HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu Hyvinkää Puh Fax. (019) Sähköposti: KURSSISELOSTEET Jokaisesta kurssista on seuraavat tiedot: Oppiaineen lyhenne 2. Kurssinumero 3. Kurssin nimi 4. Suositus, minä vuonna kurssi tulisi valita 5. Kurssin arvostelu N = numeroarvostelu S = suoritettu V = joko S tai N opiskelijan valinnan mukaan 6. Pa = pakollinen kurssi Va = valtakunnallinen syventävä kurssi Op = oppilaitoskohtainen syventävä tai soveltava kurssi Ylioppilaskirjoitukset perustuvat oppiaineiden pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin 1

2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Suositellaan, että ÄI1 ja ÄI2 käydään ennen muita äidinkielen kursseja. Kurssit suositellaan käymään kurssikuvauksen kohdalla esitettynä opiskeluvuonna. Lukudiplomikurssin voi suorittaa vasta kurssin ÄI3 jälkeen. Luonnontiedelinja: Keväällä 2007 käyttöön tulleen uuden äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen luonteen vuoksi on erittäin tärkeää käydä kaikki pakolliset kurssit. Ehdottomasti suositellaan käymään kurssit 1 4. Itsenäinen suoritus: Suositellaan, että kursseja 1 4 ei suoriteta itsenäisesti. Arviointi: Päättöarvosana perustuu kursseihin 1 9. Kurssit vaikuttavat päättöarvosanaan vain korottavasti. PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 N Pa Tekstikäsityksen syventäminen, tekstien tulkinta ja tuottaminen, kaunokirjallisuuden lukeminen, kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittäminen. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 N Pa Asiatekstin rakentuminen ja eritteleminen, kirjoittaminen prosessina, kirjallisen ja suullisen ilmaisun vahvistaminen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1 N Pa Kaunokirjallisuuden lajituntemuksen syventäminen, kirjallisuuden eritteleminen ja tulkitseminen, kaunokirjallisuudesta kirjoittaminen ja puhuminen. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 N Pa Medialukutaidon syventäminen, mielipiteen ilmaiseminen suullisesti ja kirjallisesti, kielen vaikutuskeinojen tunnistaminen ja eritteleminen, vaikuttavan kirjallisuuden lukeminen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 N Pa Eri aikakausia ja tyylejä edustavien tekstien sekä tekstin tyylipiirteiden eritteleminen, pohdiskelevan tekstin kirjoittaminen, oman kirjoitustyylin kehittäminen, länsimaisen maailmankirjallisuuden lukeminen. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 2 N Pa Suomen kirjallisuuden historiaan perehtyminen, tutustuminen suomen kielen kehityksen vaiheisiin, kirjallisuudesta kirjoittaminen ja puhuminen, suomalaisen identiteetin määritteleminen kielen ja kirjallisuuden näkökulmasta. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 2,3 N Va Puhe- ja esiintymisrohkeuden vahvistaminen, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä. Esiintymisja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 2

3 ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen 3 N Va Tekstitaitokokeeseen valmistautuminen. Erilaisten tekstien ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri 3 N Va Tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely. Oman kirjallisen ilmaisun harjoittelua ja viimeistelyä. Erilaisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan nykykulttuurin ilmiöitä. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI12 Kieli kuntoon! 1, 2, 3 N Op Kurssilla vahvistetaan oikeakielisyyttä ja asiakirjoittamisen taitoja. Kerrataan kieliopin ja kielenhuollon perusteita sekä tehdään kirjoitusharjoituksia. Kurssi vahvistaa opiskelijan kielellistä ilmaisua. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ÄI13 Kirjoittaja luovuuden lähteellä 1, 2, 3 V Op Kirjallisen ilmaisun kehittäminen, kaunokirjallisuuden rakenteiden ja keinojen tuntemuksen syventäminen, luovan ilmaisun harjoitteleminen. ÄI18 Tehdään lehti! 1, 2, 3 S Op Sanomalehden toimittamisen eri vaiheisiin tutustuminen, lehtijuttujen kirjoittaminen ja lehden kuvittaminen, taittoon osallistuminen. ÄI20 Lukudiplomi 2, 3 S Op Opiskelija lukee opettajan koostamalta listalta teoksia siten, että kerää kymmenen pistettä. Kirjat on pisteytetty asteikolla 1 4 teosten vaativuudesta riippuen. Luetut teokset tentitään kirjallisesti tai suullisesti sopimuksen mukaan ao. aineen opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Reaaliaineissa luetaan tietokirjoja ja äidinkielessä kaunokirjallisuutta. ÄI21 Äidinkielen aakkoset 1 S Op Kurssi on äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitojen kurssi ja tarkoitettu käytäväksi lukio-opintojen alkuvaiheessa. Kurssilla keskitytään lukemisen, kirjoittamisen ja tekstien erittelemisen taitojen vahvistamiseen. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat vahvistaa yläasteella opittuja lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja valmentautua lukio-opintoihin. SUOMI TOISENA KIELENÄ PAKOLLISET KURSSIT S21 Perusteet hallintaan 1,2 N Pa Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaito, vahvistetaan suomen kielen perusrakenteiden hallintaa suullisesti ja kirjallisesti sekä harjoitellaan aineistopohjaista kirjoittamista. 3

4 S22 Kieli käyttöön 1,2 N Pa Kurssilla opetellaan erottamaan eri tyylejä ja sävyjä erityyppisissä teksteissä, eritellään sekä kaunokirjallisia että asiatekstejä ja vahvistetaan lausetason rakenteiden hallintaa. S23 Kielellä vaikutetaan 1,2 N Pa Kurssilla eritellään ja tulkitaan tekstejä vastaanottajiin vaikuttamisen näkökulmasta ja opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä perustellen sekä kirjallisesti että suullisesti. Tarkastellaan nominaalimuotoja, lauseenvastikkeita ja sijamuotojen merkitystehtäviä. S24 Syvemmät tekstitaidot 1,2 N Pa Vahvistetaan erittelevää luku- ja kirjoitustaitoa. Käytetään erilaisia aineistoja oman kirjoittamisen pohjana. (Kurssi toteutetaan 1. jaksossa) S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi 1,2 N Pa Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin. (Kurssi toteutetaan 5. jaksossa) S26 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä 1,2 N Pa Kerrataan vaativia kielen rakenteita, kartutetaan sanavarastoa ja jatketaan suomalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumista. Käytetään aikaisempaa vaativampia tekstejä. (Kurssi toteutetaan 2. jaksossa) ENGLANTI A1-KIELI Yleistä kurssien suorittamisesta Itsenäinen suoritus ja suoritusjärjestys: Kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja pakottavasta syystä johtuvasta poikkeamisesta kurssien numeroinnin osoittamasta suoritusjärjestyksestä on aina neuvoteltava opettajan kanssa. Luonnontiedelinja: Kurssien 1 4 ja 6 poisjättämistä ei suositella. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Sisältöinä ovat ihmissuhteet, vapaa- aika ja harrastukset, sekä jokapäiväiseen elämään ja arkiseen kanssakäymiseen liittyvät tilanteet. Kertaamme ja vahvistamme kielitaidon eri osa- alueita. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Kurssi esittelee monikulttuurista englanninkielistä maailmaa nuorten näkökulmasta. ENA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Esitellään ja vertaillaan koulujärjestelmiä englanninkielisissä maissa ja Suomessa. Aiheina ovat myös tulevaisuuden suunnitelmat, ammatinvalinta ja työelämä. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1,2 N Pa Kurssi käsittelee varsinkin brittiläisen yhteiskunnan rakenteita ja sen monikulttuurisuutta, myös perheen ja yksilön tasolla. 4

5 ENA5 Kulttuuri 2 N Pa Kurssin aiheena on kulttuurin koko kirjo Shakespearesta nykypäivään. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua tarkemmin eri taidealoihin oman mielenkiinnon mukaan. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Opimme ymmärtämään entistä vaativampaa kieltä tutustuessamme tieteen ja tekniikan saavutuksiin sekä viestinnän välineisiin. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys 2,3 N Va Aiheena on ihmisen suhde luontoon. Tavoitteena on syventää aikaisemmissa kursseissa opitun sanaston ja kieliopin hallintaa sekä laajentaa ympäristöön ja luontoon liittyvää sanastoa. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 2,3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA9 Navigation I 1 S Op Karikoiden kartoittamista. Kurssilla vahvistetaan kielen keskeisten asioiden osaamista. Voidaan suorittaa ennen kurssia ENA1 tai sen jälkeen. ENA10 Navigation II 2,3 S Op Kurssien 2-5 kieliaineksen monipuolista harjoittamista toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. ENA11 Finishing Touch I 3 S Op Kurssilla vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Voidaan suorittaa ENA6:n jälkeen. Kuullun ja luetun kielen ymmärtämisharjoituksia. ENA12 Finishing Touch II 3 S Op Kurssilla vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Kuullun ja luetun kielen ymmärtämisharjoituksia. Tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet kurssin ENA11. ENA13 Write now! 2,3 S Op Kurssilla harjoitellaan erityyppisten kirjoitelmien laatimista ja perehdytään ajankohtaisiin teksteihin käyttämällä lehtiartikkeleita. Voidaan suorittaa ENA6:n jälkeen. ENA15 Energy and Ecology 2,3 S Op Integraatiokurssi biologian ja fysiikan kanssa: pohdimme energian ekologista hintaa meillä ja muualla. ENA17 International Projects 1,2,3 S Op Projektityöskentely ulkomaisten yhteistyökoulujen kanssa verkko-oppimisympäristössä ja käytännön englannin kielen harjoittelu opintomatkalla vieraskielisessä maassa tai vieraskielisten opiskelijoiden vastavierailun isäntänä 5

6 RANSKA A1-KIELI Suoritusjärjestys ja itsenäinen suoritus: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Poikkeamista ja kurssin itsenäisestä suorittamisesta neuvotellaan opettajan kanssa. Luonnontiedelinja: Mahdollisesta kurssin pois jättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Kerrataan peruskoulun oppimäärää ja kehitetään puhevalmiuksia. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Kerrotaan ja kirjoitetaan omasta elämästä ja harrastuksista. RAA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Harjoitellaan kurssin aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 N Pa Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. RAA5 Kulttuuri 2 N Pa Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin projektin ja muiden kirjallisten töiden kautta. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Opitaan ymmärtämään entistä vaativampaa kieltä tutustumalla tieteen ja tekniikan saavutuksiin sekä viestinnän välineisiin. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAA9 Encore une fois 3 S Op Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten. 6

7 SAKSA A1-KIELI Suoritusjärjestys: Pakolliset ja syventävät kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Poikkeuksista on aina neuvoteltava opettajan kanssa. Itsenäinen suoritus: Kursseja SAA1 - SAA4 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Soveltavia ei voi suorittaa itsenäisesti. Luonnontiedelinja: Suositellaan, että mahdollisesta kurssin poisjättämisestä neuvotellaan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 N Pa Arkitilanteet, ihmissuhteet, mielipiteen ilmaisu. Viestintäosaaminen lähipiirissä. Saksankielinen maailma. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 N Pa Harjoitetaan vapaa-ajan ja harrastusten aihepiireihin liittyvää mediaosaamista. SAA3 Opiskelu ja työ 1 N Pa Koulumaailmaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tilanteita suullisesti ja kirjallisesti. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 1 N Pa Saksankielisten maiden yhteiskunta ja erilaiset yhteisöt. Aktiivisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. SAA5 Kulttuuri 2 N Pa Tutustutaan saksankieliseen kirjallisuuteen, musiikkiin, kuvataiteisiin, elokuvaan, teatteriin ja mediaan. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 N Pa Eri tieteenalojen, ja tekniikan saavutukset, talouselämä, viestintä ja globalisaatio. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys 2 N Va Luonnonsuojelu ja kestävä kehitys, ihmisen suhde luontoon ja luonnonvarojen käyttö. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa ajankohtaisiin tapahtumiin ja muiden kurssien aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAA9 Ende gut, alles gut 3 S Op Käsitellään tehtävien avulla laajoja autenttisia tekstejä ja normaalitempoista puhetta. Opetellaan kielen idiomaattista käyttöä ja tehdään kirjoitelmia. 7

8 RUOTSI B1-KIELI Yleistä kurssien suorittamisesta Kaikilla ruotsin pakollisilla kursseilla kirjoitetaan kirjoitelmia ja tehdään sekä tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia että keskusteluharjoituksia. Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kurssit RUB2 ja RUB4 on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Suositellaan, ettei kahta ruotsin kielen kurssia olisi samassa jaksossa. Luonnontiedelinja: Suositellaan, että mahdollisesta kurssin poisjättämisestä neuvotellaan ruotsin opettajien kanssa. PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 N Pa Kerrotaan itsestä, opiskelusta ja harrastuksista. Ääntämisen harjoittelua, sanastoa ja perusrakenteita. Keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 N Pa Aiheina nuorten elämä, asuminen, harrastukset ja vapaa-aika. Perusrakenteita, lyhyitä suullisia harjoituksia, lyhyitä kirjallisia tuotoksia. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1,2 N Pa Teemoina Suomi, suomenruotsalaisuus ja muut Pohjoismaat. Sanavarastoa laajennetaan ja perusrakenteita syvennetään. Suullista ja kirjallista ilmaisua. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 N Pa Tutustutaan Tanskaan ja Islantiin, tarkastellaan elämänarvoja ja erilaisten kulttuurien kohtaamista. Aiheina myös terveys ja hyvinvointi. Syvennetään kielen eri osa-alueiden hallintaa. RUB5 Elinympäristömme 2 N Pa Tutustutaan Norjaan. Aiheina myös luonto ja ympäristö, joukkoviestimet sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vahvistetaan kielen eri osa-alueiden hallintaa. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 2,3 N Va Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa käyttäen aiheina ajankohtaisia pohjoismaisia tapahtumia ja muiden kurssien aihepiirejä, joita ovat mm. palvelutilanteet, uutisten ja elokuvien pääsisällön ymmärtäminen, keskustelujen seuraaminen televisiosta tai kokouksissa sekä yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 2,3 N Va Teemoina Pohjoismaiden reuna-alueet, maailmanlaajuiset ilmiöt ja yhteiskunnalliset kysymykset. Harjoitetaan kielen kaikkia osa-alueita mm. yo-tehtävien avulla. 8

9 OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB8 Svenska i svensk miljö 1,2,3 S Op Biologian, historian ja ruotsin kielen integrointikurssi. Leirikoulu ruotsinkielisessä ympäristössä. RUB9 Hoppa med! 1 S Op Peruskoulussa omaksutun sanaston laajentamista ja keskeisten kielioppiasioiden kertausta. Suositellaan suoritettavaksi ennen kurssia RB1. RUB10 Hjälp för tvåor 2 S Op Kurssin tavoitteena on vahvistaa keskeisten rakenteiden osaamista sekä laajentaa ja syventää sanastoa. Suositellaan suoritettavaksi kurssien RB 4 tai RB 5 jälkeen. RUB11 Än en gång I 3 S Op Kurssilla vahvistetaan ja harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. RUB12 Än en gång II 3 S Op Kurssilla vahvistetaan ja harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet kurssin RUB11. RANSKA B2-KIELI Suoritusjärjestys ja itsenäinen suoritus: Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Kursseja B2/1-3 ja B3/1-3 ei voi suorittaa itsenäisesti eikä niiden suoritusjärjestystä voi vaihtaa. Kurssit B2/6-7 voidaan suorittaa kurssien B3/7-8 asemesta ja päinvastoin. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Aktivoidaan peruskoulussa opittua kielitaitoa ja kehitetään puhevalmiutta. RAB22 Meillä ja muualla 1 N Va Laajennetaan näkemystä ranskankielisestä maailmasta ja jatketaan puheen ymmärtämisen, puhumisen ja perusrakenteiden hallintaa. RAB23 Ennen ja nyt 1 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään kouluun, opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aihepiirejä. RAB25 Kulttuuri 2 N Va Tutustutaan monipuolisesti ranskalaiseen kulttuuriin. 9

10 RAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va Painotetaan tekstin ymmärtämistä lähtökohtana maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät tekstit. RAB27 Tiede ja tekniikka 3 N Va Tarkastellaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään liittyviä tekstejä. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Vahvistetaan monipuolisesti tekstin ymmärtämistä, kirjoittamista sekä kielitaidon muita osa-alueita. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAB29 L `appétit vient en mangeant 3 S Op Harjoitellaan ja vahvistetaan kielen kaikkia osa-alueita eri tehtävätyyppien avulla. SAKSA B2-KIELI Suoritusjärjestys: Syventävät kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kurssin SAB21 voi suorittaa itsenäisesti vain erittäin painavista syistä. Kursseja SAB22 SAB24 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Nuorten jokapäiväinen elämä koulussa, kotona ja vapaa-aikana ja em. tilanteissa tarvittavaa kohteliasta kielenkäyttöä. Perusrakenteiden vahvistaminen. SAB22 Meillä ja muualla 1 N Va Tutustutaan saksankielisiin maihin ja opitaan kertomaan omasta maasta. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista sekä kerrataan perusrakenteita. SAB23 Ennen ja nyt 1 N Va Tarkastellaan esim. ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ennen ja nyt. Opetellaan perusrakenteita. Lyhyitä viestintätehtäviä. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat 2 N Va Vertaillaan Suomen ja saksankielisten maiden nuorten koulu-, opiskelu- ja työelämää. SAB25 Kulttuuri 2 N Va Kiinnostuksen herättäminen saksankielisten maiden musiikkiin, elokuvaan, kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Viestintätehtäviä. SAB26 Yhteinen maapallomme 2 N Va Verrataan oman maan ja Saksan yhteiskuntien toimintaa, lisätään kansainvälistä tietämystä. Vahvistetaan kielen kaikkia eri osa-alueita. 10

11 SAB27 Tiede ja yhteiskunta 3 N Va Vaativampia tekstejä eri tieteenaloilta, tekniikasta ja viestinnästä. Kirjallisen ilmaisun kehittäminen. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys 3 N Va Luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisissä maissa. Kielitaidon kaikkien osa-alueiden harjoittaminen. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB29 Alles im Griff homma hanskassa 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. RANSKA B3-KIELI RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Harjoitellaan suullisia valmiuksia yksinkertaisiin arkitilanteisiin. RAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Opitaan omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemista. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Opitaan vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista kertomista. RAB34 Meillä ja muualla 2 N Va Oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet. RAB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään kouluun, opiskeluun ja nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä aihepiirejä. RAB37 Kulttuuri 3 N Va Kiinnostuksen herättämistä ranskankielistä kulttuuria kohtaan. RAB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Tutustutaan oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RAB39 En francais/l `appétit vient en mangeant 3 S Op harjoitellaan ja vahvistetaan kielen kaikkia osa-alueita eri tehtävätyyppien avulla. 11

12 SAKSA B3-KIELI Suoritusjärjestys: Kurssien SAB31 - SAB36 järjestystä ei voi muuttaa. Ne on suoritettava numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: Kursseja SAB31 - SAB33 ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Kursseja SAB34 - SAB36 ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Selviytyminen suullisesti yksinkertaisissa arkitilanteissa. Perusrakenteiden ja sanaston opettelua. SAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Lisätään valmiuksia arkipäivän tilanteisiin ja matkailuun. Aiheina myös ystävät ja muut ihmissuhteet. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB39 Alles im Griff homma hanskassa 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. ESPANJA B3-KIELI EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Tervehtiminen, esittäytyminen, hyvästely. Ääntäminen ja oikeinkirjoitus sekä verbiopin alkeet. EAB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Puhutaan perheestä ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. EAB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Aihepiireinä vapaa-aika ja harrastukset EAB34 Meillä ja muualla 2 N Va Aihepiireinä mm. oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. EAB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt. 12

13 EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Käsitellään myöhempään opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita EAB37 Kulttuuri 3 N Va Aihepiireinä voivat olla mm. espanjankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki sekä tapakulttuuri. EAB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Tutustutaan oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT EAB311 Adelante! 3 S Op Kehitellään kirjallista ilmaisutaitoa ja harjoitellaan kuullun ymmärtämistä. VENÄJÄ B3-KIELI Kaikilla kursseilla painotetaan suullisen kielitaidon kehittämistä ja hallintaa. Suoritusjärjestys: kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus: kursseja VEB3 1-3 ei voi suorittaa itsenäisesti. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 1 N Va Kirjaimisto ja ääntäminen, tutustutaan tavallisiin arkitilanteisiin: mm. tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen, kansallisuudesta ja kielitaidosta kertominen VEB32 Näin asiat hoituvat 1 N Va Julkisilla kulkuneuvoilla matkustaminen, tien kysymineen ja neuvominen, ostostilanteet. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset 1 N Va Laaditaan pieniä viestejä kirjallisesti ja suullisesti, aiheina mm. vapaa-ajan vietto ja harrastukset, kahvilassa, kaupassa ja hotellissa asioiminen. VEB34 Meillä ja muualla 2 N Va Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä, keskustellaan nähtävyyksistä ja lomanvietosta, perheestä ja asuinympäristöstä, suomalaisten ja venäläisten harrastuksista VEB35 Ennen ja nyt 2 N Va Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Päivän tapahtumien kuvaus, kohteliaisuudet VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2 N Va Harjoitellaan kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä tilanteita. 13

14 VEB37 Kulttuuri 3 N Va Venäjän historia ja kulttuuri: kuvataiteet, kirjallisuus, musiikki, elokuva. Harjoitellaan tasapuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. VEB38 Yhteinen maapallomme 3 N Va Venäläinen ja suomalainen yhteiskunta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Kehitetään kielitaidon eri osa-alueita. OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB39 Vse qotovy? - Kaikki valmiina? 3 S Op Tehdään vaativia teksti- ja kuullunymmärtämistehtäviä, monipuolisia rakenneharjoituksia ja kirjoitelmia. MATEMATIIKKA Suoritusjärjestys: Pakolliset kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä, pois lukien kurssi MAA6, joka suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden viimeisissä jaksoissa. Mahdollisesta poikkeavasta järjestyksestä neuvotellaan opettajan kanssa. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusajankohta on mainittu kyseisen kurssin kohdalla. Arvostelu: Lopullinen matematiikan arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen pohjalta. Muiden kurssien arvosanat voivat vaikuttaa korottavasti lopulliseen matematiikan arvosanaan. Lyhyen matematiikan syventävät kurssit soveltuvat myös pitkän matematiikan opiskelijoille. Muista ristiinvalinnoista on syytä neuvotella opettajan kanssa. Ylioppilaskoe: Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeissa on kummassakin yhteensä viisitoista tehtävää. Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien alueelta. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään kymmeneen tehtävään. Huom! Keväästä 2016 alkaen ylioppilaskoe uudistuu muuttuen kaksiosaiseksi. MAA - PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PAKOLLISET KURSSIT MAA1 Funktiot ja yhtälöt 1 N Pa Potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot 1 N Pa Polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. MAA3 Geometria 1 N Pa Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. 14

15 MAA4 Analyyttinen geometria 1 N Pa Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit 1,2 N Pa Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo, suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot 2 N Pa Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo, normaalijakauma. MAA7 Derivaatta 2 N Pa Rationaaliyhtälö ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 2 N Pa Juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio, juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 2 N Pa Suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta (2),3 N Pa Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka 1,2 N Va Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 2 N Va Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeus ja pinta-ala. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3 N Va Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä, epäoleelliset integraalit. 15

16 OPPILAITOSKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA15 Optimointi 3 N Op Optimoinnilla tarkoitetaan matemaattista menettelyä, jonka avulla löydetään paras mahdollinen toimintatapa. Lineaarinen optimointi, geometristen menetelmien käyttö, yhden muuttujan funktiot, mm. derivaatan soveltaminen, kahden muuttujan funktiot, mm. osittaisderivaattojen soveltaminen, differentiaaliyhtälöt. MAA16 Tilastollinen tutkimus 1,2,3 N Op Tilasto-ohjelmat tilastollisen tutkimuksen työvälineenä, kyselylomakkeiden laatiminen, tilastojen käsitteleminen ja analysointi, johtopäätösten tekeminen ja tutkimustulosten esittäminen. OPPILAITOSKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT MAA20 Pitkän matematiikan abikurssi 3 V Op Kerrataan pitkän matematiikan ydinkohtia. MAA21 Vaativa pitkän matematiikan abikurssi 3 V Op Kerrataan ja syvennetään pitkän matematiikan ydinkohtia. MAA22 Starttikurssi 1 S Op Kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisiä aiheita ryhmän tarpeiden mukaan. Tutustutaan alustavasti laskimiin. MAA23 Työpaja 1,2,3 S Op Tuetaan opiskelijoita matematiikan opinnoissa koko lukuvuoden ajan. Työpajaan voi osallistua satunnaisesti tarvitessaan tukiopetusta. Kurssista saa suoritusmerkinnän osallistumalla kurssille säännöllisesti. Ryhmäläiset voivat ehdottaa käsiteltäviä aiheita esimerkiksi meneillään olevista kursseista. MAA24 Lukudiplomi 1,2,3 V Op MAA25 Funktiot ja yhtälöt II 1,2,3 V Op Kurssien MAA1 ja MAA2 sisältöihin pohjautuva kertaus- ja täydennyskurssi. Nopean kertaavan osion jälkeen käydään läpi eritasoisia laskuharjoituksia perustehtävistä aina ylioppilaskokeen tasoisiin tehtäviin. Kurssilla pyritään vahvistamaan pohjatietoja ja näin luomaan hyvät edellytykset tulevien kurssienmenestyksekkääseen opiskeluun. Arvostelu perustuu kurssikokeen arvosanaan ja aktiiviseen tuntityöskentelyyn. MAA26 Derivaatta II 3 V Op Kurssien MAA7 ja MAA8 sisältöihin pohjautuva kertaus- ja täydennyskurssi. Nopeankertaavan osion jälkeen käydään läpi eritasoisia laskuharjoituksia perustehtävistä aina ylioppilaskokeen tasoisiin tehtäviin. Tehtävien pääpaino on soveltavissa tehtävissä. Tässä yhteydessä kerrataan soveltuvilta osin myös kurssien MAA3 ja MAA4 sisältöä. Arvostelu perustuu kurssikokeen arvosanaan ja aktiiviseen tuntityöskentelyyn. 16

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot