Kustannukset ja hinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannukset ja hinnat"

Transkriptio

1 Kustannukset ja hinnat Kuluttajahinnat Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on viime kuukausina pysynyt prosentin tuntumassa. Kuluttajahintaindeksi on kuitenkin vaihdellut tuntuvasti vuoden 5 aikana. Vuoden lopulla energian hinta laski väliaikaisesti. Laskun vuoksi harmonisoidun kuluttajahintaindeksin (YKHI) kuukauden muutos kääntyi tammikuussa 5 pieneen laskuun. Maaliskuussa kuitenkin kuluttajahinnat olivat jo noin prosentin verran korkeammalla kuin vuotta aikaisemmin. Alkoholiveron keventämisen vaikutuksen poistuminen vuosi-inflaation laskennan vertailuajankohdasta kiihdytti YKHI-nousuvauhtia noin,8 prosenttiyksikköä. Myös nopeasti noussut energian erityisesti liikennepolttonesteiden ja lämmitysöljyjen hinta on nostanut hintatasoa vuoden 5 aikana. Voimakkaasti kallistuneet raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat heijastuvat nopeasti kotimaisiin energian kuluttajahintoihin. Sitä vastoin YKHIn nousuvauhtia on viime aikoina vaimentanut monien teollisuustuotteiden erityisesti kulutuselektroniikan ja käytettyjen autojen hintojen lasku. Myös palveluiden inflaatio on ollut aikaisempaa hitaampaa erityisesti sen vuoksi, että televiestinnän hintojen lasku jatkuu edelleen. Kansallisen kuluttajahintaindeksin mukainen hintatason nousuvauhti on ollut viime aikoina hieman YKHIn nousuvahtia nopeampaa. Syynä on ollut YKHI koostuu viidestä alaerästä, joista kukin vaikuttaa omalla painollaan kokonaisindeksiin. YKHIssä käytetyt alaerät (ja suluissa niiden painot) ovat seuraavat: palvelut ( %), teollisuustuotteet pl. energia ( %), jalostetut elintarvikkeet (6 %), energia (7 %) ja jalostamattomat elintarvikkeet (6 %). erityisesti asumisen pääomakustannusten nousu. Elokuussa 5 sekä harmonisoidun että kansallisen kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio oli %. Hintavakaus säilyy Suomen kuluttajahintojen nousuvauhti oli vuonna euroalueen hitain, mutta se on vähitellen nopeutumassa kohti euroalueen keskimääräistä inflaatiota. Tosin Suomen YKHI-inflaatio on Harmonisoituun kuluttajahintaindeksiin eivät sisälly asumisen pääomakustannukset, jotka sen sijaan sisältyvät kansalliseen kuluttajahintaindeksiin. Kuvio. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Kuvio. 5. Suomi. Euroalue Lähteet: Tilastokeskus ja Eurostat. Kuluttajien inflaatio-odotukset % Saldoluku,5 5,,5,,5,,5, 5. Kuluttajabarometri: arvioitu kuluttajahintojen muutos seuraavien kk:n aikana Suomessa (vasen asteikko). Seuraavia :ta kuukautta koskevat kuluttajien inflaatio-odotukset Suomessa (oikea asteikko). Seuraavia :ta kuukautta koskevat kuluttajien inflaatio-odotukset euroalueella (oikea asteikko) Lähteet: Tilastokeskus ja Euroopan komissio. Euro & talous 5 55

2 Kuvio.. Palvelut. Teollisuustuotteet (pl. energia) Lähde: Tilastokeskus. ollut myös vuoden 5 aikana noin prosenttiyksikön verran alle euroalueen keskimääräisen inflaatiovauhdin, joka on pysytellyt prosentin tuntumassa. Kuluttajien inflaatio-odotukset ovat kasvaneet Suomessa vuoden 5 aikana (kuvio ). Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaiset inflaatioodotukset kasvoivat vuoden 5 alun,9 prosentista elokuulle tultaessa, prosenttiin. Toisin sanoen kuluttajat uskovat inflaation kiihtyvän seuraavan kuukauden aikana, prosenttiin. Osaltaan tähän ovat syynä raakaöljyn hinnannousu ja siitä johtunut liikennepolttonesteiden ja lämmitysöljyjen nopea hintojen nousu. Myös Euroopan komission kyselyn mukaan euroalueen ja Suomen kuluttajien inflaatio-odotukset ovat kasvaneet eivätkä siten poikkea toisistaan merkittävästi. Televiestintä hidastanut inflaatiota merkittävästi Palveluiden inflaatio oli vielä - luvun alussa suhteellisen nopeaa, noin prosentin tuntumassa. Tämän jälkeen Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi palveluiden hintojen nousu on hidastunut merkittävästi ja näyttäisi tasaantuneen viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin, prosenttiin (kuvio ). Elokuussa 5 palveluiden hinnat nousivat, % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palveluiden hintojen nousun hidastumiseen on pääosin syynä kiristynyt kilpailu televiestinnässä puhelimet ja puhelumaksut ja sen aiheuttama merkittävä palveluiden hintojen lasku viime vuosina. Palveluiden osuus harmonisoidusta kuluttajahintaindeksistä on suuri, noin %. Televiestinnän paino palveluista on sekin puolestaan huomattava, runsaat 7 %. Puhelimien ja puheluiden hinnat ovat elokuussa 5 laskeneet v uoden takaiseen verrattuna %. Niiden hidastava vaikutus palveluiden keskimääräiseen hintatasoon on huomattava, noin,8 prosenttiyksikköä. YKHIn nousuvauhtia hidastava vaikutus puolestaan on noin,, prosenttiyksikköä. Ilman televiestinnän hintojen laskua viime vuosina palveluiden inflaatio olisi ollut lähellä sen pitkän aikavälin keskiarvoa. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden keskimääräinen palveluiden inflaatiovauhti on ollut runsaat %. Teleoperaattoreiden kilpailun kovuus ja sen mahdollinen lisääntyminen nykyisestä sekä jatkuva uusien tuotteiden tuominen markkinoille ennakoivat vaimeaa palveluiden hintojen nousua myös jatkossa. Uusien tuotteiden kuten esimerkiksi matkapuhelimien hinnat ovat yleensä aluksi korkeita, mutta kireän kilpailun myötä ne ennen pitkää laskevat. Uhkana televiestinnän hintojen vaatimattomalle nousulle on 56 Euro & talous 5

3 se, että kiihtynyt kilpailu johtaa markkinoilla toimijoiden määrän vähenemiseen ja siten kilpailun vähenemiseen ja hintojen nousuun. Asumisen kustannukset ovat nousseet tuntuvasti -luvulla. Palveluihin sisältyvät asuntojen vuokrat ovat nousseet merkittävästi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuokrien nousu on pääosin seurausta asuntojen voimakkaasti nousseista hinnoista. Harmonisoidun kuluttajahintaindeksin mukaan asuntojen vuokrat nousivat elokuussa 5 vuoden takaiseen verrattuna, %, joten niiden inflaatiota kiihdyttävä vaikutus on ollut lähes, prosenttiyksikköä. Teollisuustuotteiden hinnat laskeneet Teollisuustuotteiden (pl. energia) hinnat ovat kehittyneet hyvin maltillisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Itse asiassa teollisuustuotteiden inflaatio on ollut nollan alapuolella tai sen tuntumassa jo huhtikuusta lähtien, ja elokuussa 5 niiden hinnat laskivat,6 % vuoden takaiseen verrattuna. Merkittävästi nousseet raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat eivät ole vielä heijastuneet kulutustavaroiden (pl. energia) hintoihin. Globalisaation ja kansainvälisen kilpailun kiristymisen vuoksi raaka-aineiden hintojen välilliset vaikutukset kulutustavaroiden hintoihin ovat olleet toistaiseksi vähäiset. Myös euron taannoinen vahvistuminen dollariin nähden on vaimentanut kulutustavaroiden hintojen nousua. Toisaalta myös raaka-aineintensiteetin väheneminen teollisuusmaissa viime vuosina on osaltaan vaikuttanut siihen, että raaka-aineiden hintojen vaihtelulla on entistä pienempi merkitys lopputuotteiden energiaa lukuun ottamatta hintoihin. Myös teollisuustuotteiden (pl. energia) hintojen nousua ovat joidenkin palvelujen (mm. televiestinnän) lisäksi viime vuosina eniten vaimentaneet tietyt yksittäiset hyödykeryhmät (kuvio 5). Käytettyjen henkilö autojen hinnat ovat laskeneet elokuussa 5 lähes % vuoden lopusta lähtien ja runsaat % vuodentakaisesta ajankohdasta. Autoveron alennus vuoden alussa vaikuttaa siis edelleen välillisesti käytettyjen autojen hintoihin. Moottoriajoneuvojen ml. uudet henkilöautot viimeaikainen YKHIä hidastava vaikutus on ollut karkeasti arvioiden, prosenttiyksikköä, kun taas vaikutus teollisuustuotteiden hintoihin on ollut suurempi, runsaat, prosenttiyksikköä. Moottoriajoneuvojen ohella teollisuustuotteiden inflaatiota ovat vaimentaneet kulutuselektroniikan jatkuvasti laskevat hinnat. Myös kulutuselektro- Kuvio 5. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Indeksi, 996 = Televiestintä. Autot. Kulutuselektroniikka Lähde: Tilastokeskus. Euro & talous 5 57

4 Kuvio 6. niikan teollisuustuotteiden inflaatiota hidastava vaikutus oli elokuussa 5 noin, prosenttiyksikköä. Vaatteiden hintoihin liittyy erittäin voimakas kausivaihtelu, joka on lisäksi kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Tämä kuvastaa intensiivisempiä alennusmyyntejä ja siten halvempia vaatteiden hintoja. Vaatteiden hinnat puolestaan ovat laskeneet teollisuustuotteiden hintoja runsaalla, prosenttiyksiköllä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yhteenlaskettu vaikutus teollisuustuotteiden inflaatioon on ollut noin,8,9 prosenttiyksikköä. Energian hinta Indeksi, 996 = EUR/barreli Energian kuluttajahinnat Suomessa (vasen asteikko). Bensiinin (95-okt.) hinta Suomessa (vasen asteikko). Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta (oikea asteikko) Lähteet: Tilastokeskus, Bloomberg sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. Energian hinnat nousseet tuntuvasti Merkittävin YKHI-inflaatiota kiihdyttänyt tekijä viimeisen vuoden aikana on ollut energian huomattavasti noussut hintataso (kuvio 6). Syynä hinnannousuun ovat olleet raakaöljyn voimakkaasti nousseet maailmanmarkkinahinnat. Polttonesteiden kallistuminen on nostanut merkittävästi sekä liikenteen että asumisen kustannuksia. Polttonesteiden osuus energian indeksistä on noin 7 % ja sähköenergian puolestaan %. Elokuussa 5 energian hintojen nousu oli runsaat %, ja edelliseen kuukauteen verrattuna nousua oli lähes %. Energian hinnan jyrkkä nousu on nopeuttanut YKHI-inflaatiota noin,6 prosenttiyksikköä. Sähkön hinnan viimeaikainen lasku on puolestaan hillinnyt energian hinnan nousua. Sähkön hidastuva hintakehitys saattaa kuitenkin muuttua jo lähiaikoina, sillä energiantuotannossa nykyisin tarvittavien hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat ovat kohonneet moninkertaisiksi alkuvuoteen verrattuna. Elintarvikkeiden hintakehitys maltillista Jalostettujen elintarvikkeiden inflaatio on hidastunut selvästi aikaisemmasta. Vuosina jalostettujen elintarvikkeiden keskimääräinen hintojen nousu on ollut noin % vuodessa, kun taas viimeksi kuluneen vuoden aikana nousua on ollut vain,8 %. Kiristynyt kilpailu päivittäistavarakaupassa vaimentaa elintarvikkeiden hintojen nousua merkittävästi. Myös jalostamattomien elintarvikkeiden eli tuoreruoan hinnat ovat viime aikoina kehittyneet maltillisesti. Elokuussa 5 jalostamattomien elintarvikkeiden hinnat laskivat runsaan prosentin edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuoreruoan hintoihin vaikuttavat kuitenkin voimakkaasti kausitekijät ja sääilmiöt. Yleisesti jalostamattomien elintarvikkeiden hinnat ovat tällä hetkellä samalla tasolla kuin vuonna. 58 Euro & talous 5

5 Työvoimakustannukset Lähivuosina ansiokehitystä säätelee harvinaisen pitkä tulopoliittinen sopimus, josta päätettiin joulukuussa. Sopimus on voimassa vuoden 7 syyskuun loppuun saakka. Sopimuspalkkojen arvioidaan nousevan,5 % vuonna 5 ja,9 % vuonna 6. Vuonna 7 syyskuuhun ulottuva sopimus jättää korotukset pieniksi, alle prosenttiin. Ansiotaso on noussut alkuvuodesta 5 jotakuinkin samaa vauhtia kuin parina edeltävänäkin vuonna (kuvio 7). Erityisesti palkkaliukumat ovat pysyneet vakaina eli runsaassa yhdessä prosenttiyksikössä. Sopimuspalkkojen nousu vaikutti ansiotasoon vuoden 5 ensimmäisellä puoliskolla vajaan prosentin verran. Työntekijää kohti lasketut keskipalkat ovat nousseet alkuvuonna suhteellisen hitaasti, eli noin, % (kuvio 8). Työvoimakustannusten kasvu on kuitenkin tätä nopeampaa eli runsaat %, kun sitä tarkastellaan suhteessa tehtyihin työtunteihin. Työtunnit työntekijää kohti vähenivät tuntuvasti vuonna 5, mikä selittää myös palkkasumman vaatimattoman kasvun erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Keskiansioiden arvioidaan kasvavan vuonna 5 runsaat, %. Kasvu nopeutuu prosentin tuntumaan vuosina 6 ja 7. Ansiot ovat yleensä nousseet yksityisellä sektorilla hieman nopeammin kuin julkisella sektorilla. Viime vuosina kuitenkin työntekijää kohden lasketut palkansaajakorvaukset ovat nousseet julkisella sektorilla nopeammin kuin yksityisillä aloilla. Kunnallisen palkkausjärjestelmän uudistamiseen liittynyt paikallisten järjestelyerien käytön lisääntyminen pitää julkisen sektorin työkustannusten kasvun myös jatkossa nopeampana kuin muilla aloilla. Raaka-aineiden hintakehitys Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on noussut viime viikkoina reippaasti yli 65 dollariin barrelilta. Kysynnän kasvun hidastuminen ja tarjonnan kasvun nopeutuminen alkavat kuitenkin vähi- Kuvio 7. Koko talouden ansiotaso 6 Kuvio e. Sopimuspalkkaindeksi. Liukuma. Reaaliansiotaso Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Palkansaajakorvaukset työntekijää ja työtuntia kohti 8 6. Keskipalkka työntekijää kohti. Palkansaajakorvaukset tehtyä työtuntia kohti Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki e Euro & talous 5 59

6 Taulukko. Kansainvälinen hintakehitys Kuvio 9. 5e 6e 7e Öljyn hinta dollaria barrelilta 8,9 8, 57, 6,6 5,9 euroa barrelilta 5,6,8 5,6 5,8, Muut raaka-aineet prosenttimuutos edellisestä vuodesta dollareina 7,,8,5,, euroina,,6,,,7 e = ennuste. Lähteet: Bloomberg, HWWA-instituutti ja Suomen Pankki. Raakaöljyn kulutuksen muutos alueittain Miljoonaa barrelia / päivä, muutos edellisestä vuodesta Pohjois-Amerikka 5. Muut. Eurooppa 6. Yhteensä. OECD, Tyynenmeren maat. Kiina Vuoden 5 kolmannen ja viimeisen neljänneksen tiedot perustuvat IEA:n ennusteeseen. Lähde: IEA. tellen laskea raakaöljyn hintaa vuoden 6 aikana. Sen sijaan muiden raakaaineiden hintojen nousu näyttäisi tasaantuneen jo vuoden 5 alkupuolella (taulukko ). Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana nopeammin kuin Suomen Pankin edellisessä maaliskuun 5 ennusteessa arvioitiin. Kasvanut raakaöljyn kysyntä, vapaan tuotantokapasiteetin vähyys sekä jatkuvat pelot tarjontahäiriöistä ovat nostaneet raakaöljyn hinnan aikaisempaa selvästi korkeammalle. Toisaalta muiden raakaaineiden hintojen kehitys on ollut likimain ennusteen mukaista. Kiinan lisääntynyt oma raaka-aineiden tuotanto ja tästä seurannut raaka-aineiden tuonnin väheneminen ovat lisänneet raaka-aineiden tarjontaa maailmalla. Raaka-aineiden hintojen nopein nousu näyttäisikin tasaantuneen viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Raakaöljyn kysynnän kasvu hidastumassa; epävarmuus hintojen noususta jatkuu Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvioiden mukaan raakaöljyn kulutuksen kasvu kiihtyi,6 prosenttiin vuonna (kuvio 9). Vuonna 5 kasvun ennakoidaan jo kuitenkin pienenevän prosentin tuntumaan. Tämä johtuu pääosin Kiinan öljyn kulutuksen kasvun hidastumisesta, joka puolestaan on osin seurausta Kiinan viranomaisten toteuttamasta raakaöljyn lopputuotteiden mm. liikennepolttonesteiden hinnoittelupolitiikasta. Maailmanmarkkinahintoja halvemmat kotimaiset säädellyt polttonesteiden hinnat kannustavat Kiinan öljy-yhtiöitä vähentämään ulkomaisen öljyn tuontia Kiinaan. Raakaöljyn tarjonnan kasvu on viime vuosina ollut pääosin Venäjän ja OPECin tuotannon kasvun varassa, mutta tämä ei ole riittänyt lisäämään tarjontaa riittävästi hintojen nousun ehkäisemiseksi. Hintaa ovat viime vuosina nostaneet erityisesti geopoliittiset jännitteet sekä muut pelot tarjontahäiriöistä. Jos tuotantokapasiteetti on lähes täyskäytössä, pienetkin tuotantohäiriöt johtavat herkästi hintojen nousuun. Aivan viime kuukausina öljyn hintaa näyttäisi kuitenkin enimmäkseen 6 Euro & talous 5

7 nostaneen aiempaa suurempi varastokysyntä. Lisäksi viime viikkoina raakaöljyn ja erityisesti bensiinin maailmanmarkkinahintoja nosti merkittävästi Meksikonlahden alueen hirmumyrsky Katrina. Tuotanto- ja jalostamokapasiteetin vaurioituminen vähensi öljytuotteiden tarjontaa. Hinnat laskivat kuitenkin muutamassa päivässä takaisin myrskyä edeltäneelle tasolle, sillä hintapaineita vaimensi erityisesti IEA:n päätös vapauttaa öljyä ja bensiiniä varmuusvarastoista markkinoille. Raakaöljyn hinnan tulevan kehityksen kannalta lisäriskin muodostaa Venäjän tuotannon kasvun hidastuminen. Venäjä on viiden viime vuoden aikana vastannut noin puolesta maailman raakaöljyn kokonaistuotannon kasvusta. Myös jalostamokapasiteetin niukkuus joillain alueilla mm. Yhdysvalloissa saattaa aiheuttaa hintojen nousupaineita. Toisaalta myös aikaisempia arviointeja pienentävät riskit ovat lisääntyneet varastojen kasvun myötä. Mikäli varastoja aletaan purkaa, saattaa öljyn hinta laskea nopeastikin. Lisäksi öljyntuotannon investoinnit näyttäisivät korkean hinnan myötä lisääntyneen viime aikoina. Raakaöljyn futuurihinnat ovat poikkeuksellisesti nousseet viime kuukausina spot-hintoja korkeammiksi. Markkinatietojen mukaan futuurihintojen merkittävä nousu on aiheutunut mm. lento- ja laivayhtiöiden pyrkimyksestä suojautua aikaisempaa enemmän raakaöljyn hinnan mahdolliselta nousulta. Sitä vastoin spekulaatioiden määrässä ei ole havaittavissa selvää kasvua, joten näiden vaikutus hintojen nousuun muutaman viime kuukauden aikana lienee ollut vähäinen. Futuurihintojen voimakas nousu viime aikoina saattaa siis heijastaa paitsi pitkän aikavälin tasapainohinnan nousua myös poikkeuksellisen suurta suojautumista sen varalta, että öljyn hinta pysyy korkeana. Raakaöljyn pitkän aikavälin hintaarviota on nostettu Raakaöljyn kasvaneesta kysynnästä ja Venäjän tuotannon kasvun hidastumisesta johtuen pitkän aikavälin hintaarviota on muutettu maaliskuussa 5 ar vioidusta dollarista vajaaseen 5 dollariin barrelilta (kuvio ). Ennuste noudattaa lyhyellä aikavälillä eli vuoden 6 puoliväliin saakka raakaöljyfutuurien hintakehitystä. Kun kysynnän kasvu hidastuu vähitellen ja tuotantokapasiteetti lisääntyy, raakaöljyn hinnan oletetaan laskevan tasaisesti vuoden 7 loppuun mennessä 9 dollariin barrelilta. Myös Euron & talouden maaliskuun 5 numerossa julkaistussa kokonaistaloudellisessa ennusteessa pitkän aikavälin tasapaino arvioitiin aiempaa suuremmaksi eli dollariksi barrelilta. Kuvio. Raakaöljyn hinta-arvio e. Dollaria barrelilta. Euroa barrelilta Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankki. Euro & talous 5 6

8 Kuvio. Teollisuuden raaka-aineiden hinnat (ilman energiaa) ja niiden ennusteoletukset Indeksi, = euroissa mitattuna raakaöljyn hinta laskee ennustejakson jälkipuolella. Kiinan öljyntuonnin kasvun uskotaan hidastuvan jatkossa, kun uusia öljyn kulutusta vähentäviä sähköntuotannon muotoja saadaan siellä käyttöön. Pidemmällä aikavälillä Yhdysvaltain uusi atomi- ja bioenergiaohjelma voi edistää hintojen laskua vähentämällä öljyn kysyntää e. Dollareina. Euroina Lähteet: HWWA-instituutti ja Suomen Pankki. Kuvio. Raaka-aineiden reaalihinnat* Indeksi, = e. Dollareina, Yhdysvaltojen vientihinnoilla. Euroina, Saksan vientihinnoilla * Teollisuuden raaka-aineet pl. energia. Reaalinen hinta on laskettu käyttäen vientihintaindeksejä. Lähteet: HWWA-instituutti ja Suomen Pankki. Muiden raaka-aineiden hintojen nousu näyttäisi tasaantuneen Raaka-aineiden (pl. energia) nopein hintojen nousu ajoittui vuosille ja. Viime aikoina lisääntynyt raakaaineiden tuotanto on laskenut mm. metallien hintoja selvästi. Lasku johtuu pääosin Kiinan kasvaneesta raaka-aineiden tuotannosta ja sen siirtymisestä joidenkin raaka-aineiden pääosin teräksen nettotuojasta nettoviejäksi, mikä on lisännyt raaka-aineiden tarjontaa maailmalla. Uuden ennusteen mukaan dollarimääräisten raaka-ainehintojen nousu pysähtyy ennustejaksolla. Maailmantalouden suhteellisen voimakkaana jatkuva kasvu pitää kuitenkin yllä raakaaineiden (ml. öljy) kysyntää ja siten suhteellisen korkeita hintoja myös jatkossa. Verrattuna maaliskuun 5 ennusteeseen raaka-aineiden hintojen arvioidaan nyt nousevan hieman hitaammin. Raaka-aineiden hinnat euroina eivät ole nousseet historiallisesti katsoen kovinkaan korkeiksi. Euromääräisten hintojen arvioidaan jopa alkavan hitaasti laskea ennustejakson loppua kohden, koska euron oletetaan vahvistuvan dollariin nähden (kuvio ). Myös raaka-aineiden euromääräiset reaalihinnat ovat historiallisesti ottaen kohtuullisia (kuvio ). Tuottavuuden kasvu raaka-aineiden tuotannossa sekä raaka-aineintensiteetin supistuminen viime vuosina ovat hillinneet reaalihintojen nousua. Tuontihinnat Tuontihintojen nousu kiihtyi kansantalouden tilinpidon mukaan,6 prosenttiin vuonna. Tavaroiden ja palveluiden tuontihinnat alkoivat nous- 6 Euro & talous 5

9 ta varsin jyrkästi parin vuoden hiljaiselon jälkeen, kun raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat kallistuivat nopeasti. Tavaroiden ja palveluiden tuontihintojen nousun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan merkittävästi ennustejakson loppua kohden (kuvio ). Tuontihinnat nousevat vielä vuonna 5 suhteellisen nopeasti noin, % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu pääosin raakaaineiden nopeasta hintojen noususta vuoden 5 alkupuolella. Jossain määrin tuontihintojen nousua keväällä 5 on kiihdyttänyt myös euron heikkeneminen dollariin nähden. Kun raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu tasaantuu vuosina 6 ja 7, myös tuontihintojen nousu hidastuu merkittävästi. Tavaroiden ja palveluiden tuontihinnat nousevat vielä vuonna 6 suhteellisen nopeasti, runsaat,6 %, mutta nousu hidastuu prosentin tuntumaan vuonna 7. Raaka-aineiden tuontihinnat nousseet nopeasti Tuontihinnat ovat jatkaneet nousuaan vuoden 5 aikana energian sekä muiden raaka-aineiden ja välituotteiden tuontihintojen voimakkaan kallistumisen vuoksi. Elokuussa 5 tuontihinnat ovat nousseet lähes 7 % vuoden takaisista. Energian eli pääosin raakaöljyn tuontihinta on noussut runsaat 8 % elokuussa 5 vuoden takaiseen verrattuna. Kuluvana vuonna vastaava nousu on ollut noin %. Myös muiden raaka-aineiden ja välituotteiden tuontihinnat ovat jatkaneet nopeaa Tilastokeskuksen tuontihintaindeksin = mukaan. nousuaan seuraten maailmanmarkkinahintojen kehitystä (kuvio ). Niiden hinnat olivat elokuussa 5 noin,5 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hinnoissa näkyi mm. eri metallien hintojen nousu maailmalla. Pääomahyödykkeiden tuontihinnat ovat kehittyneet maltillisesti vuoden loppupuolelle saakka. Elokuussa 5 nousua on vuoden 5 alusta lähtien kuitenkin kertynyt runsaat %. Raaka-aineiden voimakas maailmanmarkkinahintojen nousu on osittain Kuvio. Tavaroiden ja palveluiden tuontihinnat Indeksi, = Kuvio. e e Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Raaka-aineiden ja tuontihintojen kehitys Indeksi, = Energiatuotteet (vasen asteikko). Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus Euro & talous 5 6

10 Kuvio 5. voinut heijastua kansainvälisten vientihintojen kautta myös Suomeen tuotavien pääomahyödykkeiden tuontihintoihin. Kulutustavaroiden tuontihinnat ovat laskeneet lähes yhtäjaksoisesti jo vuodesta lähtien (kuvio ). Se on seurausta pääosin globalisaation ja kansainvälisen kilpailun lisääntymisestä sekä euron vahvistumisesta dollariin nähden. Kulutustavaroiden tuontihinnat laskivat elokuussa 5 runsaat % edellisen vuoden vastaavasta ajan- Kulutustavaroiden suhteelliset tuontihinnat Indeksi, = Kuvio Muiden kulutustavaroiden hinta*. Kestävien kulutustavaroiden hinta* * Suhteutettuna kuluttajahintaindeksiin. Lähde: Tilastokeskus. Tuontihintojen kehitys Indeksi, = Kokonaisindeksi. Kestävät kulutustavarat. Muut kulutustavarat. Investointitavarat Lähde: Tilastokeskus. 5 kohdasta lähinnä sen vuoksi, että kulutuselektroniikan, tekstiilien ja elintarvikkeiden tuontihinnat laskivat. Sitä vastoin muiden kuin kestokulutustavaroiden tuontihintojen lasku näyttäisi olevan ohitse vuoden lopun jyrkän laskun jälkeen. Kansainvälisten vientihintojen arvioidaan kuitenkin nousevan hitaasti tulevina vuosina. Se ennakoi kulutustavaroiden tuontihintojen maltillista kehitystä myös jatkossa. Kulutustavaroiden suhteelliset tuontihinnat ovat laskeneet Kulutustavaroiden suhteelliset tuontihinnat ovat viime vuosina nousseet selvästi hitaammin kuin kotimaiset hinnat (kuvio 5). Sekä kestokulutustavaroiden että muiden kulutustavaroiden tuontihinnat ovat nousseet koko - luvun aikana selvästi hitaammin kuin kotimaiset hinnat (kuvio 6). Yleinen hintataso Suomessa on siten noussut keskimäärin runsaat % nopeammin vuodessa kuin kulutustavaroiden tuontihinnat. Kulutustavaroiden kansainvälinen hintakehitys on ollut selvästi maltillisempaa (pl. energia) kuin yleisen hintatason kehitys Suomessa. Kotimaiset tuottajahinnat Tuottajahintojen kehitys on pysynyt rauhallisena. Yksityisen sektorin tuottajahintojen kehitystä kuvaavan deflaattorin kasvu jäi vuonna lähelle nollaa, mutta hintojen arvioidaan kuitenkin kiihtyvän vuoden 5 aikana runsaaseen prosenttiin. 5 Hintojen nousun 5 Kansantalouden tilinpidossa arvonlisäys jaetaan määrä- ja hintakomponenttiin. Hintakomponenttia kutsutaan deflaattoriksi. Yksityisen sektorin tuotannon hintaan luetaan tavaratuotannon lisäksi myös palvelujen tuotanto. 6 Euro & talous 5

11 Kuvio 7. Yksityisen sektorin kotimaiset tuottajahinnat e. Palkkasumma työllistä kohden. Tuotannon hinta (arvonlisäyksen deflaattori). Tuotannon (pl. elektroniikkateollisuus) hinta (arvonlisäyksen deflaattori). Yksikkötyökustannukset Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. kiihtymiseen on syynä ennen muuta raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu vuoden 5 aikana, mutta myös palkkasumman kasvu on vaikuttanut kehitykseen. Tuottajahinnat ovatkin nousseet useilla toimialoilla. Yksityisen sektorin tuottajahintojen kehitystä tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös tuottavuuteen ja yksikkötyökustannuksiin (kuvio 7). Tuottavuuden kasvun hidastuminen ja siitä seuraava yksikkötyökustannusten nousu lisäävät yksityisen sektorin tuottajahintojen nousupaineita. Tuottavuuden kasvun ennakoidaankin hidastuvan tulevina vuosina. Vuonna 5 tuottavuuden kasvu mitattaessa tuotantoa työntekijää kohden jää nollaan, mikä johtuu paperiteollisuuden sopimuskiistasta. Siksi yksikkötyökustannusten nousu on vuonna 5 poikkeuksellisen suurta. Kilpailun lisääntyminen ja siitä seurannut hintamarginaalien supistuminen ovat viime vuosina vaimentaneet tuottajahintojen nousua. Elektroniikkateollisuudessa tuottajahinnat ovat olleet jo pitkään laskussa. Ilman elektroniikkateollisuuden hintakehitystä yksityisen sektorin tuotannon hinta olisi noussut huomattavasti nopeammin, vuonna lähes prosentin vauhtia nollan asemasta. Vuosina 6 ja 7 yksityisen sektorin tuotannon hintojen nousun ennakoidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Kun raaka-aineiden hintojen nousu tasaantuu, myös tuottajahintojen nousu hidastuu. Myös yksikkötyökustannusten kasvu hidastuu lievästi vuosina 6 ja 7. Toimialoittaiset erot voivat olla kuitenkin suuria. Euro & talous 5 65

12 Kehikko 8. Työvoima- ja yksikkötyökustannukset Työvoimakustannusten nousu yksityisellä sektorilla on Suomessa ollut kymmenen viime vuoden aikana melko vakaata. Keskimääräinen kasvu on ollut ½ % (taulukko A). Työvoimakustannuksiin luetaan palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut. Suomen työvoimakustannusten nousuvauhti on ylittänyt euroalueen keskimääräisen työvoimakustannusten nousun runsaalla prosenttiyksiköllä. Saksassa työvoimakustannusten nousu on ollut paljon hitaampaa ja Italiassa likimain samaa luokkaa kuin Suomessa. Tämä tilanne jatkuu OECD:n ennusteen mukaan myös vuosina 5 ja 6. Suomen viennille tärkeistä euroalueen ulkopuolisista EUmaista Iso-Britanniassa työvoimakustannusten nousu on ollut selvästi nopeampaa kuin Suomessa, ja se näyttää myös jatkuvan sellaisena. Ruotsissakin keskipalkkojen nousu on ollut hieman nopeampaa kuin Suomessa. Kuva muuttuu, kun tarkastellaan yksikkötyökustannuksia. Niiden nousu on Suomessa ollut likimain samaa luokkaa kuin euroalueella keskimäärin (taulukko B). Yksikkötyökustannukset työntekijää kohti saadaan vähentämällä palkka- ja sosiaaliturvakorvausten kasvusta tuottavuuden nousu. Yksikkötyökustannuksia käytetään usein kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Näin verrattuna Suomi on EMU-aikana menettänyt kilpailukykyään suhteessa Saksaan melko selvästi. Tilanne jatkuu samanlaisena vuosina 5 ja 6. Sen sijaan suhteessa Italiaan Suomen kilpailukyky on parantunut. Ruotsin ja Suomen yksikkötyökustannusten kehitys on viime vuosina ollut hyvin samankaltaista. Iso-Britanniassa yksikkötyökustannusten nousu on ollut muihin verrattuna melko nopeaa. Italiassa yksikkötyökustannusten nousu kiihtyi euroon Taulukko B. Yksikkötyökustannukset, yksityinen sektori siirtymisen jälkeen samalla kun se Saksassa pysyi hyvin matalana. Vuosina 5 ja 6 ero Italian ja Saksan yksikkötyökustannusten nousun välillä laajenee. Tämä merkitsee, että suhteessa muuhun euroalueeseen Saksan kilpailukyvyn paraneminen jatkuu, kun taas Italia menettää edelleen kilpailukykyään. Tätä kehitystä heijastaa se, että Saksan vienti on vahvassa kasvussa, kun taas Italia kärsii heikosta vientimenestyksestä. Muihin euroalueen maihin verrattuna Suomen työvoima- Taulukko A. Palkka- ja sosiaaliturvakorvaukset työntekijää kohden, yksityinen sektori e Suomi,6,,6 Italia,,6,6 Saksa,,5,5 Euroalue,7,,9 Iso-Britannia,5,8,5 Ruotsi,,5,5 Lähde: OECD e Suomi,,, Italia,,8,8 Saksa,5,, Euroalue,,,8 Iso-Britannia,,7 5, Ruotsi,,5, Lähde: OECD. 66 Euro & talous 5

13 kustannusten nopea nousu mutta alhainen yksikkötyökustannusten kasvuvauhti selittyy sillä, että tuottavuuden kasvu yksityisellä sektorilla on Suomessa ollut ripeää. Toisaalta on tiedossa, että nopea tuottavuuden kasvu on ollut peräisin vain muutamalta toimialalta, erityisesti telekommunikaatio- ja viestintäsektorilta sekä rahoituspalveluista. Muussa yksityisessä sektorissa nopea palkkakustannusten nousu muuhun euroalueeseen nähden on rapauttanut yritysten kannattavuutta ja heikentänyt siten yksityisen sektorin työllisyyden kasvua. Tämä kehitys näyttää ennusteiden valossa jatkuvan. Perinteisten toimialojen kannalta tilanne on Suomessa kehittymässä italialaiseen suuntaan, jos tuottavuuden kasvu perinteisillä toimialoilla pysyy tulevinakin vuosina heikkona ja jos työvoimakustannukset jatkavat nousuaan entisellä vauhdilla. Euro & talous 5 67

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Seppo Honkapohja Bank of Finland Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Teollisuuspäivä 29.9.2016 29.9.2016 Unrestricted 1 Teemat Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat EKP:n rahapolitiikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Jorma Antila Syyskuu 21 Metallityöväen Liitto ry, tutkimustoiminta 1(12) Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT

EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT Eurojärjestelmän asiantuntijat ovat laatineet toukokuun 20. päivään 2005 mennessä saatavissa olleiden tietojen perusteella kokonaistaloudellisen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Euroalueen kallein maa 3 Euroalueen kallein maa 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kotimaiset kuluttajahinnat ovat finanssikriisin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015

Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015 Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015 Keskeisiä tekijöitä öljymarkkinoilla Globaalista lamasta aiheutui noin 2,5 miljoonan barrelin ylituotanto. Raakaöljyn hinta oli alhaalla. Opecin päätös

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot

Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot Eurojärjestelmän asiantuntijat ovat laatineet marraskuun 20. päivään 2004 mennessä saatavissa olleiden tietojen perusteella kokonaistaloudellisen

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.1.2016 Turku Maailmantalouden kasvu kohtalaista Kasvun painopiste on kaukana Suomesta Kiinan kasvunäkymät heikkenevät EU:ssa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN mara-alan kasvu seuraa muuta taloutta Talous kasvaa lähivuosina hitaasti MaRan Marraspäivä 19.11.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Suhdanteissa jälleen

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Makrotalous Kesäkuu 2008

Makrotalous Kesäkuu 2008 Makrotalous Kesäkuu 8 3 % Suomen kuluttajahinnat 1 kk:n muutos Yhdenmukaistettu KHI (=1) 1 Kuluttajahinnat (199=1) -1 9 97 98 99 1 3 7 8 Lähde: Tilastokeskus Talouden suunta kesäkuussa 8 8 % 7 3 Uudet

Lisätiedot

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA PANOS-TUOTOSMALLIT Olavi Rantala ETLA 19.11.2013 Panos-tuotosmalli Esimerkkitapauksena kahden toimialan kansantalouden panos-tuotosriippuvuudet: Y1 = a11y1 + a12y2 + b11c + b12g + b13k + b14x Y2 = a21y1

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot