EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS

2

3 EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS

4 Sisältö Johdanto 7 1. Perheoikeuden alan päätöksiin sovellettavaa oikeutta ja oikeudenkäyttövaltaa sekä näiden päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön kehittyminen Euroopan unionissa Tarve ottaa käyttöön unionin toimia kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa Asetuksessa (EY) 2201/2003 tarkoitettu oikeudenkäyttövalta kansainvälisiin lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa Siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien asioiden sovittelusta perheoikeuden alaan kuuluvien asioiden sovitteluun Sovittelu vaihtoehtoisena välineenä kansainvälisten lapsikaappausten ratkaisemisessa Euroopan parlamentin sovittelijan rooli kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa Kuinka kääntyä Euroopan parlamentin sovittelijan puoleen kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa. 7. Kuinka sovittelu toimii ja mitä siihen sisältyy. 8. Sovittelijalle toimitetut tapaukset Sovittelupyynnöt, joissa ilmoitetaan Haagin yleissopimuksen epäasianmukaisesta soveltamisesta Sovittelupyynnöt, joissa ilmoitetaan asetuksen N:o 2201/2003 (Bryssel II a asetus) epäasianmukaisesta soveltamisesta Muut Euroopan parlamentin sovittelijan toimet kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa. 25 4

5 YHTEENVETO 26 a) Mitä tarkoitetaan kansainvälisellä lapsikaappauksella. b) Kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskevat kansainväliset ja EU:n säännöt. 26 c) Kuinka vanhempi voi estää lapsen kaappauksen. 26 d) Mitä vanhempi voi tehdä lapsen kaappauksen jälkeen. 27 LIITTEET: EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA SUUNTAVIIVAT 28 Asetuksen (EY) N:o 2201/ artikla 30 5

6

7 Johdanto Euroopan unionin jäsenvaltioissa perhe on yhteiskunnan kulmakivi. Unionin toimielinten on puolustettava perhettä ad hoc toimilla myös sen kriisitilanteissa. Erityisesti toimielinten on huolehdittava ensisijaisesti lasten etujen huomioon ottamisesta. Eurostatin julkaisemien uusimpien tietojen mukaan EU:ssa solmitaan vuosittain noin kaksi miljoonaa avioliittoa, joista :ssa puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia. Avioeroja on vuosittain noin miljoona, ja niistä koskee liittoja, joissa puolisot ovat eri maiden kansalaisia. Nämä luvut ovat jatkuvasti kasvaneet, ja tämän vuoksi Euroopan parlamentti perusti vuonna 1987 Euroopan parlamentin sovittelijan kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa. Kun eri kansalaisuuksia oleva pariskunta eroaa tai kun vanhemmat asuvat eri maissa ja toinen vanhemmista vie lapsen mukanaan, sovittelija pyrkii löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, joka on nimenomaan lapsen etujen mukainen. Euroopan parlamentin nimittämä ensimmäinen sovittelija oli Marie-Claude Vayssade ( ), ja häntä seurasivat Mary Banotti ( ) ja Evelyne Gebhardt ( ). Parlamentti nimitti minut syyskuussa 2009 Euroopan parlamentin sovittelijaksi kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa, ja olen tehtävässäni voinut paneutua näihin tapauksiin ja huomannut muutamia oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä epäkohtia, jotka tuon esille tässä työasiakirjassa. Sovittelijan toimisto onkin vuosien varrella ollut tärkeässä asemassa tietojen koordinoinnissa ja asioiden selvittämisessä ja ehdottanut ratkaisuja monissa erityistapauksissa. Sovittelijan käyttöä kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa ehdotettiin Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmissä (2009) ja komission toimintasuunnitelmassa Tukholman ohjelman toteuttamiseksi (2010). Euroopan parlamentti osallistuu aktiivisesti alan keskusteluun ei ainoastaan lainsäädännön tasolla vaan tarjoten sovittelijan toimiston kokemuksen kansalaisten käytettäväksi pitäen aina mielessä ensisijaisesti ja nimenomaan lapsen edun. Roberta Angelilli Euroopan parlamentin varapuhemies Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa 7

8 1. Perheoikeuden alan päätöksiin sovellettavaa oikeutta ja oikeudenkäyttövaltaa sekä näiden päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön kehittyminen Euroopan unionissa. Euroopan yhdentyminen oli alun perin luonteeltaan pääasiassa taloudellista. Näin ollen tuolloin luotiin oikeudelliset välineet taloudellisia menettelyjä varten. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua 1990-luvulla lähinnä siksi, että ihmisten liikkuminen unionin sisällä lisääntyi. Euroopan kansalaisten liikkumisen lisääntyminen on lisännyt myös perhesiteitä eri maiden kansalaisten välillä tai eri maissa asuvien henkilöiden välillä. Tällainen kehitys on edellyttänyt myös Euroopan unionilta oikeudellisia toimia, joilla säännellään perheoikeuden alan lakeihin ja oikeudenkäyttövaltaan liittyviä kiistoja (esimerkiksi avioliittoon, vanhemmuuteen, aviovarallisuussuhteisiin ja perimysjärjestelyihin liittyvät kiistat). Aiemmin unionin jäsenvaltiot sääntelivät oikeudellisia ja lainvalintaa koskevia ristiriitoja lähinnä kansainvälisillä yleissopimuksilla sekä ETY-sopimuksen 220 artiklalla (josta tuli Amsterdamin sopimuksen 293 artikla ja joka sittemmin kumottiin Lissabonin sopimuksella). Kyseinen artikla oli ainoa yhteisön väline, jonka nojalla voitiin aloittaa suorat neuvottelut, joilla taattiin tuomioistuinten päätösten ja välitystuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon sovellettujen menettelyjen yksinkertaistaminen kansalaisten hyväksi. 1 Näitä asioita alettiin vähitellen sisällyttää unionin järjestelmään vasta vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksella. Ensin ne kuuluivat kolmanteen pilariin (tuolloin vielä hallitusten väliset asiat), ja sitten ne sisällytettiin itse EY-sopimukseen Amsterdamin sopimukseen (1997) tehtyjen muutosten myötä yhteisöllistämällä ne EY-sopimuksen 65 artiklan nojalla. 2 Lokakuussa 1999 Tampereella kokoontunut Eurooppa-neuvosto ilmoitti pitävänsä tärkeänä perheoikeuden säännösten hyväksymistä vastauksena yhä suuremmalle sosiaaliselle paineelle, joka koski tarvetta luoda järjestelmä, joka takaisi oikeusvarmuuden ja täyttäisi kansalaisten vaatimukset. Lähtökohtana oli havainto, että tuomiota ja päätöksiä oli noudatettava ja ne oli pantava täytäntöön koko Euroopan unionissa, ja samalla oli turvattava kansalaisten ja talouden toimijoiden oikeusvarmuus. Neuvosto hyväksyi päätelmiensä siinä osassa, joka koski oikeuteen perustuvan alueen luomista, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täysipainoisen soveltamisen sekä yksityisoikeudellisissa että rikosasioissa, ja tästä periaatteesta tulikin unionin oikeudellisen yhteistyön perusta. 8

9 Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella EU hyväksyi ensimmäisen yhteisön säädöksen, joka sisälsi yhdenmukaiset säännökset tuomioistuimen toimivaltaa koskevien ristiriitojen ratkaisemisesta perheoikeuden alalla. Kyseinen asetus N:o 1347/2000 (ns. Bryssel II asetus) koski avioliiton pätemättömäksi julistamista ja purkamista sekä päätöksiä yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa. Asetuksen soveltaminen rajoittui aviopareihin ja molempien vanhempien huoltovastuuseen lapsista. Asetuksella N:o 2201/2003 (ns. Bryssel II a asetus), jolla kumottiin asetus N:o 1347/2000, korjattiin monia ensimmäisen tekstin puutteita. Uudessa asetuksessa on säännöksiä avioliittoa koskevista asioista ja vanhempainvastuusta. Näihin säännöksiin sisältyy toimia lasten suojelemiseksi riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin (asetuksen johdanto-osan 5 kappale 3 ). Kyseessä on siis teksti, jonka soveltamisala on laajempi ja joka kattaa laajemman kirjon pariskuntien ja lasten erilaisia tilanteita. 1. ETY-sopimuksen 220 artiklan perusteella hyväksyttiin esimerkiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27. syyskuuta 1968 tehty Brysselin yleissopimus. Vaikka tämä yleissopimus oli merkittävä askel, sen soveltamisalan ulkopuolelle kuitenkin jäi monia aloja, kuten perheoikeus. 2. Lissabonin sopimuksella muutettiin entistä EY-sopimuksen 65 artiklaa, joka on nyt voimassa oleva Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä SEUT ) 81 artiklan 2 kohta. Siinä määrätään, että unioni kehittää oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia; tämä yhteistyö perustuu tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Tämän säännöksen perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät toimenpiteitä, joilla pyritään erityisesti sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan sitä edellyttäessä varmistamaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja täytäntöönpano (81 artiklan 2 kohdan a alakohta) sekä kehittämään vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä (81 artiklan 2 kohdan g alakohta). SEUT:n 81 artiklan 3 kohdassa viitataan perheoikeuteen ja määrätään, että neuvosto säätää erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen perheoikeudellisista toimenpiteistä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, ja että neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan eikä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jossa parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia ja jossa säädösten hyväksymiseksi edellytetään määräenemmistöä. Tämän säännöksen lieventämiseksi Lissabonin sopimuksessa otettiin käyttöön ns. yhdyskäytävälauseke, jonka perusteella neuvosto voisi Euroopan parlamentin ehdotuksesta hyväksyä päätöksen, jolla ulotetaan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltaminen perheoikeuden alan tiettyjä näkökohtia koskevien säädösten hyväksymiseen. Jäsenvaltioilla on kuitenkin veto-oikeus, jonka nojalla jäsenvaltion parlamentti voi vastustaa edellä mainitun yhdyskäytävälausekkeen soveltamista (kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu asiasta). Tällä perusteella voidaan todeta, että jäsenvaltiot ovat vastahakoisia luovuttamaan unionille toimivaltaa perheoikeuden alalla. Näin ollen Euroopan unionin täydentävästä roolista huolimatta SEUT:n 81 artiklassa velvoitetaan tietyissä rajoissa unionin toimielimet 9

10 varmistamaan kansallisten viranomaisten tai yksityisten kansalaisten toteuttamien toimien rajatylittävä tehokkuus yksittäisten jäsenvaltioiden vahvistamien välitys- ja sovittelumenetelmien mukaisesti. 3. Toisin kuin edeltävässä asetuksessa (EY) N:o 1347/2000 asetuksen (EY) N:o 2201/2003 johdantoosan 5 kappaleessa todetaan, että asetus kattaa kaikki lastensuojelutoimenpiteet riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin, ja näin ollen sitä sovelletaan myös avopareihin, aviottomiin lapsiin ja toisen puolison edeltävistä suhteista oleviin lapsiin. Katso myös Haagin yleissopimus vuodelta Tarve ottaa käyttöön unionin toimia kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa. Viime vuosina kansainväliset lapsikaappaukset lasten huoltajien toimesta ovat lisääntyneet dramaattisesti. Näin tapahtuu huolimatta siitä, että kansainvälisestä lapsikaappauksesta vuonna 1980 tehdyn Haagin yleissopimuksen allekirjoittajavaltioista suurin osa on ratifioinut sen. Kyseinen yleissopimus on yksi tärkeimpiä monenvälisiä lastensuojelusopimuksia, ja sen periaatteena on, että palauttamispäätös voidaan tehdä tuomioistuimessa siinä valtiossa, johon lapsi on viety. Jos toinen vanhemmista vie lapsen luvattomasti johonkin toiseen Haagin yleissopimuksen osapuolena olevaan maahan, lapsi on palautettava aiempaan asuinpaikkaansa mahdollisimman pian. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että erityistapauksissa on mahdollista, ettei määrätä lapsen palauttamista (yleissopimuksen 13 artikla 4 ). Haagin yleissopimuksen antamaa suojaa on myöhemmin vahvistettu Euroopan unionin säännöksillä artikla: Edellä olevan artiklan määräysten estämättä pyynnön vastaanottaneen valtion oikeus- tai hallintoviranomainen ei ole velvollinen määräämään lasta palautettavaksi, jos henkilö, laitos tai muu elin, joka vastustaa palauttamista, näyttää toteen, että: a) henkilö, laitos tai muu elin, jolle lapsen henkilöstä huolehtiminen kuului, ei ollut tosiasiallisesti käyttänyt huoltoa koskevia oikeuksia lapsen poisviemisen tai palauttamatta jättämisen ajankohtana taikka oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen joko sen tapahtuessa tai jälkikäteen hyväksynyt; tai b) on olemassa vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapsen ruumiillisille tai henkisille vaurioille alttiiksi taikka että lapsi muutoin joutuisi kestämättömään tilanteeseen. Oikeus- tai hallintoviranomainen voi lisäksi kieltäytyä määräämästä lasta palautettavaksi, jos lapsi vastustaa palauttamista ja jos viranomainen katsoo, että lapsi on saavuttanut sellaisen iän ja kypsyyden, että lapsen mielipiteeseen on aiheellista kiinnittää huomiota. Tässä artiklassa tarkoitettuja olosuhteita harkitessaan oikeus- ja hallintoviranomaisten on otettava huomioon ne lapsen sosiaalista taustaa koskevat tiedot, jotka on toimittanut sen valtion keskusviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen, jossa lapsella on asuinpaikka. 10

11 Asetuksessa (EY) 2201/2003 tarkoitettu oikeudenkäyttövalta kansainvälisiin lapsikaappauksiin liittyvissä asioissa Asetuksessa N:o 2201/2003 säädetään yhtenäiset perusteet sen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseksi, joka tekee päätöksen avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa, mukaan lukien kansainväliset lapsikaappaukset. Yleisellä tasolla asetuksessa suositaan yksilöllistä perustetta, joka koskee asuinpaikkaa, eikä niinkään kansalaisuutta koskevaa perustetta (jota käytetään tavallisesti siviililainsäädäntöä (civil law) soveltavissa maissa) tai objektiivista perustetta, joka koskee tuomioistuinvaltion lakia (jota suositaan tapaoikeutta (common law) soveltavissa maissa). Erityisesti avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa asetuksessa säädetään perusteista, jotka perustuvat jommankumman puolison asuinpaikkaan tai yhteiseen kansalaisuuteen (3 artikla). Vanhempainvastuun osalta asetuksessa säädetään, että toimivaltaisia ovat jäsenvaltion tuomioistuimet, jos lapsen asuinpaikka on asian vireillepanoajankohtana kyseisessä jäsenvaltiossa (8 artikla). Lapsikaappauksen osalta asetuksessa säädetään, että toimivalta säilyy sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa lapsen asuinpaikka oli välittömästi ennen luvatonta pois viemistä tai palauttamatta jättämistä (10 artikla). Mitä tulee päätökseen lapsen palauttamisesta, asetuksen 11 artiklassa säädetään, että asetuksen nojalla toimivaltainen tuomioistuin voi antaa tuomionsa sen jälkeen kun vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla toimivaltainen tuomioistuin on antanut tuomionsa, jos jälkimmäinen tuomioistuin on kieltäytynyt määräämästä lasta palautettavaksi asuinvaltioon (yleissopimuksen 13 artikla). Asetuksen nojalla toimivaltaisen tuomioistuimen tuomio, jonka tavoitteena on lapsen palauttamisen turvaaminen, pannaan täytäntöön, jos siihen on liitetty asetuksen 42 artiklassa tarkoitettu todistus. Asetuksessa siis säädetään laajemmasta suojelusta kuin yleissopimuksen määräyksissä. Tällainen lisäsuojelukaan ei kuitenkaan aina riitä täysin suojaamaan lapsen etuja. Asetuksen nojalla saattaa esimerkiksi olla mahdotonta hakea muutosta asetuksen 11 artiklassa tarkoitetun palauttamistuomion täytäntöönpanoon, kun 42 artiklassa tarkoitettu todistus on annettu, vaikka tuomio olisi virheellinen perusoikeuksien vakavan loukkauksen vuoksi. Esimerkiksi äskettäin saatettiin unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi lapsen palauttamista koskeva asia 5, ja asetuksen 11 artiklan mukaisesti 11

12 alulle pannussa toisessa käsittelyssä ei lasta ollut kuultu hänen palauttamisestaan, vaikka häntä oli ensimmäisessä käsittelyssä kuultu Haagin yleissopimuksen mukaisesti. Siinä hän oli kertonut haluavansa jäädä senhetkiseen oleskelumaahansa. Unionin tuomioistuin kuitenkin totesi, ettei palauttamistuomion täytäntöönpanoon voinut missään tapauksessa hakea muutosta, vaikka tuomio olisi ollut virheellinen perusoikeuksien vakavan loukkauksen vuoksi, koska asetuksen 42 artiklassa tarkoitettu todistus oli annettu. Samankaltaisissa tapauksissa voidaan kääntyä Euroopan parlamentin sovittelijan puoleen kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa (jäljempänä sovittelija ). Euroopan komissio on toteuttamassa tutkimusta, jolla kerätään tietoja asetuksen N:o 2201/2003 käytännön soveltamisesta ja kootaan tilastotietoja, joihin sisältyy myös kansainvälisten lapsikaappaustapausten määrä. Tutkimuksen perusteella komissio julkaisee vuonna 2012 kertomuksen kyseessä olevan asetuksen soveltamisesta ja päättää mahdollisesti esitettävistä muutoksista. 5. Tuomio 22. joulukuuta 2010, asia C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien asioiden sovittelusta perheoikeuden alaan kuuluvien asioiden sovitteluun. Kansainvälisen perheoikeuden alaan kuuluvan sovittelun osalta olisi sovellettava sellaista lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon alan erityispiirteet ja edellytykset. Tällä hetkellä unionissa on voimassa direktiivi 2008/52/EY 6, joka koskee tiettyjä sovittelun näkökohtia siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Direktiivin johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan, että direktiiviä ei pitäisi soveltaa oikeuksiin ja velvoitteisiin, joista osapuolet eivät asianomaisen sovellettavan lain nojalla saa määrätä itse. Tällaiset oikeudet ja velvoitteet ovat erityisen yleisiä perheoikeuden ja työoikeuden alalla. Tässä yhteydessä sovittelija on erityisen tärkeä. Näin ollen on toivottavaa, että hänen tehtäväänsä kehitetään ja laajennetaan edelleen. Tämän suuntaisesti Euroopan komissio korosti helmikuussa 2011 tiedonannossaan lapsen oikeuksia koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta, että sen on toimittava yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja päivitettävä tietosivuja, joissa kerrotaan elatusvelvoitteita, perheasiain sovittelua ja vanhempainvastuuta koskevien päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. 12

13 Komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota sovittelijan toimittamiin tietoihin lapsikaappauksista. Myös Euroopan parlamentti on esittänyt samankaltaisia aikomuksia. Parlamentti antoi syyskuussa 2011 päätöslauselman sovittelua koskevan direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, sen vaikutuksesta sovitteluun sekä sen hyödyntämisestä tuomioistuimissa. Se painotti, että osapuolet, jotka ovat halukkaita tekemään töitä riita-asiansa ratkaisun eteen todennäköisesti työskentelevät ennemmin toistensa kanssa kuin toisiaan vastaan; uskoo, että nämä osapuolet ovat siksi avoimempia ottamaan huomioon toisen osapuolen tilanteen ja pyrkivät ratkaisemaan taustalla olevat kiistansa; katsoo, että tämän lisähyötynä on usein se, että osapuolten suhde säilyy sellaisena kuin se oli ennen riitaa, mikä on erityisen tärkeää perheoikeuden alaan kuuluvissa asioissa, joissa mukana ovat myös lapset. Lokakuussa 2011 antamassaan päätöslauselmassa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa parlamentti korosti Euroopan parlamentin sovittelijan työtä kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa ja korosti tietyntyyppisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen keskeistä merkitystä perheiden riita-asioissa, joissa kyseiset menettelyt voivat vähentää psykologista haittaa, auttaa osapuolia käynnistämään vuoropuhelun uudelleen ja siten erityisesti auttaa varmistamaan suojan lapsille. Sovittelu vaihtoehtoisena välineenä kansainvälisten lapsikaappausten ratkaisemisessa. 4. Sovittelu on vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenetelmä, jolla pyritään konfliktien myönteiseen hallintaan. Sen tavoitteena on tukea osapuolia sellaisen ratkaisun löytämisessä, jonka kumpikin voi hyväksyä ja joka tyydyttää kumpaakin. Heitä avustaa kolmas osapuoli: sovittelija. Kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa sovittelun tavoitteena on saada neuvottelemalla aikaan sopimus vanhempien välillä erityisesti heidän lastensa edun mukaisesti. Näissä tapauksissa sovittelijan tärkein tehtävä on varmistaa pois viedyn lapsen etu tuomioistuinten ulkopuolisilla keinoilla siten, että lapsi ja vanhemmat säästetään oikeuskäsittelyn aiheuttamalta emotionaaliselta ja psykologiselta rasitukselta, joka voi olla pitkäkestoista ja rankkaa. 6. EUVL L 136, , s

14 5. Euroopan parlamentin sovittelijan rooli kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa. Kun eri kansalaisuutta olevien puolisoiden avioliitto tai avoliitto päättyy, usein toinen heistä päättää palata alkuperämaahansa tai muuttaa asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon tai EU:n ulkopuoliseen maahan. Jos pariskunnalla on lapsia, on toimivaltaisen tuomioistuimen tehtävä ratkaista lapsen huoltajuus ja toisen vanhemman tapaamisoikeudet. Valitettavasti voi käydä niin, että se vanhemmista, jolla ei ole lapsen huoltajuutta, kaappaa hänet tai kieltäytyy palauttamasta häntä tavanomaisen tapaamisen jälkeen tai että huoltajavanhempi muuttaa lapsen kanssa muualle ja estää tällä tavoin toisen vanhemman oikeuden tavata lasta. Näissä tapauksissa kyse ei ole pelkästään huoltajuuden periaatteen rikkomisesta, vaan ennen kaikkea niissä rikotaan lapsen perusoikeutta tavata säännöllisesti molempia vanhempiaan. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artikla Lapsen oikeudet: Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Lapsen on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on otettava huomioon häntä koskevissa asioissa, hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista. Kiistojen ratkaisemiseksi on mahdollista saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi tai panna alulle sovittelu Euroopan parlamentin sovittelijan kanssa. Hänen tehtävänsä on auttaa vanhempia lapsen edun mukaisen, paremman ratkaisun löytämisessä. 14

15 Sovitteluun kuuluvat tietojen toimittaminen sovellettavasta oikeudesta sekä neuvot ja ehdotukset kiistan ratkaisemiseksi ja sopimukseen pääsemiseksi. Sovittelun suurena etuna on, että siihen osallistuvat vanhemmat yleensä noudattavat tarkemmin yhteisestä tahdostaan tekemäänsä sopimusta kuin tuomioistuimen antamaa tuomiota. Kuinka kääntyä Euroopan parlamentin sovittelijan puoleen kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa. 6. Kansalaiset voivat ottaa yhteyttä sovittelijaan faksitse, postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät Euroopan parlamentin internetsivustolta sovittelijan toimiston sivuilta. Linkki: Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa Roberta ANGELILLI Altiero Spinelli-gebouw 09E130 Yhteydenotot: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussel Sähköposti: Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Kuinka sovittelu toimii ja mitä siihen sisältyy. a/ Saatuaan viestin kansalaiselta sovittelijan toimisto arvioi pyynnön. b/ Jos ei ole juridisia syitä (esimerkiksi rikokseen syyllistyminen) olla ryhtymättä sovitteluun, sovittelu pannaan virallisesti alulle ja osapuolia pyydetään allekirjoittamaan sovittelumenettelyn hyväksyntää koskeva ilmoitus. c/ Osapuolten välinen keskustelu aloitetaan puhelinneuvotteluilla, postitse ja sähköpostitse neuvotteluissa käsiteltävien tärkeimpien asioiden selvittämiseksi. d/ Kun tärkeimmät kohdat on selvitetty, laaditaan sopimusluonnos, josta keskustellaan sovittelijan luona, ja pyritään pääsemään lopulliseen sopimukseen. e/ Sovittelu tapahtuu Euroopan parlamentin tiloissa, ja läsnä ovat kiistan osapuolet (joskus video- tai puhelinneuvottelun kautta), sovittelijan toimiston henkilökunta sekä mahdollisesti osapuolten oikeudelliset edustajat. f/ Jos käytetään video- tai puhelinneuvotteluja, osapuolet ovat jossakin virallisessa paikassa, kuten suurlähetystössä, konsulaatissa tai Euroopan unionin edustustossa. g/ Kun sovittelusopimus on valmis, osapuolet ja sovittelija allekirjoittavat sen ja siitä tulee virallinen. Sovittelusopimus on osapuolten välinen yksityinen sopimus. Sopimus on laillinen, koska osapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen sovittelussa keskustelluista kohdista. Auttaessaan osapuolia sopimuksen tekemisessä sovittelija takaa sopimuksen laillisen pätevyyden ja varmistaa, että sovitut asiat ovat lainmukaisia ja oikeudenmukaisia. Osapuolten pyynnöstä sovittelusopimus voidaan vahvistaa osapuolten alkuperävaltion ja/tai asuinvaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää yhteisesti sovitun asumus- tai avioeron perustana. Sovittelu on kansalaisille maksuton palvelu. Euroopan parlamentilla on oikeudellisia asiantuntijoita, jotka voivat tarvittaessa auttaa osapuolia tekemään asianmukaisen ja lainmukaisen sopimuksen, jonka virallisuuden sovittelija takaa. 16

17 Sovittelijalle toimitetut tapaukset. 8. Syyskuusta 2009 joulukuuhun 2011 sovittelijan toimisto vastaanotti 98 sovittelupyyntöä: Kymmenen sovittelutapausta: kaksi tapausta ratkaistiin Euroopan parlamentin toimipaikassa Strasbourgissa kesäkuussa 2010 ja syyskuussa Kahdessa muussa tapauksessa oli mahdollista palauttaa vanhemman ja lasten välinen yhteys tapauksessa, jossa vanhemman tapaamisoikeus oli aiemmin kielletty. Muut kuusi tapausta ovat vielä neuvotteluvaiheessa. 42 tapausta, joissa ilmoitettiin, että jokin Haagin sopimuksen (yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta) allekirjoittajavaltio oli soveltanut sitä virheellisesti tai puutteellisesti. 45 tapausta, joissa jokin jäsenvaltio oli soveltanut puutteellisesti tai virheellisesti asetusta N:o 2201/2003 (Bryssel II a asetus) tai joissa ei ollut tunnustettu tietyn jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota lapsen huoltajuudesta ja/tai tapaamisoikeudesta. Yhdessä tapauksessa oli kyse kansainvälisestä adoptiosta. Tässä tapauksessa sovittelijan diplomatian ansiosta päästiin ratkaisuun kohtuullisessa ajassa. 17

18 Esimerkkejä sovittelusta Sovittelu italialaisen isän ja slovakialaisen äidin välillä Kiista italialaisen isän ja slovakialaisen äidin välillä 5- ja 7-vuotiaiden lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta. Äiti vei Italiassa syntyneet lapset Slovakiaan. Taustaa Vanhemmat asuivat Italiassa, kunnes äiti lähti Slovakiaan lasten kanssa katsomaan sairaana ollutta äidinisää. He jäivät Slovakiaan aiottua pidemmäksi aikaa, ja Italiaan jääneen isän oli mahdotonta saada lapsiin minkäänlaista yhteyttä. Sitten äiti ilmoitti selväsanaisesti, ettei hän halunnut enää palata Italiaan ja että hän aikoi pitää lapset luonaan Slovakiassa, jossa hän oli muuttanut yhteen uuden kumppanin kanssa. Isä pani Italiassa vireille avioeron ja nosti syytteen äitiä kohtaan lapsikaappauksesta. Tällä välin äiti pani avioeron vireille Slovakiassa. Näin syntyi tuomioistuinten toimivaltaan liittyvä ristiriita, jonka johdosta isän asianajaja otti yhteyttä sovittelijaan, jotta äidin kanssa päästäisiin neuvotteluratkaisuun perheen kahden lapsen edun mukaisesti. Menettely Sovittelija tutki osapuolten sovittelupyynnön ja tapauksen juridisen taustan ja pani sen jälkeen alulle neuvottelut vanhempien välillä. Sovittelumenettely avattiin virallisesti Euroopan parlamentin toimitiloissa Strasbourgissa kesäkuussa Sen vaiheet olivat seuraavat: Järjestettiin puhelinneuvottelu Strasbourgissa asianajajansa kanssa olleen isän ja Italian suurlähetystössä Slovakiassa olleen äidin välillä. Äidin seurassa olivat hänen asianajajansa, tulkki ja konsuli. Osapuolet esiteltiin ja menettely avattiin virallisesti. Keskusteltiin edeltävinä kuukausina laaditusta sovittelusopimusluonnoksesta ja neuvoteltiin sovittelusopimuksen eräistä kriittisistä kohdista. 18

19 Sovittelusopimus saatiin aikaan (kahdeksan tunnin neuvottelujen jälkeen). Sovittelusopimus allekirjoitettiin ja menettely saatiin virallisesti päätökseen. Sovittelusopimuksen olennaiset osatekijät: huoltajuus, tapaamisoikeudet ja yhteydenpito. Sovittelu israelilaisen isän ja saksalais-ranskalaisen äidin välillä Esimerkkejä sovittelusta Kiista israelilaista syntyperää olevan saksalais-ranskalaisen äidin ja Tel Avivissa asuvan israelilaisen isän välillä. Taustaa Ranskassa asuva nainen tuli raskaaksi asuessaan lyhyen aikaa Tel Avivissa. Isä oli israelilainen mies. Pari ei koskaan asunut yhdessä, ja lapsi asui ensimmäiset vuodet äidin kanssa ensin Ranskassa ja sitten Kanadassa. Itse asiassa isä lopetti suhteen lapsen äidin kanssa, kun raskaus oli kestänyt vain kaksi viikkoa. Hän ilmoitti, ettei halunnut lasta, ja kertoi ensimmäistä kertaa, että hän oli naimisissa toisen naisen kanssa. Kaksi vuotta myöhemmin nainen, joka tuolloin asui ja työskenteli Kanadassa, huomasi joutuneensa huoltajuusoikeudenkäyntiin, jonka lapsen isä oli pannut vireille rabbiinioikeudessa Israelissa. Isä halusi, että lapsen huoltajuus annetaan hänelle ja että lapsi kasvatetaan juutalaisen uskonnon periaatteiden mukaan. Aluksi nainen suostui muuttamaan lapsen kanssa Israeliin, jotta isä voisi osallistua lapsen elämään ja uskonnolliseen kasvatukseen. Muutama kuukausi Tel Aviviin tulonsa jälkeen nainen päätti lähteä lapsen kanssa Pariisiin tapaamaan äitiään, jonka sairaus oli pahentunut, ja hän jäikin Ranskaan auttamaan tätä. Isä teki välittömästi ilmoituksen kansainvälisestä lapsikaappauksesta. Tässä vaiheessa nainen kääntyi asianajajansa välityksellä sovittelijan puoleen. Menettely Sovittelija tutki osapuolten sovittelupyynnön ja tapauksen juridisen taustan 19

20 ja pani sen jälkeen alulle neuvottelut vanhempien välillä. Sovittelumenettely avattiin virallisesti Euroopan parlamentin toimitiloissa Strasbourgissa syyskuussa Sen vaiheet olivat seuraavat: Järjestettiin videoneuvottelut Euroopan parlamentin Strasbourgintoimipaikan ja Euroopan unionin Israelin-edustuston välillä. Edustustossa olivat läsnä molemmat osapuolet ja toisen oikeudellinen edustaja. Osapuolet esiteltiin ja menettely avattiin virallisesti. Keskusteltiin edeltävinä kuukausina laaditusta sovittelusopimusluonnoksesta ja neuvoteltiin sovittelusopimuksen eräistä kriittisistä kohdista. Sopimusluonnoksessa muutettiin monta olennaista kohtaa osapuolten vaatimuksesta. Sovittelusopimus saatiin aikaan (yhdeksän tunnin neuvottelujen jälkeen). Sovittelusopimus allekirjoitettiin ja menettely saatiin virallisesti päätökseen. Sovittelusopimuksessa oli 43 artiklaa. Sen olennaisia osia muutettiin, ja muun muassa seuraavia asioita määriteltiin: 1. lapsen asuinpaikaksi vahvistettiin Israel; 2. yhteinen huoltajuus ja vanhempainvastuu; 3. lapsi kasvatetaan juutalaisen uskonnon periaatteiden ja määräysten mukaisesti; 4. yhteydenpito; 5. tapaamisoikeudet; 6. sopimuksen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvissa kiistoissa käännytään osapuolten sovittelijan valvomina nimeämän välimiehen puoleen. 20

Käsikirja uuden Bryssel II -asetuksen soveltamista varten

Käsikirja uuden Bryssel II -asetuksen soveltamista varten 1. kesäkuuta 2005 päivitetty versio Käsikirja uuden Bryssel II -asetuksen soveltamista varten (Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.12.2005 KOM(2005) 648 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE neuvostolle esitettävästä kehotuksesta soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklaa

Lisätiedot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lapsen huolto Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.9.2001 KOM(2001) 505 lopullinen 2001/0204 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta lapsen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet

Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet MUISTIO PE 462.498

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 67/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14. tammikuuta 2002 TYÖASIAKIRJA Komission ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2011 KOM(2011) 125 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kansainvälisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Brussels IIa -asetuksen

Brussels IIa -asetuksen Brussels IIa -asetuksen Käytännön opas soveltamiseen Oikeus 2 Käytännön opas Brussels IIa -asetuksen soveltamiseen Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 1.1. Maantieteellinen soveltamisala 2 artiklan 3 kohta...5

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Evelyne Gebhardt, EP:n jäsen. Vanhempien tekemiä kansainvälisiä lapsikaappauksia hoitava. Euroopan parlamentin sovittelija

VÄLIRAPORTTI. Evelyne Gebhardt, EP:n jäsen. Vanhempien tekemiä kansainvälisiä lapsikaappauksia hoitava. Euroopan parlamentin sovittelija Yhteenveto EU:ssa kansalaiset liikkuvat yhä enemmän, ja he ovat yhä useammin halukkaita asumaan toisessa jäsenvaltiossa. Siksi myös vanhempien tekemien kansainvälisten lapsikaappausten määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. heinäkuuta 2005 (OR. en) 9811/05 Toimielinten välinen asia: 2005/0095 (CNS) PE 114 CDN 8 RELEX 294 JAI 209 AVIATION 61 TELECOM 48 OC 399 EDPS 5 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

KÄSIKIRJA SOVELTAMISTA VARTEN

KÄSIKIRJA SOVELTAMISTA VARTEN KÄSIKIRJA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN SOVELTAMISTA VARTEN (Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2005 KOM(2005) 82 lopullinen VIHREÄ KIRJA sovellettavasta lainsäädännöstä ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa (komission esittämä) {SEC(2005) 331}

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2011 KOM(2011) 126 lopullinen 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...3 YLEISPERUSTELUT...4

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...3 YLEISPERUSTELUT...4 1 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...3 YLEISPERUSTELUT...4 1 Nykytila...4 1.1 Suomen lainsäädäntö Haagin lastensuojelusopimuksen alalla...4 1.2 Suomea sitovat valtiosopimukset Haagin lastensuojelusopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana

SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA. 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana SUOMEN ASIANAJAJALIITON SOVINTOMENETTELYN SOVELTAMINEN PERHEASIOISSA 1. Lainsäädäntö ja asianajaja perheasioiden sovittelijana Avioliittolain I osan 5 luvussa säädetään perheasioiden sovittelusta. AL 20

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Yk:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) Hyväksytty YK:ssa 20.11.1989 Voimassa Suomessa vuodesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot