Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutos yhdyskuntasuunnittelussa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja haasteet yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön suunnittelussa ILMANKOS luento Erikoistutkija Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Teknillinen korkeakoulu

2 Ilmastonmuutoksen huomioarvo Ilmastonmuutos Helsingin Sanomissa mainintoja vuosi

3 Ilmastonmuutos ja ilmaston luontainen vaihtelu Yhteiskunnat, yhteisöt, talouden sektorit, maat, alueet, organisaatiot: haavoittuvuus ja sopeutumiskyky Hillintä; vähennetään kasvihuonekaasuja Päätöksenteko ja suunnittelu Suunniteltu sopeutuminen

4 Alueiden käytön ja ilmastonmuutoksen suhde HILLINTÄ: Miten maankäyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä alueiden käytön strategioita muuttamalla? SOPEUTUMINEN: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa alueiden käytön mahdollisuuksiin? Millaiset alueiden käytön strategiat vähentävät ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia?

5 Yhdyskuntasuunnittelun merkitys Yhdyskuntasuunnittelu ja maankäyttö olennaisia välineitä sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että sopeutumisessa Rakenteellinen näkökulma korostuu (vs. toiminnan näkökulma, esim. asuminen, kulutusvalinnat) Yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen (rakennusten ikä, infrastruktuurin ikä, sijaintitekijöiden inertia ) jopa satoja vuosia Mukana kysymys julkisen edun ja yksityisten intressien yhteensovittamisesta

6 HILLINTÄ

7 Lähde: EEA (2006) Urban Sprawl in Europe

8 Lähde: EEA (2006) Urban Sprawl in Europe

9 Eri kulkumuotojen energiankulutus Lähde: YTV (2007): Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategia

10 Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu ilmastonmuutoksen hillinnän välineenä Tavoitteena suunnata kasvu ja rakentamispaineet olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle, kiinteästi sen jatkumoksi tai esim. erillisiksi tiiviiksi satelliitti-yhdyskunniksi raide- tai muun julkisen liikenteen varaan lyhentää matkaetäisyyksiä lisää mahdollisuuksia liikkua kävellen ja pyörällä parantaa joukkoliikenteen tarjonnan mahdollisuuksia, säästää rakennettujen alueiden ulkopuolelle jääviä luonnonympäristöjä mahdollistaa kaukolämmön kilpailukyvyn ja rakennettavan kunnallistekniikan tehokkaan hyödyntämisen

11 Hyvä esimerkki: München Lähde: EEA (2006) Urban Sprawl in Europe

12 Lähde: YTV (2007): Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategia

13 Tampere - rakennemallien kuvaus Ilmastonmuutos, energiankulutus Ilmastonmuutok-sen hillintä ja kiinteät lähteet Rakennusten lämmitysja jäähdytysenergia Maksimaalisesti otettavissa käyttöön energiatehokas kaukolämpö ja kylmä, joka synnytetään sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Keskitetyn rakenteen hyödyt/riskit. Huonommat mahdollisuudet energiatehokkaalle kaukolämmölle ja kylmälle. Tiivistämisen kautta mahdollisuuksia kaukolämmön lisäykselle. Nykykäytännöillä huonohkosti toteutettavissa kaukolämpö ja - kylmä sähkön ja lämmön yhteistuotannolla, mutta 2020 jälkeen tilanne toinen. Ostosähköä joudutaan ostamaan muualta. Pienvoimalat ja biopolttoaineet mahdollisuus lämmön tuotannossa. Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus tekee kaukolämmön käytön kalliiksi. Huomio rakennusten energiatehokkuuteen (passiivitaloihin) ja jäähdytykseen. Jätehuolto Keskitetyssä jätehuollossa reitistöt todennäköisesti lyhyimmät Keskitetyssä jätehuollossa reittien optimointiin huomio Keskitetyssä jätehuollossa reittien optimointiin huomio Keskitetyssä jätehuollossa mallissa todennäköisesti pisimmät reitit Huomioita -Seudun kaukolämmönenergiapaletin haavoittuvuus (saatavuus, hinnan nousu), uusiutuvien energialähteiden vähäinen osuus, -Jätteiden käsittelymallien vaikutus- voidaanko löytää eroja esim. biokaasun hyödyntämisessä? -Lämpöpumput, jäteveden hyötykäyttö ym. tekniset ratkaisut on erikseen arvioitava -Mitkä ovat energiatehokkaan lämmön-/kylmätuotannon toteuttamismahdollisuudet eri malleissa ja erityyppisillä alueilla tulevaisuudessa? Lähde: Pöyry Environment Oy

14 Eheyttämisen keskeisimmät periaatteet 1. Täydennysrakennusmahdollisuuksien hyödyntäminen Selvitykset täydennysrakentamisalueista ja liikkumistarpeen muutoksista etsitään tiivistämiskohteita ensisijaisesti jo kertaalleen rakennetulta alueilta ja noudatetaan valikoivan tiivistämisen periaatetta, etenkin alhaisemman tehokkuuden esikaupunkialueella 2. Keskustojen tukeminen ja monipuolistaminen esim. kaupan suuryksiköt keskustoissa vs. tajaamien ulkopuolella? 3. Uusien alueiden sijoittaminen olemassa olevan rakenteen yhteyteen ja/tai hyvien liikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen, saavutettaville 4. Huomio koko yhdyskunnan tai seudun rakenteeseen (ei esim. yksittäisen asuinalueen). Esimerkiksi taajamarakennetta kehitettäessä voidaan tarkastella kohdekuntaa laajempaa aluetta hyödyntäen mm. kuntien yhteistä yleiskaavaa sekä laatimalla liikennejärjestelmäsuunnitelmia 5. tiiviydestä aiheutuvia koettuja haittoja pyritään välttämään Tarjottava hyötyjä asukkaille (palveluiden paraneminen) ei vain tiivistämistä

15 Tukholman kokeilu - Stockholmförsöket Tukholman kokeilu 2005 alkaen (valtio maksajana) Julkista liikennettä laajennettiin, liityntäpysäköinnin parantaminen, 2006 ruuhkaverokokeilu eli tilapäinen sisääntuloteiden tietulli Tuloksia: ajoneuvoliikenne väheni enemmän kuin odotettiin saavutettavuus parani, matkustusajat lyhenivät ja niiden arvioitavuus parantui teiden turvallisuus parantui ihmisten asenteet positiivisempia kokeilun jälkeen kokeilun edut ja haitat jakaantuvat epätasaisesti aluetalouteen marginaalisia vaikutuksia kustannus-hyöty-analyysi osoittaa ruuhkaveron edullisuuden

16 Porvooseen uusi energiatehokkaan asuinalueen pilottihanke Porvoossa on käynnistymässä uusi energiatehokkaan asuinalueen rakentamisen hanke, jossa kehitetään energiaa säästäviä toimintamalleja asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi energiatehokas asuinalue Porvoon Skaftkärriin. Alueelle on suunniteltu noin 1000 omakotitalotonttia sekä lisäksi yhtiömuotoista rakennusoikeutta noin kerrosneliötä. Kaupunki haluaa hyödyntää energiaa säästäviä ja innovatiivisia menetelmiä alueen rakentamisessa, energiahuollossa ja liikennejärjestelyissä Plus-energiarakentaminen mukana hankkeessa: asuntoosakeyhtiöistä energian tuottajia

17 SOPEUTUMINEN

18 Kasvavat kustannukset

19 Perusteet ilmastonmuutokseen sopeutumiselle 1. Ilmastonmuutos on tosiasia 2. Tarve nykyilmaston vaihtelun riskien hallintaan 3. Ilmakehään jo päästettyjen kasvihuonekaasujen hitausvoima : lämmittävä vaikutus jatkuu useita vuosia, vaikka päästöt loppuisivat heti 4. Merkittävä osa ilmastoriskien aiheuttamista vahingoista johtuu yhteiskunnallisista muutoksista (esim. maankäyttö, rakentaminen, aluekehitys, väestökehitys) 5. Tehokkuus: sopeutumistoimien kohdentaminen tehokasta suojautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksilta; muutosten hyödyntäminen

20 Odotettavissa Suomessa Suomen keskilämpötilat voivat kohota 4-6 astetta vuoteen 2080 mennessä Suomessa lämpeneminen nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin Talvet lämpenevät enemmän kuin kesät (jopa + 7 astetta) Lisääntyvä sateisuus: % vuoteen 2080 mennessä Sään äärevöityminen: sekä kuivat että sateiset kaudet, rankkasateet, tulvat ja myrskyt voivat lisääntyä

21 Odotettavissa Suomessa Merenpinnan nousua rannikkoalueilla Muutokset lumipeitteessä ja maan routimisessa Lumisten päivien vuotuinen todennäköisyys voi Etelä-Suomessa vähentyä 40-50% Vuoden 2080 ilmasto Etelä-Suomessa voisi muistuttaa nykyistä Etelä-Ranskan ilmastoa Kesien kuivuusjaksot voivat lisääntyä monet muutokset liittyvät veden kiertoon Ajallinen ja paikallinen vaihtelu (esim. talvitulvat!)

22 Kyse ei ole vain lämpötiloista: Ilmastonmuutoksen vaikutusketjut Merenpinnan nousu Liikenne ja liikkuminen Eroosio Vesistötulvat Muutokset luonnonoloissa Rankkasadetulvat Saastumistapaukset Terveysvaikutukset Virkistysmahdollisuudet Vesihuollon ongelmat Infrastruktuuri Energiahuolto Ilmastosidonnaiset elinkeinot Rakentaminen Maa- ja metsätalous Turismi

23 Sään äärevöityminen: talvimyrsky Itämerellä 2005 Kustannukset Suomessa n. 20 miljoonaa (koko myrsky yli 2,5 mrd ) Valokuvat: Samuli Lehtonen

24 Vantaanjoen tulvat 2004 Vesi katkoi teitä Tikkurilassa 2004 Kuva: Uudenmaan ympäristökeskus Ennätykselliset vesimäärät Vantaanjoessa Ongelmia jätevedenpuhdistamoil le Hapettomuus kalakuolemat Joen ravinnekuormitus Itämereen viikossa yhtä suuri kuin vuonna 2003 Viemäriverkoston ongelmat

25 Hulevedet ja rankkasadetulvat kaupunkien pienvedet: ojanteet, ojat, purot, altaat päällystetyt vs. päällystämättömät pinnat hulevesiviemäreiden mitoitus? uomien eroosio taajamatulvat pohjaveden muodostuminen?

26 Maankäytön ja kaavoituksen sopeutumishaasteita Rakentamisen ohjaus (lainsäädäntö, VATit, rakennusjärjestykset) Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi: sekä luonnon- että rakennetussa ympäristössä Kaavojen tarkistukset Olemassaolevien rakenteiden suojaaminen tai siirtäminen? Rakennustavat ja tekniikat Vuorovaikutus maankäytön suunnittelussa

27 Ilmastonmuutos & Integroivan alueellisen tarkastelun tarve Ilmastonmuutoksen alueelliset vaikutukset Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen integroiminen (esim. kaupunkirakenne & hulevedet) Kunta- ja sektorirajat ylittävien tarkasteluiden tarve (vesivarat ja maankäytön suunnittelu) Ilmastonmuutoksen ja aluekehityksen skenaarioiden yhdistäminen Talouden tarkastelut; hillinnän ja sopeutumistoimien hyödyt ja kustannukset

28 www. ilmastosuunnittelu.info Tietoa ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntasuunnittelun yhteyksistä Toteutettu YTK:ssa (yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa) KTM:n Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman rahoituksella palaute: Kiitos!

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa: Case Skaftkärr 06.05.2010 Eero Löytönen Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle

Ilmastonmuutoksen haasteet kaavoitukselle Kaavoituksen avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja toisaalta sopeutua muutokseen. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää yhdyskuntarakenteesta ja liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot