YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS"

Transkriptio

1 Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone 430, 4. krs. Fabianinkatu 28 Osallistujat: Ari Muhonen (pj.), Kai Ekholm, Ulla Nygren (Turussa), Jarmo Saarti (Kuopiossa), Kaisa Sinikara, Mirja Iivonen Sihteeri: Irma Reijonen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka on ensimmäinen työvaliokunnan videoneuvotteluna järjestetty kokous. 2. Asialistan hyväksyminen Lisättiin neuvoston toimintakertomus kohdaksi 3. Muissa asioissa päätettiin käsitellä Kirjastoverkon tapaaminen, Varastokirjaston arviointi, lausuntopyyntö ISO:n kirjastotilastostandardin uudistuksesta ja virtuaaliyliopistopäivät. 3. Toimintakertomus 2004 Sihteeri on laatinut toimintasuunnitelman perusteella rungon toimintakertomukseksi. Keskusteltiin luonnoksesta. Toimintakertomuksen aineistona ovat toimintasuunnitelma, hankkeiden toimintaraportit ja neuvoston ja työvaliokunnan muistiot. Toimintakertomuksessa pyritään esittämään tilannearvio siitä, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Sihteeri ja puheenjohtaja jatkavat valmistelua. Toimintakertomus vuodelta 2004 käsitellään neuvoston kokouksessa. 4. Toimintasuunnitelman 2005 päätavoitteet Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa vuosiksi ja määriteltiin kuluvalle vuodelle päätavoitteet kunkin osa alueen kohdalta. Sihteeri muotoilee keskustelun pohjalta päätavoitteet, jotka käsitellään neuvoston kokouksessa. Keskusteltiin neuvoston omien hankkeiden priorisoinnista ja rahoituksesta. Strategian uudistaminen ja osaamiskartan tekeminen valmiiksi ovat kevään tärkeimpiä hankkeita, joihin haetaan rahoitusta opetusministeriöltä. Keskusteltiin suomalaisten kirjastojen osallistumisesta kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin foorumeihin. Suomalaisten hankkeiden esityksiä on ollut varsin vähän Liberin ja IFLA:n kokouksessa. Todettiin, että suomalaisten yliopistokirjastojen kansainvälistä näkyvyyttä tulisi parantaa. Asiasta tulisi keskustella myös neuvostossa ja laatia neuvostolle tiedotussuunnitelma. 5. Rahoitusselvitys Keskusteltiin rahoitusselvityksen tavoitteista ja tavoista, joilla se voitaisiin toteuttaa. Todettiin, että aiempia alustavia suunnitelmia on vielä tarpeen täsmentää ja sen

2 Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 2(5) jälkeen päättää selvityksen laajuudesta. Selvityksen tavoitteeksi nähtiin tukea kirjastojen valmistautumista tulosneuvotteluihin. Sen tulisi tarjota malleja ja välineitä erilaisten rahoituslähteiden ja rahoituksen kokonaisuuden hallitsemiseksi paremmin. Selvityksessä tulisi kuvata rahoituksen muodostumista eri lähteistä, mukaan lukien keskitetyn rahoituksen osuus. Selvityksessä tulisi myös kuvata vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja hahmotella rahoituksen kehityssuuntia. Vaihtoehtoja käytännön toteutukselle on tilata selvitys kirjastojen rahoitusta hyvin tuntevalta asiantuntijalta tai teettää se opinnäytetyönä tai jatko opintojen, esim. ammatillisen lisensiaatintutkinnon osana. Päätettiin, että työryhmä, johon kuuluvat Kaisa Sinikara (koollekutsuja), Arja Riitta Haarala, Maria Schröder ja Eeva Liisa Lehtonen valmistelevat kevään aikana ehdotuksen rahoitusselvityksen tavoitteista, laajuudesta ja toteutustavasta. Selvityksen rahoituksesta päätettiin ehdottaa neuvostolle, että kustannukset katettaisiin kirjastojen rahoitusosuuksin, ellei opetusministeriöstä ole saatavissa hankerahoitusta. 6. Yliopistokirjastojen edustajien nimeäminen digitaalisen kirjaston palveluiden ohjausjärjestelmän ryhmiin Kansalliskirjasto on pyytänyt kirjastoverkon eri sektoreita nimeämään edustajansa digitaalisen kirjaston palveluiden ohjausjärjestelmän ryhmiin. Todettiin, että työvaliokunta on sähköpostikokouksessaan nimennyt seuraavat yliopistokirjastojen edustajat: Verkkopalveluryhmä: Ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen, TKK, Linnea2 konsortion puheenjohtaja, yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja Laitteistoryhmä: Atk suunnittelija Ari Ahlqvist, Helsingin yliopisto Ohjelmisto ja standardointiryhmä: Atk pääsuunnittelija Ari Hovila, Vaasan tiedekirjasto Tritonia Tilastoryhmä / Vaikuttavuuden arviointi: erikoissuunnittelija Anneli Ahtola, Tampereen yliopiston kirjasto. Lisäksi työvaliokunta on esittänyt kansalliskirjastolle, että verkkopalveluryhmään nimettäisiin käyttäjien ja muiden tahojen edustajiksi seuraavat henkilöt: Kehittämispäällikkö Kari Liukkunen, Oulun yliopisto Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen, Helsingin yliopisto. 7. Keskustelu yliopistokeskusten kirjastoista Yliopistokeskukset, joita on kuudella paikkakunnalla (Kajaani, Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki), kokoavat yhteen paikkakunnalla toimivien yliopistojen toiminnat sateenvarjo organisaation alle. Kukin emoyliopisto vastaa omasta toiminnastaan, minkä lisäksi kullekin yliopistokeskukselle on nimetty koordinoiva yliopisto, joka vastaa kokonaisuuden kehittämisestä. Yliopistokeskuksissa toimivat kirjastot ja niiden emokirjastojen johtajat kokoontuivat syyskuussa pohtimaan usean organisaation yhdistelmäkirjastojen erityisongelmia (muistio kokouksesta liitteenä). Ongelmat liittyvät kirjaston toiminnan organisointiin, rahoitukseen ja aineistojen tarjontaan.

3 Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 3(5) Työvaliokunnassa todettiin, että usean eri organisaation yhdistelmäkirjastojen rahoitus ja omistussuhteet voivat olla vaikeaselkoisia ja mutkikkaita. Yksiköiden perustamiseen myönnetyssä hankerahoituksessa ei ole otettu huomioon kirjastojen perustamiseen tarvittavaa rahoitusta. Myöskään emoyliopistojen kirjastoilla ei ole erillisiä resursseja kehittää yliopistokeskusten kirjastojen toimintaa. Opetusministeriön näkemyksen mukaan koordinoivilla yliopistoilla on vastuu koko toiminnan kehittämisestä. Tähän vastuuseen tulisi kuulua myös kirjasto ja tietopalveluiden kehittäminen. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan nähtiin palvelusopimusten tekeminen. Erityisongelmana ovat lisensioidun aineiston käyttöoikeudet, jotka sovitaan organisaatiokohtaisesti. Usean organisaation kirjastoille soveltuvaa konsortiomallia ei ole olemassa, minkä vuoksi synergiaedut yhteishankinnoista jäävät saamatta. Todettiin, että painetun aineiston saatavuus on myös ongelmallista, sillä kirjastojen omalla aineistotarjonnalla ei pystytä kattamaan kaikkia tarpeita. FinELib on käynnistänyt selvitystyön lisensioidun aineiston käyttöoikeuskysymyksistä yhdistelmäkirjastoissa. Tämän työn toivotaan tuovan ratkaisumalleja osaan ongelmista. Painetun aineiston saatavuusongelmat liittyvät kaukopalvelun periaatteiden linjauksiin ja ne on syytä ottaa huomioon kaukopalvelun kehittämisessä. Päätettiin, että seurataan FinELibin käynnistämän selvitystyön tuloksia ja palataan asiaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 8. Keskustelu kansallisen digitointiohjelman organisaatiosta Kansalliskirjaston Mikkelin yksikkö koordinoi kirjastojen digitointiohjelman toimintaa, joka on perustunut yksittäisten kirjastojen kiinnostukseen. Toiminnan jatkuessa ohjelmalle tulisi muodostaa organisaatio ja määritellä, miten yhteiset linjaukset digitoitavasta aineistosta tehdään. Digitoinnin kohteina on sekä isoja kokonaisuuksia, joita rahoitetaan keskitetysti, että pienempiä erityisaineistoja, joita digitoidaan paikallisella rahoituksella. Yliopistokirjastoista erityisesti vapaakappalekirjastot ja Viikin tiedekirjasto ovat tehneet kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja käyttöön tarjoamiseen liittyvää digitointia. Todettiin, että digitoinnilla on suuri kansallinen merkitys kulttuuriperinnön yleisen saavutettavuuden kannalta. Tämän vuoksi digitointi on erityisesti vapaakappalekirjastoja koskettava asia. Yksittäisen yliopiston kannalta digitoitua aineistoa tarvitsevien tutkijoiden osuus tutkimustoiminnan kokonaisuudesta on varsin pieni. Yliopistoissa on tarvetta erityisesti oppiaineistojen digitointiin. Kurssikirjoja on digitoitu useassa yliopistokirjastossa. Isojen aineistovarantojen digitointi voi hyödyttää myös opetusta, mutta sitäkin tärkeämpää on FinELibin aineistojen käytön laajentaminen opetuksessa. Tässä mahdollisuutena nähtiin yhteistyö SVY:n kanssa. Todettiin, että yliopistokirjastot tukevat kansalliskirjaston roolia digitoinnin kansallisena vastuutahona. Vapaakappalekirjastot ovat digitoinnissa tärkeä yhteistyökumppani. Yliopistokirjastot voivat olla kansalliskirjaston tarjoaman maksullisen digitointipalvelun käyttäjiä esimerkiksi kurssikirjojen ja muun kirjaaineiston digitoinnissa. Sen lisäksi kirjastot digitoivat myös paikallisesti omiin tarpeisiin.

4 Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 4(5) 9. Informaatiotutkimuksen opetuksen jatko Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenia on järjestänyt kirjasto ja tietopalvelualan pätevöitymiskoulutusta. Sen rinnalla HY:oon on saatu viestinnän laitokselle määräaikainen (3 v.) informaatiotutkimuksen professuuri, jonka rahoitus päättyy elokuussa Pätevöitymiskoulutushankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat vedonneet eri tahoihin, jotta ne ottaisivat kantaa koulutuksen ja sen rahoituksen jatkuvuuden puolesta. Tavoitteena on vakinaistaa informaatiotutkimuksen koulutus HY:ssa. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että on tarvetta jatkaa informaatiotutkimuksen koulutusta pääkaupunkiseudulla. Valtuutettiin Ari Muhonen allekirjoittamaan pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle osoitettu lausunto, jossa kirjastot tukevat neuvottelujen aloittamista Helsingin yliopiston viestinnän laitokselle perustetun informaatiotutkimuksen professuurin rahoittamiseksi kesäkuusta 2005 alkaen. 10. Neuvoston kokouksen asialista Neuvoston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yliopistokirjastojen verkoston osaamiskartta vuoteen 2010 ENCompassin kustannusten jako informaatiolukutaitohankkeen katsaus neuvoston toimintakertomus toimintasuunnitelman päätavoitteet ja hankkeet kansalliskirjastoyhteistyön ja sektoriyhteistyön tavoitteet kansalliskirjaston strategiatyön katsaus 11. Strategian päivitysseminaari Educa Instituutilta on pyydetty tarjousta strategiaseminaarin ohjauksesta ja osaamiskartoituksen aineiston loppuhionnasta. Saadun tarjouksen kokonaishinta on 3660 euroa (sis. alv). Ohjaajana on toimitusjohtaja Heljä Hätönen. Hyväksyttiin tarjous. Päätettiin hakea rahoitusta ensisijaisesti opetusministeriöltä. Tarvittaessa työskentely voidaan rahoittaa myös kirjastojen maksuosuuksin. 12. Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi, että Tietokarttahankkeen ohjausryhmä on laatinut kansalliskirjastolle suunnitelman hankkeen ja pysyvän palvelun resurssitarpeista. Kokoelmien kartoituksen ja kuvailun ohjeet ovat valmistuneet, joten suunnittelu ja kartoitustyö kirjastoissa pääsee alkamaan. Hanselin kokoamaan kirjahankintojen kilpailutusta valmistelevaan ryhmään osallistuvat yliopistokirjastoista Jukka Kananen Kuopiosta ja Liisa Rajamäki HY:n keskustakampukselta. Kansalliskirjasto järjestää syksyllä fyysisten kokoelmien turvakysymyksiä käsittelevän seminaarin. Seminaariin kutsutaan puhujiksi kansainvälisiä asiantuntijoita. Todettiin, että myös verkkoaineiston turvakysymykset ovat tärkeitä ja koskettavat kaikkia aineistoja lisensioineita kirjastoja. Turvakysymyksiä olisikin tarvetta käsitellä laajemmin siten, että mukaan tulisivat myös tietoturvaa ja tekijänoikeuksia koskevat ongelmat. Kirjastoissa tarvitaan yhteisiä menettelytapoja ja linjauksia.

5 Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 5(5) 13. Muut asiat Kirjastoverkon tapaaminen Kansalliskirjasto järjestää kirjastoverkon tapaamisen 7.4. Teemoja ovat kansalliskirjaston toimialan laajennus ja tietoaineistojen valtakunnallisen saatavuuden parantaminen. Sovittiin, että Jarmo Saarti osallistuu aihetta käsittelevään paneeliin Varastokirjaston arviointi Varastokirjaston arvioinnin on tehnyt selvitysmies Sauli Laitinen. Opetusministeriö järjestää arviointiraportista kuulemistilaisuuden Ari Muhonen osallistuu siihen Lausunto kirjastotilastostandardin uudistuksesta SFS on pyytänyt lausuntoa ISOn työryhmän ehdotuksesta kansainvälisen kirjastotilastostandardin uudistamiseksi (ISO CD 2789). Lausuntoa on pyydetty mennessä. Liitteenä ovat SFS:n lausuntopyyntö, työryhmän luonnos uudistetuksi standardiksi, Markku Laitisen koonti luonnokseen sisältyvistä muutoksista nykyiseen standardiin verrattuna ja ISOn kommenttilomake. Päätettiin, että lausunnon laatii työryhmä, johon kuuluvat Tuulikki Nurminen, Kaisa Sinikara, Anneli Ahtola ja Irma Reijonen VVYOP 05 päivät Suomen virtuaaliyliopisto järjestää virtuaaliyliopistopäivät Ohjelmassa on workshopeja, jonne kirjastolaiset ovat valmistelleet esityksiä informaatiolukutaidosta, lisensioidun aineiston käyttöoikeuksista ja verkkokurssien säilyttämisestä. Tiedotetaan kirjastoille päivien ohjelmasta. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 3/2014 Aika: 8.10.2014 klo 9:30-16 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, Huone HR 142. Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia 2007 2010 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen ensimmäinen kirjastostrategia laadittiin kaudelle 1998-2003. Toisen kirjastostrategian

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous Vuosikertomus 2009 Sisällys Johtajan katsaus Kansalliskirjaston toiminta-ajatus Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa. Kansalliskirjasto välittää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004

OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004 OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004 ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa 5.5.2004 hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot