15 Erilaiset tukimuodot luku Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 Erilaiset tukimuodot 12. 5. luku Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1 Arvot ja toiminta-ajatus 3 2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 3 Valtakunnallinen ja kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä kaupungin strategia 4 2. luku Opetuksen toteuttaminen 4 Oppimiskäsitys 4 5 Oppimisympäristö ja koulun toimintakulttuuri 5 6 Koulun noudattama tuntijako 7 7 Opetuksen mahdolliset painotukset 7 8 Valinnaisaineiden opetus 8 9 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 8 3. luku Opiskelun yleinen tuki 10 Yhteistyö 8 11 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Kerhotoiminnan järjestäminen Tukiopetuksen järjestäminen Suunnitelma oppilashuollon järjestämiseksi luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 15 Erilaiset tukimuodot luku Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin 16 Koulun arviointisuunnitelma Opinnoissa etenemisen periaatteet Todistukset Tietostrategia Toiminnan kehittäminen ja arviointi Voimaantulo 16 LIITTEET Järjestyssäännöt Palo- ja pelastussuunnitelma Kriisisuunnitelma Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä 2

3 1. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1 Arvot ja toiminta-ajatus Arvoperustamme on hyvän itsetunnon omaavan, oma-aloitteisen ja hyvin käyttäytyvän ympäristöään arvostavan oppijan kasvattaminen. Tuemme hyvää itsetuntoa tuemme kannustamalla ja hyväksymällä sallivassa ilmapiirissä. Oma-aloitteisuuteen pyrimme ohjaamalla ajattelemaan itse, tekemään itse ja valitsemaan itse. Hyvät käytöstavat ovat tervehtimistä, ruokailutapoja, kiittämistä, toisen ihmisen huomioimista arkipäivän tilanteissa, joihin aikuinen omalla esimerkillään ohjaa. Ympäristön arvostaminen on elinympäristön luonnonarvojen ymmärtämistä, säilyttämistä ja kehittämistä, mihin oppijaa autetaan suuntaamaan huomionsa, ihmetyksensä ja toimintansa. Koulu tarjoaa oppijalle repullisen eväitä elämäänsä varten. 2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet HYVÄ ITSETUNTO Oppilas tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa niitä kartoittamalla ja hyödyntämisellä koulutyössä. Hän ilmaisee ja hyväksyy tunteitaan ja ottaa muiden tunteet huomioon. Oppilas ottaa vastuuta toiminnastaan ja sen seurauksista sekä asettaa itselleen tavoitteita sekä arvioi ja suuntaa omaa toimintaansa. Hän oppii iloitsemaan onnistumisesta ja sietämään vastoinkäymisiä sekä oppimaan niistä. YHTEISTYÖ JA HYVÄT TAVAT Oppilas toimii erilaisissa ryhmissä sekä suunnittelee yhdessä muiden kanssa ryhmän toimintaa, ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja sen tuloksista. Oppilas joutuu antamaan apua toiselle, pyytämään apua ja ottamaan sitä vastaan tarvittaessa. Oppilas harjoittelee hyväksymään erilaisuutta ja eriäviä näkökantoja. TYÖSKENTELYTAIDOT Oppilas tekee työtä vastuullisesti, löytää työn ja oppimisen merkityksen ja ilon. Hän oppii asettamaan itselleen realistisia tavoitteita, tarkkailemaan, arvioimaan ja suuntaamaan omaa oppimistaan. Oppilas harjoittelee erilaisia tiedonhankintakeinoja. Hän oppii löytämään asian oppimisen kannalta oleellisen tiedon, tarkkailemaan ympäristöään ja hankkimaan siitä tietoa sekä niin muokkaamaan tietoa kuin siirtämään sitä tarvittaessa käytännön toimintaan. 3

4 AJATTELUN TAIDOT Oppilas oppii tekemään kysymyksiä, näkemään ja tunnistamaan ongelmia sekä jäsentämään niitä. Hän saattaa kokea ongelmatilanteet haasteellisina. Oppilas suhtautuu kriittisesti kirjalliseen, suulliseen ja kuvalliseen tietoon. Hän arvioi tiedon merkityksellisyyttä, ajankohtaisuutta ja oikeellisuutta. Aihekokonaisuuksia käsitellään siten, että saadaan varmistettua ajattelun kehittäminen. Oppilasta houkutellaan käyttämään ajattelua uudenlaisissa tehtävissä, kohtaamaan ajattelun edellyttämä vaiva ja selviämään haasteesta. 3 Valtakunnallinen ja kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä kaupungin strategia Koulukohtaista opetussuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet sekä kuntakohtainen opetussuuunnitelma. Koulu toteuttaa kaupungin yleistä sekä koulutoimen erityistä strategiaa omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään kehittämällä. Koulun työsuunnitelma tukee Ulvilan kaupungin strategiaa sekä koulutoimen strategiaa. Koulumme opettajakunta valitsee lukuvuosittain painopistealueet, joihin kiinnitämme opetuksessa ja kasvatuksessa erityisesti huomiota. 2. luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 4 Oppimiskäsitys OPPIMISKÄSITYS Oppiminen on aktiivinen tapahtuma, joka on sidoksissa aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Oppijan oma rooli tiedon hankkijana, prosessoijana ja arvioijana korostuu. Opetussisältöjä valitessaan koulu keskittyy tarjolla olevan tiedon oleellisiin ja oppimisen kannalta keskeiseen tietoainekseen. Opettaja tarjoaa välineitä ja keinoja, joiden avulla toteutuu oppimaan oppiminen ja asioiden syvällinen ymmärtäminen mahdollisimman hyvin. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, opettajan sekä ympäröivän todellisuuden kanssa. Oppimista pohditaan käytännön kannalta ja luodaan oppilaan elämäntodellisuutta sivuavia oppimistilanteita. Koulun tehtävä on huolehtia siitä, että lasten koulun ulkopuolelta tuleva osaaminen ja se todellisuus, jossa he elävät, on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Oppilas voi ryhmän jäsenenä oppia uusia asioita omaan tahtiinsa. IHMISKÄSITYS Ihminen on ainutkertainen, hän kasvaa henkisesti ja hänellä on vapaa tahto. Kokonaisvaltaisessa ihmisessä on itseään toteuttava, tietoa käyttävä ja tunteva ihminen. Ihmiskäsitys sisältää kuvan siitä, miten ihmisen toiminta ohjautuu ikäkausittain. Opetuksessa huomioidaan lapsen ikäkausi erilaisin tehtävärajauksin ja menetelmävalinnoin. 4

5 TIEDON KÄSITYS Tieto liittyy johonkin laajempaan kokonaisuuteen ja asiayhteyteen. Opiskelussa pyritään käytännön tilanteisiin ja tiedon soveltamiseen. Tiedosta neuvotellaan ja jopa väitellään oppilasryhmässä. Tietolähteitä tarkastellaan ja arvioidaan. Lapsi oppii tietoa jäsenneltyinä rakenteina, joiden merkitystä hän opettelee ymmärtämään. Lapselle on ominaista eläytyä tarinoihin ja oppia elämyksellisesti. 5 Oppimisympäristö ja koulun toimintakulttuuri OPPIMAAN KANNUSTAVA AVOIN YMPÄRISTÖ Oppimisympäristöä kuvaa avoimuus. Oppimisympäristön turvallisuutta koulu on suunnitellut laatimalla palo- ja pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman, suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, järjestyssäännöt. FYYSINEN YMPÄRISTÖ Kaasmarkun koulun fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu itse koulurakennusten ja sitä ympäröivän pihan ja urheilukentän lisäksi tiiviisti koko kyläyhteisö sekä retkikohteet (pururata, luontopolku, uimaranta, Keskinen mylly jne.). Näihin kohteisiin kuljettaessa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Opiskelutiloja ja -välineitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Työskentelyvälineet ovat helposti oppilaan saatavilla. Oppilaat huolehtivat osaltaan ympäristön viihtyisyydestä. Mahdollisuuksien mukaan oppilaat ovat mukana ympäristön suunnittelutyössä. Luokat 0 2 muodostavat Pikkulasten koulun, jolla on oma sisäänkäynti ja tilat koulun päärakennuksen matalassa siivessä. Varsinkin Pikkulasten koulussa leikki työmuotona vaatii oman tilansa. Oppimateriaalina käytetään oppikirjojen ja muun kirjallisen materiaalin lisäksi erilaista ajankohtaista aineistoa sekä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Oppilas opetetaan käyttämään kriittisesti nykytekniikkaa tiedon etsimisessä ja prosessoinnissa. PSYYKKINEN YMPÄRISTÖ Arvoperustamme luo pohjan psyykkiselle oppimisympäristölle. Koulussa vallitsee myönteinen, avoin, rohkaiseva ja turvallinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä henkilökunnalle että oppilaille. Toiminta on oppilaskeskeistä. Kiireettömässä tunnelmassa oppilaille annetaan aikaa selviytyä oppimistehtävistään omassa tahdissaan. Yhdessä toimimista edistää ja tukee oppilaiden ryhmittely tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. Opetusjärjestelyissä korostuu yhteistoiminnallisuus ja vastuu niin itsestä, toisista kuin ympäristöstäkin. Koulu pyrkii hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin luomalla sekä tapa- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla edistämään kunkin oppilaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. 5

6 Opetusmenetelmien lisäksi koulumme henki omalta osaltaan luo oppimisympäristömme sosiaalisia rakenteita. Sitä vahvistavat henkilökunta, huoltajat sekä kylä- ja vanhempainyhdistykset. Kukaan ei ole tiedoiltaan, taidoiltaan eikä ihmisenä valmis. Sen hyväksyminen ja toisiltamme oppiminen vaatii nöyryyttä. VIRTUAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristöä avataan nykytekniikan keinoin. Oppilailla on turvallisessa muodossa käytössään kaupungin tietohallinnon koululaitokselle tarjoama verkkoyhteys, joka mahdollistaa sähköpostin, kotisivujen, projektityötyökalujen ja kansioiden, oppimisohjelmien sekä Internetyhteyden käytön. Oppilas voi käyttää verkkoyhteyttä koulupäivän jälkeen valvotusti, mikä lisää tasa-arvoisuutta ja estää syrjäytymistä. TOIMINTAKULTTUURI Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös kaikkeen oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan kuten juhliin, teemapäiviin, iltapäiväkerhoon sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Koko henkilökunta on toiminnassaan esimerkkinä oppilaille. Koulussamme annetaan opetusta luokan oppilaille. Esiopetuksesta (0.lk) vastaa kaupungin sosiaalitoimi. Luokat 0 2 muodostavat Pikkulasten koulun. Opiskeltavat aihekokonaisuudet on jaettu lukuvuosittain viiteen tarinalliseen eri oppiaineista koostuvaan jaksoon, joiden loppuessa suoritetaan jaksoon soveltuva arviointi. Jaksojen sisältöjä opiskellaan ikätasoon soveltaen. Oppilaalla on oikeus oppia omilla oppimisedellytyksillään, omalla kehitysrytmillään. Oppilas, hänen huoltajansa ja opettaja käyvät vähintään kerran lukuvuoden aikana yhteisen tavoite- ja arviointikeskustelun. Oppilaat tuottavat omaa oppimiskansiota, johon voidaan liittää myös arviointia. Käytämme yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteistoiminnallisia työtapoja tukemaan tiedon rakentumisprosessia ja tunne-elämän kehitystä eri-ikäisten oppilaiden oppimisessa. Vaihtelevat, suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset menetelmät kehittävät oppilaan valmiuksia vastuunottamiseen omasta oppimisesta, sen arvioimiseen sekä palautteeseen. Koulupäivä koostuu opiskelutuokioista, ruokailusta ja ulkoiluista, kussakin opiskeluryhmässä oman aikataulunsa mukaisesti työjärjestyksen puitteissa. Erityisesti Pikkulasten koulussa aikuinen on paikalla kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Koulullemme tunnusomaista on toisten ihmisten huomioiminen ja kunnioittaminen, oppilaista sekä aikuisista välittäminen ja huolehtiminen. 6

7 6 Koulun noudattama tuntijako VUOSILUOKAT YHT Äidinkieli ja kirjallisuus A -kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Uskonto/Et Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Oppilaan tuntimäärä Oppilaan vähimmäistuntimäärä Vapaaehtoinen kieli Koululla annettavan osa-aikaisen erityisopetuksen viikkotuntimäärä määräytyy kunkin lukuvuoden tuntikehysresurssin mukaisesti. Koulu toteuttaa kaupungin kieliohjelmaa. Oppilas voi 4. kouluvuonna valita vapaaehtoisen kielen, mikä edellyttää ko. aineen opiskelua kaupungin muissa peruskouluissa. 7 Opetuksen mahdolliset painotukset Koulun opetussuunnitelman sisällöissä on neljä lukuvuoden kestävää ja neljän vuoden periodissa toistuvaa luonnontieteellistä aihekokonaisuutta, jotka sisältävät kukin viisi eri oppiaineisiin painottuvaa jaksoa. Opetussuunnitelman tarinallinen kehys on koululaiva Jessika, jolla koulun väki purjehtii elämän merellä. Lukuvuosiksi rantaudutaan saarelle opiskelemaan viittä tarinaa, jotka ovat saarelle tunnusomaisia eri oppiaineita sisältäviä pienempiä aihekokonaisuuksia, jaksoja. Jakson tarina eli viitekehys on luonnontieteellinen. Lukuvuosien saarten aihekokonaisuudet ovat metsä, pelto, kaupunki ja vesi. 7

8 8 Valinnaisaineiden opetus Koulussa ei tarjota valinnaisia oppiaineita. 9 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle OPPILAS OSAA OTTAA TOISET HUOMIOON ERI TILANTEISSA. Hän osaa - tervehtiä - kiittää - pyytää anteeksi - avata oven muille - olla hyväksyvä ja suvaitsevainen - olla täsmällinen - kuunnella toisia - noudattaa sovittuja sääntöjä OPPILAS KUNNIOITTAA JA ON VASTUUSSA TOVEREISTAAN. Hän - ei kiusaa - ei nimittele - auttaa ja puolustaa - on ystävällinen ja kohtelias - on rehellinen ja vilpitön - on luotettava OPPILAS ELÄÄ TASAPAINOSSA YMPÄRISTÖNSÄ KANSSA. Hän osaa - arvostaa ympäristöä - kunnioittaa ja suojella luontoa ja eläimiä - pitää huolta ympäristön siisteydestä 3. luku OPISKELUN YLEINEN TUKI 10 Yhteistyö Oppilaiden kannustaminen yhteistyöhön vaatii esimerkkiä. Koulutyön lähtökohta on toimiva yhteistyö. Koulumme yhteistyöhön osallistuvat oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta, kodit ja ympäröivä yhteisö sekä kaupungin kouluhallinto. Koulun sisäisen yhteistyön muotoja ovat mm. koulun yhteiset projektit, yhteiset suunnitteluryhmät, henkilökunnan yhteistyö, oppimateriaalihankinnat, koulun yhteisen normiston ylläpitäminen toimivana jne. 8

9 Jotta opetussuunnitelmassa esiintyvät toimintaperiaatteet voisivat toteutua, koulun henkilökunta, vanhempainyhdistys ja koulun sidosryhmät pyrkivät vaikuttamaan kaupungin päätöksenteossa koulun käytössä olevien resurssien riittävyyteen. YHTEISTYÖ ESIOPETUKSEN JA MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA Luokat 0 2 muodostavat Pikkulasten koulun, jossa toimii sosiaalitoimen hallinnoima esiopetus sekä koulutoimen hallinnoima alkuopetus samanaikaisopetuksessa yhteisissä tiloissa esiopettajan ja luokanopettajan toimiessa työparina. Pikkulastenkoulu noudattaa esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistä opetussuunnitelmaa. Ulvilan-Kullaan koulun kanssa yhteistyö on opettajien keskustelutuokioita oppilaiden siirtyessä 7. luokille. Kuudesluokkalaiset tutustuvat luokkien kouluun ja molempien koulujen oppilashuoltoryhmät kokoontuvat suunnittelemaan 6.-luokkalaisten siirtymistä 7. luokalle. Yhteistyö kaupungin erityiskoulun, Olavin koulun kanssa on konsultaatiota, oppilaan opintojen suunnittelua ja erityisopetus/yleisopetussiirtoja. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA Lapsen kasvua ja kehitystä voi menestyksekkäästi tukea kodin ja koulun toimiessa yhteistyössä, jotta oppilas tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Hyvällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa luokan ja koulun ilmapiiriin sekä koulutyön tuloksiin. Yhteistyö edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista molemmilta osapuolilta. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki: oppilaat, vanhemmat ja opettajat. Ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta on huoltajilla. Yhteistyömuodoista tärkeimmät ovat vanhempainillat sekä opettajien ja heidän huoltajiensa yhteiset keskustelutuokiot. Vanhempainillat ovat opettajan tai rehtorin koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhempien ja opettajan väliset keskustelut voivat olla kumman tahansa osapuolen ehdottamia. Vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen myös vanhempainyhdistyksen ja kyläyhdistyksen kautta. Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulun toimintaa, sillä opetus on julkista. Koulu huolehtii opetussuunnitelmaa ja opetuksen järjestämistä koskevasta tiedottamisesta. Muuta yhteistyötä tehdään mm. jaksoarviointien, reissuvihkon, talkoiden, luokkailtojen, leirikoulujen, koulutilojen käytön yms. toiminnan muodossa. 9

10 YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Yhteistyö eri tahojen kanssa on koulumme toimintakulttuuria. Pikkulasten koulu on yhteistyössä päivähoidon ja terveydenhuollon kanssa lapsen valmiuksien kartoittamiseksi. Koulu toimii yhteistyössä Ulvilan muiden peruskoulujen kanssa erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Muita yhteistyön muotoja ovat työelämään tutustuminen, tutustumiskäynnit, opintoretket ja leirikoulut, eri alojen vierailijat koululla ja ajankohtaisten tapahtumien ja aiheiden etsiminen opetukseen ympäristön tapahtumista. 11 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Ohjaustoiminta toteutetaan aihekokonaisuuksissa eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Pikkulasten koulussa tuetaan oppilaan siirtymistä päivähoidosta/kotoa kouluun. Ohjauksessa keskitytään oppilaan sopeutumiseen omaan ryhmään ja kouluyhteisöön opettamalla opiskelutaitoja, koulun sääntöjä ja käytänteitä. Samalla kehitetään oppilaan vastuuntuntoa omasta työstään ja ympäristöstään sekä ohjataan omatoimisuuteen ja uteliaisuuteen. Vuosiluokilla 3 6 oppilasta ohjataan itsenäiseen, vastuulliseen ja yritteliääseen koulutyöhön. Oppilas saa tiedonhankinnan valmiuksia ja taitoja sekä oppii käyttämään erilaisia työtapoja. Häntä ohjataan yhteistoiminnallisuuteen, toisten ihmisten huomioon ottamiseen ja erilaisuuden arvostamiseen. Oppilasta ja hänen huoltajiaan ohjataan perusopetuksen nivelvaiheissa tapahtuvissa valinnoissa. Kuudennella luokalla oppilas tutustuu luokkien opiskeluun Ulvilan-Kullaan koululla. Luokanopettaja ja opinto-ohjaaja keskustelevat oppilaista nivelvaiheessa. Koulu noudattaa Ulvilan kaupungin Työelämään tutustumissuunnitelmaa. 12 Kerhotoiminnan järjestäminen Koulun tilat ovat käytössä kerhotoimintaa varten. Kerhot ovat osa koulun toimintaa. Varsinainen kerhotoiminta tapahtuu koulutuntien lisäksi. Kerhojen ohjaajina voivat toimia koulun opettajat tai ulkopuoliset henkilöt, joilla on tarpeellinen pätevyys toiminnan ohjaamiseen. Kerhoja voidaan pitää myös vanhempainyhdistyksen, kyläyhdistyksen tai urheiluseurojen tuella. Kerhotoiminnan järjestämisestä päätetään työsuunnitelmassa resurssien ja vallitsevien olosuhteiden mukaan. 10

11 13 Tukiopetuksen järjestäminen Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille oppilaille. Tukiopetusta järjestetään heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetuksen tarpeen määrittelee opettaja. Tukiopetusta annetaan työjärjestyksen ulkopuolella tai koulun muun opettajan antamana samanaikaisopetuksena oppilaan opetusryhmässä. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänelle annetaan mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta ei järjestetä oppilaalle, joka on jäänyt opinnoissaan jälkeen luvattomien poissaolojen tai loma- ja harrastusmatkojen vuoksi. 14 Suunnitelma oppilashuollon järjestämiseksi Tavoitteena luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Koulu noudattaa kaupungin oppilashuollon suunnitelmaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Oppilashuollollisten palvelujen saatavuudesta koulu tiedottaa lukuvuositiedotteessa oppilaille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle. OPPILASKULJETUKSET Kaupungin koulutoimi tekee päätökset oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen. Koulun rehtori selvittää oppilaaksi otettaessa jokaisen oppilaan oikeuden (lait, kaupungin päätökset/määräykset) koulukuljetukseen ja järjestää yhdessä koulutoimen kanssa kuljetuksen (bussikortti, taksi). KOULURUOKAILU Koulu suunnittelee opetusryhmien koulun ruokalassa tapahtuvan päivittäisen ruokailun ajankohdan. Kodin kouluvuoden alussa ilmoittamat ja tarvittaessa kouluterveydenhoitajan selvittämät erityisruokavaliot toimitetaan tiedoksi valmistavalle keittiölle. Opettajat ja koulunkäyntiavustajat ruokailevat opetusryhmän kanssa. Hyviä ruokailutapoja noudatetaan ja totutellaan erilaisiin makuihin maistelemalla. KOULUTERVEYDENHUOLTO Koulu toimii yhteistyössä terveydenhoitajan, koululääkärin sekä hammashoitoorganisaation kanssa. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kerran kuukaudessa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Hän opettaa sovittaessa terveyskasvatusta. Oppilaalla on käytettävissään kaupungin koulupsykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut. 11

12 OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ/TUKIRYHMÄ Oppilashuoltotyöryhmä on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluvat pysyvästi rehtori/esimies, opettajat, erityisopettaja/kiertävä erityislastentarhanopettaja, terveydenhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Käsiteltävän asian laadun mukaan ryhmä kutsuu kokouksiinsa oppilaita ja heidän huoltajiaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä tarvittaessa. Kokoonkutsujana toimii rehtori/esimies. Ryhmän tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tunnistaa oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita oppilaan ongelmia sekä ohjata tarvittaessa erityispalveluihin. Varhaisen puuttumisen apuna käytetään kaupungin huolilomaketta. 4 LUKU ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 15 Erilaiset tukimuodot Oppilaan tukemisella varmistetaan kaikille oppijoille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Koulumme toiminta järjestetään niin, että se tukee erilaista oppijaa ja omalta osaltaan ehkäisee tukipalvelujen tarvetta. Kaasmarkun koulussa tukimuotoina ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), erityisopetukseen siirretyn oppilaan oppimäärän yksilöllistäminen (HOJKS), nivelvaiheiden yhteistyö, opetuksen ja oppimateriaalin eriyttäminen, koulunkäyntiavustaja, oppilashuoltotyöryhmä, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja sosiaalityöntekijä ja muu asintuntijakonsultaatio. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään opetukseen osallistumisen edellyttämät tutkimukset koulupsykologin tai muun asiantuntijan toimesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huoltajien suostumuksella. TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan tämän opetussuunnitelman 14 :n mukaisesti. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Koululla annettava erityisopetus on laaja-alaista, ennaltaehkäisevää ja oppilaan kasvua ja kehitystä tukevaa. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen, puheen tai matematiikan alueilla. Oppilaat tulevat osa-aikaiseen erityisopetukseen opettajan/erityisopettajan a r- vion perusteella, huoltajien toivomuksesta ja/tai oppilaan omasta halusta sekä tutkimusten/testien perusteella. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppituntien aikana yksilö- tai pienryhmäopetuksena erityisopetusluokassa tai samanaikaisopetuksena oppilaan luokassa. Opetusta antaa erityisopettaja. 12

13 OPPIMISSUUNNITELMA (HOPS) Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevalle, maahanmuuttajaoppilaalle ja nopeammin opinnoissaan edistyvälle oppilaalle. Siinä kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota oppilaan kasvatuksen kannalta olennaisiin tekijöihin: oppilaan vahvuuksiin, erityistavoitteisiin ja opetusjärjestelyihin. Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajien, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kesken. HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Mikäli koulun oppilas siirretään erityisopetukseen yhdessä tai enintään kahdessa oppiaineessa, opetus järjestetään integroituna yleisopetuksen ryhmässä erityisopettajan konsultaatioavun turvin. Koulussa voi perustelluista syistä opiskella myös kokonaan erityisopetukseen siirretty oppilas. Kun koulun oppilas siirretään erityisopetukseen ja hän jatkaa opiskeluaan integroituna koulumme yleisopetuksen ryhmässä, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opettajien, huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa Ulvilan kaupungissa käytössä olevalle HOJKS kaavakkelle. NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ Oppilaan tuen tarve pyritään selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen siirtyessä päivähoidosta Pikkulasten kouluun keskusteluin terveydenhoitajan, päivähoidon ohjaajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja esikoulunopettajan kesken. Ulvilan-Kullaan kouluun siirryttäessä 7. luokalle huolehditaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen oppilaan aiemmasta opiskelusta välittymisestä vastaanottavalle koululle opinto-ohjaajan ja luokanopettajan keskustelutuokiossa. OPETUKSEN JA OPPIMATERIAALIN ERIYTTÄMINEN Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen käytetään tarkoituksenmukaista ja oppilaan omat lähtökohdat huomioivaa materiaalia. Eriyttävää lisämateriaalia käytetään oppimäärien edellyttämällä tavalla. Tehtävien määrää ja laatua kohtuullistetaan johdonmukaisesti ja valitaan tarkoituksenmukaisia oppmis/opetusmenetelmiä. Tarvittaessa käytetään osatavoitteita, toiminnan ohjausta ja sen harjoittelua sekä apuvälineitä. KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA Erityislausunnolla olevilla oppilailla on mahdollisuus saada henkilökohtainen tai luokkakohtainen koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustajalla on pääsääntöisesti oltava ammattitutkinto. ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN OPETUS Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville järjestetään opetusta Ulvilan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti. Maahanmuuttajien opetuksessa ensisijaisesti tuetaan heidän koulunkäyntivalmiuksiaan ja sopeutumistaan uuteen kotimaahan. Opetus luo perustaa op- 13

14 pilaan kaksikielisyydelle ja antaa heille mahdollisuuden kasvaa sekä oman kulttuuriyhteisön että suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Maahanmuuttajille opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli heidän suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen. Maahanmuuttajille järjestetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan oman äidinkielen opetusta. Romanioppilaiden perusopetuksen järjestämisessä otetaan huomioon romanien valtaväestöstä poikkeava kulttuuritausta. Opetuksen lähtökohtana on, että Suomen romanit ovat suomalaisia ja arvostavat omaa kotimaataan ja omaa kulttuuriaan. Romanilasten osalta vahvistetaan heidän koulunkäyntimotivaatiotaan samoin kuin heidän kulttuuri-identiteettiään. 5 luku OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN 16 Koulun arviointisuunnitelma Arvioinnin tehtävä on opintojen ohjaaminen, opiskeluun kannustaminen oppilaan saavuttamien tavoitteiden kuvaaminen sekä realistisen kuvan muodostuminen oppilaan oppimisesta ja kehittymisestä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja jälkikäteen on pyydettäessä selvitettävä, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Koulussa arvioidaan oppilaan kasvua ja oppimista ja työskentelytaitoja sekä oppisisältöjen omaksumista. Arviointi kohdistuu tuloksiin, tavoitteisiin, strategiaan, työpanoksiin, prosessiin, tuotokseen ja työmäärään. Arviointimenetelmiä käytetään monipuolisesti. Itsearviointi on osa normaalia työskentelyä. Kirjallinen arviointi annetaan todistuksissa tai vapaamuotoisissa tiedotteissa. Arviointi voi olla myös välitön palaute, arviointikysely tai arviointikeskustelu ja itsearviointi. Esioppilaiden kouluvalmiuksien edistymistä arvioidaan Pikkulasten koulussa. Opettaja, oppilas ja vanhemmat arvioivat oppilaan kasvua ja oppimista sekä oppisisältöjen omaksumista. Arviointi on jatkuvaa ja säännöllistä opintojen aikana annettavaa arviointia. Jokaisen jakson päätyttyä annetaan arviointi. Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on sanallinen luokilla 0 5 ja numeerinen 6. luokalla. Oppilaan oppimisvaikeudet otetaan huomioon arvioinnissa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaita arvioidaan heidän oppimissuunnitelmiensa sekä HOJKS:ien mukaan. Työskentelyn arvioinnissa huomioidaan oppilaan vastuullisuus, oppimaan oppiminen ja soveltaminen. Oppilaalta edellytetään koulun arvojen ja kasvatustavoitteiden mukaista käyttäytymistä. Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään erilaisia muotoja. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 14

15 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi, tuntijaon nivelkohtaan, oppilaan arvioinnin tueksi. Hyvän osaamisen kuvaus kohdistuu oppiaineen tietoihin ja taitoihin. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta määrittelee kansallisen tason, joka sellaisenaan toimii arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin pohjana kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. 17 Opinnoissa etenemisen periaatteet OPINNOISSA ETENEMINEN Kun vuosiluokan opintosuoritukset on saavutettu hyväksytysti, oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas pyrkii Pikkulasten koulussa saavuttamaan hyväksytyt tiedot ja taidot pystyäkseen jatkamaan opiskeluaan. Mikäli oppilas ei näitä taitoja tukitoimenpiteistä huolimatta saavuta, hänet jätetään vanhempien kanssa neuvoteltua. Oppilaan suoritus voidaan hylätä myös, kun oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää käsitteitä. Jos luokalle jättämiselläkään oppilas ei neljässä lukuvuodessa saavuta alkuopetuksen hyväksyttyjä tietoja ja taitoja, neuvotellaan mahdollisesta erityisopetukseen siirrosta ja/tai oppilaalle tehdään HOJKS. Myöhempinä opiskeluvuosina pyritään välttämään oppilaan luokalle jättämistä. Oppilaan suoritus hylätään vuosiluokilla 3-6, kun oppilas ei yritä, ei osallistu, kieltäytyy opiskelemasta tai on välinpitämätön. Hylätyn suorituksen oppilas voi suorittaa erillisessä kuulustelussa opettajalleen ja rehtorille joko lukuvuoden aikana tai sen päätyttyä. OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN Oppilas voi edetä opinnoissaan oman opinto-ohjelman mukaan, jolloin koululla voidaan ottaa huomioon oppilaan yksilölliset valmiudet suorittaa opintokokonaisuuksia. 18 Todistukset Käytettävät todistuslomakkeet ovat opetussuunnitelman liitteenä. Oppilaan käyttäytyminen ja huolellisuus arvioidaan erillisessä liitteessä vuosiluokilla 1-6 sanallisesti. 15

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot