KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 KYTÖMAA ETELÄOSA A RAKENTAMISTAPAOHJEET KER AV A 7. Ylikeravan kaupungi n o sa K yt ömaa eteläosa A/ korttelit KERAVAN KAUPUNKI Maankäyttöpalvelut

2 2(11) Kytömaa eteläosa A/ korttelit rakentamistapaohjeet OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet liittyvät Kytömaa eteläosa A asemakaavaalueeseen ja sen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen kortteleihin Asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö sekä rakennusten luonteva sovittaminen maastoon ja toisiinsa. Asemakaavan kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä säädellään uudisrakentamisen sijoittumista tontilla, kerroslukua, rakennusoikeutta, lämmitystapaa, julkisivuja ja harjan suuntaa sekä tonttien aitaamista, istutuksia ja hulevesien käsittelyä. Rakentamistapaohjeet täydentävät kaavan määräyksiä. Nämä ohjeet liitetään sitovina tontin luovutusasiakirjoihin. Rakentajan tai suunnittelijan, rakennusvalvonnan ja tarvittaessa kaavoituksen väliset neuvottelut suunnittelun luonnosvaiheessa ovat rakennushankkeen joustavan läpiviennin kannalta tärkeitä. Näin menetellen voidaan aikaisessa vaiheessa puuttua asioihin, jotka kaipaavat jatkokehittelyä tai voivat olla rakennusluvan myöntämisen esteenä. Erityisen hyviksi todettujen suunnitelmien kohdalla on mahdollista tulkita rakentamistapaohjeita joustavasti rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisin neuvotteluin. Rakennussuunnittelun pohjana tulee käyttää tonttikarttaa. Tonttikartassa esitetään kiinteistöä koskevat yksityiskohtaiset tiedot kuten asemakaavamääräykset, tontin rajamitat ja tontin pinta-ala. RAKENTAMISALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Suunnittelualueen länsipuolella on Kytömaan taaja-asutusalue, joka on rakentunut vuosikymmenten aikana lakkautetun Kytömaan seisakkeen läheisyyteen. Taaja-asutusalueen ja uudisrakentamisen alueen väliin jää kapeahko viherkäytävä. Taaja-asutusalueen pohjoispuolella on n. 0,8 ha Myllypuron lehto, jonka keskellä virtaa Myllypuro. Luonnonoloiltaan Kytömaa eteläosa A asemakaava-alue on pääosin luonnontilaista metsää. Kytömaan alue on korkeusolosuhteiltaan vaihtelevaa. Maaperältään alue on pääosin routivaa savea ja silttiä. Osalla rinnealueen tontteja voi kallio olla melko lähellä maanpintaa. Kytömaan asemakaavoitettu alue liittyy itäreunaltaan moottoritien Vt 4 länsipuolella olevaan Koivunoksan asemakaavoitettuun työpaikkaalueeseen.

3 3(11) RAKENNUKSET Kerrosluku Alueen rakentamisen tavoitteena on toteuttaa tiivistä ja matalaa rakentamista. Kortteleissa 4001 ja 4004 on rakennusten kerrosluku kaksi alleviivattuna (II). Tämä tarkoittaa, että rakennuksen kerrosluku on oltava kaksi. Näissä kortteleissa olevien rakennusten toisen kerroksen seinät tulee olla täyskorkeat. Korttelissa 4002 on rakennusten kerrosluku alleviivaamaton kaksi (II), joka mahdollistaa rakennusten rakentamisen I - II -kerroksisina. Emännänkadun itäpuolella olevan korttelin 4003 kerrosluvuiksi on osoitettu osalle tonteista II ja (1/2) II sekä osalle tonteista ainoastaan (2/3) II, koska tontit sijoittuvat joko osittain tai kokonaan rinteeseen. Korttelialueiden suurin kerrosluku on kaksi. Sulkeissa oleva murtoluku osoittaa kuinka suuren alan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Esimerkiksi jos rakennuksen suurin kerrosala on 100 k-m2 ja kerrosluku on (1/2) II, niin silloin ensimmäisen kerroksen sallituksi kerrosalaksi tulee 50 k-m2. Asuntosuunnittelu Alueella olevien rakennusten massoittelujen toivotaan olevan yksinkertaisia. Hyvänä lähtökohtana on, että katujulkisivu on selkeä ja mahdollisimman suoraviivainen yhdessä katujulkisivuun läheisesti liittyvän autotalli/varaston kanssa. Pihan puolella olevia oleskelutiloja voi jatkaa esimerkiksi terasseilla kuitenkin siten, että kiinteällä katolla olevat terassit eivät saa olla neljä metriä lähempänä naapuritontin rajaa. Rakennusten suunnittelu yksilöllisesti tonteille tuottaa parhaimman lopputuloksen, koska suunnittelussa joudutaan ottamaan monia asioita huomioon korttelialueiden tiiviin rakenteen ja alueen maastoon sijoittamisen vuoksi. Kuva 1 Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti sivu 84, KUUMA-Seutu ja Eriksson Arkkitehdit Oy (2012)

4 4(11) Kuva 2 Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti sivu 84, KUUMA-Seutu ja Eriksson Arkkitehdit Oy (2012) Kuva 3 Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti sivu 44, KUUMA-Seutu ja Eriksson Arkkitehdit Oy (2012) Asuntosuunnittelun määräykset ja ohjeet löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman G1-osasta. Rakennusten sijoittelu Rakentaminen ei saa aiheuttaa rakennuksen korkeusaseman nostamista yli luontevan korkeusaseman. Maanpinnan muotoilussa ja rakennusten sijoittelussa tulee huomioida naapuritontit siten, että tonteille ei muodostu ylikorkeita sokkeleita ja että hulevedet eivät johdu naapurin tonteille. Korttelissa 4001 asuinrakennukset on sijoitettava kiinni pääkadun, Kutinmäentien, puoleiseen rakennusalan rajaan ja kahden metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Kahden metrin etäisyys tulee olla tontin pohjoisrajasta, sillä silloin piha- ja oleskelualueet sijoittuvat rakennuksen eteläpuolelle. Korttelissa 4002 ja 4004 tulee asuinrakennuksen sijaita vähintään neljän metrin etäisyydellä naapuritontista. Varasto, talousrakennus ja autotalli voidaan rakentaa rajaan kiinni kuitenkin siten, että rakentaminen kohdistuu rajalla enintään n. 1/3 tontin pituudesta. Korttelissa 4002 asuinrakennusten sijoittaminen tonttikatuna toimivan Emännänkadun puoleiseen rakennusalan rajaan ja korttelissa 4004 asuinrakennuksen sijoittaminen kokoojakatuna toimivan Talonväentien puoleiseen rakennusalan rajaan mahdollistavat ilmansuunnallisesti parhaimmat piha- ja oleskelualueet.

5 5(11) Kortteleissa 4003 tulee asuinrakennuksen sijaita vähintään neljän metrin etäisyydellä naapuritontista. Varasto tai autotalli voidaan rakentaa rajaan kiinni. Rakentajan tulee teettää tonttikohtainen pohjatutkimus rakennusten sijaintien tarkentuessa. Kuva 4 Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti sivu 160, KUUMA-Seutu ja Eriksson Arkkitehdit Oy (2012) Kuva 5 Pohjana Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti sivu 160, KUU- MA-Seutu ja Eriksson Arkkitehdit Oy (2012) Katot Asuinrakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:2 ja kattomateriaalin värisävyinä tulee olla grafiitin harmaa tai musta. Kutinmäentien ja Talonväentien viereisillä korttelialueilla 4001, 4002 ja 4004 tulee katon harjan suunta olla kohtisuorassa katutilaan. Harjan suunta voi olla kääntöpaikan tai katujen risteysten kohdalla myös kadun suuntainen. Korttelissa 4003 voi kattomuotona olla harjakatto tai murrettu harjakatto. Määrätty kattokaltevuus mahdollistaa melkein kaikki katemateriaalit. Tarkemmat tiedot katemateriaaleille suositeltavista kattokaltevuuksista saa katteen valmistajalta. Autosuojan ja varaston kattomuoto voi olla pulpetti tai tasakatto. Katepinnaksi suositellaan viherkattoa. Viherkatto on osa hulevesijärjestelmää, sillä kattokasvillisuudella voidaan vähentää hulevesien määrää ja

6 6(11) hulevesien virtaamapiikkejä. Viherkatto on erityisen sopiva matalimmille rakennusosille myös miljööarvojensa puolesta, sillä niitä katsellaan monesta näkökulmasta, myös ylhäältä asuinrakennusten toisesta kerroksesta. Tietoa viherkattojen suunnittelusta, kasvien valinnasta ja rakentamisesta saa mm. Rakennustietosäätiön ohjekortista. Viherkattojen toimivuudesta ja rakenteista saa tietoa mm. kattovalmistajilta. Tietoa saa myös Kattoliitto ry:n tekemästä Toimivat katot -julkaisuista. Kuva 6 Toimivat katot 2013 sivu 39, Kattoliitto ry Julkisivut Rakennusten julkisivumateriaaleja ovat puu, tiili, rappaus tai slammaus. Julkisivuissa tulee pyrkiä suoralinjaisuuteen ja pitäytymiseen yhdessä julkisivumateriaalissa. Ikkunoiden sijoittelulla ja aukotuksen koolla voidaan vaikuttaa julkisivujen elävyyteen.

7 7(11) Julkisivumateriaalin ollessa puuta, tulee puuverhouksen olla vaakasuuntainen. Suositeltava puuverhous on ns. vaakalimilaudoitus. Rakennusten nurkkien tekemistä jiirin suositellaan. Ratkaisu edellyttää huolellista lautojen mitoitusta ja sahausta. Ikkunoita ja ovia voidaan korostaa vuorilaudoin. Jos nurkkaa ei tehdä jiiriin, niin nurkkalautojen on oltava julkisivun värinen. Vuorilaudat eivät saa olla leveitä eivätkä koristeellisia. Rakennusten julkisivujen päävärinä tulee käyttää lämpimän sävyisiä värejä ja valkoista. Suositeltavaa on, että julkisivujen pääväreinä käytetään erilaisia lämpimiä ja voimakkaita maavärien sävyjä punaruskeina, ruskeina, vihreinä tai keltaisena kuten sienna ja umbra. Julkisivun yksityiskohtien, vuorilautojen ja listoitusten väreissä vältetään käyttämästä julkisivun pääväristä liian poikkeavia sävyjä. Sokkeleiden tulee olla harmaita. Autosuojan ja varastorakennuksen väritys tulee olla sama kuin asuinrakennuksen. Aidan yhteyteen rakennettu varasto/talousrakennus tulee olla vaaleansävyinen lämmin vihreä. Kuva 7 Vaakalimilaudoitus (UYL), Puu-ulkoverhouksen asennusohje sivu 5, Puuinfo (2010) Kuva 8 Vaakalimilaudoitus, Puu-ulkoverhouksen asennusohje sivu 2, Puuinfo (2010) TONTTI- JA PIHARJÄRJESTELYT Palomääräykset Rakentamisessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 ja E4 rakennusten ja autosuojien paloturvallisuuden määräyksiä ja ohjeita. Rakennusten etäisyys tontin rajasta määräävät palo-osastoinnin.

8 8(11) Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin tulee huolehtia rakenteellisin tai muilla keinoilla, jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä. Autopaikat ja tonttiliittymät Autosuojan rakentamista suositellaan. Se voi olla erillinen tai kiinteästi yhteydessä asuinrakennukseen. Autopaikat on sijoitettava tontille kääntöpaikkoineen siten, että autoa ei tarvitse peruuttaa katualueelle. Tonttiliittymää suunniteltaessa tulee huomioida riittävät näkemäalueet ja katualueelle sijoitettavat valaisinpylväät sekä muut rakenteet. Tontille saa tehdä yhden ajoneuvoliittymän. Liittymän leveys ja sen sijaintiin vaikuttavat katualueelle sijoitettavat rakenteet sekä Keravan kaupungin rakennusjärjestys. Kadulle sijoitettavista rakenteista saa tietoa Keravan kaupunkitekniikasta. Postilaatikot Postilaatikot on ryhmiteltävä tontin rajalle Emännänkadun tonttikadun varteen. Postilaatikoiden hankinnasta, asennuksesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa postinsaaja. Lisätietoja postilaatikoiden sijoittamisesta ja ryhmittelystä saa osoitteesta Kuva 9 Postilaatikoiden sijoittaminen ja ryhmittely, Postin internetsivu Aidat Aita toimii pihatilan rajaajana sekä näkö-, melu- ja tuulensuojana. Korttelialueiden 4001, 4002 ja 4004 Kutinmäentien ja Talonväentien puoleinen aita tulee olla 1,7 metriä korkea umpinainen, portilla varustettu maalattu puuaita. Tontin rajalle rakennettu varastorakennus korvaa kohdaltaan

9 9(11) umpiaidan. Aidan värisävynä tulee olla vaaleansävyinen lämmin vihreä. Aidassa olevaa porttia tai sen pieliä voi korostaa aidan ja varaston väriin sopivalla sävyllä. Tonttien välisistä aidoista on sovittava naapurin kesken. Puisto- ja viheralueisiin rajoittuvat tontinrajat on aidattava. Rakennetun aidan korkeus saa olla tällöin enintään 1,7 metriä. Tonttikadun puoleinen aita tulee olla istutettu aita. Aidan rakentamisessa tulee huomioida näkemäalueet. Aidan rakentamisen ohjeita löytyy Keravan rakennusvalvonnan sivuilta Hulevedet Kaikkien tonttien tulee liittyä kunnalliseen hulevesijärjestelmään. Hulevesiä tulee viivyttää tonteilla. Pihapäällysteiden tulee olla vettä läpäiseviä. Vettä läpäiseviä pintoja ovat mm. sora- ja kivituhkapinnat sekä reikäbetonilaatat tai riittävän leveästi saumatut betoni- tai luonnonkivet. Saumoihin voidaan lisätä multaa ja kylvää esimerkiksi nurmea. Läpäisevät pinnat vähentävät huleveden kokonaismäärää, koska hulevesi varastoituu hetkellisesti karkeaan kiviainekseen. Maaperän ominaisuus, kuivien kausien pituus ja tietenkin myös maanpinnan kaltevuus vaikuttavat huleveden valuntaan yhdessä lisääntyneen sademäärän keston ja rankkuuden kanssa. Hulevesien valuntaa voidaan pidättää istutuksilla ja pihapainanteilla ns. sadepuutarhalla. Sadepuutarha on kasvillisuuden peittämä viivytys- ja suodatusalue. Sadepuutarhan kasvillisuuden valinnassa tulee huomioida kasvien sekä kosteuden että kuivuuden kestokyky. Sadepuutarha on tarkoitettu pienten ja normaalien sateiden hulevesien viivytykseen. Kasvien merkitys hulevesien vähentämisessä on merkittävä. Kasvit pystyvät pidättämään ja hyödyntämään vettä sekä lisäksi kasvit muokkaavat maaperää paremmin vettä läpäiseväksi. Sadehuippuja tasaavat painanteet eivät saa aiheuttaa ongelmia naapureille. Kuva 10 Kalajärveläinen Huolehdi vesistäsi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja ympäristökeskus 2011 Tonttien pihojen tasaukset on toteutettava siten, että mahdolliset ylivuodot ohjautuvat kunnalliseen sadevesijärjestelmään ja että hulevedet eivät nouse rakennusten perustuksiin.

10 10(11) Kuva 12 Hulevesiopas sivu 250, Kuntaliitto 2012 Kuva 11 Kalajärveläinen Huolehdi vesistäsi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja ympäristökeskus 2011 Korttelin 4003 tonteilla oleva hulevesien viivytysrakenteita mitoittava 1 m3/ 100 m2 vettä läpäisemätön maanpinta vastaa 10 mm sadetta. Hulevesiä viivyttävä viherkatto on kattosuosituksena varastolle ja autosuojalle sekä talousrakennukselle. Kasvillisuuden ansiosta osa katolle sataneesta vedestä haihtuu. Viherkattojen kasvillisuuden valinnassa tulee huomioida katoilla olevat ääriolosuhteet. Sadevesiä voidaan myös varastoida ja käyttää puiden ja kasvien kasteluun. Hulevesien hallinta tontilla tulee osoittaa rakennusluvan yhteydessä. Monipuolista tietoa hulevesien hallinnasta saa mm. Kuntaliiton tekemästä Hulevesioppaasta Jätehuolto Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Jäteastioille sopiva sijoituspaikka on tonttia rajaavan tonttikadun aidan läheisyyteen rakennettavassa aitauksessa tai katoksessa. Jäteastioiden sijoituspaikka tulee olla jätehuoltomääräysten mukainen. Jätehuolto tulee esittää asemapiirustuksessa.

11 11(11) Kunnallistekniikka Kaupunki tuo vesi-, jäte- ja hulevesiputket tontin rajalle. Sade-, sulamisja kuivatusvedet on johdettava hulevesiviemäriin. Katu- ja viemärikorkeudet saa Keravan Kaupunkitekniikasta. Lämpö ja sähkö Rakennusten lämmitysmuoto tulee olla kaukolämpö tai uusiutuviin energiamuotoihin perustuva järjestelmä. Tärkeimpiä Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat mm. puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. Lämmitysjärjestelmän valintaan saa tietoa Motivan sivuilta Sivulta löytyy myös "Muualla palvelussa" olevan otsikon alla muita Motivan julkaisuja mm. ohjekirjoja lämmitysjärjestelmistä. Ohjeita lämmitysjärjestelmän hankintaan löytyy Tietoa kaukolämmön liittymismahdollisuuksista ja energian toimituksesta antaa Keravan Energia -yhtiöt. Tietoa saa myös Keravan Energian nettisivuilta KUUMA-Laatuasuminen KUUMA-Laatuasuminen yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen hankkeen loppuraportista löytyy kestävän kehityksen mukaisia rakenne- ja laatukriteerejä sekä hyviä ohjeita rakentamiseen. Matalaresoluutioinen pdf-aineisto (16 Mb) web-versio sisältää mm. A Ekotehokkuus -kortista energiatehokkaan rakennuksen suunnitteluperiaatteita sivulta 44. C Alue -kortista Kaupunkipientaloesimerkkejä sivuilla D Lähiympäristö -kortista Ohjeita pienille tonteille sivuilla Lisää aineistoa löytyy KUUMA-Laatuasumisen netti-sivuilta

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet Oitti, Manassenpelto. Liite 13 Hausjärven kunta

Rakentamistapaohjeet Oitti, Manassenpelto. Liite 13 Hausjärven kunta Rakentamistapaohjeet Liite 13 Hausjärven kunta 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Rakentamistapaohjeiden tavoitteet... 2 1.3 Lähtötietoja... 3 1.4 Liikenneyhteydet... 3 1.5 Korttelialueet...

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot