Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Aika klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastus 5 3 Virkojen ja toimien muutokset ja täyttöluvat / Tekninen lautakunta 4 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman lähtökohdat 5 Rengonharju-säätiön lausuntopyyntö taustayhteisökuntien avustuksista vuosille 2015 ja Erik ja Eva Vehkasuon muistorahasto, Jussi Vehkasuon rahasto, Aliina Lahdensuo stipendirahasto ja Emäntä Iida Tiitun stipendirahasto / Lapuan Naisyhdistys ry hakemus 7 Kauppaopiston stipendirahasto, Kaupan stipendirahasto ja Paavo Ikolan stipendirahasto / Seinäjoen koulutuskuntayhtymän / Koulutuskeskus Sedu Lapuan hakemus Kaupunginhallituksen opintomatka 23 9 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti Esitykset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä 11 Lausunto Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 12 Täyttöluvat / Sairaalahuoltajan toimi Palvelukoti Jokilintuun ja lähihoitajan toimi Sairaalaosastolle Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Lapuan Frisbeegolf -ratahanke Määräalan myynti tiloista , , ja / Esko Hjelt Määräalan vuokraus tilasta / Barbo Oy Simpsiönvuori Oy:n yhtiökokous / ohjeet 45

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle 18 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätökset Ilmoitusasiat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjajäljennökset Kuntayhtymien pöytäkirjat/esityslistat Muut asiat 54 Liite Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 55

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Aika klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Päätöksentekijät Ylitalo Teppo puheenjohtaja Lahdensuo Veli-Martti 1. varapuheenjohtaja poistui esteellisenä :n 5 käsittelyn ja pää tök sen teon ajak si Lahdensuo Panu 2. varapuheenjohtaja Ampiala Riitta jäsen Kuivila Leena jäsen Lahtinen Helena jäsen poistui klo :n 22 käsittelyn ai ka na Lakaniemi Paavo jäsen Liljamo Carita jäsen Myllykangas Virpi jäsen Rintala Esa jäsen Vaahtoniemi Jussi jäsen Poissa Hella Pekka valtuuston 1. va ra pu heen johta ja Muut osallistujat Pöntinen Kai valtuuston puheenjohtaja saapui klo :n 4 käsittelyn ai ka na Yli-Paavola Anssi valtuuston 2. va ra pu heen johta ja Lepistö Arto kaupunginjohtaja, esittelijä Leppänen Toni hallintojohtaja, sihteeri Allekirjoitukset Teppo Ylitalo puheenjohtaja Toni Leppänen sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-22 Pöytäkirjan tarkastus , hallintokeskus Riitta Ampiala Paavo Lakaniemi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa , klo , hallintokeskus Toni Leppänen, hallintojohtaja

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 :n mukaan toi mi elin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, mil loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelli seksi tai enemmis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta jalle esi tyk sen sen pi tämi ses tä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara pu heen joh ta ja siten kuin Lapuan kaupungin hallinto säännössä on mää rät ty. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen sääntömääräi set ko koukset pi de tään jo ka toinen viikko maanantaisin kello alkaen. Mikäli maa nan tai na toimistot ovat sul jet tui na, kau pun gin hal li tuk sen kokous pide tään seu raavana päi vänä klo Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kh 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mu kaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, et tä kau pun gin hal li tuk sen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraava na toise na työ päi vä nä. Jos kokousta seuraava toinen työpäivä on py hä päivä, siir tyy tarkas tus seuraavaan työpäivään. Kaupunginhallitus voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisis sä asiois sa tarvittaessa myös erikseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Ampiala ja Paavo Lakaniemi sekä varatarkastajiksi Panu Lahdensuo ja Leena Kuivila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitiin Riitta Ampiala ja Paavo Lakaniemi sekä va ra tar kas ta jik si Panu Lahdensuo ja Leena Kuivila.

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Virkojen ja toimien muutokset ja täyttöluvat / Tekninen lautakunta 254/ /2015 Tekla Valmistelija: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh , Teknisen lautakunnan osuus kaupungin toimintakuluista on noin 12 % ja toimintakatteesta noin 7 %. Ahtaan taloustilanteen johdosta toi minnas ta on etsitty säästöjä, joiden avulla pyritään turvaamaan ta lou del liset toimintaedellytykset itsenäisenä kaupunkina myös tu le vai suu des sa. Osa säästöistä kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstöön kohdistuvat säästöpäätökset vuosien 2014 ja 2015 osal ta on tehty, mutta eläkkeelle siirtyneiden ja siirtyvien henkilöiden vir ko jen ja toimien täyttämiseen liittyvät päätökset tarvittavilta osil taan on vie lä te ke mät tä. Teknisen keskuksen henkilöstömäärätavoite vuoteen 2016 saakka htv (henkilötyövuosi) Henkilötyövoiman vertailumäärä 93,4 85,6 81,4 80,1 (il man tilahuoltajia) Henkilötyövoiman vähenemä vuo des ta , ,3 Henkilöstön tarve pohjautuu palvelujen ja omaisuuden hoidon ta lou delli seen toteuttamiseen. Henkilöstön määrää arvioidaan tarkemmin henki lös tö suun ni tel mas sa. Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla Teknisen lautakunnan kehittämisryhmä on käsitellyt hen ki lös tö suun nitel maa ja puoltaa sen mukaisten täyttölupien hakemista. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy hen ki lös tö suun ni telman, ja: 1. Esittää kaupunginhallitukselle, että atk:n yhden toimen osalta teh dään seuraava muutos: Atk-järjestelmävastaavan nimike muu te taan alkaen atk-suunnittelijan nimikkeeksi ja kel poi suus eh dok si määrätään soveltuva ins.amk. tutkinto

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Muutoslomake Liite 80 b / Tekla Pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa seuraaville viroille ja toi mil le: 1) Atk-suunnittelijan toimi ) Kunnallistekniikan päällikön virka 3) Tiemestarin virka ) Kiinteistöpäällikön virka 5) LVI-insinöörin toimi ehdolla, että toimi vapautuu ) Kaksi kiinteistönhuoltajan tointa 3. Pyytää kaupunginhallitukselta rekrytointilupaa kiin teis tö yh tiöiden fuu sion tuloksena syntyvän uuden yhtiön Lapuan Asunnot Oy toi mi tus joh ta jan työsuhteelle arviolta alkaen. Uusi yh tiö tai kau pun ki solmii työsuhteen yhtiön toiminnan alkaessa. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Ahti Latvala, puh , Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh , Henkilöstösuunnitelma ja Atk-suunnittelijan toimen muutoslomake oheis ma te ri aa li na. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun otsikkoasiassa. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Kh 3 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh , Henkilöstösuunnitelma ja Atk-suunnittelijan toimen muutoslomake oheis ma te ri aa li na.

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun otsikkoasiassa. Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja alustivat asiaa. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan pää tös eh do tuksen: "Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan ATK-järjestelmävastaavan toimel le lukien. Muilta osin asia siirretään uuteen val mis te luun." Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman lähtökohdat 306/ /2015 Kh 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Yleinen talouskehitys Yleistä Suomen talouden ja kuntatalouden kehitystä on selvitetty oheises sa liitteessä. Yleinen talouskehitys liitteenä. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin tilikauden tulokset ovat olleet vuosina ali jää mäisiä. Talouden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin valtion osuus leik kauk set, yleinen heikko talouskehitys, eri kois sai raan hoidon menojen kasvu, uudet velvoitteet sekä asukasluvun kas vus ta ja väes tön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu. Vuonna 2014 talous kohentui tuloveroprosentin noston, kaupungin omien talouden tasapainottamistoimenpiteiden ja ennusteita pa rem man ve ro tu lo jen tilitysmäärän vuoksi. Vuosikate oli 6,1 milj.. Tulos oli ylijää mäi nen 1,8 milj., josta kuitenkin merkittävä osuus, n. 1,2 milj., joh tui poistojärjestelmän muutoksesta. Taseen yli-/ali jää mä ti lil lä oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä 11,5 milj.. Kaupungin ti li kau den tulokset vuo si na ovat olleet seuraavat (alla oleva ku vio):

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Talouden tunnusluvuista tuloslaskelman osalta vuosikatteen tulee kattaa poistot, jotta alijäämää ei syntyisi. Vuonna 2014 pois to suun ni telmaa muutettiin, mikä merkitsi tuloksen parantumista 1,2 milj. eu rol la. Pois to jär jes tel män muutos parantaa tulosta, mutta ei tuo ra hoi tuk sel lises ti helpotusta talouteen. Pidemmällä aikavälillä vuo si kat teen tulisi kat taa myös nettoinvestoinnit ja lainojen lyhennykset, jotta ta lous olisi ra hoi tuk sen näkökulmasta tasapainossa ja vel kaan tu mi nen ei jatkuisi. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet 15 vuoden aikana vuosina yhteensä 100,4 milj., keskimäärin vajaa n. 7 milj. vuot ta kohti. Tulorahoituksen määrä on vastaavasti ollut 51,6, va jaa 3,5 milj. /vuo si. Vaje on katettu kassavaroja purkamalla ja pää osin lainalla. Lai na mää rä on kasvanut ko. ajanjaksolla 35,4 milj. eu roa ollen vuonna ,4 milj., asukasta kohti 667, vuoden 2014 tilinpäätöksessä 44,8 milj., asukasta kohti. Viimeisten viiden vuoden aikana lainamäärä on heikon tu lo ra hoi tuk sen vuok si kaksinkertaistunut 22,4 milj. eurosta 44,8 milj. euroon. La puan kau pun gin lainamäärän kasvu ei ole mitenkään poik keuk sel lis ta ver rattu na koko kuntasektorin lainamäärän kehitykseen, mutta vel ka mää rän kas vu vauh ti on huolestuttavaa. Vaikka talous kohentui vuonna 2014, lainamäärä kasvoi edelleen yli 7 milj.. Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi valtionosuuslain mu kaisis ta kriisikunnan kriteereistä; raja-arvo ylittyy, kun tunnusluku on > 50 %. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku nousi v ,5 prosenttiin. Tulorahoituksella rahoitettiin investoinneista n. 50 %. Ku lu van vuoden talousarvion vuosikate on 5,1 milj. ja net to in ves toinnit 9,1 milj., joten myös kuluvana vuonna lainamäärä kas vaa 3,9 milj.. Tämänhetkisellä alhaisella korkotasolla nykyisen lai na mää rän kor kokus tan nuk set ovat vielä hallittavissa, mutta kor ko ta son nousu toteutuu jol lain aikavälillä. Vuosikatteen, investointien omahankintamenojen ja poistonalaisten inves toin tien suhdetta kuvataan alla olevassa kuviossa.

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin erittäin tiukaksi käyttötalouden osal ta -2 % tasoon verrattuna vuoden 2014 talousarvio. Ta lous ar vion tu los las kel ma on ylijäämäinen 0,5 milj.. Toukokuun lopun toteutuman mukaan vuosikate oli euromääräisesti lähes samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Käyt tö ta lous uh kaa kuitenkin ylittyä, sillä perusturvalautakunnan ta lous ar vion on arvioi tu ylittyvän n. 2 milj.. Muut toimialueet eivät ole tässä vai hees sa ra por toi neet ylityksistä. Vuosikatteen ja tilikauden tu lok sen lopulliseen ta soon vaikuttavat verotilitysten kehitys, kun ta ryh män kunnallisveron ja ko-osuu den mahdolliset muutokset sekä käyt tö ta lou den loppuvuoden ke hi tys. Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma Valtionosuusleikkaukset, heikko talouskehitys ja kasvavat me no pai neet vai keut ta vat edelleen tasapainoisen talouden saavuttamista ja ta lousar vion laadinta vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille on varsin haasteel lis ta. Uuden hallituksen hallitusohjelman vaikutuksista kun tien talou teen ei ole vielä kuntakohtaisia laskelmia. Myös tuleva so te-uu dis tus vaikuttaa ratkaisevasti kuntien johtamiseen, hallintoon, pal ve lu toi min taan ja rahoitukseen, mutta todennäköisesti ratkaisut eivät vielä vaikuta vuoden 2016 talousarvioon. Valtionosuusleikkaus vuonna 2016 on yhteensä n. 4 milj., minkä lisäk si kiinteistöveron poiston vaikutus verotulojen ta saus jär jes tel mäs tä pie nen tää valtionosuutta vuositasolla 0,9 milj. joka vuosi.

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kasvavan toukokuussa jul kais tun en nus teen mukaan koko maassa vuonna 2016 noin 2,8 %. La puan kun nal lis ve ro jen tilitykset olisivat kuntaliiton ennusteen mu kaan noin 2,5 % kuluvaa vuotta suuremmat. Verotulojen ti li tys en nus teet tar ken tuvat, kun ennakkotiedot verovuoden 2014 verotuksesta val mis tu vat. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kasvavan tänä vuonna 1,1 pro sent tia ja pysyvän ensi vuonna samoissa lukemissa. Vuonna 2016 inf laa tion arvioidaan olevan keskimäärin noin 1,4 %. Toimintamenoihin kohdistuu kasvupaineita mm. palkkojen so pi mus koro tus ten kautta. Kunta-alan sopimuskausi päättyy Työ markki na jär jes töt neuvottelivat työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jak son so pi mus ko ro tuk sis ta; KT Kuntatyönantajat hyväksyi neu vot te lu tu lok sen Neuvottelutulos mahdollistaa KT:n ja kun ta-alan pää so pi jajär jes tö jen sektorikohtaisten neuvottelujen käyn nis tä mi sen. Neu vot te lujen takaraja on Työ- ja vir ka eh to so pi muk sen mukaisia palkko ja korotetaan toisen sopimusjakson alusta tai lähinnä sen jälkeen alka van palkanmaksujakson alusta yleis ko ro tuk sel la, jonka suuruus on 16 kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 %. Edellä mainittu so pimus ko ro tus on mitoitettu 12 kk jakson mu kaan. Varaus so pi mus ko rotuk siin vuodelle 2016 budjetoidaan kes ki te tys ti kaupunginhallituksen ta lous ar vi oon. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kus tan nus ke hi tyk seen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiiri valmistelee ensi vuoden ta lous ar vionsa siten, että toimintamenojen kasvu on -1 % verrattuna ta lous ar vi oon Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion laadinta on haastavaa, koska kuluvan vuoden perusturvalautakunnan talousarvion on ar vioi tu ylitty vän 2 milj. euroa. Kasvupaineita tulee edelleen väes tö ra ken teen muu tok ses ta, oppilasmäärän ja asukasluvun kasvusta sekä laa je ne van inf ra struk tuu rin aiheuttamasta menolisäyksestä. Maan hallituksen asettamat tavoitteet, jotka tähtäävät kuntien vel voittei den purkamiseen 1 mrd. eurolla, ovat vielä keskeneräisiä eikä nii den eu ro mää räis tä vaikutusta kuntakohtaisesti ole arvioitu. Viime vuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen ja tuloslaskelman nä kö kulmas ta tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin korkeampi kuin vuo sika te, joten velkaantuminen jatkui edelleen. Kaupungin talouden on gelma na onkin ollut edelleen vuosikatteen alhainen taso ver rat tu na

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus in ves toin ti ta soon ja investointitarpeeseen ja tästä aiheutuva vel kaan tumis vauh ti; vuosikatteen ylittävä osuus nettoinvestoinneista mer kit see lai na mää rän kasvua. Talouden tasapainottamistarve on edelleen välttämätöntä sekä kaupun gin oman toiminnan osalta että tulevien valtakunnan tason sääs töta voit tei den ja päätösten vuoksi. Talouden ta sa pai not ta mis toi mi kun ta on kokoontunut kevään aikana 4 kertaa. Kokouksissa on kä si tel ty ku luvan vuoden talouden toteutumaa, kuultu toimialojen nä ke myk siä talous ar vion toteutumisesta ja toimenpiteistä vuonna 2015 se kä alustavia suun ni tel mia tulevan vuoden talousarvioon vai kut ta vis ta toimenpiteistä. Ta lou den tasapainottamistoimikunta jatkaa työ tään elokuulla ja kuulee eri toimialojen edustajia vuoden 2016 ta lous ar vion val mis te lu vai heessa. Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukkaa taloudenpitoa seuraavien pääperiaatteiden mu kai sesti: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. 2. Toimielinten tulee talousarvioesityksessään noudattaa kaupun gin val tuus ton hyväksymää talouden ta sapai not ta mis oh jel maa ja sen mukaisia sopeutustoimia ja raken ne uu dis tuk sia sekä vuonna 2014 laaditun ta sa pai not tamis suun ni tel man toimenpideohjelmaa. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toi min ta menot ovat -1 % vuoden 2015 talousarvion toimintamenojen tasos ta. Toimielimen on tehtävä selvitys, millä toimenpiteillä tämä tavoite saavutetaan. Toimielintasolla menojen vähennys tulee olla todellista pois lu kien toiminnallisista tai muista muutoksista johtuvat toiselle hal lin to kun nal le tai toiminta-alueelle siirtyvät menot. Ase tettuun tavoitteeseen pääsemiseksi hallintokuntien tulee ke hittää ja tehostaa toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta tar kaste le mal la palvelutuotannon tasoa ja laajuutta sekä vaih to ehtoi sia palvelujen tuotantotapoja, ostopalveluja ja avustuksiin käy tet tä viä määrärahoja. Myös toimitilojen käyttöä tulee tehos taa ja tarkastella tilojen käyttöä uudella tavalla, jotta ti lakus tan nuk set saataisiin pienemmiksi ja joistakin ti lois ta/kiinteis töis tä voitaisiin mahdollisesti luopua.

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Merkittävä osa eli noin puolet toimintamenoista muodostuu hen ki lös tö ku luis ta. Henkilöstösuunnitelmalla tulee ennakoida hen ki lös tön eläköityminen ja vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä/toimintoja uu del la tavalla siten, että kaupunginvaltuuston hy väk sy mässä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu 5 hen ki lötyö vuo den vuosittainen poistuma saavutetaan. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan kus tan nusta son nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaih to eh to ja tu lo jen lisäämiseksi. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hyväk sy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra te giois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul ko asul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laadin ta oh jeen mukaisesti. Talousarvion 2016 tekniset laadintaohjeet liitteenä. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat laadintaperusteista, esi tyk set palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi. 6. Vuoden 2016 talousarvioesitykset tulee jättää ta lous joh ta jal le mennessä. Vuoden 2016 talousarvion kehyksen lähtökohdat täsmentyvät syk syn ai ka na, kun hallitusohjelman ja valtion budjetin vaikutukset, ve ro tus tiedot vuodelta 2014, verotulojen tilitysten ennusteet kuluvalle ja ensi vuodel le sekä valtionosuusperusteet tarkentuvat. Annettuja laa din ta pe rustei ta tarkistetaan tarvittaessa. Kaupunginvaltuusto määrittelee talousarvion tuloperusteet eli ve ro prosen tit sekä investointitason ja investointien rahoittamiseksi tar vit ta van lai nan oton talousarvioprosessin kuluessa. Tuloperusteet vah vis taessaan valtuusto määrittää merkittävältä osin ta lous ar vio vuo den tu lo pohjan ja samalla palvelutason, mihin ta lous ar vio vuon na on mah dol lis ta osoit taa määrärahat lautakuntien ta lous ar vioi hin ja in ves toin tei hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion laadinnassa nou da tet ta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2016 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , ja ta lous joh ta ja Tuula Kuisti, puh , Liitteet 1 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman lähtö koh dat / yleinen talouskehitys ja kuntatalouden kehitys 2 Talousarvion 2016 tekniset laadintaohjeet

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Rengonharju-säätiön lausuntopyyntö taustayhteisökuntien avustuksista vuosille 2015 ja / /2011 Pjst Valmistelija: kaupunginjohtaja Arto Lepistö Rengonharju-säätiön hallitus pyytää saapuneella kirjellään taus ta yh tei sö kun nil ta lausuntoa, millä vaihtoehdoilla ja määrällä kun nat ovat valmiita rahoittamaan säätiön toimintaa vuonna Li säk si säätiön hallitus pyytää Seinäjoen ja Lapuan kaupunkeja il moit ta maan, mak sa vat ko ne vuodelle 2015 haetut avustusmäärärahat ko ko nai suudes saan. Säätiön hallituksen kirje jaetaan kokonaisuudessaan esityslistan liit teenä. Vastausta pyydetään mennessä. Kirjeessä esitetyt kolme vaihtoehtoista toimintamallia ovat seu raa vat: Vaihtoehto 1: Nykymalli. Lentoasema pidetään avoinna läpi vuoden nykyi sel lä palvelutasolla. Vaihtoehto 2: Rajoitetun toiminnan malli. Lentoaseman toiminta ra jataan sellaiseksi, että lentoaseman toimiluvan ehtojen mukaiset vaa timuk set täytetään ja lentoliikenteen tarvitsema lentoasemapalvelu on saa ta vis sa vain tilauksesta. Vaihtoehto 3: Lentoasematoiminnoista luopuminen. Lentoaseman toimi lu van edellyttämät toiminnot ajetaan hallitusti alas. Alasajon jäl keen len to ase man alueesta ja kiinteistöstä pidetään huolta kunnes alu eel le löy de tään uusi toimija. Säätiön hallitus toteaa kirjeessään mm., että säätiöllä ei ole tällä hetkel lä edellytyksiä maksaa heinä-, elo-, ja lokakuussa erääntyviä lai nanly hen nyk siä ja -korkoja, ellei Seinäjoen kaupunki maksa lop pu osaa bud je toi mas taan avustuksesta ja ellei Lapuan kaupunki mak sa säätiön bud je toi maan avustusosuuttaan. Lapuan kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2015 ta lous ar vi oon ei sisälly kirjeessä mainuttua euron avustumäärärahaa Rengon har ju-sää ti öl le.

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Taustayhteisöt ovat kokoontuneet ja pohtimaan lento ase man tulevaisuutta. Palavereissa käytyjen keskustelujen pe rusteel la yhteinen näkemys painottuu vahvasti lentoaseman hal lit tuun alas ajoon, koska toteutuneen kehityksen ja tiedossa olevan tu le vai suuden perusteella lentoasematoiminnan keskeinen tar koi tus pe rä eli kentän tarve on käytännössä osoittautunut maakunnan yri tys ten kannalta lä hes olemattomaksi. Maakunnan elinkeinorakenne ei ole kovin len tomat kus tus in ten sii vis tä. Junayhteydet ja Vaasan len to ase man läheisyys näyt tä vät tyydyttävän matkustustarpeen riit tä väs ti. Tulevaisuudensuunnitelmansa säätiön hallitus asettaa va paa-ajan matkus tuk seen. Aluetalouden kehittämisen kannalta val mis mat ka len not hei ken tä vät maakunnasta poissiirtyvää ostovoimaa. Ul ko mais ten matkai li joi den maakuntaamme kohdentuvien yö py mis vuo ro kau sien osalta olem me ns. alisuoriutuja muihin maakuntiin ver rat tu na. Len to ase ma toimin nan kannattavuuteen ei tältä osin ole odo tet ta vis sa kovin nopeasti apua. Seinäjoen seudun kunnista Rengonharju-säätiössä eivät ole mu ka na Ala vus, Kauhava, Kuortane ja Isokyrö. Kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtajiston työryhmä esittää kaupunginhallitukselle Ren gon harju-sää ti öl le annettavana vastauksena pyydettyyn lausuntoon, että esite tyis tä toimintamallivaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin on vaih to eh to 3, koska elinkeinoelämän puolelta lentoasemalle ei ole ollut enää muuta maan vuoteen aitoa kannattavuuden edellytykset täyt tä vää tarvetta ei kä näköpiirissä ole, että tarvetta ilmaantuisi jat kos sa kaan. Lisäksi esitetään viitaten kaupunginvaltuuston ko kouk sessaan hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon, että siihen ei ole si sälly tet ty avustusmäärärahaa Rengonharju-säätiölle koskien vuotta 2015 ja tähän mennessä ei ole tullut mitään uutta sellaista, joka an tai si aiheen käsitellä asiaa uudelleen. Vuoden 2016 osalta todetaan, että on erittäin epätodennäköistä, et tä La puan kaupunki tulisi varaamaan avustusmäärärahaa ensi vuo del le vii ta ten tarkoituksenmukaisimmaksi toimintamalli-vaihtoehdoksi eh dote tun esityksen vuoksi.

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Puheenjohtaja alusti asiaa. Kaupunginjohtaja teki ehdotukseensa seuraavan lisäyksen: "Lapuan kaupunki on valmis neuvottelemaan säätiöstä luo pu mi ses ta." Puheenjohtajiston työryhmä hyväksyi kaupunginjohtaja ehdotuksen lisäyk si neen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh , Kh 5 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa Rengonharju-säätiölle vastauksena pyy dettyyn lausuntoon, että esitetyistä toimintamallivaihtoehdoista tar koi tuksen mu kai sin on vaihtoehto 3, koska elinkeinoelämän puolelta len toase mal le ei ole ollut enää muutamaan vuoteen aitoa kan nat ta vuu den edel ly tyk set täyttävää tarvetta eikä näköpiirissä ole, että tar vet ta ilmaan tui si jatkossakaan. Lisäksi esitetään viitaten kaupunginvaltuuston ko kouk sessaan hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon, että siihen ei ole si sälly tet ty avustusmäärärahaa Rengonharju-säätiölle koskien vuotta 2015 ja tähän mennessä ei ole tullut mitään uutta sellaista, joka an tai si aiheen käsitellä asiaa uudelleen. Vuoden 2016 osalta todetaan, että on erittäin epätodennäköistä, et tä La puan kaupunki tulisi varaamaan avustusmäärärahaa ensi vuo del le vii ta ten tarkoituksenmukaisimmaksi toimintamalli-vaihtoehdoksi eh dote tun esityksen vuoksi. Lisäksi Lapuan kaupunki on valmis neuvottelemaan säätiöstä luo pu mises ta.

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Veli-Martti Lahdensuo poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi esteellisenä. (yhteisöjäävi) Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Erik ja Eva Vehkasuon muistorahasto, Jussi Vehkasuon rahasto, Aliina Lahdensuo stipen di ra has to ja Emäntä Iida Tiitun stipendirahasto / Lapuan Naisyhdistys ry hakemus 213/ /2015 Kh 6 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Lapuan Naisyhdistys ry on toimittanut Lapuan kaupunginhallitukselle osoi te tun hakemuksen, joka on päivätty "Lapuan Naisyhdistys ry sai Lapuan emäntäkoulua pitäessään tes tament ti lah joi tuk se na Erik Vehkasuon päivätyssä tes ta men tis sa 1/2 hänen omaisuutensa jäämistöstä käytettäväksi muis to ra has tok si La puan emäntäkoululle. Tämän muistorahaston nimenä tuli ol la Erik ja Eva Vehkasuon muistorahasto ja siitä tuli jakaa sti pen de jä koulun vähä va rais ten oppilaiden tukemiseen. Lisäksi Lapuan emän tä kou lul la oli en tuu des taan Jussi Vehkasuon rahasto, Aliina Lah den suon sti pen di rahas to sekä Emäntä Iida Tiitun sti pen di ra has to. Näiden stipendirahastojen käytöstä rahastojen sääntöjen mukaan päät ti Lapuan Naisyhdistyksen johtokunta yhdessä Lapuan emän täkou lun johtokunnan ja opettajakunnan edustajien kanssa. Lapuan emäntäkoulu siirtyi Lapuan kaupungille ja tuos sa yh tey des sä kaupunki sitoutui säilyttämään kaupungin omis tuk seen liitty vien stipendirahastojen käyttötarkoituksen ennallaan. Sti pen di ra hasto ja varten valittiin toimikunta, jossa olivat edustettuina La puan Nais yhdis tys ry, Lapuan emäntäkoulun johtokunta (nyk. La puan kaupunki) sekä opettajakunta. Nykyisin stipenditoimikunta hyväksyy opettajien ehdotukset opin to matko jen tukemisesta ja jaettavista stipendeistä. Viime vuosina näi hin on käy tet ty rahastojen pääomaa, joka on vastoin rahastojen sään tö jä. Lapuan Naisyhdistys ry pyytää Lapuan kaupunkia palauttamaan stipen di ra has tot Lapuan Naisyhdistys ry:lle. Yhdistys tulee käyttämään ra has to jen tuotot vuosittain jaettaviin opiskelijoille tarkoitettuihin sti pendei hin sekä avustuksiin rahastojen sääntöjen tahtoa muut tu neis sa olosuh teis sa soveltaen."

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/ (56) Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää siirtää Erik ja Eva Vehkasuon muis to ra haston, Jussi Vehkasuon rahaston, Aliina Lahdensuo sti pen di ra has ton ja Emän tä Iida Tiitun stipendirahaston Lapuan Naisyhdistys ry:lle käy tettä väk si rahastojen sääntöjen mukaisesti muuttuneissa olo suh teis sa sovel taen. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot