HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI"

Transkriptio

1 1 Varsinais-Suomen MUISTIYHDISTYS RY HUOLEHDI MUISTISTASI-PROJEKTI LOPPURAPORTTI 2009 Marjo Silvander

2 SISÄLTÖ 2 SIVU 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT 4 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS Aikataulu Tiedottaminen Toteuttamistapa ja työntekijät Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa 7 4. TALOUS 8 5. PROJEKTIN ARVIOINTIA Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Luennon vastaaminen odotuksiin Tiedon saannin vaikutus Luentotila ja ajankohta Luennoitsijan ammattitaito Muita ajatuksia Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Odotukset kurssilta Kurssin anti Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssin aikataulu Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin vetäjät Muita ajatuksia Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Luennot Kurssisarjat Tuotettu materiaali Toiminnan juurruttaminen 14 LIITTEET

3 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS 3 (ent. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry) on muistisairauksiin erikoistunut yleishyödyllinen potilas- ja omaisjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1988 ja tällä hetkellä yhdistyksessä on 15 työntekijää (v.2009). Muistiyhdistys ry toimii muistihäiriöisten ja dementoituvien henkilöiden, heidän läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena. Yhdistyksen toiminta-alueena on Turun, Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnat (26 kuntaa). Viime vuosina on kertynyt paljon tutkimustietoa siitä, että vaikuttamalla elämäntapoihimme, hoitamalla tunnettuja muistisairauksien vaaratekijöitä ja hoitamalla hyvin muita muistisairauksille altistavia sairauksia voimme lykätä muistisairauksien ilmaantumista. Lisäksi tiedämme monien seikkojen suojaavan meitä muistisairauksilta. Sydän- ja verisuonitaudit ja niiden riskitekijät ovat Suomessa kansanterveydellinen ongelma. Viime vuosina on pystytty osoittamaan näiden yhteys myös muistisairauksiin, mm. Alzheimerin tautiin. Tästä ei kuitenkaan suurella yleisöllä ole riittävästi tietoa. Väestö ikääntyy (Varsinais-Suomi on maan vanhusvoittoisimpia alueita) ja riskiryhmään kuuluvien määrä kasvaa. Dementiaa pelätään ja tietoa ennaltaehkäisystä kaivataan. Uusimman tutkimustiedon mukaisiin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin onkin syytä tarttua tulevaisuuden väestöennusteet tiedostaen. Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksessä aloitettiin keväällä 2006 RAY:n rahoittama projekti Huolehdi muististasi. Projektin päämääränä oli ehkäistä tai siirtää muistisairauksien puhkeamista antamalla oikeaa tietoa dementian ennaltaehkäisystä ja muistin hoitamisen tärkeydestä. Tarkoituksena oli myös vaikuttaa asenteisiin niin, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ymmärtävät omat mahdollisuutensa vaikuttaa aivoterveyteensä ja pyrkivät näin terveellisiin elintapoihin. Projektissa korostettiin tämän lisäksi muistisairauksien varhaisen tunnistamisen ja hoidon aloittamisen tärkeyttä.

4 4 2. TOTEUTTAMISALUE, KOHDERYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT Huolehdi muististasi - projektin toteuttamisalueeksi valittiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen koko toiminta-alue. Projektin alussa alueella oli 43 kuntaa ja projektin loppuvaiheessa kuntayhdistymisten jälkeen 26 kuntaa. Projektin kohderyhmänä olivat ikääntyvä väestö ja ne työikäiset henkilöt, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä: mm. sydän- ja verisuonitaudit, ylipaino, kohonnut verenpaine, kolesteroli tai verensokeri. Projektissa tehtiin yhteistyötä alueen kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen, kansalais- ja työväenopistojen sekä työterveyshuoltojen kanssa. Projekti toteutettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. AIKATAULU JA TOTEUTUS 3.1. Aikataulu Huolehdi muististasi projekti toteutettiin vuosina Keväällä 2006 tehtiin projektisuunnitelma. Siihen sisältyi aikataulusuunnitelma, sisällön suunnitelma, esitteiden teko sekä yhteistyökumppaneiden haku ja tiedotus. Vuoden 2006 syksyllä aloitettiin luentotilaisuudet sekä Pidä huolta muististasi kurssisarjat. Näitä molempia jatkettiin aina vuoden 2009 loppuun asti. Huolehdi muististasi oppaan selkokielisen käännöksen toimitti Projekti- ja selkokielipalvelut Kukkonen (liite 1). Loppuraportti valmistui marraskuussa 2009, jonka jälkeen projektin tiivistelmä ja tarjous tuotteistetusta palvelusta lähetetään yhteistyökumppaneille Tiedottaminen Huolehdi muististasi projektista painatettiin esite, josta ilmenivät olennaiset tiedot (liite 2). Yhteistyökumppaneista tehtiin vuosisuunnitelma, josta ilmeni uudet yhteistyötahot vuosittain. Käytännössä projektin työntekijät hoitivat yhteydenotot ja neuvottelut sekä loivat yhteistyökanavat valittujen yhteistyötahojen kanssa. Projektin edetessä ja tullessa tunnetuksi asiasta kiinnostuneet tahot ottivat itse aktiivisesti yhteyttä yhdistykseen. Näin ollen tiedotuksen tarve väheni huomattavasti.

5 Toteuttamistapa ja työntekijät Huolehdi muististasi -projektiin liittyvillä luennoilla ja muistijumpparyhmissä annettiin tietoa muistiin ja muistihäiriöihin liittyvistä asioista sekä ennaltaehkäisyn merkityksestä muistin huollossa ja muistisairauksien välttämisessä. Samalla korostettiin itsestä huolehtimisen ja riskitekijöiden hyvän hoidon tärkeyttä ja yritettiin saada kuulijoita motivoitumaan mahdollisiin elintapamuutoksiin. Lisäksi kehotettiin tarttumaan alkaviin muistihäiriöihin ja korostettiin muistisairauksien varhaisen diagnostiikan ja hoidon merkitystä. Näiden lisäksi käsiteltiin erilaisia muistikeinoja arkielämän tilanteisiin. Asiallisella tiedolla pyrittiin vähentämään myös turhia muistisairauksiin liittyviä pelkoja, joita varsinkin ikäihmisillä on. Kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Luentotilaisuuksissa jaettiin myös kirjallista materiaalia: mm. riskitestimittaristoja (liite 3). Huolehdi muististasi - luennot kestivät noin yhden tunnin ja hinta oli 30 / kerta sisältäen luennoitsijan tekemät valmistelut ja matkakulut; loput luentokustannukset olivat RAY:n rahoittamaa. Huolehdi muististasi luentorunko oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Terve ikääntyminen ja muisti 3) Muisti voi heikentyä monista syistä 4) Muistisairauksien riskitekijöitä 5) Dementian määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Pidä huolta muististasi Työikäisten kohderyhmää yritettiin tavoittaa myös työterveyshuoltojen kautta ja niihin tarjottiin mahdollisuutta järjestää ryhmä- ja luentotoimintaa riskiryhmiin kuuluville asiakkaille. Tähän olisi tarvittu työterveyshoitajien työpanosta projektin tiedottamisen ja ryhmien kokoamisen muodossa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että työterveyshoitajilla ei ollut resursseja tällaiseen. Niinpä tämän kohderyhmän osalta työmuodoksi valittiin infotilaisuudet työterveyshuollon henkilökunnalle. Näin pyrittiin välillisesti vaikuttamaan siihen, että työterveyshuollon asiakkaiden muistiasioihin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota ja he saisivat muistiasioissa asiantuntevaa palvelua ja ohjausta.

6 Infoluentojen sisältö oli seuraava: 1) Aivot ja muisti 2) Muisti voi heikentyä monista syistä 3) Terve ikääntyminen ja muisti 4) Muistipulmat tulee ottaa vakavasti hälytysmerkit 5) Dementia määritelmä 6) Dementian esiintyvyys Suomessa 7) Työikäisten dementoivat sairaudet 8) Varhain alkavia dementiasairauksia 9) Muistisairauksien riskitekijöitä 10) Pidä huolta muististasi 6 Pidä huolta muististasi - muistijumppakurssi toteutettiin viiden kerran sarjana, noin 1½ tuntia kerrallaan. Jokainen kerta sisälsi teoriaosuuden lisäksi aivoja aktivoivaa toimintaa käytännön muistiharjoitusten muodossa. Kurssilla pyrittiin tiedostamaan oman muistin vahvuuksia ja heikkouksia. Pidä huolta muististasi kurssisarjojen osallistujat saivat kirjallisen kurssimateriaalin ja kurssin lopussa kurssitodistuksen. Ryhmään osallistumisen omavastuuosuus oli 5 / kerta, yhteensä 25. Muistijumpparyhmissä käytettiin Muistiliiton Pidä huolta muististasi kurssimateriaalia. Pidä huolta muististasi muistijumppasarjan sisältörunko oli seuraava: 1) Miten muisti toimii? 2) Muistin luokittelu ja ulkoiset muistikeinot 3) Muistin sisäiset strategiat, mieleenpalautus ja luetun muistaminen 4) Ikääntymisen vaikutus muistiin, muistihäiriöt ja niiden tutkiminen 5) Dementoivat sairaudet, ennaltaehkäisy, metamuisti Projektin toteuttajina oli monta yhdistyksen työntekijää, millä pystyttiin takaamaan se, että Pidä huolta muististasi luentojen ja kurssisarjojen tilaajat saivat ne haluaminaan ajankohtina. Luentotilaisuuksia pitivät yhdistyksen työntekijöistä toiminnanjohtaja Minna Rosendahl, muistineuvojat Katriina Pihlava ja Marjo Silvander, verkostokoordinaattori Marina Grunér ja Tammikodin vastaava ohjaaja Marjatta Ekqvist. Muistiohjaaja Heidi Huuskonen osallistui messutilaisuuksiin, joissa Huolehdi muististasi - projekti oli esillä. Katriina Pihlava, Marjo Silvander ja Marina Grunér vetivät lisäksi Pidä huolta muististasi kurssisarjoja. Projektin ruotsinkielisen osuuden toteutuminen ei onnistunut ajalla kevät

7 2008 kevät 2009 työntekijän sairauden vuoksi. Ruotsinkielisestä toteutuksesta vastasi Marina Grunér. 7 Syksyllä 2009 päätettiin koota hankkeen pääkohdat kirjalliseen muotoon ja päädyttiin laatimaan opas, joka olisi suunnattu terveille ikääntyville ja riskiryhmiin kuuluville sekä henkilöille, jotka epäilivät itsellään muistisairauden ensioireita. Oppaassa annettiin tietoa mm. muistiin vaikuttavista tekijöistä, muistisairauksien hälytysmerkeistä, riskitekijöistä, muistitutkimuksista ja muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoista. Opas tehtiin selkokieliseksi ja yhteistyössä oli mukana Projekti- ja Selkokielipalvelut Prose Yhteistyötahot ja toiminnallista tilastoa Vuonna 2006 pääyhteistyötahoja olivat suunnitelman mukaan Eläke-, Diabetes- ja Sydänliittojen paikallisyhdistykset sekä alueen kansalais- ja työväenopistot. Syyskaudella 2006 luentotilaisuuksia oli yhteensä 14. Näistä kuusi pidettiin eläkeläisjärjestöille, viisi em. kansanterveystyöyhdistyksille, kaksi kansalais- ja työväenopistoille sekä yksi Marttaliitolle. Suurin osa kansalais- ja työväenopistojen luennoista siirtyi vuoden 2007 keväälle. Ruotsinkielisiä luentoja pidettiin yksi. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 723 osallistujaa. Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2006 syksyllä yksi, jossa oli kuusi osallistujaa. Vuonna 2007 luentotilaisuuksia pidettiin yhteensä 43, joista 22 eläkeläisjärjestöille, 5 kansanterveystyöyhdistyksille, 5 Marttayhdistyksille, 3 sotaveteraaneille, 5 kansalais- ja työväenopistoille sekä 3 työterveyshuolloille. Luennoista suomenkielisiä oli 38 ja ruotsinkielisiä 5. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 1563 osallistujaa. Luentotilaisuuksien lisäksi sovittuna oli ruotsinkielinen Pidä huolta muististasi muistijumpparyhmä, joka kuitenkin siirrettiin seuraavalle vuodelle työntekijän sairastumisen vuoksi. Keväälle suunniteltu suomenkielinen muistijumpparyhmä peruuntui liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Vuonna 2008 Huolehdi muististasi luentotilaisuuksia oli 19, joista 8 pidettiin eläkeläisjärjestöille, 3 kansanterveystyöyhdistyksille, 2 Marttayhdistyksille ja 6 kansalais- ja työväenopistoille. Luentotilaisuuksissa oli yhteensä 751 osallistujaa. Muistijumpparyhmiä pidettiin vuoden 2008 keväällä kaksi. Ensimmäisellä kurssilla oli 8 ja toisella 5 osallistujaa. Luennot ja kurssisarjat olivat suomenkielisiä; keväälle suunnitellut

8 ruotsinkieliset luennot ja muistijumpparyhmät siirtyivät johtuen työntekijän sairausloman jatkumisesta, joka oli alkanut vuoden 2007 syksyllä. 8 Vuonna 2009 luentotilaisuuksia oli 20, joista 15 suomenkielisiä ja 5 ruotsinkielisiä. Luennoista 8 pidettiin kansanterveystyöyhdistyksissä, 6 eläkeläisjärjestöissä, 4 palvelutaloissa ja messuilla, yksi sekä kansalaisopistossa että Marttayhdistyksessä. Näissä oli yhteensä 806 osallistujaa. Ruotsinkielisiä Pidä huoli muististasi jumpparyhmiä pidettiin syyskaudella 2, joissa kummassakin oli 10 osallistujaa. Yhteensä projektin koko aikana pidettiin 96 Huolehdi muististasi -luentoa, joissa oli 3843 kuulijaa. Luennoista suomenkielisiä oli 85 ja ruotsinkielisiä 11. Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjoja oli yhteensä 5 ja näihin osallistui 39 henkilöä. Muistijumppasarjoista 3 oli suomenkielisiä ja 2 ruotsinkielisiä. (Luentotilaisuuksien ja kurssisarjojen yhteenveto liitteessä 4.) 4. TALOUS Huolehdi muististasi - projektin kokonaisbudjetti neljältä vuodelta oli ,00. Tästä Ray-rahoitusta oli suurin osa eli ,00. Lisäksi pieniä tuloja tuli luentojen ja kurssien osallistujien omavastuuosuuksista. Suurin osa kustannuksista kertyi henkilöstömenoista (n ); lisäksi kuluja kertyi esim. matkakustannuksista, tarvikehankinnoista, messukuluista ja palvelujen ostoista (esim. tilitoimisto). Muista kuluista mainittakoon selkokielisen oppaan suunnittelu, taitto ja painokustannukset 3145, PROJEKTIN ARVIOINTIA 5.1. Luentotilaisuuksiin osallistuneiden palaute Huolehdi muististasi luennoilla kuulijoilta kerättiin kirjallista palautetta. (Palautekysely liitteessä 5.) Lisäksi joillakin luennoilla osa kuulijoista tuli antamaan suullista palautetta luennon jälkeen. Kirjallisen palautteen palautusprosentti oli 88 %.

9 Sukupuolijakauma kirjallisissa palautteissa Kirjallisia palautteita Huolehdi muististasi luennoilta on saatu kaikkiaan Vastaajista on ollut naisia 795 (77 %) ja miehiä 231 (23 %) Luennon vastaaminen odotuksiin Palautteen mukaan suurin osa vastaajista koki luennon vastanneen odotuksia. Kaikista palautteeseen vastanneista kahdeksan eli yhden prosentin odotukset luennosta eivät täyttyneet. He olivat jääneet kaipaamaan mm. lääkityksistä tänä päivänä, testeistä, millä havaitaan ja diagnosoidaan, enemmän ohjeita muistamisen helpottamiseksi, muistikokeita sekä lisää muistitekniikoita. Kuulijat, joilla odotukset luennosta olivat täyttyneet, olivat silti jääneet kaipaamaan seuraavanlaisia asioita: aika jäi lyhyeksi, enemmän tietoa, kuinka omaisen tulisi auttaa ja suhtautua, muistiinpanoja, aika ei riittänyt kuin pintasilaisuun, olisi ollut kiinnostusta keskusteluun ja kyselyyn ja lääkehoidon mahdollisuuksista Tiedon saannin vaikutus Palautteessa kysyttiin luennolta saadun tiedon vaikutusta tulevaisuuden valintoihin elintavoissa. Myöntävästi tähän kysymykseen vastasi 73 % (746 vastaajaa), 23 % (239 vastaajaa) vastasi kieltävästi ja loput 4 % (41 vastaajaa) ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Myöntävästi vastanneiden joukossa oli herännyt ajatus ja motivaatio kiinnittää huomiota entistä enemmän terveellisiin elämäntapoihin: yritän lisätä liikuntaa, enemmän kasviksia, hedelmiä, kasvirasvoja ; koetan syödä kevyemmin: vähemmän rasvaa, lisää vihanneksia ja muistan ulkoilla varmemmin joka päivä. Lisäksi oli havahduttu muidenkin elämäntapavalintojen tärkeyteen suhteessa muistisairauksien ennaltaehkäisyssä: enemmän sosiaalista kanssakäymistä, yritän terästää muistia, aivot käyttöön ja muistisääntöjen verestystä. Osa vastaajista kiinnostui menemisestä muistitutkimuksiin. Kieltävästi vastanneet olivat esitetyistä asioista tietoisia ja noudattivat mielestään jo niitä: vahvisti ajatuksia liikunnan, ruokailun ja harrastusten merkityksestä, mielestäni toimin jo luennoitsijan mukaan ja tiedän näistä jo ennestään Luentotila ja ajankohta Luentotiloihin ja ajankohtaan, jolloin Huolehdi muististasi luentoja oli pidetty, 1026 vastaajasta tyytyväisiä oli 97 % (995 vastaajaa). Kolmen prosentin vastaajien joukossa oltiin tyytymättömiä luentopaikkaan ja luennon ajankohtaan: tila liian pieni, vetoinen,

10 10 kylmä tila ja alkamisaika voisi olla klo 18. Muina kehittämisehdotuksina mainittiin tauko välillä, pidempi luentoaika sekä luento olisi hyvä kerran vuodessa Luennoitsijan ammattitaito Palautteessa kysyttiin mielipidettä siihen, oliko luennoitsija ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.). Tähän kaikki vastaajat (100 %) vastasivat myöntävästi. Perusteluina esitettiin luennoitsijan asiantuntijuuteen liittyviä seikkoja: tieto riittävän monipuolista ja selkeää, asiantunteva esitys ja kysymyksiin vastaaminen kattavaa. Viestinnän osalta kommentoitiin mm. seuraavanlaisesti: selkeä ulosanti, luennoitsija mitä parhain, ilmeikäs ja mielenkiintoinen, luennoitsija oli selkeä-ääninen ja reipas ja oli hyvä taito tuoda asiat esille. Luennoitsijan ammattitaitoon liittyvän kysymyksen yhteydessä kysyttiin myös parannusehdotuksia. Parannusehdotuksina esitettiin: enemmän kysymyksiä yleisölle, tehtäviä voisi panna sekaan, hieman syvällisemmin, jos olisi aikaa ja mahdollisuuksia ja yksi kerta on vähän, useampikin ilta sopisi. Luennoitsijan viestintään liittyen toivottiin: ääntä vähän lisää, puhe liian nopeaa ja luennoitsija voisi mielellään puhua koko ajan kohti yleisöä eikä lainkaan välillä kääntyä piirtoheittimen kangasta päin Muita ajatuksia Palautelomakkeen lopuksi vastaajien oli mahdollista esittää muita ajatuksia. Luento koettiin ajankohtaiseksi ja niitä toivottiin lisää: asiat ovat ajankohtaisia seniori-ikäisille, kansantajuisia esitelmiä lisää, kannatti tulla kuuntelemaan, kiitos oikein paljon, kiitos materiaalista ja erittäin hyvä ja ajankohtainen luento, toistekin voisi kuunnella lisää Kurssisarjaan osallistuneiden palaute Pidä huolta muististasi - kurssisarjan päätteeksi osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute. (Palautekysely liitteessä 6.) Seuraavassa palauteyhteenveto muistijumpparyhmiin osallistuneilta Odotukset kurssilta Osallistujat odottivat kurssilta tietoa, muistivinkkejä, muistin aktivointia, mukavia kurssikavereita ja että innostuisin, olen laiska ja toivon, että kurssi inspiroisi minua lukemaan esim. lehtiä tarkemmin. Lisäksi toivottiin tietoa siitä, milloin on syytä huolestua ja hakeutua muistitutkimuksiin sekä lisätietoja muistihäiriöistä. Osa vastaajista ei osannut

11 11 odottaa mitään erikoista: en osannut odottaa juuri mitään, koska kurssi oli minulle melkein yllätys, enkä ollut vielä perehtynyt ko. asioihin Kurssin anti Kysymykseen mitä kurssi antoi ja mitä kurssilaiset oppivat vastattiin: tärkeää teoriaa, perustietoa sekä hyviä muistivinkkejä ja muistikeinoja, että voi yhdistellä asioita ja muistikuvia, jotta muistaisi paremmin ja kurssi oli suurenmoinen, opin paljon hyödyllisiä asioita muistista sivujuonteineen. Jollekin heräsi itsensä kehittämisen tarve ja osa oivalsi, että kaikkea ei tarvitse muistaa. Jotkut mainitsivat kokeneensa ryhmässä myönteisen hengen. Eräs oli oivaltanut, että minulla on sekä vahvuuksia että heikkouksia muistin suhteen Kurssisarjan kehittämisehdotuksia Kurssilaisten parannusehdotuksina nousi esille seuraavia asioita: useampia harjoituksia ja tehtäviä, pienimuotoinen yhteinen muistitesti, enemmän kuvia terveiden aivojen tilasta ja siitä, miten sairaus niihin eriasteisena vaikuttaa ja kurssi olisi voinut jatkua, viikkoa pidempi, muistamistapoja vielä lisää. Eräs vastaaja toivoi, että osallistujat eivät puhuisi ääneen samaan aikaan Kurssin aikataulu Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kokoontumiskertojen tiheys ja pituus olivat sopivia. Muutaman vastaajan mielestä kertoja voisi olla enemmän ja osa toivoi kokoontumisaikaa pidemmäksi Kurssin sisältö ja toteutus Kurssin sisältöä ja harjoituksia pidettiin hyvinä ja kiinnostavina. Joidenkin mielestä harjoituksia ja kotitehtäviä voisi olla enemmänkin. Kirjallista materiaalia pidettiin runsaana, selkeänä ja mielenkiintoisena. Lisäksi koettiin, että sitä voi hyödyntää jatkossakin. Vastauksissa tuli lisäksi esille seuraavanlaista: ymmärrän, että alusta on lähdettävä asian laajuuden ymmärtäen, tästä olisi hyvä jatkaa jatkokurssin muodossa, tieto aivojen rakenteesta avasi uutta tietoa, aivoihin kohdistuvista sairauksista tuli tarkempaa tietoa, yllättävän mielenkiintoinen kurssi, mm. muistikeinot, joita en ollut aikaisemmin ajatellut ja kertaustunti olisi hyvä lopussa.

12 Kurssin vetäjät Kurssin vetäjien ammattitaitoa pidettiin hyvänä, ohjausta ja viestintää ystävällisenä, empaattisena, kärsivällisenä sekä hienovaraisena. Yhden vastaajan mielestä: vetäjän ammattitaito ja ulosanti oli hyvä ja selkeä, mikään ei jäänyt epäselväksi, kaikkiin kysymyksiimme saimme varmasti tyhjentävän vastauksen, josta kiitos vetäjälle!. Erään kurssilaisen mielestä huumorilla oli keventävä vaikutus. Toiveena esitettiin, että kun ryhmät jäsenet alkavat kertoa asian vierestä, voisivat vetäjät ohjata nopeammin varsinaiseen asiaan Muita ajatuksia Pidä huoli muististasi kurssisarjalle toivottiin jatkokurssia ja ylipäätään lisää samanlaisia kursseja, että muutkin pääsevät osallisiksi. Yhden vastaajan mielestä oli hyvä huomata, että muillakin osallistujilla oli samantyyppisiä ongelmia, kaikki unohtavat joskus. Kiitollisina kommentteina esitettiin mm. seuraavaa: kurssin aihe jätti tunteen, että minun pitää tutustua enemmän tähän sairauteen ja niinpä aihetta käsitteleviä lehtileikkeitä on alkanut kerääntyä kansiooni, kiitos vetäjälle!, kaikki oli hauskaa, en unohda vetäjää ja hänen esimerkkejään pitkään aikaan ja arvostin sitä, ettei tarvitse tuoda omia ajatuksia/vastauksia/harjoituksien tuloksia esiin, jollei halua, saa kertoa, mitä haluaa Onnistumisia ja ongelmakohtia Yleistä projektista Huolehdi muististasi -projektin työntekijät kokivat projektin mielekkäänä ja antoisana. Luentojen ja kurssisarjojen sisältö oli toiveita herättävää, koska siinä pystyttiin viestittämään kuulijoille heidän omista vaikuttamismahdollisuuksista muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Työntekijöiden mielestä vastaanotto oli hyvä ja osallistujat erittäin kiinnostuneita, innostuneita ja vastaanottavaisia. Lisäksi todettiin kuulijoiden olevan erittäin valveutuneita. Tämä tuli esille esim. heidän esittämissään haasteellisissa kysymyksissä. Yhdistys on projektin myötä tullut tutummaksi suurelle yleisölle, mikä on positiivista tulevaisuuttakin ajatellen. Ruotsinkieliset kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä, kun saivat tietoa ja kirjallista materiaalia omalla äidinkielellään. Haasteensa projektin kuluessa toikin se, että ruotsinkielisiä palveluja ei voitu tarjota koko projektin ajan. Projektissa mukanaolo on vaikuttanut joidenkin työntekijöiden omiinkin terveystottumuksiin ja elintapoihin. Moni on alkanut harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Kaikki ovat jollakin

13 13 tavalla muuttaneet omia ja perheensä ravitsemustottumuksia; vaalea leipä on vaihtunut ruisleipään, runsasrasvaiset tuotteet vähärasvaisiin, kalaruokia syödään viikoittain, kasvisten ja hedelmien osuutta ruokavaliossa on lisätty jne. Unen, levon ja rentoutumisen merkitys on ymmärretty. Yksi työntekijöistä on aloittanut opiskelut työn ohessa, toinen tekee sanaristikoita virkistääkseen aivojaan. Kolmas työntekijä kiinnittää huomiota siihen, ettei oma painoindeksi ylitä riskirajaa Luennot Luentojen kohderyhmät vaikuttivat oikeilta, sillä luennot saivat erittäin hyvän vastaanoton ja kuulijat olivat kiinnostuneita aiheesta. Myös tieto pidettävistä luennoista levisi kuulijoilta eteenpäin, joka näkyi sitten aktiivisina yhteydenottoina yhdistykseen päin. Työterveyshuollossa pidettävillä luennoilla kävi ilmi, että lisätiedon tarve muistisairauksien ennaltaehkäisystä, varhaisvaiheen tunnistamisesta ja työikäisten muistisairauksista on suuri. Tällaiseen tarpeeseen saattaisi olla hyvä vastata tulevaisuudessa kohdistetun projektin muodossa Kurssisarjat Pidä huolta muististasi kurssisarjojen vetäjät pitivät kurssien pitämistä erittäin mielenkiintoisena. Kurssisarjoissa vetäjäkin perehtyi aiheeseen syvällisemmin. Osallistujat olivat aktiivisia ja innostuivat joskus hyvinkin puheliaiksi. Tämä toi oman haasteensa vetäjälle, sillä asiaa oli paljon käsiteltävänä. Ensimmäisessä Pidä huolta muististasi kurssisarjassa oli kaksi vetäjää. Vetäjät kokivat tämän positiivisena, koska kurssi oli ensimmäinen. Tämä helpotti seuraavien, yksin vedettävien ryhmien pitämistä. Kurssit muodostuivat luonnollisesti kurssilaisten mukaan erilaisiksi. Yhden kurssisarjan osallistujista suurin osa oli ohjeistuksesta huolimatta muistisairauden varhaisvaihetta sairastavia henkilöitä. Tähän oli syynä se, että osallistujien ilmoittautumisia otti vastaan henkilö, joka ei ollut yhdistyksen työntekijä. Ryhmän vetämisessä energiaa menikin runsaasti siihen, että vetäjä yritti pitää keskustelua aihealueen sisällä; puhumista piti siis välillä rajoittaa. Monissa Pidä huolta muististasi - kurssisarjoissa osallistujat tunsivat toisensa ennestään. Näistä ryhmistä muodostuikin hyvin tiiviitä ja vuorovaikutteisia. Kurssilaisten

14 14 keskustellessa ja vaihtaessa mielipiteitä tapahtui erityisen paljon asioiden oivaltamista ja oppimista. Yhden ryhmän osallistujat aloittivat oman muistikerhon pitämisen kurssisarjan päätyttyä! Tuotettu materiaali Huolehdi Muististasi opas syntyi helposti, koska sen sisältö oli luennoista tuttua asiaa. Oppaasta haluttiin saada kattava ja helposti luettava. Oppaan tekeminen oli lisäksi innostavaa, koska sellaista oli jo vuosien ajan kaivattu. Yhdistyksessä ei aiemmin ollut käytössä kirjallista materiaalia, jossa olisi ollut yhdistettynä muistisairauksien riskitekijät, ennaltaehkäisyn keinot sekä muistisairauksien hälytysmerkit. Yhteistyö Projekti- ja Selkokielipalvelut Prosen työntekijöiden ja Tunne Muistisi kirjan toimittaja Maarit Huovisen kanssa oli mieluisaa ja luontevaa Toiminnan juurruttaminen Huolehdi muististasi luentoja ja kurssisarjoja tiedustellaan edelleen säännöllisesti yhdistykseltä. Yhdistyksen asiantuntijapalvelut tunnetaan toiminta-alueella ja tieto Huolehdi muististasi -toiminnasta on levinnyt eläkeläisyhdistysten ja riskiryhmiin kuuluvien kesken. Projektissa tuotettu ja kokeiltu palvelun sisältö on todettu toimivaksi ja hyvin kohderyhmää palvelevaksi. Projektissa tuotettu luento yms. materiaali ja asiakkaille suunnattu selkokielinen Huolehdi muististasi- opas palvelevat hyvin toimintaa myös jatkossa. Niin Huolehdi muististasi - luennot kuin Pidä huolta muististasi - muistijumppasarjakin on projektin lopulla tuotteistettu ja toimintaa jatketaan osana yhdistyksen järjestötoimintaa ja palvelutuotantoa (liite 7). Toimintaa on pyritty juurruttamaan myös osaksi kuntayhteistyötä. Tässä on jo onnistuttukin ainakin Turussa, jossa kaupungin avustusrahoituksella toteutetaan muistijumppasarjat joulukuussa 2009 ja tammikuussa Myös luentotilaisuuksia on jo muutamia myyty eri kohderyhmille, joten toiminnan tulevaisuus näyttää hyvältä! Työterveyshuoltojen kanssa tehtävässä yhteistyössä kävi hyvin selväksi, että työikäiset muistiasiakkaat ovat hyvin vaativa kohderyhmä ja työterveyshuollon henkilökunnan tietotaito muistiasioissa on aivan riittämätöntä myös heidän omasta mielestään. Näin muistiasiakkaiden saama neuvonta, hoitoon ohjaus ja tuki on hyvin sattumanvaraista ja siinä on paljon kehitettävää. Yhdistyksessä onkin mietitty työikäisten aseman ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista esim. uuden kehittämishankkeen avulla. Hankeyhteistyötä tämän asian tiimoilta suunnitellaankin Salon Muistiyhdistyksen kanssa.

15 15 Liite 3 Riskitesti Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana? Ympyröi jokaisesta kohdasta vastaava numero ja laske pisteet yhteen. Ikä < 47 vuotta > 53 4 Koulutus 10 vuotta Vanhemmilla/sisaruksilla muistisairaus Ei 0 Kyllä 1 Systolinen eli yläverenpaine 140 mmhg 0 > 140 mmhg 2 Painoindeksi 30 kg/m2 0 > 30 kg/m2 2 Kokonaiskolesteroli 6,5 mmlo/l 0 > 6,5 mmlo/l 2 Liikunta Aktiivinen 0 Ei-aktiivinen 1 Yhteensä: Myöhäisiän muistisairauden todennäköisyys keski-iän riskimittaritulosten mukaan Riskitestitulos Muistisairauden riski % 0-5 1, , , , ,4 Lähde: Kivipelto ym.: Lancet Neurology, 2006; 9:

16 16 Liite 4 HUOLEHDI MUISTISTASI- PROJEKTI LUENNOT Vuosi Luentokerrat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Kuulijat / / / /5 806 KURSSISARJAT Vuosi Kurssisarjat Suomenkiel./Ruotsinkiel. Osallistujamäärä / / / 2 20

17 17 Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry Liite 5 1(2) Oletko nainen mies PALAUTEKYSELY HUOLEHDI MUISTISTASI LUENNOLLE OSALLISTUNEILLE Vastasiko luento odotuksiasi? Kyllä Ei Mitä jäit kaipaamaan? Vaikuttaako saamasi tieto tulevaisuuden valintoihin elintavoissasi? Ei Kyllä Miten? Oletko tyytyväinen luentotilaan ja ajankohtaan? Kyllä Ei Kehittämisehdotuksia: Oliko luennoitsija mielestäsi ammattitaitoinen (asiantuntemus, viestintä jne.)? Kyllä Ei Mitä parannettavaa olisi? Muita ajatuksia:

18 18 Liite 5 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Minnet, en huvudsak föreläsning Utvärdering och synpunkter 1. kvinna man 2. Motsvarade föreläsningen Dina förväntningar? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 3. Påverkar informationen Du fick dina levnadsvanor i framtiden? ja nej På vilket sätt? 4.Är Du nöjd med föreläsningsplatsen och tidpunkten? ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 5. Tycker Du att föreläsaren var yrkeskunnig och -skicklig ja nej Synpunkter och förbättringsförslag: 6. Övriga tankar och åsikter: -TACK för Dina svar!

19 19 Liite 6 1(2) Palautekysely Muistijumppa-ryhmään osallistuneille 1. Mitä odotit kurssilta? 2. Mitä kurssi antoi Sinulle/mitä opit? 3. Mitä jäit kaipaamaan? Mitä parannettavaa olisi? 4. Mitä mieltä olet kurssin aikataulusta (mm. kokoontumiskertojen tiheys ja pituus)? 5. Mitä mieltä olet kurssin sisällöstä ja toteutuksesta (teoria, harjoitukset, kirjallinen materiaali )? 6. Mitä mieltä olet kurssin vetäjien ammattitaidosta (tietotaito, ohjaus, viestintä jne.)? 7. Muita ajatuksia: Kiitos palautteestasi!

20 20 Liite 6 2(2) Åbonejdens Alzheimer-förening, hösten 2009 Kursen i Minnesträning: Kom ihåg Ditt minne! Utvärdering och synpunkter 1. Vilka förväntningar hade Du på kursen? 2. Vad gav kursen Dig/ Vad lärde du Dig? 3. Vad saknade Du? Förbättringsförslag? 4. Åsikter om kursens tidtabell; antal träffar, längd osv. 5. Åsikter om kursens innehåll och förverkligande. (teori, övningar, skriftligt material osv.) 6. Åsikter om kursdragarens yrkeskunskap och skicklighet. 7. Övriga tankar: -TACK för Dina svar!

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Marina Grunér, Minna Rosendah

Marina Grunér, Minna Rosendah 1 TURUN SEUDUN ALZHEIMER-YHDISTYS RY Loppuraportti Marina Grunér, Minna Rosendah 2 SISÄLTÖ 1. TAUSTA JA RAHOITUS 1 1.1. Yleistä 1.2. Projektin lähtökohdat 2. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMISALUE 2 2.1. Päämäärä

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 2 Hankkeen taustaa Viime vuosina Suomen Parkinson-liitossa on havaittu, että tavanomainen

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:30 Kurki Merja Tavio Hannu Hamström Kirsti Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta TERVEYTTÄ JA ELÄMÄN VOIMAA ETURAUHASSYÖPÄKURSSEILTA Terveyttä ja elämän

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot