HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI"

Transkriptio

1 1 Varsinais-Suomen MUISTIYHDISTYS RY HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI LOPPURAPORTTI 2009 Marjo Silvander

2 SISÄLTÖ 2 SIVU 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT 4 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS Aikataulu Tiedottaminen Toteuttamistapa ja työntekijät Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa 7 4. TALOUS 8 5. PROJEKTIN ARVIOINTIA Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Luennon vastaaminen odotuksiin Tiedon saannin vaikutus Luentotila ja ajankohta Luennoitsijan ammattitaito Muita ajatuksia Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Odotukset kurssilta Kurssin anti Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssin aikataulu Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin vetäjät Muita ajatuksia Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Luennot Kurssisarjat Tuotettu materiaali Toiminnan juurruttaminen 14 LIITTEET

3 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 (ent. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry) on muistisairauksiin erikoistunut yleishyödyllinen potilas- ja omaisjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1988 ja tällä hetkellä yhdistyksessä on 15 työntekijää (v.2009). Muistiyhdistys ry toimii muistihäiriöisten ja dementoituvien henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena. Yhdistyksen toiminta-alueena on Turun, Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnat (26 kuntaa). Viime vuosina on kertynyt paljon tutkimustietoa siitä, että vaikuttamalla elämäntapoihimme, hoitamalla tunnettuja muistisairauksien vaaratekijöitä ja hoitamalla hyvin muita muistisairauksille altistavia sairauksia voimme lykätä muistisairauksien ilmaantumista. Lisäksi tiedämme monien seikkojen suojaavan meitä muistisairauksilta. Sydän- ja verisuonitaudit ja niiden riskitekijät ovat Suomessa kansanterveydellinen ongelma. Viime vuosina on pystytty osoittamaan näiden yhteys myös muistisairauksiin, mm. Alzheimerin tautiin. Tästä ei kuitenkaan suurella yleisöllä ole riittävästi tietoa. Väestö ikääntyy (Varsinais-Suomi on maan vanhusvoittoisimpia alueita) ja riskiryhmään kuuluvien määrä kasvaa. Dementiaa pelätään ja tietoa ennaltaehkäisystä kaivataan. Uusimman tutkimustiedon mukaisiin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin onkin syytä tarttua tulevaisuuden väestöennusteet tiedostaen. Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksessä aloitettiin keväällä 2006 RAY:n rahoittama projekti Huolehdi muististasi. Projektin päämääränä oli ehkäistä tai siirtää muistisairauksien puhkeamista antamalla oikeaa tietoa dementian ennaltaehkäisystä ja muistin hoitamisen tärkeydestä. Tarkoituksena oli myös vaikuttaa asenteisiin niin, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ymmärtävät omat mahdollisuutensa vaikuttaa aivoterveyteensä ja pyrkivät näin terveellisiin elintapoihin. Projektissa korostettiin tämän lisäksi muistisairauksien varhaisen tunnistamisen ja hoidon aloittamisen tärkeyttä.

4 4 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT Huolehdi muististasi - projektin toteuttamisalueeksi valittiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen koko toiminta-alue. Projektin alussa alueella oli 43 kuntaa ja projektin loppuvaiheessa kuntayhdistymisten jälkeen 26 kuntaa. Projektin kohderyhmänä olivat ikääntyvä väestö ja ne työikäiset henkilöt, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä: mm. sydän- ja verisuonitaudit, ylipaino, kohonnut verenpaine, kolesteroli tai verensokeri. Projektissa tehtiin yhteistyötä alueen kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen, kansalais- ja työväenopistojen sekä työterveyshuoltojen kanssa. Projekti toteutettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS 3.1. Aikataulu Huolehdi muististasi projekti toteutettiin vuosina Keväällä 2006 tehtiin projektisuunnitelma. Siihen sisältyi aikataulusuunnitelma, sisällön suunnitelma, esitteiden teko sekä yhteistyökumppaneiden haku ja tiedotus. Vuoden 2006 syksyllä aloitettiin luentotilaisuudet sekä Pidä huolta muististasi kurssisarjat. Näitä molempia jatkettiin aina vuoden 2009 loppuun asti. Huolehdi muististasi oppaan selkokielisen käännöksen toimitti Projekti- ja selkokielipalvelut Kukkonen (liite 1). Loppuraportti valmistui marraskuussa 2009, jonka jälkeen projektin tiivistelmä ja tarjous tuotteistetusta palvelusta lähetetään yhteistyökumppaneille Tiedottaminen Huolehdi muististasi projektista painatettiin esite, josta ilmenivät olennaiset tiedot (liite 2). Yhteistyökumppaneista tehtiin vuosisuunnitelma, josta ilmeni uudet yhteistyötahot vuosittain. Käytännössä projektin työntekijät hoitivat yhteydenotot ja neuvottelut sekä loivat yhteistyökanavat valittujen yhteistyötahojen kanssa. Projektin edetessä ja tullessa tunnetuksi asiasta kiinnostuneet tahot ottivat itse aktiivisesti yhteyttä yhdistykseen. Näin ollen tiedotuksen tarve väheni huomattavasti.

5 Toteuttamistapa ja työntekijät Huolehdi muististasi -projektiin liittyvillä luennoilla ja muistijumpparyhmissä annettiin tietoa muistiin ja muistihäiriöihin liittyvistä asioista sekä ennaltaehkäisyn merkityksestä muistin huollossa ja muistisairauksien välttämisessä. Samalla korostettiin itsestä huolehtimisen ja riskitekijöiden hyvän hoidon tärkeyttä ja yritettiin saada kuulijoita motivoitumaan mahdollisiin elintapamuutoksiin. Lisäksi kehotettiin tarttumaan alkaviin muistihäiriöihin ja korostettiin muistisairauksien varhaisen diagnostiikan ja hoidon merkitystä. Näiden lisäksi käsiteltiin erilaisia muistikeinoja arkielämän tilanteisiin. Asiallisella tiedolla pyrittiin vähentämään myös turhia muistisairauksiin liittyviä pelkoja, joita varsinkin ikäihmisillä on. Kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Luentotilaisuuksissa jaettiin myös kirjallista materiaalia: mm. riskitestimittaristoja (liite 3). Huolehdi muististasi - luennot kestivät noin yhden tunnin ja hinta oli 30 / kerta sisältäen luennoitsijan tekemät valmistelut ja matkakulut; loput luentokustannukset olivat RAY:n rahoittamaa. Huolehdi muististasi luentorunko oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Terve ikääntyminen ja muisti 3) Muisti voi heikentyä monista syistä 4) Muistisairauksien riskitekijöitä 5) Dementian määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Pidä huolta muististasi Työikäisten kohderyhmää yritettiin tavoittaa myös työterveyshuoltojen kautta ja niihin tarjottiin mahdollisuutta järjestää ryhmä- ja luentotoimintaa riskiryhmiin kuuluville asiakkaille. Tähän olisi tarvittu työterveyshoitajien työpanosta projektin tiedottamisen ja ryhmien kokoamisen muodossa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että työterveyshoitajilla ei ollut resursseja tällaiseen. Niinpä tämän kohderyhmän osalta työmuodoksi valittiin infotilaisuudet työterveyshuollon henkilökunnalle. Näin pyrittiin välillisesti vaikuttamaan siihen, että työterveyshuollon asiakkaiden muistiasioihin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota ja he saisivat muistiasioissa asiantuntevaa palvelua ja ohjausta.

6 Infoluentojen sisältö oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Muisti voi heikentyä monista syistä 3) Terve ikääntyminen ja muisti 4) Muistipulmat tulee ottaa vakavasti hälytysmerkit 5) Dementia määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Työikäisten dementoivat sairaudet 8) Varhain alkavia dementiasairauksia 9) Muistisairauksien riskitekijöitä 10) Pidä huolta muististasi 6 Pidä huolta muististasi - muistijumppakurssi toteutettiin viiden kerran sarjana, noin 1½ tuntia kerrallaan. Jokainen kerta sisälsi teoriaosuuden lisäksi aivoja aktivoivaa toimintaa käytännön muistiharjoitusten muodossa. Kurssilla pyrittiin tiedostamaan oman muistin vahvuuksia ja heikkouksia. Pidä huolta muististasi kurssisarjojen osallistujat saivat kirjallisen kurssimateriaalin ja kurssin lopussa kurssitodistuksen. Ryhmään osallistumisen omavastuuosuus oli 5 / kerta, yhteensä 25. Muistijumpparyhmissä käytettiin Muistiliiton Pidä huolta muististasi kurssimateriaalia. Pidä huolta muististasi muistijumppasarjan sisältörunko oli seuraava: 1) Miten muisti toimii? 2) Muistin luokittelu ja ulkoiset muistikeinot 3) Muistin sisäiset strategiat, mieleenpalautus ja luetun muistaminen 4) Ikääntymisen vaikutus muistiin, muistihäiriöt ja niiden tutkiminen 5) Dementoivat sairaudet, ennaltaehkäisy, metamuisti Projektin toteuttajina oli monta yhdistyksen työntekijää, millä pystyttiin takaamaan se, että Pidä huolta muististasi luentojen ja kurssisarjojen tilaajat saivat ne haluaminaan ajankohtina. Luentotilaisuuksia pitivät yhdistyksen työntekijöistä toiminnanjohtaja Minna Rosendahl, muistineuvojat Katriina Pihlava ja Marjo Silvander, verkostokoordinaattori Marina Grunér ja Tammikodin vastaava ohjaaja Marjatta Ekqvist. Muistiohjaaja Heidi Huuskonen osallistui messutilaisuuksiin, joissa Huolehdi muististasi - projekti oli esillä. Katriina Pihlava, Marjo Silvander ja Marina Grunér vetivät lisäksi Pidä huolta muististasi kurssisarjoja. Projektin ruotsinkielisen osuuden toteutuminen ei onnistunut ajalla kevät

7 2008 kevät 2009 työntekijän sairauden vuoksi. Ruotsinkielisestä toteutuksesta vastasi Marina Grunér. 7 Syksyllä 2009 päätettiin koota hankkeen pääkohdat kirjalliseen muotoon ja päädyttiin laatimaan opas, joka olisi suunnattu terveille ikääntyville ja riskiryhmiin kuuluville sekä henkilöille, jotka epäilivät itsellään muistisairauden ensioireita. Oppaassa annettiin tietoa mm. muistiin vaikuttavista tekijöistä, muistisairauksien hälytysmerkeistä, riskitekijöistä, muistitutkimuksista ja muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoista. Opas tehtiin selkokieliseksi ja yhteistyössä oli mukana Projekti- ja Selkokielipalvelut Prose Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa Vuonna 2006 pääyhteistyötahoja olivat suunnitelman mukaan Eläke-, Diabetes- ja Sydänliittojen paikallisyhdistykset sekä alueen kansalais- ja työväenopistot. Syyskaudella 2006 luentotilaisuuksia oli yhteensä 14. Näistä kuusi pidettiin eläkeläisjärjestöille, viisi em. kansanterveystyöyhdistyksille, kaksi kansalais- ja työväenopistoille sekä yksi Marttaliitolle. Suurin osa kansalais- ja työväenopistojen luennoista siirtyi vuoden 2007 keväälle. Ruotsinkielisiä luentoja pidettiin yksi. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 723 osallistujaa. Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2006 syksyllä yksi, jossa oli kuusi osallistujaa. Vuonna 2007 luentotilaisuuksia pidettiin yhteensä 43, joista 22 eläkeläisjärjestöille, 5 kansanterveystyöyhdistyksille, 5 Marttayhdistyksille, 3 sotaveteraaneille, 5 kansalais- ja työväenopistoille sekä 3 työterveyshuolloille. Luennoista suomenkielisiä oli 38 ja ruotsinkielisiä 5. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 1563 osallistujaa. Luentotilaisuuksien lisäksi sovittuna oli ruotsinkielinen Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmä, joka kuitenkin siirrettiin seuraavalle vuodelle työntekijän sairastumisen vuoksi. Keväälle suunniteltu suomenkielinen muistijumpparyhmä peruuntui liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Vuonna 2008 Huolehdi muististasi luentotilaisuuksia oli 19, joista 8 pidettiin eläkeläisjärjestöille, 3 kansanterveystyöyhdistyksille, 2 Marttayhdistyksille ja 6 kansalais- ja työväenopistoille. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 751 osallistujaa. Muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2008 keväällä kaksi. Ensimmäisellä kurssilla oli 8 ja toisella 5 osallistujaa. Luennot ja kurssisarjat olivat suomenkielisiä; keväälle suunnitellut

8 ruotsinkieliset luennot ja muistijumpparyhmät siirtyivät johtuen työntekijän sairausloman jatkumisesta, joka oli alkanut vuoden 2007 syksyllä. 8 Vuonna 2009 luentotilaisuuksia oli 20, joista 15 suomenkielisiä ja 5 ruotsinkielisiä. Luennoista 8 pidettiin kansanterveystyöyhdistyksissä, 6 eläkeläisjärjestöissä, 4 palvelutaloissa ja messuilla, yksi sekä kansalaisopistossa että Marttayhdistyksessä. Näissä oli yhteensä 806 osallistujaa. Ruotsinkielisiä Pidä huoli muististasi jumpparyhmiä pidettiin syyskaudella 2, joissa kummassakin oli 10 osallistujaa. Yhteensä projektin koko aikana pidettiin 96 Huolehdi muististasi -luentoa, joissa oli 3843 kuulijaa. Luennoista suomenkielisiä oli 85 ja ruotsinkielisiä 11. Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjoja oli yhteensä 5 ja näihin osallistui 39 henkilöä. Muistijumppasarjoista 3 oli suomenkielisiä ja 2 ruotsinkielisiä. (Luentotilaisuuksien ja kurssisarjojen yhteenveto liitteessä 4.) 4. TALOUS Huolehdi muististasi - projektin kokonaisbudjetti neljältä vuodelta oli ,00. Tästä Ray-rahoitusta oli suurin osa eli ,00. Lisäksi pieniä tuloja tuli luentojen ja kurssien osallistujien omavastuuosuuksista. Suurin osa kustannuksista kertyi henkilöstömenoista (n ); lisäksi kuluja kertyi esim. matkakustannuksista, tarvikehankinnoista, messukuluista ja palvelujen ostoista (esim. tilitoimisto). Muista kuluista mainittakoon selkokielisen oppaan suunnittelu, taitto ja painokustannukset 3145, PROJEKTIN ARVIOINTIA 5.1. Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Huolehdi muististasi luennoilla kuulijoilta kerättiin kirjallista palautetta. (Palautekysely liitteessä 5.) Lisäksi joillakin luennoilla osa kuulijoista tuli antamaan suullista palautetta luennon jälkeen. Kirjallisen palautteen palautusprosentti oli 88 %.

9 Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Kirjallisia palautteita Huolehdi muististasi luennoilta on saatu kaikkiaan Vastaajista on ollut naisia 795 (77 %) ja miehiä 231 (23 %) Luennon vastaaminen odotuksiin Palautteen mukaan suurin osa vastaajista koki luennon vastanneen odotuksia. Kaikista palautteeseen vastanneista kahdeksan eli yhden prosentin odotukset luennosta eivät täyttyneet. He olivat jääneet kaipaamaan mm. lääkityksistä tänä päivänä, testeistä, millä havaitaan ja diagnosoidaan, enemmän ohjeita muistamisen helpottamiseksi, muistikokeita sekä lisää muistitekniikoita. Kuulijat, joilla odotukset luennosta olivat täyttyneet, olivat silti jääneet kaipaamaan seuraavanlaisia asioita: aika jäi lyhyeksi, enemmän tietoa, kuinka omaisen tulisi auttaa ja suhtautua, muistiinpanoja, aika ei riittänyt kuin pintasilaisuun, olisi ollut kiinnostusta keskusteluun ja kyselyyn ja lääkehoidon mahdollisuuksista Tiedon saannin vaikutus Palautteessa kysyttiin luennolta saadun tiedon vaikutusta tulevaisuuden valintoihin elintavoissa. Myöntävästi tähän kysymykseen vastasi 73 % (746 vastaajaa), 23 % (239 vastaajaa) vastasi kieltävästi ja loput 4 % (41 vastaajaa) ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Myöntävästi vastanneiden joukossa oli herännyt ajatus ja motivaatio kiinnittää huomiota entistä enemmän terveellisiin elämäntapoihin: yritän lisätä liikuntaa, enemmän kasviksia, hedelmiä, kasvirasvoja ; koetan syödä kevyemmin: vähemmän rasvaa, lisää vihanneksia ja muistan ulkoilla varmemmin joka päivä. Lisäksi oli havahduttu muidenkin elämäntapavalintojen tärkeyteen suhteessa muistisairauksien ennaltaehkäisyssä: enemmän sosiaalista kanssakäymistä, yritän terästää muistia, aivot käyttöön ja muistisääntöjen verestystä. Osa vastaajista kiinnostui menemisestä muistitutkimuksiin. Kieltävästi vastanneet olivat esitetyistä asioista tietoisia ja noudattivat mielestään jo niitä: vahvisti ajatuksia liikunnan, ruokailun ja harrastusten merkityksestä, mielestäni toimin jo luennoitsijan mukaan ja tiedän näistä jo ennestään Luentotila ja ajankohta Luentotiloihin ja ajankohtaan, jolloin Huolehdi muististasi luentoja oli pidetty, 1026 vastaajasta tyytyväisiä oli 97 % (995 vastaajaa). Kolmen prosentin vastaajien joukossa oltiin tyytymättömiä luentopaikkaan ja luennon ajankohtaan: tila liian pieni, vetoinen,

10 10 kylmä tila ja alkamisaika voisi olla klo 18. Muina kehittämisehdotuksina mainittiin tauko välillä, pidempi luentoaika sekä luento olisi hyvä kerran vuodessa Luennoitsijan ammattitaito Palautteessa kysyttiin mielipidettä siihen, oliko luennoitsija ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.). Tähän kaikki vastaajat (100 %) vastasivat myöntävästi. Perusteluina esitettiin luennoitsijan asiantuntijuuteen liittyviä seikkoja: tieto riittävän monipuolista ja selkeää, asiantunteva esitys ja kysymyksiin vastaaminen kattavaa. Viestinnän osalta kommentoitiin mm. seuraavanlaisesti: selkeä ulosanti, luennoitsija mitä parhain, ilmeikäs ja mielenkiintoinen, luennoitsija oli selkeä-ääninen ja reipas ja oli hyvä taito tuoda asiat esille. Luennoitsijan ammattitaitoon liittyvän kysymyksen yhteydessä kysyttiin myös parannusehdotuksia. Parannusehdotuksina esitettiin: enemmän kysymyksiä yleisölle, tehtäviä voisi panna sekaan, hieman syvällisemmin, jos olisi aikaa ja mahdollisuuksia ja yksi kerta on vähän, useampikin ilta sopisi. Luennoitsijan viestintään liittyen toivottiin: ääntä vähän lisää, puhe liian nopeaa ja luennoitsija voisi mielellään puhua koko ajan kohti yleisöä eikä lainkaan välillä kääntyä piirtoheittimen kangasta päin Muita ajatuksia Palautelomakkeen lopuksi vastaajien oli mahdollista esittää muita ajatuksia. Luento koettiin ajankohtaiseksi ja niitä toivottiin lisää: asiat ovat ajankohtaisia seniori-ikäisille, kansantajuisia esitelmiä lisää, kannatti tulla kuuntelemaan, kiitos oikein paljon, kiitos materiaalista ja erittäin hyvä ja ajankohtainen luento, toistekin voisi kuunnella lisää Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Pidä huolta muististasi - kurssisarjan päätteeksi osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute. (Palautekysely liitteessä 6.) Seuraavassa palauteyhteenveto muistijumpparyhmiin osallistuneilta Odotukset kurssilta Osallistujat odottivat kurssilta tietoa, muistivinkkejä, muistin aktivointia, mukavia kurssikavereita ja että innostuisin, olen laiska ja toivon, että kurssi inspiroisi minua lukemaan esim. lehtiä tarkemmin. Lisäksi toivottiin tietoa siitä, milloin on syytä huolestua ja hakeutua muistitutkimuksiin sekä lisätietoja muistihäiriöistä. Osa vastaajista ei osannut

11 11 odottaa mitään erikoista: en osannut odottaa juuri mitään, koska kurssi oli minulle melkein yllätys, enkä ollut vielä perehtynyt ko. asioihin Kurssin anti Kysymykseen mitä kurssi antoi ja mitä kurssilaiset oppivat vastattiin: tärkeää teoriaa, perustietoa sekä hyviä muistivinkkejä ja muistikeinoja, että voi yhdistellä asioita ja muistikuvia, jotta muistaisi paremmin ja kurssi oli suurenmoinen, opin paljon hyödyllisiä asioita muistista sivujuonteineen. Jollekin heräsi itsensä kehittämisen tarve ja osa oivalsi, että kaikkea ei tarvitse muistaa. Jotkut mainitsivat kokeneensa ryhmässä myönteisen hengen. Eräs oli oivaltanut, että minulla on sekä vahvuuksia että heikkouksia muistin suhteen Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssilaisten parannusehdotuksina nousi esille seuraavia asioita: useampia harjoituksia ja tehtäviä, pienimuotoinen yhteinen muistitesti, enemmän kuvia terveiden aivojen tilasta ja siitä, miten sairaus niihin eriasteisena vaikuttaa ja kurssi olisi voinut jatkua, viikkoa pidempi, muistamistapoja vielä lisää. Eräs vastaaja toivoi, että osallistujat eivät puhuisi ääneen samaan aikaan Kurssin aikataulu Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kokoontumiskertojen tiheys ja pituus olivat sopivia. Muutaman vastaajan mielestä kertoja voisi olla enemmän ja osa toivoi kokoontumisaikaa pidemmäksi Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin sisältöä ja harjoituksia pidettiin hyvinä ja kiinnostavina. Joidenkin mielestä harjoituksia ja kotitehtäviä voisi olla enemmänkin. Kirjallista materiaalia pidettiin runsaana, selkeänä ja mielenkiintoisena. Lisäksi koettiin, että sitä voi hyödyntää jatkossakin. Vastauksissa tuli lisäksi esille seuraavanlaista: ymmärrän, että alusta on lähdettävä asian laajuuden ymmärtäen, tästä olisi hyvä jatkaa jatkokurssin muodossa, tieto aivojen rakenteesta avasi uutta tietoa, aivoihin kohdistuvista sairauksista tuli tarkempaa tietoa, yllättävän mielenkiintoinen kurssi, mm. muistikeinot, joita en ollut aikaisemmin ajatellut ja kertaustunti olisi hyvä lopussa.

12 Kurssin vetäjät Kurssin vetäjien ammattitaitoa pidettiin hyvänä, ohjausta ja viestintää ystävällisenä, empaattisena, kärsivällisenä sekä hienovaraisena. Yhden vastaajan mielestä: vetäjän ammattitaito ja ulosanti oli hyvä ja selkeä, mikään ei jäänyt epäselväksi, kaikkiin kysymyksiimme saimme varmasti tyhjentävän vastauksen, josta kiitos vetäjälle!. Erään kurssilaisen mielestä huumorilla oli keventävä vaikutus. Toiveena esitettiin, että kun ryhmät jäsenet alkavat kertoa asian vierestä, voisivat vetäjät ohjata nopeammin varsinaiseen asiaan Muita ajatuksia Pidä huoli muististasi kurssisarjalle toivottiin jatkokurssia ja ylipäätään lisää samanlaisia kursseja, että muutkin pääsevät osallisiksi. Yhden vastaajan mielestä oli hyvä huomata, että muillakin osallistujilla oli samantyyppisiä ongelmia, kaikki unohtavat joskus. Kiitollisina kommentteina esitettiin mm. seuraavaa: kurssin aihe jätti tunteen, että minun pitää tutustua enemmän tähän sairauteen ja niinpä aihetta käsitteleviä lehtileikkeitä on alkanut kerääntyä kansiooni, kiitos vetäjälle!, kaikki oli hauskaa, en unohda vetäjää ja hänen esimerkkejään pitkään aikaan ja arvostin sitä, ettei tarvitse tuoda omia ajatuksia/vastauksia/harjoituksien tuloksia esiin, jollei halua, saa kertoa, mitä haluaa Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Huolehdi muististasi -projektin työntekijät kokivat projektin mielekkäänä ja antoisana. Luentojen ja kurssisarjojen sisältö oli toiveita herättävää, koska siinä pystyttiin viestittämään kuulijoille heidän omista vaikuttamismahdollisuuksista muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Työntekijöiden mielestä vastaanotto oli hyvä ja osallistujat erittäin kiinnostuneita, innostuneita ja vastaanottavaisia. Lisäksi todettiin kuulijoiden olevan erittäin valveutuneita. Tämä tuli esille esim. heidän esittämissään haasteellisissa kysymyksissä. Yhdistys on projektin myötä tullut tutummaksi suurelle yleisölle, mikä on positiivista tulevaisuuttakin ajatellen. Ruotsinkieliset kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä, kun saivat tietoa ja kirjallista materiaalia omalla äidinkielellään. Haasteensa projektin kuluessa toikin se, että ruotsinkielisiä palveluja ei voitu tarjota koko projektin ajan. Projektissa mukanaolo on vaikuttanut joidenkin työntekijöiden omiinkin terveystottumuksiin ja elintapoihin. Moni on alkanut harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Kaikki ovat jollakin

13 13 tavalla muuttaneet omia ja perheensä ravitsemustottumuksia; vaalea leipä on vaihtunut ruisleipään, runsasrasvaiset tuotteet vähärasvaisiin, kalaruokia syödään viikoittain, kasvisten ja hedelmien osuutta ruokavaliossa on lisätty jne. Unen, levon ja rentoutumisen merkitys on ymmärretty. Yksi työntekijöistä on aloittanut opiskelut työn ohessa, toinen tekee sanaristikoita virkistääkseen aivojaan. Kolmas työntekijä kiinnittää huomiota siihen, ettei oma painoindeksi ylitä riskirajaa Luennot Luentojen kohderyhmät vaikuttivat oikeilta, sillä luennot saivat erittäin hyvän vastaanoton ja kuulijat olivat kiinnostuneita aiheesta. Myös tieto pidettävistä luennoista levisi kuulijoilta eteenpäin, joka näkyi sitten aktiivisina yhteydenottoina yhdistykseen päin. Työterveyshuollossa pidettävillä luennoilla kävi ilmi, että lisätiedon tarve muistisairauksien ennaltaehkäisystä, varhaisvaiheen tunnistamisesta ja työikäisten muistisairauksista on suuri. Tällaiseen tarpeeseen saattaisi olla hyvä vastata tulevaisuudessa kohdistetun projektin muodossa Kurssisarjat Pidä huolta muististasi kurssisarjojen vetäjät pitivät kurssien pitämistä erittäin mielenkiintoisena. Kurssisarjoissa vetäjäkin perehtyi aiheeseen syvällisemmin. Osallistujat olivat aktiivisia ja innostuivat joskus hyvinkin puheliaiksi. Tämä toi oman haasteensa vetäjälle, sillä asiaa oli paljon käsiteltävänä. Ensimmäisessä Pidä huolta muististasi kurssisarjassa oli kaksi vetäjää. Vetäjät kokivat tämän positiivisena, koska kurssi oli ensimmäinen. Tämä helpotti seuraavien, yksin vedettävien ryhmien pitämistä. Kurssit muodostuivat luonnollisesti kurssilaisten mukaan erilaisiksi. Yhden kurssisarjan osallistujista suurin osa oli ohjeistuksesta huolimatta muistisairauden varhaisvaihetta sairastavia henkilöitä. Tähän oli syynä se, että osallistujien ilmoittautumisia otti vastaan henkilö, joka ei ollut yhdistyksen työntekijä. Ryhmän vetämisessä energiaa menikin runsaasti siihen, että vetäjä yritti pitää keskustelua aihealueen sisällä; puhumista piti siis välillä rajoittaa. Monissa Pidä huolta muististasi - kurssisarjoissa osallistujat tunsivat toisensa ennestään. Näistä ryhmistä muodostuikin hyvin tiiviitä ja vuorovaikutteisia. Kurssilaisten

14 14 keskustellessa ja vaihtaessa mielipiteitä tapahtui erityisen paljon asioiden oivaltamista ja oppimista. Yhden ryhmän osallistujat aloittivat oman muistikerhon pitämisen kurssisarjan päätyttyä! Tuotettu materiaali Huolehdi Muististasi opas syntyi helposti, koska sen sisältö oli luennoista tuttua asiaa. Oppaasta haluttiin saada kattava ja helposti luettava. Oppaan tekeminen oli lisäksi innostavaa, koska sellaista oli jo vuosien ajan kaivattu. Yhdistyksessä ei aiemmin ollut käytössä kirjallista materiaalia, jossa olisi ollut yhdistettynä muistisairauksien riskitekijät, ennaltaehkäisyn keinot sekä muistisairauksien hälytysmerkit. Yhteistyö Projekti- ja Selkokielipalvelut Prosen työntekijöiden ja Tunne Muistisi kirjan toimittaja Maarit Huovisen kanssa oli mieluisaa ja luontevaa Toiminnan juurruttaminen Huolehdi muististasi luentoja ja kurssisarjoja tiedustellaan edelleen säännöllisesti yhdistykseltä. Yhdistyksen asiantuntijapalvelut tunnetaan toiminta-alueella ja tieto Huolehdi muististasi -toiminnasta on levinnyt eläkeläisyhdistysten ja riskiryhmiin kuuluvien kesken. Projektissa tuotettu ja kokeiltu palvelun sisältö on todettu toimivaksi ja hyvin kohderyhmää palvelevaksi. Projektissa tuotettu luento yms. materiaali ja asiakkaille suunnattu selkokielinen Huolehdi muististasi- opas palvelevat hyvin toimintaa myös jatkossa. Niin Huolehdi muististasi - luennot kuin Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjakin on projektin lopulla tuotteistettu ja toimintaa jatketaan osana yhdistyksen järjestötoimintaa ja palvelutuotantoa (liite 7). Toimintaa on pyritty juurruttamaan myös osaksi kuntayhteistyötä. Tässä on jo onnistuttukin ainakin Turussa, jossa kaupungin avustusrahoituksella toteutetaan muistijumppasarjat joulukuussa 2009 ja tammikuussa Myös luentotilaisuuksia on jo muutamia myyty eri kohderyhmille, joten toiminnan tulevaisuus näyttää hyvältä! Työterveyshuoltojen kanssa tehtävässä yhteistyössä kävi hyvin selväksi, että työikäiset muistiasiakkaat ovat hyvin vaativa kohderyhmä ja työterveyshuollon henkilökunnan tietotaito muistiasioissa on aivan riittämätöntä myös heidän omasta mielestään. Näin muistiasiakkaiden saama neuvonta, hoitoon ohjaus ja tuki on hyvin sattumanvaraista ja siinä on paljon kehitettävää. Yhdistyksessä onkin mietitty työikäisten aseman ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista esim. uuden kehittämishankkeen avulla. Hankeyhteistyötä tämän asian tiimoilta suunnitellaankin Salon Muistiyhdistyksen kanssa.

15 15 Liite 3 Riskitesti Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana? Ympyröi jokaisesta kohdasta vastaava numero ja laske pisteet yhteen. Ikä < 47 vuotta > 53 4 Koulutus 10 vuotta Vanhemmilla/sisaruksilla muistisairaus Ei 0 Kyllä 1 Systolinen eli yläverenpaine 140 mmhg 0 > 140 mmhg 2 Painoindeksi 30 kg/m2 0 > 30 kg/m2 2 Kokonaiskolesteroli 6,5 mmlo/l 0 > 6,5 mmlo/l 2 Liikunta Aktiivinen 0 Ei-aktiivinen 1 Yhteensä: Myöhäisiän muistisairauden todennäköisyys keski-iän riskimittaritulosten mukaan Riskitestitulos Muistisairauden riski % 0-5 1, , , , ,4 Lähde: Kivipelto ym.: Lancet Neurology, 2006; 9:

16 16 Liite 4 HUOLEHDI MUISTISTASI- PROJEKTI LUENNOT Vuosi Luentokerrat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Kuulijat / / / /5 806 KURSSISARJAT Vuosi Kurssisarjat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Osallistujamäärä / / / 2 20

17 17 Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry Liite 5 1(2) Oletko nainen mies PALAUTEKYSELY HUOLEHDI MUISTISTASI LUENNOLLE OSALLISTUNEILLE Vastasiko luento odotuksiasi? Kyllä Ei Mitä jäit kaipaamaan? Vaikuttaako saamasi tieto tulevaisuuden valintoihin elintavoissasi? Ei Kyllä Miten? Oletko tyytyväinen luentotilaan ja ajankohtaan? Kyllä Ei Kehittämisehdotuksia: Oliko luennoitsija mielestäsi ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.)? Kyllä Ei Mitä parannettavaa olisi? Muita ajatuksia:

18 18 Liite 5 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Minnet, en huvudsak föreläsning Utvärdering och synpunkter 1. kvinna man 2. Motsvarade föreläsningen Dina förväntningar? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 3. Påverkar informationen Du fick dina levnadsvanor i framtiden? ja nej På vilket sätt? 4.Är Du nöjd med föreläsningsplatsen och tidpunkten? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 5. Tycker Du att föreläsaren var yrkeskunnig och -skicklig ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 6. Övriga tankar och åsikter: -TACK för Dina svar!

19 19 Liite 6 1(2) Palautekysely Muistijumppa-ryhmään osallistuneille 1. Mitä odotit kurssilta? 2. Mitä kurssi antoi Sinulle/mitä opit? 3. Mitä jäit kaipaamaan? Mitä parannettavaa olisi? 4. Mitä mieltä olet kurssin aikataulusta (mm. kokoontumiskertojen tiheys ja pituus)? 5. Mitä mieltä olet kurssin sisällöstä ja toteutuksesta (teoria, harjoitukset, kirjallinen materiaali )? 6. Mitä mieltä olet kurssin vetäjien ammattitaidosta (tietotaito, ohjaus, viestintä jne.)? 7. Muita ajatuksia: Kiitos palautteestasi!

20 20 Liite 6 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Kursen i Minnesträning: Kom ihåg Ditt minne! Utvärdering och synpunkter 1. Vilka förväntningar hade Du på kursen? 2. Vad gav kursen Dig/ Vad lärde du Dig? 3. Vad saknade Du? Förbättringsförslag? 4. Åsikter om kursens tidtabell; antal träffar, längd osv. 5. Åsikter om kursens innehåll och förverkligande. (teori, övningar, skriftligt material osv.) 6. Åsikter om kursdragarens yrkeskunskap och skicklighet. 7. Övriga tankar: -TACK för Dina svar!

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista

Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista DESG -seminaari 18.3.2016 Kati Hannukainen diabeteshoitaja/projektisuunnittelija Diabetesliitto/ Yksi elämä -terveystalkoot Esityksen

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki

OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki OPETTAJA! Takki tyhjä? Pakki sekaisin? Koulutusta: Työrauhapakki Työrauhaprojektin taustaa Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilashuoltotyöryhmä alkoi keväällä 2009 valmistella projektia, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

TerveysInfo. Alzheimers sjukdom Kunskap ach stöd för den sjuka och hans anhöriga.

TerveysInfo. Alzheimers sjukdom Kunskap ach stöd för den sjuka och hans anhöriga. TerveysInfo Aivoterveydeksi! Muistiliiton Aivoterveydeksi! muistinvirkistyssovellus kannustaa pitämään huolta muistin terveydestä. Aivoterveydeksi! sopii kaikenikäisten aivojen huoltoon. Sovellus toimii

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan historiatieteiden palautepalaveri

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan historiatieteiden palautepalaveri MUISTIO Oulunyliopistonhumanistisentiedekunnanhistoriatieteidenpalautepalaveri 2.12.2009 Historiatieteiden syyslukukauden 2009 palautepäivätilaisuus pidettiin yliopiston tiloissa Linnanmaalla, salissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

KYÄ JOKU ROTI OLLAP PITÄÄ Työsuojeluhallinto, valtakunnallinen Työsuojelunäyttely hoito- ja hoiva-alan alan ergonomiaosasto: Ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus hoitohenkilöstön kokemana Raili Antila Marja-Liisa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 Seurantakysely lähetettiin maaliskuussa 2013 satunnaisotoksena sadalle omaishoitajalomalle vuoden 2012 aikana osallistuneelle omaishoitajalle. Vastausprosentti

Lisätiedot

TerveysInfo. Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen.

TerveysInfo. Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen. TerveysInfo dementia Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen. hinta tilausmäärän mukaan, A5 : 12 s. : vär. : kuv. http:///files/8713/9055/3845/ Sairausesite_Alzheimerin_tauti_145x210_Web_sivuittain.pdf

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Ratkaisukeskeinen esimiestyö valmennus Evirassa Marianne Turja Työhyvinvointipäällikkö Mihin tilanteeseen valmennusta tarvittiin: Evira perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kolme virastoa: (Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot