Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaupunginjohtajan ehdotus för år 2010 och ekonomiplan för åren Stadsdirektörens förslag Khs - Stn

2

3 SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida Sivu Sida YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR PÄÄTÖSEHDOTUKSET FÖRSLAG TILL BESLUT TALOUSARVION SITOVUUS BUDGETENS BINDANDE VERKAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET Sosiaalitoimi Socialväsendet Terveyskeskus Hälsovårdscentralen 195 Selityksiä Förklaringar 76 KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDELEN 1 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA STADSDIREKTÖRSROTELN 1 01 Vaalit Val Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta ja -virasto Revisionsnämnden 84 och kontoret 1 04 Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Hallintokeskus Förvaltningscentralen Talous- ja suunnittelukeskus Ekonomi- och 93 planeringscentralen 1 14 Keskitetysti maksettavat menot Utgifter som 97 betalas centraliserat 1 27 Kunnallisverotus Kommunalbeskattning Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi 1 39 Muu yleishallinto Övrig allmän förvaltning 102 Helsingin Energia Helsingfors Energi 109 Helsingin Satama Helsingfors Hamn 117 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu liikelaitos Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst 2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI BYGGNADS- OCH MILJÖVÄSENDET Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 130 stads partitorg 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto 136 Nämnden för allmänna arbeten och byggnadskontoret 2 10 Rakentamispalvelu Byggtjänsten Pelastustoimi Räddningsväsendet Ympäristölautakunta Miljönämnden Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuudet, 161 Khn käytettäväksi Samkommunen Helsingforsregionens trafiks betalningsandelar, till Stns disposition HKL -liikelaitos Affärsverket HST 162 Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos Helsingfors 171 stads affärsverk Palmia MetropoliLab -liikelaitos Affärsverket MetropoliLab SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI BILDNINGS- OCH PERSONALVÄSENDET Opetusvirasto Utbildningsverket Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tukeminen, 236 Khn käytettäväksi Stöd till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, till Stns disposition 4 11 Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet Ruotsinkielinen työväenopisto Svenska arbetarinstitutet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin taidemuseo Stadens konstmuseum Kulttuuritoimi Kulturväsendet Kaupunginmuseo Stadsmuseet Orkesteritoiminta Orkesterverksamhet Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Liikuntatoimi Idrottsverksamhet Henkilöstökeskus Personalcentralen Työterveyskeskus Företagshälsovårdscentralen Tietokeskus Faktacentralen 310 Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänster KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET Kaupunkisuunnittelulautakunta ja -virasto 322 Stadsplaneringsnämnden och kontoret 5 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto Fastighetsnämnden 327 och kontoret 5 22 Asuntotuotantotoimisto Bostadsproduktionsbyrån Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn 346 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Tuloslaskelma Resultaträkning 355 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma Kombinerad resultaträkning för förvaltningarna och affärsverken 356

4 2 SISÄLLYS INNEHÅLL Sivu Sida Sivu Sida 7 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDELEN Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitus- ja sijoitustoiminta Finansierings- 359 och investeringsverksamhet 7 03 Rahastointi Fondering Poistoerot Avskrivningsdifferenser 364 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN 8 INVESTOINTIOSA INVESTERINGSDELEN Kiinteä omaisuus Fast egendom Talonrakennus Husbyggnad Kadut, liikenneväylät ja radat Gator, trafikleder 373 och banor 8 05 Väestönsuojat Skyddsrum Puistorakentaminen Anläggande av parker Liikuntapaikat Idrottsplatser Korkeasaaren eläintarha Högholmens djurgård Irtaimen omaisuuden perushankinta Grundanskaffning 383 av lös egendom 8 18 Helsingin kaupungin tukkutori Helsingfors 386 stads partitorg 8 21 Kuntayhtymät Samkommuner Arvopaperit Värdepapper Muu pääomatalous Övrig kapitalhushållning 388 senluonteiset korvausmäärärahat Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag, som skall anvisas ur understödsanslagen i 2010 års budget 2. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely Specifikation av medlemsavgifterna i 2010 års budget 3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt Bolag och stiftelser inom koncernen 4. Investointiohjelma vuosiksi Investeringsprogram för åren Talonrakennuksen ja väestönsuojien rakennusohjelma vuosiksi Byggnadsprogram för husbyggnad och skyddsrum för åren Vuokra- ja osakekohteet Hyresoch aktieobjekt Liikuntapaikkojen rakennusohjelma vuosiksi Program för anläggning av idrottsplatser för åren RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 391 Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma Kombinerad finansieringskalkyl för förvaltningarna och affärsverken RAHOITUSOSA FINANSIERINGSDELEN Pitkävaikutteinen rahoitus Långfristig finansiering 393 Rahastot 399 on liittyvät taulukot Tabeller till budgeten 1. Ottolainat Upptagna lån n liitteet Bilagor till budgeten 1. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyvistä avustusmäärärahoista sidotut avustukset ja avustuk-

5 TALOUSARVIO BUDGET TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN

6

7 5 YLEISPERUSTELUT ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 1. JOHDANTO 1. INLEDNING Vuoden 2010 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin, joiden valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen antamiin talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeisiin. Laatimisohjeissa edellytettiin, että lauta- ja johtokunnat laativat talousarvioehdotuksen sopeuttamalla toiminnasta aiheutuvat menot ja investoinnit kestävän tulopohjan mukaiselle tasolle ohjeissa annetun raamin mukaisesti. Euromääräisenä lähtökohtana olivat hallintokuntien vuoden 2009 talousarvion määrärahat, joihin lisättiin nykyisen kunta-alan palkkaratkaisun aiheuttamat lisäkustannukset vuodelle Edellä mainitun lisäksi euromääräiseen raamiin sisällytettiin 50 milj. euron kokonaistoimintamenojen säästötavoite verrattuna vuoden 2009 talousarvion tasoon. Ohjeisiin sisältyi myös kaupunginhallituksen talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Förslaget till budget för år 2010 utgår från nämndernas och direktionernas budgetförslag, vilka baserar sig på stadsstyrelsens anvisningar om hur budgetförslaget och ekonomiplaneförslaget ska utarbetas. Enligt anvisningarna för budgetarbetet ska nämnderna och direktionerna utarbeta sina budgetförslag genom att anpassa utgifterna för verksamheten och investeringarna till en nivå som motsvarar en hållbar inkomstbas, inom den ram som ges i anvisningarna. Utgångspunkt för eurobeloppen är förvaltningarnas anslag i 2009 års budget, höjda med de kostnader som löneuppgörelsen för den kommunala sektorn medför år Utöver detta omfattar den i eurobelopp angivna ramen ett sparmål på 50 mn euro i de totala omkostnaderna jämfört med nivån i 2009 års budget. Anvisningarna innefattar också ställningstaganden från stadsstyrelsen som styr budgetberedningen.

8 6 2 YLEINEN TALOUSTILANNE JA TOIMINTAYMPÄRIS- TÖ 2 DET ALLMÄNNA EKONOMISKA LÄGET OCH OM- VÄRLDEN 2.1 Yleinen talouskehitys 2.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen Yleistä talouskehitystä ja kuntatalouden tilannetta kuvaavat tarkastelut perustuvat valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä esitettyihin tietoihin. Maailmantalous ajautui syvään taantumaan syksyn 2008 rahoitusmarkkinakriisin seurauksena. Tapahtumat finanssisektorilla ovat merkittävästi voimistaneet talouden laskusuhdannetta. Vuoden 2009 alkupuolella reaalitaloudessa on nähty poikkeuksellisen heikkoja lukuja. Yritysten ja kotitalouksien odotukset maailmalla ovat kuitenkin jo muuttuneet myönteisemmiksi ja taloudessa on nähty pieniä toipumisen merkkejä. Tuotannon aleneminen on hidastunut vuoden alkupuolesta. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä liian varhaista ennakoida taantuman olevan jo ohi. Lähivuosien kasvun odotetaan joka tapauksessa jäävän viime vuosia vaimeammaksi. Talouden elpymistä hidastaa se, että kriisi on osoittautunut yleismaailmalliseksi ja se on koskettanut voimakkaasti maailman kaikkia keskeisiä talousalueita. Globaalin taloustaantuman seurauksena talouden tervehdyttämistoimet ovat monessa maassa olleet poikkeuksellisen voimakkaita. Rahoitusjärjestelmän toimintaa on tuettu useilla tavoilla mm. julkisen vallan takauksilla. Lisäksi keskuspankkien rahapolitiikka on ollut elvyttävää. Myös julkista kulutusta on lisätty ja investointihankkeita aloitettu. Myös osakemarkkinat näyttävät merkkejä talouden virkoamisesta. Rahoitusmarkkinoiden tila on kuitenkin edelleen epätasapainoinen ja siellä on nähtävissä monia riskejä. Rahoituksen riskilisät ovat rahoitussektorin sisällä alentuneet, mutta ne ovat edelleen pitkän ajan tarkastelussa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Tästä seuraa ongelmia pitkäaikaisen rahoituksen saatavuuteen. Myös pankkien taseiden tasapainottaminen etenkin Euroopassa sekä luottotappioiden kasvu voivat viedä rahoitusmarkkinoita kohti uutta kriisiä. Lisäksi työttömyyden kasvu ja siitä seuraava kuluttajien varovaisuus voi heikentää yksityisen kulutuksen kasvua arvioitua enemmän. Monet tahot ovat lähteneet ennusteissaan siitä, että maailmantalous tulee toipumaan taantumasta hitaasti. Suomen kansantaloudessa käänne parempaan on mahdollista vasta sen jälkeen, kun maailmantalous toipuu taantumasta. Suomessa vienti supistuu tänä vuonna ennusteiden mukaan viidenneksen. Maailmantalouden piristymisen myötä sen kuitenkin uskotaan kääntyvän niukkaan kasvuun ensi vuonna. Suomen kokonaistuotanto supistui alkuvuonna voimakkaasti erityisesti viennin heikkenemisen seurauksena. Granskningen av den allmänna ekonomiska utvecklingen och kommunernas ekonomiska läge bygger på uppgifterna i statens budgetproposition Världsekonomin drevs in i en djup recession som en följd av krisen på finansmarknaden hösten Händelserna i finanssektorn har betydligt stärkt den ekonomiska lågkonjunkturen. I början av år 2009 har de realekonomiska siffrorna varit exceptionellt dåliga. Företagens och hushållens förväntningar i världen har dock redan blivit positivare och små tecken på en återhämtning har synts i ekonomin. Produktionsminskningen har avmattats under årets första hälft. Det är dock ännu för tidigt att säga att recessionen redan är över. Tillväxten väntas under de närmaste åren hur som helst bli svagare än under de senaste åren. Att den ekonomiska återhämtningen är långsam beror på att krisen har visat sig vara global och att den kraftigt har berört alla centrala ekonomiska områden i världen. Som en följd av den globala ekonomiska recessionen har de ekonomiska saneringsåtgärderna i många länder varit exceptionellt kraftiga. Finanssystemets verksamhet har på många sätt stötts bl.a. med hjälp av garantier från det allmänna. Centralbankernas finanspolitik har dessutom varit stimulerande. Också den offentliga konsumtionen har ökats och investeringsprojekt inletts. Också aktiemarknaden visar tecken på en ekonomisk uppgång. Läget på finansmarknaden är dock fortfarande obalanserat och många risker är uppenbara. Risktilläggen i finansieringen har sjunkit inom finansieringssektorn, men de är alltjämt exceptionellt höga då de granskas på lång sikt. Detta leder till problem i fråga om tillgången till långfristig finansiering. Också balanseringen av bankernas balansräkningar särskilt i Europa och de ökade kreditförlusterna kan leda till ett nytt krisläge på finansmarknaden. Dessutom kan den ökade arbetslösheten och den försiktighet som denna leder till hos konsumenterna försvaga den privata konsumtionen mer än beräknat. Många prognosställare utgår från att världsekonomin kommer att återhämta sig långsamt från recessionen. En vändning till det bättre i samhällsekonomin i Finland är möjlig först när världsekonomin återhämtar sig från recessionen. Prognoser ger vid handen att den finländska exporten minskar med en femtedel i år. I och med att världsekonomin förbättras är det dock troligt att exporten börjar tillta något nästa år. Totalproduktionen i Finland minskade kraftigt under början av året, i synnerhet som en följd av den försämrade exporten.

9 7 Ennusteiden mukaan taantuman pohja olisi kuitenkin saavutettu Suomessakin. Kokonaistuotannon arvioidaan vuonna 2009 supistuvan vuositasolla mitaten 6 % alkuvuoden jyrkän laskun seurauksena. Tuotannon kasvuksi vuonna 2010 ennakoidaan 0,3 %. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että talous Suomen tärkeimmissä vientimaissa kääntyy nousuun. Suhdanteiden ennakoidaan mm. Saksassa ja Ruotsissa kääntyvän paremmaksi loppuvuoden aikana. Venäjän talouden vähittäistä virkoamista tukee raakaaineiden hintojen normalisoituminen. Heikentyneen työllisyystilanteen seurauksena kotitalouksien yhteenlasketut käytettävissä olevat reaalitulot eivät vuonna 2009 lisäänny vaikka ansiotaso nousee ja tuloveronkevennyksiä on tehty. Rahoitusmarkkinakriisi lisäsi kuluttajien epävarmuutta ja kotitalouksien kulutusmenot kääntyivät laskuun vuosi sitten. Lasku jyrkkeni alkuvuonna. Ensi vuonna ostovoima kääntynee niukkaan kasvuun, mutta työttömyyden kasvaessa kotitaloudet pysyvät varovaisina ja kulutus supistuu edelleen hieman. Investoinnit vähenevät vuonna 2009 noin 10 %. Erityisesti metsä-, kone- ja metalliteollisuudessa investointien väheneminen on voimakasta. Myös asuinrakennusinvestoinnit ovat selvästi laskeneet, joskin ensi vuonna laskun odotetaan tasaantuvan. Vuonna 2009 työpaikat ovat vähentyneet erityisesti viennin supistumisen myötä mutta myös kotimaisen kysynnän heikkenemisen seurauksena. Työllisten määrän arvioidaan heikkenevän yli henkilöä vuodesta Työttömyysaste nousee 9 prosenttiin vuonna Ensi vuonna työvoiman määrä heikkenee edelleen noin hengellä. Työttömyysaste nousee keskimäärin 10,5 prosenttiin ja työttömiä arvioidaan tällöin olevan noin henkilöä. Työttömyysjaksot tulevat pidentymään ja sitä kautta myös rakenteellinen työttömyys lisääntyy. Tuotannon määrän supistuminen on selvästi heikentänyt julkisen talouden tilaa. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat tekijät, kuten yksityinen kulutus, yritysten tuloskehitys ja palkkasumma, ovat heikentyneet. Yhtä laaja veropohjan supistuminen tapahtui edellisen kerran 1990-luvun laman aikana. Samaan aikaan kuitenkin julkisen talouden menojen kasvu on jatkunut nopeana. Prognoserna tyder på att botten är nådd också i Finland. Totalproduktionen beräknas år 2009 minska med 6 % på årsnivå till följd av den branta nedgången i början av året. År 2010 beräknas produktionen öka med 0,3 %. Detta förutsätter dock att ekonomin i Finlands viktigaste exportländer börjar växa. Konjunkturerna förutspås vända mot det bättre i bl.a. Tyskland och Sverige under slutet av året. Normaliserade råvarupriser stöder en gradvis återhämtning i Ryssland. På grund av det försämrade sysselsättningsläget kommer hushållens sammanlagda disponibla realinkomster inte att öka år 2009 trots den högre inkomstnivån och lättnaderna i inkomstbeskattningen. Krisen på finansmarknaden ökade konsumenternas osäkerhet och hushållens konsumtionsutgifter började minska för ett år sedan. Minskningen blev snabbare i början av året. Köpkraften börjar antagligen öka något nästa år, men i och med att arbetslösheten tilltar kommer hushållens försiktighet att hålla i sig och konsumtionen att minska lite till. Investeringarna minskar år 2009 med ca 10 %. I synnerhet inom skogs-, maskin- och metallindustrin är nedgången i investeringarna kraftig. Också investeringarna i bostadsbyggnad har klart sjunkit, men nedgången väntas jämna ut sig nästa år. År 2009 har arbetstillfällena minskat i synnerhet på grund av den krympande exporten men också på grund av minskad inhemsk efterfrågan. Antalet personer som har arbete beräknas minska med över från år Arbetslöshetsgraden ökar till 9 % år Nästa år minskar arbetskraften ytterligare med ca personer. Arbetslöshetsgraden stiger till i genomsnitt 10,5 % och antalet arbetslösa beräknas då uppgå till ca Arbetslösheten varar allt längre och därigenom börjar också den strukturella arbetslösheten tillta. Den krympande produktionen har försvagat den offentliga ekonomin avsevärt. Den privata konsumtionen, företagens resultatutveckling och lönesumman är faktorer som har en inverkan på hur skatteintäkterna utvecklas, och de har alla vänt nedåt. En lika omfattande minskning i skatteunderlaget skedde senast under depressionen på 1990-talet. Samtidigt har dock utgifterna inom den offentliga ekonomin snabbt fortsatt att öka. Taulukko Tabell 1. Kansantalouden muutos edelliseen vuoteen verrattuna Samhällsekonomisk förändring jämfört med föregående år BKT, kasvu BNP, ökning % 1,0-6,0 0,3 Kulutus, kasvu Konsumtion, ökning % 1,9-1,7-0,2 Investoinnit Investeringar % 0,3-10,1-5,5 Työllisyys Sysselsättning, % 70,6 68,0 66,0 Työttömyys Arbetslöshet, % 6,4 9,0 10,5 Kuluttajahinnat, nousu Konsumentpriser, ökning % 4,1 0,0 1,0 Ansiotaso, nousu Inkomstnivå, ökning % 5,6 4,2 3,0 Lähde: VM Källa: FM

10 8 2.2 Kuntatalouden tilanne 2.2 Kommunernas ekonomiska läge Kuntatalous on vuonna 2009 kiristynyt verotulojen heikkenemisen seurauksena nopeasti. Kunnallisverotulojen arvioidaan supistuvan vuonna 2009 tehtyjen työtuntien vähenemisen ja osin myös veronkevennysten seurauksena. Supistuminen arvioidaan tänä vuonna jäävän 0,5 prosenttiin, koska työssäkäyvien ansiotaso nousee vielä voimassa olevien palkkasopimusten myötä. Vuodesta 2010 on tulossa koko kuntakentälle erittäin vaikea, koska kunnallisveropohja heikkenee edelleen vuodesta 2009 työttömyyden lisääntyessä. Myös tuloverotuksen keventäminen pienentää kuntien verotuloja. Verotulojen nopea aleneminen merkitsee sitä, että kuntien vuosikatteet heikkenevät vuosina Toimintamenoja ei pystytä kunnissa sopeuttamaan samaan tahtiin kuin verotulot heikkenevät. Kuntien lähtötilanne taantumaan on pitkään jatkuneesta nopeasta talouskasvusta huolimatta varsin heikko menojen ja lainakannan nopean kasvun vuoksi. Vielä vuonna 2008 toimintamenojen kasvu oli kuntasektorilla keskimäärin 7,7 prosenttia. Hyvän verotulokehityksen myötä kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,4 mrd. euroa ja se kattoi poistot. Investointien kasvun myötä kuntien lainakanta kuitenkin kasvoi vuonna 2008 lähes 600 milj. eurolla. Heikon verotulokehityksen lisäksi kuntataloutta rasittavat vuosina erityisesti nykyisen työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten aiheuttama palkkamenojen kasvu sekä työttömyyssidonnaisten menojen kasvu. Tämän seurauksena kunnat joutuvat vuosina taloutensa tasapainottamiseksi hillitsemään sekä käyttömenojen kasvua että investointeja. Ennusteiden mukaan kuntien toimintamenot lisääntyvät vuonna 2009 kuitenkin vielä 4,5 prosenttia. Vuosina 2009 ja 2010 investointien odotetaan kuntasektorilla keskimäärin putoavan vuoden 2008 tasolta. Näin käy siitäkin huolimatta, että monissa kunnissa investointeja on taantuman torjumiseksi pyritty pitämään korkealla tasolla. Vaikka kuntatalouden menokehitys vuosina hidastuisikin merkittävästi muutamasta edellisestä vuodesta, arvioidaan vuosikatteen vuonna 2009 silti laskevan noin 1,7 mrd. euroon ja edelleen vuonna 2010 noin 1,2 mrd. euroon. Vuosikate kattaisi poistoista vuonna 2009 noin 85 % ja vuonna 2010 alle 60 %. Kuntatalouden tasapainoon vuonna 2010 vaikuttaa merkittävästi kuntien verotukseen ja menojen kasvun hillintään liittyvät päätökset sekä erityisesti kunta-alan työmarkkinaratkaisu. Kunta-alan henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan vuosina 2009 ja 2010 pysyvän vuoden 2008 tasolla. Ansiotason arvioidaan vuonna 2009 nousevan 3,5 prosenttia ja vuonna 2010 yleisen ansiotason mukaisesti noin 3 prosenttia. Tämän seurauksena kuntasektorin keskimääräinen palkkasummankasvun arvioidaan olevan vuonna 2009 noin 4 prosenttia ja vuonna 2010 noin 3 prosenttia. Kuntatalouden tilaa helpottaa hieman yleisen hintatason aleneminen, joka laskee palvelujen ostojen kasvupaineita vuosina Tämän vaikutus jää kuitenkin varsin pieneksi, koska kuntien menoista niin merkittävä osa on sidoksissa palkkakustannuksiin. Den kommunala ekonomin försämrades snabbt år 2009 som en följd av att skatteintäkterna minskade. De kommunala skatteintäkterna beräknas minska år 2009 då antalet utförda arbetstimmar minskar och delvis också till följd av skattelättnaderna. Minskningen väntas i år blir bara 0,5 %, eftersom inkomstnivån för dem som arbetar stiger i och med de gällande löneavtalen. År 2010 blir synnerligen svårt för hela det kommunala fältet, eftersom det kommunala skatteunderlaget ytterligare försvagas från år 2009 då arbetslösheten ökar. Också lättnaderna i inkomstbeskattningen minskar på kommunernas skatteintäkter. Den snabba nedgången i skatteintäkterna innebär att kommunernas årsbidrag försvagas åren Omkostnaderna kan i kommunerna inte anpassas i samma takt som skatteintäkterna minskar. På grund av den snabba ökningen i utgifterna och lånestocken är den kommunala ekonomins utgångsläge inför recessionen mycket svagt, trots den tidigare långvariga och snabba ekonomiska tillväxten. Ännu år 2008 ökade omkostnaderna i den kommunala sektorn med i genomsnitt 7,7 %. Tack vare den goda skatteintäktsutvecklingen blev kommunernas sammanlagda årsbidrag 2,4 miljarder euro, vilket täckte avskrivningarna. I och med de ökade investeringarna växte dock kommunernas lånestock år 2008 med inemot 600 mn euro. Vid sidan av den svaga skatteintäktsutvecklingen belastas den kommunala ekonomin åren i synnerhet av att löneförhöjningarna enligt det gällande kollektivavtalet ökar löneutgifterna och av att de arbetslöshetsrelaterade utgifterna blir större. Som en följd av detta måste kommunerna åren stävja såväl tillväxten i driftsutgifterna som investeringarna för att balansera sin ekonomi. Enligt prognoserna ökar dock kommunernas omkostnader år 2009 ännu med 4,5 %. Åren 2009 och 2010 väntas investeringarna i den kommunala sektorn i genomsnitt sjunka från 2008, trots att många kommuner har velat hålla investeringarna på en hög nivå för att avvärja recessionen. Också om utgiftsutvecklingen i den kommunala ekonomin blir betydligt långsammare åren jämfört med några år tidigare, beräknas årsbidraget år 2009 ändå sjunka till ungefär 1,7 miljarder euro och år 2010 ytterligare till ungefär 1,2 miljarder euro. Årsbidraget täcker då ca 85 % av avskrivningarna år 2009 och mindre än 60 % år Balansen i den kommunala ekonomin år 2010 påverkas i hög grad av de beslut som hänför sig kommunernas beskattning och till stävjandet av utgiftsökningen och i synnerhet av arbetsmarknadsuppgörelsen i kommunsektorn. Det sammanlagda antalet anställda i kommunsektorn beräknas åren 2009 och 2010 hålla sig på 2008 års nivå. Inkomstnivån beräknas år 2009 stiga med 3,5 % och år 2010 med ca 3 % i enlighet med den allmänna inkomstnivån. Som en följd av detta beräknas den genomsnittliga lönesumman i kommunsektorn öka med ca 4 % år 2009 och ca 3 % år Läget för den kommunala ekonomin underlättas något av att den allmänna prisnivån har sjunkit, vilket minskar tillväxttrycket på köpta tjänster åren Inverkan förblir dock mycket liten, eftersom en så stor del av kommunernas utgifter är bundna vid lönekostnaderna.

11 9 Henkilöstömenojen suuren osuuden vuoksi kuntien talouden tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat väistämättä myös kuntien henkilöstöpolitiikkaan. Toisaalta kunta-alan työvoiman kehitykselle tulee keskipitkällä aikavälillä asettamaan rajoitteita väestön ikääntymisen aiheuttama työvoiman tarjonnan puute sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstöstä. Kunnista eläköityy vuosittain noin henkilöä. Kuntatalouden tulojen ja ennakoidun menotason välille on talouskriisin seurauksena syntymässä vakava epätasapaino, joka tulee vaikuttamaan kuntiin tuntuvasti usean vuoden ajan. Näin tulee käymään, vaikka yleinen taloustilanne alkaisikin ensi vuonna hitaasti parantua. Kun pidemmälle 2010-luvulle mentäessä väestön ikääntymisen seurauksena talouskasvun ja sitä kautta kuntien verotulojen kasvun oletetaan jäävän pysyvästi viime vuosia hitaammaksi, seuraa tästä, että kuntatalouden menojen kasvu ei voi jatkua viime vuosien tasolla. Samaan aikaan palvelujen tarve erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla sekä mahdollinen työvoimasta kilpailu lisäävät kuntien kustannuspaineita. Tässä yhteydessä tuottavuutta parantavien uudistuksien merkitys koko kuntasektorilla korostuu entisestään. Vuonna 2010 valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionosuuksien ja -apujen kautta yhteensä 9,6 mrd. eurolla. Kuntien valtionosuudet ja -avut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan 8,7 mrd. euroa. Muihin valtionapuihin ehdotetaan 933 milj. euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2010 yhteensä noin 647 milj. euroa suuremmat kuin vuonna Valtionosuuksien kasvu kuntasektorille selittyy lähes kokonaan indeksitarkistuksen (2,4 %) sekä erityisesti verokompensaatioiden aiheuttamista valtionosuuksien lisäyksistä. Nämä indeksitarkistukset ja verokompensaatiot eivät siis lisää valtion kunnille kohdistamaa lisärahoitusta. Lisäksi vuoden 2010 alusta toteutetaan valtionosuusuudistus (laki peruspalvelujen valtionosuudesta), jossa nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet pääosin keskitetään. Valtionosuuksien yhdistämiseksi tehdään eräitä muutoksia määräytymisperusteisiin johtuen esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaskohtaisen valtionosuuden muuttumisesta ikäluokan (6 15-vuotiaat) asukasmäärään perustuvaksi. Tämä muuttaa yksittäisten kuntien saamia valtionosuuksia. Valtionosuusuudistus kuitenkin keskeisimmiltä osin toteutetaan sekä kuntakentän ja valtion välillä että yksittäisten kuntien välillä kustannusneutraalisti, eli uudistus ei reaalisesti lisää kuntasektorin tai yksittäisten kuntien saamia valtionosuuksia. Valtionosuuksien tasaukset, jotka perustuvat kunkin kunnan laskennallisten verotulojen määrään, vaikuttavat merkittävästi useiden kuntien, kuten Helsingin, saamien valtionosuuksien määrään. Vuonna 2010 kuntien tuloja vähentävät tasaukset nousevat enemmän kuin tuloja lisäävät tasaukset eli osa kuntien verotulojen erojen tasapainottamiseen tarkoitetuista rahavirroista kohdentuu valtiolle. Helsingille kyseiset valtionosuuksien tasaukset ovat negatiiviset. Kuntatalouden arvioitu tasapainottuminen tulevina vuosina riippuu ratkaisevasti toimintamenojen ja verotulojen kehityksestä. Kuntien tulopohjan heikkenemisestä seuraava På grund av den stora andelen personalutgifter inriktas balanseringsåtgärderna i den kommunala ekonomin oundvikligen också på kommunernas personalpolitik. Å andra sidan kommer arbetskraftsutvecklingen i kommunsektorn på medellång sikt också att begränsas av den brist på arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn som beror på att befolkningen blir allt äldre. Årligen avgår ungefär kommunalt anställda med pension. Till följd av den ekonomiska krisen håller det på att uppstå en allvarlig obalans mellan inkomsterna och den beräknade utgiftsnivån i den kommunala ekonomin. Kommunerna kommer att känna av denna obalans flera år framöver, också om det allmänna ekonomiska läget börjar förbättras nästa år. Längre in på 2010-talet antas den ekonomiska tillväxten och därigenom ökningen i kommunernas skatteintäkter permanent bli långsammare än de senaste åren till följd av att befolkningen blir allt äldre. Detta leder till att utgifterna i den kommunala ekonomin inte kan öka i samma takt som de senaste åren. Samtidigt ökas kommunernas kostnadstryck av servicebehovet speciellt inom social- och hälsovårdssektorn och av en eventuell konkurrens om arbetskraften. I detta sammanhang blir betydelsen av produktivitetsförbättrande reformer i hela kommunsektorn allt viktigare. År 2010 finansierar staten kommunernas basservice genom statsandelar och -bidrag till ett belopp av sammanlagt 9,6 miljarder euro. Kommunernas statsandelar och -bidrag är i huvudsak kalkylmässiga och icke öronmärkta. För kalkylmässiga statsandelar föreslås 8,7 miljarder euro. För övriga statsbidrag föreslås 933 mn euro. Statsandelarna är år 2010 sammanlagt ca 647 mn euro större än år De ökade statsandelarna till kommunsektorn kan förklaras nästan enbart med den höjning som indexjusteringen (2,4 %) och skattekompensationerna medför. Dessa indexjusteringar och skattekompensationer ökar således inte statens tilläggsfinansiering till kommunerna. Vid ingången av år 2010 genomförs dessutom en statsandelsreform (en lag om statsandel för basservice), genom vilken de nuvarande sektorspecifika statsandelarna i huvudsak centraliseras. Vissa ändringar görs i grunderna för fastställandet för att statsandelarna ska kunna slås ihop. Anledningen är att den elevspecifika statsandelen för förskolan och den grundläggande utbildningen ändras så att den baserar sig på antalet invånare i åldersgruppen i fråga (6 15-åringar). Detta innebär att statsandelarna till de enskilda kommunerna förändras. Statsandelsreformen genomförs dock i fråga om sina centralaste delar kostnadsneutralt mellan kommunsektorn, staten och de enskilda kommunerna, dvs. reformen ökar inte reellt på statsandelarna till kommunsektorn och de enskilda kommunerna. Utjämningen av statsandelarna, som baserar sig på det kalkylmässiga skatteintäktsbeloppet i de enskilda kommunerna, påverkar betydligt statsandelsbeloppet för flera kommuner, såsom Helsingfors. De utjämningar som minskar kommunernas inkomster ökar år 2010 mer än de utjämningar som ökar kommunernas inkomster, dvs. en del av de penningflöden som är avsedda för balansering av skillnaderna går till staten. För Helsingfors är utjämningen av statsandelarna negativ. Om den kommunala ekonomin ska kunna balanseras som beräknat under de kommande åren beror i avgörande grad på hur omkostnaderna och skatteintäkterna utvecklas. Om

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot