TATAN ITUION VASTAISET ToIMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TATAN ITUION VASTAISET ToIMET"

Transkriptio

1 @ ILO KANSAINVALINEN TYOTOIMISTO t-.., ENEVE O pru rxnva KrvALTA ral\telualo r LLA JA TATAN ITUION VASTAISET ToIMET 1*.i3li,Sf,*.ifrii,,'li&li{:i{r:1rr ilrul-",,,.,,,1.' ]i:f,:{'; TyOministeri6 Sosiaali- ja terveysministerio

2 I

3 LO Kansainviilinen tyotoimisto Geneve Tyiip aikkaviikivalta p alvelu aloilla j a tiimiin ilmiiin vastaiset toimet Kansainvfl lisen tyiij iirj estiin ohj eisto Tyriministerio Sosiaali- j a terveysministeriri

4 Taman teoksen alkuperdisen painoksen on julkaissut Kansainvalinen tyotoimisto (lnternational Labour Office, llo, Geneve) nimella "Workplace violence in services sectors and measures to combat this phenomenon. ILO code of practice". 2OO4 Kansainvalinen tydjarjesto. Suomenkielisen julkaisun tekijanoikeus O 2004 Tyoministerio. Suomenkielinen kaannos julkaistaan ILO:n luvalla. ILO:n julkaisuissa kdytettyja nimityksi i, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien kdytdnndn mukaisia, samoin kuin julkaisuissa esiintyvaa materiaalia ei pida tulkita Kansainvdlisen tyotoimiston kannanotoksilonkin valtion tai alueen tai ndiden rajojen tai niiden viranomaisten oikeusaseman maarittelyssd. Vastuu nimella merkityissd artikkeleissa, tutkimuksissa ja muussa aineistossa esitetyistd mielipiteista kuuluu yksinomaan niiden kirjoittajille, eikd niiden julkaiseminen merkitse sitd, ettd Kansainvdlinen tydtoimisto hyvaksyy niissd esitetyt mielipiteet. Viittaus yritysten ja kaupallisten tuotteiden ja prosessien nimiin ei merkitse Kansainvalisen tyotoimiston hyvdksyntad, samoin kuin ei myoskddn kunkin yrityksen, kaupallisen tuotteen tai prosessin mainitsematta jattaminen ole merkki niiden hylkdamisestd. ILO ei vastaa suomenkielisen kdannoksen oikeellisuudesta ja taydellisyydestd eika myoskadn mistddn epdtarkkuuksista, virheista tai laiminly6nneista taikka kdann6ksen kaytosta johtuvista seurauksista. I I I

5 Sisdllysluettelo 1.2. Soveltamisala Mddritelmdt TyopaikkavAkivalta Palvelualat l.3.3.muutasiaankuuluvatmddritellytkasitteet Johtavat periaatteet TYOPAI KKAVAKVALLAN VASTA! N EN TOt M I NTAPO LITI t KKA Toimintakdytdnnot 2.2. Arvol 16 16

6 3.3. Rekisterointi ja ilmoitukset tyopaikalla Viestinta SUUNNITTELU JA TOIMEENPANO ,1. Tilanteen tarkastelu Vallitseva tilanne Riskinarviointi..., Vdkivaltatapaustenrekisterorntityopaikkatasolla Rekisterointi sektori-, kansallisella ja kansainvaliselld tasolla Toimeenpano Valvontatoimet: strategiat vdkivallan ennaltaehkaisemiseksi, vahentamiseksi ja hallitsemiseksi sekd siitd selviytymiseksi......, Vakivallan vastaisten strategioiden kehittdminen tyopaikalla S.2.fyopaikkavdkivallan vastaisen tietoisuuden lisaaminen ja yhteistyo , Organisatoriset ennaltaehkaisevat toimet Viestinta Tybkaytdnn6t Tyoympariston parantaminen Fyysinen ymparist Tyopaikan turvallisuusasioita..., Vdlikohtauksiin liittyveitvalmiudet jatoimenpiteet Toimenpidesuunnitelmat Johdon tuki Huomion kohdistaminen yksiloon: lddkinndlliset ja muut toimenpiteet T.l.LAbkinnallinen hoito Tuki Kokemusten ldpikiiyminen Seurausten lieventdminen..., Valitus- ja kurinpitomenettelyt Yksityisyys ja luottamuksellisuus SEURANTAJAARVTOTNT] Tyopaikkavdkivaltaa ennaltaehkaisevien toimien seuranta ja arviointi Organisaationoppiminenvdkivaltaanliittyvissdasioissa...,30 I

7 ESIPUHE llo.n hallintoneuvosto pddtti 279. istunnossaan marraskuussa 2000, etta vuonna 2003 tulisi kutsua koolle asiantuntilakokous Iaatimaan palvelualorlla esiintyvdd vakivaltaa ja stressid koskeva ohjeisto. Hallintoneuvoston 284. istunnossa kesdkuussa 2002 pazitettiin, ettd asiantuntijakokous tuliaisiin jarjestamdan B lokakuuta 2003 ja ettd kokouksella tulisi olemaan seuraava kokoonpano: 12 hallitusten nimittamdd asiantuntijaa (Algeria, Kanada, Tanska, Saksa, Japani, Malesia, Mauritius, Peru, Filippiinit, Etela-Afrikka, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat), 12 hallintoneuvoston tyonantajien ryhmdn kanssa kaytyjen neuvottelujen jalkeen nimitettya asiantuntijaa seka.12 hallintoneuvoston tydntekil6iden ryhman kanssa kdytyjen neuvottelujen jalkeen nimitettyd asiantuntijaa. padtettiin my6s, ettd kokouksen tarkoituksena tulisi olla kasitella ja tarkastella luonnosta seka hyvaksya ohjeisto aiheesta vzikivalta ja stressi palvelualojen ty6ssd: uhka tuottavuudelle ja ihmisarvoiselle tyolle. ILO valmisteli luonnostekstin, joka lahetettiin jdsenvaltioille kommentoitavaksi toukokuussa 2003, ennen asiantuntijakokousta, ja kommentit koottiin ja niista tehtiin yhteenveto asiantuntijoille syyskuussa KAsilla olevan palvelualojen ty0paikkavdkivaltaa ja taman ilmion estdmistoimia koskevan ohjeiston laatigenevessd B.-15. lokakuuta 2oo3 pidetty asiantuntijakokous. Edella mainitun, kesdrkuussa 2002 tehdyn pddtoksen mukaisesti kokoukseen osallistui 12 hallitusten nimittdmad asiantuntijaa,l2 tyonantajien nimittamaa asiantuntijaa sekd 12 ty6ntekij6iden nimittdmdd asiantuntijaa. Hallintoneuvoston valtuutuksella kaikki muut ILO:n jdsenvaltiot kutsuttiin tarkkailijoiksi, ja seuraavat valtiot osallistuivat: lrlanti, Kuwait, Luxemburg, Norja, puola, Ruotsi, Sveitsi ja Zimbabwe. Tama ohjeisto eiole laillisesti sitova asiakirja, eikd sen tarkoituksena ole korvata kansallista lainsdaddntoa ja maarziyksia. Taman julkaisun kaytann6nlaheiset suositukset on laadittu ohjeistukseksi ILO:n jdsenille ja kaikille niille, joiden vastuulla on puuttua tyopaikkavakivaltaan palvelualoilla. Se perustuu julkisissa ja yksityisissa palveluissa esiintyvdn tyopaikkavdkivallan laajuuden, luonteen ja syiden analyysiin. Se maarittiia hallitusten, ty6nantajien ja tyontekijoiden roolit ja vastu ut. Ohjeisto ed istaa tydturval I isu uden ja ty6terveyden hal I i ntajarjestelm i i n perustuvaa dynaam ista ennaltaehkaisevaa ldhestym istapaa. ohjeiston mddrdysten on tarkoitus olla avuksi palvelualojen ty6paikkavakivallan vdhentamisessa tai poistamisessa.

8 Kokouksen osanottajat H a I I i t usten n i m i ttrimri t as i a ntu nt ij a t : Mr. Omar BOURAS, Vice-Director on Prevention of Occupational Risk, Ministdre du Travail et de la S6curit6 sociale, Alger (Algeria). Ms. Nancy HARWOOD, Senior Policy Director, Workers'Compensation Board of British Columbia, Vancouver (Kanada). Ms. Jane M. RAVN, Head of Office, Danish Working Environment Authority, Valby (Tanska). Mr. Peter ULLSPERGER, Federal lnstitute for Occupational Safety and Health, Berliini (Saksa). Neuvonantaja: Mr. Valentin Klotz, Social Counsellor, Permanent Mission of Germany in Geneva. Mr. Takanori KAWASHIMA, Director, lnternational Office, Planning Division, Department of lndustrial Safety and Health, Labour Standard Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokio (Japani). Mr. Mohtar MUSRI, Director, UNDP/DOSA Project, Department of Occupational Safety and Health, Ministry of Human Resources, Selangor (Malesia). Neuvonantaja: Mr. Wan Setapa Wan Zulkfli, Labour Attach6, Permanent Mission of Malaysia in Geneva. Mr. Mariahven CAREMBEN, Senior Labour and lndustrial Relations Officer, Ministry of Labour and lndustrial Relations, Rividre du Rempart (Mauritius). Mr. Juan NAVARRO PANDO, Deputy Vice-Minister of Labour, Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, Lima (Peru). Mr. Francisco S. CRUZ, Assistant Secretary, Department of Labor and Employment, Manila (Filippiinit). Neuvonantaja: Ms. Yolanda Porschwitz, Labor Attach6, Permanent Mission of the Philippines in Geneva. Ms. Lindiwe LUSENGA, Labour Counsellor, Permanent Mission of South Africa in Geneva (Etelii-Afrikka). Prof. Colin MACKAY Chief Psychologist, Health and Safety Executive, Human Factors Unit, Better Work Environment Division, Bootle, Merseyside (Yhdistynyt kuningaskunta). Ms. Patricia D. BILES, Workplace Violence Program Coordinator/OSHA, United States Department of Labor (USDOL/OSHA), Washington, DC (Yhdysvallat).

9 Neuvonantaja: Mr. John Chamberlin, Labor Attach6, United States Permanent Mission in Geneva. Tyrinantaj i en nimitttimtit as iantuntij at : Mr. Carlos M. ALDAO-ZAPIOLA, President, Comisi6n Recursos Humanos, Director de Relaciones y Comunicaci6n, Union lndustrial Argentina - Grupo Fortabat, Buenos Aires (Argentiina). Mr. Saleh Mwekee Marc ATIBU, Director of the Department of Social Affairs, F6d6ration des enterprises du Congo, Kinshasa/Gombe (Kongon demokraattinen tasavalta). Mr. Garry BRACK, Chief Executive, Employers First, Sydney (Australia). Ms. Deborah CANNAVINO, Attorney, Tyler Cooper & Alcorn LLP, Stamford (Yhdysvallat). Mr. Normand COTE, Director, Employee Relations, Bank of Montreal Financial Group, Toronto, Ontario (Kanada). Mr. Kris DE MEESTER, Adviser, Health & Safety Affairs, Belgian Federation of Enterprises, Bryssel (Belgia). Mr. Pablo GOMEZ ALBO, Director of Labour Affairs, Confederacion Espafrola de Organizaciones Empresariales (CEOE), Madrid (Espanja). Mr. Miroslav JIRANEK, Director of the Municipal Hospital in Litomerrce, Association of Czech & Moravian Hospitals, Litomerice (Tsekin tasavalta). Mr. Antoine MONTANT, Chief of Social Affairs, F6d6ration des enterprises de propret6 et services associ6s, Villejuif (Ranska). Mr. Shabhaz MUNIR, General Manager, Human Resources, Kohinoor Weaving Mills Ltd., District Kasur (Pakistan). Mr. Anders Jost PEDERSEN, Adviser, Safety and Health, Danish Employers' Confederation, K66penhamina (Tanska). Ms. Bongiwe RADEBE, Health Service Manager, Royal Swaziland Sugar Corporation, Swaziland Federation of Employers, Simunye (Swazimaa). Tydntekij di den nimitt cimrit as i antuntij at : Ms. Fr6d6rique BONI, Education lnternational, Bryssel (Belgia). Ms. Sarah DE JONG, Human Rights and Safety Officer, lnternational Federation of Journalists, Bryssel (Belgia). Mr. Subramania ESWARAN, General Secretary, All lndia Primary Teachers' Federation, New Delhi (lntia). Ms. Danielle LEGAULT, Service Employees lnternational Union, Syndicat qu6b6cois des employ6es et employ6s de services (SOEES), Montreal, Quebec (Kanada). Mr. Poovendran (Peter) ODAYAN, Emergency Care Practitioner, Emergency Medical and Rescue Services, Durban (Etela-Afrikka). Mr. Percy OYOLA PALOMA, Secretary-General, Coordinadora Latino

10 Americana de Trabajadores de los Servicios Priblicos (CLATSEP), Santaf6 de Bogot6 (Kolumbia). Neuvonantaja: Mr. William Huezo Martinez, 3rd Vice-President, CLATSEP San Salvador (El Salvador). Mr. John RICHARDS, UNISON, Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta). Mr. Doug RUSSELL, Health and Safety Officer, Union of Shop, Distributive & Allied Workers (USDAW), Manchester (Yhdistynyt kuningaskunta). Mr. James SAUBER, Research Director, NationalAssociation of Letter Carriers (NALC), Washington, DC (Yhdysvallat). Ms. Ulrike TESKE, Project Leader, Occupational Safety and Health Policy, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (VERDI), Berliini (Saksa). Ms. lrmeli VUORILUOTO, Officer, Tehy Ry, Union of Health and Social Care Services, Tehy (Suomi). Ms. Habiba ZAHI, Member of the Executive Bureau, Conf6d6ration d6mocratique du Travail (CDT), Casablanca (Marokko). Kolmenkymmenenkuuden asiantuntijan lisaksi kokoukseen osallistuivat hallitusten tarkkailijat kahdeksasta jdsenvaltiosta sekd 1 7 edustajaa hallitustenvalisista ja kansalaisjarjestoista. Hallitusten tarkkailijat - j dsenvaltioiden edustaj at: lrlantr: Ms. Patricial MURRAY Psychologist/lnspector, Health & Safety Authority, Dublin. Kuwait: Mr. Jamal M.-F. AL-DOUSARI, Director of Legal Department, Ministry of Social Affairs and Labour, Kuwait. Luxemburg: Mr. HenriTHE SEN, Attach6 de direction, lnspection du travail et des mines, Luxemburg. Norja: Mr. Ola WINSVOLD, Senior Adviser, Direktoratet for Arbeidstilsyner, Norwegian Labour lnspection Authority, Oslo. Puola: Ms. Dorota ZOLNIERCZYK-ZREDA, Psychology Department, National Research lnstitute, Central lnstitute for Labour Protection, Varsova; Ms. Anna TOMCZYK, Department Director, General Labour lnspectorate, Varsova. Ruotsi: Ms. Annika HULTIN, PrincipalAdministrative Officer, Swedish Work Environment Authority, Solna. Sveitsi: Dr. Alain KIENER, Conseiller en m6decine du travail, Secr6tariat d'etat d l'economie (SECO), Bern. Zimbabwe: Mr. Kuziwa NYAMWANZA, LegalAdviser, Ministry of Public Service, Labour and SocialWelfare, Harare.

11 E du s te tu t h al I itu s tenv ii I i s et j rifi e s t d t : World Health Organization (WHO): Ms. Evelyn KORTUM-MARGOT, Occupational & Environmental Health, Department of Protection of the Human Environment, Geneve. Kans ainvrilis ten kans alaisj rirj estoj en edus taj at : Education lnternational: Mr. Robert HARRIS, Senior Consultant, Nyon. lnternational Confederation of Free Trade Unions: Mr. Dan CUNNIAH, Director, Geneva Office; Ms. Anna BlONDl, Assistant Director, Geneva Office. lnternational Commission on Occupational Health (ICOH): Mr. Renato GlLlOLl, Milano. lnternational Council of Nurses: Ms. Mireille KINGMA, Consultant, Nursing and Health Policy, Geneve. lnternational Federation of Air Traffic Controllers' Associations (IFATCA): Ms. Sophie Bl LLAUD, Yverdon-les-Bains. lnternational Federation of Business & ProfessionalWomen: Ms. Karin KAUSCH, Cully. lnternational Federation of Employees in Public Servtce (INFEDOP): Mr. Bert VAN CAELENBERG, Secretary-General, Bryssel; Mr. Michel BEUNEN, Bryssel. lnternational Federation of SocialWorkers (IFSW): Ms. Margrit WINDLIN, Luzern. lnternatronal Organisation of Employers (loe): Ms. Barbara PERKINS, Assistant to the Secretary-General, Geneve; Mr. Jean DEJARDIN, Adviser, Geneve. Public Services lnternational (PSl): Mr. Alan LEATHER, Deputy General Secretary, Ferney-Voltai re. Union Network lnternational: Mr. Philip BOWYER, Deputy Secretary-General, Nyon; Mr. John PEDERSEN, Assistant General Secretary, Nyon. World Confederation of Labour: Mr. Herv6 SEA, Permanent Representative, Geneve. ILO:n edustajat: Ms. Cleopatra DOUMBIA-HENRY Director, Sectoral Activities Department. Mr. Bill RATTEREE, Education Sector Specialist, SectoralActivities Department. Mr. John MYERS, Media, Culture, Graphical, Postal and Telecommunications Services Specialist, Sectoral Activities Department. Ms. Christiane WISKOW, Health Sector Specialist, Sectoral Activities Department. Dr. David GOLD, lnfocus Programme on Safety and Health at Work and the Environment. Mr. William SALTER, Conditions of Work and Employment Programme. ILO:n konsultti: Mr. Vittorio Dl MARTINO

12 r0

13 Asi antuntijakokous ohjei ston laatimi seksi aiheesta v dkivalta ja stressi palvelualojen tyiissfrt uhka tuottavuudelle ja ihmisar. voiselle tyiille (8,-f 5. bkakuuta 2OO3) JOHDANTO TamA ohjeisto kasittelee tyopaikkavdkivallan ja sen vdlittdmien haitallisten seurausten ennaltaehkaisemista. Tyopaikkavakivallalla on joitakin seurauksia, jotka voivat sisaltaa stressia, vaikkakin stressi on kdsite, joka joidenkin mielestd ei ole selkedsti madriteltdvissd. Joillekin osapuolille tydpaikkavakivallan ennaltaehkaisemisen ja jalkivaikutuksen tarkastelu on henkilostdhallinnollinen asia, kun taas toisille se on turvallisuus- ja terveyskysymys. Kokous on tarkastellut asioiden monimutkaista kokonaisuutta ja suosittelee ohjeiston hyvdksymistri koskien tyopaikkavakivaltaa palvelualoilla ja tamdn ilmi6n vastaisia toimia. Kun hallitukset, tyonantajat, tyontekijat ja heidain edustajansa kasittelevdt naitd haasteita, niiden on ensisijaisen tdrkedii luoda ja noudattaa proaktiivista ldhestymistapaa, ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysjohtamisjarjestelmien ldhestymistapa. Tdllaiset jarjestelmat pyrkivat ennaltaehkdisemddn ongelmia menettelyohjeiden, organisoinnin, suunnittelun, toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin keinoin, tavoitteenaan tydympdristdn ja organisatorisen tehokkuuden parantaminen. 11

14 I.YLEISET OHJEET 1.1. Ohjeiston tarkoitus ja kiiyttii Tarkoitus Tdman ohjeiston tarkoituksena on antaa yleisia ohjeita puututtaessa palvelualojen tyopaikkavakivallan ongelmaan. Ohjeiston on tarkoitus toimia perustavanlaatuisena ldhdeteoksena ja tyovdlineena, jolla kannustetaan samanlaisten tyovalineiden kehittdmiseen alueellisella, kansallisella, sektori-, yritys-, organisaatio- ja tyopaikkatasoilla. Naiden tyovdlineiden tulisi olla erityisesti kohdennettuja ja muokattuja soveltuviksi erilaisiin kulttuureihin, tilanteisiin ja tarpeisiin. Ohjeisto kattaa sel laiset tydpaikkavakivaltaa koskevat avai ntoiminta-al ueet kui n - k iytanndt ja toimintaohjelmat - vaarojentunnistaminen - riskinarviointi - ennaltaehkdiseminen ja valvonta - koulutus - johtaminen ja vaikutusten lieventaminen - tydpaikkavakivaltaa kohdanneiden tyontekijoiden hoitaminen ja tukeminen seka - seuranta ja arviointi Kiiyttii Ohjeistoa tulisi kayttaa - kiiytannonldheisten toimintatapojen kehittdmiseen ty6paikka-, yritys-, organisaatio- ja sektoritasoilla seka kansallisella, alueellisella ja kansainvalisells tasolla - keskustelu-, konsultaatio-, neuvottelu- ja kaikenlaisten yhteistyoprosessien edistdmiseen hallitusten, tydnantajien, tyontekijoiden ja heidiin edustajrensa sekd tarvittaessa muiden asianosaisten kesken - antamaan ohjeita kehitettdessd kansallista lainsdddantdd sekd toimintakaytantojd ja -ohjelmia, tyopaikka-, yritys-, organisaatio- ja sektorikohtaisia sopimu ksia sekd tyopai kkakohtaisia keiytantojti ja toim intasuun n itelmia Soveltamisala Ohjeisto koskee kaikkia taloudellisen toiminnan alueita julkisilla ja yksityisilldr palvelualoilla. t2

15 1.3. Miiiiritelmit Tassd ohjeistossa kaytetaan seuraavia madritelmid: Tyiipaikkavfl kivalta Mika tahansa hyvaksyttavasta kayttaytymisesta poikkeava toiminta, tapahtuma tai kaytos, jolla jotakuta henkil6a kohtaan hy6kataan tai hanta uhataan, vahingoitetaan taikka loukataan hanen ollessaan tydssd tar hdnen tyonsd suoranaisena tuloksenal : - Sisdinen tyopaikkavakivalta on sitd, joka tapahtuu tydntekijdiden viililla, mukaan lukien paallik6t ja tyonjohtajat. - Ulkoinen tyopaikkavakivalta on sitd, joka tapahtuu tydntekijoiden (ja pddllikoiden ja tyonjohtajien) seka kenen tahansa muun tyopaikalla olevan henkilon valilla Palvelualat Tdssd ohjeistossa palvelualoilla tarkoitetaan seuraavia: kaupalliset alat, koulutus, varainhoito- ja asiantuntijapalvelut, terveyspalvelut, hotelli-, ravintola- ja matkailupalvelut, tiedotusvdlineet ja viihdeteollisuus, posti- ja telekommunikaatiopalvelut, julkiset palvelut, liikenne sekd jakelupalvelut. Ohjeisto ei koske alkutuotantoa eikzi jalostusta Muut asiaankuuluvat miiritellyt kiisitteet Asiakas TAssd ohjeistossa kdsite asrakas viittaa henkilo6n, joka saa henkilokohtaisen palvelun2, erotuksena yleisosta laajemmassa merkityksessd. Toimivaltainen viranomainen Ministeri6, valtiollinen virasto tai muu julkinen viranomainen, jolla on valta antaa lainvoimaisia saadoksia, maarayksia tai muita ohjeita. Tyiinantaja Henki16 tai organisaatio, joka tyollistaii yhden tai useampia tydntekijoita. 1 Viittauksen "suoranaiseen tulokseen" ymmdrretdan tarkoittavan sitai, ettti on olemassa selkea yhteys tydhon ja ettei toiminta, tapahtuma tai kaytos tapahtui kohtuullisen ajan kuluessa jalkeenpain. Esimerkiksi potilaat, matkustaiat, kayttajat, katsojat '? tai kuulijat. l3

16 Tekijii Henkilo, joka syyllistyy tyopaikkavakivaltaan. Yhteiskunnallinen vuoropuhelu Kaikenlaiset neuvottelut, yhteydenpito tai tietojenvaihto hallitusten, tydnantajien ja tyontekijoiden edustajien valilla koskien talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyvia, yhteisid intressejd kdsittelevid kysymyksia. Uhri Tydntekila tai tydnantaja, joka on tyopaikkavakivallan kohteena. Tyiintekijii Henkilo, joka tyoskentelee tydnantajan palveluksessa joko sddnndllisessa tai tilapdisessd tyossd. Tyiintekij iiiden edustaj a Henkilo, joka tunnustetaan sellaiseksi kansallisen lainsaadannon tai kdytannon nojalla, tyontekijain edustajien suojelua yrityksessd ja heidan toimintansa helpottamista koskevan yleissopimuksen (nro 135, 1971) mukaisesti. Tyiipaikka Kaikki paikat, loissa tyontekijoiden on oltava tai joihin heiddrn on mentava tyonsa vuoksi ja jotka ovat tyonantajan suorassa tai epasuorassa valvonnassa Johtavat periaatteet - Tyoturvallisuutta ja {erveytta sekdi tydymparistda koskevan yleissopimuksen (nro 1 55, ) maaraysten mukainen, terveellinen ja turval linen tyoym paristo edesauttaa suotu isi nta mahdol I ista fyysista ja mielenterveyttd suhteessa tyohon ja voi osaltaan ennaltaehkaista ty6paikkavtikivaltaa. - Yhteiskunnallinen vuoropuhelu tyonantajien, tydntekijoiden ja heiddn edustajiensa sekd tarvittaessa hallituksen3 kesken on avaintekija vakivallan vastaisten kdytdntdjen ja toimintaohjelmien menestyksekkaassa toimeenpanossa. TAllaisen vuoropuhelun tdrked asema on vahvistettu I LO:n julistuksessa tyoeldmdn perusperiaatteista 1a -oikeuksista ( 1 998). 3 TtissA yhteydessa hallituksella tarkoitetaan toimivaltaista viranomaista, kuten tama on maaritelty tassa ohjeistossa. t4

17 Tyopaikkavakivallan vastaiset kaytannot ja toiminta tulisi kohdistaa myos ihmrsarvoisen ty6n ja keskinaisen kunnioituksen edistamiseen sekd tyopaikalla tapahtuvan syrjinnan vastaiseen kamppailuun tyomarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessd tapahtuvaa syrjintaa koskevan yleissopimuksen (nro 1 1 1, 1958) mukaisesti. Sukupuolten vdlisen tasa-arvon edistaminen voisi osaltaan vdhentaa tydpaikkavakivaltaa. t5

18 2. TYOPAIKKAVAKIVALLAN VASTAINEN TOIMINTAPOLITIIKKA Toimintakiiytiinniit Hallitusten, tyonantajien, tyontekijoiden ja heidein edustajiensa tulisi, sikali kuin se on mahdollista, edistaa ty6paikkakaytantdja, jotka edesauttavat ty6paikkavakivallan poistamista. NAiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyd hallitusten, tyonantajien ja tyontekijdiden seka heiddn edustajrensa kesken on vdlttdmdtonta kehitettdessd ja toteutettaessa asianmukaisia kaytant6ja ja menettelytapoja tyopaikkaviikivallan riskin rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi. 2.2.Arvot Tulisi antaa etusija rakentavan ty6paikkakulttuurin kehittdmiselle perustanaan ihmisarvoinen tyo, ty6etiikka, turvallisuus, keskiniiinen kunnioitus, suvaitsevaisuus, yhtaldiset mahdollisuudet, yhteisty6 ja palvelun laatu. TAmdn tulisi sisdltaa - selkeat tavoitteet koskien henkilostdresurssien avainasemaa laadukkaan palvelun saavuttamisessa - sen seikan tdhdentdminen, etta organisaatio ja kaikki sen ihmiset omaavat yhteiset tavoitteet - sitoutuminen tyopaikkavrikivallan ennaltaehkaisemiseen. Organisaation johdon tulisi laatia selked periaate- ja tavoiteohjelma ja tiedottaa siita, tunnustaen tyopaikkavakivallan poistamispyrkimysten tdrkeys Keskeiset asiat Tavoiteohjelman tulisi kdsittda ainakin seuraavat asiat: - tyopaikkavdkivallan maaritelmd - julkilausuma, etta minkdanlaista tydpaikkavdkivaltaa ei sallittaisi, ei tyovoiman keskeistd eikd asiakkaiden suunnalta tulevaa - sitoumus tukea karkenlaisia toimia, joilla pyritaan tyopaikkavdkivallasta ja sen valittomista haitallisista seurauksista vapaan ymparistdn luomiseen - oikeudenmukaisen valitusjdrjestelman laatiminen siten, ettd jarjestelma ei anna sijaa kostolle ja suojaa herjaavilta tai mitdttomilta valituksilta - tiedotus-, koulutus- ja muut asiaankuuluvat ohjelmat - toimet tyopaikkavakivallan ennaltaehkdisemiseksi, valvomrseksi ja, tarvittaessa, poistamiseksi - vdliintuloon ja vdkivaltaan puuttumiseen liittyvat toimet sekd vdkrvaltatapausten hallinta 16 l

19 - sitoutuminen tehokkaaseen tavoiteohjelmaa koskevaan tiedottamiseen - luottamuksellisuus Vastuun kohdentaminen Tavoiteohjelman tulisi sisdltaa erityisesti - julkilausuma, etta ty6njohtajilla ja johdolla on velvollisuus panna tavoiteohjelma taytant66n ja osoittaa johtaluutta esimerkilladn - sitoumus tarjota johdolle kyky ja keinot, jotka ovat valttamattomid tavoiteohjelman toteuttamiseksi kaikilla organisaation tasoilla - vastuun antaminen yksittaisille henkiloille tai ryhmille, joilla on asianmukainen koulutus ja taidot tavoiteohlelman toteutusta varten - sitoumus, ettd ty6ntekijat valttavat aiheuttamasta minkddnlaista tyopaikkavakivaltaa - julkilausuma, ettd tyontekijat tukevat ja rohkaisevat tyonantajia luomaan ja panemaan toimeen henkilostopolitiikka ja -kaytannot, joilla vastustetaan ty6pai kkavakivaltaa. Tavoiteohjelmasta tulisi tiedottaa kaikille asianosaisille, ja siihen tulisi yhdistaa toimia, joilla parannetaan tyonantajien, tydntekijoiden, suuren yleis6n sekd asiakkaiden tietoisuutta tydpaikkavakivallasta Yhteiskunnallinen vuoropuhelu TyomarkkinajArjest6jen tulisi kayda palvelualojen ty6paikkavdkivaltaa kdsittelevdd yhteiskunnallista vuoropuhelua eri tasoilla (kansallisella, sektori-, yritys- ja tydpaikkatasolla), eri muodoissa (neuvottelu, yhteydenpito, tietojenvaihto)ja eri tavoin (virallinen tai epdvirallinen), kansallisten tarpeiden ja tyoeldmzin suhteita koskevien jdrjestelmien mukaisesti. Tyopaikkavaikivaltaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua tulisr kehittaa jatkuvana prosessina, jonka tavoitteena on turvallisuuden ja terveyden suojeleminen tyopaikalla ja palveluiden parantaminen. Tyomarkkinajdrjestdjen tulisi sisallyttaa ty6paikkavakivalta ja sen valittomat haitalliset seuraukset niihin sosiaalisiin ja tydelamakysymyksiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen vuoropuhelun piiriin palvelualoilla. Ty6markkinajarjestojen tulisi yhdessd seurata ja arvioida tyopaikkavakivaltaa. t7

20 3. JARJESTELYT 3.1. Tehtiivii- ja vastuualueet Hallitukset Hallitusten tulisi omaksua johtava asema kehitettaessd ja sovellettaessa ennaltaehkdisevid toimia, mukaan lukien: - Tutkimus: Maidenvdlisen yhtendisyyden saavuttamiseksi, tyomarkkinajarjestdjen aktivoimiseksi ja ennaltaehkdisevdn toiminnan edistdmiseksi toimivaltaisten viranomaisten tulisi kannustaa luotettavitn tietoihin perustuvaa toimi ntaohjelmien ja menetelmien keh ittamistd. Hallitusten tu lisi rahoittaa ja tukea tutkimuksia sekd etsid ja lulkistaa hyvia kaytantoja koskevia tapaustutkimuksia. Tietoja tulisi kerata ja niiden tulisi olla eriteltdvissd silld tavoin, etta niista voidaan mddrittaa tiettyihin sektoreihin tai tydntekijaryhmiin liittyvat kehityskulut. - Ohjeet: Hallitusten tulisi antaa ohjeita avustaakseen ty6nantajia ja tyontekijdita ennaltaehkdrisevien toimien toteuttamisessa kansallisella ja sektoritasolla. Hallitusten tulisi my6s varmistaa, etta ennaltaehkdisevdt strategiat ja ohjelmat koskevat kaikkia palvelualojen tyontekijoitd. Hallitusten tulisi myos edistda ja toteuttaa tyopaikkavakivallan vdthentdmiseen tdhtaavizi toimia kansalaisyhteiskunnassa. - Lainsaadtinto. Jolta edettdisiin kohti ennaltaehkdisevda suuntausta, hallitukset voisivat tarvittaessa tarkistaa tyoturvallisuus- ja tyoterveys- tai tyolainsdaddntoa yhteistyossa asianmukaisten ty6markkinajarjestojen kans- SA, - Taloudelliset voimavarat Hallitusten tulisi, mikali mahdollista ja yhteistydssd tyomarkkinajarjest6jen kanssa, pyrkia loyttimiian valtion rahoitusta tehokkaiden ennaltaehkdisevien toimien toteuttamista varten. - Alueellinen ja kansainvdlinen yhteistyo. Hallitusten tulisi edistiiti ja tukea yhteistydtd alueellisella ja kansainvalisella tasolla seka koettaa saada, hallitustenvdlisten jdrjestdjen kautta, tarvittavaa kansainvdlistd apua kansallisten ennaltaehkdisevien ohjelmien tueksi. Hallitusten tulisi ryhtya toimiin tunnistaakseen sellaiset tydntekijaryhmat, lotka ovat erityisen haavoittuvia tyopaikkaverkivallalle, laatia strategioita niiden tekijdiden poistamiseksi, jotka tekevdt ndistd ryhmistd haavoittuvia seka tarkastella tdtd haavoittuvuutta sektorikohtaisesti Tyiinantajat Toimintaohj elmat j a menettelytavat Tyonantajien ja heidan edustajrensa tulisi, sikdli kuin se on mahdollista, edistiia tydpaikkakiiytiintojii, jotka edesauttavat tyopaikkavdikivallan poistamista. Toteut- 18

21 taessaan naitd tavoitteita tydnantajien tulisi neuvotella tyontekijoiden ja heidan edustaliensa kanssa kehittdakseen ja pannakseen triytantodn asianmukaisia toimintaohjelm ia ja menettelytapoja tyopaikkavdkivallan riskin poistamiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman pieneksi. Naiden ohjelmien ja menettelytapojen tulisi sisaltaa - Riskien vahentaminen ja johtaminen: Ty6nantajien tulisi varmistaa, etta asianmukaista riskinarviointia suoritetaan heidan tyopaikoillaan. Tyonantajien, tyontekijdiden ja heidan edustajiensa tulisi my6s tehda yhteistyota keh ittddkseen riskien arvioimiseen sove ltuvia strate g ioita. Tyonantaj ien tulisi yhteistyossd tydntekijoiden ja heidan edustajiensa kanssa ryhtydi toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei asianmukaisin ennaltaehkdisevin toimin vahennetddn sellaisia lisariskeja, jotka liittyvzit tyoskentelyyn erityisen riskialttiissa tehtavissd, erityisissd olosuhteissa tai tiettyina vuorokaudenaikoina. - Kansalliset, sektorikohtaiset ja tyopaikka- tai yritystason sopimukset Ty6n antajien tulisi pyrkia sisallyttamaan tyopaikkavdkivallan ennaltaehkaisemistd koskevia mdarayksid kansallisiin sekd sektori-, tydpaikka- ja yrityskohtaisiin sopimuksiin. - HenkilostOpo\itiikka. Tyonantalien tuiisi laatia toimintaohjelmia ja -kaytiint6ja, joilla edistetadn keskindistd kunnioitusta ja ihmisarvoa tyossd. - Valitus- ia kurinpitomenettelyf. TyOnantajilla tulisi olla menettelytavat, joita tyontekijat ja heidan edustajansa voivat kayttad tydpaikkavdkivaltaa koskevissa valituksissa. Tydpaikkavakivaltaa koskevat syytokset tulisi, sikali kuin mahdollista, pitdd luottamuksellisina siihen asti, kun tutkinta on saatettu pddtokseen Tiedotus ja koulutus Tyonantajien tulisi yhteistyossd tydntekijdiden ja heidan edustajiensa kanssa aloittaa ja tukea tyopaikoillaan ohjelmia, joilla tydntekij6ille annetaan tiedotusta ja koulutusta tyopaikkavakivallan ennaltaehkdisemisest r, organisaation olemassa olevista toimintaohjelmista ja strategioista seka tyontekijoille annettavasta tuesta, mikali tyopaikkavdkivaltaa esiintyy Tyiintekijiit Tyontekijoiden ja heidan edustajiensa tulisi kaikin kohtuullisin tavoin huolehtia siitd, ettd ty6paikkavakivaltaan liittyvat riskit ennaltaehkaistaan, vdhennetddn ja poistetaan. Tdmdn tavoitteen toteuttamisessa heidan tulisi - tehda yhteistyota ty6nantajien kanssa tydturvallisuus- ja ty6terveystoimikunnissa tyoturvallisuutta ja {erveytta seka tyoympdrist6a koskevan suosituksen (nro 164, 198l) mukaisesti - tehda yhteistyota tyonantajien kanssa asianmukaisten riskinarviointistrategioiden ja ennaltaehkaisevien toimintaohjelmien kehittdmisessd. Ndi- 19

TYÖPAIKKAVÄKIVALTA PALVELUALOILLA JA TÄMÄN ILMIÖN VASTAISET TOIMET Kansainvälisen työjärjestön ohjeisto

TYÖPAIKKAVÄKIVALTA PALVELUALOILLA JA TÄMÄN ILMIÖN VASTAISET TOIMET Kansainvälisen työjärjestön ohjeisto ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE TYÖPAIKKAVÄKIVALTA PALVELUALOILLA JA TÄMÄN ILMIÖN VASTAISET TOIMET Kansainvälisen työjärjestön ohjeisto Työministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ILO Kansainvälinen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)30 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 4: KANSALLISET TUTKIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT MAHDOLLISTEN

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Työhyvinvointi on monesta kiinni

Työhyvinvointi on monesta kiinni Life@Work -hankkeen seminaari: Huolehdi hyvästä henkisestä ja sosiaalisesta työympäristöstä työsuojelun tuella Työhyvinvointi on monesta kiinni Olavi Parvikko, ylitarkastaja, työpsykologi, STM, TSO Eurooppalaisten

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen!

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! 1 Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA (Epävirallinen käännös 1.12.2011) (I) JOHDANTO 1. Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen

Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen suodatin- ja kartoituslomakkeen avulla Neuvolapäivät 21.10.2015 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua väkivallasta Asia, josta ei puhuta, ei ole olemassa.

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(97)36 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 2: KANSALLISET ERITYISELIMET RASISMIN, MUUKALAISVIHAN,

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö YK:n lapsen oikeuksien sopimus 19 artikla Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin,

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 5.9.2013 28.5.2013 Systemaattinen kartoitus / Ewalds 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot