TATAN ITUION VASTAISET ToIMET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TATAN ITUION VASTAISET ToIMET"

Transkriptio

1 @ ILO KANSAINVALINEN TYOTOIMISTO t-.., ENEVE O pru rxnva KrvALTA ral\telualo r LLA JA TATAN ITUION VASTAISET ToIMET 1*.i3li,Sf,*.ifrii,,'li&li{:i{r:1rr ilrul-",,,.,,,1.' ]i:f,:{'; TyOministeri6 Sosiaali- ja terveysministerio

2 I

3 LO Kansainviilinen tyotoimisto Geneve Tyiip aikkaviikivalta p alvelu aloilla j a tiimiin ilmiiin vastaiset toimet Kansainvfl lisen tyiij iirj estiin ohj eisto Tyriministerio Sosiaali- j a terveysministeriri

4 Taman teoksen alkuperdisen painoksen on julkaissut Kansainvalinen tyotoimisto (lnternational Labour Office, llo, Geneve) nimella "Workplace violence in services sectors and measures to combat this phenomenon. ILO code of practice". 2OO4 Kansainvalinen tydjarjesto. Suomenkielisen julkaisun tekijanoikeus O 2004 Tyoministerio. Suomenkielinen kaannos julkaistaan ILO:n luvalla. ILO:n julkaisuissa kdytettyja nimityksi i, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien kdytdnndn mukaisia, samoin kuin julkaisuissa esiintyvaa materiaalia ei pida tulkita Kansainvdlisen tyotoimiston kannanotoksilonkin valtion tai alueen tai ndiden rajojen tai niiden viranomaisten oikeusaseman maarittelyssd. Vastuu nimella merkityissd artikkeleissa, tutkimuksissa ja muussa aineistossa esitetyistd mielipiteista kuuluu yksinomaan niiden kirjoittajille, eikd niiden julkaiseminen merkitse sitd, ettd Kansainvdlinen tydtoimisto hyvaksyy niissd esitetyt mielipiteet. Viittaus yritysten ja kaupallisten tuotteiden ja prosessien nimiin ei merkitse Kansainvalisen tyotoimiston hyvdksyntad, samoin kuin ei myoskddn kunkin yrityksen, kaupallisen tuotteen tai prosessin mainitsematta jattaminen ole merkki niiden hylkdamisestd. ILO ei vastaa suomenkielisen kdannoksen oikeellisuudesta ja taydellisyydestd eika myoskadn mistddn epdtarkkuuksista, virheista tai laiminly6nneista taikka kdann6ksen kaytosta johtuvista seurauksista. I I I

5 Sisdllysluettelo 1.2. Soveltamisala Mddritelmdt TyopaikkavAkivalta Palvelualat l.3.3.muutasiaankuuluvatmddritellytkasitteet Johtavat periaatteet TYOPAI KKAVAKVALLAN VASTA! N EN TOt M I NTAPO LITI t KKA Toimintakdytdnnot 2.2. Arvol 16 16

6 3.3. Rekisterointi ja ilmoitukset tyopaikalla Viestinta SUUNNITTELU JA TOIMEENPANO ,1. Tilanteen tarkastelu Vallitseva tilanne Riskinarviointi..., Vdkivaltatapaustenrekisterorntityopaikkatasolla Rekisterointi sektori-, kansallisella ja kansainvaliselld tasolla Toimeenpano Valvontatoimet: strategiat vdkivallan ennaltaehkaisemiseksi, vahentamiseksi ja hallitsemiseksi sekd siitd selviytymiseksi......, Vakivallan vastaisten strategioiden kehittdminen tyopaikalla S.2.fyopaikkavdkivallan vastaisen tietoisuuden lisaaminen ja yhteistyo , Organisatoriset ennaltaehkaisevat toimet Viestinta Tybkaytdnn6t Tyoympariston parantaminen Fyysinen ymparist Tyopaikan turvallisuusasioita..., Vdlikohtauksiin liittyveitvalmiudet jatoimenpiteet Toimenpidesuunnitelmat Johdon tuki Huomion kohdistaminen yksiloon: lddkinndlliset ja muut toimenpiteet T.l.LAbkinnallinen hoito Tuki Kokemusten ldpikiiyminen Seurausten lieventdminen..., Valitus- ja kurinpitomenettelyt Yksityisyys ja luottamuksellisuus SEURANTAJAARVTOTNT] Tyopaikkavdkivaltaa ennaltaehkaisevien toimien seuranta ja arviointi Organisaationoppiminenvdkivaltaanliittyvissdasioissa...,30 I

7 ESIPUHE llo.n hallintoneuvosto pddtti 279. istunnossaan marraskuussa 2000, etta vuonna 2003 tulisi kutsua koolle asiantuntilakokous Iaatimaan palvelualorlla esiintyvdd vakivaltaa ja stressid koskeva ohjeisto. Hallintoneuvoston 284. istunnossa kesdkuussa 2002 pazitettiin, ettd asiantuntijakokous tuliaisiin jarjestamdan B lokakuuta 2003 ja ettd kokouksella tulisi olemaan seuraava kokoonpano: 12 hallitusten nimittamdd asiantuntijaa (Algeria, Kanada, Tanska, Saksa, Japani, Malesia, Mauritius, Peru, Filippiinit, Etela-Afrikka, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat), 12 hallintoneuvoston tyonantajien ryhmdn kanssa kaytyjen neuvottelujen jalkeen nimitettya asiantuntijaa seka.12 hallintoneuvoston tydntekil6iden ryhman kanssa kdytyjen neuvottelujen jalkeen nimitettyd asiantuntijaa. padtettiin my6s, ettd kokouksen tarkoituksena tulisi olla kasitella ja tarkastella luonnosta seka hyvaksya ohjeisto aiheesta vzikivalta ja stressi palvelualojen ty6ssd: uhka tuottavuudelle ja ihmisarvoiselle tyolle. ILO valmisteli luonnostekstin, joka lahetettiin jdsenvaltioille kommentoitavaksi toukokuussa 2003, ennen asiantuntijakokousta, ja kommentit koottiin ja niista tehtiin yhteenveto asiantuntijoille syyskuussa KAsilla olevan palvelualojen ty0paikkavdkivaltaa ja taman ilmion estdmistoimia koskevan ohjeiston laatigenevessd B.-15. lokakuuta 2oo3 pidetty asiantuntijakokous. Edella mainitun, kesdrkuussa 2002 tehdyn pddtoksen mukaisesti kokoukseen osallistui 12 hallitusten nimittdmad asiantuntijaa,l2 tyonantajien nimittamaa asiantuntijaa sekd 12 ty6ntekij6iden nimittdmdd asiantuntijaa. Hallintoneuvoston valtuutuksella kaikki muut ILO:n jdsenvaltiot kutsuttiin tarkkailijoiksi, ja seuraavat valtiot osallistuivat: lrlanti, Kuwait, Luxemburg, Norja, puola, Ruotsi, Sveitsi ja Zimbabwe. Tama ohjeisto eiole laillisesti sitova asiakirja, eikd sen tarkoituksena ole korvata kansallista lainsdaddntoa ja maarziyksia. Taman julkaisun kaytann6nlaheiset suositukset on laadittu ohjeistukseksi ILO:n jdsenille ja kaikille niille, joiden vastuulla on puuttua tyopaikkavakivaltaan palvelualoilla. Se perustuu julkisissa ja yksityisissa palveluissa esiintyvdn tyopaikkavdkivallan laajuuden, luonteen ja syiden analyysiin. Se maarittiia hallitusten, ty6nantajien ja tyontekijoiden roolit ja vastu ut. Ohjeisto ed istaa tydturval I isu uden ja ty6terveyden hal I i ntajarjestelm i i n perustuvaa dynaam ista ennaltaehkaisevaa ldhestym istapaa. ohjeiston mddrdysten on tarkoitus olla avuksi palvelualojen ty6paikkavakivallan vdhentamisessa tai poistamisessa.

8 Kokouksen osanottajat H a I I i t usten n i m i ttrimri t as i a ntu nt ij a t : Mr. Omar BOURAS, Vice-Director on Prevention of Occupational Risk, Ministdre du Travail et de la S6curit6 sociale, Alger (Algeria). Ms. Nancy HARWOOD, Senior Policy Director, Workers'Compensation Board of British Columbia, Vancouver (Kanada). Ms. Jane M. RAVN, Head of Office, Danish Working Environment Authority, Valby (Tanska). Mr. Peter ULLSPERGER, Federal lnstitute for Occupational Safety and Health, Berliini (Saksa). Neuvonantaja: Mr. Valentin Klotz, Social Counsellor, Permanent Mission of Germany in Geneva. Mr. Takanori KAWASHIMA, Director, lnternational Office, Planning Division, Department of lndustrial Safety and Health, Labour Standard Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokio (Japani). Mr. Mohtar MUSRI, Director, UNDP/DOSA Project, Department of Occupational Safety and Health, Ministry of Human Resources, Selangor (Malesia). Neuvonantaja: Mr. Wan Setapa Wan Zulkfli, Labour Attach6, Permanent Mission of Malaysia in Geneva. Mr. Mariahven CAREMBEN, Senior Labour and lndustrial Relations Officer, Ministry of Labour and lndustrial Relations, Rividre du Rempart (Mauritius). Mr. Juan NAVARRO PANDO, Deputy Vice-Minister of Labour, Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, Lima (Peru). Mr. Francisco S. CRUZ, Assistant Secretary, Department of Labor and Employment, Manila (Filippiinit). Neuvonantaja: Ms. Yolanda Porschwitz, Labor Attach6, Permanent Mission of the Philippines in Geneva. Ms. Lindiwe LUSENGA, Labour Counsellor, Permanent Mission of South Africa in Geneva (Etelii-Afrikka). Prof. Colin MACKAY Chief Psychologist, Health and Safety Executive, Human Factors Unit, Better Work Environment Division, Bootle, Merseyside (Yhdistynyt kuningaskunta). Ms. Patricia D. BILES, Workplace Violence Program Coordinator/OSHA, United States Department of Labor (USDOL/OSHA), Washington, DC (Yhdysvallat).

9 Neuvonantaja: Mr. John Chamberlin, Labor Attach6, United States Permanent Mission in Geneva. Tyrinantaj i en nimitttimtit as iantuntij at : Mr. Carlos M. ALDAO-ZAPIOLA, President, Comisi6n Recursos Humanos, Director de Relaciones y Comunicaci6n, Union lndustrial Argentina - Grupo Fortabat, Buenos Aires (Argentiina). Mr. Saleh Mwekee Marc ATIBU, Director of the Department of Social Affairs, F6d6ration des enterprises du Congo, Kinshasa/Gombe (Kongon demokraattinen tasavalta). Mr. Garry BRACK, Chief Executive, Employers First, Sydney (Australia). Ms. Deborah CANNAVINO, Attorney, Tyler Cooper & Alcorn LLP, Stamford (Yhdysvallat). Mr. Normand COTE, Director, Employee Relations, Bank of Montreal Financial Group, Toronto, Ontario (Kanada). Mr. Kris DE MEESTER, Adviser, Health & Safety Affairs, Belgian Federation of Enterprises, Bryssel (Belgia). Mr. Pablo GOMEZ ALBO, Director of Labour Affairs, Confederacion Espafrola de Organizaciones Empresariales (CEOE), Madrid (Espanja). Mr. Miroslav JIRANEK, Director of the Municipal Hospital in Litomerrce, Association of Czech & Moravian Hospitals, Litomerice (Tsekin tasavalta). Mr. Antoine MONTANT, Chief of Social Affairs, F6d6ration des enterprises de propret6 et services associ6s, Villejuif (Ranska). Mr. Shabhaz MUNIR, General Manager, Human Resources, Kohinoor Weaving Mills Ltd., District Kasur (Pakistan). Mr. Anders Jost PEDERSEN, Adviser, Safety and Health, Danish Employers' Confederation, K66penhamina (Tanska). Ms. Bongiwe RADEBE, Health Service Manager, Royal Swaziland Sugar Corporation, Swaziland Federation of Employers, Simunye (Swazimaa). Tydntekij di den nimitt cimrit as i antuntij at : Ms. Fr6d6rique BONI, Education lnternational, Bryssel (Belgia). Ms. Sarah DE JONG, Human Rights and Safety Officer, lnternational Federation of Journalists, Bryssel (Belgia). Mr. Subramania ESWARAN, General Secretary, All lndia Primary Teachers' Federation, New Delhi (lntia). Ms. Danielle LEGAULT, Service Employees lnternational Union, Syndicat qu6b6cois des employ6es et employ6s de services (SOEES), Montreal, Quebec (Kanada). Mr. Poovendran (Peter) ODAYAN, Emergency Care Practitioner, Emergency Medical and Rescue Services, Durban (Etela-Afrikka). Mr. Percy OYOLA PALOMA, Secretary-General, Coordinadora Latino

10 Americana de Trabajadores de los Servicios Priblicos (CLATSEP), Santaf6 de Bogot6 (Kolumbia). Neuvonantaja: Mr. William Huezo Martinez, 3rd Vice-President, CLATSEP San Salvador (El Salvador). Mr. John RICHARDS, UNISON, Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta). Mr. Doug RUSSELL, Health and Safety Officer, Union of Shop, Distributive & Allied Workers (USDAW), Manchester (Yhdistynyt kuningaskunta). Mr. James SAUBER, Research Director, NationalAssociation of Letter Carriers (NALC), Washington, DC (Yhdysvallat). Ms. Ulrike TESKE, Project Leader, Occupational Safety and Health Policy, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (VERDI), Berliini (Saksa). Ms. lrmeli VUORILUOTO, Officer, Tehy Ry, Union of Health and Social Care Services, Tehy (Suomi). Ms. Habiba ZAHI, Member of the Executive Bureau, Conf6d6ration d6mocratique du Travail (CDT), Casablanca (Marokko). Kolmenkymmenenkuuden asiantuntijan lisaksi kokoukseen osallistuivat hallitusten tarkkailijat kahdeksasta jdsenvaltiosta sekd 1 7 edustajaa hallitustenvalisista ja kansalaisjarjestoista. Hallitusten tarkkailijat - j dsenvaltioiden edustaj at: lrlantr: Ms. Patricial MURRAY Psychologist/lnspector, Health & Safety Authority, Dublin. Kuwait: Mr. Jamal M.-F. AL-DOUSARI, Director of Legal Department, Ministry of Social Affairs and Labour, Kuwait. Luxemburg: Mr. HenriTHE SEN, Attach6 de direction, lnspection du travail et des mines, Luxemburg. Norja: Mr. Ola WINSVOLD, Senior Adviser, Direktoratet for Arbeidstilsyner, Norwegian Labour lnspection Authority, Oslo. Puola: Ms. Dorota ZOLNIERCZYK-ZREDA, Psychology Department, National Research lnstitute, Central lnstitute for Labour Protection, Varsova; Ms. Anna TOMCZYK, Department Director, General Labour lnspectorate, Varsova. Ruotsi: Ms. Annika HULTIN, PrincipalAdministrative Officer, Swedish Work Environment Authority, Solna. Sveitsi: Dr. Alain KIENER, Conseiller en m6decine du travail, Secr6tariat d'etat d l'economie (SECO), Bern. Zimbabwe: Mr. Kuziwa NYAMWANZA, LegalAdviser, Ministry of Public Service, Labour and SocialWelfare, Harare.

11 E du s te tu t h al I itu s tenv ii I i s et j rifi e s t d t : World Health Organization (WHO): Ms. Evelyn KORTUM-MARGOT, Occupational & Environmental Health, Department of Protection of the Human Environment, Geneve. Kans ainvrilis ten kans alaisj rirj estoj en edus taj at : Education lnternational: Mr. Robert HARRIS, Senior Consultant, Nyon. lnternational Confederation of Free Trade Unions: Mr. Dan CUNNIAH, Director, Geneva Office; Ms. Anna BlONDl, Assistant Director, Geneva Office. lnternational Commission on Occupational Health (ICOH): Mr. Renato GlLlOLl, Milano. lnternational Council of Nurses: Ms. Mireille KINGMA, Consultant, Nursing and Health Policy, Geneve. lnternational Federation of Air Traffic Controllers' Associations (IFATCA): Ms. Sophie Bl LLAUD, Yverdon-les-Bains. lnternational Federation of Business & ProfessionalWomen: Ms. Karin KAUSCH, Cully. lnternational Federation of Employees in Public Servtce (INFEDOP): Mr. Bert VAN CAELENBERG, Secretary-General, Bryssel; Mr. Michel BEUNEN, Bryssel. lnternational Federation of SocialWorkers (IFSW): Ms. Margrit WINDLIN, Luzern. lnternatronal Organisation of Employers (loe): Ms. Barbara PERKINS, Assistant to the Secretary-General, Geneve; Mr. Jean DEJARDIN, Adviser, Geneve. Public Services lnternational (PSl): Mr. Alan LEATHER, Deputy General Secretary, Ferney-Voltai re. Union Network lnternational: Mr. Philip BOWYER, Deputy Secretary-General, Nyon; Mr. John PEDERSEN, Assistant General Secretary, Nyon. World Confederation of Labour: Mr. Herv6 SEA, Permanent Representative, Geneve. ILO:n edustajat: Ms. Cleopatra DOUMBIA-HENRY Director, Sectoral Activities Department. Mr. Bill RATTEREE, Education Sector Specialist, SectoralActivities Department. Mr. John MYERS, Media, Culture, Graphical, Postal and Telecommunications Services Specialist, Sectoral Activities Department. Ms. Christiane WISKOW, Health Sector Specialist, Sectoral Activities Department. Dr. David GOLD, lnfocus Programme on Safety and Health at Work and the Environment. Mr. William SALTER, Conditions of Work and Employment Programme. ILO:n konsultti: Mr. Vittorio Dl MARTINO

12 r0

13 Asi antuntijakokous ohjei ston laatimi seksi aiheesta v dkivalta ja stressi palvelualojen tyiissfrt uhka tuottavuudelle ja ihmisar. voiselle tyiille (8,-f 5. bkakuuta 2OO3) JOHDANTO TamA ohjeisto kasittelee tyopaikkavdkivallan ja sen vdlittdmien haitallisten seurausten ennaltaehkaisemista. Tyopaikkavakivallalla on joitakin seurauksia, jotka voivat sisaltaa stressia, vaikkakin stressi on kdsite, joka joidenkin mielestd ei ole selkedsti madriteltdvissd. Joillekin osapuolille tydpaikkavakivallan ennaltaehkaisemisen ja jalkivaikutuksen tarkastelu on henkilostdhallinnollinen asia, kun taas toisille se on turvallisuus- ja terveyskysymys. Kokous on tarkastellut asioiden monimutkaista kokonaisuutta ja suosittelee ohjeiston hyvdksymistri koskien tyopaikkavakivaltaa palvelualoilla ja tamdn ilmi6n vastaisia toimia. Kun hallitukset, tyonantajat, tyontekijat ja heidain edustajansa kasittelevdt naitd haasteita, niiden on ensisijaisen tdrkedii luoda ja noudattaa proaktiivista ldhestymistapaa, ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysjohtamisjarjestelmien ldhestymistapa. Tdllaiset jarjestelmat pyrkivat ennaltaehkdisemddn ongelmia menettelyohjeiden, organisoinnin, suunnittelun, toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin keinoin, tavoitteenaan tydympdristdn ja organisatorisen tehokkuuden parantaminen. 11

14 I.YLEISET OHJEET 1.1. Ohjeiston tarkoitus ja kiiyttii Tarkoitus Tdman ohjeiston tarkoituksena on antaa yleisia ohjeita puututtaessa palvelualojen tyopaikkavakivallan ongelmaan. Ohjeiston on tarkoitus toimia perustavanlaatuisena ldhdeteoksena ja tyovdlineena, jolla kannustetaan samanlaisten tyovalineiden kehittdmiseen alueellisella, kansallisella, sektori-, yritys-, organisaatio- ja tyopaikkatasoilla. Naiden tyovdlineiden tulisi olla erityisesti kohdennettuja ja muokattuja soveltuviksi erilaisiin kulttuureihin, tilanteisiin ja tarpeisiin. Ohjeisto kattaa sel laiset tydpaikkavakivaltaa koskevat avai ntoiminta-al ueet kui n - k iytanndt ja toimintaohjelmat - vaarojentunnistaminen - riskinarviointi - ennaltaehkdiseminen ja valvonta - koulutus - johtaminen ja vaikutusten lieventaminen - tydpaikkavakivaltaa kohdanneiden tyontekijoiden hoitaminen ja tukeminen seka - seuranta ja arviointi Kiiyttii Ohjeistoa tulisi kayttaa - kiiytannonldheisten toimintatapojen kehittdmiseen ty6paikka-, yritys-, organisaatio- ja sektoritasoilla seka kansallisella, alueellisella ja kansainvalisells tasolla - keskustelu-, konsultaatio-, neuvottelu- ja kaikenlaisten yhteistyoprosessien edistdmiseen hallitusten, tydnantajien, tyontekijoiden ja heidiin edustajrensa sekd tarvittaessa muiden asianosaisten kesken - antamaan ohjeita kehitettdessd kansallista lainsdddantdd sekd toimintakaytantojd ja -ohjelmia, tyopaikka-, yritys-, organisaatio- ja sektorikohtaisia sopimu ksia sekd tyopai kkakohtaisia keiytantojti ja toim intasuun n itelmia Soveltamisala Ohjeisto koskee kaikkia taloudellisen toiminnan alueita julkisilla ja yksityisilldr palvelualoilla. t2

15 1.3. Miiiiritelmit Tassd ohjeistossa kaytetaan seuraavia madritelmid: Tyiipaikkavfl kivalta Mika tahansa hyvaksyttavasta kayttaytymisesta poikkeava toiminta, tapahtuma tai kaytos, jolla jotakuta henkil6a kohtaan hy6kataan tai hanta uhataan, vahingoitetaan taikka loukataan hanen ollessaan tydssd tar hdnen tyonsd suoranaisena tuloksenal : - Sisdinen tyopaikkavakivalta on sitd, joka tapahtuu tydntekijdiden viililla, mukaan lukien paallik6t ja tyonjohtajat. - Ulkoinen tyopaikkavakivalta on sitd, joka tapahtuu tydntekijoiden (ja pddllikoiden ja tyonjohtajien) seka kenen tahansa muun tyopaikalla olevan henkilon valilla Palvelualat Tdssd ohjeistossa palvelualoilla tarkoitetaan seuraavia: kaupalliset alat, koulutus, varainhoito- ja asiantuntijapalvelut, terveyspalvelut, hotelli-, ravintola- ja matkailupalvelut, tiedotusvdlineet ja viihdeteollisuus, posti- ja telekommunikaatiopalvelut, julkiset palvelut, liikenne sekd jakelupalvelut. Ohjeisto ei koske alkutuotantoa eikzi jalostusta Muut asiaankuuluvat miiritellyt kiisitteet Asiakas TAssd ohjeistossa kdsite asrakas viittaa henkilo6n, joka saa henkilokohtaisen palvelun2, erotuksena yleisosta laajemmassa merkityksessd. Toimivaltainen viranomainen Ministeri6, valtiollinen virasto tai muu julkinen viranomainen, jolla on valta antaa lainvoimaisia saadoksia, maarayksia tai muita ohjeita. Tyiinantaja Henki16 tai organisaatio, joka tyollistaii yhden tai useampia tydntekijoita. 1 Viittauksen "suoranaiseen tulokseen" ymmdrretdan tarkoittavan sitai, ettti on olemassa selkea yhteys tydhon ja ettei toiminta, tapahtuma tai kaytos tapahtui kohtuullisen ajan kuluessa jalkeenpain. Esimerkiksi potilaat, matkustaiat, kayttajat, katsojat '? tai kuulijat. l3

16 Tekijii Henkilo, joka syyllistyy tyopaikkavakivaltaan. Yhteiskunnallinen vuoropuhelu Kaikenlaiset neuvottelut, yhteydenpito tai tietojenvaihto hallitusten, tydnantajien ja tyontekijoiden edustajien valilla koskien talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyvia, yhteisid intressejd kdsittelevid kysymyksia. Uhri Tydntekila tai tydnantaja, joka on tyopaikkavakivallan kohteena. Tyiintekijii Henkilo, joka tyoskentelee tydnantajan palveluksessa joko sddnndllisessa tai tilapdisessd tyossd. Tyiintekij iiiden edustaj a Henkilo, joka tunnustetaan sellaiseksi kansallisen lainsaadannon tai kdytannon nojalla, tyontekijain edustajien suojelua yrityksessd ja heidan toimintansa helpottamista koskevan yleissopimuksen (nro 135, 1971) mukaisesti. Tyiipaikka Kaikki paikat, loissa tyontekijoiden on oltava tai joihin heiddrn on mentava tyonsa vuoksi ja jotka ovat tyonantajan suorassa tai epasuorassa valvonnassa Johtavat periaatteet - Tyoturvallisuutta ja {erveytta sekdi tydymparistda koskevan yleissopimuksen (nro 1 55, ) maaraysten mukainen, terveellinen ja turval linen tyoym paristo edesauttaa suotu isi nta mahdol I ista fyysista ja mielenterveyttd suhteessa tyohon ja voi osaltaan ennaltaehkaista ty6paikkavtikivaltaa. - Yhteiskunnallinen vuoropuhelu tyonantajien, tydntekijoiden ja heiddn edustajiensa sekd tarvittaessa hallituksen3 kesken on avaintekija vakivallan vastaisten kdytdntdjen ja toimintaohjelmien menestyksekkaassa toimeenpanossa. TAllaisen vuoropuhelun tdrked asema on vahvistettu I LO:n julistuksessa tyoeldmdn perusperiaatteista 1a -oikeuksista ( 1 998). 3 TtissA yhteydessa hallituksella tarkoitetaan toimivaltaista viranomaista, kuten tama on maaritelty tassa ohjeistossa. t4

17 Tyopaikkavakivallan vastaiset kaytannot ja toiminta tulisi kohdistaa myos ihmrsarvoisen ty6n ja keskinaisen kunnioituksen edistamiseen sekd tyopaikalla tapahtuvan syrjinnan vastaiseen kamppailuun tyomarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessd tapahtuvaa syrjintaa koskevan yleissopimuksen (nro 1 1 1, 1958) mukaisesti. Sukupuolten vdlisen tasa-arvon edistaminen voisi osaltaan vdhentaa tydpaikkavakivaltaa. t5

18 2. TYOPAIKKAVAKIVALLAN VASTAINEN TOIMINTAPOLITIIKKA Toimintakiiytiinniit Hallitusten, tyonantajien, tyontekijoiden ja heidein edustajiensa tulisi, sikali kuin se on mahdollista, edistaa ty6paikkakaytantdja, jotka edesauttavat ty6paikkavakivallan poistamista. NAiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyd hallitusten, tyonantajien ja tyontekijdiden seka heiddn edustajrensa kesken on vdlttdmdtonta kehitettdessd ja toteutettaessa asianmukaisia kaytant6ja ja menettelytapoja tyopaikkaviikivallan riskin rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi. 2.2.Arvot Tulisi antaa etusija rakentavan ty6paikkakulttuurin kehittdmiselle perustanaan ihmisarvoinen tyo, ty6etiikka, turvallisuus, keskiniiinen kunnioitus, suvaitsevaisuus, yhtaldiset mahdollisuudet, yhteisty6 ja palvelun laatu. TAmdn tulisi sisdltaa - selkeat tavoitteet koskien henkilostdresurssien avainasemaa laadukkaan palvelun saavuttamisessa - sen seikan tdhdentdminen, etta organisaatio ja kaikki sen ihmiset omaavat yhteiset tavoitteet - sitoutuminen tyopaikkavrikivallan ennaltaehkaisemiseen. Organisaation johdon tulisi laatia selked periaate- ja tavoiteohjelma ja tiedottaa siita, tunnustaen tyopaikkavakivallan poistamispyrkimysten tdrkeys Keskeiset asiat Tavoiteohjelman tulisi kdsittda ainakin seuraavat asiat: - tyopaikkavdkivallan maaritelmd - julkilausuma, etta minkdanlaista tydpaikkavdkivaltaa ei sallittaisi, ei tyovoiman keskeistd eikd asiakkaiden suunnalta tulevaa - sitoumus tukea karkenlaisia toimia, joilla pyritaan tyopaikkavdkivallasta ja sen valittomista haitallisista seurauksista vapaan ymparistdn luomiseen - oikeudenmukaisen valitusjdrjestelman laatiminen siten, ettd jarjestelma ei anna sijaa kostolle ja suojaa herjaavilta tai mitdttomilta valituksilta - tiedotus-, koulutus- ja muut asiaankuuluvat ohjelmat - toimet tyopaikkavakivallan ennaltaehkdisemiseksi, valvomrseksi ja, tarvittaessa, poistamiseksi - vdliintuloon ja vdkivaltaan puuttumiseen liittyvat toimet sekd vdkrvaltatapausten hallinta 16 l

19 - sitoutuminen tehokkaaseen tavoiteohjelmaa koskevaan tiedottamiseen - luottamuksellisuus Vastuun kohdentaminen Tavoiteohjelman tulisi sisdltaa erityisesti - julkilausuma, etta ty6njohtajilla ja johdolla on velvollisuus panna tavoiteohjelma taytant66n ja osoittaa johtaluutta esimerkilladn - sitoumus tarjota johdolle kyky ja keinot, jotka ovat valttamattomid tavoiteohjelman toteuttamiseksi kaikilla organisaation tasoilla - vastuun antaminen yksittaisille henkiloille tai ryhmille, joilla on asianmukainen koulutus ja taidot tavoiteohlelman toteutusta varten - sitoumus, ettd ty6ntekijat valttavat aiheuttamasta minkddnlaista tyopaikkavakivaltaa - julkilausuma, ettd tyontekijat tukevat ja rohkaisevat tyonantajia luomaan ja panemaan toimeen henkilostopolitiikka ja -kaytannot, joilla vastustetaan ty6pai kkavakivaltaa. Tavoiteohjelmasta tulisi tiedottaa kaikille asianosaisille, ja siihen tulisi yhdistaa toimia, joilla parannetaan tyonantajien, tydntekijoiden, suuren yleis6n sekd asiakkaiden tietoisuutta tydpaikkavakivallasta Yhteiskunnallinen vuoropuhelu TyomarkkinajArjest6jen tulisi kayda palvelualojen ty6paikkavdkivaltaa kdsittelevdd yhteiskunnallista vuoropuhelua eri tasoilla (kansallisella, sektori-, yritys- ja tydpaikkatasolla), eri muodoissa (neuvottelu, yhteydenpito, tietojenvaihto)ja eri tavoin (virallinen tai epdvirallinen), kansallisten tarpeiden ja tyoeldmzin suhteita koskevien jdrjestelmien mukaisesti. Tyopaikkavaikivaltaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua tulisr kehittaa jatkuvana prosessina, jonka tavoitteena on turvallisuuden ja terveyden suojeleminen tyopaikalla ja palveluiden parantaminen. Tyomarkkinajdrjestdjen tulisi sisallyttaa ty6paikkavakivalta ja sen valittomat haitalliset seuraukset niihin sosiaalisiin ja tydelamakysymyksiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen vuoropuhelun piiriin palvelualoilla. Ty6markkinajarjestojen tulisi yhdessd seurata ja arvioida tyopaikkavakivaltaa. t7

20 3. JARJESTELYT 3.1. Tehtiivii- ja vastuualueet Hallitukset Hallitusten tulisi omaksua johtava asema kehitettaessd ja sovellettaessa ennaltaehkdisevid toimia, mukaan lukien: - Tutkimus: Maidenvdlisen yhtendisyyden saavuttamiseksi, tyomarkkinajarjestdjen aktivoimiseksi ja ennaltaehkdisevdn toiminnan edistdmiseksi toimivaltaisten viranomaisten tulisi kannustaa luotettavitn tietoihin perustuvaa toimi ntaohjelmien ja menetelmien keh ittamistd. Hallitusten tu lisi rahoittaa ja tukea tutkimuksia sekd etsid ja lulkistaa hyvia kaytantoja koskevia tapaustutkimuksia. Tietoja tulisi kerata ja niiden tulisi olla eriteltdvissd silld tavoin, etta niista voidaan mddrittaa tiettyihin sektoreihin tai tydntekijaryhmiin liittyvat kehityskulut. - Ohjeet: Hallitusten tulisi antaa ohjeita avustaakseen ty6nantajia ja tyontekijdita ennaltaehkdrisevien toimien toteuttamisessa kansallisella ja sektoritasolla. Hallitusten tulisi my6s varmistaa, etta ennaltaehkdisevdt strategiat ja ohjelmat koskevat kaikkia palvelualojen tyontekijoitd. Hallitusten tulisi myos edistda ja toteuttaa tyopaikkavakivallan vdthentdmiseen tdhtaavizi toimia kansalaisyhteiskunnassa. - Lainsaadtinto. Jolta edettdisiin kohti ennaltaehkdisevda suuntausta, hallitukset voisivat tarvittaessa tarkistaa tyoturvallisuus- ja tyoterveys- tai tyolainsdaddntoa yhteistyossa asianmukaisten ty6markkinajarjestojen kans- SA, - Taloudelliset voimavarat Hallitusten tulisi, mikali mahdollista ja yhteistydssd tyomarkkinajarjest6jen kanssa, pyrkia loyttimiian valtion rahoitusta tehokkaiden ennaltaehkdisevien toimien toteuttamista varten. - Alueellinen ja kansainvdlinen yhteistyo. Hallitusten tulisi edistiiti ja tukea yhteistydtd alueellisella ja kansainvalisella tasolla seka koettaa saada, hallitustenvdlisten jdrjestdjen kautta, tarvittavaa kansainvdlistd apua kansallisten ennaltaehkdisevien ohjelmien tueksi. Hallitusten tulisi ryhtya toimiin tunnistaakseen sellaiset tydntekijaryhmat, lotka ovat erityisen haavoittuvia tyopaikkaverkivallalle, laatia strategioita niiden tekijdiden poistamiseksi, jotka tekevdt ndistd ryhmistd haavoittuvia seka tarkastella tdtd haavoittuvuutta sektorikohtaisesti Tyiinantajat Toimintaohj elmat j a menettelytavat Tyonantajien ja heidan edustajrensa tulisi, sikdli kuin se on mahdollista, edistiia tydpaikkakiiytiintojii, jotka edesauttavat tyopaikkavdikivallan poistamista. Toteut- 18

21 taessaan naitd tavoitteita tydnantajien tulisi neuvotella tyontekijoiden ja heidan edustaliensa kanssa kehittdakseen ja pannakseen triytantodn asianmukaisia toimintaohjelm ia ja menettelytapoja tyopaikkavdkivallan riskin poistamiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi. Naiden ohjelmien ja menettelytapojen tulisi sisaltaa - Riskien vahentaminen ja johtaminen: Ty6nantajien tulisi varmistaa, etta asianmukaista riskinarviointia suoritetaan heidan tyopaikoillaan. Tyonantajien, tyontekijdiden ja heidan edustajiensa tulisi my6s tehda yhteistyota keh ittddkseen riskien arvioimiseen sove ltuvia strate g ioita. Tyonantaj ien tulisi yhteistyossd tydntekijoiden ja heidan edustajiensa kanssa ryhtydi toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei asianmukaisin ennaltaehkdisevin toimin vahennetddn sellaisia lisariskeja, jotka liittyvzit tyoskentelyyn erityisen riskialttiissa tehtavissd, erityisissd olosuhteissa tai tiettyina vuorokaudenaikoina. - Kansalliset, sektorikohtaiset ja tyopaikka- tai yritystason sopimukset Ty6n antajien tulisi pyrkia sisallyttamaan tyopaikkavdkivallan ennaltaehkaisemistd koskevia mdarayksid kansallisiin sekd sektori-, tydpaikka- ja yrityskohtaisiin sopimuksiin. - HenkilostOpo\itiikka. Tyonantalien tuiisi laatia toimintaohjelmia ja -kaytiint6ja, joilla edistetadn keskindistd kunnioitusta ja ihmisarvoa tyossd. - Valitus- ia kurinpitomenettelyf. TyOnantajilla tulisi olla menettelytavat, joita tyontekijat ja heidan edustajansa voivat kayttad tydpaikkavdkivaltaa koskevissa valituksissa. Tydpaikkavakivaltaa koskevat syytokset tulisi, sikali kuin mahdollista, pitdd luottamuksellisina siihen asti, kun tutkinta on saatettu pddtokseen Tiedotus ja koulutus Tyonantajien tulisi yhteistyossd tydntekijdiden ja heidan edustajiensa kanssa aloittaa ja tukea tyopaikoillaan ohjelmia, joilla tydntekij6ille annetaan tiedotusta ja koulutusta tyopaikkavakivallan ennaltaehkdisemisest r, organisaation olemassa olevista toimintaohjelmista ja strategioista seka tyontekijoille annettavasta tuesta, mikali tyopaikkavdkivaltaa esiintyy Tyiintekijiit Tyontekijoiden ja heidan edustajiensa tulisi kaikin kohtuullisin tavoin huolehtia siitd, ettd ty6paikkavakivaltaan liittyvat riskit ennaltaehkaistaan, vdhennetddn ja poistetaan. Tdmdn tavoitteen toteuttamisessa heidan tulisi - tehda yhteistyota ty6nantajien kanssa tydturvallisuus- ja ty6terveystoimikunnissa tyoturvallisuutta ja {erveytta seka tyoympdrist6a koskevan suosituksen (nro 164, 198l) mukaisesti - tehda yhteistyota tyonantajien kanssa asianmukaisten riskinarviointistrategioiden ja ennaltaehkaisevien toimintaohjelmien kehittdmisessd. Ndi- 19

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

OHJEISTUS ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTIIN JA PALKKAAMISEEN LIITTYVIEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN JA TYÖPERÄISEN IHMISKAUPAN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI

OHJEISTUS ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTIIN JA PALKKAAMISEEN LIITTYVIEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN JA TYÖPERÄISEN IHMISKAUPAN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O. Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 79 OHJEISTUS ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 29.10.2004 VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 1 1. Tehtävän määrittely ja työryhmän kokoonpano Rikoksentorjuntaneuvoston väkivallan vähentämisohjelman valmisteluasiakirjassa työryhmän tehtävä

Lisätiedot

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus Julkaisija: SUOMEN YK-LIITTO TÖÖLÖNTORINKATU 2B, 4. KRS 00260 HELSINKI www.ykliitto.fi Johdanto ja historia: MARIAKAISA AULA ja JOHANNA KIILI Taitto: AGAIN DESIGN Paino:

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Euroopan neuvosto Englanninkielinen versio: Guide on the decision-making process regarding

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot