VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Aika klo 18:00-18:48 Paikka Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvion 2020 osavuosikatsaus Linjapumppaamon lisääminen Killinkosken siirtoviemärirunkoon / Lisämääräraha Virtain hammashuollon lisämäärärahaesitys Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön ja Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Nuorisovaltuuston aloite kummivaltuutettutoiminnasta Lastenvalvojan viran perustaminen Sidonnaisuusilmoitukset Teknisen johtajan virkavaali Valtuustoaloitteet 180

2 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaleva Keijo puheenjohtaja Mäkinen Olavi 1. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin kautta Saarinen Johanna 2. varapuheenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin kautta Heinonen Tapani osallistui kokoukseen Teamsin kautta Hänninen Armi Kalliomäki Eila Kangas Sanna Kellomäki Marko Koskela Reijo osallistui kokoukseen Teamsin kautta Kotalampi Katja Kotalampi Pauli Lahtinen Matti Majanen Tytti osallistui kokoukseen Teamsin kautta Maskonen Pia osallistui kokoukseen Teamsin kautta Mäkinen Aimo Mäntysalmi Tuula Nieminen Milla Rajamäki Ari Saarinen Risto Saloranta Kalevi Savinen Kari Solja Satu Tarvainen Harri Tikkanen Pentti Vehmas Jarmo Arpiainen Auli varavaltuutettu poissa olleen Anssi Nymanin sijaan Suutarinen Erkki varavaltuutettu poissa olleen Teemu Kontoniemen sijaan MUU Viitasaari Juha kaupunginjohtaja Viitanen Henna hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Jaatinen Kaisa talousjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin kautta Jokinen Tuula sivistystoimenjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin kautta Rantala Katri yhtenäiskoulun rehtori Ihamäki Asko henkilöstöpäällikkö osallistui kokoukseen Teamsin kautta Sallomy Katariina Liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja Mäki Jarkko nuorisovaltuuston edustaja Koskinen Minna sosiaali- ja terveysjohtaja osallistui kokoukseen Teamsin kautta POISSA Kontoniemi Teemu Nyman Anssi ALLEKIRJOITUKSET Keijo Kaleva Puheenjohtaja Henna Viitanen Pöytäkirjanpitäjä

3 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KÄSITELLYT ASIAT LIITTEET 1/55, 2/58, 3/63 PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Ari Rajamäki Erkki Suutarinen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ kaupungin www-sivuilla ja kaupungin kirjaamossa Henna Viitanen, hallintojohtaja

4 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV Hallintosäännön 91 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähe tet tä vä vähintään 5 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle se kä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Sa mas sa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Esi tys lis ta kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokous kut sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hal lin tosään tö 92 ). Kokouksen ajasta ja paikasta on myös ennen kokousta tiedotettava val tuus ton päättämissä tiedotusvälineissä (hallintosääntö 95 ). Kau pun gin val tuus to on päättänyt, että ilmoitus ko kouksen ajas ta ja paikasta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sano mis sa. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan es tä val tuus ton kokoontumista. Lisäksi kaupunginvaltuuston ko kouskut sut saatetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty Kokouskutsu annetaan tiedoksi seuraavana päivänä ylei ses ti säh köi sel lä ilmoitustaululla kaupungin Internet-sivuilla, minkä lisäksi tie do tus kokouksesta on julkaistu Suomenselän Sa no missa. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on pai kal la. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus. Toimitetussa nimenhuudossa oli läsnä 25 varsinaista valtuutettua ja kak si varavaltuutettua. Poissa olleen Anssi Nymanin tilalla oli va raval tuu tet tu Auli Arpiainen (KOK 1. varavaltuutettu) ja poissa olleen Tee mu Kontoniemen tilalla oli varavaltuutettu Erkki Suutarinen (KOK 3. varavaltuutettu). Lisäksi paikalla oli nuorisovaltuuston edustaja. Teams-etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat valtuutetuista Jo han na Saarinen, Reijo Koskela, Olavi Mäkinen, Tytti Majanen, Pia Mas ko nen, Tytti Majanen ja Tapani Heinonen sekä viranhaltijoista Kai sa Jaatinen, Asko Ihamäki, Minna Koskinen, Tuula Jokinen ja As ko Ihamäki. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KV Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toi sin päättänyt (hallintosääntö 112 ). Sovitun aak kos jär jes tys käytän nön mukaan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Anssi Nyman ja Ari Rajamäki. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kello kau pun gin vi ras tos sa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-si vuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan tarkastajaksi va lit tiin Ari Rajamäki ja Erkki Suutarinen (poissa olleen Anssi Ny manin tilalle).

6 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2020 osavuosikatsaus / /2019 KH Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, et tä toimielinten on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kau pun ginhal li tuk sel le vuosikolmanneksittain. Toimielimet ovat pääosin kä si telleet osavuosikatsauksensa, osalla käsittely on vielä tulossa ko kousryt mis tä johtuen. Kaupunginhallitukselle on lisäksi laadittu koko kaupun gin se kä konserniyhtiöiden osalta erillinen osavuosikatsaus -raport ti, jossa on hyödynnetty toimielinten käsittelemiä tietoja. Raportti on laadittu ra ken teel taan osavuosikatsaukseen uu dis tetun pohjan mu kai ses ti. Kuluvan vuoden ta voit tee na on laatia ty tär yhtiöi den ra por toin tiin yhdenmukainen pohja, jo ka on otettu käyttöön elo kuun osa vuo si ra por toin nin yh tey des sä. Tytäryhtiöille on toimitettu ra port ti poh ja, jossa on tullut antaa tiedot talouden kehitykestä sa nalli ses ti ja tu los las kel man muodossa sekä antaa tietoa tulevaisuuden nä ky mis tä ja riskeistä. Tytäryhtiöiden antamat tiedot on sisällytetty ra port tiin ja niihin on osittain tehty vähäisiä muutoksia, jotta tiedot oli si vat yh den mu kai sia. Yhteenvetoraportissa on esitetty koko kaupungin tuloslaskelman toteu ma ja ennuste, verotulojen ja valtionosuuksien toteumat, käyt töta lou den toteumat toimielimittäin sekä investoinnit ja rahoitus. Ty täryh tiöi den osalta raportointi on pääosin sanallista. Elokuun lopussa koko kaupungin tulos on toteutunut pääosin ta lousar vion mukaisesti. Verotulojen on ennustettu jäävän 1,1 milj. euroa ta lous ar vio ta alhaisemmalle tasolle. Ennuste on kohentunut huh tikuun osavuosikatsaukseen verrattuna, jolloin ennuste oli 2,3 milj. eu roa talousarviota alhaisempi. Elokuun lopun tilanteessa verotulot ovat kuitenkin talousarvion mukaiset. Elo-syyskuun tilityksissä on kui ten kin nähtävissä vuoden 2020 ennakoiden osalta alenemaa alku vuo teen verrattuna, lisäksi elo-syyskuussa näkyy vuodelta 2019 mak set ta vien veronpalautusten vaikutus. Valtionosuudet ovat tämän het ken ennusteen mukaan toteutumassa 1,509 milj. euroa ta lous arvio ta kor keam pi na. Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu Kun talii ton syyskuun alussa laatima viimeisin ve ro tu lo en nus te ja val tionosuus en nus te, jossa on huomioitu valtion 5. lisätalousarvion vai kutuk set valtionosuuksiin, joista ei ole vielä tullut päätöksiä kuntiin. Net to mää räi ses ti verotulojen ja valtionosuuden vaikutus en nus teeseen on siten noin -0,4 milj. euroa. Muutoin ennuste perustuu talous ar vi oon sekä kaupunginvaltuuston hyväksymiin mää rä ra ha muutok siin. Etenkin valtionosuusmuutosten johdosta tulosennuste on 0,7 milj. euroa positiivinen.

7 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elokuun tilanteessa menot ovat kaikilla osastoilla ta lous ar vion puitteis sa (laskennallinen toteuma% 66,7 %). Toimintatuottojen ker ty mä on lähes talousarvion tasolla. Jättämä on osittain Koronan ai heut tamaa ja osittain epätasaisesta kertymästä johtuvaa. Eri kois sai raanhoi don me no jen toteuma on Virtain osalta 55,9 % ja Ruoveden 51,8 %. Toimielinten toteumatietoja on kommentoitu tar kem min oheis mate ri aa li na olevassa raportissa. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vuo den 2020 talousarvion osavuosikatsauksen tilanteen mu kai se na tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jäl keen. Harri Tarvainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044) , sähköposti: etuni Valtuusto KV Liitteenä osavuosikatsaus. Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2020 talousarvion osa vuo sikat sauk sen tilanteen mukaisena tiedoksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2020 talousarvion osa vuo si katsauk sen tilanteen mukaisena tiedoksi. (Liite 1/55 osavuosikatsaus) Lisätietoja: Talousjohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (03) , sähköposti: etu

8 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Linjapumppaamon lisääminen Killinkosken siirtoviemärirunkoon / Lisämääräraha 168/ /2020, 64/ /2019 TEKPALV Vuonna 2012 valmistunut siirtoviemärirunko on ollut Virtain kau pungin osalta yksi suurimmista vesihuoltohankkeista, joita on tehty. Siirto vie mä ri run gon valmistuttua lopetettiin Killinkoskella pieni jä te veden puh dis ta mo. Siir to vie mä ri run koon liittymisellä on pystytty taata kun ta lais ten asian mu kai nen jätevesien käsittely. Samalla kun siir to vie mä ri run koa ra ken net tiin, rakennettiin myös yhdys ve si joh to, joka turvaa Kil lin kos ken alueen puhtaan va ra ve densaan nin. Yleisesti ottaen siirtoviemäri on toiminut erittäin hyvin pitkäs tä matkasta ja pie nes tä virtaamasta huolimatta. Nyt kuitenkin Ohtola - Torppakylä pump paa moi den välinen pai ne viemä ri lin ja on tukkeutunut kahdesti (vuon na 2018 ja vuonna 2020). Tu kos on molemmilla kerroilla löy ty nyt Ilomäenkylän notkosta. Siir to vie mä riä rakennettaessa oli las ket tu, että Ilomäenkylän koh dalle saa tet tai siin tarvita pumppaamo, mut ta lopulta laskelmien pe rusteel la pää tettiin, kustannussyistä, ettei sitä ei tehdä. Siir to vie mä ri on nyt kahdesti tuk keu tu nut kohdasta, josta lin ja pump paa mo päätettiin jättää ra ken ta mat ta. Viemäritukokset ovat paineviemärirungossa erittäin haastavia kor jatta via, sillä viimeisen Ohtolan ja Torppakylän purkuputken välinen mat ka on jopa 6 kilometriä, jossa on kolme erittäin kovaa geo deet tistä nousua. Matka on niin pitkä, että vähäisen virtaaman vuoksi jä teve den sisältämä sakka on aikaa myöten kertynyt Ilomäenkylän kohdal le ja lopulta siirtorunko tukkeutunut niin, etteivät jä te ve si pumppaa mon pumput pysty jätevettä enää siirtämään. Vesihuoltolaitos esittää, että tukkeutumien estämiseksi Ilo mäen kylään rakennetaan uusi linjapumppaamo. Linjapumppaamon ra ken tami nen kustantaa kokonaisuudessaan noin Ra ken ta miskus tan nuk siin ei ole varattu kuluvalle vuodelle määrärahaa, eikä nykyi siä investointimäärärahoja ole mahdollista siirtää kohteelle, joten ra ken ta mi sen aloittamiseksi kustannuksiin on haettava euron li sä mää rä ra haa. Asiasta on lisäksi oltu yhteydessä linjan alkuperäiseen suun nit te lijaan, jonka kans sa arvioidaan vielä muita vaihtoehtoja. Nämä vaihto eh dot tuo daan vielä lau ta kun taan arvioitavaksi. Kuitenkin vaih toeh dos ta riippumatta li sä mää rä ra han tarve on sama.

9 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Valmistelija: vesihuoltolaitoksenhoitaja / tekninen johtaja Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen valtuustolle euron investointilisämäärärahaa lin ja pump paa mon rakentamiseksi Killinkosken siirtoviemärirunkoon Ilo mäen ky lään. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) , sähköposti: KH kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja Vuoden 2020 talousarvion vesihuoltolaitoksen hankeryhmän in vestoin ti mää rä ra has sa on varauduttu puhdistamon, pumppaamojen ja verkoston vaatimiin saneerauksiin, uusien liittymien ra ken ta miseen, Killinkosken paineenkorotusasemaan sekä ennalta ar vaamat-to miin tarpeisiin. Lisäksi määräraha sisältää varauman Nallelan pel to au leen, Eteläportti/Ahjolan sekä Puttosenkulman peltoalueen suun nit te luun. Teknisten palveluiden lautakunta Hankeryhmä: Vesihuoltolaitos TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Tuloarvio 1896 Määräraha Nettomeno Talousarvion 2020 investointien nettomeno aikaisemmin hyväksytyt li sä mää rä ra hat huomioiden on euro. Esitetty li sä mää rära ha huomioiden nettomeno nousee siten euroon. Valmistelija: hallintojohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle euron in vestoin ti li sä mää rä ra haa vuoden 2020 talousarvioon linjapumppaamon ra ken ta mi sek si Killinkosken siir to vie mä ri run koon Ilomäenkylään. Vesihuoltolaitoksen investointimääräraha muutoksen jälkeen: Teknisten palveluiden lautakunta Hankeryhmä: Vesihuoltolaitos TP 2018 TA 2019 TA lisämääräraha TS 2021 TS 2022 Tuloarvio 1896 Määräraha

10 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Nettomeno Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: Vt. tekninen johtaja, maanrakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) , sähköposti: Valtuusto KV Kaupunginvaltuusto päättää myöntää euron in ves toin ti li sämää rä ra han vuoden 2020 talousarvioon linjapumppaamon ra ken tami sek si Killinkosken siirtoviemärirunkoon Ilomäenkylään. Vesihuoltolaitoksen investointimääräraha muutoksen jälkeen: Teknisten palveluiden lautakunta Hankeryhmä: Vesihuoltolaitos TP 2018 TA 2019 TA lisämääräraha TS 2021 TS 2022 Tuloarvio 1896 Määräraha Nettomeno Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk simie li ses ti. Lisätietoja: Vt. tekninen johtaja, maanrakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) , sähköposti: Tekninen johtaja, vesihuoltolaitoksenhoitaja ja kirjanpito

11 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Virtain hammashuollon lisämäärärahaesitys 64/ /2019 PETUL 95 Taustaa Tasaisen vauhdin ennusteen mukaan Virtain hammashoidon toi minta tuo tot uhkaavat alittua budjetoidusta n :lla johtuen ko rona epi de mian vaikutuksesta kevään toimintaan. Samanaikaisesti toimintakulut erityisesti hoitotarvikkeiden sekä oi koja ham mas lää kä rien osalta uhkaavat ylittyä. Arvioitu kustannusten yli tys olisi n Jonotilanne Tällä hetkellä Virtain hammashuollon jonossa on 520 aikuista ja parhail laan hoidetaan huhtikuussa jonoon laitettuja asiakkaita. La ki säätei nen hoitotakuu on kuusi kuukautta ja Koronaviruksen aiheuttaman vii väs tyk sen takia hoitotakuun takaraja on hyvin lähellä. Nykyinen hammaslääkärikapasiteetti on 1,5 hammaslääkäriä ja yksi sy ven tä vää harjoittelua tekevä hammaslääketieteen opiskelija. Poisläh te neen hammaslääkärin tilalle ollaan rekrytoimassa korvaavaa re surs sia. Yksi hammaslääkäri hoitaa päivässä viisi normaalia ajanva raus po ti las ta ja tämän lisäksi tulevat päivystys- ja lapsipotilaat. Noin puolet kiireettömistä potilaista saa uuden ajan jatkohoitoon. Täs tä syystä nykyinen kapasiteetti ei riitä hoitojonon lyhentämiseen. Tarkoitus on tehdä syksyn aikana kolme lauantaita töitä. Työpäivä oli si 9-17 ja töissä olisi kerralla kolme hammaslääkäri/hoitaja paria. Täl lä tavalla poistuisi uhka hoitotakuuajan ylittämisestä. Työ pa noksen kokonaiskustannukseksi muodostuisi Lauantaina hoidet ta vat potilaat maksaisivat normaalisti hoivaan liittyvät asia kasmak sut. Arvio asiakasmaksutuotoista on Näin ollen li sä kustan nus olisi Lisämäärärahatarve Edellä esitetyn kokonaisuuden perusteella lisämäärärahan tarve on Tuottojen alenema: 3210 Avohoidon terveyskeskusmaksut Kustannukset lisääntyvät seuraavasti: 5503 tilapäisten palkat asiakaspalveluiden osto 7000

12 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ hoitotarvikkeet Valmistelija: Taloussuunnittelija Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun gin val tuus tol le euron lisämäärärahaa kus tan nus pai kal le Hammashoito, Virrat. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh , sähköposti Toimitusjohtaja Jari Kolkkinen, puh , sähköposti: KH Kaupunginhallitus Elokuun lopun tilanteessa hammashuollon toimintakate on ylittynyt n euroa. Koko Virtain perusturvan talousarvion toteuma on tois tai sek si talousarvion puitteissa, mutta menoihin kohdistuu nou supai net ta loppuvuodelle, minkä johdosta lisäämääräaha on tarpeen. Ko ko kaupungin tulosennuste vuodelle 2020 on elokuun lopun ti lantees sa noin euroa ylijämäinen. Ehdotettu lisämääräraha huo mioi den ennuste olisi yhä noin ylijäämäinen euroa. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuus tol le, että se myöntää euron lisämäärärahan kustannuspaikalle Ham mashoi to, Virrat. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh , sähköposti etu ni Valtuusto

13 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KV Oheismateriaalina hammashoidon toteuma tileittäin 7/2020. Kaupunginvaltuusto myöntää euron lisämäärärahan kus tannus pai kal le Hammashoito, Virrat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk simie li ses ti. Lisätietoja: Taloussuunnittelija Ville Happonen, puh , sähköposti etu ni Kirjanpito

14 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön ja Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 277/ /2020 TEKPALV Pirkanmaan Pelastuslaitos pyytää lausuntoa Pirkanmaan pe las tustoi men johtosääntömuutoksen hyväksymisestä ja päätöstä Pir kanmaan pe las tus toi men yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta. Lausunto ja päätös tulee palauttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen pe las tus pääl lik kö Teemu-Taavetti Toivoselle viimeistään men nes sä. Valtioneuvosto päätti 25. kesäkuuta pelastustoimen aluejaon muutok sis ta. Muutokset tehtiin, jotta pelastustoimen aluejako vastaisi muut tu nut ta maakuntajakoa. (Lautakunta on käsitellyt / 36 Si sä mi nis te riön lausuntopyynnön pelastustoimen alueiden muut tami ses ta vastaamaan maakuntajakoa).päätöksen mukaisesti Kuhmois ten kunta siirtyi Keski-Suomen pelastustoimen alueesta Pir kanmaan pelastustoimen alueeseen.aluejakomuutokset tulevat voimaan Aluejaon muutoksen myötä on tarve muuttaa Pir kanmaan pelastustoimen johtosääntöä sekä Pirkanmaan pe las tus toimen yhteistoimintasopimusta. Muutokset johtosääntöön Kuhmoisten kunta esitetään lisättäväksi pelastustoimen joh to säännön kohtaan 1 Toimiala ja toiminta-alue, jossa luetellaan toi minta-alu een muodostavat kunnat sekä kohtaan 4 Pirkanmaan pe lastus toi men neuvottelukunta, jossa Kuhmoisten kunta esitetään li sättä väk si muihin kuntiin. Muutokset yhteistoimintasopimukseen Kuhmoisten kunta esitetään lisättäväksi pelastustoimen yh teis toimin ta so pi muk sen kohtaan 1. Sopimuksen osapuolet, jossa luetellaan Pir kan maan kunnat. Lisäksi nuohouspalvelujen järjestämistä koskevasta muutoksesta joh tuen nuohous esitetään poistettavaksi kohdasta 11. Sopimukset. Nuo hous pal ve lu jen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tu li vat voimaan Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huo leh tia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuo houspal ve lut vapautuivat kilpailulle vuoden 2019 alussa jo osassa maata. Siir ty mä kau den päätyttyä loputkin alueelliset pii ri nuo-

15 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ hous so pi muk set raukesivat ja piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maas sa. Muilta osin ei muutoksia. Muutosten käsittely Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen sekä johtosäännön muutta mi nen edellyttävät asian käsittelyä kaikissa Pirkanmaan kunnissa. So pi mus ta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jä senkun nas ta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaik kien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kuntalaki 410/2015/ 15 ). Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön muut tami ses ta päättää Tampereen kaupungin valtuusto. Johtosäännön ja yhteistoimintasopimuksen muuttamista on käsitelty Pir kan maan kuntajohtajakokouksessa ja Pirkanmaan pelas tus toi men neuvottelukunnan kokouksessa Tavoitteena on, että uusi yhteistoimintasopimus ja uusi johtosääntö ovat voimassa vuoden 2021 alusta. Valmistelija: vs. tekninen johtaja Teknisten palveluiden lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Pir kanmaan pelastustoimen esittämät johtosääntömuutokset sekä muu tokset yhteistoimintasopimukseen sekä päättä antaa ne edel leen lausut ta vak si kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le. Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) , sähköposti: kaupunginhallitus / -valtuusto KH Tampereen kaupunki lähetti Pirkanmaan kuntiin lau sut tavak si Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön ja yh teis toi min ta sopi muk sen muuttamisen ja hyväksymisen. Tampereen esittämä ai katau lu lausuntojen takarajasta ( ) ei ole Virtain kannalta realis ti nen, sillä yh teis toi min ta so pi muk sen muuttaminen vaatii val tuuston päätöksen teknisten palveluiden lautakunnan ja kau pun gin hal lituk sen käsittelyn jäl keen. Valmistelija: hallintojohtaja Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pir kan maan pelastustoimen esittämät johtosääntömuutokset sekä muu tok set yhteistoimintasopimukseen.

16 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jäl keen. Lisätietoja: Vt. tekninen johtaja, maanrakennusmestari Reijo Kallio, puh , sähköposti: KV Valtuusto Liitteenä Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntö ja yh teis toi min taso pi mus. Oheisaineistona Pirkanmaan pelastuslaitoksen saate. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pirkanmaan pelastustoimen esittämät joh to sään tö muu tok set sekä muutokset yhteistoimintasopimukseen liit teen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk simie li ses ti. (Liite 2/58 Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntömuutokset ja yh teistoi min ta so pi mus) Lisätietoja: Vt. tekninen johtaja, maanrakennusmestari Reijo Kallio, puh , sähköposti: Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Pelastuslaitos

17 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nuorisovaltuuston aloite kummivaltuutettutoiminnasta 268/00.02/2020 KH Virtain nuorisovaltuusto on lähettänyt aloitteen kum mi val tuu tet tu toimin nas ta kaupunginvaltuustolle. Aloitteen sisältö: Päätöksenteossa on tärkeä kuulla myös lapsia ja nuoria. Nuorten to del li sia vaikuttamisen mahdollisuuksia voi parantaa ja heidän mie li pi teen sä ottaa vakavasti päätöksenteossa vain lisäämällä vuo ro pu he lua päättäjien ja nuorten kesken. Tämän takia Virtain nuo ri so val tuus to esittääkin, että Virroilla alettaisiin toteuttaa ns. Kum mi val tuu tet tu toi min taa. Kummivaltuutettu järjestelyn päätarkoitus olisi tie ten kin te hos taa nuorten vaikuttajaryhmien, esimerkiksi nuo ri so val tuus ton mie li pi tei den välittymistä päättäjille ja toisaalta päättäjien viestien vie mis tä nuorille. Nuorisovaltuusto ja kummivaltuutettu toimisivat yh teis työs sä edistääkseen päätöksenteon avoimuutta ja nuorten osal lis tu mis ta päätöksentekoon. Nuorisovaltuusto toivookin, että halukkaat lähettäisivät va paa muo toi sen hakemuksen nuorisovaltuuston sähköpostiin Hakemuksessa voit kertoa itsestäsi, uras ta si kaupunginvaltuustossa tai vaikka siitä millaisissa asioissa nuoria pi täi si kuulla. Ilmoittautumisaikaa on vuoden 2020 loppuun asti. Virtain kaupungin nuorisovaltuuston tehtävänä on saada nuoret kiinnos tu maan yhteisistä asioista, vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä lisä tä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia Virroilla. Nuo ri so val tuus to toi min nan kautta nuorten mielipiteet ja ajatukset välit ty vät kaupungin päättäville elimille. Nuorisovaltuusto toimii myös kes kus te lun herättäjänä nuorisoa koskevissa asioissa sekä li säämäl lä nuorten vastuullisuutta omasta toiminnastaan. Kum mi val tuutet tu toiminta tukisi näitä tavoitteita hyvin. Yhteistyön tiivistämistä nuorisovaltuuston ja kaupunginvaltuuston välillä sekä kummivaltuutettutoimintaa on paikallaan arvioida uudestaan heti uuden valtuustokauden alkaessa. Valmistelija: hallintojohtaja Kaupunginhallitus pitää nuorisovaltuuston aloitetta kum mi val tuu tettu toi min nas ta tär keä nä ja antaa sen edelleen tiedoksi kau pun gin valtuus tol le. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se mer kit see aloitteen tiedoksi ja kannustaa kaikkia valtuutettuja lä hesty mään nuorisovaltuustoa hakemuksilla vuoden 2020 loppuun mennes sä.

18 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh , sähköposti: etuni Valtuusto KV Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja kannustaa kaikkia valtuutettuja lähestymään nuorisovaltuustoa hakemuksilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk simie li ses ti. Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) , sähköposti: etuni Virtain nuorisovaltuusto

19 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lastenvalvojan viran perustaminen PETUL 104 Ruoveden sosiaalityöntekijän irtisanouduttua palveluksesta on hänen aiemmin hoitama lastenvalvojan teh tä vä järjestetty tällä hetkellä mää rä ai kai sel la viransijaisuudella asti. Tänä aikana on ha vait tu, et tä lastenvalvojan resurssitarve olisi 50 % täy si mää räi sestä työajasta. Jatkossa johtava sosiaalityöntekijä vastaa osin Ruoveden so si aa litoi mis ton asiakkuuksista, joten lastenvalvojan tehtävää ei ole tar koituk sen mu kais ta sisällyttää johtavan so siaa li työn te ki jän toi men kuvaan, vaan olisi tarpeen perustaa 50 %:nen vir ka tehtävän hoi ta misek si. Lastenvalvojan keskeisiin tehtäviin kuuluu mm. isyyden sel vittä mis asiat ja elatusasiat yhteistoiminta-alueella. Hallintosäännön 43 :n mukaan valtuusto päättää viran pe rus ta mises ta. Valmistelija: vt. sote-johtaja, hallintojohtaja Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun gin val tuus tol le, että se perustaa lastenvalvojan viran. Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää lastenvalvojan viralle täyttöluvan (työaika virkasuhteen alkaessa 50 %) sillä edel ly tyk sel lä, et tä kaupunginvaltuusto päättää viran perus ta mi ses ta. Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Vt.sote-johtaja, taloussuunnittelija Ville Happonen, puh , sähköposti Kaupunginhallitus KH Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se perustaa las ten val vo jan viran. Kaupunginhallitus myöntää lastenvalvojan viralle täyttöluvan (työaika vir ka suh teen alkaessa 50 %) sillä edellytyksellä, että kau pun gin valtuus to päättää viran perustamisesta.

20 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh , sähköposti Valtuusto KV Kaupunginvaltuusto päättää perustaa lastenvalvojan viran. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen, puh , sähkö pos ti

21 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Sidonnaisuusilmoitukset 8/00.03/2020 TARKLU 43 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luot ta mustoi mis taan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhtei söis sä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista si don naisuuk sis ta, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoi tami ses sa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoita van toimielimen iä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apu lais pormes ta ria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu teh tä vään sä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, jo ka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa il moi tukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tie to verkos sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupungin hallintosäännön 77 :n mukaan tarkastuslautakunnan on saa tet ta va sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodes sa. Lautakunta on saattanut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuus tol le viimeksi Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vas tuus sa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Liitteenä yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan yhteenvedon si don nai suus ilmoi tuk sis ta, saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän päätöksen osalta kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan yhteenvedon si don nai suus ilmoi tuk sis ta, saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän päätöksen osalta kokouksessa.

22 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (Liite 2/43 yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista) Kaupunginvaltuusto KV Oheismateriaalina yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista. Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) , sähköposti:

23 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen johtajan virkavaali 146/ /2020 KH Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt vali ta teknisen johtajan virkaan määräaikaisesti maanrakennusmestari Rei jo Kallion saakka. Jotta virka saataisiin täytettyä va kinai ses ti vuoden 2021 alusta alkaen, tulisi virka julistaa haettavaksi vii py mät tä. Teknisen osaston tehtävänä on vastata mm. kaupungin toimesta tapah tu vas ta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kiinteistöjen, liiken ne väy lien, puistojen, muiden yleisten alueiden ja sataman yl lä pito teh tä vis tä, vesihuoltolaitoksen ylläpidosta, vesihuollon ke hit tä mises tä, ruo ka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä, mittauksesta ja lii kun ta paik ko jen hoidosta. Tek ni sel lä osas tol la on noin 70 työn te kijää. Hallintosäännön mukaisesti tek ni nen joh ta ja toimii teknisen osas ton osas to pääl lik kö nä ja tek nis ten pal ve lui den lautakunnan esitte li jä nä. Hallintosäännön 54 :n mukaan teknisen johtajan valitsee kau pungin val tuus to. Hallintosäännön 45 :n mukaan viran, johon valtuusto va lit see vi ran hal ti jan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Teknisen johtajan viran kelpoisuusvaatimuksia ei ole vahvistettu viran perustamisen yhteydessä. Valtuuston täyttämien virkojen osal ta niis tä vastaa tällöin kaupunginhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetuin lain 4.1 :n mukaisesti vir kasuh tee seen ottamisessa noudatetaan avointa hakumenettelyä. Viran hal ti ja lain 6 :n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä pe rus teis ta säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otetta val la on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kel poi suus, jonka virkaan valittavan tulee täyttää. Perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoi hin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Viran hakuilmoitusluonnos esitellään kokouksessa Valmistelija: hallintojohtaja Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan teknisen johtajan viralle

24 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ alkaen. Kaupunginhallitus päättää asettaa teknisen johtajan viran julkisesti haet ta vak si. Hakuaika päättyy klo mennessä. Kaupunginhallitus vahvistaa viran kelpoisuusehdot. Kaupunginhallitus päättää, että rekrytointiprosessissa voidaan tar vittaes sa käyttää rekrytointifirmaa. Kaupunginhallitus nimeää haastattelutyöryhmän. Lisäksi kaupunginhal li tus pyytää teknisten palveluiden lautakuntaa nimeämään edusta jan sa (2) haastattelutyöryhmään sekä teknistä osastoa ni meämään henkilöstön edustajan (1) työryhmään. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kau pun ginhal li tus vahvisti viran kelpoisuusehdoksi teknisen alan kor kea kou lutut kin non. Kaupunginhallitus päätti, että teknisen johtajan haas tat te lu työ ryh mänä toimii kaupunginhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kau pun ginjoh ta ja sekä hallintojohtaja. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää tek nisten palveluiden lautakuntaa nimeämään edustajansa (2) haas tat te lutyö ryh mään sekä teknistä osastoa nimeämään henkilöstön edus tajan (1) työryhmään. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh , sähköposti: etu ni KH Hakuilmoitus julkaistavaksi Teknisen johtajan virka on ollut julkisesti haettavana välisenä aikana. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin www-si vuil la, Kun ta re krys sä, Mol:ssa, Kuntalehden verkkoversiossa se kä so si aa li ses sa mediassa. Hakuaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan men nes sä hakemuksia saapui yhteensä 12. Yhteenveto hakijoista toi mi te taan kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että tekni sen johtajan viran haastattelutyöryhmänä toimii kaupunginhallitus, val tuus ton puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja sekä hallintojohtaja. Li säk si työryhmässä on edustus teknisten palveluiden lautakunnasta se kä henkilöstön edustaja.teknisten palveluiden lautakunta on

25 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ nimennyt haastattelutyöryhmään lautakunnan pu heen johta jan ja varapuheenjohtajan. Valmistelija: hallintojohtaja Kaupunginhallitus päättää teknisen johtajan virkaa hakeneista haastat te luun kutsuttavat. Kaupunginhallitus päätti haastatella teknisen johtajan virkaa ha keneis ta seitsemän hakijaa. Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Linna Rami Lähteenmäki Jussi Tuominen Jyrki Ihainen Jari Rantala Tommi Sihvonen Jarmo KH Lisäksi haastatteluun kutsuttiin yksi hakija, joka ei tässä vaiheessa ha lun nut ni me ään julkisuuteen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh , sähköposti: etu ni Teknisen johtajan viran haastattelut suoritettiin ja Haas tat te lu jen perusteella hakijoista Tommi Rantala, Jussi Läh teenmä ki ja Jari Ihainen lähetettiin soveltuvuusarviointiin. So vel tu vuus arvioin nit toteutettiin Eezy Personnel Oy:n toimesta. Haastattelutyöryhmä kokoontuu maanantaina kä sit te lemään soveltuvuusarvioinnin tuloksia konsultin johdolla. So vel tu vuusar vioin nin tulokset ovat salassapidettäviä asiakirjoja (JulkL , psykologiset testit). Hakijoista Rami Linna on ilmoittanut , että ei ole enää käy tet tä vis sä virkaan Perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoi hin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kaupunginhallitus on päättänyt vahvistaa viran kelpoi suus eh tok si teknisen alan kor kea kou lu tut kinnon. Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003, myöhemmin vi ran hal ti-

26 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ja la ki) 5 :n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut jul kises ti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kir jal li ses ti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kel poi suusvaa ti muk set. Hallintosäännön 54 :n mukaan valtuusto päättää teknisen johtajan va lin nas ta. Virkavaalissa noudatetaan kuntalain 105 :n ja hal lin tosään nön 114 ja 115 :ien määräyksiä. Viranhaltijalain 7 :n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edel ly tykse nä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ot ta mi ses ta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edel ly tyk siä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian sel vit tä mi sek si suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jollei tervey del li siä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä vir ka suhtee seen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ot ta mises ta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää ot ta mi sen (virkavaalin) vahvistamisesta. Viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan mää rä tä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuu kau den koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa vir kasuh tees sa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Jos viranhaltija otetaan saman työnantajan palveluksessa vir ka suhtees ta toiseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudes sa virkasuhteessa, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen ase massaan tapahtuu huomattava muutos. Koeajan kuluessa virkasuhde voi daan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Pur ka minen ei saa tapahtua 12 :ssä tarkoitetuilla (syrjintä) tai koeajan tarkoi tuk seen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla. Hakemusasiakirjat ja soveltuvuusarvioinnin tulokset ovat nähtävänä ko kouk ses sa. Hallintosäännön 48 :ssä säädetään seuraavaa: "Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu ir ti sa nou tuu en nen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ke tään, voidaan vi ran hal ti ja valita niiden virkaa tai virkasuhdetta ha ke nei den joukosta, jotka il moit ta vat hakemuksensa olevan edelleen voi mas sa." Haastattelutyöryhmä kokoontui klo alkavassa kokouk ses saan ja kuuli soveltuvuusarvioinnin tulokset Eezy Personnel Oy:n konsulttien toimesta. Soveltuvuustulosten läpikäynnin jälkeen haas tat te lu työ ryh mä kävi laajan keskustelun aiheesta. Haas tat te lutyö ryh män näkemys oli, että teknisen johtajan virkaan valittaisiin tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella rakennusmestari (AMK) Jussi Läh teen mä ki. Lähteenmäki on toimittanut viranhaltijalain 7 :n mukaisen sel vi tyk-

27 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ sen terveydentilastaan Virtain kaupungille , kun hän on tul lut valituksi Virtain kaupungin kiinteistöpäällikön virkaan. Vi ran halti ja lain 7.2 :n mukaan "Ottamisesta päättävä viranomainen voi pe rus tellus ta syystä päättää, ettei 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vaa di ta." Valmistelija: hallintojohtaja (Ehdotus annetaan kokouksessa.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kau pun gin valtuus to päättää valita teknisen johtajan virkaan rakennusmestari (AMK) Jussi Lähteenmäen Seinäjoelta; toteaa, että valinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen täyt tä mi nen, haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinnissa suo riutu mi nen sekä esimieskokemus ja johtamistaidot. päättää, että virkasuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa; päättää, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mu kais ta selvitystä terveydentilasta ei vaadita, sillä aiemmin toi mi tet tua selvitystä voidaan hyödyntää. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jäl keen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari puh , sähköposti: etu ni Valtuusto KV Hakijayhteenveto ja hakuilmoitus ovat oheismateriaalina val tuu te tuille. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tommi Rantala on ilmoittanut, että ei ole enää käy tet tävis sä teknisen johtajan virkavaalissa. Kaupunginvaltuusto päättää valita teknisen johtajan virkaan rakennusmestari (AMK) Jussi Lähteenmäen Seinäjoelta; toteaa, että valinnan perusteluina on viran kelpoisuusehtojen täyt tä mi nen, haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinnissa suo riutu mi nen sekä esimieskokemus ja johtamistaidot. päättää, että virkasuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa; päättää, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mu kais ta selvitystä terveydentilasta ei vaadita, sillä aiemmin toi mi tet tua selvitystä voidaan hyödyntää.

28 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yk simie li ses ti. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Juha Viitasaari, puh. (03) , , sähköposti: Hakijat

29 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet KV Hallintosäännön 123 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen val mis tel tavak si. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lä hete kes kus te lu siitä, miten aloite on valmisteltava. Päätettäessä lähetekeskustelun käymisestä on lisäksi otettava huomi oon kuntalain 95 :n mukainen säännös, minkä mukaan päätös val mis te le mat to man asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksi mie li ses ti. Puheenjohtaja luki seuraavat aloitteet: Satu Soljan ja Risto Saarisen tekemä aloite Tuomi Logistiikalta ti lat ta vien hoitotarvikkeiden taloudellisuudesta ja toiminnan tehok kuu des ta; Satu Soljan tekemä aloite henkilökunnan pyöräkatoksista; Keskustan valtuustoryhmän tekemä aloite omistajapolitiikasta ja siitä, että yhtiöiden omistus säilyisi jatkossakin Virtain kaupun gil la vähintään nykyisellä tasolla; Risto Saarisen ja kahdeksan muun valtuutetun aloite hissien ra ken ta mi ses ta Virtain kerrostaloihin. Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. (Liite 3/63 valtuustoaloitteet) Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (03) , sähköposti:

30 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS (Virtain kaupunginvaltuusto ) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 53, 54, 55, 59, 61, 63 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: (vaihde) Faksinumero: Aukioloaika: ma-pe Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät: 56, 57, 58, 60, 62 Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät: Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin Fax Sähköposti Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valitusaika, 14 päivää, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei ote ta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai

31 VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähet tä mi ses tä, jollei muuta näytetä. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osais ten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville tietoverkkoon. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes key tet tä vä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä to dis tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan koh das ta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päät ty mis tä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai säh kö pos til la. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lain käyt tö vi ran omai sel le siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista sää de tään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Pöytäkirjan nähtävillä olo Tämä pöytäkirja on julkaistu kaupungin Internet-sivuille Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta. Aika Tiistai klo 09:00-13:35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta. Aika Tiistai klo 09:00-13:35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 02.01.2018 klo 09:00-13:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vanhuspalveluiden tavoitteiden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 6 Vuoden 2018 talousarvio ja tilinpäätösnäkymät 3 7 Kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteet;

Otsikko Sivu 6 Vuoden 2018 talousarvio ja tilinpäätösnäkymät 3 7 Kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteet; KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 2/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 17.01.2018 klo 09:00-12:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Vuoden 2018 talousarvio

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 16 Kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika Torstai 22.02.2018 klo 09:00-11:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 27.09.2017 kello 14:00-17:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA TARKALTK 1/2019. Tarkastuslautakunta Julkinen. Aika klo 17:00-17:30 Julkinen Aika 15.1.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Tiedoksiannot

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina klo 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2019 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 29.04.2019 Kokoustiedot Aika Maanantaina 29.04.2018 klo 19.17 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne)

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pykälät: 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118

Pykälät: 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 Hyvinvointilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.8.2018 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oi kai su vaa timus ta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2018 20 Tarkastuslautakunta Aika 24.05.2018 klo 13:00-14:35 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot