VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä Heljä jäsen Pietiläinen Arvo jäsen Simonen Seija jäsen Toikkanen Irma jäsen Toikkanen Jorma jäsen Körkkö-Närhi Eija varajäsen Asp Irja varajäsen Muut Savolainen Tapani esittelijä Halonen Juhani Viitasaaren khall.ed. Ruotsalainen Mirja Pihtiputaan khall.ed Kauppinen Mervi pöytäkirjanpitäjä Kahilainen Ari yhdyskuntatek.päällikkö klo 14:00-16:45 Wilkman Sari ruoka- ja puht.palv.päällikkö klo 15:15-15:50 Poissa Lindlöf Veikko puheenjohtaja Leivonen Vuokko jäsen Kinnunen Janne kaupunginjohtaja Kinnunen Ari kunnanjohtaja Minkkinen Tiina kaupunginhallituksen pj. Ylälehto Jani kunnanhallituksen pj. Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Erkki Kananen Puheenjohtaja Viitasaari Mervi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Irja Asp Eija Körkkö-Närhi Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, tekninen toimisto Pöytäkirjanpitäjä Mervi Kauppinen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 27 Sähkön hankinta ajalle / Pihtiputaan kunta 28 Sähkön hankinta ajalle / Viitasaaren kaupunki Kiviainesten toimittajan valinta v / Viitasaari 9 30 Kaivukoneurakoitsijan valinta v / Viitasaari Pihtiputaan työkoneiden valinta kaudelle Mainlahdentien pl ja Madeharjuntien pl 0-80 katupiirustuksen vahvistaminen 33 Ruokapalvelut / Maito- ja maitotaloustuotteiden toimittajan valinta 34 Uimahalli / Liukumäen uusiminen ja ajanottolaitteiston hankinta / Viitasaari 35 Niemenharjun matkailuhanke / Rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden valinta Ilmoitusasiat 3/ Lausunto Sydän-Suomen jätelautakunnan sopimuksesta ja johtosäännöstä 30

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 25 Työjaon mukaisesti kunnat asettavat omaan organisaatioonsa palveluja tuottavan kuntalain 77 :n mukaisen yhteislautakunnan, johon tulee 8 jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kun ta lain 58 :n mu kaan muu toi mi elin kuin val tuus to on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäse nis tä on läsnä. Vii ta saaren kaupungin ja Pih tipu taan kunnan lau takun tien ylei nen ratkaisu valta on määri tel ty hal lin to sään nös sä. Hallinto sään nön mu kaan pu heenjoh taja to teaa kokouk sen lail li suu den ja päätösval tai suuden. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 26 Ehdotus Päätös Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Asp ja Eija Körkkö-Närhi. Merkitään, että lautakunta piti hiljaisen hetken edesmenneen valtuuston puheenjohtaja Pekka Niskasen muistoksi.

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Sähkön hankinta ajalle / Pihtiputaan kunta 162/240/2015 Tekninen lautakunta 27 Keski-Suomen kuntien hankintarenkaan, johon kuuluu 13 kuntaa, nykyinen säh kön toi mi tus so pi mus on voimassa saakka. Nykyinen säh köntoi mit ta ja on Nordic Green Energy (entinen Kraft & Kultur). Uuden sähkön toi mi tuk sen kilpailutuskausi on vuosille mikä tarkoittaa toimi tus vuo det ja sen lisäksi optiovuodet vuosille Sähkön hankinta tapahtuu kiinnittämällä hinta 5 erässä vuoden aikana pohjois mai sen sähköpörssin, Nadaq OMX Commonditiesin, tuotteiden mukaan. Sopimuskauden hinta määräytyy tehtyjen hinnankiinnitysten kes ki arvon mukaisesti lisättynä toimittajan marginaalilla. Hinnan kiinnittämisen ta voit tee na ostajan kannalta on pyrkiä kiinnittämään hinta silloin, kun myyn ti hin ta on alimmillaan. Vaikka nykyisen hankintakauden sähkön toimi tuk set ovat vielä kesken, voidaan sopimuksien voimaantulon jälkeen ryhtyä kiinnittämään sähkön hintaa jo vuodelle Keski-Suomen kuntien hankintarenkaan kunnat ovat suorittaneet yhteisen kil pai lu tuk sen sähkön hankinnasta. Suuremman alueen ja sähkön määrän kil pai lu tuk sel la saavutetaan todennäköisesti edullisempi hinta ja pystytään te ke mään hinnankiinnityksiä useammassa erässä. Sähkönkäyttöpaikkoja sopi muk seen kuuluu 1350 kpl ja kokonaisenergian määrä on noin 48,9 GWh vuo des sa. Sähkön kilpailutuksen on kaikkien kuntien puolesta yhteisesti suo rit ta nut Energiakolmio Oy. Vaikka kilpailutus on suoritettu yh teis hankin ta na, tulee jokaisen kunnan tai tarjouskilpailussa mukana olleen kun taomis tei sen yhtiön tehdä kunkin oma itsellinen päätöksensä. Hankintailmoitus on julkaistu EU:n tason hankintailmoituksena HIL- MA-tie to kan nas sa Tarjouspyyntö lähetettiin 26:lle sähkön myyjäl le, joista määräaikaan klo 15:een mennessä kuusi säh kön myyjää jätti hinnankiinnitysmallin mukaisen tarjouksen sähkön toimituksesta. Tar jouk sien vertailussa on otettu huomioon kokonaistaloudellisuus eli margi naa li, mahdolliset perusmaksut, kvartaali- ja vuosituotemarginaalien keski ar vo laskennassa ja hinnankiinnityksien ajankohdan hintavaikutuksien huo mi oon ottaminen. Kokonaistaloudellisesti vertailtaessa edullisimman tarjouksen on tehnyt Por voon Energia Oy, jonka sähkö on mahdollista valita samaan myyn ti hintaan myös ns. vihreänä sähkönä. Oheismateriaali: Energiakolmio Oy:n aineisto sisältäen tarjouspyynnön, tarjous ten avauspöytäkirjan ja koosteen saaduista tarjouksista. Lisätiedot: tilapalvelun päällikkö Kari Liimatainen ja yh dyskun ta tek nii kan päällikkö Ari Kahilainen

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee Pihtiputaan kunnan sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n toimituskaudelle ja mahdollisille op tio vuosil le Energia ostetaan ns. vihreänä sähkönä. Perusteluna han kinnal le on kokonaistaloudellisesti vertailtaessa edullisin tarjous. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet hankintaoikaisu / valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avauspöytäkirja ja kooste tarjoajat, ote tiedoksi kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan pääl lik kö

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Sähkön hankinta ajalle / Viitasaaren kaupunki 163/240/2015 Tekninen lautakunta 28 Keski-Suomen kuntien hankintarenkaan, johon kuuluu 13 kuntaa, nykyinen säh kön toi mi tus so pi mus on voimassa saakka. Nykyinen säh köntoi mit ta ja on Nordic Green Energy (entinen Kraft & Kultur). Uuden sähkön toi mi tuk sen kilpailutuskausi on vuosille mikä tarkoittaa toimi tus vuo det ja sen lisäksi optiovuodet vuosille Sähkön hankinta tapahtuu kiinnittämällä hinta 5 erässä vuoden aikana pohjois mai sen sähköpörssin, Nadaq OMX Commonditiesin, tuotteiden mukaan. Sopimuskauden hinta määräytyy tehtyjen hinnankiinnitysten kes ki arvon mukaisesti lisättynä toimittajan marginaalilla. Hinnan kiinnittämisen ta voit tee na ostajan kannalta on pyrkiä kiinnittämään hinta silloin, kun myyn ti hin ta on alimmillaan. Vaikka nykyisen hankintakauden sähkön toimi tuk set ovat vielä kesken, voidaan sopimuksien voimaantulon jälkeen ryhtyä kiinnittämään sähkön hintaa jo vuodelle Keski-Suomen kuntien hankintarenkaan kunnat ovat suorittaneet yhteisen kil pai lu tuk sen sähkön hankinnasta. Suuremman alueen ja sähkön määrän kil pai lu tuk sel la saavutetaan todennäköisesti edullisempi hinta ja pystytään te ke mään hinnankiinnityksiä useammassa erässä. Sähkönkäyttöpaikkoja sopi muk seen kuuluu 1350 kpl ja kokonaisenergian määrä on noin 48,9 GWh vuo des sa. Sähkön kilpailutuksen on kaikkien kuntien puolesta yhteisesti suo rit ta nut Energiakolmio Oy. Vaikka kilpailutus on suoritettu yh teis hankin ta na, tulee jokaisen kunnan tai tarjouskilpailussa mukana olleen kun taomis tei sen yhtiön tehdä kunkin oma itsellinen päätöksensä. Hankintailmoitus on julkaistu EU:n tason hankintailmoituksena HIL- MA-tie to kan nas sa Tarjouspyyntö lähetettiin 26:lle sähkön myyjäl le, joista määräaikaan klo 15:een mennessä kuusi säh kön myyjää jätti hinnankiinnitysmallin mukaisen tarjouksen sähkön toimituksesta. Tar jouk sien vertailussa on otettu huomioon kokonaistaloudellisuus eli margi naa li, mahdolliset perusmaksut, kvartaali- ja vuosituotemarginaalien keski ar vo laskennassa ja hinnankiinnityksien ajankohdan hintavaikutuksien huo mi oon ottaminen. Kokonaistaloudellisesti vertailtaessa edullisimman tarjouksen on tehnyt Por voon Energia Oy, jonka sähkö on mahdollista valita samaan myyn ti hintaan myös ns. vihreänä sähkönä. Oheismateriaali: Energiakolmio Oy:n aineisto sisältäen tarjouspyynnön, tarjous ten avauspöytäkirjan ja koosteen saaduista tarjouksista. Lisätiedot: tilapalvelun päällikkö Kari Liimatainen ja yh dyskun ta tek nii kan päällikkö Ari Kahilainen

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee Viitasaaren kaupungin sähköntoimittajaksi Por voon Energia Oy:n toimituskaudelle ja mahdollisille op tiovuo sil le Energia ostetaan ns. vihreänä sähkönä. Perusteluna han kin nal le on kokonaistaloudellisesti vertailtaessa edullisin tarjous. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet hankintaoikaisu / valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avauspöytäkirja ja kooste tarjoajat, ote tiedoksi kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan pääl lik kö

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kiviainesten toimittajan valinta v / Viitasaari 106/240/2015 Tekninen lautakunta 29 Maanrakennusmestarin lausunto: Murskatuista kiviaineksista ja hiekoista on pyydetty tarjoukset vuodesta 2015 eteenpäin tarjouspyynnön mukaisesti toimitettuna kaupungin keskusta taa ja man kaava-alueelle. Tarjouspyyntö on julkaistu Viitasaaren Seutu lehdes sä , ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivuilla. Määräaikaan klo 13 mennessä tarjouksen jättivät: Destia Oy, Keski- Suomen Kuljetus Oy ja Reino Kinnunen. Edullisimman tarjouksen vuodelle 2015 alkaen ovat tehneet: Murskeet 0-60/65 Destia (8,40) 0-31/35 Destia (8,60) 0-16 Destia (8,80) 0-8 K-S Kuljetus (9,70) (kivituhka) Hiekat Suodatinhiekka, Reino Kinnunen (5,00) Hiekoitushiekka, Reino Kinnunen(6,75) Hinnat /tonni (ALV 0%) toimitettuna keskustan kaava-alueelle. Murskeita ja hiekkoja tarvitaan yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun töissä. Myös kaupungin tytäryhtiö Viitasaaren Vuokra-Asunnot Oy käyttää va lit tuja murske ja hiekan toimittajia pihatöissään. Kiviainesten tulee täyttää murs kaus töi den yleiset laatuvaatimukset eri lajikkeille. Oheismateriaali: tarjouspyyntö, tarjousten avausmuistio ja vertailutaulukko Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala, puh Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Valitaan vuodelle 2015 edullisimman tarjouksen tehneet kiviainestoimittajat: Murskeet 0-60/65 Destia (8,40) 0-31/35 Destia (8,60) 0-16 Destia (8,80) 0-8 K-S Kuljetus (9,70) (kivituhka) Hiekat Suodatinhiekka, Reino Kinnunen (5,00) Hiekoitushiekka, Reino Kinnunen(6,75) Sopimuskausi on

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Päätöksen perusteluna ovat halvimmat tarjoukset. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet hankintaoikaisu / valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avausmuistio ja vertailu tarjoajat, ote tiedoksi Viitasaaren Vuokra-Asunnot Oy, kiinteistöpäällikkö, maanrakennusmestari

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kaivukoneurakoitsijan valinta v / Viitasaari 105/240/2015 Tekninen lautakunta 30 Maanrakennusmestarin lausunto: Kaivukoneista on pyydetty tarjoukset tuntitöihin vuodelle 2015 tar jouspyyn nön mukaisesti työpainoltaan yli 10 tonnisista tela- ja pyöräalustaisista ko neis ta. Tarjouspyyntö on julkaistu Viitasaaren Seutu lehdessä , kau pun gin ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivuilla. Määräaikaan klo 13 mennessä tarjouksen jättivät: Infraneliö Oy, Maan ra ken nus lii ke Rekonen Ky, Tmi Teknourakointi Eero Kortelainen, Ant ti Kemppainen, ja Ketteräkone Ky/Henri Lehtinen. Edullisimman tarjouksen vuodelle 2015 ovat tehneet: Pyöräalustainen kaivinkone: Maanrakennusliike Rekonen Ky, Komatsu PW 130, tuntihinta 45,50 (ALV 0%) Tela-alustainen kaivinkone: KKM Team, Hitatci ZX 135, tuntihinta 47,00 (ALV 0%) Valinnan perusteena on tarjouspyynnön mukainen tarjous, edullisin hinta ja kul jet ta jan kokemus kaivutöistä. Kaivukoneita tarvitaan yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun töissä. Myös kau pun gin tytäryhtiö Viitasaaren Vuokra-Asunnot Oy käyttää valittuja kaivu ko nei ta pihatöissään. Työ ei ole jatkuvaa. Jos kaivutöitä sattuu samaan aikaan tai valittu urakoitsija on estynyt suo ritta maan työtä, tällöin kaivutyöhön otetaan työnjohdon harkinnan mukaan joku muu tarjouksen tehnyt urakoitsija. Samoin voidaan käyttää joitain muita kai vin ko nei ta, jos valitut koneet eivät teknisesti sovellu tekemään kohteena ole vaa kaivutyötä. Työtä suorittavan urakoitsijan on pidettävä ajopäiväkirjaa tehdyistä työ suori tuk sis ta, jonka tilaajan edustaja kuittaa. Kuitattu ajopäiväkirja on liitettävä las kuun. Oheismateriaali: tarjouspyyntö, tarjousten avausmuistio ja vertailu Lisätiedot: Maanrakennusmestari Jukka Rauhala puh Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Valitaan edullisimman tarjouksen vuodelle 2015 ovat tehneet koneurakoitsijat. Valinta tehdään ajalle Pyöräalustainen kaivinkone: Maanrakennusliike Rekonen Ky, Komatsu PW 130, tuntihinta 45,50 (ALV 0%) Tela-alustainen kaivinkone: KKM Team, Hitatci ZX 135, tuntihinta 47,00 (ALV 0%) Valinnan perusteena on tarjouspyynnön mukainen tarjous, edullisin hinta ja

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta kul jet ta jan kokemus kaivutöistä. Pääperiaate on, että kohteelle valitaan kulloinkin tarpeen mukaan edellä mai ni tuis ta urakoitsijoista ja työkoneista soveliain ja edullisin. Urakoitsijan ollessa es ty nyt valitaan työnjohdon toimesta joku muu urakoitsija. Työnjohdon har kin nan mukaan voidaan työkohteelle valita mahdollisesti joku muu tar jouk sen tehneistä urakoitsijoista (harkinnan voi aiheuttaa esim. li sä lai te va li koi ma, kuljetusmatka, asian kiireellisyys tms. tai työn edistymiseen tai laatuun pe rus tu va vaatimus). Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. hankintaoikaisu / valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avausmuistio ja vertailu tarjoajat, ote tiedoksi Viitasaaren Vuokra-Asunnot Oy, kiinteistöpäällikkö, maanrakennusmestari

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pihtiputaan työkoneiden valinta kaudelle /515/2015 Tekninen lautakunta 31 Tekninen toimisto on pyytänyt Pihtiputaan kunnalle vuositarjoukset työ koneis ta (kaivinkonetyöt, kuorma-autot, muut työkoneet) kaudelle Tarjouspyyntö on julkaistu Kotiseudun Sanomat paikal lis leh des sä viikolla Määräaikaan klo 15:een mennes sä on saatu runsaasti tarjouksia: kaivinkoneista yhteensä yhdeksältä eri ura koit si jal ta tarjoukset 18:sta erilaisesta kaivinkoneesta, viideltä eri urakoit si jal ta tarjoukset kuorma-autoista, kuormauskalustosta tarjouksia kuudel ta eri urakoitsijalta, traktoreista tarjous seitsemältä eri urakoitsijalta ym. Tar jouk set koskevat Pihtiputaan kunnan yhdyskuntatekniikan ja ti la pal velun rakennuttamisen ja kunnossapidon töitä. Kysely ei kuitenkaan koske erik seen mahdollisesti kysyttäviä ja jo kysyttyjä urakkakohteita, lu men aurauk sia, liukkaudentorjuntaa, hiekanpoistoa, alueiden ja katujen pesua eikä vi her- ja puistoalueiden niittotöitä. Tarjouspyynnössä on kaivinkoneiden osalla pyydetty tuntihinnan lisäksi tiedot myös koneiden iästä, kuskin työkokemuksesta ja onko kauha varustettu vaa ka ta sos sa ympäripyörivällä tekniikalla. Valinta suoritetaan vertailemalla ko ko nais ta lou del li suut ta ja vertailussa em. ominaisuudet on otettu huo mioon pisteytyksessä. Kaivinkoneet on työpainon mukaan luokiteltu neljään eri painoluokkaan ja myös jaottelu erikseen tela- ja pyöräalustaisille kai vinko neil le. Oheismateriaali: tarjouspyyntö liitteineen, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteen ve to tarjouksista. Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valitsee Pihtiputaan kunnan kaivinkone- ja muihin töihin kaudelle seuraavat työkoneet: -kaivinkone alle 5 tn kumitela-alusta: Tiainen Juha-Matti -kaivinkone 5-12 tn tela-alusta: Ketteräkone Ky -kaivinkone tn tela-alusta: Tiainen Juha-Matti -kaivinkone yli 18 tn tela-alusta: Koneurakointi Ilpo Malinen -kaivinkone tn pyöräalusta: Pihtiputaan Jätehuolto Oy -kaivinkone yli 18 tn pyöräalusta: Leppänen Kari -monitoimityökone (kaivinkone- ja etukuormain): Pihtiputaan Jätehuolto Oy ja Leppänen Kari

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta kuorma-autot: Keski-Suomen Kuljetus Oy ja Koneurakointi Ilpo Malinen -traktorityöt: Salojärvi Arto -pyöräkuormaaja: Koneurakointi Ilpo Malinen -kappaletavara- ja henkilönostot: Pihtiputaan Jätehuolto Oy. -tiehöylä: J&S Hänninen Ky Pääperiaate on, että kohteelle valitaan kulloinkin tarpeen mukaan edellä mai ni tuis ta urakoitsijoista ja työkoneista soveliain ja edullisin. Urakoitsijan ollessa es ty nyt valitaan työnjohdon toimesta joku muu urakoitsija. Työnjohdon har kin nan mukaan voidaan työkohteelle valita mahdollisesti joku muu tar jouk sen tehneistä urakoitsijoista (harkinnan voi aiheuttaa esim. li sä lai te va li koi ma, kuljetusmatka, asian kiireellisyys tms. tai työn edistymiseen tai laatuun pe rus tu va vaatimus). Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Irma Toikkanen ilmoitti esteellisyytensä (sukulaissuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet hankintaoikaisu/valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjoajat, ote tiedoksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistörakennusmestari, yhdyskuntatekniikan päällikkö

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Mainlahdentien pl ja Madeharjuntien pl 0-80 katupiirustuksen vahvistaminen 792/512/2014 Tekninen lautakunta Pihtiputaan tekninen toimisto on laatinut Pihtiputaan Mainlahdentielle paalu vä li ja Madeharjuntielle paaluväli 0-80 katupiirustukset. Suun ni telman mukainen katuosuus Mainlahdentiestä alkaa Ravitie 5:n kohdalta ja jat kuu siitä 101 metriä Mainlahden suuntaan. Madeharjuntie erkanee Mainlah den ties tä Koilliseen ja on pituudeltaan n. 80 metriä. Suunnitelmassa Mainlahdentie on sorapintainen ja leveydeltään 6,0 metriä ja Madeharjuntie on myös sorapintainen ja leveydeltään 5,5 metriä. Mainlah den tien ja Madeharjuntie palvelevat mm. kunnan kaavoittamaa oma ko tita lo aluet ta Mainlahden kaakkoispuolella lähellä rautatietä ja Main lah dentien varrelle sijoittuvia jo rakennettuja omakotikiinteistöjä. Oheismateriaali: Mainlahdentien katupiirustus paaluvälille ja Ma dehar jun tien katupiirustus paaluväli Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: 1. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimiston laatiman Pihtiputaan Main lah den tien katupiirustuksen paaluvälille ja Madeharjuntien ka tupii rus tuk sen (paaluväli 0-80). 2. Katupiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :ssä sää de tys sä järjestyksessä julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoittamilla osallisilla on oikeus teh dä katupiirustuksen ehdotuksesta muistutuksia. Muistutukset on toi mi tetta va tekniselle lautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Näh tävänä olo ajan jälkeen suunnitelma vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. 3. Kuulutus katupiirustuksen nähtävänäolosta julkaistaan Pihtiputaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kuulutus ilmoitetaan myös Kotiseudun Sa no mat paikallislehdessä. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto kuulutus, ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö Tekninen lautakunta 32

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen toimisto on asettanut Pihtiputaan Mainlahdentien (paaluväli 0-101) ja Madeharjuntien katupiirustukset (paaluväli 0-80) katupiirustukset jul ki ses ti nähtäville Pihtiputaan kunnan viralliselle ilmoitustaululle ajalle ja kuulutus on myös julkaistu Kotiseudun Sanomat pai kallis leh des sä viikolla 7/2015. Katupiirustuksista ei ole jätetty muistutuksia. Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta vahvistaa Pihtiputaan Mainlahdentien paaluväli ja Madeharjuntien paaluväli 0-80 katupiirustukset teknisen toimiston laa timien suunnitelmien mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälät 34 ja 35. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hallintovalitus ote tiedoksi yhdyskuntatekniikan päällikkö

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Ruokapalvelut / Maito- ja maitotaloustuotteiden toimittajan valinta 705/240/2014 Tekninen lautakunta 33 Wiitaunionin ruoka-ja puhtauspalveluyksikkö on pyytänyt tarjoukset maito ja maitotaloustuotteiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruokapalvelun toimipisteisiin sopimuskaudeksi Hankinta on kilpailutettu avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Tarjouksen jätti määräaikaan kello: mennessä kaksi (2) toimittajaa, Arla Oy ja Valio Oy. Tarjousten vertailussa Valio Oy sai parhaimmat pisteet. Valio Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Laadun arviointipisteet olivat ratkaisevin tekijä valinnassa. Valio Oy:n tarjoushinta, vuositasolla oli ,00 (alv0%). Sopimuskauden hankintahinta on ,00 (alv0%). Sopimukseen ei liity ostomäärävelvoitetta, vaan tarjouspyyntöön annettu maito-ja maitotaloustuotteiden tarve on suuntaa antava. Hinta sisältää tuotteiden lisäksi kuljetuskustannukset ja toimitukset kaksi kertaa viikossa toimipisteisiimme Viitasaarella ja Pihtiputaalla. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö, Tarjouksen avausmuistio, hintavertailu sekä laadun arviointipisteytys. Lisätietoja: Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman p Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruokapalvelun maito ja maitotaloustuotteiden toimittajaksi valitaan Valio Oy. Perusteluna; Hankinta on tarjouspyynnössä ilmoitetun vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. Sopimuskauden hankintahinta on ,00 (alv0%). Sopimuksessa ei ole ostomäärävelvoitetta, vaan tuotteiden tarve on tarjouksessa arvioitu edellisen vuoden kulutuksen mukaan. Sopimuskausi on Hinnat sisältävät tuotteiden lisäksi kuljetuksen ja toimituksen kaksi kertaa viikossa Viitasaaren ja Pihtiputaan ruokapalveluiden kohteisiin. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman oli esittelemässä asiaa kokouksessa ja että tämän jälkeen

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta käsiteltiin pykälä 36. Muutoksenhaku Toimenpiteet Hankintaoikaisu / valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus + tarjousten avausmuistio, hintavertailu ja pisteytys tarjoajat, ote tiedoksi ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Uimahalli / Liukumäen uusiminen ja ajanottolaitteiston hankinta / Viitasaari 160/240/2015 Tekninen lautakunta 34 Viitasaaren kaupungin investointisuunnitelmaan vuodelle 2015 on hy väksyt ty uimahallin liukumäen uusinta. Talousarvioon on myönnetty euron investointimääräraha. Tilapalvelu on pyytänyt tarjoukset kahdelta toimittajalta, Pointman Oy kokonaishinta (alv 0 %) ja Suomen Allaslaite Oy kokonaishinta (alv 0%). Alkuperäinen liukumäki on Allaslaitteen toimittama. Suomen Allaslaite Oy:n liukumäki on teknisesti helpompi toteuttaa ja vaatii vähemmän muutostöitä mm.jarruallas ja ulkopuolen pilari jouduttaisiin muut ta maan toisen tarjoajan vaihtoehdossa. Hankintalain 27/2 mukaan hankintayksikkö voi suorittaa suorahankinnan, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Suomen allaslaite Oy:n tarjouksessa on seuraava erittely: liukukouruelementit (17 kpl) asennus sulkutulppa 490 ajanotto Veroton hinta yhteensä Asennustyö voidaan tehdä tilapalvelun omana työnä, arvo Ajanottolaitetta ei ole aiemmin ollut, eikä se ole välttämätön, mutta ajan otto lait teen asentaminen tuo lisää kiinnostusta ja käyttöä liukumäelle. Samoin sul ku tulp pa estää ilmankierron putkessa uimahallin kiinnipitoaikana ja sääs tää energiaa. Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta päättää tilata Suomen allaslaite Oy:ltä liukuelementit, liu ku mäen sulkutulpan ja ajanottolaitteen yhteishintaan (alv 0 %). Asennustyö jätetään tilapalvelun ratkaistavaksi. Tilapalvelu tekee asen nuksen omana työnä, mikäli se on mahdollista sovittaa työohjelmaan. Muussa ta pauk ses sa tilapalvelu voi tilata myös asennuksen hintaan Perustelut: Päätös tehdään hankintalain 27 perusteilla suorahankintana. Päätös Hyväksyttiin.

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Toimenpiteet hankintaoikaisu/valitusosoitus ote + hankintaoikaisu/valitusosoitus tarjoajat, ote tiedoksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistörakennusmestari

21 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Niemenharjun matkailuhanke / Rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden valinta 761/522/2014 Kunnanhallitus Tiivistelmä keskeisistä asioista (Hannu Komu/Onvisio Consulting) Niemenharjun kehittämissuunnitelman tekeminen käynnistettiin huhtikuussa 2014 Witaksen, Pihtiputaan kunnan ja Putaan Carservice Oy:n yhteishankkeena. Konsultiksi työhön valittiin Hannu Komu/Onvisio Consulting. Lokakuun alkupuolella työhön liittyi arkkitehtiresurssina StudioPuiston arkkitehtiryhmä, joka toimi Hannu Komun ja aluearkkitehti Helena Raatikaisen ohjauksessa maankäytön suunnittelussa ja ideakuvien tuottamisessa. Putaan Carservicen ja kunnan välillä oli jo aikaisemmin tehty vuokrasopimus maa-alueesta ja rakennuksista mukaan lukien Koliman puoleinen alue. Työn alkuvaiheen rakennetarkastelun jälkeen tultiin siihen johtopäätökseen, että Niemenharjun toiminnan nostaminen menestyvälle tasolle ei ole mahdollista nykyisen rakennuskannan avulla. Sijoitukset saneeraukseen olisivat olleet erittäin suuria ja samoin myös epäonnistumisen riski. Niemenharjun alue kuitenkin todettiin sijainniltaan ja luontomiljööltään erittäin kehittämiskelpoiseksi matkailualueena. Rakennusten osalta päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin: - päärakennus puretaan - rivitalomallinen majoitusrakennus puretaan - vanha leirintä huoltorakennus puretaan - vanhat harjun nelostien puoleiset leirintämökit myydään poissiirrettävinä - hirsinen majoitusrakennus säilytetään, saneerataan ja naamioidaan - ns. mummonmökki ja siihen kuuluvan sauna/piharakennus ja niihin kuuluva miljöö säilytetään - Koliman puolen rakennuskanta uudistetaan kehittämisvaiheessa 2, suunnitelma laaditaan tämän hankevaiheen aikana Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin matkailukeskuksen toteuttaminen ja alueelle alun pitäen kaavailtu liikenneasema olisi yksi osa sitä. Konsulttityön aikana suoritettiin kilpailutilanne analysointia, tarkasteltiin vetovoimatekijöitä, erilaisten asiakasryhmien potentiaalia ja tehtiin eri osa-alueiden kannattavuuslaskelmia sekä investointilaskelmia. Vaihtoehtojen käsittelyn tuloksena syntyi näkemys, että Niemenharjun alueelle voidaan rakentaa kannattavasti toimiva vetovoimainen matkailukohde kunhan sen erottuvuus varmistetaan riittävän persoonallisilla ja laadukkailla ratkaisuilla. Liikenneaseman rooli nelostien liikennevirran

22 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta pysäyttäjänä nähtiin tärkeänä ja lisäksi sen myötä syntyvät monipuoliset ravintolapalvelut tulevat majoitustoiminnan tarpeita. Toisaalta majoitus eri muodoissaan tuo pitempiaikaista viipymää, hyödyttää liikenneaseman ravintolatoimintaa ja levittää matkailutuloa laajalti Pihtiputaan muihin yrityksiin. Suunniteltu matkailukeskus pitää sisällään seuraavat osat: - Päärakennus, jossa erilaisia ravintolatoimintoja, pienimuotoinen myymälä, huonemajoitusta 10 huonetta sekä majoitusasiakkaiden vastaanotto. Päärakennuksen alueella myös tankkauspisteet Nesteen tunnuksilla. Pysäyttävä, persoonallinen ja moderni puuarkkitehtuuri toteutusmallina - Vanha hirsinen majoitusrakennus saneerattuna ja ulkoasu sovitettuna päärakennuksen ilmeeseen - Leirintä-/caravan alue 60 vaunupaikkaa Lylylammen rannan suuntaan, rannassa sauna/huoltorakennus, mummonmökin rakennukset muutetaan keitto-/astianpesutiloiksi - Modernit leirintämökit 10 kpl harjun ja caravan alueen välimaastoon, näköala lammelle - Lylylampi istutuskalastuskohteeksi - Erilaisia viihtymisalueita: leikkipaikkoja, frisbeegolf harjun kupeessa, grillauspaikkoja, beach volley kentät rannassa - Koliman puolelle toisessa vaiheessa tasokkaan loma-asumisen alue, 11 loma-asuntoa sijoittajapohjaisesti, niin että osa kapasiteetista tulee matkailukäyttöön Koko alue kaavoitetaan asemakaavalla edellä mainitut rakenteet ja niiden laajennustarpeet huomioiden. Kaavoituksen piiriin tulee myös Koliman ranta-alue. Tuottavuuslukuja on laskettu eri menetelmin ja käytettävissä on ollut konsultin kokemusperäisen tiedon lisäksi myynti- ja kustannusrakennetietoa useista majoituskohteista, käyttöastetietoa useista kohteista Keski-Suomesta ja muualta maasta, matkailutulon laskentaan liittyviä tutkimustietoja, tietoja muiden Neste liikenneasemien yrittäjiltä. Käytettävissä on ollut myös liikenneasematoimintaa erikoistunut tilitoimisto. Kaikki laskelmat on tehty varovaisuusperiaatteella ja myynnin osalta laskettu todennäköistä toteumaa huomattavasti alhaisemmilla arvoilla: - toimintaa pyörittävän yrityksen liikevaihtotaso on n. 3,2 miljoonaa kun toiminta pyörii normaalilla tasolla, eniten katetta tulee ravintolamyynnistä ja vähiten polttoainemyynnistä. - alue tuottaa n uutta yöpymisvuorokautta ja majoittuvista asiakkaista kertyvä suora uusi matkailutulo on n euroa vuodessa, lisäksi matkailun välilliset tulovaikutukset ovat merkittävät ja laajavaikutteiset.

Kunnanhallitus 08.12.2014 269

Kunnanhallitus 08.12.2014 269 Kunnanhallitus 269 08.12.2014 Kunnanvaltuusto 89 15.12.2014 Tekninen lautakunta 16 28.01.2015 Kunnanhallitus 56 24.03.2015 Kunnanvaltuusto 15 30.03.2015 Niemenharjun matkailuhanke 761/522/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot