Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta"

Transkriptio

1

2 Käsiteltävät aiheet: Vanhemmuuden tukeminen (vanhemmuuden roolikartta) Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden kohtaaminen Huoli puheeksi Verkostotyö

3 Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta Varsinais-Suomen lastensuojeluyhtymän kehittämä työvälinen vuonna 1999 Roolikartta on vanhemmuuden arvioinnin monipuolinen väline. Sen avulla kuka tahansa vanhempi voi jäsentää omia vanhemmuuden roolejaan. Keskustelun apuvälineenä vanhempainilloissa kouluissa, päivähoidossa sekä neuvoloiden vanhempainryhmissä jne.

4 Roolikartan käyttäminen Kartassa vanhemmuus esitetään visuaalisena kokonaisuutena. Se sisältää vanhemmuuden viisi perusroolia. Tekoroolit liittyvät näihin edellisiin esim. huoltajan rooliin liittyen ruoan antaja, vaatettaja yms.

5 Rooleista käytävän keskustelun eteneminen Keskustelun aloitus Roolikartan rooleista keskustellaan vanhemman haluamassa järjestyksessä tai häntä pyydetään nimeämään 1-2 roolia, jotka toimivat hyvin ja huonosti Palautteen antaminen Vanhemmalle annetaan positiivista palautetta hyvin toimivista rooleista Työntekijä esittää omien näkökulmiensa tueksi konkreettisia esimerkkejä vanhemman toiminnasta jossain roolissa

6 Keskittyminen- kehitettävän roolin valinta Keskustelu fokusoidaan sellaiseen rooliin, jonka merkitys on keskeisin lapsen hyvinvoinnin kannalta. Roolista keskustellaan perinpohjaisesti ja sitä tarkennetaan esimerkkien avulla. Sovitaan kototehtävästä, jonka avulla vanhempi voi harjoitella sitä roolia, jonka kehittämiseen halutaan panostaa Sovitaan, kuinka vanhemman edistymistä arvioidaan jatkossa

7 Vanhemmuus ikäkausittain 0-2 v. Korostuvat vanhemman huoltajan, rakkauden antajan ja ihmissuhdeosaajan roolit Vanhemman tehtävä huolehtia kokonaisvaltaisesti vauvan fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista Ilman konkreettista huolenpitoa vauva ei pysy hengissä Perusluottamuksen syntymisen edellytys: tarpeet tyydytetään Sylissä pitäminen, lohduttaminen ja hellyyden osoittaminen lisäävät turvallisuuden tunnetta

8 Varhaislapsuus Kosketus ja vuorovaikutus ovat identiteetin perusta Rakkauden antajan ja ihmissuhdeosaajan rooleissa vanhempi on vuorovaikutuksessa lapseen ja toiseen vanhempaan Lapsi saa varhaisessa vaiheessa mallia ihmisten välisistä suhteista ja kokemuksia erilaisista tunneilmastoista

9 Leikki-ikä 2-6 v. Rajojen asettajan rooli kasvaa, kun lapsen liikkuvuus lisääntyy Lapsi oppii perheensä ja kasvuympäristönsä asenteet ja tavat toimia Leikin kautta opettelee eri rooleja ja käsittelee kokemuksiaan ympäristöstään Lapsen mielikuvitus ja puhe kehittyvät Lapsen on tärkeää kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu Vanhemman johdonmukaisuus rajojen asettajana lapsen uhmaiässä luo turvallisuutta ja opettaa kestämään pettymyksiä

10 Kouluikä vuotta Lapsen oppiessa sosiaalisia taitoja nousee elämän opettajan rooli vanhemmuudessa keskeiseksi Moraalin oppiminen, vanhemman oikeudenmukainen ja arvostava suhtautumien lapseen

11 Murrosikä vuotta Rajojen asettajan ja ihmissuhdeosaajan roolit nousevat keskeiseksi Vanhemman antamat mallit ratkaisujen tekemisestä ja neuvottelemisesta luovat nuorelle mahdollisuuden tehdä valintoja ja harkita asioita

12 Itsenäistymisen vaihe vuotta Ihmissuhdeosaajan rooli korostuu entisestään nuoren itsenäistyessä vanhemmistaan Nuorelle tärkeää oman itsenäisen persoonallisuuden luominen Vanhempien tehtävänä on arvioida, missä määrin nuoren oma arviointikyky on kehittynyt ja minkä verran valtaa hänelle voi luovuttaa (Lähde: Vanhemmuden roolikartta, käyttäjän opas)

13 Vanhemmuuden tukeminen perheiden erilaisissa haastavissa elämän tilanteissa Lähtökohdat Jokaisen lapsen ja perheen elämässä on vaikeita vaiheita, ne kuuluvat elämään. Kysymys on enemmänkin siitä, miten vaikeuksien kanssa eletään ja miten ne ratkaistaan. Vaikeudet eivät ole este lasten kehitykselle, jos niitä katsotaan silmästä silmään ja niihin tartutaan.

14 Keskittyminen suojaaviin tekijöihin Lasta tuetaan kiinnittämällä huomio niihin asioihin, jotka suojaavat lasta, Tärkeimmät lapsen elämää perheen haastavissatilanteissa kannattelevat asiat ovat: 1) Kotielämän sujuminen ja oman perheen ihmissuhteet, joita keskinäinen ymmärrys ja avoin kommunikaatio ja ongelmanratkaisu tukevat 2) Toimiva sosiaalinen elämä kodin ulkopuolella; hyvin toimiva päivähoito ja koulu, omat ystävät ja harrastukset

15 Jakaminen Keskinäisen ymmärryksen syntyminen edellyttää puhumista ja ongelmien yhteistä pohtimista Lasten kanssa puhumisen tarkoitus on auttaa heitä ymmärtämään omia kokemuksiaan, vanhempiaan ja perheen tapahtumia Puhumattomuus kasvattaa välimatkaa vanhempien ja lasten välille. Puhuminen sen sijaan lähentää lasta ja vanhempaa toisiinsa ja lapsi voi turvautua vanhempiinsa kysymyksillä Ymmärrys vapauttaa lapsen itsesyytöksistä, tekee lapsen ja vanhemman suhteesta suoremman ja avoimemman ja lähentää heitä toisiinsa Ymmärrys tekee ongelmien pohtimisen mahdolliseksi ja avaa tien ongelmanratkaisulle.

16 Keskinäinen ymmärrys työntekijän ja vanhemman välillä Keskinäinen ymmärrys työntekijän ja vanhemman ja perheen välillä on hyvän yhteistyön edellytys. Työntekijän tulee nähdä vanhemman kärsimys ja vaikeudet ja suhtautua niihin empaattisesti. Perheen tilanteet saattavat aiheuttaa työntekijöissä monenlaisia tunnereaktioita. Vanhemman näkeminen vastapuolena tai vastustajana ei johda yhteistyöhön ja on haitallista myös lapselle. Työntekijällä tulee olla tietoa ja kykyä samaistua sekä lapseen että vanhempien tilanteeseen ja tämän ymmärryksen tulee ohjata hänen toimintaansa. Keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen ilmapiirissä on mahdollista puhua myös kaikkein vaikeimmista asioista.

17 Lisää Työntekijän toimintaa ohjaa lapsen kehityksen tukeminen ja ennalta ehkäisy vanhempia kunnioittavalla tavalla. Ongelmatilanteissakaan ei ole kyseessä huonot vanhemmat vaan vanhemmat, joiden kyky toimia vanhempana ongelma veroittaa Työntekijän vastuulla on aloittaa keskustelu lapsen ja perheen elämäntilanteesta tavoitteena päästä vanhempien kanssa pohtimaan lapsen asioita ja miettimään yhdessä, miten lasta parhaiten tukea. Tarvittaessa työntekijä ohjaa vanhemmat lisäavun äärelle Jos vanhemmuus on romahtanut tai lapset ovat jääneet yksin ilman riittävää hoivaa ja huolenpitoa, on työntekijällä velvollisuus lastensuojelun avulla puuttua perheen elämään

18 Ammattihenkilöstö perheen apuna Huolen puheeksi ottaminen Yhteisen ymmärryksen luominen Moniammatillinen yhteistyö, verkostotyö Säännölliset tapaamiset ja arvioinnit yhdessä vanhempien kanssa

19 Haasteellisen perheen kohtaaminen Perheen ongelmatilanteita:

20 Perheen ongelmatilanteita Kodin arkielämän huolia ja paineita voi tarkastella lapsen, perheen arkielämän sujumisen, vanhemmuuden ja parisuhteen sekä perheessä todettujen nimettyjen ongelmien kautta Ekokulttuurisen teorian termein voimme arvioida, millaiset perheen ulkoiset tai sisäiset uhkat tai paineet voivat horjuttaa perheen arkirutiinien tasapainoa ja perheen kokemaa mielenrauhaa Jallinoja kutsuu tällaisia perheen yhteisöllisyyttä uhkaavia tekijöitä vieraiksi perheissä Vakavia tuen tarpeita perheessä aiheuttavat vanhempien keskinäiset jatkuvat erimielisyydet tai avioeron liittyvät kysymykset, alkoholinkäyttö sekä mielenterveys- ja väkivaltaongelmat

21 jatkuu Vieraiden ilmaantuessa perheisiin, perheiden tapa reagoida voi vaihdella paljonkin. Vieras torjutaan täysin, sitä vierastetaan, tarkkaillaan Vieras voidaan hyväksyä ja sovittaa osaksi perhettä Ekokulttuurisessa teoriassa puhutaan perheen tekemistä akkomodaatioista kun arjen tasapaino horjuu

22 Vanhemmalla psyykkinen sairaus Lapset voivat reagoida monin eri tavoin Lapset puheeksi menetelmä Lapselle kerrotaan vanhempien sairaudesta

23 Lapset puheeksi työskentelyn sisältö Lapsen elämäntilanteen kartoitus: vahvuudet ja haavoittuvuudet Eväitä vanhemmille lapsen kehityksen tukemiseksi

24 Lasten kaltoinkohtelu Lapsen kaltoinkohtelun kategoriat: Laiminlyönti Henkinen väkivalta Fyysinen väkivalta Seksuaalinen väkivalta Lapselle sepitetty sairaus Lääkinnällinen Huomioitava myös perheväkivalta

25 Kun perheessä on alkoholiongelma Alkoholin käyttö määritellään ongelmaksi erilaisten määrällisten mittareiden kautta Lapsen näkökulma huomioitava, miten he kokevat Lievimmillään haitta lapselle on huolta tai mielipahaa, pahimmillaan alkoholinkäyttöön liittyy väkivaltaa sekä lapsen fyysistä ja psyykkistä väkivalta.

26 Lapsen selviytymiskeinot ja selviytymisen tukeminen Lapsi voi toimia seuraavien mallien mukaan Vanhin lapsi alkaa huolehtia sisaruksistaan ja vanhemmistaan Lapsi voi olla liian vastuullinen ja ylikiltti Lapsi voi olla määräilevä ja kontrolloiva Lapsi voi hakea huomiota toimimalla vastoin yleisiä sääntöjä Lapsi voi olla levoton, keskisttymiskyvytön Lapsi voi olla vetäytyvä Lapsi voi hauskuutta muita

27 Pariporina Miten tuet eri suojautumiskeinoja omaavia lapsia tunteiden ilmaisussa sekä vahvistat heidän itsetuntoa ja luottamuksen vahvistumista?

28 Miten käsitellä lapsen kanssa vanhemman alkoholinkäyttöä? Jos sais kolme toivomusta. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille.

29 Huolen vyöhykkeistö Ei huolta 1 Pieni huoli 2 Tuntuva huoli 3 Suuri huoli 4 Ei huolta lainkaan. Huoli tai ihmettely käynyt mielessä. Luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Ajatuksia lisävoima-varojen tarpeesta. Huoli on tuntuvaa. Omat voimavarat ovat ehtymässä. Lisävoimavarojen ja kontrollin lisäämisen tarve. Huoli on erittäin suuri. Omat keinot ovat lopussa. Tilanteeseen on saatava muutos heti.

30 Vyöhykkeet I-IV I Ei huolta vyöhyke Ihminen kokee, että toisen ihmisen tai yhteisön asiat ovat hyvin ja hänen suhteensa henkilöön toimii. Tällöin esimerkiksi lapsen kanssa työskentelevä kokee, että hänellä on tietoja ja taitoja tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä havaitsee asioiden ja oman toiminnan sujuvan niin kuin pitääkin ja tuottavan toivottuja tuloksia. II Pienen huolen vyöhyke Ihmisellä käy pieni huoli tai ihmettely mielessä, jopa toistuvasti. Hänellä on kuitenkin vahva luottamus omiin auttamismahdollisuuksiinsa. Työskentely ja toivotut tilanteen muutokset ovat vielä tehtävissä pääasiassa kunkin tahon omin keinoin ja erityisen yhteistyön tarve on vähäinen.

31 III Tuntuvan huolen vyöhyke (Harmaa vyöhyke) Tuntuvan huolen tilanteissa ihminen kokee kasvavaa huolta, kaipaa tilanteeseen lisää tukea ja kontrollia, mutta on usein samanaikaisesti epävarma riittävästä näytöstä ja voi pelätä liioittelevansa. Tuki ja kontrolli eivät ole vastakkaisia toimia, silloin kun pyrkimyksenä on edistää toisen omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Tuella pyritään vahvistamaan myönteisiä prosesseja, kontrolloimalla rajoittamaan kielteisiä. Ratkaisevaa on, että toista ei tehdä riippuvaiseksi sen enempää tuesta ( auttaminen avuttomaksi ) kuin kontrollistakaan ( alistaminen avuttomaksi ). Huolen harmaata vyöhykettä leimaa epäselvyys (siksi juuri sitä kutsutankin harmaaksi): on epäselvää keitä kokonaisuudessa on lopulta mukana ja mitä kukin tekee, onko kyseessä sittenkin pieni pulma tai päinvastoin suuremman huolen paikka ja mikä olisi paras oma toimintatapa ongelmakokonaisuuden ratkaisemiseksi. Ainoa täysin selvä asia on, että tilanne ei ole yksin määrättävissä eikä omassa hallinnassa. Niinpä harmaalta vyöhykkeeltä ei selviä selkeyteen yksin, tarvitaan yhteistoimintaa ja sen aikaansaaminen taas kysyy dialogeja.

32 IV Suuren huolen vyöhyke Työntekijä kokee, että hänen keinonsa ovat lopussa ja ennakoi, että asiakkaalle, lapselle, nuorelle tai perheelle käy huonosti, ellei tilanteeseen saada muutosta heti. Esimerkiksi työntekijä arvioi lapsen tai nuoren olevan välittömässä vaarassa. Huolet voivat kasvaa tuntuvista suuriksi, jos pulmatilanteet pitkittyvät ja työntekijä kokee keinojensa valuvan hiekkaan. Tarvittavat yhteistyötahot ja -kumppanit halutaan välittömästi mobilisoida mukaan toimintaan. Jos taas suuri huoli herää heti työskentelysuhteen alussa, otetaan tällöin käyttöön kriisityömenetelmät ja tehdään tiivistä yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa. Jos tarjolla on hyvää, jäsentynyttä kriisityötä, suuretkin huolet saadaan huojenemaan nopeasti. Jos taas tuollaista työskentelyä ei ole järjestetty, palvelujärjestelmä joutuu helposti itse kriisiin jokaisen kriisin kohdatessa.

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot