnoinnista ja tukemalla hankkeiden toteutusta. EU-säännösten mukaan välittäjäorganisaation edellytetään olevan yleishyödyllinen organisaatio, joka ei ole valtion tai kunnan hallintoviranomainen. Välittäjäorganisaatiolta edellytetään lisäksi riittäviä hallinnollisia resursseja, vakavaraisuutta, taloudellista vastuunottoa, riittävää alueellista organisaatiota tai kontaktiverkkoa sekä kokemuksen mukanaan tuomaa sisällöllistä asiantuntemusta. Välittäjäorganisaatiotoiminta on kohdennettu erityisesti vaikeassa työmarkkinaasemassa oleviin. Välittäjäorganisaatiotoimintaan on ohjelmakaudella varattu Tavoite 3 -ohjelmassa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa ESR-rahoitusta ja 2,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Tavoite 1 -ohjelmissa toimintaan on varattu noin 1,34 miljoonaa euroa sekä ESR:n että valtion rahoitusta. Määrä on alle prosentti vastaavien rahoitusosuuksien määrästä koko rahoituskehyksessä. Tavoite 3 -ohjelmassa välittäjäorganisaatiohankkeita on rahoitettu toimenpidekokonaisuuksissa 1.1. Työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille, 2.1. Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen ja Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen. Itä-Suomen alueella toteutetussa tavoite 1A -ohjelmassa välittäjäorganisaatiotoimintaa on voitu rahoittaa toimenpidekokonaisuudessa 2.3. Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen ja Pohjois-Suomen tavoite 1B -ohjelmassa toimenpidekokonaisuudessa 3.3 Työllistymisen edistäminen ja työttömyyden ehkäiseminen. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1784/1999) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 18

19 Ohjelmakaudella on toiminut kaikkiaan 14 välittäjäorganisaatiota ja käynnistetty 19 välittäjäorganisaatiohanketta. Välittäjäorganisaatioiden hausta ja valinnasta on vastannut työministeriö. Tavoite 3 -ohjelmassa on toteutettu viisi avointa julkista hakua ja tavoite 1 -ohjelmassa kaksi hakua. Välittäjäorganisaatiohankkeiden viranomaishallinnointi tapahtuu TE-keskuksissa. Näiden viranomaisten edustajat toimivat asiantuntijoina myös välittäjäorganisaatiohankkeille nimetyissä ohjausryhmissä. Välittäjäorganisaatiotoiminnalle on ollut leimallista toimintamallien kokeilu haasteellisten kohderyhmien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi, erilaiset toteutusmuodot ja suuresti toisistaan poikkeavat projektit sekä alueellisesti laajat hankekokonaisuudet. Välittäjäorganisaatioina ovat toimineet sekä suuret kansalaisjärjestöt että alueelliset järjestötoimijat ja kehittäjäorganisaatiot. Kaiken kaikkiaan vuoden 2005 loppuun mennessä välittäjäorganisaatiotoimintaan on osallistunut 268 pienprojektia, joiden toteuttajina on ollut monipuolinen joukko pieniä paikallisyhdistyksiä. Ensimmäisen hakukierroksen ( ) välittäjäorganisaatiotoimintaa on arvioitu vuonna 2003 osana tavoite 3 -ohjelman väliarviointia. Välittäjäorganisaatioiden toiminnasta ja tuloksista on myös julkaistu yhteinen raportti. Tässä LTT- Tutkimus Oy:n toteuttamassa selvityksessä näitä aineistoja on hyödynnetty kokonaiskuvan hahmottamiseksi välittäjäorganisaatiotoiminnasta. Selvityksen keskeinen kohteena ovat olleet kuitenkin ne 13 hanketta, jotka on käynnistetty toisesta hakukierroksesta lähtien vuoden 2003 lopulla ja vuoden 2004 alusta. Suurin osa näistä välittäjäorganisaatiohankkeista on päättymässä vuoden 2006 syksyllä. Kolme hankkeista on vasta käynnistynyt ja ne jatkuvat vuoden 2007 loppuun. Nämä hankkeet on huomioitu selvityksessä soveltuvin osin. Välittäjäorganisaatiotoimintaa koskevan selvityksen toteutus osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan, paitsi uuden ohjelmakauden valmistelua ajatellen myös siitä syystä, että kolmannen sektorin vahvistaminen on koettu yhä tärkeämmäksi ajatellen ns. välityömarkkinoiden kehittämistä. Viimeisimmän Sosiaalibarometri kyselyn tulosten mukaan hyvinvointipalveluiden tuottajat kokevat palvelujärjestelmän suurimmaksi haasteeksi yhteiskunnassa heikoimmin voivien ryhmien tilanteen parantamisen. Tulosten mukaan esille nousevat puutteet muun muassa pitkäaikaistyöttömien, päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien tukemisessa. Vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen korjaaminen, köyhyys ja syrjäytymiskierteen katkaisu nähdään raportissa keskeisenä tulevaisuuden haasteena. Tässä suhteessa kehittämishaasteena nähdään myös järjestöjen tukeminen ja vahvempi hyödyntäminen vaikeassa asemassa olevien työllistämisessä ja tukemisessa muun muassa työvoiman palvelukeskuskonseptia kehitettäessä. LUKU 1. Johdanto 19

20 LUKU 1. Johdanto Kansalais- ja järjestötoiminnan kehittämistä on pidetty edellytyksenä myös kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamiselle. Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittynyt Kansalaisyhteiskunta 2006-toimikunta on muun muassa tehnyt useita ehdotuksia järjestötoiminnan kehittämiseksi. Tässä suhteessa välittäjäorganisaatiotoiminta on mielenkiintoinen toimintamalli pienten järjestöjen toimintakyvyn vahvistamisessa. Välittäjäorganisaatiotoimintaa koskevan selvityksen tulokset on pyritty kokoamaan toimeksiannon mukaisesti tiiviiseen loppuraporttiin. Selvitystyössä on hyödynnetty välittäjäorganisaatiotoiminnasta ja projektien toteutuksesta kertyneitä dokumenttiaineistoja, haastatteluaineistoja, toimijatahoille suunnattujen kyselyjen tuloksia sekä hanketoteuttajia ja kolmannen sektorin asiantuntijoita yhteen koonneen workshopin tuloksia. Selvityksen toteutuksessa on kiinnitetty huomioita eri toimijatahojen näkemysten kokoamiseen. Raportin pääsisällön muodostavat välittäjäorganisaatiomallin toimivuudesta kertyneet havainnot sekä toiminnan vaikuttavuutta koskevat tulokset. Seuraavassa luvussa 2. täsmennetään selvitystyön tarkoitusta, toteutusta sekä käytettyjä aineistoja ja menetelmiä. Luvussa 3. tarkastellaan välittäjäorganisaatiohankkeiden käytännön toteutusta välittäjäorganisaatioille asetettujen tehtävien ja hallinnoinnin näkökulmasta. Hallinnoinnin ja toteutuksen osalta on nostettu esiin sekä kertyneitä kokemuksia mallin toimivuudesta että kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Luvussa 4. tarkastellaan välittäjäorganisaatiotoiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta sekä yksilö- ja kohderyhmätasolla että toimijoiden, välittäjäorganisaatioiden ja pienten projektitoimijoiden, tasolla. Lukuun 5. on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka ovat välittäjäorganisaatiotoiminnassa lähinnä esimerkkejä onnistuneista pienistä projekteista tai hyvistä hankeideoista. Tuloksia koskevat johtopäätökset ja kehittämissuositukset esitetään raportin loppuluvussa 6. 20

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän ESR-hankkeen nippuarvioinnin loppuraportti Marraskuu 2011 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina

Lisätiedot

Kohti tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa projektitoimintaa

Kohti tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa projektitoimintaa Kohti tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa projektitoimintaa Selvitys ESR-osarahoitettujen maahanmuuttajahankkeiden onnistumisista ja onnistumisten edellytyksistä Petri Uusikylä ja Risto Karinen Net Effect

Lisätiedot

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi 5 2009 Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Jussi

Lisätiedot

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti Riitta-Liisa Kokko Tellervo Nenonen Tuija Martelin Seppo Koskinen (toim.) Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti RAPORTTI

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21 Tapio Kuure, Tom Tarvainen, Antti Pelto-Huikko, Maija Säkäjärvi Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA 2007 2013

EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN VIESTINNÄN ARVIOINTI OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 Ilari Hylkilä - Infor Paula Pauniaho - Infor Hanna Reinikainen - Infor Otto Heinonen Infor Noora Kykkänen - Infor Anniina

Lisätiedot

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 ennakkoarviointi 22014 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014 2020 ENNAKKOARVIOINTI Janne Antikainen Petri Kahila Simo Palviainen Sinikukka

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot

-HANKKEEN ANALYYTTINEN LOPPURAPORTTI

-HANKKEEN ANALYYTTINEN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:31 Satu Ahopelto, Kristiina Harju, Armiliisa Pakarinen, Johanna Snellman Uutta naisjohtajuutta Delfoi Akatemiasta -HANKKEEN ANALYYTTINEN LOPPURAPORTTI SOSIAALI-

Lisätiedot

ESIPUHE. Helsingissä maaliskuussa 2006. Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti

ESIPUHE. Helsingissä maaliskuussa 2006. Matti Sihto työmarkkinaneuvos työpolitiikan dosentti ESIPUHE Työpoliittinen tutkimus-sarjan 307. niteenä julkaistaan tutkimus Sosiaalisten yritysten lain toimivuus ja toimeenpano. Hankkeen tutkijoina ovat olleet MMM Jari Karjalainen, KTM Iikka Kuosa ja KTT

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 34 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 3 Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2015:5

sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2015:5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO YRITYSTEN YLIMMÄN JOHDON REKRYTOINNEISSA sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2015:5 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:5 Tuija Koivunen SUKUPUOLTEN TASA-ARVO YRITYSTEN

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

Oppimisverkosto kehittämisympäristönä

Oppimisverkosto kehittämisympäristönä Pekka Kuusela & Titta Jääskeläinen (toim.) Oppimisverkosto kehittämisympäristönä Oppiminen, työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen kunta-alan työorganisaatioissa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2008 TOIMITTAJAT

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti

Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:12 Juha Kaakinen, Jarmo Nieminen ja Jukka Ohtonen Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Henkilöstö uudistusten pyörteissä

Henkilöstö uudistusten pyörteissä Esa Jokinen, Tuula Heiskanen Henkilöstö uudistusten pyörteissä Väliraportti Paras-hankkeen arvioinnista 2011 Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19 Tampereen yliopisto TEKIJÄT Esa Jokinen Tuula Heiskanen

Lisätiedot