Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?"

Transkriptio

1 Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan häntä. Auttaakseni jotakuta, minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni. Ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Sören Kierkegaard tanskalainen teologi ja filosofi Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Muutospuhe on itseä motivoivia lauseita. Se on jotakin kohti ei vain irti jostakin. Markku Rautiainen YTM, HTK

2 Motivaatio on avain muutokseen! Mikä saa meidät pohtimaan muutosta ja muuttumaan? hätä, ahdinko, menetyksen pelko ja menetykset (tunne-elämä) kriittiset elämän tapahtumat ja kokemukset (minäkuva) tietoinen, kognitiivinen arviointi (etuja ja haittoja), etujen ja haittojen puntarointi (toiminta ja käyttäytyminen) kielteisten seurausten ja huolien tunnistaminen (esim. terveys) oma etu, halu, kyvykkyys ja tarve (arvo- ja ajatusmaailma) oma halu siitä, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, merkityksellisiä ympäristön paine (sosiaaliset sidokset ja suhteet) myönteiset ja kielteiset ulkoiset yllykkeet ulkoiset odotukset ja paineet palkkio tai rangaistus (esim. rikosoikeudelliset seuraamukset) asioiden tärkeysjärjestys, arvot, itseluottamus Motivoituminen on tarve päästä pois kärsimyksestä tai päästä eteenpäin. - Motivoituminen ilmenee paineena tehdä asialle/asioille jotakin. - Harhaileva tahtotila kiinnittyy käsitettäviin ja ymmärrettäviin mahdollisuuksiin, kun tavoite, halu, kyvykkyys ja tarve ovat kohdallaan. - Muutoksella saavutettavat asiat: henkinen eheys, itsekunnioitus, rauha ympäristön ja omien arvojen kanssa, kehon tuntemukset.

3 Helkama, K. (2015): Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää? SKS. Arvot

4 Helkama, K. (2015): Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää? SKS. Arvot

5 Muutos ja käsitys motivaatiosta Oman toiminnan havainnointi, arviointi ja omien motivaatiotekijöiden, valmiuksien ja vaihtoehtojen tunnistaminen ovat edellytyksiä muutokselle (yksilön ymmärrys omasta toiminnasta, käyttäytymisestä ja valinnoista ja seurauksista). Motivaatio on käyttövoima (halu), joka luo perustan inhimilliselle toiminnalle. Jotta löytäisi ja säilyttäisi motivaation, tulee yksilöllä olla tavoite. Muutospuhe, -valmius herättelee yksilöä itseään miettimään ja arvioimaan käyttäytymiseensä ja toimintaansa liittyvää tarvetta muutoksesta. Luonnollisia muutoksia - opiskelemaan lähtö - naimisiinmeno - avioero - työpaikan vaihto - armeijaan meno - lomalle lähtö - muutto - lapsen saaminen - eläkkeelle siirtyminen - sairastuminen Käsitys motivaatiosta - halu on avain muutokseen - sisältää useita ulottuvuuksia - on dynaaminen ja vaihteleva ilmiö - sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttaa motivaatioon - voidaan vaikuttaa, muuttaa - työntekijän tyyli vaikuttaa asiakkaan motivaatioon - työntekijän tehtävä on herätellä ja voimistaa asiakkaan motivaatiota

6 Motivaatio Sisäinen motivaatio Ennakoivaa, aloitteellista (proaktiivista) Sisäinen innostus tekemiseen Laajentaa näkökulmia vaihtoehtoihin Etsiytymistä myönteisiin asioihin Energiaa antavaa, innostusta lisäävää Tekeminen ja toiminta vetävät puoleensa Ulkoinen motivaatio Reagoivaa (reaktiivista) Ulkoiset palkkiot ja rangaistukset Kaventaa näkökulmia vaihtoehtoihin Suojautumista kielteiseltä Kuluttavaa, pitäytymistä entisessä Pakon edessä tekemistä Leikki, peliasetelma, uteliaisuus Keppi ja porkkana Motivaatio Sisäinen Tilannesidonnaisuus Ulkoinen Henkinen kasvu Välineellistä Tekemisen ilo Olen ahkera ja Minulta odotetaan Palkkio Työskentelystä tunnollinen hyvää suoritusta Palkka nauttiminen tehtävissäni Arvosana TOIMINTAAN/TYÖSKENTELYYN SITOUTUMISEN ASTE, ASENNE KORKEA Valmius muutokseen MATALA

7 Motivoituminen = asian koettu tärkeys x onnistumisen todennäköisyys x Motivoitumisen kaava Sisäinen motivaatio on omien arvojen mukaista toimintaa. Motivaatio on tilannesidonnaista. tekemisen ilo

8 Motivaation synnyttäminen Motivaation synnyttäminen: Kohdatuksi tulemisen kokemus on tila päästää irti vanhoista kuormista ja mahdollisuus ottaa hyvää vastaan! Se on lempeää, eheyttävää ja hyväksyvää läsnäoloa. Puhumisen tavat ja sanavalinnat vaikuttavat kohdatuksi tulemisen kokemukseen. Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa ja yhteisesti sovittua suuntaa. Kuulluksi tuleminen on omien kokemusten ja tunteitaan käsittelyä rakentavalla tavalla. Puheeksi ottaminen on yksi tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Se on havaitusta ongelmasta tai huolesta kertomista. Samalla se on suora ja ystävällinen ehdotus keskustelusta. Tarkoittaa sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin etsitään ratkaisut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lisäongelmien syntymisen ehkäisemiseksi.

9 Motivoivan työntavan peruselementit ja asian puheeksiotto - Yhteistyö, kollaboraatio - Empatia, myötätunto - Ristiriidan vahvistaminen - Autonomian tukeminen - Pohdinnan herättely - Itsemäärääminen - Oman muutosmotivaation ja -puheen herättely, evokaatio Motivoivassa työtavassa vältetään - Opettamista ja kasvattamista - Asiantuntijana toimimista - Vastakkainasettelua, konfrontaatiota Motivoiva työtapa Motivoivan työntavan periaatteet - Osoita empatiaa, myötätuntoa - Voimista ristiriitaa nykyisen ja toivotun tilanteen välillä (vrt. elämäntapa) - Vahvista toiveikkuutta ja uskoa muutoskykyyn - Vältä väittelyä ja painostamista - Tarkoitus on saada asiakas puhumaan tilanteestaan, tunteistaan, kokemuksistaan ja ajatuksistaan siten, että asiakas vastatessaan miettii ja pohtii omia asioitaan, käyttäytymistään, valintojaan ja toimintaansa. - Tutkimustulosten mukaan keskeistä on työntekijän aito, välittävä ja myötätuntoinen, lämmin, mutta ei omistamishaluinen ja neutraali toimintatapa. - Motivoiva lähestymistapa lisää asiakkaan muutos- ja sitoutumispuhetta, mikä ennustaa myönteistä lopputulosta. Luottamus syntyy kohtaamisessa ja ajassa. - Toimintatapa ei kuitenkaan ole yleislääke joka vaivaan, vaan sitä tulee harkiten soveltaa ihmisen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

10 Muutosprosessi

11 Muutoksen vaihemalli 1. ESIPOHDINTAVAIHE 2. POHDINTAVAIHE 3. VALMISTAUTUMISVAIHE 4. TOIMINTAVAIHE 5. YLLÄPITOVAIHE 6. VAKIINTUMISVAIHE 7. RETKAHDUSVAIHE Motivoiva toimintatapa perustuu William R. Millerin ja Stephen Rollnickin kehittämään motivoivaan haastatteluun sekä James Prochaskan ja Carlo DiClemenenten määrittelemään transteoreettiseen muutosvaihemalliin.

12 Muutoksen vaiheet ja toimintatavat: Muutoksen vaiheet 1. Esipohdintavaihe: Asiakas: - ei koe asiaa ongelmana - ei ole pohtinut asiaa - näkee hyötyjä - ei ole nyt valmis muutokseen tai ei tiedä miten muuttaisi tilannetta Työntekijä: - arvioi muutosvalmiuden - havahduttaa - kiinnittää huomion seurauksiin 2. Pohdintavaihe: Asiakas: - on epävarma - voi harkita asiaa - näkee hyödyt ja haitat - joskus tulevaisuudessa? - ristiriitaiset puheet Työntekijä: - tutkii ristiriitaa - tutkii vaihtoehtoja - tutkii muutoksen etuja ja haittoja - tukee asiakkaan itseluottamusta

13 Muutoksen vaiheet 3. Valmistautumisvaihe: Asiakas: - voisi harkita tapojensa tai käyttäytymisensä muuttamista Työntekijä: - auttaa asiakasta suunnitelman laatimisessa - auttaa löytämään vaihtoehtoja - auttaa asiakasta asettamaan muutossuunnitelman kaiken muun edelle 4. Toimintavaihe: Asiakas: - päättää tehdä jotain asian hyväksi Työntekijä: - hyvien ratkaisujen etsintä - asiakaskeskeisyys - riskitilanteiden selviytymistaitojen tunnistaminen ja harjoittelu - muutosta tukevien sosiaalisten suhteiden hyödyntäminen - palkintojen käyttö - tukeminen ja asioiden etenemisen seuranta

14 Muutoksen vaiheet 5. Ylläpitovaihe: Asiakas: - saanut etäisyyttä vanhaan elämäntyyliin, tehnyt muutoksia elämässään - esim. 6 kk muutoksen jälkeen - onnistuu pysymään päätöksissään myös riskitilanteissa - osaa käsitellä retkahduksia - on vaikeaa, mutta menettelee Työntekijä: - mielihaluja laukaisevien tekijöiden tunnistaminen - retkahduksen ehkäisytekniikoiden soveltaminen - muutosta tukevan sosiaalisen verkoston vahvistaminen - uuden elämäntavan vakiinnuttaminen 6. Retkahdus: Asiakas: - tavallista elämänmuutoksien yhteydessä - palaa vanhaan käyttäytymistapaan - menee yksi tai useampia vaiheita taaksepäin muutoksen vaiheissa Työntekijä: - osoittaa myötätuntoa - tulkitsee retkahduksen oppimiskokemukseksi, miten toimia tulevaisuudessa ja tukee uutta muutosyritystä

15 ESIHARKINTA Asiakas ei vielä itse harkitse muutosta ja on haluton tai kyvytön muuttumaan. - ympäristö ja lähiihmiset ovat huolissaan. - jännite asiakkaan ympärillä muodostaa esiharkinnaksi sanotun asetelman. - toiminta ei muutu. Kiitä asiakasta siitä, että hän on tullut keskustelemaan. - rakenna yhteistyösuhdetta. - herätä nykyistä tilannetta koskevia epäilyjä ja huolia. - ilmaise oma huolesi ja jätä ovi auki uudelle tapaamiselle.

16 HARKINTA Asiakas tunnustaa huolensa itse ja harkitsee muutoksen mahdollisuutta. - asiakas on vielä muutoksen suhteen epävarma. - toisaalta ja toisaalta -ilmaisut. - toiminta vaihtelee. Hyväksy asiakkaan epätietoisuus ja kahtaalla keikkuminen. - auta asiakasta siirtämään punnuksia muutoksen puolelle. - ongi esiin asiakkaan muutospuhetta. - arvioi, tunteeko asiakas pystyvänsä muutokseen. - kokoa yhteen muutospuhetta.

17 PÄÄTÖS Asiakas on päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiaikoina. - asiakas valmistelee muutosta ja puhuu siitä. - asiakas hakee omia perusteluja päätökselleen. - toimintaan on tullut uusia asioita. Ota selvää asiakkaan tavoitteista. - tarjoa muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja. - tarjoa asiantuntemustasi (asiakkaan luvalla). - tehkää yhdessä muutossuunnitelma. - tutki, miten voidaan poistaa muutoksen esteitä. - auta asiakasta tekemään lista sosiaalisen tuen lähteistä.

18 TOIMINTA Asiakas on ryhtynyt toteuttamaan muutosta. - hän pohtii käytännöllisesti asioita ja keskustelee muutoksen tuomista tunnetiloista ja ajatuksista. - toiminta on muuttunut oleellisesti. Pidä yhteyttä asiakkaaseen ja kannusta häntä pysymään tavoitteessaan. - tue realistista pienten askelten muutosta. - tunnista alkuvaiheen vaikeudet. - auta asiakasta tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään niihin selviytymismenetelmiä. - auta asiakasta löytämään sosiaalista tukea ja uusia asioita elämäänsä.

19 VAKIINNUTTAMINEN Pidä yllä tukisuhdetta asiakkaaseen. - auta asiakasta löytämään mielekästä tekemistä. - tue elämäntapamuutoksia (esim. terveys, asuminen, opiskelu, työ ja päihteidenkäyttö). - vahvista asiakkaan ratkaisua ja pystyvyyden tunnetta, sitoutumista. - auta asiakasta harjoittelemaan ja kokeilemaan uusia selviytymistaitoja. Uusi elämäntapa Asiakas on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja pyrkii nyt ylläpitämään muutosta. -asiakas opettelee uusia selviytymistaitoja. - ongelmatoiminta on loppunut ja uudenlaiset toimintatavat ovat käytössä. - kehitä varasuunnitelma siihen tilanteeseen, että ongelmatoiminta ilmenee, uusiutuu. - tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmansa.

20 PALUU ENTISEEN Repsahdukset tulee nähdä oppimiskokemuksina, jotka vievät muutosprosessia eteenpäin. Ongelmatoiminta on alkanut uudelleen. - asiakkaan täytyy selvitä paluun seurauksista ja pettymyksestä. - asiakkaan täytyy päättää mitä aikoo tehdä seuraavaksi. - (esi)harkinta voi kestää kauan, jonka aikana toiminta on epävakaata. Tue asiakasta kaikissa käänteissä. - auta asiakasta palaamaan muutokseen. - anna tunnustusta kaikille yrityksille harkita uudelleen myönteisiä vaihtoehtoja. - tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi. - auta asiakasta löytämään vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja.

21 Raamit muutokselle: Muutoksen raamit Asian puheeksiotto, rohkeuden ja optimismin valaminen onnistumisen ja muutoksen suhteen (empaattinen ilmapiiri ja hyväksyntä). Elämäntapaan, käyttäytymiseen, toimintaan, tilanteeseen ja ratkaistaviin asioihin/ongelmiin liittyvä palaute (myönteinen palaute ja motivoivat lausumat). Tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi (oppimistilanne). Esimerkiksi repsahdukset tulee nähdä oppimiskokemuksina, jotka vievät muutosprosessia eteenpäin. Muutospuheen houkuttelu esiin asiakkaassa ja avustaminen päätöksenteossa (muutospuhe). Arvot: Mikä minulle on tärkeää?, Mitä arvostan elämässä? Myötätuntoinen, lämmin ja reflektoiva lähestymistapa (katsekontakti, sanaton viestintä, väittelyn välttäminen, leimaamattomuus, vastarinnan tutkiminen ja myötäily). Itsemääräämisvastuun korostaminen ja henkilön oman päätöksen kunnioittaminen. Mitkä ovat tavoitteet mihin tähtäät? Toimintaohjeiden ja vaihtoehtoisten toimintatapojen esille tuominen. Keskeistä on, että asiakas kokee tulleensa työskentelyssä, tapaamisissa kuulluksi, kohdatuksi. Tuetaan uskoa oman toiminnan vaikutukseen/pystyvyyteen.

22 MOTIVOIVA TYÖOTE - Puheeksi ottaminen - Vuorovaikutustilanne - Heijastava kuuntelu - Avoimet kysymykset - Vastarinta - Myönteinen vahvistaminen - Palaute - Ansat - Itseä motivoivat lauseet Vahvista ja tue: MOTIVOIVA TYÖOTE Vuorovaikutustilanne: - Ensivaikutelma määrää, millaiseksi vuorovaikutus muodostuu. - Kokeeko asiakas tilanteen turvalliseksi ja luotettavaksi. - Tärkeätä on kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. - Tilanteeseen liittyvät empatian ilmaukset: ilmeillä, nyökkäyksillä, lyhyillä kommenteilla ja esimerkiksi erilaisilla äännähdyksillä: Mmm. Hyvä idea!, Tuossa on mahdollisuus, Hyvä huomio! - Työntekijällä on tärkeä osa asiakkaan tukemisessa ja myönteisen palautteen muotoilemisessa ja sen antamisessa. - Työntekijän antamalla tuella on myönteinen merkitys asiakkaan motivaation synnyttämisessä.

23 Kohteliaisuudet: MOTIVOIVA TYÖOTE - Asiakasta voi tukea häntä arvostavilla ääneen sanottavilla toteamuksilla ja kohteliaisuuksilla. On muistettava, että ne on perustuttava faktatietoon. Esimerkiksi : Ymmärrän, miten vaikea sinun oli tulla luokseni puhumaan. Minusta on hienoa, että haluat tehdä tälle asialle [ongelmalle] jotakin. Pohditaan yhdessä näkökulmia. Sopiiko se sinulle? - Tarkoituksena on viestiä, että asiakasta ymmärretään ja ollaan samalla puolella. Tee avoimia kysymyksiä Motivoiva keskustelu on ajatuksenkulkua avaavia kysymyksiä. Millainen on avoin ja tiedusteleva kysymys? - Sellaisia, joihin ei voi vastata vain kyllä tai ei. - Ei sellaisia, joihin tiedät itse jo vastauksen. - Kysymykset liittyvät sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. - Onnistunut keskustelu on onnistuneiden, tilannesidonnaisten ja virittävien kysymysten esittämistä, ei niinkään valmiiden jo ennaltaarvattavien vastausten antamisen odottamista. - Avoin ja tiedusteleva kysymys alkaa kysymyssanalla: esim. mitä, miten, mistä, milloin, minne, millainen, miksi, koska, kuka, ketkä...

24 MOTIVOIVA TYÖOTE - Kysymys on hienotunteisesti asetettu, selkeä ja lyhyt. - Avoimilla ja tiedustelevilla kysymyksillä pyritään kohdentamaan asian puheeksi ottaminen ja ongelmanratkaisu. - Esitetä avoimia kysymyksiä, jotka tuottavat monipuolista ja runsasta pohdiskelua. Miten sinulla menee? Kertoisitko ensin? Millä tavoin? Mikä sinua huolestuttaa? Liikutko riittävästi? Miten ruokailet? Miten liikut? Millaista asuntoa haet? Mikä sai sinut huolestumaan? Kerrotko, miksi? Voisitko? Mitkä asiat toivoisit elämässäsi muuttuvan? Mitä ajattelet lääkityksestäsi? Mikä sai sinut hakeutumaan osastohoitoon? - Käytä kysymyssanoja: Miksi? Milloin? Miten? Missä? Mistä? Mihin? Millainen? Moneltako? Mikä? Minä päivänä? Millaiset? Kuka? Ketkä? Mikä? Paljonko? Kenelle? Mille? Kenen? Kuinka? Milloin? Keskustelun ylläpito: Kerrotko tuosta (esim. asunnottomuuden, ylipainon, tupakoinnin tai alkoholinkäytön haitoista) lisää? Mitä esteitä tälle muutokselle on? Mitä ajattelet...? Mihin perustuu...? Mitä tarkoittaa...? Mitä siitä seuraa...? Miten ymmärrät...? Mistä johtuu...? Mitä merkitystä...? Mitä sitten, jos...? Mihin tämä liittyy? Miltä sinusta tuntuu...? Miten ajattelet tehdä tai toimia tässä tilanteessa, kun...? Millä tavalla selität? Miten sinun mielestäsi? Mikä tai millainen toiminta? Millaisesta tulevaisuudesta unelmoit? Ketkä vaikuttavat elämääsi? Miksi vaihtoehto sulkeutuu pois? Miksi asia tuntuu?

25 Heijastava kuuntelu: MOTIVOIVA TYÖOTE - Heijastava kuuntelu on haastavin taito motivoivassa työotteessa. "Kerrotko tuosta [ylipainon, tupakoinnin, alkoholinkäytön] haitoista ja vaikutuksista?" - Avaintekijä on se miten työntekijä reagoi asiakkaan puheeseen, kertomukseen. Asiakas: Tuntuu, että arjessa ei ole samanlaista sisältöä kuin silloin työvuosina. Työntekijä: Työttömyytesi näyttää harmittavan sinua Mikä siinä on vaikeinta? - Toistaa samoin tai samaa tarkoittavin sanoin se, mitä asiakas sanoo. - Tehdään asian uudelleenmäärittely, jolloin pohdittava asia saa uuden näkökulman. - Työntekijä yrittää kuulemansa ja havaitsemansa perusteella arvata mitä asiakas tarkoittaa. Arvaus ääneen: Kuulinko oikein!, Ymmärsinkö oikein?, Tarkoititko tätä?, Mietitkö tätä ratkaisua?, Mitä hyötyä on siitä, että otti puheeksi (esim. asiakkaan päihteidenkäytön, taloudenpidon, tupakoinnin, asunnottomuuden, työttömyyden, lääkehoidon)? - Esitä lisäkysymyksiä ja toista mitä kuulit, tarkista oletko ymmärtänyt kuulemasi oikein. - Myötäelämisen elekieli on tärkeä osa heijastavaa kuuntelua. - Katsekontakti, kiireettömyyden tunne, nyökyttely, asiakkaan lauseiden toistamiset ja empaattiset arvaukset. - Heijastavan kuuntelemisen tavoitteena on tuottaa asiakkaalle itseä motivoivia lauseita, jotka ovat muutospuhetta. - Piilee vaara sortua erilaisiin ansoihin!

26 TYÖNTEKIJÄN SUDENKUOPPIA Vastarinta MOTIVOIVA TYÖOTE 1. Kysymys vastaus-ansa 2. Asiantuntija-ansa, kannanotto: varo, ettei keskustelusta tule tenttiä 3. Luokittelu-ansa, kategorisointi, leimaaminen 4. Konfrontaatio, kieltämisen ansa 5. Syyttely-ansa 6. Vastaan asettuminen, väittely (juupas eipäs) 7. Kiirehtiminen (ennenaikaisen tarkentamisen ansa) - Ensimmäisellä tapaamiskerroilla vastarinta on luonnollinen reagointitapa elämäntilanteesta ja esim. asunnottomuudesta, päihteistä, rikoksista, sairaudesta ja talousongelmista puhuttaessa. - Erilaisia odotuksia työskentelystä: kritisoi, syyllistää, parantaa, kontrollia, hoitoa, lohdutusta, hoidon/lääkityksen aloitus, seuraamukset. - Ongelmaksi vastarinta muodostuu vasta, jos se jatkuu ja laajenee. - Työntekijän puheesta ja käyttäytymisestä riippuu jatkuuko ja syveneekö asiakkaan vastarinta. - Eron tekee se, miten työntekijä reagoi vastarintaan. - On huomattu, että motivoivan työotteen tekniikka tuottaa keskustelussa itseä motivoivia lauseita enemmän kuin vastarintaa.

27 Motivoiva keskustelu Vuorovaikutuksen esteet Käskeminen Varoittaminen Neuvominen kysymättä Tunteisiin tai järkeen vetoaminen Kasvattaminen Moralisointi Väittely { Kenellä/missä se asenneongelma oikein on? Vuorovaikutuksen esteet Nolaaminen Vähättely, epäily Analysointi Mielistely Vakuuttaminen Vitsailu Puheenaiheen vaihto Kysymys vastaus-ansa Asiantuntija-ansa, kannanotto: varo, ettei keskustelusta tule tenttiä Luokittelu-ansa, kategorisointi, leimaaminen Konfrontaatio, kieltämisen ansa Syyttely-ansa Vastaan asettuminen, väittely (juupas eipäs) Kiirehtiminen (ennenaikaisen tarkentamisen ansa)

28 MOTIVOIVA TYÖOTE Muutospuheen esiin kutsuminen (evokaatio): Työntekijä: Miten uskot muutoksen vaikuttavan elämääsi?, Mitä aiot tehdä seuraavaksi?, Mitä toivot tulevaisuudelta? Asiakas (muutospuhe): Toivoisin tämän hetkisen tilanteeni olevan toinen, Todistan, että pystyn tähän, Mielialani voisi olla tasaisempi, jos muistaisin noudattaa lääkehoitoani., En voi enää jatkaa näin. Asiakas voi ilmaista muutokseen liittyviä hyviä ja huonoja puolia ääneen, jota työntekijä tulisi vahvistaa. Tällainen muutospuhe kertoo asiakkaan aikeista muuttaa toimintatapojaan ja käyttäytymistään. Muutospuheen esiin kutsumisessa voidaan käyttää apuvälineenä arviointiasteikkoa. Asiakas voi ilmaista muutoshalukkuutensa tai muutoksen tärkeyden, merkityksen esimerkiksi asteikolla Asiakkaan valittua numeron asteikolta, työntekijä voi kysyä, miksi hän valitsi juuri kyseisen numeron kuvaamaan asian merkitystä eikä pienempää tai suurempaa numeroa. Tämä asetelma tuottaa pohdintaa.

29 MOTIVOIVA TYÖOTE Keskustelun aikana kootaan yhteen asioita, etenkin niitä keskustelussa olleita ristiriitaisia asetelmia, joita asiakas on siihen mennessä sanonut ja todennut ääneen. - Palaute jää asiakkaan mieleen kehittymään ja se luo pohjaa ratkaisulle. - Tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. - Vältetään mielipiteen ilmaisuja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan todellisuudessa sanoneen. - Tiivistelmä, yhteenveto tehdään ennen kuin siirrytään uuteen aiheeseen. Tiivistääkseni tämänkertaisen keskustelumme...

30 Muutos ja motivaatio ovat avainsanoja muutoksen herättelyssä ja muutostyöskentelyssä: Motivaatio: millainen sen luonne on ja miten siihen voi vaikuttaa? Minun tulee tehdä jotain, että saan voimani takaisin ja uskon, että pystyn siihen. Motivaatio käynnistää ja ohjaa tavoitteellista toimintaa. Toiminta ja käyttäytyminen tapahtuu halutun toiminnan suuntaisesti, kun se on toivottua ja haluttua. Se määrää, millä vireydellä henkilö toimii ja mihin hän on valmis energiansa suuntaamaan. Motivaatio ei ole persoonaan liittyvä ominaisuus vaan TILA, johon vuorovaikutus vaikuttaa. Työntekijä vaikuttaa asiakkaan motivaatioon eri tavoilla. Asiakkaan saaminen puhumaan muutospuhetta. Muutospuheen herättely Harhaileva tahtotila kiinnittyy mahdollisuuksiin, jos tavoite on kohdallaan. Ihminen alkaa käyttäytymään sen mukaan, mitä hän puhuu!

31 Muutospuheen herättely Muutos on henkilökohtainen sisäinen prosessi, johon voi ulkopuolelta vaikuttaa. Joustava prosessi, johon voimme itse vaikuttaa ja jota ympäristömme voi muokata. Motivaatio tarkoittaa asiakkaalle: haluan tiedän pystyn ja osaan. Tunne Tunnetila on motivaatioon liittyvä ja toiminnan liikkeelle paneva. Halu/sisäinen voima Tästä on minulle hyötyä (merkitys). Haluan tehdä näin, koska se edistää (tarkoitus). Tieto Riittävä asiallinen tieto ja syy, miksi tehdä muutos? Taito/kyky Osaanko, pystynkö, kykenenkö? Riittävätkö voimani?

32 Muutosmyönteisyys (halu, kyky, tarve ja taito tehdä määritellylle asialle jotakin muutokseen kannustavaa) Mistä unelmoit? Jos haluaisit muuttua, mikä auttaisi sinua onnistumaan siinä? Mikä kannustaa sinua muuttumaan? Kerro onnistuneesta muutoksesta, jonka olet viime aikoina tehnyt? Mitä toivot, haluat ja tavoittelet itsellesi ja perheellesi? Millaisella aikataululla uskot saavuttavasi tavoitteesi? Miten olet pystynyt toteuttamaan näitä toiveitasi? Ilmaisumuodot/-tavat ja muutoksen määrittely ja sen tärkeys: - Halu muuttua: haluan, toivoisin, tahdon, uskon... - Kyky muuttua: pystyn, osaan, kykenen, minulla on rohkeutta - Syy(t) muuttua: jos...niin..., menee henki, menettämisen pelko - Tarve muuttua: täytyy, on pakko, pitää Mikä on huolesi liittyen? Mitä haluaisit tehdä tai muuttaa? Halu Kyky Tarve Syy Mikä olisi yksi sellainen asia, jota haluaisit tehdä? Mikä tällä hetkellä estää sinua toimimasta? Sitoutuminen Kuinka tärkeää sinulle on tämä (esim. asteikolla 1 10)? Muutosta vastustavien seikkojen tärkeys: Muutosta puoltavien seikkojen tärkeys: Muutosmyönteisyys Askeleet kohti sitoutumista Käyttäytymisen muutos

33 Muutosoptimismin/-myönteisyyden virittäminen Muutosmyönteisyys Toistuvat epäonnistumiset passivoivat vrt. opittu avuttomuus. Muutosoptimismia synnyttää työntekijän empatia, aito kiinnostus ja usko, luottamus asiakkaan mahdollisuuteen muuttua (rohkeus kanssakulkemiseen). Pyri siihen, että asiakas puhuu muutoksen puolesta et niinkään sinä! Tunnista asiakkaan muutoksen suuntaiset ilmaukset (= muutospuhe) ja vahvista niitä, kun kuulet sellaista puhetta!

34 Muutosmyönteisyys Motivaation viriämistä vaikeuttaa ristiriitainen olotila ja suhtautuminen muutokseen. Muutostyöskentelyä ja esimerkiksi kuntoutukseen, koulutukseen ja työhön hakeutumista, hoidossa pysymistä ja hoitoon sitoutumista leimaa asiakkaan ristiriitainen suhtautuminen, ambivalenssi: - Minun täytyy, mutta en halua... - Vaikka ymmärsin, että saisin hoidosta apua, pidin keskusteluja/hoitoa jo etukäteen arveluttavina, jopa hieman mystisinä. - Ahdisti ajatus, että joudun tarttumaan härkää sarvista ja luopumaan omista tottumuksistani. - Toisaalta tiesin tarvitsevani apua, toisaalta pelotti se, että en tiennyt mitä saan juomisen tilalle. Keskustelun virittely, puheeksi ottaminen: Tässä on aiempien keskustelujen pohjalta muutamia aiheita [kysymyksessä voi olla keskustelussa esille tullut elämäntavanmuutos tarve, ravitsemus, päihteidenkäyttö, asunnottomuus, rikokset, sairauden hoito, liikunta ja tupakointi], joista voisimme jonkun hetken keskustella. Kaikki nämä asiat liittyvät kertomasi mukaan sinun elämäntilanteeseesi. Onko, joku näistä [nimetyistä ja mainituista] aiheista sinun kannaltasi erityisen tärkeä, vaikkapa sellainen, josta olet huolissasi tai joka ratkaisevasti liittyy terveyteesi? Tai onko mielessäsi joku muu asia, josta haluaisti aloittaa?

35 Etenemistapoja Erilaisia etenemistapoja motivoinnin yhteydessä Hyvät ja huonot puolet nykyisessä tilanteessasi. Vallitsevan tilanteen haitat ja riskit. Muutoshalukkuus, optimismi: keinot, mitä voisi toimia, miten on aikaisemmin toiminut, mikä asia toiminut, vahvuutesi, kuka voisi tukea/ketkä voisivat tukea. Mikä saa sinut ajattelemaan, että muutos on tarpeen? Selvennä: Mitkä keinot voisivat toimia? Miten paljon? Milloin? Esimerkit aiemmista kokemuksista ja muiden onnistumisista. Kuvaus viimeisestä tapahtumasta (esim. retkahdus ja onnistuminen). Voimavarat: Kysy, oliko mielessä jotain muuta tai tiedossa olevia muita valintaan ja työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä? Taaksepäin katsominen: Miten oli ennen? Miten se on vaikuttanut sinuun elämään? Miksi et halua puhua menneisyydestäsi? Tulevaisuuteen katsominen: Miltä elämä näyttää 1 3 vuoden kuluttua, jos elämäntapa jatkuu samana? Tuottaako tämä muutostoiveita? Arvomaailman ja tavoitteiden tutkiminen: Mikä on tärkein asia elämässäsi? Tärkeimmät arvot ja tavoitteet sekä niiden määrittely. Vastustava asiakas: myötäile, hyödynnä vastustusta, näkemykset voivat muuttua ja asiakkailla voi olla omia käyttökelpoisia ratkaisuja.

36 Motivoiva keskustelu Motivoiva keskustelu on tavoitteellinen, voimavara- ja asiakaskeskeinen haastattelutyyli käyttäytymisen muutoksen edistämiseksi. Se auttaa asiakasta tutkimaan ja ratkaisemaan ristiriitaisia/ambivalentteja käyttämiseen ja toimintaan liittyviä tunteita ja ajatuksia. Se on ongelman tunnistamista muutosstrategian laatimiseksi, sen täytäntöön panemiseksi ja muutoksen toteuttamiseksi. Mistä olet huolissasi? Mihin haluaisit muutosta [esim. päihteidenkäytön suhteen]? Millainen vaikutus tällä [nimetyllä muutoksella] olisi sinun elämääsi? Miten kuvaisit tällaista muuttunutta tulevaisuutta? Mikä tekisi tuosta tapahtumasta onnistuneen? Mikä siinä olisi parasta? Millaisia taitoja, kykyjä sinulla on, että tuo onnistuminen olisi mahdollista? Miten muut asiat tekisivät onnistumisen/taitojen käytön mahdolliseksi? Miten yhteistyö muiden kanssa tekisi onnistumisen mahdolliseksi? Mikä tulee auttamaan sinua muutoksessa? Mitä selviäminen ja elämäntavan muutos kertoo sinusta? Motivoivan keskustelun eri osia lyhyinä videoina löytyy osoitteesta:

37 Motivoiva keskustelu: motivoiva haastattelu (motivational interviewing) on vuorovaikutuksen tekniikka, joilla voidaan lisätä yksilön ymmärrystä omasta ajattelustaan, toiminnastaan ja käyttäytymisestään. 1. Lisätään sisäistä muutoshalua tutkimalla nykytilanteeseen liittyviä jännitteisiä asetelmia toiveiden ja nykyisyyden/menneisyyden välillä. 2. Vahvistetaan muutokseen ja työskentelyyn sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma. 3. Kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. Muutoksen yhteydessä yksilö pyrkii selvittämään kokemuksiaan tavoitteenaan uuden tiedon tai uusien näkökulmien löytäminen. - Kysy miten asiakas näkee ja kokee asian. - Anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. - Vahvista myönteistä ja esitä rakentavia vaihtoehtoja. - Osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. - Anna asiakkaalle miettimisaikaa. Lähestymistapa: 1. Avoimet kysymykset 2. Vahvistaminen 3. Heijastava kuuntelu 4. Tiivistäminen Motivoiva keskustelu Kenen tavoitteet? - Mitä asiakas haluaa, mihin motivoituu? - Tehokkaat tavoitteet liittyvät toimintaan. - Ongelmia voidaan kääntää tavoitteiksi. - Lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. - Jotakin kohti ei vain irti jostakin.

38 Motivoiva keskustelu Motivaatio, halu ja tarve ovat avaimia muutokseen! Mitä motivaatiota ja halua ylläpitävä kohtaaminen on asiakastyössä? - Kohtaamistilanne on henkilökohtaisesti tärkeä. - Se ei mukaudu ympäristön paineisiin. - Motivaatio kehittyy yleensä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vuorovaikutuksen pohjalta. - Se auttaa asiakasta itsenäisesti päättämään toiminnastaan. Motivoivan keskustelun tarkoitus on saada asiakas aktiivisesti ajattelemaan asiaa, joka on esillä. Motivoivan keskustelun tavoite tapahtuu työstämällä asiakkaan ambivalenssia ja tästä sisäisestä ristiriidasta syntyvää muutosmyönteisyyttä ja -vastarinta. Selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa, mikä hänelle on tärkeää ja tuetaan hänen itseluottamustaan. Keskeinen tavoite on saada asiakas ajattelemaan aihetta. Motivoiva keskustelu auttaa tunnistamaan ja jäsentämään ongelman (lähestymistapa on tärkeä) antaa löytämään uusia näkökulmia, ei pakota muutokseen herättelee muutosajattelua ja -puhetta on tutkittu keskustelumenetelmä (vrt. käypä hoito -suositus) voidaan hyödyntää erilaisissa toiminnoissa ja työskentelyssä auttaa näkemään oman elämäntyylin vaikutukset saa aikaan elämänmuutokseen johtavan vaiheittaisen prosessin

39 Muutospuheen merkkejä: Muutospuhe Itseä motivoivat lauseet: ne koskevat muutosprosessia asiakkaan elämäntavoissa 1. Ongelman tunnistaminen: En ole tullut ajatelleeksi, miten paljon juon, Olen ehkä ottanut typeriä riskejä., Kun kärysin ratista, tajusin, Kun menetin asunnon, 2. Huolen ilmaiseminen: Minua huolestuttaa se, että, Nukun nykyään huonosti. 3. Halun ilmaisu: Minä haluan vähentää juomista., Toivon, että tämä onnistuu, Haluan takaisin työelämään., Toivoisin, että voisin, Haluan tehdä, Pidän ajatuksesta 4. Syiden ilmaisu:, koska, Minun on pakko muuttua, koska muuten menetän..., Voisin paremmin, jos, Olisin terveempi, jos 5. Kyvyn, pystyvyyden ilmaisu: Minä pystyn, Saan kyllä apua, Minulla on voimia, Olen onnistunut ennenkin, Voin tehdä tämän, Kykenen muuttamaan tätä 6. Tarpeiden ilmaisu: Minä tarvitsen, Minun pitää 7. Suora ja epäsuora aikomus muutokseen: Minun on tehtävä tälle jotain., Miten muut ihmiset pääsevät eroon viinasta?

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA Psykologi, VTT Nils Holmberg ja psykologi Marjo Aura A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala 2008 Sisällys Johdanto... 1 1. Oppiminen ja päihderiippuvuus... 1 2. Retkahdusprosessin

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot