6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen"

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Aika klo 17:18-20:48 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 244 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Toivakan kunnanvaltuuston kokouksen päätösten 6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen 9 liittyvästä selvitysalueesta 250 Kiinteistö Oy Toivakanhakan isännöinti / toimitusjohtajapalvelut 11 vuonna Toivakan kunnan omaisuuden myynti syksyn 2013 aikana Eron myöntäminen perusturvalautakunnasta Kuntalaisaloite kotihoidon tiloista ja vanhusten palveluasumisesta Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/toivakan 4H-yhdistys 17 ry 255 Kotihoidon pyykkihuoltomaksu Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut v Lämpöpistokepaikkojen käyttömaksu Rakennusvalvontamaksutaksa Kunnan vuokratalojen vuokran korotus Kaukolämmöstä perittävät maksut Ennaltaehkäisevän perhetyön jatkumisen puolesta laadittua tietoa Vuoden 2014 tulo- ja kiinteistövero Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Muut asiat 32

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Ainali Sakari puheenjohtaja Hiekkanen Juha hallituksen jäsen Keteli Paula hallituksen jäsen Lamberg Irja hallituksen jäsen Mäkelä Petri hallituksen varapj. Ruokonen Marianna hallituksen jäsen Sundvall Jouko hallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Salmi Tapio valt. pj. Juusela Juha valt. II varapj. Larsson Kalle esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sakari Ainali Puheenjohtaja Kalle Larsson Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Irja Lamberg Pöytäkirjan tarkastaja Petri Mäkelä Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä kunnanvirastolla klo 9-12

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 244 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh 245 Toivakan kunnan hallintosäännön 7 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Kunnanhallitus päätti käsitellä ensimmäiseksi pykälän 262 ja hyväksyi esi tys lis tan muuten muutoksitta.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastustapa Kh 246 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Irja Lamberg ja Petri Mäkelä. Hyväksyttiin.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Toivakan kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kh 247 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Kuntalain 56 :n mukaan kunnanhallitukselle kuuluu valtuuston päätösten laillisuuden valvonta. Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön. Hyväksyttiin.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Syys kuun 2013 lo pussa pe rus tur van bud je tista on käy tetty 77,2 %, kun sen pitäi si olla kor keintaan 75 %. Ta lousti lan ne on tiukka, mi kä se littyy pal velukes kuksen tu kipalvelu asunto jen sai raslo mien myötä nousseilla palkkakustannuksilla ja vuosilomien sijaisten ottamisella, ke hitysvam ma huollon yl lättä väl lä li sä kus tan nuk sella ja eri kois sai raanhoi don kovem milla kustan nuksilla suh teessa al ku vuoteen. Avo ter vey denhuol lossa on py sytty budjetis sa, mutta Seututer veyskeskus on nos ta massa hin to jaan Toivakassa vuoden viimeiselle neljän nek selle. On myös huomioi ta va, että eri kois sai raanhoidon tasauslasku voi olla jopa tietäen muuta man muun kunnan kovat erikoissai raan hoito kustannuk set, mi tä tasa taan yli kustannusten jälkeen muiden kuntien kesken. Alun alkaen tiukalle teh ty bud jet ti ei tu le riit tä mään huo mioiden en nakoitua suu remmat kustan nuk set, jo ten pe rusturvan talous arvio tulee ylit tymään 3-5 % tarkoit taen Esitys: Kh 248 Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lisä määrärahan anomisen perusturvan vuoden 2013 budjettiin. Hyväksytään Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnetään lisämääräraha Lisämääräraha jaetaan seuraavasti: Tukipalveluasunnot työsuhteisten palkat sijaisten palkat Kehitysvammalaitokset eläkemenoperusteiset maksut Kehitysvammaisten asumispalvelut asiakaspalvelujen osto kunnilta Erikoissairaanhoito asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä Avoterveydenhuolto asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta Kh 249 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntaraken nelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kun tarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeis tään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se sel vittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h :n mukaan mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Toivakan kunta on yksi kunnista, jonka valtiovarainministeriö on mää rännyt osal listumaan Jyväskylän kaupunkiseudun erityiseen kuntajakoselvitykseen. Täs tä huo li matta kaik kien jo eri tyi sessä kun ta ja ko sel vi tyk sessä mu kana ole vien kun tienkin on vastat tava liit teenä ole vaan ky se lyyn. Liitteinä ovat vastauslomakkeelle laadittu vastausluonnos valtiovarainminis te riölle sekä liite kuntarakennelain pykälistä, jotka liittyvät tähän kunnan il moitukseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa liitteen mukaisen ilmoituksen valtionvarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Liitteet Liite 1 Pykäläliite Liite 2 Kunnan ilmoitus selvitysalueesta

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Toivakanhakan isännöinti / toimitusjohtajapalvelut vuonna 2014 Kh 250 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Toivakan kunta on pyytänyt Kiinteistö Oy Toivakanhakan isännöinti / toimitusjohtajapalveluita nykyiseltä tehtävää hoitavalta Tilitoimisto Jukka Taskinen Ky:ltä kir jal li sen tarjouksen kyseisistä tehtävistä. Kunta on vastaanot ta nut pyyntöä vas taavan tarjouksen ja tarjouksen liitteenä olevan isännöinti tehtä väluette lon elokuus sa Kunta omistaa kokonaisuudessaan Kiin teistö Oy Toi va kanhakan. Liitteet; Tilitoimisto Jukka Taskinen Ky:n tarjous Isännöintitehtäväluettelo Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tilitoimisto Jukka Taskinen KY:n tarjouk sen, jonka kokonaishinta vuodelle 2014 on 8 291,64 euroa alv 0 %. Isän nöinti / toimitusjohtajasopimus laaditaan yksivuotisena vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Tilitoimisto Jukka Taskinen Ky:n tarjous Liite 4 Isännöintitehtäväluettelo

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toivakan kunnan omaisuuden myynti syksyn 2013 aikana Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson: Toivakan kunnalla on kattamatonta alijäämää Kunnan velvollisuutena on kuntalain 65 mukaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä kattamattoman alijäämän kattamiseksi. Kunta avasi toukokuussa kuluvan vuoden talousarvion ja talousarvion avaamisen yhteydessä valtuusto päätti yksimielisesti lisätä toimintatuottoja ja leikata toimintamenoja Talousarvion toteuttamiseksi kunnanjohtaja on suorittanut kunnan omaisuuden kartoituksen ja pyytänyt laillistetulta kiinteistövälittäjältä neljästä kohteesta arvion realistisesta myyntihinnasta ja myytävyydestä. Arvion poh jalta kunnanjohtaja on laatinut selvityksen myytäväksi esitettävien koh tei den eri vai ku tuk sis ta kunnan kokonaistalouteen ja talousarvion toteutu mi seen. Lisäksi kunnan maa- ja metsäomaisuus on arvioitu sellaisien kohteiden osalta, jotka eivät ole kunnan strategisen kehittämisen painopisteissa. Kokonaisesitys koostuu kiinteistöjen lisäksi maa- ja metsätalousomaisuuden kohteista. Kunnanhallitukselle tarjotaan mahdollisuus tutustua etukäteen kunnanjohtajan esitykseen kunnantalolla perjantaina klo Kunnanhallitus päättää myydä kunnanjohtajan kokouksessa antaman eh dotuk sen mukaan kunnan omaisuutta talousarvion toteuttamiseksi. Myyntimenettely päätetään jokaisen kohteen kohdalla erikseen ja toteutettavan kaupan eri tyisehtona on, että kaupat toteutuvat vuoden 2013 puolella. Kirjalliset ostotarjoukset viedään valtuuston päätettäväksi. Kohteet asetetaan näkyville kunnan kotisivuille ja tarjouspyyntö julkaistaan keskisuomalaisessa lokakuun aikana sekä kohteilla järjestetään julkiset näytöt erikseen sovittuina ajankohtina. Kunnanjohtaja esitti myytäväksi Palosjärven kaksi rantatonttia, Paloisen leirikeskuksen, Huikon lisämaan, Aholan metsätilan ja Maijanniityn peltomaan. Esityksen jälkeen kunnanhallitus piti kokoustauon Kunnanhallituksen käymän keskustelun pohjalta puheenjohtaja kokosi seuraavan esityksen, jossa pohjaesityksen kohteet asetetaan Paloisten leirikeskusta lukuunottamatta myyntiin. Lisäksi myyn tiin ase te-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Kunnanhallitus taan Haukkavuo ren kaksi rantatonttia sekä ilmoitetaan mah dol lisuus tar jousten tekemi seen lisämaan ostamiseksi. Huikon lisämaan osalta kunnanhallitus velvoitti kunnanjohtajaa jatkamaan neuovotteluja tarjouksen tekijän kanssa ja valmistelemaan tarjouksen kunnanhallitukselle. Muut kohteet lai te taan jul ki seen myyn tiin ja tar jouk set pi tää toimit taa kir jallise na Toi vakan kun taan men nessä. Tar joukset osoite taan kun nan hal li tuk selle. Tarjoukset sitovat tarjoajaa ja kaupat tulee toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Kirjalliset ostotarjoukset viedään valtuuston päätettäväksi. Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä saatuja tarjouksia. Kunnanhallitus äänesti pohjaesityksen (jaa) ja hallituksen puheenjohtajan tekemän vastaehdotuksen (ei) kesken. Jaa (0 ) Ei (7). Kunnanhallituksen päätökseksi tuli äänestyksen jälkeen puheenjohtajan muutettu esitys. Kunnanjohtaja Larsson jätti eriävän mielipiteen päätökseen. Tapio Sal mi pois tui ko kouk ses ta py kä län kä sit te lyn ai ka na Kh 251 Valmistelija kunnanjohtaja Kalle Larsson: Kunta vastaanotti määräaikaan mennessä 8 tarjousta ja 1 ostotiedustelun. Määräajan jälkeen saapui vielä 1 ostotarjous. Tarjousten avauskokous järjestettiin Avauskokouksen pöytäkirja ja saadut tarjoukset sekä ostotiedustelu ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Erkki Ikoselle Aholan metsätilasta 36,3 ha ja Loukkusuon metsätilasta 4,4 ha yhteishintaan euroa. Lisäksi Antti Hannulalle lisämaata Huikosta noin 2,5ha hintaan , 50 euroa ja Pentti Korhoselle Maijanniityn pellon (2,16 ha) hintaan 9200 euroa. Myytäväksi esitettyjen kohteiden osalta kaupat tulee toteuttaa kuluvan vuo den aikana. Muiden saatujen tarjouksien ja ostotiedustelun osalta kunnanhallitus päättää, et tä ei esi tä kun nanvaltuustolle omaisuuden myyntiä, koska saadut tarjouk set ei vät täytä kunnan omaisuudelle asetettua myyntihintaodotusta. Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa uudelleen myyntiin Palosjärven rantatontit. Tar joukset pyydetään toimittamaan kirjallisena Toivakan kuntaan mennessä. Tarjoukset osoitetaan kunnanhallitukselle ja ne tulee olla tar jouksen tekijän osalta sitovia vuoden loppuun saakka. Mikäli tarjouk set vastaavat kunnan myyntihintaodotusta, tulee kaupat pyrkiä toteuttamaan vielä kuluvan vuoden aikana.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Eron myöntäminen perusturvalautakunnasta Kh 252 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Maarit Mansikkala on lähettänyt kuntaan kirjeen, jossa hän pyytää eroa perusturvalautakunnan varajäsenyydestä alkaen. Perusteluna on paikkakunnalta muutto. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) myöntää Maarit Mansikkalalle eron perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja 2) valitsee uuden varajäsenen perusturvalautakunnan jäljellä olevalle vaalikaudelle Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kuntalaisaloite kotihoidon tiloista ja vanhusten palveluasumisesta Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Edellisessä kokouksessa käsiteltiin kunnanhallituksen saamaa kuntalaisaloitetta liittyen kotihoidon huonoihin työtiloihin ja vanhusten palveluasumisen lisäämiseksi Toivakassa. Asia jätettiin perusturvajohtajan selvitettäväksi. Vanhustyön johtajan ja kuntalaisaloitteen tekijän kanssa on keskusteltu aloitteesta hyvässä hengessä. Yhdessä on todettu, että kotihoidon tiloissa on toivomisen varaa ja parempien tilojen järjestämisen tarve on tiedostettu. Asialle ei kuitenkaan mahda tällä hetkessä mitään, sillä kaikki mahdollinen teh tiin ennen tilojen muuttamista. Toivakan kunnassa on suunnitelma kesken liittyen vanhusten kevyempään palveluasumiseen. Tätä työtä jatketaan edelleen vuonna Esitys: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja se viedään edelleen kunnanhallitukseen. Hyväksytään Kh 253 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/toivakan 4H-yhdistys ry Kh 254 Valmistelija: talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin Toivakan 4H-yhdistys ry on saanut puoltavan päätöksen tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen Keski-Suomen ELY-keskukselta. Hankkeen toteutusaika on ja hankkeen tarkoituksena on säilyttää paikallista perinnekulttuuria ja luoda luonnollista sukupolvien välistä yhteistyötä sekä luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja ja tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään Toivakan omaa perinnetietoutta ja -paikkoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat toivakkalaiset vuotiaat. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on Toivakan kunnanhallitus on viimeksi käsitellyt Huikon kyläseura ry:n hankkeen välirahoitusta kokouksessaan 151 ja päättänyt myöntää korotonta kuntalainaa 50 % hankkeen julkisesta rahoitusosuudesta. Toivakan 4H-yhdistys ry:n hankkeen julkinen rahoitusosuus on Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Toivakan kunta myöntää Toivakan 4H-yhdistys ry:n Ennen vanhaan -hankkeelle välirahoituksena korotonta kuntalainaa 6 502,50 ajalle Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus piti kokoustauon Liitteet Liite 5 Hankkeen kuntalainahakemus/toivakan 4H

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon pyykkihuoltomaksu Perltk Valmistelija(t): Vanhustyön johtaja Kotihoito on tähän asti hoitanut säännöllisten kotihoidon asiakkaiden pyykkihuollon tuoden pyykit asiakkaiden kotoa palvelukeskukseen pestäväksi. Tästä ei ole peritty maksua. Pyykkimaksut peritään useissa muissa kun nissa. On perusteltua periä säännöllisen kotihoidon asiakkailta pyykkihuoltomaksu 5 /kerta, mutta kuitenkin korkein taan 25 /kk/asiakas. Esitys: Muutosesitys: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kotihoidon hoitamasta pyykkihuollosta peritään maksu 5 /kerta, mutta korkein taan 25 /kk/asiakas alkaen. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että säännöllisen kotihoidon asiakkailta, jotka tarvitsevat pyykkihuoltoa, pe ri tään mak su 5 /ker ta, mutta kor kein taan 25 /kk/asiakas alkaen. Hyväksytään Kh 255 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen pyykkihuoltomaksusta säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Maksu on 5 /kerta ja korkeintaan 25 /kk/asiakas. Maksu tulee voimaan Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän esityksen pyykkihuoltomaksusta säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Maksu on 5 /kerta ja korkeintaan 25 /kk/asiakas. Maksu tulee voimaan Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut v Tekltk Valmistelija(t): kunnallisteknikko Jouko Reinikainen, Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut ovat olleet voimassa lukien. Käyttömaksuja korotettiin tuolloin 5%. Nyt esitetään korotettavaksi 5% veden ja 10% jäteveden hintoja. Perusteluina ostopalvelu- ja henkilöstöpalvelujen nouseminen sekä jätevedenpuhdistamolle tehtävä saneeraus. Toivakan kirkonkylän toiminta-alueella, uusi hinta vesi 1,39 /m3 + 0,07 /m3 = 1,46 /m3 alv 0% jätevesi 1,83 /m3 + 0,18 /m3 = 2,01 /m3 alv 0% Tukkuvesihinta vesiosuuskunnille, uusi hinta vesi 1,10 /m3 alv 0% jätevesi 1,51 /m3 alv 0% Joutsan kunnalle, uusi hinta vesi 1,46 /m3 + 0,07 /m3 = 1,53 /m3 alv 0% jätevesi 1,95 /m3 + 0,20 /m3 = 2,15 /m3 alv 0% Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Teknisenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut alkaen ja esittää ne kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyn muutosesityksen mukaisesti ja esitetään ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kh 256 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan muutosesityksen vesi- ja jätevesimaksujen korotuksesta ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanjohtaja esitti, että asiassa ilmenneiden puutteiden johdosta asia palautetaan teknisen lautakunnan uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Muutosesitys vesi- ja viemärimaksujen käyttömaksuihin v. 2014

21 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lämpöpistokepaikkojen käyttömaksu Tekltk Valmistelija: va tekninen johtaja Matti Nikupeteri va teknisen johtajan ehdotus Kunnan työntekijän aloitteesta ja tehokkaana toimenpiteenä kiinteistöjen energiansäästöohjelman toteuttamiseksi kunnan kiinteistöjen lämpöpistokepaikat uusitaan vähemmän sähköä kuluttaviksi. Samalla lämpöpisto kepaikkojen taksoja tarkistetaan ja maksuja aletaan perimään työntekijöiltä. Varaamattomat paikat voidaan vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Vuorotyötä tekevät voivat muodostaa keskenään ryhmiä, jotka jakavat käyttömaksun keskenään. Maksu peritään kuitenkin vain yhdeltä nimetyltä henkilöltä. Työntekijä, joka tarvitsee työtehtehtävässään omaa autoa, voi ha kemuksesta saada vapautuksen käyttömaksusta joko osittain tai koko naan. Omien ajoneuvojen lämmittäminen muista kuin merkityistä lämpöpistokepaikoista on kiellettyä. Sisätilalämmittimien käyttö ei ole sallittua. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lämpöpistokepaikkojen käyttömaksun tarkentamista seuraavasti: Laskutuskausi on yksi vuosi kerrallaan ja se alkaa alkaa vuosittain Ennen laskutuskautta varauksen tehneiltä veloitetaan 40 euroa vuodessa. Sellai silta hen kilöiltä, jotka eivät ole työsopimussuhteessa kuntaan, veloitetaan 40 euroa kuukaudessa. Lupaehtojen vastaisesti lämpöpistokepaikkaa käyttäväl tä ve loi te taan 40 euron lisämaksu. Laskutuslisä on 10 euroa. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. Lämpöpistokepaikoista perittävät maksut esite tään kunnanhallitukselle ja val tuus tol le hy väk syttäväksi. Kh 257 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen lämpöpistokepaikkojen käyttömaksusta ja esittää niitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennusvalvontamaksutaksa Tekltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Rakennustarkastajan ehdotus MRL:n 145 :n perusteella luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä. Maksun perusteet määrätään kunnan hyväksymässä rakennusvalvontamaksutaksassa. Rakennusvalvontamaksut ovat julkisoikeudellisia maksuja, joita suoritetaan rakennusvalvontaviranomaisten palvelujen käyttämisestä. Nykyinen käytössä oleva rakennusvalvontamaksutaksa on ollut voimassa lukien. Teknisen lautakunnan vuodelle 2014 laadittuun talousarvioehdotukseen sisältyy 5 %:n korotus kaikkiin maksutaksoihin. Rakennusvalvontamaksujen korotuksen perusteena on taksan jälkeenjääneisyys, yleinen kustannustason nousu, kunnan taloudellinen tilanne sekä maksujen saattaminen samalle tasolle muiden kuntien kanssa. Ehdotus uudeksi maksutaksaksi on laadittu, ja se on tarkoitus saattaa voimaan lukien. Nykyisiä maksuja on korotettu n. 5 % ja maksut on pyöristetty seuraavaan täyteen euroon. Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan rakennusvalvontamaksutaksan ja päättää ottaa sen käyttöön lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennusvalvontamaksutaksan korotus esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen oikeaksi todistaa: Toivakassa Pöytäkirjan pitäjä

23 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 258 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen rakennusvalvontamaksun korotuksesta ja esittää niitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Korotetut maksut tulevat voimaan Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Ehdotus rakennusvalvontamaksutaksaksi

24 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnan vuokratalojen vuokran korotus Tekltk Valmistelija(t): tekninen johtaja Matti Nikupeteri Teknisen johtajan ehdotus Kunnan vuokratalojen vuokria tulisi korottaa yleisen kustannustason nousun perusteella 5 % vuoden 2014 alusta lukien. Vuokratason korotus on huo mioitu vuoden 2014 talousarviossa. Tekninen lautakunta päättää korottaa kunnan vuokratalojen vuokraa 5 % alkaen Päätös Kh 259 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuokrankorotukset esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyvväsyttäväksi. Valmistelija: talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen vuokratalojen vuokrien korotuksesta 5 % alkaen ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 5 %:n vuokrankorotuksen kunnan vuokratalojen sekä Idan kodin että tukipalveluasuntojen vuokrille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaukolämmöstä perittävät maksut Tekltk Valmistelija(t): va. tekninen johtaja Matti Nikupeteri va teknisen johtajan ehdotus Toivakan kunnan kaukolämmön hintaa ei ole vuosiin käsitelty teknisessä lautakunnassa. Käyvän hinnan arvioimiseksi pyydettiin asiaa koskeva selvitys DI Juha Lappalaiselta. Lappalaisen arvion mukaan 90 euroa /MWh riittäisi kattamaan juoksevat kulut sekä investoinnit. Tekninen lautakunta päättää Toivakan kaukolämpömaksuksi 90 euroa / MWh. Kaukolämmön hinta sidotaan energiatoimialalla käytettävään puupolttoaineen hintaindeksiin ja tehomaksu yleiseen kustannusindeksiin. Indeksin lukuarvo määritetään vuosittain käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden ajaksi. Päätös Kh 260 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaukolämmöstä perittävät maksut esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Valmistelija: talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin Vuonna 2012 Toivakan kunta on käyttänyt lämpökeskuksen tuottamaa lämpöä n mwh, josta n. 300 mwh on laskutettu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Öljylämmitystä on jouduttu käyttämään lisälämmityksenä n. 1 mwh vuonna Laskutushinta vuonna 2013 on 54,70 /mwh (alv 0 %). Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaukolämmön maksuksi ulkopuolisilta käyttäjiltä 90 /mwh ja esittää maksukorotusta valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Selvitys kaukolämmön hinnoittelusta

26 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Ennaltaehkäisevän perhetyön jatkumisen puolesta laadittua tietoa Perltk Valmistelija(t): Sosiaalityöntekijä ja ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä Ennaltaehkäisevä perhetyö on jatkunut Toivakan kunnassa pian kaksi vuotta. Toivakan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä ja Toivakan neuvolan työntekijät ovat laatineet sosiaalityöntekijän ja ennaltaehkäisevän perhe työn tekijän toimesta pe rus tei ta hy väk si koe tun en nal ta eh käi se vän per he työn jat kumi sek si Toiva kassa (liit teet 3 kpl). Esitys: Muutosesitys: Perusturvalautakunta päättää ottaa huomioon tehdyn raportin talousarviota 2014 päätettäessä, ja vie asian edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ennaltaehkäisevä perhetyö jatkuu yhdistettynä lastensuojelun perhetyöhön edelleen Toiva kan kun nas sa al kaen mää rä ai kaisena toimena vuoden 2015 loppuun. Asiaa tar kastellaan vuosit tain. Hyväksytään Kh 261 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi ennalta eh käi se vän per he työn jat ku mi sen vuoden 2014 loppuun saakka. Määräaikai suu den pe rus tee na on SO TE-uudistuksen voimaantulo. Perhetyöntekijän mää räai kai nen, 1 vuoden työ suh de lai tetaan avoimeen ha kuun vuoden 2013 ai kana ja työ suh de alkaa Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Asiakaspolkulaskelmia, Tlh Liite 10 Kannanotto, terveydenhoitajat Liite 11 Kannanotto, Toivakan lasten hyvinvointiryhmä

27 Toivakan kunta Pöytäkirja 18/ / 34 Kunnanhallitus Vuoden 2014 tulo- ja kiinteistövero Kh 262 Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään ve rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suu ruus. Jos ilmoitusta ei tehdä, verohallinto soveltaa ennakkoperinnässä edel lisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljän nesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit lais sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2014 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 % vakituisen asuinrakennuk sen veroprosentti 0,32-0,75 % Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä: rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % muiden asuinra kennus kuin vakituinen asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 % vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 % kor keampi kuin va ki tuisen asuin raken nuksen veroprosentti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 % voimalai tosten veroprosentti 0,60-2,85 % Toivakan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2011, 2012 ja ,5 %. Talouden tasapainottamissopimukseen sisältyy ehdollinen puolen prosenttiyksikön tuloveronkorotus vuodelle Korotusta ei ole toteutettu vaikka kunnan kattamaton alijäämä on vuosi vuodelta kasvanut, ollen vuoden 2012 lopussa Huomionarvoista on, että kattamatonta alijäämää ei voi kerryttää loputtomiin vaan talous tulee saada tasapainoon. Kunta voidaan nimetä kriisikunnaksi, mikäli taloutta ei saada tasapainoon ja ali jää mä kas vaa yli / asukas. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveroa tilitettä neen 2,4 % tä män vuoden tilityksiä enemmän, mikäli tuloveroprosentti olisi 20,5 %. Työl lisyystilanteen jat ku mi nen todennäköisesti heikkona laskee var sin op ti mis tista ar viota. Toivakan kunnan ta lous ar vio on laa dit tu ko rot taen tulo vero pro senttia 1 % ollen 21,5 %. Kiinteistöveroihin ei ole teh ty ko ro tuk sia. Korouksen johdosta verojen kokonaisvaikutus alustavan arvion mu kaan on yh teen sä noin euroa. Kokonaisvaikutus on alus tava ar vio ja voi si-

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot