HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI"

Transkriptio

1 1 Varsinais-Suomen MUISTIYHDISTYS RY HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI LOPPURAPORTTI 2009 Marjo Silvander

2 SISÄLTÖ 2 SIVU 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT 4 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS Aikataulu Tiedottaminen Toteuttamistapa ja työntekijät Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa 7 4. TALOUS 8 5. PROJEKTIN ARVIOINTIA Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Luennon vastaaminen odotuksiin Tiedon saannin vaikutus Luentotila ja ajankohta Luennoitsijan ammattitaito Muita ajatuksia Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Odotukset kurssilta Kurssin anti Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssin aikataulu Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin vetäjät Muita ajatuksia Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Luennot Kurssisarjat Tuotettu materiaali Toiminnan juurruttaminen 14 LIITTEET

3 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 (ent. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry) on muistisairauksiin erikoistunut yleishyödyllinen potilas- ja omaisjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1988 ja tällä hetkellä yhdistyksessä on 15 työntekijää (v.2009). Muistiyhdistys ry toimii muistihäiriöisten ja dementoituvien henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena. Yhdistyksen toiminta-alueena on Turun, Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnat (26 kuntaa). Viime vuosina on kertynyt paljon tutkimustietoa siitä, että vaikuttamalla elämäntapoihimme, hoitamalla tunnettuja muistisairauksien vaaratekijöitä ja hoitamalla hyvin muita muistisairauksille altistavia sairauksia voimme lykätä muistisairauksien ilmaantumista. Lisäksi tiedämme monien seikkojen suojaavan meitä muistisairauksilta. Sydän- ja verisuonitaudit ja niiden riskitekijät ovat Suomessa kansanterveydellinen ongelma. Viime vuosina on pystytty osoittamaan näiden yhteys myös muistisairauksiin, mm. Alzheimerin tautiin. Tästä ei kuitenkaan suurella yleisöllä ole riittävästi tietoa. Väestö ikääntyy (Varsinais-Suomi on maan vanhusvoittoisimpia alueita) ja riskiryhmään kuuluvien määrä kasvaa. Dementiaa pelätään ja tietoa ennaltaehkäisystä kaivataan. Uusimman tutkimustiedon mukaisiin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin onkin syytä tarttua tulevaisuuden väestöennusteet tiedostaen. Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksessä aloitettiin keväällä 2006 RAY:n rahoittama projekti Huolehdi muististasi. Projektin päämääränä oli ehkäistä tai siirtää muistisairauksien puhkeamista antamalla oikeaa tietoa dementian ennaltaehkäisystä ja muistin hoitamisen tärkeydestä. Tarkoituksena oli myös vaikuttaa asenteisiin niin, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ymmärtävät omat mahdollisuutensa vaikuttaa aivoterveyteensä ja pyrkivät näin terveellisiin elintapoihin. Projektissa korostettiin tämän lisäksi muistisairauksien varhaisen tunnistamisen ja hoidon aloittamisen tärkeyttä.

4 4 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT Huolehdi muististasi - projektin toteuttamisalueeksi valittiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen koko toiminta-alue. Projektin alussa alueella oli 43 kuntaa ja projektin loppuvaiheessa kuntayhdistymisten jälkeen 26 kuntaa. Projektin kohderyhmänä olivat ikääntyvä väestö ja ne työikäiset henkilöt, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä: mm. sydän- ja verisuonitaudit, ylipaino, kohonnut verenpaine, kolesteroli tai verensokeri. Projektissa tehtiin yhteistyötä alueen kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen, kansalais- ja työväenopistojen sekä työterveyshuoltojen kanssa. Projekti toteutettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS 3.1. Aikataulu Huolehdi muististasi projekti toteutettiin vuosina Keväällä 2006 tehtiin projektisuunnitelma. Siihen sisältyi aikataulusuunnitelma, sisällön suunnitelma, esitteiden teko sekä yhteistyökumppaneiden haku ja tiedotus. Vuoden 2006 syksyllä aloitettiin luentotilaisuudet sekä Pidä huolta muististasi kurssisarjat. Näitä molempia jatkettiin aina vuoden 2009 loppuun asti. Huolehdi muististasi oppaan selkokielisen käännöksen toimitti Projekti- ja selkokielipalvelut Kukkonen (liite 1). Loppuraportti valmistui marraskuussa 2009, jonka jälkeen projektin tiivistelmä ja tarjous tuotteistetusta palvelusta lähetetään yhteistyökumppaneille Tiedottaminen Huolehdi muististasi projektista painatettiin esite, josta ilmenivät olennaiset tiedot (liite 2). Yhteistyökumppaneista tehtiin vuosisuunnitelma, josta ilmeni uudet yhteistyötahot vuosittain. Käytännössä projektin työntekijät hoitivat yhteydenotot ja neuvottelut sekä loivat yhteistyökanavat valittujen yhteistyötahojen kanssa. Projektin edetessä ja tullessa tunnetuksi asiasta kiinnostuneet tahot ottivat itse aktiivisesti yhteyttä yhdistykseen. Näin ollen tiedotuksen tarve väheni huomattavasti.

5 Toteuttamistapa ja työntekijät Huolehdi muististasi -projektiin liittyvillä luennoilla ja muistijumpparyhmissä annettiin tietoa muistiin ja muistihäiriöihin liittyvistä asioista sekä ennaltaehkäisyn merkityksestä muistin huollossa ja muistisairauksien välttämisessä. Samalla korostettiin itsestä huolehtimisen ja riskitekijöiden hyvän hoidon tärkeyttä ja yritettiin saada kuulijoita motivoitumaan mahdollisiin elintapamuutoksiin. Lisäksi kehotettiin tarttumaan alkaviin muistihäiriöihin ja korostettiin muistisairauksien varhaisen diagnostiikan ja hoidon merkitystä. Näiden lisäksi käsiteltiin erilaisia muistikeinoja arkielämän tilanteisiin. Asiallisella tiedolla pyrittiin vähentämään myös turhia muistisairauksiin liittyviä pelkoja, joita varsinkin ikäihmisillä on. Kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Luentotilaisuuksissa jaettiin myös kirjallista materiaalia: mm. riskitestimittaristoja (liite 3). Huolehdi muististasi - luennot kestivät noin yhden tunnin ja hinta oli 30 / kerta sisältäen luennoitsijan tekemät valmistelut ja matkakulut; loput luentokustannukset olivat RAY:n rahoittamaa. Huolehdi muististasi luentorunko oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Terve ikääntyminen ja muisti 3) Muisti voi heikentyä monista syistä 4) Muistisairauksien riskitekijöitä 5) Dementian määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Pidä huolta muististasi Työikäisten kohderyhmää yritettiin tavoittaa myös työterveyshuoltojen kautta ja niihin tarjottiin mahdollisuutta järjestää ryhmä- ja luentotoimintaa riskiryhmiin kuuluville asiakkaille. Tähän olisi tarvittu työterveyshoitajien työpanosta projektin tiedottamisen ja ryhmien kokoamisen muodossa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että työterveyshoitajilla ei ollut resursseja tällaiseen. Niinpä tämän kohderyhmän osalta työmuodoksi valittiin infotilaisuudet työterveyshuollon henkilökunnalle. Näin pyrittiin välillisesti vaikuttamaan siihen, että työterveyshuollon asiakkaiden muistiasioihin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota ja he saisivat muistiasioissa asiantuntevaa palvelua ja ohjausta.

6 Infoluentojen sisältö oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Muisti voi heikentyä monista syistä 3) Terve ikääntyminen ja muisti 4) Muistipulmat tulee ottaa vakavasti hälytysmerkit 5) Dementia määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Työikäisten dementoivat sairaudet 8) Varhain alkavia dementiasairauksia 9) Muistisairauksien riskitekijöitä 10) Pidä huolta muististasi 6 Pidä huolta muististasi - muistijumppakurssi toteutettiin viiden kerran sarjana, noin 1½ tuntia kerrallaan. Jokainen kerta sisälsi teoriaosuuden lisäksi aivoja aktivoivaa toimintaa käytännön muistiharjoitusten muodossa. Kurssilla pyrittiin tiedostamaan oman muistin vahvuuksia ja heikkouksia. Pidä huolta muististasi kurssisarjojen osallistujat saivat kirjallisen kurssimateriaalin ja kurssin lopussa kurssitodistuksen. Ryhmään osallistumisen omavastuuosuus oli 5 / kerta, yhteensä 25. Muistijumpparyhmissä käytettiin Muistiliiton Pidä huolta muististasi kurssimateriaalia. Pidä huolta muististasi muistijumppasarjan sisältörunko oli seuraava: 1) Miten muisti toimii? 2) Muistin luokittelu ja ulkoiset muistikeinot 3) Muistin sisäiset strategiat, mieleenpalautus ja luetun muistaminen 4) Ikääntymisen vaikutus muistiin, muistihäiriöt ja niiden tutkiminen 5) Dementoivat sairaudet, ennaltaehkäisy, metamuisti Projektin toteuttajina oli monta yhdistyksen työntekijää, millä pystyttiin takaamaan se, että Pidä huolta muististasi luentojen ja kurssisarjojen tilaajat saivat ne haluaminaan ajankohtina. Luentotilaisuuksia pitivät yhdistyksen työntekijöistä toiminnanjohtaja Minna Rosendahl, muistineuvojat Katriina Pihlava ja Marjo Silvander, verkostokoordinaattori Marina Grunér ja Tammikodin vastaava ohjaaja Marjatta Ekqvist. Muistiohjaaja Heidi Huuskonen osallistui messutilaisuuksiin, joissa Huolehdi muististasi - projekti oli esillä. Katriina Pihlava, Marjo Silvander ja Marina Grunér vetivät lisäksi Pidä huolta muististasi kurssisarjoja. Projektin ruotsinkielisen osuuden toteutuminen ei onnistunut ajalla kevät

7 2008 kevät 2009 työntekijän sairauden vuoksi. Ruotsinkielisestä toteutuksesta vastasi Marina Grunér. 7 Syksyllä 2009 päätettiin koota hankkeen pääkohdat kirjalliseen muotoon ja päädyttiin laatimaan opas, joka olisi suunnattu terveille ikääntyville ja riskiryhmiin kuuluville sekä henkilöille, jotka epäilivät itsellään muistisairauden ensioireita. Oppaassa annettiin tietoa mm. muistiin vaikuttavista tekijöistä, muistisairauksien hälytysmerkeistä, riskitekijöistä, muistitutkimuksista ja muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoista. Opas tehtiin selkokieliseksi ja yhteistyössä oli mukana Projekti- ja Selkokielipalvelut Prose Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa Vuonna 2006 pääyhteistyötahoja olivat suunnitelman mukaan Eläke-, Diabetes- ja Sydänliittojen paikallisyhdistykset sekä alueen kansalais- ja työväenopistot. Syyskaudella 2006 luentotilaisuuksia oli yhteensä 14. Näistä kuusi pidettiin eläkeläisjärjestöille, viisi em. kansanterveystyöyhdistyksille, kaksi kansalais- ja työväenopistoille sekä yksi Marttaliitolle. Suurin osa kansalais- ja työväenopistojen luennoista siirtyi vuoden 2007 keväälle. Ruotsinkielisiä luentoja pidettiin yksi. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 723 osallistujaa. Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2006 syksyllä yksi, jossa oli kuusi osallistujaa. Vuonna 2007 luentotilaisuuksia pidettiin yhteensä 43, joista 22 eläkeläisjärjestöille, 5 kansanterveystyöyhdistyksille, 5 Marttayhdistyksille, 3 sotaveteraaneille, 5 kansalais- ja työväenopistoille sekä 3 työterveyshuolloille. Luennoista suomenkielisiä oli 38 ja ruotsinkielisiä 5. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 1563 osallistujaa. Luentotilaisuuksien lisäksi sovittuna oli ruotsinkielinen Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmä, joka kuitenkin siirrettiin seuraavalle vuodelle työntekijän sairastumisen vuoksi. Keväälle suunniteltu suomenkielinen muistijumpparyhmä peruuntui liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Vuonna 2008 Huolehdi muististasi luentotilaisuuksia oli 19, joista 8 pidettiin eläkeläisjärjestöille, 3 kansanterveystyöyhdistyksille, 2 Marttayhdistyksille ja 6 kansalais- ja työväenopistoille. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 751 osallistujaa. Muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2008 keväällä kaksi. Ensimmäisellä kurssilla oli 8 ja toisella 5 osallistujaa. Luennot ja kurssisarjat olivat suomenkielisiä; keväälle suunnitellut

8 ruotsinkieliset luennot ja muistijumpparyhmät siirtyivät johtuen työntekijän sairausloman jatkumisesta, joka oli alkanut vuoden 2007 syksyllä. 8 Vuonna 2009 luentotilaisuuksia oli 20, joista 15 suomenkielisiä ja 5 ruotsinkielisiä. Luennoista 8 pidettiin kansanterveystyöyhdistyksissä, 6 eläkeläisjärjestöissä, 4 palvelutaloissa ja messuilla, yksi sekä kansalaisopistossa että Marttayhdistyksessä. Näissä oli yhteensä 806 osallistujaa. Ruotsinkielisiä Pidä huoli muististasi jumpparyhmiä pidettiin syyskaudella 2, joissa kummassakin oli 10 osallistujaa. Yhteensä projektin koko aikana pidettiin 96 Huolehdi muististasi -luentoa, joissa oli 3843 kuulijaa. Luennoista suomenkielisiä oli 85 ja ruotsinkielisiä 11. Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjoja oli yhteensä 5 ja näihin osallistui 39 henkilöä. Muistijumppasarjoista 3 oli suomenkielisiä ja 2 ruotsinkielisiä. (Luentotilaisuuksien ja kurssisarjojen yhteenveto liitteessä 4.) 4. TALOUS Huolehdi muististasi - projektin kokonaisbudjetti neljältä vuodelta oli ,00. Tästä Ray-rahoitusta oli suurin osa eli ,00. Lisäksi pieniä tuloja tuli luentojen ja kurssien osallistujien omavastuuosuuksista. Suurin osa kustannuksista kertyi henkilöstömenoista (n ); lisäksi kuluja kertyi esim. matkakustannuksista, tarvikehankinnoista, messukuluista ja palvelujen ostoista (esim. tilitoimisto). Muista kuluista mainittakoon selkokielisen oppaan suunnittelu, taitto ja painokustannukset 3145, PROJEKTIN ARVIOINTIA 5.1. Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Huolehdi muististasi luennoilla kuulijoilta kerättiin kirjallista palautetta. (Palautekysely liitteessä 5.) Lisäksi joillakin luennoilla osa kuulijoista tuli antamaan suullista palautetta luennon jälkeen. Kirjallisen palautteen palautusprosentti oli 88 %.

9 Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Kirjallisia palautteita Huolehdi muististasi luennoilta on saatu kaikkiaan Vastaajista on ollut naisia 795 (77 %) ja miehiä 231 (23 %) Luennon vastaaminen odotuksiin Palautteen mukaan suurin osa vastaajista koki luennon vastanneen odotuksia. Kaikista palautteeseen vastanneista kahdeksan eli yhden prosentin odotukset luennosta eivät täyttyneet. He olivat jääneet kaipaamaan mm. lääkityksistä tänä päivänä, testeistä, millä havaitaan ja diagnosoidaan, enemmän ohjeita muistamisen helpottamiseksi, muistikokeita sekä lisää muistitekniikoita. Kuulijat, joilla odotukset luennosta olivat täyttyneet, olivat silti jääneet kaipaamaan seuraavanlaisia asioita: aika jäi lyhyeksi, enemmän tietoa, kuinka omaisen tulisi auttaa ja suhtautua, muistiinpanoja, aika ei riittänyt kuin pintasilaisuun, olisi ollut kiinnostusta keskusteluun ja kyselyyn ja lääkehoidon mahdollisuuksista Tiedon saannin vaikutus Palautteessa kysyttiin luennolta saadun tiedon vaikutusta tulevaisuuden valintoihin elintavoissa. Myöntävästi tähän kysymykseen vastasi 73 % (746 vastaajaa), 23 % (239 vastaajaa) vastasi kieltävästi ja loput 4 % (41 vastaajaa) ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Myöntävästi vastanneiden joukossa oli herännyt ajatus ja motivaatio kiinnittää huomiota entistä enemmän terveellisiin elämäntapoihin: yritän lisätä liikuntaa, enemmän kasviksia, hedelmiä, kasvirasvoja ; koetan syödä kevyemmin: vähemmän rasvaa, lisää vihanneksia ja muistan ulkoilla varmemmin joka päivä. Lisäksi oli havahduttu muidenkin elämäntapavalintojen tärkeyteen suhteessa muistisairauksien ennaltaehkäisyssä: enemmän sosiaalista kanssakäymistä, yritän terästää muistia, aivot käyttöön ja muistisääntöjen verestystä. Osa vastaajista kiinnostui menemisestä muistitutkimuksiin. Kieltävästi vastanneet olivat esitetyistä asioista tietoisia ja noudattivat mielestään jo niitä: vahvisti ajatuksia liikunnan, ruokailun ja harrastusten merkityksestä, mielestäni toimin jo luennoitsijan mukaan ja tiedän näistä jo ennestään Luentotila ja ajankohta Luentotiloihin ja ajankohtaan, jolloin Huolehdi muististasi luentoja oli pidetty, 1026 vastaajasta tyytyväisiä oli 97 % (995 vastaajaa). Kolmen prosentin vastaajien joukossa oltiin tyytymättömiä luentopaikkaan ja luennon ajankohtaan: tila liian pieni, vetoinen,

10 10 kylmä tila ja alkamisaika voisi olla klo 18. Muina kehittämisehdotuksina mainittiin tauko välillä, pidempi luentoaika sekä luento olisi hyvä kerran vuodessa Luennoitsijan ammattitaito Palautteessa kysyttiin mielipidettä siihen, oliko luennoitsija ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.). Tähän kaikki vastaajat (100 %) vastasivat myöntävästi. Perusteluina esitettiin luennoitsijan asiantuntijuuteen liittyviä seikkoja: tieto riittävän monipuolista ja selkeää, asiantunteva esitys ja kysymyksiin vastaaminen kattavaa. Viestinnän osalta kommentoitiin mm. seuraavanlaisesti: selkeä ulosanti, luennoitsija mitä parhain, ilmeikäs ja mielenkiintoinen, luennoitsija oli selkeä-ääninen ja reipas ja oli hyvä taito tuoda asiat esille. Luennoitsijan ammattitaitoon liittyvän kysymyksen yhteydessä kysyttiin myös parannusehdotuksia. Parannusehdotuksina esitettiin: enemmän kysymyksiä yleisölle, tehtäviä voisi panna sekaan, hieman syvällisemmin, jos olisi aikaa ja mahdollisuuksia ja yksi kerta on vähän, useampikin ilta sopisi. Luennoitsijan viestintään liittyen toivottiin: ääntä vähän lisää, puhe liian nopeaa ja luennoitsija voisi mielellään puhua koko ajan kohti yleisöä eikä lainkaan välillä kääntyä piirtoheittimen kangasta päin Muita ajatuksia Palautelomakkeen lopuksi vastaajien oli mahdollista esittää muita ajatuksia. Luento koettiin ajankohtaiseksi ja niitä toivottiin lisää: asiat ovat ajankohtaisia seniori-ikäisille, kansantajuisia esitelmiä lisää, kannatti tulla kuuntelemaan, kiitos oikein paljon, kiitos materiaalista ja erittäin hyvä ja ajankohtainen luento, toistekin voisi kuunnella lisää Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Pidä huolta muististasi - kurssisarjan päätteeksi osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute. (Palautekysely liitteessä 6.) Seuraavassa palauteyhteenveto muistijumpparyhmiin osallistuneilta Odotukset kurssilta Osallistujat odottivat kurssilta tietoa, muistivinkkejä, muistin aktivointia, mukavia kurssikavereita ja että innostuisin, olen laiska ja toivon, että kurssi inspiroisi minua lukemaan esim. lehtiä tarkemmin. Lisäksi toivottiin tietoa siitä, milloin on syytä huolestua ja hakeutua muistitutkimuksiin sekä lisätietoja muistihäiriöistä. Osa vastaajista ei osannut

11 11 odottaa mitään erikoista: en osannut odottaa juuri mitään, koska kurssi oli minulle melkein yllätys, enkä ollut vielä perehtynyt ko. asioihin Kurssin anti Kysymykseen mitä kurssi antoi ja mitä kurssilaiset oppivat vastattiin: tärkeää teoriaa, perustietoa sekä hyviä muistivinkkejä ja muistikeinoja, että voi yhdistellä asioita ja muistikuvia, jotta muistaisi paremmin ja kurssi oli suurenmoinen, opin paljon hyödyllisiä asioita muistista sivujuonteineen. Jollekin heräsi itsensä kehittämisen tarve ja osa oivalsi, että kaikkea ei tarvitse muistaa. Jotkut mainitsivat kokeneensa ryhmässä myönteisen hengen. Eräs oli oivaltanut, että minulla on sekä vahvuuksia että heikkouksia muistin suhteen Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssilaisten parannusehdotuksina nousi esille seuraavia asioita: useampia harjoituksia ja tehtäviä, pienimuotoinen yhteinen muistitesti, enemmän kuvia terveiden aivojen tilasta ja siitä, miten sairaus niihin eriasteisena vaikuttaa ja kurssi olisi voinut jatkua, viikkoa pidempi, muistamistapoja vielä lisää. Eräs vastaaja toivoi, että osallistujat eivät puhuisi ääneen samaan aikaan Kurssin aikataulu Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kokoontumiskertojen tiheys ja pituus olivat sopivia. Muutaman vastaajan mielestä kertoja voisi olla enemmän ja osa toivoi kokoontumisaikaa pidemmäksi Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin sisältöä ja harjoituksia pidettiin hyvinä ja kiinnostavina. Joidenkin mielestä harjoituksia ja kotitehtäviä voisi olla enemmänkin. Kirjallista materiaalia pidettiin runsaana, selkeänä ja mielenkiintoisena. Lisäksi koettiin, että sitä voi hyödyntää jatkossakin. Vastauksissa tuli lisäksi esille seuraavanlaista: ymmärrän, että alusta on lähdettävä asian laajuuden ymmärtäen, tästä olisi hyvä jatkaa jatkokurssin muodossa, tieto aivojen rakenteesta avasi uutta tietoa, aivoihin kohdistuvista sairauksista tuli tarkempaa tietoa, yllättävän mielenkiintoinen kurssi, mm. muistikeinot, joita en ollut aikaisemmin ajatellut ja kertaustunti olisi hyvä lopussa.

12 Kurssin vetäjät Kurssin vetäjien ammattitaitoa pidettiin hyvänä, ohjausta ja viestintää ystävällisenä, empaattisena, kärsivällisenä sekä hienovaraisena. Yhden vastaajan mielestä: vetäjän ammattitaito ja ulosanti oli hyvä ja selkeä, mikään ei jäänyt epäselväksi, kaikkiin kysymyksiimme saimme varmasti tyhjentävän vastauksen, josta kiitos vetäjälle!. Erään kurssilaisen mielestä huumorilla oli keventävä vaikutus. Toiveena esitettiin, että kun ryhmät jäsenet alkavat kertoa asian vierestä, voisivat vetäjät ohjata nopeammin varsinaiseen asiaan Muita ajatuksia Pidä huoli muististasi kurssisarjalle toivottiin jatkokurssia ja ylipäätään lisää samanlaisia kursseja, että muutkin pääsevät osallisiksi. Yhden vastaajan mielestä oli hyvä huomata, että muillakin osallistujilla oli samantyyppisiä ongelmia, kaikki unohtavat joskus. Kiitollisina kommentteina esitettiin mm. seuraavaa: kurssin aihe jätti tunteen, että minun pitää tutustua enemmän tähän sairauteen ja niinpä aihetta käsitteleviä lehtileikkeitä on alkanut kerääntyä kansiooni, kiitos vetäjälle!, kaikki oli hauskaa, en unohda vetäjää ja hänen esimerkkejään pitkään aikaan ja arvostin sitä, ettei tarvitse tuoda omia ajatuksia/vastauksia/harjoituksien tuloksia esiin, jollei halua, saa kertoa, mitä haluaa Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Huolehdi muististasi -projektin työntekijät kokivat projektin mielekkäänä ja antoisana. Luentojen ja kurssisarjojen sisältö oli toiveita herättävää, koska siinä pystyttiin viestittämään kuulijoille heidän omista vaikuttamismahdollisuuksista muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Työntekijöiden mielestä vastaanotto oli hyvä ja osallistujat erittäin kiinnostuneita, innostuneita ja vastaanottavaisia. Lisäksi todettiin kuulijoiden olevan erittäin valveutuneita. Tämä tuli esille esim. heidän esittämissään haasteellisissa kysymyksissä. Yhdistys on projektin myötä tullut tutummaksi suurelle yleisölle, mikä on positiivista tulevaisuuttakin ajatellen. Ruotsinkieliset kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä, kun saivat tietoa ja kirjallista materiaalia omalla äidinkielellään. Haasteensa projektin kuluessa toikin se, että ruotsinkielisiä palveluja ei voitu tarjota koko projektin ajan. Projektissa mukanaolo on vaikuttanut joidenkin työntekijöiden omiinkin terveystottumuksiin ja elintapoihin. Moni on alkanut harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Kaikki ovat jollakin

13 13 tavalla muuttaneet omia ja perheensä ravitsemustottumuksia; vaalea leipä on vaihtunut ruisleipään, runsasrasvaiset tuotteet vähärasvaisiin, kalaruokia syödään viikoittain, kasvisten ja hedelmien osuutta ruokavaliossa on lisätty jne. Unen, levon ja rentoutumisen merkitys on ymmärretty. Yksi työntekijöistä on aloittanut opiskelut työn ohessa, toinen tekee sanaristikoita virkistääkseen aivojaan. Kolmas työntekijä kiinnittää huomiota siihen, ettei oma painoindeksi ylitä riskirajaa Luennot Luentojen kohderyhmät vaikuttivat oikeilta, sillä luennot saivat erittäin hyvän vastaanoton ja kuulijat olivat kiinnostuneita aiheesta. Myös tieto pidettävistä luennoista levisi kuulijoilta eteenpäin, joka näkyi sitten aktiivisina yhteydenottoina yhdistykseen päin. Työterveyshuollossa pidettävillä luennoilla kävi ilmi, että lisätiedon tarve muistisairauksien ennaltaehkäisystä, varhaisvaiheen tunnistamisesta ja työikäisten muistisairauksista on suuri. Tällaiseen tarpeeseen saattaisi olla hyvä vastata tulevaisuudessa kohdistetun projektin muodossa Kurssisarjat Pidä huolta muististasi kurssisarjojen vetäjät pitivät kurssien pitämistä erittäin mielenkiintoisena. Kurssisarjoissa vetäjäkin perehtyi aiheeseen syvällisemmin. Osallistujat olivat aktiivisia ja innostuivat joskus hyvinkin puheliaiksi. Tämä toi oman haasteensa vetäjälle, sillä asiaa oli paljon käsiteltävänä. Ensimmäisessä Pidä huolta muististasi kurssisarjassa oli kaksi vetäjää. Vetäjät kokivat tämän positiivisena, koska kurssi oli ensimmäinen. Tämä helpotti seuraavien, yksin vedettävien ryhmien pitämistä. Kurssit muodostuivat luonnollisesti kurssilaisten mukaan erilaisiksi. Yhden kurssisarjan osallistujista suurin osa oli ohjeistuksesta huolimatta muistisairauden varhaisvaihetta sairastavia henkilöitä. Tähän oli syynä se, että osallistujien ilmoittautumisia otti vastaan henkilö, joka ei ollut yhdistyksen työntekijä. Ryhmän vetämisessä energiaa menikin runsaasti siihen, että vetäjä yritti pitää keskustelua aihealueen sisällä; puhumista piti siis välillä rajoittaa. Monissa Pidä huolta muististasi - kurssisarjoissa osallistujat tunsivat toisensa ennestään. Näistä ryhmistä muodostuikin hyvin tiiviitä ja vuorovaikutteisia. Kurssilaisten

14 14 keskustellessa ja vaihtaessa mielipiteitä tapahtui erityisen paljon asioiden oivaltamista ja oppimista. Yhden ryhmän osallistujat aloittivat oman muistikerhon pitämisen kurssisarjan päätyttyä! Tuotettu materiaali Huolehdi Muististasi opas syntyi helposti, koska sen sisältö oli luennoista tuttua asiaa. Oppaasta haluttiin saada kattava ja helposti luettava. Oppaan tekeminen oli lisäksi innostavaa, koska sellaista oli jo vuosien ajan kaivattu. Yhdistyksessä ei aiemmin ollut käytössä kirjallista materiaalia, jossa olisi ollut yhdistettynä muistisairauksien riskitekijät, ennaltaehkäisyn keinot sekä muistisairauksien hälytysmerkit. Yhteistyö Projekti- ja Selkokielipalvelut Prosen työntekijöiden ja Tunne Muistisi kirjan toimittaja Maarit Huovisen kanssa oli mieluisaa ja luontevaa Toiminnan juurruttaminen Huolehdi muististasi luentoja ja kurssisarjoja tiedustellaan edelleen säännöllisesti yhdistykseltä. Yhdistyksen asiantuntijapalvelut tunnetaan toiminta-alueella ja tieto Huolehdi muististasi -toiminnasta on levinnyt eläkeläisyhdistysten ja riskiryhmiin kuuluvien kesken. Projektissa tuotettu ja kokeiltu palvelun sisältö on todettu toimivaksi ja hyvin kohderyhmää palvelevaksi. Projektissa tuotettu luento yms. materiaali ja asiakkaille suunnattu selkokielinen Huolehdi muististasi- opas palvelevat hyvin toimintaa myös jatkossa. Niin Huolehdi muististasi - luennot kuin Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjakin on projektin lopulla tuotteistettu ja toimintaa jatketaan osana yhdistyksen järjestötoimintaa ja palvelutuotantoa (liite 7). Toimintaa on pyritty juurruttamaan myös osaksi kuntayhteistyötä. Tässä on jo onnistuttukin ainakin Turussa, jossa kaupungin avustusrahoituksella toteutetaan muistijumppasarjat joulukuussa 2009 ja tammikuussa Myös luentotilaisuuksia on jo muutamia myyty eri kohderyhmille, joten toiminnan tulevaisuus näyttää hyvältä! Työterveyshuoltojen kanssa tehtävässä yhteistyössä kävi hyvin selväksi, että työikäiset muistiasiakkaat ovat hyvin vaativa kohderyhmä ja työterveyshuollon henkilökunnan tietotaito muistiasioissa on aivan riittämätöntä myös heidän omasta mielestään. Näin muistiasiakkaiden saama neuvonta, hoitoon ohjaus ja tuki on hyvin sattumanvaraista ja siinä on paljon kehitettävää. Yhdistyksessä onkin mietitty työikäisten aseman ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista esim. uuden kehittämishankkeen avulla. Hankeyhteistyötä tämän asian tiimoilta suunnitellaankin Salon Muistiyhdistyksen kanssa.

15 15 Liite 3 Riskitesti Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana? Ympyröi jokaisesta kohdasta vastaava numero ja laske pisteet yhteen. Ikä < 47 vuotta > 53 4 Koulutus 10 vuotta Vanhemmilla/sisaruksilla muistisairaus Ei 0 Kyllä 1 Systolinen eli yläverenpaine 140 mmhg 0 > 140 mmhg 2 Painoindeksi 30 kg/m2 0 > 30 kg/m2 2 Kokonaiskolesteroli 6,5 mmlo/l 0 > 6,5 mmlo/l 2 Liikunta Aktiivinen 0 Ei-aktiivinen 1 Yhteensä: Myöhäisiän muistisairauden todennäköisyys keski-iän riskimittaritulosten mukaan Riskitestitulos Muistisairauden riski % 0-5 1, , , , ,4 Lähde: Kivipelto ym.: Lancet Neurology, 2006; 9:

16 16 Liite 4 HUOLEHDI MUISTISTASI- PROJEKTI LUENNOT Vuosi Luentokerrat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Kuulijat / / / /5 806 KURSSISARJAT Vuosi Kurssisarjat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Osallistujamäärä / / / 2 20

17 17 Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry Liite 5 1(2) Oletko nainen mies PALAUTEKYSELY HUOLEHDI MUISTISTASI LUENNOLLE OSALLISTUNEILLE Vastasiko luento odotuksiasi? Kyllä Ei Mitä jäit kaipaamaan? Vaikuttaako saamasi tieto tulevaisuuden valintoihin elintavoissasi? Ei Kyllä Miten? Oletko tyytyväinen luentotilaan ja ajankohtaan? Kyllä Ei Kehittämisehdotuksia: Oliko luennoitsija mielestäsi ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.)? Kyllä Ei Mitä parannettavaa olisi? Muita ajatuksia:

18 18 Liite 5 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Minnet, en huvudsak föreläsning Utvärdering och synpunkter 1. kvinna man 2. Motsvarade föreläsningen Dina förväntningar? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 3. Påverkar informationen Du fick dina levnadsvanor i framtiden? ja nej På vilket sätt? 4.Är Du nöjd med föreläsningsplatsen och tidpunkten? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 5. Tycker Du att föreläsaren var yrkeskunnig och -skicklig ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 6. Övriga tankar och åsikter: -TACK för Dina svar!

19 19 Liite 6 1(2) Palautekysely Muistijumppa-ryhmään osallistuneille 1. Mitä odotit kurssilta? 2. Mitä kurssi antoi Sinulle/mitä opit? 3. Mitä jäit kaipaamaan? Mitä parannettavaa olisi? 4. Mitä mieltä olet kurssin aikataulusta (mm. kokoontumiskertojen tiheys ja pituus)? 5. Mitä mieltä olet kurssin sisällöstä ja toteutuksesta (teoria, harjoitukset, kirjallinen materiaali )? 6. Mitä mieltä olet kurssin vetäjien ammattitaidosta (tietotaito, ohjaus, viestintä jne.)? 7. Muita ajatuksia: Kiitos palautteestasi!

20 20 Liite 6 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Kursen i Minnesträning: Kom ihåg Ditt minne! Utvärdering och synpunkter 1. Vilka förväntningar hade Du på kursen? 2. Vad gav kursen Dig/ Vad lärde du Dig? 3. Vad saknade Du? Förbättringsförslag? 4. Åsikter om kursens tidtabell; antal träffar, längd osv. 5. Åsikter om kursens innehåll och förverkligande. (teori, övningar, skriftligt material osv.) 6. Åsikter om kursdragarens yrkeskunskap och skicklighet. 7. Övriga tankar: -TACK för Dina svar!

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Huolehdi muististasi!

Huolehdi muististasi! Huolehdi muististasi! HUOLEHDI MUISTISTASI Sinun voi olla joskus vaikea muistaa asioita. Muistisi toimintaa ja keskittymistäsi haittaavat monet asiat. Muistin toimintaan vaikuttavat esimerkiksi: väsymys

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Muistikonferenssi 2017 Elina Rannikko, Anita Elfving Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Liiku ja Muista projekti 2015-2017 Projektin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista MUISTI JA MUISTIHÄIRIÖT Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistisairauksien varhainen tunnistaminen Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistiliiton perustehtävänä on toimia valtakunnallisena muistisairaiden ihmisten

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

HYVINVOIVA MINÄ JYVÄVERSITAS-PROJEKTI 2016 ELISA LUOMARANTA & TIINA BÖÖS YLIOPISTOLIIKUNTA LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

HYVINVOIVA MINÄ JYVÄVERSITAS-PROJEKTI 2016 ELISA LUOMARANTA & TIINA BÖÖS YLIOPISTOLIIKUNTA LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA HYVINVOIVA MINÄ JYVÄVERSITAS-PROJEKTI 2016 ELISA LUOMARANTA & TIINA BÖÖS YLIOPISTOLIIKUNTA LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA YTHS JYY TAVOITE OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen REC-E5010 Perustoimitukset 6.2.2017 TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 12:45 Palaute kurssipalautteesta, johtopäätelmät 12:45 13:30 Ryhmätyö: ryhmät valmistelevat posterit tenttikysymyksestä (1

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Hankintojen johtaminen sähköinen kurssipalaute, syksy 06 Opetus,0 Yleisarvio,8 Opetustapa, Oma panos,8 Osaamistavoitteet,8 Suhteellinen työmäärä,86 OSTO 6 n= C000 Hankintojen johtaminen (060 0608). Yleisarvioni

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

AIVOT. Millainen pääoma? Miksi kannattaa ajatella aivojaan?

AIVOT. Millainen pääoma? Miksi kannattaa ajatella aivojaan? AJATTELE AIVOJASI AIVOT Millainen pääoma? Miksi kannattaa ajatella aivojaan? USKOMUKSIA ELI TARUA VAI TOTTA MITÄ MUISTI ON? tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmat kokemukset ja opitut asiat

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

MUISTILIITTO ry -Muistisairaiden ihmisten etujärjestö

MUISTILIITTO ry -Muistisairaiden ihmisten etujärjestö Muistiviikko 2014 MUISTILIITTO ry -Muistisairaiden ihmisten etujärjestö Perustettu vuonna 1988 Muistiliitto on kattojärjestö 43 jäsenyhdistykselle, joissa on yhteensä noin 12 000 jäsentä Muistisairaiden

Lisätiedot

Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2005

Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2005 print? Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2 Helsingin yliopistossa pidettiin syyslukukaudella 2 maantieteen laitoksen järjestämä kaupunkitalouden kurssi, jonka luennoi kaupunkitaloustieteen

Lisätiedot

Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta. Muistityöryhmä 25.8.2014

Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta. Muistityöryhmä 25.8.2014 Uusinta kotimaista tutkimustietoa muistisairauksien ennalta ehkäisystä ja kuntoutuksesta Muistityöryhmä 25.8.2014 Ikäihmisten kuntouttamisesta laajemmin Sari Kehusmaa: Hoidon menoja hillitsemässä - heikkokuntoisten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

11.4.2010. Aivoviikko vk 11. Ohjelma. Seminaari 18.3.2010 ANNA AIKAA AIVOILLE

11.4.2010. Aivoviikko vk 11. Ohjelma. Seminaari 18.3.2010 ANNA AIKAA AIVOILLE ANNA AIKAA AIVOILLE Aivoviikko vk 11 Aivot tarvitsevat luovaa lekottelua, ne kärsivät kiireestä: jos aivot ovat väsyneet ja kuormittuneet, ihminen tukeutuu rutiineihin Neurologi Kiti Müller Seminaari 18.3.2010

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry PYSÄHDY Kysy Kuuntele Kannusta Milloin ottaa puheeksi? Kun itsellä herää huoli Kun alkoholista aiheutuu terveydellistä,

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Maaliskuu 2017 Kyselyyn vastasi 616 henkilöä. Kiitos vastauksista. TAUSTATIETOJA Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn maaliskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet

Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen. Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija. Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet Näkökulmia diabeteksen avokuntoutuksen kehittämiseen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija 1 Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet 27.11.2014 Diabetes Suomessa noin 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa, joista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa.

Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa. Ryhmätapaamisten lukumäärän vaikutus onnistumiseen painonhallinnassa. 16 14 12 Osallistujat Onnistujat Osallistujien ja onnistujien lukumäärä 1 8 6 4 2 Alle kolme kertaa Kolme kertaa Neljä kertaa Viisi

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Syö muistisi hyväksi

Syö muistisi hyväksi Syö muistisi hyväksi Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi Muistisairaiden määrä lisääntyy Muistisairauksiin sairastuu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena

TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI 2016 2018 Muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena TURVALLISESTI KOTONA PROJEKTI Kaksi päätoimista työntekijää

Lisätiedot

Lähelläsi. Muistisairaus ja muuttuva parisuhde. Muistikonferenssi 2017 Maaret Meriläinen ja Minna Kangas

Lähelläsi. Muistisairaus ja muuttuva parisuhde. Muistikonferenssi 2017 Maaret Meriläinen ja Minna Kangas Lähelläsi Muistisairaus ja muuttuva parisuhde Muistikonferenssi 2017 Maaret Meriläinen ja Minna Kangas Lähelläsi-kurssi Lähelläsi-kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toisella puolisoista on todettu

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Ohjelma 13.00-13.10 Koulutustilaisuuden avaus ylilääkäri Petri Virolainen 13.10-13.25 Varsinaissuomalaisten terveys ja lihavuus projektipäällikkö TH -hanke, Minna

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MUISTIKKA-hankkeen UUTISKIRJE 1/2017

MUISTIKKA-hankkeen UUTISKIRJE 1/2017 MUISTIKKA-hankkeen UUTISKIRJE 1/2017 Pohjois-Savon Muisti ry:n MUISTIKKA-hankkeen uutiskirje 13.1.2017 - Kirje lähetetään hankkeen johtoryhmälle, yhteistyökumppaneille, muille hankkeessa mukana oleville

Lisätiedot

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä: 88/0 Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVAT Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 Kurssilla

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot