Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti."

Transkriptio

1 Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Tutkimukset ja selvitykset 9/06

2

3 HYVIN MENI, VAIKKA VÄLILLÄ HIRVITTI. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Työministeriö Euroopan sosiaalirahasto

4 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Eeva-Liisa Koivuneva Toimitussihteeri - Editor Riikka-Maria Turkia Toimituksen osoite - Address Työministeriö - Ministry of Labour PL - P.o. Box VALTIONEUVOSTO Puh ISBN ISSN Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy Paino: Oy Edita Ab Helsinki 2006

5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...7 SAMMANFATTNING...10 SUMMARY JOHDANTO SELVITYKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Selvityksen tavoite ja tutkimuskysymykset Selvitystyön lähestymistapa Selvitystyön toteutus, aineistot ja menetelmät VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNAN TOTEUTUMINEN Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteet ja tehtävät Välittäjäorganisaatiot ohjelmakaudella Välittäjäorganisaatiohankkeiden toteutus Välittäjäorganisaatioiden roolit ja resurssit Osahankkeiden toteutus välittäjäorganisaatiomallin avulla Osahankkeiden näkemykset välittäjäorganisaatiotoiminnasta Välittäjäorganisaatioiden keskinäinen yhteistyö Välittäjäorganisaatiomallin hyödyt ja haasteet hallinnollisesta näkökulmasta sekä hyviä toimintakäytäntöjä VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteet ja hankkeiden kohdentuminen Välittäjäorganisaatiohankkeiden tuloksellisuus yksilö- ja kohderyhmätasolla Tulokset ja vaikuttavuus toimijatasolla Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen Vaikutukset toimijoiden osaamisen ja toimintakyvyn vahvistumiseen Vaikutukset verkostoitumiseen ja paikallisten kumppanuuksien syntymiseen Yhdistysten aseman vahvistuminen paikallisena toimijana ja välityömarkkinoilla Toiminnan jatkuvuus Välittäjäorganisaatiotoiminnan hyöty ja lisäarvo toimijoille Välittäjäorganisaatiotoiminnan vaikuttavuus suhteessa muuhun ESR-toimintaan VÄLITTÄJÄORGANISAATIOTOIMINNASSA SYNTYNEITÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET TULEVALLE OHJELMAKAUDELLE...92 LÄHTEET...98 LIITTEET Liite 1 - Yhteenveto ESRA -seurantatiedoista /

6 6

7 TIIVISTELMÄ Suomessa on toteutettu ohjelmakaudella välittäjäorganisaatiotoimintaa, jonka tarkoituksena on saada mukaan Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamaan projektitoimintaan uusia toimijoita, kuten kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä sekä paikallisyhdistyksiä. Välittäjäorganisaationa on voinut toimia yleishyödyllinen järjestö tai yhdistys. Sen tehtävänä on ollut organisoida ja toteuttaa sateenvarjoprojekti, jonka alla on rahoitettu pieniä osaprojekteja. Välittäjäorganisaatioiden tehtävänä on ollut huolehtia osaprojektien valinnasta ja laatia esitys niiden rahoituksesta sekä helpottaa pienten osaprojektien hallinnointia, tukea niiden toteutusta ja koordinoida sateenvarjohanketta. Suomessa on toiminut ohjelmakaudella kaikkiaan 14 välittäjäorganisaatiota, jotka ovat käynnistäneet eri vaiheissa kaikkiaan 19 välittäjäorganisaatiohanketta. Välittäjäorganisaatiot ovat olleet sekä laajoja kansalaisjärjestöjä että pienempiä, alueellisia kolmannen sektorin toimijoita. Välittäjäorganisaatiohankkeissa on vuoden 2005 loppuun mennessä toteutettu 268 pienprojektia, joiden toteuttajina on ollut monipuolinen joukko pieniä paikallisyhdistyksiä. Hankkeiden tavoitteet ja toteutustavat ovat olleet hyvin moni-ilmeisiä. Välittäjäorganisaatiotoiminnalla on ollut ohjelmatoteutuksessa useita, jokseenkin yleisluontoisia tavoitteita, kuten kohdentuminen työllisyyden kannalta haasteellisten kohderyhmien aktivoitumiseen, elämänhallinnan parantumiseen ja työmarkkinavalmiuksien lisäämiseen luomalla toimintamalleja ja jatkopolkuja kohti pysyvämpää työllistymistä. Tavoitteena on lisäksi ollut pienten 3. sektorin toimijoiden osaamisen, toimintakyvyn ja paikallisen verkostoitumisen vahvistaminen. LTT-Tutkimus Oy:n toteuttamassa selvityksessä on arvioitu välittäjäorganisaatiotoiminnan toteutusta, vaikuttavuutta ja syntyneitä hyviä käytäntöjä. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on ollut tuottaa aineksia toimintamallin kehittämiseen tulevalla ohjelmakaudella Selvityksen kohteena ovat olleet erityisesti ne 13 hanketta, jotka on käynnistetty toiselta hakukierrokselta vuonna 2003 lähtien. Selvitystyön toteutuksessa on kiinnitetty huomiota eri toimijatahojen näkemysten kokoamiseen. Selvitys perustuu sekä haastattelujen että toteuttajille suunnatun kattavan kyselyn avulla kerättyyn tutkimusaineistoon. Selvityksessä toiminnan tuloksellisuutta on tarkasteltu sekä yksilö/kohderyhmätasolla elämänhallinnan lisääntymisenä ja jatkopolkujen kehittymisenä että toimijatasolla, jolloin tuloksellisuutta on arvioitu pienten toimijoiden toimintakyvyn ja osaamisen kehittymisenä. Välittäjäorganisaatiotoiminnan onnistumista on arvioitu kokonaisuudessaan useasta näkökulmasta: 1) välittäjäorganisaatio- LUKU Tiivistelmä 7

8 LUKU Tiivistelmä mallin toiminnallisen tehokkuuden ja suorituskyvyn näkökulmasta, 2) kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisen näkökulmasta sekä 3) kolmannen sektorin vahvistumisen näkökulmasta. Välittäjäorganisaatiotoiminta on ollut haasteellista sekä välittäjäorganisaatioille että pientoimijoille. Selvityksen tulosten mukaan välittäjäorganisaatiot ovat omaksuneet erilaisia rooleja toiminnan toteutuksessa hankkeen tavoitteista ja kohdentumisesta riippuen. Ne ovat tukeneet osaprojektiensa ESR-hallinnointia ja taloushallinnon hoitoa, mutta niillä on ollut useimmiten myös vahva konsultoiva ja toteutusta ohjaava rooli. Toimintaan osallistuneiden pienten projektitoteuttajien vähäinen kokemus projektitoiminnasta samoin kuin vapaaehtoistyön suuri osuus projektitoteutuksessa on korostanut tuen ja ohjauksen tarvetta. Välittäjäorganisaatiotoiminnan tavoitteena on uusien toimijoiden mukaan saaminen ESR-toimintaan. Selvityksen tulosten perusteella tässä on myös onnistuttu. Kokemukset toiminnasta ovat monessa suhteessa myönteisiä. Yksittäisen projektitoteuttajan toteamus Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti, tiivistää sekä koetut projektitoteutuksen haasteet että onnistumisen tunteen. Osaprojektien toteuttajilla itsellään ei ole ollut taloudellisia resursseja käynnistää hanketta, joten välittäjäorganisaatiotoiminta on tarjonnut mahdollisuuksia toteuttaa hankeideoita. Välittäjäorganisaatiotoiminta on myös vahvistanut pienten toimijoiden osaamista ja toimintakykyä ja lisännyt sitä kautta valmiuksia jatkaa projektimuotoista kehittämistoimintaa. Sekä toimijoiden että välittäjäorganisaatiohankkeiden tavoitteiden ja toteutusmallien moninaisuus on ollut leimallista toteutukselle. Toteutukseen liittyvien tulosten perusteella ei ole mahdollista nostaa esiin yhtä, toimivaa välittäjäorganisaatio-mallia. Välittäjäorganiaatiohankkeen toteutustapa on sidoksissa toiminnan tavoitteisiin ja sisältöön. Toteutuksesta on kuitenkin nostettavissa esiin sekä kehitettyjä hyviä toimintakäytäntöjä että kehittämistarpeita, jotka on syytä huomioida välittäjäorganisaatiotoiminnan jatkokehittämisessä. Selvityksen tulokset osoittavat välittäjäorganisaatiomallin onnistuneen hyvin kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa, johon liittyvät mm. vapaaehtoissektorin aktivoiminen ja kohderyhmien osallisuuden lisääminen. Tuloksellisuus ja vaikutukset liittyvät erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, mikä on myös toiminnan keskeisiä painotuksia. Pienten toimijoiden kautta ESR-toimintaan on tavoitettu haasteellisia kohderyhmiä, joiden elämänhallintaa on kyetty kohentamaan. Osallistujille on onnistuttu luomaan myös pienprojektien lyhyestä toteutusajasta huolimatta erilaisia työllistymistä tukevia jatkopolkuja. Ns. normaaliin hanketoimintaan verrattuna mallin lisäarvo näkyy erityisesti siinä, että se on aktivoinut kolmannella sektorilla sellaista toimintaa, jota muun tyyppisten hankemallien kautta ei tavoiteta. Toimijat ovat olleet pääosin hyvin pieniä yhdistyksiä, joille osallistuminen on merkinnyt osaamisen lisääntymistä ja näkyvyyttä paikalli- 8

9 sena toimijana. Mallin avulla on myös edistetty paikallisten kumppanuuksien syntyä ja verkostoitumista sekä luotu laajemmin osaamispohjaa ja kasvualustaa kolmannen sektorin vahvistumiselle välityömarkkinoiden toimijana. Parhaimmillaan välittäjäorganisaatiomalli ja sen aktivoima toiminta on ollut varsin tuloksellista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Mallin aktivoimaa välittäjäorganisaatiotoiminnan tehokkuutta ja suorituskykyä tuottaa tuloksia hyvin haasteellisissa kohderyhmissä on kuitenkin vaikea arvioida kattavasti olemassa olevan tiedon varassa. Eri hankkeissa on saavutettu hyvin erilaisia tuloksia kohderyhmien aktivoitumisessa, työmarkkinavalmiuksien lisääntymisessä sekä laajemmin työllistymisen edistämisessä. Tämä selittyy osaltaan hankkeiden tavoitteiden erilaisuudella, mutta myös toimijoiden sekä kohderyhmien erilaisuudella. Välittäjäorganisaatiohankkeissa pienprojektit ovat toteuttaneet osin samantyyppistä toimintaa kuin muissakin ESR-hankkeissa. Välittäjäorganisaatiotoiminta on aktivoinut järjestöjen toimintaa ja käynnistänyt monipuolista kehittämistoimintaa. Toiminnalla on saatu osin aikaan myönteisiä projektiaikaisia vaikutuksia. Välittäjäorganisaatiohankkeet ovat olleet kuitenkin varsin laajoja ja monitavoitteisia, mikä on jossakin määrin heikentänyt hankkeiden tuloksellisuutta samoin kuin osaprojektien lyhyt toteutusaika ja osin myös rahoituksen pienuus. Siten seurannasta ei ole löydettävissä indikaatioita siitä, että se olisi määrällisten tuotosten ja tulosten osalta normaalia ESR-toimintaa tehokkaampaa. Vain osassa pienprojekteja on kyetty vakiinnuttamaan kehitettyjä toimintamalleja tai varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Hyvien käytäntöjen osalta toiminnasta on nostettavissa esiin lähinnä kiinnostavia hankeideoita ja onnistuneita pienprojekteja, joissa on saatu aikaan hyviä projektiaikaisia tuloksia ja kyetty varmistamaan toiminnan jatkuvuutta. Välittäjäorganisaatiotoiminnalla on onnistuttu tavoittamaan mukaan uusia toimijoita ja tavoitettu pienten yhdistysten kautta haasteellisia kohderyhmiä, mikä on vahvistanut yhteiskunnallista osallisuutta. Siten pienten, lähellä kohderyhmiä olevien toimijoiden mukaan saamiseksi tarvitaan edelleen sateenvarjohankkeita, joilla varmistetaan sekä hallinnoinnin tuki että vaikuttavampi toiminta. Välittäjäorganisaatiomallin kehittämistarpeiden voidaan tiivistetysti todeta riippuvan toiminnan tavoitteista ja painotuksista. Mikäli halutaan painottaa kansalaisyhteiskunnan vahvistamista ja uusien toimijoiden ja aloitteiden mukaan saamista, välittäjäorganisaatioiden toiminnassa tulee varmistaa projektitoteuttajien valmiudet ja huomioida pienten projektitoimijoiden valmennuksen, ohjauksen ja tuen tarve. Mikäli halutaan painottaa kolmannen sektorin vahvistamista ja suunnitelmallista kehittämistä tarvitaan toteuttajilta ja myös alueellisilta viranomaisilta määrätietoista kehittämisorientaatiota, jossa tähdätään tavoitteellisempaan työllisyyden edistämiseen tai palvelujen tuottamiseen. Tällöin toiminta edellyttää myös osaprojekteilta toimintakykyä ja projekteille riittävää toteutusaikaa ja resursointia. LUKU Tiivistelmä 9

10 SAMMANFATTNING LUKU Sammanfattning I Finland har man under programperioden genomfört förmedlarorganisationsverksamhet i avsikt att locka nya aktörer, såsom medborgar- och frivilligorganisationer samt lokala föreningar, med i projektverksamheten som delfinansieras av Europeiska socialfonden. En allmännyttig organisation eller förening har kunnat verka som förmedlarorganisation. Dess uppgift har varit att organisera och genomföra ett paraplyprojekt, under vilket små delprojekt har finansierats. Förmedlarorganisationernas uppgift har varit att sörja för valet av delprojekt och utarbeta en presentation av deras finansiering, samt att underlätta administrationen av de små delprojekten, stöda deras genomförande och koordinera paraplyprojektet. I Finland har under programperioden verkat totalt 14 förmedlarorganisationer, som i olika skeden har startat totalt 19 förmedlarorganisationsprojekt. Förmedlarorganisationerna har inkluderat både omfattande medborgarorganisationer och mindre, regionala aktörer inom den tredje sektorn. Inom ramen för förmedlarorganisationsprojekten har före slutet av 2005 genomförts 268 småprojekt, som har verkställts av en mångsidig skara små lokala föreningar. Projektens mål och genomförandesätt har varit mycket varierande. Förmedlarorganisationsverksamheten har i programmen haft flera rätt så allmänna mål, såsom inriktning på att aktivera målgrupper som är utmanande med tanke på sysselsättningen, förbättring av livskompetensen och ökning av arbetsmarknadsfärdigheter genom att skapa verksamhetsmodeller och fortsatta banor mot mer permanent sysselsättning. Avsikten har också varit att stärka kunnandet, funktionsförmågan och den lokala nätverksbildningen bland små aktörer inom den tredje sektorn. I en utredning verkställd av LTT-Tutkimus Oy har man utvärderat förmedlarorganisationsverksamhetens genomförande, effektivitet och god praxis som uppkommit. Ett syfte med utredningsarbetet har varit att producera material för att utveckla verksamhetsmodellen under den kommande programperioden Föremål för utredningen har varit speciellt de 13 projekt som startats under den andra ansökningsomgången från och med I verkställandet av utredningen har man fäst uppmärksamhet vid att samla ihop olika aktörers ståndpunkter. Utredningen baserar sig på både intervjuer och forskningsmaterial som har samlats in med hjälp av en omfattande enkät riktad till verkställarna. I utredningen har verksamhetens resultat granskats på individ-/målgruppsnivå i form av ökning av livskompetensen och utveckling av fortsatta banor samt på aktörsnivå, där resultaten har utvärderats som utveckling av små aktörers funktionsförmåga och kunnande. Förmedlarorganisationsverksamhetens framgång har utvärderats i sin 10

11 helhet ur flera perspektiv: 1) förmedlarorganisationsmodellens funktionella effektivitet och prestanda, 2) aktivering av medborgarsamhället samt 3) förstärkning av den tredje sektorn. Förmedlarorganisationsverksamheten har varit en utmaning för både förmedlarorganisationerna och de små aktörerna. Enligt resultaten av utredningen har förmedlarorganisationerna antagit olika roller i genomförandet av verksamheten beroende på projektets mål och inriktning. De har stött sina delprojekts ESF-administration och ekonomiförvaltning, men de har ofta också haft en stark konsulterande och handledande roll. Behovet av stöd och handledning har betonats av att de små projektverkställarna som deltar i verksamheten har liten erfarenhet av projektverksamhet samt av att andelen frivilligarbete är stor i projektgenomförandet. Förmedlarorganisationsverksamhetens mål är att locka nya aktörer med i ESFverksamheten. Utgående från resultaten av utredningen har man också lyckats med detta. Erfarenheterna av verksamheten är i många avseenden positiva. En enskild projektverkställares konstaterande "Det gick fint, fastän det emellanåt var skrämmande" sammanfattar känslan av både utmaningar och framgångar som upplevdes under projektgenomförandet. Delprojektens verkställare har själva inte haft ekonomiska resurser att starta ett projekt, så förmedlarorganisationsverksamheten har erbjudit möjligheter att genomföra projektidéer. Förmedlarorganisationsverksamheten har också förstärkt de små aktörernas kunnande och funktionsförmåga samt därigenom förbättrat beredskapen att fortsätta med utvecklingsverksamhet i projektform. Både aktörernas och förmedlarorganisationsprojektens mål och mångfalden av modeller för genomförande har varit kännetecknande för genomförandet. Utgående från resultaten med anknytning till genomförandet är det inte möjligt att välja en enda fungerande förmedlarorganisationsmodell. Förmedlarorganisationsprojektets genomförandesätt är bundet till verksamhetens mål och innehåll. Ur genomförandet kan man i alla fall lyfta fram både god praxis som har utvecklats, och utvecklingsbehov som det lönar sig att beakta då man vidareutvecklar förmedlarorganisationsverksamheten. Resultaten av utredningen visar att förmedlarorganisationsmodellen har lyckats bra med att förstärka medborgarsamhället, till vilket hänför sig bl.a. aktivering av frivilligsektorn och ökning av målgruppernas delaktighet. Verksamhetens resultat och verkningar hänför sig speciellt till förebyggande av utslagning, vilket också är en av verksamhetens viktigaste prioriteter. Genom de små aktörerna har ESF-verksamheten nått utmanande målgrupper och man har lyckats förbättra deras livskompetens. Trots den korta projektperioden i småprojekten har man för deltagarna också lyckats skapa olika fortsatta banor som stöder sysselsättningen. Jämfört med s.k. normal projektverksamhet syns modellens mervärde speciellt i att den har aktiverat till sådan verksamhet inom den tredje sektorn, som man inte når genom andra typer av projektmodeller. Aktörerna har till största delen inkluderat mycket små föreningar, för vilka deltagandet har betytt en ökning av kunnandet och synlig- LUKU Sammanfattning 11

12 LUKU Sammanfattning het som en lokal aktör. Med hjälp av modellen har man också främjat uppkomsten av lokala partnerskap och nätverksbildning samt mer vittgående skapat ett kunskapsunderlag och en grogrund för den tredje sektorns allt starkare ställning som aktör på den tillfälliga arbetsmarknaden. Som bäst har förmedlarorganisationsmodellen och verksamheten som den aktiverat gett mycket goda resultat i relation till målen som ställts upp för den. Effektiviteten och prestationsförmågan i förmedlarorganisationsverksamheten som modellen aktiverat ger resultat i mycket utmanande målgrupper, vilket i alla fall är svårt att utvärdera på ett omfattande sätt utgående från den existerande informationen. Inom ramen för olika projekt har man uppnått mycket olika resultat i fråga om aktiveringen av målgrupperna, ökningen av arbetsmarknadsfärdigheterna samt mer vittgående främjandet av sysselsättningen. Förklaringen till det är för sin del olikheterna i projektens mål, men också aktörernas och målgruppernas olikheter. Inom ramen för förmedlarorganisationsprojekten har småprojekten genomfört till en del liknande verksamhet som verksamheten inom andra ESF-projekt. Förmedlarorganisationsverksamheten har aktiverat organisationernas verksamhet och startat en mångsidig utvecklingsverksamhet. Med verksamheten har man till en del fått till stånd positiva verkningar under projektets gång. Förmedlarorganisationsprojekten har i alla fall varit rätt omfattande och haft många mål, vilket i viss mån har försämrat projektens resultat, på samma sätt som delprojektens korta projektperioder och delvis också den begränsade finansieringen. Därför finns i uppföljningen inga indikatorer som tyder på att modellen skulle vara effektivare än "normal" ESF-verksamhet i fråga om utbyte och resultat. Endast i en del av småprojekten har man kunnat etablera de utvecklade verksamhetsmodellerna eller säkerställa verksamhetens kontinuitet. I fråga om god praxis kan ur verksamheten lyftas fram närmast intressanta projektidéer och lyckade småprojekt, där man fått goda resultat under projektperioden och lyckats säkerställa verksamhetens kontinuitet. Med hjälp av förmedlarorganisationsverksamheten har man lyckats få tag på nya aktörer och genom de små föreningarna nått utmanande målgrupper, vilket har förstärkt den samhälleliga delaktigheten. Därför behövs för att värva små aktörer nära målgrupperna fortfarande paraplyprojekt, genom vilka man kan säkerställa både administrativt stöd och mer effektiv verksamhet. Utvecklingsbehoven för förmedlarorganisationsmodellen kan koncist konstateras bero på verksamhetens mål och prioriteter. Om man vill prioritera förstärkningen av medborgarsamhället och värvandet av nya aktörer och initiativ måste man i förmedlarorganisationernas verksamhet säkerställa projektverkställarnas färdigheter och beakta de små projektaktörernas behov av träning, handledning och stöd. Om man vill prioritera förstärkningen och den systematiska utvecklingen av den tredje sektorn behövs en målmedveten inriktning på utveckling av både verkställarna och de regionala 12

13 myndigheterna, i vilken man siktar på ett mer målinriktat främjande av sysselsättningen eller produktionen av tjänster. Då kräver verksamheten också funktionsförmåga av delprojekten, samt tillräcklig tid för genomförande och resursallokering för projekten. LUKU Sammanfattning 13

14 SUMMARY LUKU Summary During programming period , intermediate organisation activities have been implemented in Finland, the purpose of which is to involve new players in project activities co-financed by the European Social Fund, such as NGOs, voluntary organisations and local associations. Non-governmental organisations or associations have been able to act as intermediate bodies. Their task was organising and implementing umbrella projects, under which small sub-projects were financed. The task of the intermediate organisations was to look after the selection of sub-projects and to prepare a proposal for their financing as well as to facilitate the management of small sub-projects, support their implementation and co-ordinate the umbrella project. A total of 14 intermediate organisations have been active in Finland during the programming period, and they have launched in the various phases a total of 19 intermediate organisation projects. The intermediate organisations included both large NGOs and smaller regional third sector actors. By the end of the year 2005, 268 small projects had been implemented through the intermediate organisation projects, the implementing bodies of which were a versatile selection of small local associations. The objectives and implementation methods of the projects were extremely diverse. The intermediate organisation activities had several, rather general objectives in the implementation of the programme, such as focusing on the activation, improving the life management and reinforcing the labour market capacities of target groups that are challenging in terms of employment by creating operating models and extended pathways towards more permanent employment. An additional target was enhancing the skills, functional capacity and local networking of small third sector players. A study conducted by LTT Research Ltd. evaluated the implementation and effectiveness of the intermediate organisation activities and the good practices produced. One purpose of the study was to produce material for developing the operating model during the next programming period The study particularly focused on those 13 projects that were launched after the second round of applications since In the implementation of this study, attention was paid on collecting the views of the various stakeholders. The study is based on material gathered by means of both interviews and a comprehensive questionnaire sent out to the implementing bodies. 14

15 In this study, the effectiveness of the activities was examined both at the level of individuals/target groups as improved life management and development of extended pathways, and that of actors, in which case the effectiveness was evaluated in terms of the development of the functional capacity and skills of small players. The success of the intermediate organisation activities as a whole was evaluated in various perspectives: 1) in the perspective of the operational efficiency and performance of the intermediate organisation model, 2) the perspective of the activation of the civic society and 3) that of the reinforcement of the third sector. The intermediate organisation activities were challenging both for the intermediate bodies and small players. According to the results of the study, the intermediate organisations had adopted various roles in the implementation of the activities depending on the targets and priorities of the project. They supported the ESF management and financial administration of sub-projects, but in most cases they also played a strong consultant and guiding role in the implementation. The insufficient experience of small implementing bodies involved in the activities as well as the large role of voluntary work in the project implementation highlighted the need for support and guidance. The target of the intermediate organisation activities is to involve new players in ESF activities. Based on the study, this was successful. The experiences derived from the activities were positive in many ways. The comment of a single implementing body, "It went well in the end, even if we were terrified at times", sums up both what was experienced as the challenges of project implementation and the feelings of triumph. The implementors of sub-projects did not themselves have the financial resources to launch a project, and the intermediate organisation activities thus provided opportunities for implementing project ideas. The intermediate organisation activities also enhanced the skills and functional capacity of small players and this way increased the preconditions for continuing project-type development activities. What was characteristic to the implementation was the diversity of the goals and implementation models of both the actors and the intermediate organisation projects. It is not possible to pinpoint a single functioning intermediate organisation model based on the results of the implementation. The method of implementation of the intermediate organisation project is tied to the objectives and contents of the activities. In the implementation, however, both good operating practices that were developed and needs for development emerged, which must be taken into account in any further development of these activities. The results of the study show that the intermediate organisation model was very successful in reinforcing the civic society, including activating the voluntary sector and increasing the inclusion of the target groups. The effectiveness and LUKU Summary 15

16 LUKU Summary impacts are in particular associated with the prevention of exclusion, which also was one of the central priorities of the activities. Thanks to the small actors, ESF activities were able to reach challenging target groups and improve their life management skills. Despite the short implementation period of the small projects, it was also possible to create various extended pathways supporting employment for the participants. Compared to the so-called normal project activities, the added value of the model is in particular reflected in the fact that it activated such third sector activities that could not be reached through other types of project models. The actors mainly were very small associations, for which participation meant increased skills and visibility as a local player. The model also helped to promote the generation of local partnerships and networks and, in more general terms, to create a foundation of skills and platform for growth in reinforcing the third sector as an actor of the immediate labour market. At the best, the intermediate organisation model and the activities mobilised by it were rather effective in proportion to the targets set for them. In the light of the existing information it is, however, difficult to comprehensively evaluate the efficiency and performance of the intermediate organisation activities launched by the model in producing good results with very challenging target groups. The various projects achieved very different results in the activation of the target groups, increasing their labour market capacities and promoting their employment in a wide sense. This is partly explained by the varying objectives of the projects, but also the differences between the actors and the target groups. In intermediate organisation projects, small projects partly implemented the same type of activities as other ESF projects. The intermediate organisation activities did activate organisations to work and launched versatile development efforts. The activities did to some extent achieve positive impacts for the duration of the projects. The intermediate organisation projects were, however, rather wide-ranging, and they had multiple objectives, which has to some extent undermined the effectiveness of the projects, similarly to the short implementation period of the sub-projects, and partly also the small amount of financing made available. Consequently, it is not possible to find indicators in the monitoring data to show that these would be more effective than the "normal" ESF activities as regards the quantitative outcomes and results. Only in part of the small projects has it been possible to regularise the operating models developed or to ensure the continuity of the activities. As regards good practices, mainly interesting project ideas and successful small projects have emerged, in which good results were achieved for the duration of the project and it has been possible to ensure the continuity of the activities. 16

17 The intermediate organisation activities also succeeded in involving new players and reaching challenging target groups through small associations, which has enhanced social inclusion. This is why umbrella projects will still be needed in the future to involve small actors who are close to the target groups in order to ensure both management support and more effective activities. To sum up, we can say that the needs to develop the intermediate organisation model depend on the objectives and priorities of the activities. In case the aim is to highlight the strengthening of the civic society and involving new actors and initiatives, the capacities of implementing bodies need to be ensured and the coaching, guidance and support needs of small project actors must be taken into account in the activities of the intermediate organisations. In case the aim is to emphasise the reinforcement and systematic development of the third sector, the implementing bodies and also the regional authorities will need a determined development orientation, which aims at a more goal-oriented promotion of employment or production of services. The requirements of the activities will thus also include the functional capacity of the sub-projects and an adequate implementation period and resourcing for the projects. LUKU Summary 17

18 1. JOHDANTO LUKU 1. Johdanto Suomessa on toteutettu välittäjäorganisaatiotoimintaa yhtenä osana ESR-ohjelmatoimintaa ohjelmakaudella Toiminta pohjautuu ESR-asetukseen 1 ja ns. yleiskattavan tuen (Global Grant) -menettelyyn, paikallista kehittämistä tukevien rahastojen hyödyntämiseen. Välittäjäorganisaatioita käytetään nimensä mukaisesti pienten tukien välittämiseksi ei-julkisille yhteisöille. Toiminnan tarkoituksena on saada ESR-toimintaan mukaan pieniä toimijoita, kuten kansalaisja vapaaehtoisjärjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä. Tavoitteena on sekä vahvistaa kolmannen sektorin toimintakykyä että luoda edellytyksiä ruohonjuuritasolta nouseville uusille aloitteille työllisyyden ja työmarkkinoiden kehittämiseksi. Välittäjäorganisaatio toimii projektin toteuttajana organisoimalla sateenvarjoprojektin, jonka alla se tekee ehdotuksia rahoittaville viranomaisille pienten toimijoiden hankkeiden rahoituksesta. Välittäjäorganisaatio koordinoi sateenvarjoprojektia ja toimii tukiorganisaationa rahoittamilleen hankkeille huolehtimalla projektien hallinnoinnista ja tukemalla hankkeiden toteutusta. EU-säännösten mukaan välittäjäorganisaation edellytetään olevan yleishyödyllinen organisaatio, joka ei ole valtion tai kunnan hallintoviranomainen. Välittäjäorganisaatiolta edellytetään lisäksi riittäviä hallinnollisia resursseja, vakavaraisuutta, taloudellista vastuunottoa, riittävää alueellista organisaatiota tai kontaktiverkkoa sekä kokemuksen mukanaan tuomaa sisällöllistä asiantuntemusta. Välittäjäorganisaatiotoiminta on kohdennettu erityisesti vaikeassa työmarkkinaasemassa oleviin. Välittäjäorganisaatiotoimintaan on ohjelmakaudella varattu Tavoite 3 -ohjelmassa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa ESR-rahoitusta ja 2,6 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Tavoite 1 -ohjelmissa toimintaan on varattu noin 1,34 miljoonaa euroa sekä ESR:n että valtion rahoitusta. Määrä on alle prosentti vastaavien rahoitusosuuksien määrästä koko rahoituskehyksessä. Tavoite 3 -ohjelmassa välittäjäorganisaatiohankkeita on rahoitettu toimenpidekokonaisuuksissa 1.1. Työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille, 2.1. Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen ja Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen. Itä-Suomen alueella toteutetussa tavoite 1A -ohjelmassa välittäjäorganisaatiotoimintaa on voitu rahoittaa toimenpidekokonaisuudessa 2.3. Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen ja Pohjois-Suomen tavoite 1B -ohjelmassa toimenpidekokonaisuudessa 3.3 Työllistymisen edistäminen ja työttömyyden ehkäiseminen. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1784/1999) Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 18

19 Ohjelmakaudella on toiminut kaikkiaan 14 välittäjäorganisaatiota ja käynnistetty 19 välittäjäorganisaatiohanketta. Välittäjäorganisaatioiden hausta ja valinnasta on vastannut työministeriö. Tavoite 3 -ohjelmassa on toteutettu viisi avointa julkista hakua ja tavoite 1 -ohjelmassa kaksi hakua. Välittäjäorganisaatiohankkeiden viranomaishallinnointi tapahtuu TE-keskuksissa. Näiden viranomaisten edustajat toimivat asiantuntijoina myös välittäjäorganisaatiohankkeille nimetyissä ohjausryhmissä. Välittäjäorganisaatiotoiminnalle on ollut leimallista toimintamallien kokeilu haasteellisten kohderyhmien työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi, erilaiset toteutusmuodot ja suuresti toisistaan poikkeavat projektit sekä alueellisesti laajat hankekokonaisuudet. Välittäjäorganisaatioina ovat toimineet sekä suuret kansalaisjärjestöt että alueelliset järjestötoimijat ja kehittäjäorganisaatiot. Kaiken kaikkiaan vuoden 2005 loppuun mennessä välittäjäorganisaatiotoimintaan on osallistunut 268 pienprojektia, joiden toteuttajina on ollut monipuolinen joukko pieniä paikallisyhdistyksiä. Ensimmäisen hakukierroksen ( ) välittäjäorganisaatiotoimintaa on arvioitu vuonna 2003 osana tavoite 3 -ohjelman väliarviointia. Välittäjäorganisaatioiden toiminnasta ja tuloksista on myös julkaistu yhteinen raportti. Tässä LTT- Tutkimus Oy:n toteuttamassa selvityksessä näitä aineistoja on hyödynnetty kokonaiskuvan hahmottamiseksi välittäjäorganisaatiotoiminnasta. Selvityksen keskeinen kohteena ovat olleet kuitenkin ne 13 hanketta, jotka on käynnistetty toisesta hakukierroksesta lähtien vuoden 2003 lopulla ja vuoden 2004 alusta. Suurin osa näistä välittäjäorganisaatiohankkeista on päättymässä vuoden 2006 syksyllä. Kolme hankkeista on vasta käynnistynyt ja ne jatkuvat vuoden 2007 loppuun. Nämä hankkeet on huomioitu selvityksessä soveltuvin osin. Välittäjäorganisaatiotoimintaa koskevan selvityksen toteutus osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan, paitsi uuden ohjelmakauden valmistelua ajatellen myös siitä syystä, että kolmannen sektorin vahvistaminen on koettu yhä tärkeämmäksi ajatellen ns. välityömarkkinoiden kehittämistä. Viimeisimmän Sosiaalibarometri kyselyn tulosten mukaan hyvinvointipalveluiden tuottajat kokevat palvelujärjestelmän suurimmaksi haasteeksi yhteiskunnassa heikoimmin voivien ryhmien tilanteen parantamisen. Tulosten mukaan esille nousevat puutteet muun muassa pitkäaikaistyöttömien, päihdeongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien tukemisessa. Vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteen korjaaminen, köyhyys ja syrjäytymiskierteen katkaisu nähdään raportissa keskeisenä tulevaisuuden haasteena. Tässä suhteessa kehittämishaasteena nähdään myös järjestöjen tukeminen ja vahvempi hyödyntäminen vaikeassa asemassa olevien työllistämisessä ja tukemisessa muun muassa työvoiman palvelukeskuskonseptia kehitettäessä. LUKU 1. Johdanto 19

20 LUKU 1. Johdanto Kansalais- ja järjestötoiminnan kehittämistä on pidetty edellytyksenä myös kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamiselle. Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittynyt Kansalaisyhteiskunta 2006-toimikunta on muun muassa tehnyt useita ehdotuksia järjestötoiminnan kehittämiseksi. Tässä suhteessa välittäjäorganisaatiotoiminta on mielenkiintoinen toimintamalli pienten järjestöjen toimintakyvyn vahvistamisessa. Välittäjäorganisaatiotoimintaa koskevan selvityksen tulokset on pyritty kokoamaan toimeksiannon mukaisesti tiiviiseen loppuraporttiin. Selvitystyössä on hyödynnetty välittäjäorganisaatiotoiminnasta ja projektien toteutuksesta kertyneitä dokumenttiaineistoja, haastatteluaineistoja, toimijatahoille suunnattujen kyselyjen tuloksia sekä hanketoteuttajia ja kolmannen sektorin asiantuntijoita yhteen koonneen workshopin tuloksia. Selvityksen toteutuksessa on kiinnitetty huomioita eri toimijatahojen näkemysten kokoamiseen. Raportin pääsisällön muodostavat välittäjäorganisaatiomallin toimivuudesta kertyneet havainnot sekä toiminnan vaikuttavuutta koskevat tulokset. Seuraavassa luvussa 2. täsmennetään selvitystyön tarkoitusta, toteutusta sekä käytettyjä aineistoja ja menetelmiä. Luvussa 3. tarkastellaan välittäjäorganisaatiohankkeiden käytännön toteutusta välittäjäorganisaatioille asetettujen tehtävien ja hallinnoinnin näkökulmasta. Hallinnoinnin ja toteutuksen osalta on nostettu esiin sekä kertyneitä kokemuksia mallin toimivuudesta että kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Luvussa 4. tarkastellaan välittäjäorganisaatiotoiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta sekä yksilö- ja kohderyhmätasolla että toimijoiden, välittäjäorganisaatioiden ja pienten projektitoimijoiden, tasolla. Lukuun 5. on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka ovat välittäjäorganisaatiotoiminnassa lähinnä esimerkkejä onnistuneista pienistä projekteista tai hyvistä hankeideoista. Tuloksia koskevat johtopäätökset ja kehittämissuositukset esitetään raportin loppuluvussa 6. 20

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Vaikuttavuusarvioinnin tutkimusmenetelmät

Vaikuttavuusarvioinnin tutkimusmenetelmät Vaikuttavuusarvioinnin tutkimusmenetelmät Kari Hämäläinen (VATT) Mittaaminen vaikuttavuusinvestoimisen kova ydin, Sitra, 26.1.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat toimenpiteen X seuraukset Y:ssä? Kolme

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

API:Hack Tournee 2014

API:Hack Tournee 2014 apisuomi API:Hack Tournee 2014 #apihackfinland Twitter: @ApiSuomi API:Suomi - Suomen metarajapinta apisuomi Apisuomi kerää vertailutietoa ja arvosteluja rajapinnoista madaltaen avoimen datan uudelleenkäytön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattorit eli mittarit Kepan verkkokurssi 2006 Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattori on käsitteellinen tai numeerinen muuttuja, joka auttaa arvioimaan muutosta jossain asiantilassa, joko mittaamalla

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot