SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset 4 : 2000 OPETUSMINISTERIÖN TYÖRYHMIEN MUISTIOITA Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 1

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisupäivä OPETUSMINISTERIÖ Tekijät Tietoyhteiskunnan lukutaidot -työryhmä puheenjohtaja Vilho HIRVI sihteeri Ritva-Sini HÄRKÖNEN Julkaisun laji muistio Toimeksiantaja opetusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi SUOMI (O)SAA LUKEA FINLAND KAN/FÅR LÄSA Tietoyhteiskunnan lukutaidot Riktlinjer av arbetsgruppen för -työryhmän linjaukset läsfärdigheten i informationsamhället Tiivistelmä Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli arvioida traditionaalisen luku- ja kirjoitustaidon tilaa Suomessa sekä sen kehittämistä ja laajenemismahdollisuuksia medialuku- ja mediakirjoitustaidoksi osana uudenlaista viestintäsivistystä. Työryhmä määrittelee lähtökohdaksi ja ennakkoehdoksi sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla vankan perinteisen luku- ja kirjoitustaidon hallinnan, mutta etenee sitten monimediaisiin luku- ja kirjoitustaitoihin. Työryhmä esittää kuusi teemakorillista toimenpide-ehdotuksia: kansalliset lukutaitotalkoot, mediahautomot ja mediakritiikkifoorumi, kirja-alan vahvistaminen, kirjastot koko kansan sivistäjinä, koulut ja opettajankoulutus avainasemassa, medialukutaidon tutkimusverkosto. Kirja-alasta on osana työryhmän toimintaa valmistunut myös erillinen selvitys "Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen" (Opetusministeriön kulttuuriosaston julkaisuja nro 1/2000). Työryhmä perustelee toimenpide-ehdotuksensa laajalla katsauksella, joka sisältää lukutaitokäsitteen määrittelyä, lukutaitotyön nykytilanteen kuvausta eri toimijoiden näkökulmasta sekä aikaisemmin tehtyjä strategisia linjauksia. Avainsanat luku- ja kirjoitustaito, medialuku- ja mediakirjoitustaito, monimediaisuus Muut tiedot raportti verkkoversiona Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN OPM työryhmien muistioita 4: X Kieli suomi Jakaja Yliopistopaino Luottamuksellisuus julkinen Kustantaja opetusministeriö 2

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum UNDERVISNINGSMINISTERIET Författare Arbetsgruppen för läsfärdigheten i informationssamhället: ordförande Vilho HIRVI sekreterare Ritva-Sini HÄRKÖNEN Typ av publikation promemoria Uppdragsgivare undervisningsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation SUOMI (O)SAA LUKEA FINLAND KAN/FÅR LÄSA Tietoyhteiskunnan lukutaidot Riktlinjer av arbetsgruppen för -työryhmän linjaukset läsfärdigheten i informationsamhället Referat Sakkunnigarbetsgruppen hade till uppgift att bedöma nuläget i fråga om den traditionella läs- och skrivfärdigheten i Finland samt utvecklandet av den och möjligheterna att utvidga den till medieläsoch medieskrivfärdighet som en del av en ny typs kommunikationsbildning. Som utgångspunkt och förhandsvillkor på såväl individ- som samhällsnivå anger arbetsgruppen en gedigen traditionell läs- och skrivfärdighet, men går sedan vidare till mångmediala läs- och skrivfärdigheter. Arbetsgruppen föreslår sex tematiska åtgärdsförslag: nationella läsfärdighetstalkon, mediekuvöser och ett mediekritikerforum, stärkandet av bokbranschen, biblioteken som hela folkets bildningskälla, skolorna och lärarutbildningen i nyckelposition, forskningsnätverk som gäller medieläsfärdighet. Som ett led i arbetsgruppens verksamhet har det också utkommit en separat kartläggning av bokbranschen "Boken i Finland. Från författare till läsare - stöd- och utvecklingsåtgärder inom bokbranschen" (Publikationer av undervisningsministeriets kulturpolitiska avdelning nr 1/2000). Arbetsgruppen motiverar sina åtgärdsförslag med en omfattande översikt, som innehåller en definition av begreppet läsfärdighet, en beskrivning av nuläget i fråga om läsfärdighetsarbetet sett ur olika aktörers synvinkel samt tidigare strategiska linjer. Nyckelord läs- och skrivfärdighet, medieläs- och medieskrivfärdighet, mångmedialt samhälle Övriga uppgifter rapporten som nätversion Seriens namn och nummer ISSN ISBN promemorior av UVMs arbetsgrupper 4: X Språk finska Distribution Yliopistopaino Sekretessgrad offentlig Förlag Undervisningsministeriet 3

4 DESCRIPTION SHEET Publisher Date of publication Ministry of Education 28 February 2000 Authors Literacy in the information society committee Type of publication Committee report Chair Vilho HIRVI Secretary Ritva-Sini HÄRKÖNEN Contracted by Ministry of Education Committee appointed on 1 September 1998 Name of publication SUOMI (O)SAA LUKEA FINLAND CAN READ Literacy in the information society Abstract The expert committee was appointed to evaluate the state of traditional literacy in Finland and its development into media literacy as part of modern communications competence. As a point of departure, the committee defines literacy skills at both the individual and the social level and then proceeds to discuss multimedia literacy. The committee makes proposals relating to six theme baskets: joint national literacy action; media hatcheries and media criticism forum; strengthening the book field; libraries as sources of civilisation for the whole nation; schools and teacher education as keys to literacy; media literacy research network. As concerns the book field, there is a separate study "Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen" ("The Book in FInland. From the author to the reader - support to and development of the book field, Ministry of Education, Department for Cultural Policy) As a basis and justification for its proposals, the committee made an extensive review of the field, including definitions of literacy, description of the present situation from different perspectives and earlier strategic policy lines. Key words literacyy, media literacy Other information The report (in Finnish) on the net: Name and number of series ISSN ISBN Ministry of Education Reports X Language Finnish Distributed by Helsinki University Press Confidentiality Public Published by Ministry of Education 4

5 OPETUSMINISTERIÖLLE Opetusministeriö asetti Tietoyhteiskunnan lukutaidot -asiantuntijatyöryhmän arvioimaan traditionaalisen luku- ja kirjoitustaidon tilaa Suomessa sekä sen kehittämistä ja laajenemismahdollisuuksia medialuku- ja kirjoitustaidoksi osana uudenlaista viestintäsivistystä. Työryhmän tehtävänä on ollut - analysoida luku- ja kirjoitustaidon ulottuvuuksia ottaen huomioon käynnissä olevat kansallisen ja kansainvälisen mediaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset älylliseen notkeuteen - kartoittaa kirjallisen kulttuurin kehittymisen esteet eri osapuolten (tuotannon, välittämisen ja vastaanoton) näkökulmasta - luoda näkemyksiä vallitsevasta mediakulttuurista ja niiden pohjalta asettaa tavoitteita tulevaisuuden luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiselle - tehdä ehdotukset sekä luku- ja kirjoitustaitoa että laajemmin mediataitoja koskevasta tutkimus- ja kokeilutoiminnasta - tehdä ehdotukset toimenpiteistä, joilla edistetään mediakriittisyyttä, viestinnän teknistä ja sisällöllistä hallintaa sekä tasa-arvoa - tehdä ehdotukset toimintamuodoista, jotka takaavat eri tasoilla lukutaidon/medialukutaidon ja -harrastuksen ylläpitämisen ja kartuttamisen. Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui kansliapäällikkö Vilho Hirven ja sihteeriksi opetusneuvos Ritva-Sini Härkösen opetusministeriöstä sekä jäseniksi puheenjohtaja Olli Arrakosken Suomen Kirjasäätiöstä, puheenjohtaja Leena Kirstinän Valtion kirjallisuustoimikunnasta, professori Ullamaija Kivikurun Helsingin yliopistosta, kulttuuriasiainneuvos Hannele Koivusen opetusministeriöstä, puheenjohtaja Jarkko Laineen Suomen Kirjailijaliitosta, puheenjohtaja Antero Siljolan Suomen Kustannusyhdistyksestä, opetusneuvos Pirjo Singon Opetushallituksesta, toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän Suomen kirjastoseurasta, toiminnanjohtaja Jarmo Viljakaisen (sittemmin puheenjohtaja Aulikki Kalalahden) Suomen tietokirjailijat ry:stä sekä ordförande Thomas Wulff i Finlands Svenska Författareförening. Työryhmä kokoontui kaikkiaan 14 kertaa. Asiantuntijavieraina työryhmä kuuli seuraavia: tuottaja Ari Meriläistä Yleisradiosta, uusmedia-alan edustajana Petteri Järvistä, kirjastonhoitaja Kari Vaijärveä, toimitusjohtaja Erkki Kytöhonkaa Kirjakauppaliitosta sekä kirjastoasiainneuvos Kirsti Kekkiä opetusministeriöstä. Erityisen lämpimästi työryhmä kiittää professori Pirjo Linnakylää Jyväskylän yliopistosta; hän on ollut sekä asiantuntijavieraana että muutoin tukenut alansa johtavana asiantuntijana työryhmän työtä. Lisäksi työryhmää ovat avustaneet toiminnanjohtaja Raimo Jussila Tietokirjailijat ry:stä, dosentti Pirjo Hiidenmaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Harri Rinne sekä korkeakouluharjoittelijana Kimmo Tyyskä, joka laati lukutaidon historiaa käsittelevän katsauksen työryhmän käyttöön. Tutkija Marja Saanilahti tuotti työryhmälle lasten ja nuorten lukuharrastusta koskevan raportin. 5

6 Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen on antanut palautetta tekstistä käsikirjoitusvaiheessa. Työryhmä kiittää lämpimästi kaikkia edellä mainittuja lukutaitotyöhön osallistuneita. Kirjastot ja koulukirjastot -alajaosto perustettiin pohtimaan työryhmän tavoitteita ja tehtäviä kirjasto- ja tietopalveluiden sekä koulukirjastojen kannalta. Jaostoon kuuluivat toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä puheenjohtajana, tiedottaja-toimittaja Riitta Myllylä Suomen kirjastoseurasta sihteerinä, opetusneuvos Pirjo Sinko Opetushallituksesta, puheenjohtaja Seija Salminen Suomen koulukirjastoyhdistyksestä, kirjastotoimenjohtaja Hilkka Orava Salon kaupunginkirjastosta, kirjastonjohtaja Satu Hallikainen Rovaniemen maalaiskunnan Muurolan kirjastosta, lastenosastonjohtaja Susanne Ahlroth-Särkelä Helsingin kaupunginkirjastosta, tietopalvelupäällikkö Sirkku Blinnikka Päijät-Hämeen koulutuskonsernista ja erityisasiantuntija Maisa Lovio Suomen Kuntaliitosta. Työryhmä kiittää aktiivista jaostoa tuottavasta toiminnasta. Työryhmä järjesti Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineseminaarin Säätytalossa Seminaariin osallistui lähes 200 alalla toimijaa; seminaarissa syntyi vilkasta keskustelua oppiaineen luonteen ja vaatimusten muutoksista nimenmuutoksen myötä. Yhdessä Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikön ja Kirjallisuuden laitoksen kanssa järjestettiin Uudet lukutaidot -seminaari Jyväskylässä Työryhmä kiittää seminaarin järjestäjiä, osallistujia ja kaikkia seminaarin luennoitsijoita. Työryhmän kirjastojaosto järjesti valtakunnallisen seminaarin Luku- ja tiedonhallintataidot Helsingin kaupunginkirjaston pääkirjastossa Pasilassa Seminaariin osallistui runsaasti kirjasto- ja kouluväkeä. Työryhmän toimikaudella osallistuttiin myös Turun Kirjamessujen yhteydessä Turun Messukeskuksessa pidettyihin seminaareihin: Kirja-alan tulevaisuus -kutsuseminaaariin sekä Kirja-alan kehitysmahdollisuudet Suomessa -seminaariin Sekä työryhmän puheenjohtaja, sihteeri että useat jäsenistä ovat toimineet aihealueen seminaareissa luennoitsijoina. Monet mediat ovat uutisoineet työryhmän työn edistymisestä. Työryhmä käynnisti osana toimintasuunnitelmaansa yhteistyössä opetusministeriön kulttuuriosaston kanssa kirja-alan selvitystyön. Selvitysmieheksi kutsuttiin kauppatieteiden maisteri Doris Stockmann, joka puolestaan kutsui avukseen Niklas Bengtssonin ja Yrjö Revon. Selvityksestä on julkaistu erillinen raportti "Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen" opetusministeriön kulttuuriosaston julkaisuna nro 1/2000. Työryhmä lämpimästi kiittää selvitystyön tekijöitä kiinteästä yhteistyöstä ja tehokkaasta toiminnasta laaja-alaisen katsauksen tuottamisessa lyhyessä ajassa. 6

7 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä kunniottaen luovuttaa tietoyhteiskunnan lukutaitoja selvittäneen muistionsa ja sen sisältämät toimenpide-ehdotukset opetusministeriön käyttöön. Helsingissä Kalevalan ja suomalaisen (luku)kulttuurin päivänä 28. helmikuuta 2000 Vilho Hirvi puheenjohtaja Ritva-Sini Härkönen sihteeri Olli Arrakoski Aulikki Kalalahti Leena Kirstinä Ullamaija Kivikuru Hannele Koivunen Jarkko Laine Antero Siljola Pirjo Sinko Sinikka Sipilä Thomas Wulff 7

8 SISÄLTÖ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Lukutaitotalkoot "Suomi (o)saa lukea" Mediahautomot ja mediakritiikkifoorumi Kirja-alan vahvistaminen Kirjastot koko kansan sivistäjinä Koulut ja opettajankoulutus avainasemassa Medialukutaidon tutkimusverkosto Kustannusvaikutuksia PERUSTELUOSA 1 MITÄ ON LUKUTAITO? 1.1 Moniulotteinen lukutaito 1.2 Lukutaidon tehtävät 1.3 Lukutaidon yhteiskunnallisuus 1.4 Matkalla viestintäsivistykseen 2 MIKÄ ON NYKYTILANNE? 2.1 Tekstin alkulähteillä Kaunokirjailijat Tietokirjailijat Journalistit 2.2 Kirjasto luku- ja tiedonhallintataitojen edistäjänä Yleiset kirjastot lukutaitotyössä Koulu- ja oppilaitoskirjastot Kirjasto- ja opetusalan yhteistyö Kirjastojen ja koulukirjastojen kehittämistavoitteet 2.3 Lukutaito ja sukupuolten tasa-arvo 2.4 Aikuisväestön lukutaito ja -taidottomuus 2.5 Lukemisen ja medialukemisen oppiminen Opetussuunnitelmien lukutaitolinjaukset Tuntijako Oppimistuloksia ja opetuksen arviointeja Opettajankoulutus 3 MITÄ LINJAUKSIA ON JO TEHTY? 3.1 Kansallisia strategioita 3.2 Tulevaisuusnäkemyksiä 3.3 Opetusministeriön hallinnonala 3.4 Hallitusohjelma 3.5 Eurooppalaisia kannanottoja 4 MITÄ ARVOJA TAUSTALLA? 4.1 Lukutaito sivistyksellisenä perusoikeutena 4.2 Kriittisyyden ja mediakriittisyyden vaatimus 8

9 LUKUTAITOTALKOOT "SUOMI (O)SAA LUKEA" KORI 1 Opetusministeriön johdolla käynnistetään laaja-alainen kansallinen kolmivuotinen lukutaitokampanja, joka kytkee mukaan jo olemassa olevia projekteja ja kokoaa alalla toimijat yhteen sekä kannustaa kansalaisjärjestöjä lukutaito- ja medialukutaitotyöhön. Kampanjan tarkoituksena on herättää julkisuus ja kaikki kansalaisryhmät huomaamaan nopeasti muuttuvan lukutaidon merkitys ja auttaa eri kansalaisryhmiä vahvistamaan monimuotoisen valistuksen ja koulutuksen avulla omia valmiuksiaan. Opetusministeriö organisoi edellytykset eri yhteisöille rakentaa omalle sektorilleen sopivat kampanjointimuodot ja varmistaa mahdollisuuksiensa mukaan, että yhteisesti hyväksytyille valtakunnallisille toimenpiteille ja eri yhteisöjen omien aktiviteettien koordinoinnille on taloudelliset edellytykset. Lukutaitohanke kiinnittyy läheisesti opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelman toimeenpanoon Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot -alajaoston kautta; lukutaidon käyttötekniset tekijät eivät saa olla demokraattiseen yhteiskuntaan osallistumisen esteenä millään ikäkaudella. Mediayhteiskunnan lukutaitoihin liittyvän käyttötekniikan opetusta annetaan koulujen lisäksi myös aikuiskoulutuksessa. Keskeisenä päämääränä on se, että eri multi- ja hypermedioita osataan käyttää niin sujuvasti, ettei niiden tekninen muoto häiritse millään tavoin varsinaista lukemista - ei traditionaalisten tekstien eikä monimediaisten tekstien mielekästä ymmärtämistä ja tulkintaa. Luku- ja kirjoitustaitoa pidetään yleisesti läntisissä teollisuusmaissa merkittävänä kansakunnan henkisen hyvinvoinnin osoittimena, näin todennäköisesti myös tulevaisuuden laajenevia lukutaitoja. Siksi lukutaitohankkeen yhteydet koko elinkeinoelämään ovat välttämättömät, onhan ammatissa menestymisen ja edistymisen kannalta keskeistä niin traditionaalinen kuin monimediainenkin syvällinen ja toimiva luku- ja kirjoitustaito. Perustetaan kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Teknologian kehittämiskeskuksen TEKESin rinnalle opetusministeriön organisoimana Kulttuurin kehittämiskeskus KUKES, jonka päämääränä on luoda suomalaisen kulttuurin erityispiirteet säilyttävä kansainvälisesti huipputasoinen kansallinen media- ja uusmediatuotanto. Keinoja, joilla verkostona toimivan organisaation tavoitteet saavutetaan, ovat - valikoiva sisältötuotannon tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitus - sisältötuotanto-ohjelmien valmistelu, rahoitus ja koordinointi - sisältöihin liittyvän yritystoiminnan, yhteistyön ja kansainvälistymisen aktivointi - kansainvälisen sisältötuotantoyhteistyön hyödyntäminen - kulttuuripoliittinen vaikuttaminen. KUKESin toiminta-ajatus liittyy läheisesti Lipposen II hallituksen hankesalkussa mainittuun usean eri ministeriön yhteiseen sisältötuotantohankkeeseen. Sisältötuotantotyöryhmän tarkoituksena on Tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan jaostona luoda edellytyksiä Suomen kehittämiseksi merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi ja kasvattaa suomalaisen kulttuurin osuutta kotimaan markkinoilla ja viennissä. 9

10 Kun arki medioituu, media digitalisoituu ja mediateknologia konvergoituu, tarjoutuu kansalaisten käyttöön entistä laajempi mediamenu, jonka sisältöä luku- ja kirjoitustaidon kannalta KUKES huoltaa. Medialuku- ja kirjoitustaitoinen tietoyhteiskunnan kansalainen osaa - kommunikoida monipuolisesti ikäkaudelleen ja itselleen sopivalla tavalla - sekä vastaanottajana että tuottajana käyttää kaikkia niitä viestintävälineitä, joihin teknologia suo mahdollisuuden ja - käyttää tekniikkaa ja teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla sopivissa yhteyksissään tilannekohtaisesti vaihdellen. Keskeiseksi medialukutaidon piirteeksi nousee kyky mielekkäisiin valintoihin. Valintojen kautta uus- ja monimediaista viestintäkulttuuria luovat niin lähettäjät kuin vastaanottajatkin: lukemisen taidon rinnalle nousee yhtä keskeisenä, ellei jopa keskeisempänä taitona kirjoitustaito - kyky tuottaa ja välittää itse monimediaisia sanomia. Suomi tunnetaan lähes sadan prosentin lukutaitomaana. Toisaalta Suomi on saavuttanut mainetta korkean teknologian kehittäjänä ja käyttäjänä, hitech-maana. Nyt Suomella on oivallinen mahdollisuus esittäytyä myös maailman johtavana, sadan prosentin monimedialuku- ja kirjoitustaidon hi touch -maana. MEDIAHAUTOMOT ja MEDIAKRITIIKKIFOORUMI KORI 2 Perustetaan mediahautomoita kehittämään sanomien tuottajien ammatitaitoa ja ammatillisia kykyjä; samoin perustetaan mediakritiikkifoorumi kehittämään vastaanottajien lukutaitoja ja kriittiseen ajatteluun liittyviä kykyjä. Molemmat huolehtivat mediakasvatuksen ja -opetuksen kehittämisestä ja tarkoituksenmukaisen oppimateriaalin tuottamisesta. Journalistien ja muiden media-ammattilaisten (opettajien, julkisen ja yksityisen sektorin tiedottajien sekä sisällöntuottajien) perus- ja täydennyskoulutuksessa käsitellään medioiden ilmaisuun, tyyliin ja ymmärrettävyyteen liittyviä kysymyksiä kaikilla tasoilla, myös teoreettis-analyyttisesti ja ymmärtäen lukutaito sekä yhteiskunnallisena että kulttuurisena ilmiönä. Sekä lähettäjän että vastaanottajan perspektiivi tulee ottaa huomioon; lukutaidon perusta integroidaan osaksi kaikkea media-alan opetusta. Luontevimmin tämäntyyppistä täydennyskoulutusta järjestetään yliopistojen yhteyteen perustettavissa mediahautomoissa. Niissä median kenttäväki ja akateemiset opettajat kohtaavat moni- ja vapaamuotoisessa opetuksessa, joka perustuu ongelmakeskeiseen oppimiseen; stipendijärjestelmä mahdollistaa sen, että kentän media-ammattilaiset voivat irroittautua määräajoiksi kokeiluprojekteihin. Tätä kautta taataan se, ettei mediatuotannosta ajankohtaisuusvaateiden ja kilpailun voimistuessa katoa avantgarde ja luovuus. Kyse on siis samantyyppisestä järjestelystä kuin uuden teknologian ympärille on syntynyt, mutta toiminta kohdistuu tyystin sisältötuotantoon ja koulutukseen eikä pääpyrkimyksenä ole voiton tavoittelu, vaikka hautomot voivatkin toimia rajoja rikkoen erilaisten projektien kautta läheisessä yhteistyössä alan kentän kanssa. Koulutukseen hakeutumisen ja sitä tukevan stipendijärjestelmän tulee olla itsenäisiä, hautomon itsensä hallittavissa. 10

11 Tiedottajan tehtäviin tullaan sekä julkishallinnossa että yksityisellä puolella erittäin monta reittiä, ja näin ammatillisen koulutuksen painopiste on journalistejakin enemmän täydennyskoulutuksen puolella. Tiedottajien koulutuksessa ymmärrettävyys- ja luettavuusproblematiikka on jäänyt hyvin vähälle, eikä sitä vähää, mitä on, yleensä kytketä demokratian toimivuuteen. Kuitenkin eritoten julkishallinnossa yhteiskunnallisen lukutaidon tärkeimmät kehykset ovat juuri siinä palvelutehtävässä, jossa julkishallinto saattaa kansalaisten ulottuville informaatiota heidän oikeuksistaan ja velvotteistaan siten, että kansalaiset pystyvät mieltämään sen itselleen tärkeäksi. Pelkän median varaan tätä tehtävää ei koskaan voida jättää. Sekä tiedottajien ammattikunnan että laajan julkishallinnon viestintätehtävissä toimivien ammattilaisten kaikkeen koulutukseen tulee kuulua viestinnän opetus samantyyppisissä kehyksissä kuin yllä hahmotelluissa media-ammattien opetuksessa kuitenkin siten suunnattuna, että koulutus kaikissa tilanteissa kytkeytyy kyseisen alan sisältöön ja demokratiakysymyksiin. Kyse on siitä, että riittävä yhteiskunnallisen informaation saatavillaolo - sellaisessa muodossa että kansalaiset sen ymmärtävät - on kansalaisten perusoikeus. Vapaamuotoisen mediassa, kansalaisyhteiskunnassa tai akateemisessa tutkimuksessa tehtävän mediakritiikin oheen tulee perustaa julkisella tuella kansallinen mediakritiikin foorumi, joka järjestää seminaareja, näyttelyitä, projektitutkimusta ja muuta julkaisutoimintaa sellaisista mediailmiöistä, jotka arvioidaan tukemisen, pohdinnan tai kritiikin arvoisiksi. Foorumi rakentuu monimuotoisille käytännön ja koulutuksen ammattilaisia yhdistäville verkostoille ja vaikka toiminta toki perimmältään on normatiivista, se ei missään vaiheessa tähtää sentyyppiseen sanktiointiin kuin esimerkiksi Julkisen Sanan Neuvosto, vaan se pyrkii aktiivisesti puuttumaan mediailmiöihin selvitelläkseen ja keskustellakseen asioista. Foorumin perimmäisenä tavoitteena on median kahdensuuntaisuuden lisääminen sitä kautta, että foorumi nostaa esiin keskusteltavaksi median sisältöjen eri puolia. Mediahautomoiden ja foorumin yhtenä tärkeänä tehtävänä on syöttää virikkeitä kansalaisyhteiskuntaan ja koululaitokseen sekä tukea mediakasvatuksen opetukseen liittyvää oppimateriaalin tuotantoa asiantuntijaverkostona. Kyse on nimenomaan sellaisesta oppimateriaalista, jossa mediasisällöt itsessään ovat opetuksen kohteina, eivät vain eri oppiaineiden opetusmateriaaleina ja -välineinä. Koulutuksen eri muodoissa ja eri tasoilla tulee olla tarjolla sellaisia opetuksen elementtejä, jotka virittävät kansalaisia näkemään lukutaidon nimenomaan kansalaisyhteiskunnan ja siihen liittyvän julkisuuden kannalta tärkeänä tekijänä ja julkisen keskustelun tukena. Koululaitoksessa tämäntyyppinen koulutus kuuluu media/viestintäkasvatuksen alueeseen, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. KIRJA-ALAN VAHVISTAMINEN KORI 3 "Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen. " Opetusministeriön kulttuuriosaston julkaisuja nro 1/2000. Kirja-alasta on osana työryhmän toimintasuunnitelmaa valmistunut erillinen selvitys Kirja Suomessa.Tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja 11

12 kehittäminen (Opetusministeriön kulttuuriosaston julkaisuja nro 1/2000). Kutsuttuna selvitysmiehenä kauppatieteiden maisteri Doris Stockmann on tehnyt kattavan katsauksen kirja-alan kehitykseen ja nykytilaan, avustajinaan Niklas Bengtsson ja Yrjö Repo. Selvityksessä esitetyistä lukuisista toimenpideehdotuksista työryhmä haluaa korostaa seuraavia ehdotuksia. Lisätään kirjoittamisen ja tietokirjoittamisen koulutusta kaikilla koulutuksen sektoreilla sekä tähän liittyen teetätetään sanataiteen akateemisen kirjoittajakoulutuksen tarpeista ja toteuttamisesta selvitys, jossa arvioidaan nykyiset kirjoittajakoulutusta antavat keskiasteen tasoiset ja yliopistolliset koulutusohjelmat. Yliopistojen nykyinen kirjallisuuden opetus ei korvaa sanataiteen akateemista koulutusta. Kirjoittajakoulutuksen kehittämisestä tiedeyliopistojen yhteydessä taideyliopistojen opetusta vastaavaksi tehdään selvitys. Opetusministeriö kuitenkin varmistaa, että ammattikirjailijoilla ja -kääntäjillä on mahdollisuus toimia eri asteilla kouluttajina omista muodollisista tutkinnoista riippumatta. Tieteellisen kirjoittamisen eri tasoilla otetaan entistä tarkemmin huomioon lukija eli se kohderyhmä, jolle luettava on suunnattu ja siihen liittyvää koulutusta tuetaan niin kirjoittajakoulutuksessa kuin korkeakouluopetuksessakin. Varsinaisen asiantuntijapiirin ulkopuolelle tarkoitetun tiedon tiivistäminen, havainnollistaminen, yleistajuistaminen ja lukukelpoistaminen tähtäävät perustutkimustiedon tuotteistamiseen ja yhteiskunnallistamiseen. Asiatekstien kirjoittamistaitoon kiinnitetään kaikilla koulutusasteilla entistä enemmän huomiota. Erityisesti yliopistossa annetaan kaikille opiskelijoille suomen tai ruotsin kielessä yleistä kirjoittajakoulutusta, joka tähtää oman koulutusalan tiedon sujuvaan ja ymmärrettävään yleistajuistamiseen. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota tavanomaisten kieliongelmien ohella tekstuaalisiin luettavuus- ja kiinnostavuuskysymyksiin. Lisäksi järjestetään syvempää kurssimuotoista tietokirjoittajakoulutusta niille opiskelijaryhmille, jotka joutuvat tulevassa työssään kirjoittamaan suurelle yleisölle ja hyväksytään tieteellisen raportoinnin opetusosuudet osaksi tohtoriopintoja. Vahvistetaan kulttuuripoliittisesti merkittävien teosten julkaisumahdollisuuksia ja kotimaisen kirjallisuuden vientiedellytyksiä. Liiketaloudellisten periaatteiden mukaan toimivien yritysten (kustantamot) tulee voida tulla toimeen ilman julkista tukea. Ristiriitaa syntyy ainoastaan silloin kun yksikään liiketaloudellisesti toimiva yritys ei ole halukas ottamaan taloudellista riskiä teoksesta, joka yleiseti katsotaan tärkeäksi. Vastaava ristiriita on ilmeinen pyrittäessä julkaisemaan kotimaista kirjallisuutta eri kielillä. Suomen Kirjasäätiön kautta jaettavaa tuotantotukea lisätään ja siihen liitetään julkisella haulla kaikki ne nykyisin eri ministeriöiden - ja etupäässä opetusministeriön - tuella toteutettavat niin kutsutut kansalliset hankkeet (esimerkiksi Snellmanin kootut teokset, Ympäristömme tila jne) ja eri asiantuntijatahoilla (valtion taide- ja tiedetoimikunnat) saadut esitykset. Suomalaisen kirjallisuuden kääntämisvaroja lisätään tuntuvasti samalla, kun niiden jakaminen organisoidaan uudelleen. 12

13 Kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen käytettävät voimavarat yhdistetään yhdeksi organisaatioksi, jonka hallinnossa kaikki keskeiset alan järjestöt ovat edustettuina. Keskittämällä kirjallisuuden alan hallintoa ja voimavaroja saadaan tehoa itse sisältöön, joka on lukemisen edistämisen keskeisin tavoite. Opetusministeriö asettaa kirja-alaa, tekijäjärjestöjä ja organisoinnin piiriin kuuluvia yhteisöjä edustavan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ja neuvotella esitys kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen tarkoitettujen voimavarojen yhdistämisestä yhdeksi organisaatioksi Suomen Kirjasäätiön, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, erikseen perustettavan kirja-alan toimielimen tai jonkin muun sopivan yhteiselimen yhteyteen. Poistetaan kirjan arvonlisävero. Kirjan arvonlisäveron poistaminen on fiskaalisesti vähämerkityksetön mutta kulttuuripoliittisesti merkittävä viesti kansakunnan lukutaidon ja omakielisen kulttuurin vahvistamiseksi. Jos/kun kirjaa tarkastellaan typografisena tuotteena, esineenä tai käyttöhyödykkeenä, on sillä täysin omalajisensa ilme ja vahva historiallinen asema lukijoiden arvomaailmassa. Tulevaisuuden tärkein avainkvalifikaatio niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin on luovuus. Luovuutta eri ihmiset ruokkivat eri tavoin, mutta muun muassa kirjallisuus on yksi loistava tapa 'harjoittaa' luovuuttaan. Tämä kulttuuriosaaminen on nostettava tietoyhteiskunnan rakentamisessa sille kuuluvaan asemaan. Vahvistetaan kotimaisen tekijäkunnan taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä. Kaikkiin julkisen sektorin myöntämiin apurahoihin liitetään eläkeoikeus. Taiteilija-apurahojen lukumäärää nostettaessa kirjailijoiden ja kääntäjien suhteellista osuutta lisätään nykyisestä. Kirjastoapurahajärjestelmän piiriin otetaan myös kirjojen kuvittajat ja samanaikaisesti tietokirjailijoille jaettavia kirjastoapurahoja korotetaan. Ratkaisut eivät saa vaikuttaa muiden ryhmien (kaunokirjallisuus, kääntäjät) saamiin apurahoihin. KIRJASTOT KOKO KANSAN SIVISTÄJINÄ KORI 4 Kirjastolaitos on nähtävä entistä laajemmin yhtenä kokonaisuutena ja aktiivisena toimijana lukutaidon syventämiseksi ja monipuolistamiseksi kaikkien kansalaisten hyväksi suomalaisen sivistystahdon ilmauksena. 13

14 Tavoitteena tulee olla asiakaskeskeinen palvelu, jossa suurempien kokonaisuuksien tietojärjestelmä- ja logistiikkaetuja hyödyntäen saavutetaan korkeampi palveluaste. Asiakaskeskeiseen palveluun kuuluvat tällöin monipuoliset lukutaidon syventämiseen tähtäävät palvelut. Perustetaan valtionhallintoon yksi toimiyksikkö vastaamaan keskitetysti yleisten kirjastojen, koulu- ja oppilaitosten kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisestä. Varmistetaan, että hallinnosta ja kehittämisestä vastaavien virkamiesten joukossa on sekä kirjasto- että opetusalaa tuntevia henkilöitä; opetusministeriöön tai Opetushallitukseen perustetaan koulukirjastotoiminnasta ja koulujen kirjasto- ja tietopalveluista vastaavan virka. Kunnat velvoitetaan laatimaan kaikki väestöryhmät käsittävä tietopalvelu ja kirjasto/koulukirjasto -strategia, jossa määritellään kirjasto- ja tietopalvelun tavoitteet sekä traditionaalisen että medialuku- ja kirjoitustaidon kannalta ja otetaan huomioon niin oppilaitoksissa annettavan koulutuksen kuin elinikäisen itseopiskelunkin tarpeet. Opetusministeriö varaa kehittämisrahaa niille kunnille, jotka hakemuksessaan esittävät konkreettisen suunnitelman, miten ne ajanmukaistavat toimiviksi koululaisten kirjasto- ja tietopalvelut paikallisilla ratkaisuilla yhteistyössä kunnan kirjaston kanssa osana kunnan tietopalvelustrategiaa. Uusi laki asiakirjojen julkisuudesta liittyy kirjaston rooliin toimia kunnan verkkopohjaisena informaatiokeskuksena, josta kuntalainen saa itse ja asiantuntevan opastuksen avulla kaikki ne tiedot, jotka kunnissa ovat julkisia ja joita nyt käydään kyselemässä eri osastoilla rakennusluvista kalastusneuvontaan. Käynnistetään kirjastoammatillisten pedagogisten asiantuntijoiden työ esimerkiksi maakuntakirjastojen yhteydessä (vrt. verkkoasiantuntijat), projektiluonteisesti (vrt. museolehtorit) tai kuntien seutuyhteistyönä. Tavoitteena on oppijoiden kirjasto- ja tietopalvelustrategioiden laatiminen, kirjastoammatillisen osaamisen saaminen kouluihin ja oppilaitoksiin sekä moniammatillisen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen koulu- ja kirjastoverkoissa muun muassa koulutuksen ja konsultaation keinoin. Yhden näistä asiantuntijoista tulee olla ruotsinkielinen. Tehdään tutkimus kirjastonkäytöstä ja sen muutoksista eri ikäryhmien palvelutarpeiden selvittämiseksi sekä luku- ja tiedonhallintataitojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa eri-ikäisten lasten ja nuorten kirjastonkäytön tiheyttä, kirjaston eri palvelujen ja aineistomuotojen käyttöä, lukemisen ja lainaamisen osuutta, mikä on kirjaston osuus luetusta ja tiedonhankintaan saadusta aineistosta ja mihin tarkoituksiin nuoret käyttävät kirjastopalveluja. Lisäksi selvitetään kirjastojen lähipalvelujen (lähikirjastot ja kirjastoautot) supistumisen mahdollisia vaikutuksia lasten ja nuorten kirjastonkäyttöön. 14

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Hyvä koulukirjasto Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Sisällys 3 4 8 10 17 Esipuhe: Parempia koulukirjastoja Luku-Suomeen Kohti hyvää koulukirjastoa

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Hullun hassut ideat 102 Liikutellaan sentti kerrallaan 103 Vaikeuksista voittoon 105 KAMERA KÄY, TOIMINTAA! 106 - VIDEOKURSSITUSTA HARJAVALLAN

Hullun hassut ideat 102 Liikutellaan sentti kerrallaan 103 Vaikeuksista voittoon 105 KAMERA KÄY, TOIMINTAA! 106 - VIDEOKURSSITUSTA HARJAVALLAN SISÄLLYSLUETTELO OSA I 4 ALKUSANAT 5 MEDIAKULTUURIN MUUTOS 7 KASVATUS 9 MITÄ MEDIAKASVATUS ON? 10 Mediakasvatuksen ydin 13 MEDIAKASVATUKSEN HISTORAA 14 Suomi mediakasvatuksen kehityspyörteissä 18 MEDIAKASVATUKSEEN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot