VAKAVA-LOPPUKOE KE :00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKAVA-LOPPUKOE KE 27.4. 9:00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15"

Transkriptio

1 1 VAKAVA-LOPPUKOE KE :00-11:00 17:00-19:00 17:15-19:15 Tarkista, että sinulla on monistenippu, jossa on yhteensä kaksikymmentäneljä (24) numeroitua sivua sekä erillinen vastauslomake. Lisäksi käytössäsi on konsepti suttupaperia. VASTAAMISOHJEET Tämä monistenippu sisältää VAKAVA-kurssin loppukoekysymykset. Loppukoe koostuu monivalintakysymyksistä. Monivalintakysymyksiin vastataan erilliselle vastauslomakkeelle. Kirjoita vastauslomakkeen ylälaitaan nimesi sekä mahdollinen kurssikaupunkisi. Kirjoita koko sukunimesi sekä etunimesi alkukirjaimet myös niille tarkoitettuun ruudukkoon. Merkitse ruudukosta rastilla jokaista sukunimesi kirjainta ja etunimiesi alkukirjainta koskevat ruudut. PALAUTUSOHJEET 1. Vastattuasi kysymyksiin tarkista, että nimitietosi ovat jokaisessa paperissa. Kaikissa papereissa, myös suttupaperissa (lukuunottamatta täysin tyhjiä suttupapereita) tulee olla nimi ja nimenselvennys, vaikka et olisi vastannutkaan. 2. Tämän monistenipun voit ottaa mukaasi poistuessasi salista. Konseptiarkki ja vastauslomake tulee palauttaa vaikka et olisi vastannut. Poistua saa aikaisintaan tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. 3. Kun palautat vastauksia, sano ensin nimesi valvojalle. Hän merkitsee sinut osanottajaluetteloon. 4. Palauta vastauslomake ja konseptiarkki omiin pinoihinsa. 5. Myös suttupaperi palautetaan omaan pinoonsa kokeen jälkeen, mutta sitä ei lueta eikä arvostella.

2 2 Tehtävissä 1-70 oikeasta vastauksesta saat +1 pistettä, väärästä vastauksesta -1 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Merkitse VASTAUSLOMAKKEESEEN, onko väite Sarjen (S), Nivalan (N), Karlssonin (K), Holopaisen & Savolaisen (H&S), Mannisen (M) tai Sahlbergin (Sah) artikkelin mukaan OIKEIN vai VÄÄRIN. 1. Elin Kallio korosti opettajan persoonan merkitystä opetustyön menestyksessä. (S) 2. Lapsuus on erotettavissa aikuisuudesta, ja se voidaan erottaa joko sosiaalisesti tai biologisesti. (K) 3. Wider benefits -lähestymistapa kasvatustieteissä tarkoittaa koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. (M) 4. Sukupuolen rooli on merkittävä nuoruusiän lukivaikeuksissa. (H&S) 5. Suomen koulujärjestelmä herätti lukutaidon koulusaavutustutkimusten myötä laajaa mielenkiintoa ympäri maailman. (Sah) 6. Tieteellinen tutkimusprosessi muodostaa ajallisen jatkumon, joka etenee lineaarisesti aina tutkimuksen lähtökohtien määrittämisestä tulosten käyttöön. (K) 7. Strukturoitujen kysymysten analyysi voidaan toteuttaa tilastollisin menetelmin. (M) 8. Hallinnollis-byrokraattista koulun kehittämisen lähestymistapaa voidaan kutsua myös bottomup-lähestymistavaksi. (Sah) 9. Lukivaikeuksiin liittyvät koulunkäynnin hankaluudet ilmenevät matemaattisissa aineissa, joissa lukivaikeuksista kärsivät nuoret menestyvät muita nuoria heikommin. (H&S) 10. Suomalainen koulun kehittäminen on poikennut selvästi globaalista koulureformiliikkeestä. (Sah) 11. Mannisen artikkelin tutkimuksessa laadullisten tulosten ominaispiirre on se, että ne kuvaavat

3 3 aikuisopiskelijoiden spontaaneja, itse ilmaistuja koulutuksen vaikutuksia. (M) 12. Mikael Soininen oli Suomen tärkeimpiä deweyläisen kasvatusajattelun kannattajia. (S) 13. Tutkimusten mukaan on osoitettu, että pojat ovat nuoruusiässä selvästi uupuneempia kuin tytöt. (H&S) 14. Lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys voidaan määritellä myös toistensa synonyymeiksi. (K) 15. Lukivaikeuksisten lasten joukossa masentuneisuus on yleisempää kuin väestössä yleensä. (H&S) 16. Sosiaalipedagogiikka kehittyi täydentämään perinteisten kasvatusinstituutioiden toimintaa. (N) 17. Nivalan artikkelin mukaan, yhteiskunnan jäsenyys alkaa kehittyä vahvemmin vasta sekundaarisosialisaatiossa. (N) 18. Epäaidot kysymykset ovat kysymyksiä, joilla tavoitellaan tiettyä, ennakkoon toivottua vastausta. (K) 19. Erittäin voimakkaasti koulu-uupuneita on noin 10% suomalaisista nuorista. (H&S) 20. Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen seurannaisvaikutuksia ovat yhteisöön kuuluminen, sosiaalinen vuorovaikutus, itsensä toteuttaminen ja tekemisen ilo. (M) 21. Deweyläisen kasvatusajattelun vaikutteet näkyivät naisvoimistelussa muun muassa vapauden ylistämisenä. (S) 22. Sosiaalipedagogiikka rajautuu huono-osaisten ongelmien jäsentämiseen. (N) 23. Integraatiotavoite on nykyäänkin tärkeä sosiaalipedagogiikassa, mutta sen merkitys on muuttunut aiempaa monimuotoisemmaksi. (N) 24. Aikuisopiskelulla voidaan olettaa olevan yleensä laajempia vaikutuksia ihmisten elämässä. (M) 25. Kaarina Kari oli reformipedagogiikan vankka kannattaja. (S) 26. Lapsi on riippumaton toimija. (K) 27. Myös sosiaaliturvajärjestelmä on osa yhteiskunnan taloudellista toimintajärjestelmää. (N)

4 4 28. Tieteellinen tutkimusprosessi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 1) viitekehys ja tutkimusongelmat, 2) metodin valinta ja aineiston tuottaminen sekä 3) raportointi ja tulosten käyttö. (K) 29. Sosiaalinen pääoma perustuu sosiaalisiin verkostoihin, luottamukseen, normeihin ja yhteistyöhön. (H&S) 30. Sosiaalinen pääoma on yksilön ominaisuus. (H&S) Arvioi seuraavia väitteitä. Merkitse VASTAUSLOMAKKEESEEN, onko väitteet Sarjen (S), Nivalan (N), Karlssonin (K), Holopaisen & Savolaisen (H&S), Mannisen (M) tai Sahlbergin (Sah) artikkelin mukaan OIKEIN vai VÄÄRIN. Suomalaisen kulttuurin peruselementtejä ovat (Sah) 31. talous 32. koulutus 33. sivistys 34. politiikka Henkinen hyvinvointi (H&S) 35. on vapaan sivistystyön yksi seurannaisvaikutus. 36. on välitön hyöty aikuisopiskelusta. 37. voidaan nähdä vapaan sivistystyön laajempana vaikutuksena. 38. on yhteiskunnallinen haaste, jonka kohtaamista aikuisopiskelu voi tukea.

5 5 Englannin koulureformilakiin kuuluu mm. seuraavia periaatteita (Sah) 39. Vanhempien pitää saada päättää lapsensa koulusta. 40. Koulujen täytyy tuottaa vertailtavissa olevaa tietoa oppimistuloksista. 41. Kouluille ei saa antaa liikaa omaa päätösvaltaa. 42. Kouluja kehotetaan keskinäiseen kilpailuun ja 1900-lukujen taitteessa (S) 43. naisvoimistelu nähtiin yleisesti hyväksyttävänä ja hyvänä tapana edistää kansan terveyttä 44. suomalainen naisvoimisteluliike järjesti säännöllisesti voimistelunäytöksiä 45. yleinen näkemys oli, että miesten ja naisten tulisi harjoitella erilaisia voimisteluliikkeitä 46. ensimmäiset voimisteluohjelmat perustuivat Lingin kaavan liikesukuihin 47. Hilma Jalkanen perusti Suomalaisen voimisteluliikkeen Lapsuus (K) 48. on ihmiselämän ajanjakso, joka voidaan erottaa aikuisuudesta. 49. erotetaan aikuisuudesta vain biologisen iän perusteella. 50. päättyy Suomen lainsäädännön mukaan 18-vuotiaana, mutta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ikäraja on kuitenkin eri kuin lainsäädännössämme. 51. on ajanjakso ihmisen elämässä, jota ei ole voitu tutkia luotettavasti.

6 6 Radikaali humanismi (M) 52. on yhteisökeskeinen ja muutosta tavoitteleva. 53. on yhteisökeskeinen ja sopeuttava. 54. on yksilökeskeinen ja sopeuttava. 55. on yksilökeskeinen ja muutosta tavoitteleva. Aikuiskasvatuksen retoriikka (M) 56. näkyy selvästi käytännössä. 57. ei ole linjassa käytäntöjen kanssa. 58. on muutoseetosta kritisoivaa. 59. on muutoskeskustelua, jota tutkijat ja alan kehittäjät käyvät. Integraatio (N) 60. viittaa käsitteenä yhteiskunnan toimintajärjestelmiin kiinnittymiseen. 61. tarkoittaa sitä prosessia, jossa yksilö kehittyy yhteiskunnan jäseneksi. 62. tarkoittaa samaa kuin sosialisaatio. 63. johtaa syrjäytymiseen.

7 7 Yhdistä seuraavat väitteet oikeisiin henkilöihin (Kallio, Björkstén tai Kari) Sarjen artikkelin pohjalta. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A = Elin Kallio B = Elli Björkstén C = Kaarina Kari Näki, että opetustyön menestys riippui opettajan persoonallisuudesta. 66. Kannatti reformipedagogiikkaa, eikä hyväksynyt naisten kilpailemista miesten kanssa. 67. Kehitti esteettisen voimistelun. 68. Korosti siroutta ja joustavuutta voiman ja nopeuden sijaan. 69. Kannatti Cygnaeuksen ajatuksia kasvatuksesta, jossa huomioitiin myös ruumiin kehittäminen. 70. Hänen voimistelunsa pohjautui miehille suunnitellulle sotilasvoimistelulle.

8 8 Tehtävissä oikeasta vastauksesta saat +1 pistettä, väärästä vastauksesta - ½ pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Arvioi seuraavia Sarjen (S) artikkeliin perustuvia väitteitä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin Naisvoimistelun historiassa (S) 71. omaksuttiin aineksia ajan yleisistä koululaitoksessa vallinneista kasvatuspyrkimyksistä. 72. voimistelunopettajan malli on muuttunut radikaalisti. 73. voimisteluasut ovat muuttuneet muun tapahtuneen muutoksen mukana. 74. on siirrytty konservatiivisesta ajattelusta kohti radikaalimpaa. Voimistelunopettaja Anni Collan (S) 75. näki miehet ja naiset tasavertaisina. 76. kannatti erityisesti Herbartilaista kasvatusajattelua. 77. pysyi vahvasti alkuperäisissä näkemyksissään huolimatta yleisen kasvatuskulttuurin muutoksista. 78. oli yksi Elin Kallion luotto-oppilaista.

9 9 Herbartilaisen kasvatusajattelun ohjaamana (S) 79. Martti Jukola uudisti olennaisesti suomalaista kasvatuskulttuuria. 80. Elin Björkstén kehitti naisvoimistelukulttuuria. 81. naisvoimistelun uusiksi ihanteiksi tulivat muun muassa vireisyys ja harrastuneisuus. 82. pyrittiin siveellisyyden sijaan kehittämään ensisijaisesti fyysistä kestävyyttä ja voimaa. Ensisijaisesti reformipedagogiikkaa muiden suuntausten sijaan kannattivat (S) 83. Friedrich Wilhelm Foester 84. Mikael Soininen 85. Kaarina Kari 86. Liisa Ketonen Naisvoimistelussa vallitsevina kasvatusajatteluina oli (S) 87. vuonna 1970 reformipedagogiikka. 88. vuonna 1910 reformipedagogiikka. 89. vuonna 1930 vapauden ihannointi deweyläisessä hengessä. 90. vuonna 1890 herbartilainen käsitys kasvusta ja kasvatuksesta.

10 10 Liisa Karlssonin (K) artikkelissa esitellään tiedon tuottamisen menetelmistä muun muassa haastattelua. Arvioi artikkelin perusteella seuraavia haastattelua koskevia väittämiä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin 91. Laadullisen tutkimuksen käytetyin tiedon tuottamisen menetelmä on haastattelu. 92. Toimivan haastattelutekniikan hallitseminen ei ole haastavaa. 93. Moni tutkija valitsee haastattelun halutessaan selvittää mitä lapset ajattelevat asioista. 94. Lapsen aiemmat kokemukset samantyyppisistä vuorovaikutustilanteista vaikuttavat haastatteluun. 95. Yksilöhaastattelu voi olla lapselle epämiellyttävä ja jopa pelottava kokemus. 96. Lapsi havainnoi haastattelutilanteessa tutkijan kokonaisvaltaista viestintää. 97. Lapsi toimii haastattelussa aikuisen tavoin. 98. Etenkin pienet lapset vastaavat hyvin laajasti ja monisanaisesti kysytystä asiasta. 99. Lapsen kerronnan kuuntelemiseen keskittyminen on kehittänyt haastattelua lapsinäkökulmaisemmaksi tiedon tuottamisen menetelmäksi Tutkija ei välttämättä tiedosta rajaavansa lapsen tilaa haastattelutilanteessa.

11 11 Arvioi seuraavia Holopaisen ja Savolaisen (H&S) artikkeliin perustuvia väitteitä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin 101. Tutkimuksessa tarkasteltiin lukivaikeuksien yhteyttä masentuneisuuteen ja koulu-uupumukseen peruskoulussa Tutkimuksen kohdejoukkona oli yhdeksännen luokan oppilaat kolmesta keskikokoisesta kaupungista Tutkimus toteutettiin seurantatutkimuksena Nuorten masentuneisuuden ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen on tärkeää, sillä masennuksella on taipumus uusiutua Tutkimuksessa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja arvioitiin seulontamenetelmän avulla. Arvioi seuraavia Nivalan (N) artikkeliin perustuvia väitteitä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin 106. Sosiaalipedagoginen mielenkiinto rajoittuu nuoruuteen Muiden maiden pitäisi ottaa mallia meidän sosiaalipedagogisista toimintatavoistamme Suomessa on vähemmän syrjäytyneitä kuin muualla On samantekevää, kohtaavatko yksilön ja yhteiskunnan tarpeet toisensa Kansalaisvalmiudet liittyvät yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja toiminnan valmiuksiin.

12 12 Arvioi seuraavia Mannisen (M) artikkeliin perustuvia väitteitä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisesta on välitöntä hyötyä, joka näkyy (M) 111. oppimisen ilona 112. käytännön hyötynä 113. yhteiskuntaan osallistumisena 114. ajan tasalla pysymisenä Omaehtoinen aikuisopiskelu tukee yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamisessa. Tällaisina yhteiskunnallisina haasteina artikkeli tuo esiin (M) 115. henkisen hyvinvoinnin 116. taloudellisen toimeentulon 117. elinikäisen oppimisen 118. ikääntymisen Artikkelissa kuvatusta tutkimusaineistosta ei löydy lausumia, jotka viittaavat (M) 119. kriittiseen tiedostamiseen (Mezirow) 120. alistettujen kapinaan (Freire) 121. transformatiiviseen aikuiskasvatukseen 122. sopeuttavaan aikuiskasvatukseen

13 13 Laadullista tutkimusaineistoa ovat (M) 123. ryhmähaastattelut 124. teemahaastattelut 125. henkilökohtaiset päiväkirjat 126. omaelämänkerrat Sopeuttavaa oppiminen/koulutus (M) 127. on yksinomaan haitallinen ilmiö 128. mahdollistaa valtaapitävien ohjailevan roolin 129. ei korostu aikuiskasvatuksen retoriikassa 130. korostuu Freiren aikuiskasvatusnäkemyksissä Arvioi seuraavia Sahlbergin (Sah) artikkeliin perustuvia väitteitä. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN. A. Oikein B. Artikkelin perusteella ei voi sanoa, onko väite oikein vai väärin C. Väärin Suomalaisten oppilaiden lukutaito (Sah) 131. on lukutaitotutkimusten mukaan osoittautunut erinomaiseksi on ollut koulusaavutustutkimuksissa samaa tasoa matematiikan taitojen kanssa poikkeaa muista maista, sillä oppilaiden erot ovat Suomessa kaikkein suurimmat on parantanut heidän muuta koulumenestystään.

14 14 Suomalaisessa koulujärjestelmässä (Sah) 135. investoinneista vain 2 prosenttia on katettu yksityisellä rahoituksella lukukauden pituudella on merkittävä yhteys oppilaiden hyviin oppimistuloksiin opettajien palkat ovat pienemmät kuin muissa OECD-maissa käytettiin vuonna ,0 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta perus- ja toisen asteen koulutuksen kustannuksiin. Suomalaisen koulujärjestelmän kehittämisen toisessa vaiheessa (Sah) 139.tavoitteena oli muodostaa uusia oppimiskeskuksia kolmannen sektorin toimijat ottivat myös vastuuta koulun kehittämisestä tietotekniikka yleistyi kouluissa akvaarioprojekteilla oli keskeinen merkitys. Englannin koulureformilaki (Sah) 143. yhdistää koulun ja liikemaailman periaatteita syntyi Englannissa huonojen koulusaavutustutkimusten tulosten parantamisen tarpeeseen sisälsi mm. ajatuksen koulukohtaisista opetussuunnitelmista perustui mm. thatcherilaiseen konservatismiin. Suomalaisen koulujärjestelmän innovatiiviseen kehittämiseen kuuluu (Sah) 147. luottamus ja yhteistoiminnallisuus emotionaalinen energia selviytymisstrategiat jatkuva menestys PISA-mittauksissa.

15 15 Tehtävissä oikeasta vastauksesta saat +1 pistettä, väärästä vastauksesta - ½ pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Kussakin tehtävässä on vain yksi oikea vaihtoehto. Valitse sopiva jatke tai vaihtoehto kysymyksiin. Merkitse oikea vaihtoehto VASTAUSLOMAKKEESEEN Opiskeluprosessiin liittyvänä hyötynä nähdään (M) a) jatko-opintoihin hakeutuminen b) atk-osaamisen kehittyminen c) yleissivistyksen lisääntyminen d) yhteisöön kuuluminen 152. Suomalaisten 15-vuotiaiden matematiikan osaaminen vuodesta 2000 vuoteen 2006 on artikkelin mukaan (Sah) a) vähentynyt. b) pysynyt samana. c) kasvanut. d) sekä kasvanut että vähentynyt Mikael Soininen oli (S) a) merkittävä herbartilaisuuden kannattaja. b) merkittävä pestalozzin ajatusten kannattaja. c) merkittävä deweyläisyyden kannattaja. d) merkittävä reformipedagogiikan kannattaja.

16 Lapsuudentutkimus on Leena Alasen (2009) mukaan (K) a) kasvatustieteen tutkimuksen alue, joka tutkii pedagogisesta näkökulmasta lasta nimenomaan yksilönä. b) aikuistutkimuksen vastakohta. c) monitieteinen yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alue, joka on kiinnostunut lapsesta yhteiskunnan ja eri yhteisöjen jäsenenä ja toimijana. d) sosiaalipedagogiikan tutkimuksen alue, jossa tarkastellaan pääasiassa oppimista sosiaalisessa kontekstissa Holopaisen ja Savolaisen artikkelin mukaan (H&S) a) lukivaikeudet ovat yhteydessä koulutusuran pituuteen. b) lukivaikeuksilla ei ole yhteyttä koulutusuran pituuteen. c) lukivaikeuksisilla nuorten koulutusurat ovat pitempiä, koska heillä menee enemmän aikaa oppimiseen. d) lukivaikeuksiset nuoret valitsevat muita nuoria enemmän lukion opiskelupaikaksi Artikkelissa esitellyn tutkimuksen päätuloksena on se, että (M) a) vapaan sivistystyön opiskelu kiinnostaa aiempaa enemmän myös miehiä b) vapaan sivistystyön opinnot kasvattavat opiskelijoita kriittisyyteen c) vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisella on selviä ja laajoja vaikutuksia aikuisten elämässä d) yhä harvempi aikuinen opiskelee vapaa-ajallaan 157. Telinevoimistelu (S) a) nähtiin parhaana voimistelumuotona 1970-luvulla. b) nähtiin naisille vaarallisena 1930-luvulla. c) oli voimistelun alue, jota erityisesti Mikael Soininen kehitti. d) kehitetttiin alunperin erityisesti naisten tarpeita ajatellen.

17 Suomalaisen koulutuksen kehittämisen ensimmäiseen vaiheeseen ei kuulu kiinteästi (Sah) a) tuottavuus. b) menetelmällinen uudistuminen. c) opetussuunnitelmien merkitys. d) oppimiskäsitysten uudistuminen Aktiivinen kansalaisuus vaatii yksilöltä (M) a) puheliasta luonteenlaatua b) kielitaitoa ja tietoa erilaisista kulttuureista c) itseluottamusta ja verkostoitumista d) kykyä hyödyntää sosiaalista mediaa 160. Lapsinäkökulmainen tutkimus on saanut kritiikkiä siitä, että (K) a) siinä tunkeudutaan lapsen henkilökohtaiseen ja piiloon jäävään ympäristöön. b) aikuinen tutkija ei voi asettua tutkimansa lapsen asemaan. c) lasten toiminnan seuraaminen ei voi tuottaa relevanttia tietoa. d) siinä samuuden tarkastelu syrjäyttää erityisyyden tarkastelun Uno Cygnaeus oli kasvatuspyrkimyksissään artikkelin maininnan mukaan samoilla linjoilla kuin (S) a) Hilma Jalkanen b) Anni Collan c) Mikael Soininen d) Elin Kallio 162. Mikä seuraavista ei kuvaa suomalaista koulujärjestelmää? (Sah) a) Opetus ja oppiminen on standardoitua. b) Oppiminen on tarkoituksenmukaista. c) Koulu on humaani yhteisö. d) Opettajien ammattitaitoa kunnioitetaan.

18 Holopaisen ja Savolaisen artikkelin mukaan lukivaikeudet näkyvät (H&S) a) historiassa. b) matematiikassa. c) luonnontieteellisissä aineissa. d) lukuaineissa Kaarina Karin mukaan (S) a) nainen ja mies olivat tasa-arvoisia. b) voimistelun tuli olla vapaata. c) naisten ei tullut kilpailla miesten kanssa. d) telinevoimistelu oli naisille sopivin liikunnan muoto Lapsinäkökulmainen tutkimus on Liisa Karlssonin (2009) mukaan (K) a) on kasvatustieteen tutkimusalue, jossa lapsinäkökulma saavutetaan siten, että lapsi tuottaa tietoa. b) syntynyt kasvatustieteen ja sosiologian piirissä 1980-luvulla. c) monitieteinen tutkimuksen alue, jossa tutkija arvioi lapsen intressit ja pyrkii ottamaan ne huomioon mahdollisimman laajasti omassa toiminnassaan. d) monitieteinen tutkimuksen alue, joka pyrkii selvittämään lasten viestejä, kokemuksia, katsantokantoja, painotuksia sekä tapoja toimia ja ilmaista itseään Esiymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä kyselylomakkeen suunnittelun pohjaksi tuotettiin (M) a) yksilö- ja ryhmähaastatteluin b) verkkokyselyn avulla c) havainnoimalla ryhmää etukäteen d) videoimalla opetustilanteita vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

19 Suomen koulujärjestelmä näyttää poikkeavan muista maista erityisesti (Sah) a) oppilaiden hyvän lukutaidon perusteella. b) tyttöjen ja poikien tulosten pienten erojen perusteella. c) matematiikantaitojen perusteella. d) koulujen pienten alueellisten erojen perusteella Kyselylomakkeen strukturoimattomien kysymysten analyysi toteutettiin (M) a) tilastollisin menetelmin b) aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä c) litteroimalla eli puhtaaksikirjoittamalla d) teorialähtöisesti 169. Annu Tuovila (2003) käytti väitöstutkimuksessaan haastattelumenetelmänä (K) a) lapsi kanssatutkijana -menetelmää b) kahdeksanpäiväisen viikon menetelmää c) rakentelumenetelmää d) kysymyspatteristoa 170. Pestalozzi sovelsi käytäntöön (S) a) Herbartin teoriaa. b) Rousseaun teoriaa. c) Deweyn teoriaa. d) Soinisen teoriaa Koulu-uupumuksen vaiheet ovat (H&S) a) ekshaustio, kyynisyys, riittämättömyys b) burn out, kyynisyys, riittämättömyys c) ekshaustio, pitkittyneet stressioireet, kyynisyys d) ekshaustio, kyynisyys, emansipoituminen

20 Salmelan ja Näätäisen (2005) tutkimus on osoittanut, että koulu-uupumus koskettaa suomalaisista nuorista noin (H&S) a) 15 % b) 10 % c) 5 % d) 7 % 173. Suomalaisen koulun kehittämisen kolmas vaihe sijoittuu vuosille (Sah) a) b) c) d) Lapsia koskevassa tutkimuksessa aineisto (K) a) on ainoastaan lasten tuottamaa. b) koostuu ainoastaan yhdellä tavalla tuotetusta aineistosta. c) voidaan koota asiakirjoista. d) on ainoastaan tutkimusta varten tuotettua Lukivaikeudet näkyvät koulun alaluokilla selkeimmin (H&S) a) lukemisen taidoissa on puutteita, mutta kirjoittamisen taidoissa ei. b) lukeminen sujuu, mutta kirjoittamisen taidoissa on puutteita. c) lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat jääneet puutteellisiksi. d) lukemisen ja kirjoittamisen taidoissa on vain lievästi puutteita Sosialisaation, integraation ja kansalaisuuden käsitteet (N) a) eivät kytkeydy sosiaalipedagogiikkaan kovinkaan läheisesti. b) tulevat hiukan erilaisista teoreettisista perinteistä. c) ovat vaikeita.

21 Oman paikan löytäminen (N) a) ei ole mahdollista nykyisenlaisessa kaoottisessa yhteiskunnassa. b) viittaa tasapainoisen suhteen muodostamiseen yhteiskuntaan. c) ei ole niin tärkeää Nyky-yhteiskunnassa (N) a) nuoren on löydettävä hänen ennalta määritetty paikkansa. b) nuori on sosiokulttuurisen moninaisuuden ympäröimä. c) nuoret ovat heitteillä Poliittinen integraatio (N) a) tarkoittaa ensisijaisesti, että yksilön pitäisi olla todella aktiivinen poliittisessa järjestötoiminnassa. b) edellyttää suhteen muodostamista poliittiseen toimintajärjestelmään. c) aktivoituu vasta vaalien alla Sosiaalipedagogisessa toiminnassa on (N) a) ensisijaisesti kyse tietyistä sosiaalipedagogisista toimintamenetelmistä. b) kyse siitä, että sosiaalipedagoginen ajattelu ohjaa käytännön toimintaa. c) kyse siitä, miten yksilö voi parhaiten huijata erilaisia järjestelmiä.

22 22 Tehtävissä jokaisen kohdan oikeasta vastauksesta saat +1 pistettä, väärästä vastauksesta -1 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Mikä seuraavista kuvitteelliseen aineistoon perustuvista selityksistä vastaa ohessa olevaa taulukkoa 1? Vastaa taulukon perusteella VASTAUSLOMAKKEESEEN, onko väite oikein vai väärin. Taulukko 1. Kovarianssianalyysi sosiaalisten suhteiden laadun yhteydestä itsetuntoon ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa opiskelevien joukossa. Kovariaatit: Koulumenestys Syrjäytyminen Päävaikutukset: Sosiaalisten suhteiden laatu Sukupuoli Yhdysvaikutus: Sos.suht. laatu x sukupuoli Ammattikorkeakoulu F p Eta Yliopisto F p Eta Sukupuoli selittää valtaosan sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijoiden itsetunnosta Yliopisto opiskelijoiden joukossa sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä itsetuntoon Ammattikorkeakoulussa pelkästään sukupuoli selittää tilastollisesti merkitsevästi koulumenestystä Yliopisto-opiskelijoilla kaikki malliin valitut muuttujat selittävät tilastollisesti merkitsevästi opiskelijan itsetuntoa Koulumenestys selittää yliopisto-opiskelijoilla valtaosan itsetunnosta Syrjäytyminen ei selitä niin paljon ammattikorkeakoululaisen itsetuntoa kuin koulumenestys.

23 23 Tutki oheista kuviota. Vastaa sen perusteella esitettyihin väitteisiin. Merkitse oikeat vastaukset VASTAUSLOMAKKEESEEN. (H&S) 3,5 3,3 Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 alakoulu yläkoulu Tytöt / Tytöt / Pojat / Pojat / vanhemmat vanhemmat vanhemmat vanhemmat yhdessä eronneet yhdessä eronneet Kuvio 1. Vanhempien avioeron yhteys lapsen sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin

24 24 A = Pitää paikkansa B = Kuvion perusteella ei voi sanoa C = Ei pidä paikkaansa 187. Tytöt, joiden vanhemmat ovat eronneet kärsivät kaikkein eniten sosiaalis-emotionaalisista vaikeuksista Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ovat samansuuntaisia ala- ja yläkoulussa niillä tytöillä, joiden vanhemmat eivät ole eronneet Vanhempien avioero näyttäisi lisäävän sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia sekä tytöillä että pojilla Yläkoululaiset pojat kärsivät huomattavasti enemmän vanhempien avioerosta kuin samanikäiset tytöt Alakoulussa vanhempien ero aiheuttaa tytöille ja pojille yhtä paljon sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia Tytöillä on enemmän sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia kuin pojilla Vanhempien avioero heikentää lapsen koulumenestystä.

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä Jyri Manninen Saara Luukannel Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna

Lisätiedot

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta Johanna Heikkinen Tampereen yliopisto Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Pro gradu- tutkielma Anna-Leena Räisänen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU

MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU MUSTAKIN OLIS VOINU TULLA JOKU HULIGAANI JOS EN MÄ OLIS SIIHEN SIRKUKSEEN JUMITTUNU Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista Riikka Åstrand Pro

Lisätiedot

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Juuso Mattila Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 46 Markkinointi Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Pro gradu -tutkielma Sannariikka Kaiharju 0194932 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutusohjelma Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ Longi, Tytti & Pakkanen, Sanna Länsi-Porin lukion oppilaiden elämänkysymyksistä - Seurakunnan ja lukion yhteistyön kehittämisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot