EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel SEK(2009) 1441 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE ANTAMAAN TIEDONANTOON Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES): avaruuskomponentin haasteet ja uudet vaiheet TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA {KOM(2009) 589 lopullinen} {SEK(2009) 1439} {SEK(2009) 1440} FI 1 FI

3 TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 1. JOHDANTO Tämä vaikutusten arviointi liittyy komission tiedonantoon ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän (GMES) avaruuskomponentista. Sen laadinnassa kuultiin komission yksiköiden ohjausryhmää, minkä jälkeen GMES-toimisto kuuli laajalti eri sidosryhmiä. Euroopan komission vaikutustenarviointilautakunta on analysoinut tämän raportin, minkä seurauksena siihen tehtiin muutoksia. GMES on maanhavainnointikapasiteetti, jonka avulla voidaan hallinnoida tehokkaammin luonnonvaroja ja seurata biologista monimuotoisuutta ja valtamerten tilaa ja ilmakehän kemiallista koostumusta kaikki tärkeitä tekijöitä ilmastonmuutoksen kannalta ja reagoida näin paremmin luonnon ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja parantaa rajojen valvontaa. GMES sisältää palvelukomponentin ja havainnointi-infrastruktuurikomponentin, joista jälkimmäinen muodostuu avaruusinfrastruktuurista ja in situ -infrastruktuurista. Hyöty syntyy palvelukomponentista, joka puolestaan on riippuvainen infrastruktuurin tuottamista havainnointitiedoista. GMES:ää olisi tämän vuoksi tarkasteltava kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Vuonna 2008 annetussa komission tiedonannossa GMES: tavoitteena turvallisempi planeetta 1 käsiteltiin GMES-järjestelmää kokonaisuudessaan, mutta käsillä olevassa tiedonannossa keskitytään avaruuskomponenttiin tavoitteena i) helpottaa GMESohjelmaa ja sen ensivaiheen toimintaa ( ) käsittelevää komission ehdotusta 2 koskevaa yhteispäätösmenettelyä ja ii) valmistella maaperää seuraavan rahoituskehyksen (vuoden 2013 jälkeinen aika) kattavia päätöksiä varten. Avaruuspohjaiset tiedot ovat GMES:n palvelukomponentin kannalta keskeinen panos. Jos avaruudesta käsin saatavan tiedon virta keskeytetään tai katkaistaan, tiettyjä palveluita ei voida enää tarjota. GMES-ohjelman palvelukomponenttiin sisältyvien aihealueiden kannalta on olennaista taata tiedon saanti kolmansien osapuolten 3 omistamista toiminnassa olevista maanhavainnointisatelliiteista ja nimenomaan GMES:iä varten kehitetystä avaruusinfrastruktuurista. EU ei halua luoda Euroopassa jo toiminnassa olevan kapasiteetin kannalta päällekkäisiä toimintoja, minkä vuoksi selvitettiin, missä määrin EU:n yhteen kokoamat käyttäjien vaatimukset voitaisiin täyttää nykyisellä tai suunnitellulla infrastruktuurilla. Puutteita käsittelevä analyysi auttoi määrittämään ESAn GMES:n avaruuskomponenttiohjelman sisällön. EU rahoittaa tätä ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää Sentinel-nimellä tunnettuja satelliittihankkeita. ESA kehittää parhaillaan ensimmäistä Sentinel-sukupolvea, johon kuuluu seitsemän satelliittia (Sentinel 1 3:n ensimmäiset kaksi yksikköä, Sentinel 4:n ensimmäiset kaksi yksikköä ja esivaiheen Sentinel 5) ja kaksi EUMETSATin satelliittien mukana kuljetettavaa välinettä KOM(2008) 748 lopullinen, KOM(2009) 223 lopullinen, Mukaan luettuina EU:n jäsenvaltiot, hallitustenväliset järjestöt kuten ESA ja EUMETSAT, EU:n ulkopuoliset maat sekä yksityiset tahot. FI 2 FI

4 2. ONGELMAN MÄÄRITTELY Kun avaruusinfrastruktuuri on saatu kehitettyä, sitä on voitava hyödyntää ja se on aikanaan uusittava, jotta GMES:n palvelukomponenttia varten saadaan kerättyä ympäristötietoa. Tässä käsitellään tämän vuoksi sitä, miten voidaan hallita ja rahoittaa ESAn kehittämien ensimmäisten Sentinel-satelliittien hyödyntäminen kehittämisvaiheen päätyttyä ja Sentinel-satelliittien uusiminen (niistä monien käyttöikä on noin seitsemän vuotta) samanaikaisesti edellä mainitun hyödyntämisen kanssa tavoitteena varmistaa tiedon keruun jatkuvuus pitkällä aikavälillä. GMES-ohjelmasta ja sen ensivaiheen toiminnasta ( ) antamassaan asetusehdotuksessa 4 komissio ehdotti GMES:n ensivaiheen toiminnan rahoituspuitteiksi 107:ää miljoonaa euroa, joista 40 miljoonaa osoitettaisiin avaruuskomponentin hyödyntämiseen. Sentinel-satelliittien käytön rahoituksesta ja hallinnosta on keskusteltu lukuisissa asiakirjoissa, myös komission tiedonannossa Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES): tavoitteena turvallisempi planeetta 5. Vaikka oletuksena on, että EU:n tulevalla ohjelmalla pitäisi edistää avaruusinfrastruktuurin kestävyyttä erityisesti mitä tulee saatavuuteen kiertoradalla ja toimintaan Sentinel-satelliittien hyödyntämiseen myönnettävästä EU:n rahoituksesta ei ole voitu tehdä sitovia päätöksiä, koska kyseinen ajanjakso ulottuu nykyistä rahoituskehystä pidemmälle. Piakkoin on siis valmisteltava päätös avaruuskomponentin rahoittamisesta osana seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen parissa tehtävää työtä. ESAn jäsenvaltiot ovat tehneet selväksi, että Sentinel-infrastruktuuri on niiden panos GMES:n avaruuskomponenttiin ja että ne näin ollen myöntävät rahoitusta sillä oletuksella, että EU ottaa vastuulleen ja rahoittaakseen vastaavan infrastruktuurin hyödyntämisen ja uusimisen ajan myötä. 6 Saman kannan ovat omaksuneet johdonmukaisesti useat EU:n jäsenvaltiot GMES:n neuvoa-antavassa toimikunnassa, joka on komissiota GMES:n kehittämisessä avustava asiantuntijaryhmä. Näin ollen on epätodennäköistä, että vaikka EU:lta ei saataisikaan sitoumusta jokin muu organisaatio kuin EU ottaisi vastuun GMES:n avaruuskomponentista vuoden 2013 jälkeen. Tällöin GMES:n palvelukomponentti ei nykymuodossaan olisi elinkelpoinen TOISSIJAISUUSKYSYMYSTEN ANALYYSI EU:n osallistuminen Euroopan tasolla kehitetyn avaruusinfrastruktuurin hyödyntämiseen ja lopulta sen uusimiseen on täysin toissijaisuusperiaatteen mukaista seuraavasta syystä KOM(2009) 223, KOM(2008) 748 lopullinen, Ks. esim. ESAn neuvoston 198:nnen kokouksen pöytäkirja, , s. 4, ja ESAn neuvoston 203:nnen kokouksen pöytäkirja, , s. 6. Ks. GMES-asetusehdotuksen johdanto-osan 12 kappale. Vaikka olisi mahdollista tarjota joitakin palveluja pelkästään in situ -tietojen tai muista tutkimushankkeista kuin Sentinel-hankkeista saatujen tietojen pohjalta, tällaiset palvelut eivät enää olisi vertailukelpoisia GMES:n palvelukomponenttiin sisältyviin aihealueisiin nähden. FI 3 FI

5 Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla ottaa vastuuta EU:n ja hallitustenvälisin varoin kehitetyn avaruusinfrastruktuurin hyödyntämisestä ja mahdollisesta uusimisesta, koska kustannukset ovat niin mittavat. Euroopan valtiot ovat juuri tästä syystä koonneet resurssinsa yhteen avaruudesta käsin operatiivista meteorologiaa varten tapahtuvan havainnoinnin alalla kehittääkseen ja hyödyntääkseen säätutkimussatelliitteja Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) piirissä. Euroopan valtiot ovat lisäksi kehittäneet ympäristösatelliittien demonstraattorin joko ESAn tai kansallisten avaruusjärjestöjen kautta. Ne eivät kuitenkaan ole keksineet, miten ne voisivat tehdä yhteistyötä pitkäkantoisten operatiivisten ympäristönseurantaohjelmien rahoituksen osalta, kuten meteorologian alalla tapahtuu. Tällaista havainnointia kuitenkin tarvitaan yhä kipeämmin, sillä viranomaisiin kohdistuu yhä enemmän poliittista painetta tehdä perusteltuja päätöksiä ympäristön, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen alalla. 4. EU:N TAVOITTEET EU:n toiminnan erityisinä tavoitteina GMES:n avaruuskomponentin (eli Sentinel-satelliittien) osalta on varmistaa erilaisten avaruudessa sijaitsevien mittalaitteiden avulla kerättyjen ympäristötietojen jatkuva saatavuus GMES:n palvelukomponentin aihealueita varten. Tähän pyritään Sentinel-satelliittien ja niihin liittyvän tutkimustoiminnan jatkuvalla hyödyntämisellä asianmukaisten hallinto- ja rahoitusrakenteiden avulla tarvittaessa Sentinelien uusimiseen tähtäävien oikea-aikaisten määrittely-, kehitysja hankintatoimien avulla. vähentää maanhavainnointitietojen hankkimisen kustannuksia ja edistää sillä tavoin maanhavainnointisektorin toimintaketjun myöhemmän vaiheen kasvua eli työpaikkojen luomista, innovointia ja kansainvälistä kilpailukykyä. 5. TOIMINTAVAIHTOEHDOT Valittavina ovat seuraavat toimintavaihtoehdot: Vaihtoehto 1: Vaihtoehto 1 vastaa perusskenaariota. EU ei ottaisi vastuulleen Sentinel-satelliittien hyödyntämistä GMES:n ensivaiheen toiminnan ( ) jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että EU ei hyödyntäisi GMES:n avaruuskomponenttia laisinkaan vuoden 2013 jälkeen. Koska mikään muukaan taho ei olisi halukas rahoittamaan kaikkia Sentinel-hankkeen käytöstä aiheutuvia kustannuksia, Sentinel-satelliittien avulla kerättyjä tietoja ei olisi saatavilla GMES:n palvelukomponenttia varten. Vaihtoehto 2: EU rahoittaisi ja hallinnoisi ainoastaan Sentinel-satelliittien ensimmäisen sukupolven hyödyntämisen muttei satelliittien uusimista. Ensimmäisen sukupolven jälkeen Sentinel-satelliiteista ei saataisi käyttöön tietoja. Vaihtoehto 3: EU rahoittaisi ja hallinnoisi i) Sentinel-satelliittien ensimmäisen sukupolven hyödyntämistä ja ii) avaruusinfrastruktuurin uusimista havainnoinnin varmistamiseksi pitkäjänteisesti. Tässä otettaisiin huomioon se, että useimpien nykyisin FI 4 FI

6 kehitettyjen Sentinel-satelliittien nimellinen käyttöikä on seitsemän vuotta ja että GMES:n palvelukomponenttiin kuuluvat aihealueet ovat riippuvaisia jatkuvasta tiedonsaannista. Uusimispäätökset on tehtävä, kun ensimmäiset satelliitit ovat vielä toiminnassa. Näihin vaihtoehtoihin sisältyy erinäisiä olettamuksia. Ensinnäkin se, että hyödyntämistoimintaa täydentää tutkimustoiminta. Toiseksi, on välttämätöntä saada kolmansien osapuolten omistamien toiminnassa olevien maanhavainnointisatelliittien kautta hankittua tietoa. Kolmanneksi, Sentinel-satelliittien avulla tuotetut tiedot ovat saatavilla täysien ja avoimien käyttöoikeuksien pohjalta. Neljänneksi, GMES:n avaruuskomponentin osalta ei arvioida mitään yhteisrahoitusmuotoja. Kuten on asianlaita Galileon 8 ja muiden EU:n infrastruktuuriohjelmien kohdalla, Sentinel-satelliittien omistajuus voitaisiin siirtää EU:lle maksutta, jolloin EU voisi soveltaa Sentinel-satelliiteista saatuun tietoon täysimääräisen ja avoimen tiedonsaannin politiikkaa. Komissio aikoo kuitenkin edelleen selvittää, antaisivatko markkinamahdollisuuksien kehittyminen ja kustannuksiin perustuvat käyttäjämaksut mahdollisuuden vähentää julkisten investointien osuutta pitkällä aikavälillä. EU:n budjetin kautta saatavan rahoituksen suuruudesta ei yleisesti ottaen ole vielä tietoa, sillä painopisteet ja määrärahojen jako uuden monivuotisen rahoituskehyksen (vuoden 2013 jälkeinen aika) puitteissa päätetään vasta myöhemmin. 6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ehdotetun tiedonannon painopisteen mukaisesti kaikki vaihtoehdot perustuvat pelkästään avaruuskomponentissa tapahtuvaan vaihteluun kaikkien muiden komponenttien oletetaan pysyvän muuttumattomina. Vaihtoehtoja on analysoitu niin kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisestikin. Kvantitatiivisen osuuden kustannus-hyötyanalyysi perustui saatavilla oleviin tietoihin. GMES-järjestelmästä koituva hyöty on kvantifioitu PriceWaterhouseCoopersin tekemässä tutkimuksessa Socioeconomic benefits analysis of GMES, jäljempänä PWC-tutkimus. 9 Siinä esitetään nykyisenä raha-arvona ilmaistuna se ennustettu taloudellinen hyöty (mukaan lukien yhteiskunnallinen ja ympäristölle koituva sekä muu taloudellinen hyöty), joka aiheutuu perusskenaariosta ilman GMES:ää. PWC-tutkimuksessa GMES:tä koituva hyöty on ryhmitelty kolmeen pääryhmään: Ryhmä 1: tehokkuuden parantuminen, kun käytetään GMES:ään liittyvää tietoa jo toiminnassa olevan lainsäädännön tai politiikan täytäntöönpanossa tai sen valvonnassa. Tämän hyödyn toteutumiseen riittää pelkästään se, että GMES-palvelut (ja näin ollen myös GMES:n avaruuskomponentti) ovat jatkuvasti saatavilla. Ryhmä 2: saatava hyöty liittyy siihen, että politiikan laadinnassa on käytettävissä enemmän ja parempaa tietoa. Tuloksena olisi politiikan suunnittelun tehostuminen Euroopan, jäsenvaltio- ja aluetasolla, täytäntöönpanon helpottuminen ja tehostuminen sekä lopulta politiikalla tavoiteltavien tulosten parempi toteutuminen. Päätöksentekoprosessin rakenteen vuoksi kestää kuitenkin aina aikansa, ennen kuin saatavilla olevaa tietoa voidaan hyödyntää. 8 9 Ks. eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/ artikla, (EUVL L 196, , s. 1). Saatavilla osoitteessa FI 5 FI

7 Ryhmä 3: hyödyt ovat samat kuin ryhmässä 2, mutta tällä kertaa globaalilla tasolla eli ne liittyvät kansainvälisten sopimusten (esim. ilmastonmuutoksen, aavikoitumisen ja metsän hävittämisen alalla) allekirjoittamiseen ja täytäntöönpanoon. Tästä syystä kestää paljon kauemmin ennen kuin hyödyt toteutuvat mutta toisaalta ne ovat aivan eri suuruusluokkaa kuin kahden ensimmäisen ryhmän kohdalla. Esimerkkinä tästä ryhmästä voidaan mainita GMES:n ilmastonmuutospolitiikkaan antama panos, joka perustuu sen tuottamiin pitkän aikavälin tietosarjoihin merenpinnan lämpötilan, merenpinnan nousun ja hiilidioksidin jakautumisen kaltaisista parametreista. Kustannuspuolella otettiin huomioon niin palvelukomponentin kuin avaruuskomponentinkin kustannukset. Jälkimmäiset perustuvat ESAn pitkän aikavälin skenaarioon, joka on ESAn toimeenpanevan elimen laatima kustannusarvio, jonka kuudes avaruusneuvosto on tunnustanut kustannusten arvioinnin perustaksi Neuvoston päätöslauselma Avaruuden osuus innovoinnissa ja kilpailukyvyssä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa sekä seuraavat vaiheet 10500/09, FI 6 FI

8 Kvantitatiiviselta kannalta vaihtoehtoja on helpointa verrata niiden tarkasteluajanjaksolla tuottamien nettonykyarvojen mukaan ks. jäljempänä oleva kuvio. 11 Vaihtoehtojen vertailu nettonykyarvon mukaan Vuoden 2009 hinnat , , , ,0 Milj. euroa , , , , Vuosi Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 1 perustilanne Vaihtoehto 1 perustilanne Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Kun lisäksi otetaan huomioon sellaiset vaikutukset, joita ei ollut sisällytetty PWCtutkimukseen ja jotka eivät näin ollen näy edellä olevasta kuviosta, voidaan tehdä seuraava vertailu (pitäen mielessä, että kustannukset viittaavat GMES:n avaruuskomponenttiin ja hyöty syntyy koko GMES-järjestelmästä): 11 Kuviosta näkyy kunkin vaihtoehdon osalta maksujen ja hyötyjen virran aikaansaama kumulatiivinen nettonykyarvo (vuonna 2009) alkaen vuodesta 2014 ja päättyen vuonna X (X voi olla mikä tahansa vuosi vuosien 2014 ja 2030 välillä). FI 7 FI

9 Vaikuttavuus Tehokkuus Yhtenäisyys Vaihtoehto 1 Perustilanne Ei yhteenkään tavoitteista. päästä Ei vaikutusta EU:n budjettiin, joten varat olisivat käytettävissä muihin aloitteisiin ja ohjelmiin. Joitakin (vähäisiä) kustannuksia mutta ei mitään hyötyä (kehitettyjen satelliittien varastointi). Ei hyötyjä eikä haittoja. Vahvasti ristiriidassa EU:n aiempien, GMES:n avaruuskomponentin kehittämiseen tähtäävien ponnistelujen kanssa ja sen kannan kanssa, jonka EU on omaksunut maailmanlaajuisessa maanhavainnoinnissa viimeisten 10 vuoden aikana. Olisi yhtenäinen EU:n tavoitteiden kanssa ainoastaan silloin, jos EU:n politiikan painopisteet muuttuisivat huomattavasti eli jos ilmastonmuutosta ja kansalaisten turvallisuutta ei pidettäisi enää poliittisesti niin tärkeinä. Vaihtoehto 2 Tietopalvelujen tuottaminen kestävän infrastruktuurin avulla voitaisiin taata vain rajallisen ajan (vuoteen 2020 saakka). Ei päästä tavoitteena olevaan toimintaketjun myöhemmän vaiheen kestävään kasvuun. EU:n budjetista GMES:n avaruuskomponentille myönnettävä keskimäärin 200 miljoonan euron vuosittainen rahoitus seuraavan rahoituskehyksen aikana mahdollistaisi miljoonan euron suuruiset hyödyt vuodessa vuoteen 2022 saakka. Vuoden 2020 jälkeen hyöty tippuisi noin 130 miljoonaan euroon vuodessa, mikä vastaisi suunnilleen seuraavan ajanjakson kustannuksia. Tähän vaihtoehtoon liittyy merkittävää kustannustehottomuutta siinä omaksutun nykivän toimintamallin vuoksi. EU ei hyötyisi mittakaavaeduista avaruussektorilla tärkeiden uusittavien satelliittiyksiköiden tuotannossa. Vaikutus EU:n budjettiin olisi perustason mallia suurempi mutta vastapainoksi saataisiin todennäköisesti tiettyä ympäristöja taloudellista hyötyä. Yhtenäisyysvaatimuksen täyttyminen riippuisi EU:n ja muiden maanhavainnointiin osallistuvien Euroopan maiden valmiuksista kuroa umpeen ensimmäisen sukupolven satelliittien käyttöiän jälkeen syntyvä kuilu. Vaihtoehto ei käy yksiin sen tavoitteen kanssa, että EU on ilmoittanut haluavansa johtoasemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa (tällainen toiminta edellyttää joka tapauksessa pitkän aikavälin seurantaa). Vaihtoehto 3 Päästään kaikkiin politiikalle asetettuihin tavoitteisiin. EU:n budjetista GMES:n avaruuskomponentille myönnettävä keskimäärin 430 miljoonan euron vuosittainen rahoitus seuraavan rahoituskehyksen aikana mahdollistaisi hieman alle miljardin euron suuruiset hyödyt vuodessa vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen vuodesta 2027 saavutettaisiin huippulukemat eli yli 5 miljardia euroa vuodessa. Pitkän aikavälin investoinnit olisivat perusvaihtoehtoa suuremmat mutta vastapainona politiikan painopistealueilla (kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa) syntyisi positiivisia vaikutuksia. Yhdenmukainen poliittisen strategian ja EU:n tavoitteiden kanssa. EU:lle voi syntyä strategista hyötyä globaalina toimijana. Vaadittava budjetti ja vastaava siirtyminen tutkimuksesta toimintaan edellyttäisi sitä, että FI 8 FI

10 GMES otettaisiin rahoituksen painopistealaksi EU:n seuraavassa rahoituskehyksessä. Tämä saattaisi edellyttää vastaavia mukautuksia muilla politiikan aloilla. 7. SEURANTA JA ARVIOINTI Tiedonanto ei itsessään suoraan johda uuteen toimintaan, jota rahoitettaisiin EU:n budjetista suuremmilla määrärahoilla kuin tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa, valmistelutoimissa ja vuoteen 2013 kestävässä GMES:n ensivaiheen toiminnassa on jo päätetty tai ehdotettu. Jos seuraava komissio valitsee jonkin niistä vaihtoehdoista, joissa edellytetään Sentinel-satelliittien hyödyntämistä vuoden 2014 jälkeen, asianmukainen säädösehdotus olisi laadittava sovellettavien sääntöjen mukaisesti erityisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelun ja vaikutustenarviointien osalta. Arviointi tapahtuu komission vakiokäytännön mukaisesti kolmessa vaiheessa (ennakko-, välivaiheen ja jälkiarviointi). Välivaiheen ja jälkiarvioinnissa arvioidaan, ollaanko operatiivisia tavoitteita saavuttamassa / onko ne saavutettu. Komissio arvioi lisäksi hyödyntämistoimien edistymistä ennen kuin tehdään mitään suuria päätöksiä esimerkiksi Sentinel-satelliittien uusimisesta. Tämä päätös saatetaan joutua tekemään ennen yhden tai useamman rahoituskehyksen alkamista, koska satelliittien kehittäminen vie niin kauan. Kussakin poliittisen päätöksenteon vaiheessa päätöksissä on otettava huomioon päivitetty kustannus-hyötyanalyysi kustakin eri vaihtoehdosta ja sidosryhmien piirissä toteutettu laaja kuulemismenettely järjestelmän vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä. FI 9 FI

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. marraskuuta 2009 (13.11) (OR. en) 15496/09

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. marraskuuta 2009 (13.11) (OR. en) 15496/09 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2009 (13.11) (OR. en) 15496/09 SAATE Lähettäjä: RECH 384 COMPET 464 IND 148 TRANS 442 POLARM 19 ECOFIN 705 TELECOM 234 ENER 373 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 223 lopullinen 2009/0070 (COD) C7-0037/09 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2013 SWD(2013) 252 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. toukokuuta 2017 (OR. en) 8964/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 422 FIN 290 FSTR

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU)

KOMISSION SUOSITUS, annettu , tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2011 K(2011) 6362 lopullinen KOMISSION SUOSITUS, annettu 16.9.2011, tutkimusaloitteen Terveet ja tuottavat meret ja valtameret yhteissuunnittelusta (2011/EU) KOMISSION SUOSITUS,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2017 COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM INNO Räihä Henrik JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM INNO Räihä Henrik JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2009-00372 INNO Räihä Henrik 28.08.2009 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ICAO:n elinten laatimaan kansainvälisestä ilmailusta aiheutuvia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot