HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu Hyvinkää Puh Fax. (019) Sähköposti: KURSSISELOSTEET Jokaisesta kurssista on seuraavat tiedot: Oppiaineen lyhenne 2. Kurssinumero 3. Kurssin nimi 4. Suositus, minä vuonna kurssi tulisi valita 5. Kurssin arvostelu N = numeroarvostelu S = suoritettu V = joko S tai N opiskelijan valinnan mukaan 6. Pa = pakollinen kurssi Va = valtakunnallinen syventävä kurssi Op = oppilaitoskohtainen syventävä tai soveltava kurssi Ylioppilaskirjoitukset perustuvat oppiaineiden pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 1

2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Suositellaan, että ÄI1 ja ÄI2 käydään ennen muita äidinkielen kursseja. Kurssit suositellaan käymään kurssikuvauksen kohdalla esitettynä opiskeluvuonna. Lukudiplomikurssin voi suorittaa vasta kurssin ÄI3 jälkeen. Luonnontiedelinja: Keväällä 2007 käyttöön tulleen uuden äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen luonteen vuoksi on erittäin tärkeää käydä kaikki pakolliset kurssit. Ehdottomasti suositellaan käymään kurssit 1 4. Itsenäinen suoritus: Suositellaan, että kursseja 1 4 ei suoriteta itsenäisesti. Arviointi: Päättöarvosana perustuu kursseihin 1 9. Kurssit vaikuttavat päättöarvosanaan vain korottavasti. PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 N Pa Tekstikäsityksen syventäminen, tekstien tulkinta ja tuottaminen, kaunokirjallisuuden lukeminen, kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittäminen. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 N Pa Asiatekstin rakentuminen ja eritteleminen, kirjoittaminen prosessina, kirjallisen ja suullisen ilmaisun vahvistaminen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1 N Pa Kaunokirjallisuuden lajituntemuksen syventäminen, kirjallisuuden eritteleminen ja tulkitseminen, kaunokirjallisuudesta kirjoittaminen ja puhuminen. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 N Pa Medialukutaidon syventäminen, mielipiteen ilmaiseminen suullisesti ja kirjallisesti, kielen vaikutuskeinojen tunnistaminen ja eritteleminen, vaikuttavan kirjallisuuden lukeminen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 N Pa Eri aikakausia ja tyylejä edustavien tekstien sekä tekstin tyylipiirteiden eritteleminen, pohdiskelevan tekstin kirjoittaminen, oman kirjoitustyylin kehittäminen, länsimaisen maailmankirjallisuuden lukeminen. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 2 N Pa Suomen kirjallisuuden historiaan perehtyminen, tutustuminen suomen kielen kehityksen vaiheisiin, kirjallisuudesta kirjoittaminen ja puhuminen, suomalaisen identiteetin määritteleminen kielen ja kirjallisuuden näkökulmasta. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 2,3 N Va Puhe- ja esiintymisrohkeuden vahvistaminen, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä. Esiintymisja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 2

3 ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen 3 N Va Tekstitaitokokeeseen valmistautuminen. Erilaisten tekstien ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri 3 N Va Tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely. Oman kirjallisen ilmaisun harjoittelua ja viimeistelyä. Erilaisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan nykykulttuurin ilmiöitä. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI12 Kieli kuntoon! 1, 2, 3 N Op Kurssilla vahvistetaan oikeakielisyyttä ja asiakirjoittamisen taitoja. Kerrataan kieliopin ja kielenhuollon perusteita sekä tehdään kirjoitusharjoituksia. Kurssi vahvistaa opiskelijan kielellistä ilmaisua. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ÄI13 Kirjoittaja luovuuden lähteellä 1, 2, 3 V Op Kirjallisen ilmaisun kehittäminen, kaunokirjallisuuden rakenteiden ja keinojen tuntemuksen syventäminen, luovan ilmaisun harjoitteleminen. ÄI18 Tehdään lehti! 1, 2, 3 S Op Sanomalehden toimittamisen eri vaiheisiin tutustuminen, lehtijuttujen kirjoittaminen ja lehden kuvittaminen, taittoon osallistuminen. ÄI20 Lukudiplomi 2, 3 S Op Opiskelija lukee opettajan koostamalta listalta teoksia siten, että kerää kymmenen pistettä. Kirjat on pisteytetty asteikolla 1 4 teosten vaativuudesta riippuen. Luetut teokset tentitään kirjallisesti tai suullisesti sopimuksen mukaan ao. aineen opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Reaaliaineissa luetaan tietokirjoja ja äidinkielessä kaunokirjallisuutta. ÄI21 Äidinkielen aakkoset 1 S Op Kurssi on äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitojen kurssi ja tarkoitettu käytäväksi lukio-opintojen alkuvaiheessa. Kurssilla keskitytään lukemisen, kirjoittamisen ja tekstien erittelemisen taitojen vahvistamiseen. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat vahvistaa yläasteella opittuja lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja valmentautua lukio-opintoihin. SUOMI TOISENA KIELENÄ PAKOLLISET KURSSIT S21 Perusteet hallintaan 1,2 N Pa Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaito, vahvistetaan suomen kielen perusrakenteiden hallintaa suullisesti ja kirjallisesti sekä harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista. 3

4 S22 Kieli käyttöön 1,2 N Pa Kurssilla opetellaan erottamaan eri tyylejä ja sävyjä erityyppisissä teksteissä, eritellään sekä kaunokirjallisia että asiatekstejä ja vahvistetaan lausetason rakenteiden hallintaa. S23 Kielellä vaikutetaan 1,2 N Pa Kurssilla eritellään ja tulkitaan tekstejä vastaanottajiin vaikuttamisen näkökulmasta ja opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä perustellen sekä kirjallisesti että suullisesti. Tarkastellaan nominaalimuotoja, lauseenvastikkeita ja sijamuotojen merkitystehtäviä. S24 Syvemmät tekstitaidot 1,2 N Pa Vahvistetaan erittelevää luku- ja kirjoitustaitoa. Käytetään erilaisia aineistoja oman kirjoittamisen pohjana. (Kurssi toteutetaan 1. jaksossa) S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi 1,2 N Pa Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin. (Kurssi toteutetaan 5. jaksossa) S26 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä 1,2 N Pa Kerrataan vaativia kielen rakenteita, kartutetaan sanavarastoa ja jatketaan suomalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumista. Käytetään aikaisempaa vaativampia tekstejä. (Kurssi toteutetaan 2. jaksossa) ENGLANTI A1-KIELI Yleistä kurssien suorittamisesta Itsenäinen suoritus ja suoritusjärjestys: Kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja pakottavasta syystä johtuvasta poikkeamisesta kurssien numeroinnin osoittamasta suoritusjärjestyksestä on aina neuvoteltava opettajan kanssa. Luonnontiedelinja: Kurssien 1 4 ja 6 poisjättämistä ei suositella. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Sisältöinä ovat ihmissuhteet, vapaa- aika ja harrastukset, sekä jokapäiväiseen elämään ja arkiseen kanssakäymiseen liittyvät tilanteet. Kertaamme ja vahvistamme kielitaidon eri osa- alueita. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Kurssi esittelee monikulttuurista englanninkielistä maailmaa nuorten näkökulmasta. ENA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Esitellään ja vertaillaan koulujärjestelmiä englanninkielisissä maissa ja Suomessa. Aiheina ovat myös tulevaisuuden suunnitelmat, ammatinvalinta ja työelämä. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1,2 N Pa Kurssi käsittelee varsinkin brittiläisen yhteiskunnan rakenteita ja sen monikulttuurisuutta, myös perheen ja yksilön tasolla. 4

5 ENA5 Kulttuuri 2 N Pa Kurssin aiheena on kulttuurin koko kirjo Shakespearesta nykypäivään. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua tarkemmin eri taidealoihin oman mielenkiinnon mukaan. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Opimme ymmärtämään entistä vaativampaa kieltä tutustuessamme tieteen ja tekniikan saavutuksiin sekä viestinnän välineisiin. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys 2,3 N Va Aiheena on ihmisen suhde luontoon. Tavoitteena on syventää aikaisemmissa kursseissa opitun sanaston ja kieliopin hallintaa sekä laajentaa ympäristöön ja luontoon liittyvää sanastoa. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 2,3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA9 Navigation I 1 S Op Karikoiden kartoittamista. Kurssilla vahvistetaan kielen keskeisten asioiden osaamista. Voidaan suorittaa ennen kurssia ENA1 tai sen jälkeen. ENA10 Navigation II 2,3 S Op Kurssien 2-5 kieliaineksen monipuolista harjoittamista toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. ENA11 Finishing Touch I 3 S Op Kurssilla vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Voidaan suorittaa ENA6:n jälkeen. Kuullun ja luetun kielen ymmärtämisharjoituksia. ENA12 Finishing Touch II 3 S Op Kurssilla vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Kuullun ja luetun kielen ymmärtämisharjoituksia. Tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet kurssin ENA11. ENA13 Write now! 2,3 S Op Kurssilla harjoitellaan erityyppisten kirjoitelmien laatimista ja perehdytään ajankohtaisiin teksteihin käyttämällä lehtiartikkeleita. Voidaan suorittaa ENA6:n jälkeen. ENA15 Energy and Ecology 2,3 S Op Integraatiokurssi biologian ja fysiikan kanssa: pohdimme energian ekologista hintaa meillä ja muualla. ENA17 International Projects 1,2,3 S Op Projektityöskentely ulkomaisten yhteistyökoulujen kanssa verkko-oppimisympäristössä ja käytännön englannin kielen harjoittelu opintomatkalla vieraskielisessä maassa tai vieraskielisten opiskelijoiden vastavierailun isäntänä 5

6 RANSKA A1-KIELI Suoritusjärjestys ja itsenäinen suoritus: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Poikkeamista ja kurssin itsenäisestä suorittamisesta neuvotellaan opettajan kanssa. Luonnontiedelinja: Mahdollisesta kurssin pois jättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Kerrataan peruskoulun oppimäärää ja kehitetään puhevalmiuksia. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Kerrotaan ja kirjoitetaan omasta elämästä ja harrastuksista. RAA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Harjoitellaan kurssin aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 N Pa Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. RAA5 Kulttuuri 2 N Pa Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin projektin ja muiden kirjallisten töiden kautta. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Opitaan ymmärtämään entistä vaativampaa kieltä tutustumalla tieteen ja tekniikan saavutuksiin sekä viestinnän välineisiin. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAA9 Encore une fois 3 S Op Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten. 6

7 SAKSA A1-KIELI Suoritusjärjestys: Pakolliset ja syventävät kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Poikkeuksista on aina neuvoteltava opettajan kanssa. Itsenäinen suoritus: Kursseja SAA1 - SAA4 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Soveltavia ei voi suorittaa itsenäisesti. Luonnontiedelinja: Suositellaan, että mahdollisesta kurssin poisjättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Arkitilanteet, ihmissuhteet, mielipiteen ilmaisu. Viestintäosaaminen lähipiirissä. Saksankielinen maailma. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Harjoitetaan vapaa-ajan ja harrastusten aihepiireihin liittyvää mediaosaamista. SAA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Koulumaailmaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tilanteita suullisesti ja kirjallisesti. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1 N Pa Saksankielisten maiden yhteiskunta ja erilaiset yhteisöt. Aktiivisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. SAA5 Kulttuuri 2 N Pa Tutustutaan saksankieliseen kirjallisuuteen, musiikkiin, kuvataiteisiin, elokuvaan, teatteriin ja mediaan. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Eri tieteenalojen, ja tekniikan saavutukset, talouselämä, viestintä ja globalisaatio. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys 2 N Va Luonnonsuojelu ja kestävä kehitys, ihmisen suhde luontoon ja luonnonvarojen käyttö. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAA9 Ende gut, alles gut 3 S Op Käsitellään tehtävien avulla laajoja autenttisia tekstejä ja normaalitempoista puhetta. Opetellaan kielen idiomaattista käyttöä ja tehdään kirjoitelmia. 7

8 RUOTSI B1-KIELI Yleistä kurssien suorittamisesta Kaikilla ruotsin pakollisilla kursseilla kirjoitetaan kirjoitelmia ja tehdään sekä tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia että keskusteluharjoituksia. Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kurssit RUB2 ja RUB4 on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Suositellaan, ettei kahta ruotsin kielen kurssia olisi samassa jaksossa. Luonnontiedelinja: Suositellaan, että mahdollisesta kurssin poisjättämisestä neuvotellaan ruotsin opettajien kanssa. PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 N Pa Kerrotaan itsestä, opiskelusta ja harrastuksista. Ääntämisen harjoittelua, sanastoa ja perusrakenteita. Keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 N Pa Aiheina nuorten elämä, asuminen, harrastukset ja vapaa-aika. Perusrakenteita, lyhyitä suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjallisia tuotoksia. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1,2 N Pa Teemoina Suomi, suomenruotsalaisuus ja muut Pohjoismaat. Sanavarastoa laajennetaan ja perusrakenteita syvennetään. Suullista ja kirjallista ilmaisua. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 N Pa Tutustutaan Tanskaan ja Islantiin, tarkastellaan elämänarvoja ja erilaisten kulttuurien kohtaamista. Aiheina myös terveys ja hyvinvointi. Syvennetään kielen eri osa-alueiden hallintaa. RUB5 Elinympäristömme 2 N Pa Tutustutaan Norjaan. Aiheina myös luonto ja ympäristö, joukkoviestimet sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vahvistetaan kielen eri osa-alueiden hallintaa. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 2,3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa käyttäen aiheina ajankohtaisia pohjoismaisia tapahtumia ja muiden kurssien aihepiirejä, joita ovat mm. palvelutilanteet, uutisten ja elokuvien pääsisällön ymmärtäminen, keskustelujen seuraaminen televisiosta tai kokouksissa sekä yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 2,3 N Va Teemoina Pohjoismaiden reuna-alueet, maailmanlaajuiset ilmiöt ja yhteiskunnalliset kysymykset. Harjoitetaan kielen kaikkia osa-alueita mm. yo-tehtävien avulla. 8

9 OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB8 Svenska i svensk miljö 1,2,3 S Op Biologian, historian ja ruotsin kielen integrointikurssi. Leirikoulu ruotsinkielisessä ympäristössä. RUB9 Hoppa med! 1 S Op Peruskoulussa omaksutun sanaston laajentamista ja keskeisten kielioppiasioiden kertausta. Suositellaan suoritettavaksi ennen kurssia RB1. RUB10 Hjälp för tvåor 2 S Op Kurssin tavoitteena on vahvistaa keskeisten rakenteiden osaamista sekä laajentaa ja syventää sanastoa. Suositellaan suoritettavaksi kurssien RB 4 tai RB 5 jälkeen. RUB11 Än en gång I 3 S Op Kurssilla vahvistetaan ja harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. RUB12 Än en gång II 3 S Op Kurssilla vahvistetaan ja harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet kurssin RUB11. RANSKA B2-KIELI Suoritusjärjestys ja itsenäinen suoritus: Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Kursseja B2/1-3 ja B3/1-3 ei voi suorittaa itsenäisesti eikä niiden suoritusjärjestystä voi vaihtaa. Kurssit B2/6-7 voidaan suorittaa kurssien B3/7-8 asemesta ja päinvastoin. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Aktivoidaan peruskoulussa opittua kielitaitoa ja kehitetään puhevalmiutta. RAB22 Meillä ja muualla 1 N Va Laajennetaan näkemystä ranskankielisestä maailmasta ja jatketaan puheen ymmärtämisen, puhumisen ja perusrakenteiden hallintaa. RAB23 Ennen ja nyt 1 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään kouluun, opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aihepiirejä. RAB25 Kulttuuri 2 N Va Tutustutaan monipuolisesti ranskalaiseen kulttuuriin. 9

10 RAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va Painotetaan tekstin ymmärtämistä lähtökohtana maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät tekstit. RAB27 Tiede ja tekniikka 3 N Va Tarkastellaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään liittyviä tekstejä. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Vahvistetaan monipuolisesti tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista sekä kielitaidon muita osa-alueita. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAB29 L `appétit vient en mangeant 3 S Op Harjoitellaan ja vahvistetaan kielen kaikkia osa-alueita eri tehtävätyyppien avulla. SAKSA B2-KIELI Suoritusjärjestys: Syventävät kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kurssin SAB21 voi suorittaa itsenäisesti vain erittäin painavista syistä. Kursseja SAB22 SAB24 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Nuorten jokapäiväinen elämä koulussa, kotona ja vapaa-aikana ja em. tilanteissa tarvittavaa kohteliasta kielenkäyttöä. Perusrakenteiden vahvistaminen. SAB22 Meillä ja muualla 1 N Va Tutustutaan saksankielisiin maihin ja opitaan kertomaan omasta maasta. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista sekä kerrataan perusrakenteita. SAB23 Ennen ja nyt 1 N Va Tarkastellaan esim. ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ennen ja nyt. Opetellaan perusrakenteita. Lyhyitä viestintätehtäviä. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat 2 N Va Vertaillaan Suomen ja saksankielisten maiden nuorten koulu-, opiskelu- ja työelämää. SAB25 Kulttuuri 2 N Va Kiinnostuksen herättäminen saksankielisten maiden musiikkiin, elokuvaan, kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Viestintätehtäviä. SAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va Verrataan oman maan ja Saksan yhteiskuntien toimintaa, lisätään kansainvälistä tietämystä. Vahvistetaan kielen kaikkia eri osa-alueita. 10

11 SAB27 Tiede ja yhteiskunta 3 N Va Vaativampia tekstejä eri tieteenaloilta, tekniikasta ja viestinnästä. Kirjallisen ilmaisun kehittäminen. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisissä maissa. Kielitaidon kaikkien osa-alueiden harjoittaminen. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB29 Alles im Griff homma hanskassa 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. RANSKA B3-KIELI RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Harjoitellaan suullisia valmiuksia yksinkertaisiin arkitilanteisiin. RAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Opitaan omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemista. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Opitaan vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista kertomista. RAB34 Meillä ja muualla 2 N Va Oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet. RAB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään kouluun, opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aihepiirejä. RAB37 Kulttuuri 3 N Va Kiinnostuksen herättämistä ranskankielistä kulttuuria kohtaan. RAB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Tutustutaan oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAB39 En francais/l `appétit vient en mangeant 3 S Op harjoitellaan ja vahvistetaan kielen kaikkia osa-alueita eri tehtävätyyppien avulla. 11

12 SAKSA B3-KIELI Suoritusjärjestys: Kurssien SAB31 - SAB36 järjestystä ei voi muuttaa. Ne on suoritettava numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kursseja SAB31 - SAB33 ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Kursseja SAB34 - SAB36 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Selviytyminen suullisesti yksinkertaisissa arkitilanteissa. Perusrakenteiden ja sanaston opettelua. SAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Lisätään valmiuksia arkipäivän tilanteisiin ja matkailuun. Aiheina myös ystävät ja muut ihmissuhteet. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB39 Alles im Griff homma hanskassa 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. ESPANJA B3-KIELI EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Tervehtiminen, esittäytyminen, hyvästely. Ääntäminen ja oikeinkirjoitus sekä verbiopin alkeet. EAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Puhutaan perheestä ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Aihepiireinä vapaa-aika ja harrastukset EAB34 Meillä ja muualla 2 N Va Aihepiireinä mm. oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. EAB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt. 12

13 EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään myöhempään opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita EAB37 Kulttuuri 3 N Va Aihepiireinä voivat olla mm. espanjankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki sekä tapakulttuuri. EAB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Tutustutaan oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT EAB311 Adelante! 3 S Op Kehitellään kirjallista ilmaisutaitoa ja harjoitellaan kuullun ymmärtämistä. VENÄJÄ B3-KIELI Kaikilla kursseilla painotetaan suullisen kielitaidon kehittämistä ja hallintaa. Suoritusjärjestys: kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: kursseja VEB3 1-3 ei voi suorittaa itsenäisesti. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Kirjaimisto ja ääntäminen, tutustutaan tavallisiin arkitilanteisiin: mm. tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen, kansallisuudesta ja kielitaidosta kertominen VEB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Julkisilla kulkuneuvoilla matkustaminen, tien kysymineen ja neuvominen, ostostilanteet. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Laaditaan pieniä viestejä kirjallisesti ja suullisesti, aiheina mm. vapaa-ajan vietto ja harrastukset, kahvilassa, kaupassa ja hotellissa asioiminen. VEB34 Meillä ja muualla 2 N Va Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä, keskustellaan nähtävyyksistä ja lomanvietosta, perheestä ja asuinympäristöstä, suomalaisten ja venäläisten harrastuksista VEB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Päivän tapahtumien kuvaus, kohteliaisuudet VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Harjoitellaan kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä tilanteita. 13

14 VEB37 Kulttuuri 3 N Va Venäjän historia ja kulttuuri: kuvataiteet, kirjallisuus, musiikki, elokuva. Harjoitellaan tasapuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. VEB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Venäläinen ja suomalainen yhteiskunta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Kehitetään kielitaidon eri osa-alueita. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB39 Vse qotovy? - Kaikki valmiina? 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. MATEMATIIKKA Suoritusjärjestys: Pakolliset kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, pois lukien kurssi MAA6, joka suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden viimeisissä jaksoissa. Mahdollisesta poikkeavasta järjestyksestä neuvotellaan opettajan kanssa. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusajankohta on mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Arvostelu: Lopullinen matematiikan arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen pohjalta. Muiden kurssien arvosanat voivat vaikuttaa korottavasti lopulliseen matematiikan arvosanaan. Lyhyen matematiikan syventävät kurssit soveltuvat myös pitkän matematiikan opiskelijoille. Muista ristiinvalinnoista on syytä neuvotella opettajan kanssa. Ylioppilaskoe: Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeissa on kummassakin yhteensä viisitoista tehtävää. Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien alueelta. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään kymmeneen tehtävään. Huom! Keväästä 2016 alkaen ylioppilaskoe uudistuu muuttuen kaksiosaiseksi. MAA - PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PAKOLLISET KURSSIT MAA1 Funktiot ja yhtälöt 1 N Pa Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot 1 N Pa Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. MAA3 Geometria 1 N Pa Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. 14

15 MAA4 Analyyttinen geometria 1 N Pa Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit 1,2 N Pa Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot 2 N Pa Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. MAA7 Derivaatta 2 N Pa Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 2 N Pa Juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 2 N Pa Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta (2),3 N Pa Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka 1,2 N Va Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 2 N Va Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3 N Va Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit. 15

16 OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA15 Optimointi 3 N Op Optimoinnilla tarkoitetaan matemaattista menettelyä, jonka avulla löydetään paras mahdollinen toimintatapa. Lineaarinen optimointi, geometristen menetelmien käyttö, yhden muuttujan funktiot, mm. derivaatan soveltaminen, kahden muuttujan funktiot, mm. osittaisderivaattojen soveltaminen, differentiaaliyhtälöt. MAA16 Tilastollinen tutkimus 1,2,3 N Op Tilasto-ohjelmat tilastollisen tutkimuksen työvälineenä, kyselylomakkeiden laatiminen, tilastojen käsitteleminen ja analysointi, johtopäätösten tekeminen ja tutkimustulosten esittäminen. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT MAA20 Pitkän matematiikan abikurssi 3 V Op Kerrataan pitkän matematiikan ydinkohtia. MAA21 Vaativa pitkän matematiikan abikurssi 3 V Op Kerrataan ja syvennetään pitkän matematiikan ydinkohtia. MAA22 Starttikurssi 1 S Op Kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisiä aiheita ryhmän tarpeiden mukaan. Tutustutaan alustavasti laskimiin. MAA23 Työpaja 1,2,3 S Op Tuetaan opiskelijoita matematiikan opinnoissa koko lukuvuoden ajan. Työpajaan voi osallistua satunnaisesti tarvitessaan tukiopetusta. Kurssista saa suoritusmerkinnän osallistumalla kurssille säännöllisesti. Ryhmäläiset voivat ehdottaa käsiteltäviä aiheita esimerkiksi meneillään olevista kursseista. MAA24 Lukudiplomi 1,2,3 V Op MAA25 Funktiot ja yhtälöt II 1,2,3 V Op Kurssien MAA1 ja MAA2 sisältöihin pohjautuva kertaus- ja täydennyskurssi. Nopean kertaavan osion jälkeen käydään läpi eritasoisia laskuharjoituksia perustehtävistä aina ylioppilaskokeen tasoisiin tehtäviin. Kurssilla pyritään vahvistamaan pohjatietoja ja näin luomaan hyvät edellytykset tulevien kurssienmenestyksekkääseen opiskeluun. Arvostelu perustuu kurssikokeen arvosanaan ja aktiiviseen tuntityöskentelyyn. MAA26 Derivaatta II 3 V Op Kurssien MAA7 ja MAA8 sisältöihin pohjautuva kertaus- ja täydennyskurssi. Nopeankertaavan osion jälkeen käydään läpi eritasoisia laskuharjoituksia perustehtävistä aina ylioppilaskokeen tasoisiin tehtäviin. Tehtävien pääpaino on soveltavissa tehtävissä. Tässä yhteydessä kerrataan soveltuvilta osin myös kurssien MAA3 ja MAA4 sisältöä. Arvostelu perustuu kurssikokeen arvosanaan ja aktiiviseen tuntityöskentelyyn. 16

17 MAB - LYHYT OPPIMÄÄRÄ PAKOLLISET KURSSIT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt 1 N Pa Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. MAB2 Geometria 1 N Pa Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I 1 N Pa Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi 2 N Pa Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 2 N Pa Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä. MAB6 Matemaattisia malleja II 2,3 N Pa Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka 2,3 N Va Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. Taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. MAB8 Matemaattisia malleja III 1,2,3 N Va Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. 17

18 OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT MAB10 Lyhyen matematiikan abikurssi 2,3 V Op Luodaan yleiskuva lyhyen matematiikan oppimäärästä. Kerrataan ja syvennetään lyhyen matematiikan ydinkohtia. MAB11 Starttikurssi 1 S Op Tuetaan opiskelijaa lyhyen matematiikan opintojen aloittamisessa. Kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisiä aiheita ryhmän tarpeiden mukaan. FYSIIKKA Suoritusjärjestys: FY 1 suositellaan suoritettavaksi ensimmäiseksi. FY 4, FY 5, FY 6, FY 7 suoritettava numerojärjestyksessä. FY 10 suositellaan suoritettavan fysiikan opintojen lopussa. Arvostelu: Fysiikan päättötodistuksen arvosana määräytyy kurssien 1-8 arvosanojen perusteella. Muut suoritetut kurssit vaikuttavat lopulliseen arvosanaan ainoastaan korottavasti. PAKOLLISET KURSSIT FY1 Fysiikka luonnontieteenä 1 N Pa Tutkitaan fysikaalisia ilmiöitä kokeellisesti ja pohditaan niiden vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan. FY2 Lämpö 1 N Va Syvennetään energiaa ja lämpöä koskevien käsitteiden hallintaa. FY3 Aallot 1 N Va Perehdytään mekaaniseen aaltoliikkeeseen sekä ääni- ja valo-opin keskeisiin periaatteisiin. FY4 Liikkeen lait 1 1,2 N Va Tutustutaan liikkeen lainalaisuuksiin, voimaan liikkeen aiheuttajana sekä energian ja liikemäärän säilymislakeihin. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio 2 N Va Käsitellään kappaleen pyörimisliikkeen lainalaisuudet sekä gravitaatio. FY6 Sähkö 2 N Va Tutustutaan sähköön liittyviin peruskäsitteisiin. Perehdytään esimerkiksi tasavirtapiireihin, sähkökenttiin, kondensaattoreihin ja puolijohteisiin. FY7 Sähkömagnetismi 2,3 N Va Tutkitaan magnetismia, sähkömagneettista induktiota ja yksinkertaisia vaihtovirtapiirejä. 18

19 FY8 Aine ja säteily 2,3 N Va Tutustutaan modernin fysiikan teorioihin: suhteellisuusteoriaan, kvanttifysiikkaan ja ydinfysiikkaan. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT FY10 Abikurssi 3 V Op Kootaan, syvennetään ja täydennetään edellisissä kursseissa opittuja tietoja. FY11 Fysiikan kokeellisia tutkimuksia 2,3 V Op Suoritetaan kokeellisia mittauksia fysiikan eri alueilta perinteisin ja ATK-avusteisin menetelmin. FY12 Sähköopin ja elektroniikan kokeellisia tutkimuksia 2,3 V Op Tutustutaan tasa- ja vaihtovirran sekä elektroniikan komponentteihin, rakennetaan laitteita ja virtapiirejä sekä suoritetaan mittauksia. FY13 Matemaattinen fysiikka 1 1,2 V Op Vektorilaskenta fysiikassa. Liike moniulotteisessa avaruudessa, statiikkaa ja kenttäteorioita. FY14 Matemaattinen fysiikka 2 2,3 V Op Fysiikan matemaattista rakennetta syventäviä kursseja laajemmin. Differentiaaliyhtälöt fysiikassa. Vankka pohja jatko-opintoihin. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT FY15 Geofysiikka 1,2 V Op Kurssilla opiskellaan maapallon luonnonilmiöiden fysiikkaa. Aiheina ovat mm. maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, veden liikkeet joissa, pohjavesissä, merivirroissa ja vuorovesissä, ilmakehän ilmiöt ja sään ennustus, magneettikenttä ja revontulet. Huomiota kiinnitetään ennen kaikkea ilmiöiden fysiikkaan. Ei esitietovaatimuksia. Kurssi soveltuu myös muille kuin pitkän fysiikan lukijoille. FY16 Tähtitieteen perusteet 1,2,3 V Op Tähtitaivaan havainnointi ja maailmankaikkeuden rakenne. FY17 Mikrofysiikka 1,2,3 V Op Alkeishiukkaset, ytimet, atomit, molekyylit. Maailmankaikkeuden synty ja kvanttimekaniikan maailma. FY18 Makrofysiikka 2,3 V Op Suhteellisuusteoriaa, maailmankaikkeuden ja tähtien fysiikkaa. FY20 Fysiikan sovellus- tai mittausprojekti 1,2 V Op Pienryhmissä tai yksin tehtävä laajahko mittaustyö, koulussa, tai teollisuudessa ja sen raportointi. 19

20 FY21 Fysiikan Lukudiplomi 1,2,3 V Op FY22 Fysiikka tänään 1,2,3 V Op Tutustutaan fysikaalisten tieteiden tämän hetken kiinnostaviin aiheisiin. Kurssilla seurataan tieteen viimeisimpiä uutisia, tehdään erilaisia projekteja ja pienimuotoisia mittauksia ja demonstraatioita. Kurssi suoritetaan hajautetusti eri jaksoille. Se soveltuu kaikilla tasoilla oleville fysiikan opiskelijoille ja siitä voi saada suoritusmerkinnän osoitettuaan riittävää aktiivisuutta. FY23 Uusiutuvat energiamuodot 1,2,3 V Op Tutustutaan uusiutuviin energialähteisiin ja ilmastonmuutoksen fysikaalisiin perusteisiin. Syvennytään bio-, aurinko-, tuuli-, vesi-, maanlämpö- ja geotermisen energian mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Tehdään opintomatkoja uusiutuvia energialähteitä käyttäviin energiantuotantolaitoksiin. Ei esitietovaatimuksia. Kurssi soveltuu myös muille kuin pitkän fysiikan lukijoille. FY24 Avaruusfysiikka 1,2 V Op Kurssin tavoite on oppia ymmärtämän avaruuslentojen ja ilmailun fysiikkaa. Tutustua avaruustutkimukseen ja sen kohteena olevaan lähiavaruuteen eli maapallon lähiavaruuteen ja aurinkokuntaan. FY25 Fysiikan kansainvälinen projekti 1,2 V Op Kurssin tavoite on lisätä opiskelijoiden yhteyksiä kansainväliseen fysiikan opetukseen ja tutkimukseen. Kurssi suoritetaan projektimuotoisesti usein jonkin ulkomaisen koulun kanssa yhteistyössä. Kurssi voidaan suorittaa integroidusti muiden oppiaineiden kanssa. FY26 Fysiikan laskuharjoitustyöpaja 1,2,3 S Op Tuetaan opiskelijoita fysiikan opinnoissa koko lukuvuoden ajan. Työpajaan voi osallistua satunnaisesti tarvitessaan tukiopetusta. Kurssista saa suoritusmerkinnän osallistumalla kurssille säännöllisesti. Ryhmäläiset voivat ehdottaa käsiteltäviä aiheita esimerkiksi meneillään olevista kursseista. KEMIA Suoritusjärjestys: Ensimmäiseksi suoritetaan kurssi KE1. Valtakunnallisista syventävistä kursseista suoritetaan ensin kurssi KE2. Kurssit KE5 ja KE13 edellyttävät kurssien KE1-KE3 suorittamista. KE7 suositellaan suoritettavaksi opintojen lopussa. Luonnontiedelinja: Suositellaan, että opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonna ainakin kurssit KE1 ja KE2 sekä mahdollisesti kurssit KE3, KE6 ja KE12. Arviointi: Oppilaitoskohtaiset kurssit voivat vaikuttaa ainoastaan korottavasti kemian lopulliseen arvosanaan. PAKOLLINEN KURSSI KE 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia 1 N PA Opitaan kemian peruskäsitteet. Perehdytään kemiallisiin sidoksiin, poolisuuteen, kemialliseen reaktioon, ainemäärään ja tutustutaan orgaanisiin yhdisteryhmiin. 20

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot